System Genedlaethol Gweinyddiaeth Eiddo SINAP

sinap hondurasMae'r System Gweinyddu Eiddo Genedlaethol (SINAP) yn blatfform technolegol sy'n integreiddio'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adnodd ffisegol a rheoliadol y genedl, lle mae'r gwahanol actorion ac unigolion cyhoeddus a phreifat yn cofnodi'r holl drafodion sy'n gysylltiedig ag asedau eiddo. eiddo, sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad a deinameg marchnad stoc.

Bydd y ddelwedd ar y dde wedi ei gweld yn rhywle, mae'n doodle a wneuthum yn someday yn fy amser hamdden am LADM, yn un o'r arddangosfeydd yn Amsterdam, yno erbyn 2012.

Cafodd SINAP ei eni a'i weithredu yn Honduras mewn cyfnod 2002-2005, o fewn fframwaith Rhaglen Gweinyddu Tir, yn debyg i'r rhai a oedd yn digwydd yn gyfochrog bryd hynny mewn sawl gwlad o dan gefnogaeth ariannol Banc y Byd. Ni chafodd ei eni fel ysbrydoliaeth allfydol, mae ei sylfaen yn y damcaniaethau clasurol sy'n cefnogi modelau datblygu, lle mae'r elfennau arweiniol ar gyfer datblygu marchnadoedd, ar y naill law, yn gostyngiad mewn costau cynhyrchun (deunydd crai, adnoddau dynol, technoleg a chyfalaf) ac ar y llaw arall gostyngiad yng nghostau trafodion. Felly, o ystyried yr anhawster o leihau costau cynhyrchu mewn gwlad sy'n datblygu, prif gwmpas SINAP yw lleihau costau ac amseroedd trafodion.

Nid offeryn cyfrifiadur yw SINAP, ond set o bolisïau sy'n cynnwys datblygu technolegau, integreiddio actorion sefydliadol sy'n gysylltiedig â rheoli'r diriogaeth a symleiddio prosesau yn seiliedig ar dueddiadau rhyngwladol mewn safonau a mabwysiadu technolegau gwybodaeth. a chyfathrebu.
Pan gysynir SINAP, mae digon o eglurder mai gweithredu technoleg yn unig, heb addasu'r darpariaethau rheoliadol a sefydliadol, sydd bron fel rhoi teiars ar geffyl, yn lle dylunio cerbyd newydd. Felly mae newid radical yn cyd-fynd â'r strategaeth sy'n cynnwys creu deddfau newydd fel y Gyfraith Eiddo a'r Gyfraith Rheoli Tir; O dan y fframwaith cyfreithiol hwn, crëir y Sefydliad Eiddo, sy'n dwyn ynghyd y Gofrestrfa Eiddo (a oedd yn perthyn i'r Goruchaf Lys Cyfiawnder), y Cadastre Cenedlaethol (a oedd yn Gyfarwyddiaeth Weithredol yn ddibynnol ar yr Arlywyddiaeth) a'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol ( roedd hynny'n dibynnu ar y Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus a Thrafnidiaeth).

Mae'r sefydliad newydd yn cynnwys Cyfarwyddiaeth Cofrestrfeydd, Cyfarwyddiaeth Cadastre a Daearyddiaeth a Chyfarwyddiaeth Reoleiddio, o bersbectif sy'n canolbwyntio ar gontractau allanol trwy Ganolfannau Cysylltiedig y gellir eu cynnwys gan fwrdeistrefi neu endidau o dan bartneriaeth gyhoeddus-breifat.

Sinap

Ganwyd SINAP o dan Fodel Parth Cadastre Craidd Model (CCDM), dogfen a oedd ar y pryd yn abastracto o Christiaan Lemmen a geofumadas eraill a geisiodd wireddu dull Cadastro 2014.

Daeth y CCDM yn 2012 yn LADM (ISO-19152), ond erbyn hynny (2002) roedd eisoes yn feddylfryd digon aeddfed o sut y gellid symleiddio pethau mewn gweinyddu tir i gysylltiadau syml â'r Gyfraith, Cyfyngu a Chyfrifoldeb (RRR ) rhwng y partïon â diddordeb (Partïon) a'r gwrthrychau cofrestru (BAUnits), gyda'r stentiau fel y cyfeirnod gofodol o wrthrychau a chartograffeg fel elfennau o gyfraith gyhoeddus sy'n effeithio ar gyfraith breifat.

Dyma gynllun cysyniadol SINAP yn y flwyddyn 2004; gyda chyfres o nodau trafodion a oedd ar y pryd yn cynnwys: SINIMUN ar gyfer y bwrdeistrefi, INTUR ar gyfer y sector twristiaeth, SINIA ar gyfer yr amgylchedd, SNGR ar gyfer rheoli risg, CIEF ar gyfer y sector coedwigaeth ac INFOAGRO ar gyfer y sector amaethyddol.

Sinap

Y logo ar y dde yw'r un y bu'n rhaid i mi ei ailgynllunio yn 2012, gan ofalu am hunaniaeth yr un bresennol. Mewn ystyr gryno, mae SINAP yn blatfform sy'n integreiddio o leiaf bedwar prif is-system:

Y System Gofnodion Unedig O FYW.

Mae'r system hon yn cynnwys, ymhlith cofnodion eraill, eiddo go iawn a'r gofrestrfa stentaidd yr un realiti. Mae'n golygu bod y parseli stentaidd yn gyfystyr ag ysgubiad llwyr o'r diriogaeth, y ddau o eiddo tiriog preifat sy'n gysylltiedig â'r eiddo sydd wedi'u cofrestru o dan y dechneg ffolio go iawn, yn ogystal â nwyddau o ddefnydd cyhoeddus fel strydoedd ac afonydd sy'n gysylltiedig â'r ffolio gweinyddol. Yn ogystal, mae'r parseli yn adlewyrchu fel effeithiau'r croestoriad a ddioddefir gan y cartograffeg sy'n gysylltiedig â chyfraith gyhoeddus, yn ogystal â'r parthau llifogydd, ardaloedd gwarchodedig, canolfannau hanesyddol, ac ati.

Nid yn unig mae SURE yn cynnwys eiddo tiriog; mae'n agnostig i integreiddio gwahanol nwyddau'r genedl yn raddol; ar hyn o bryd mae'n cynnwys eiddo masnachol, deallusol a cherbydau.

Y System Gwybodaeth Tiriogaethol Genedlaethol (SINIT)

Mae'r system hon yn cofrestru ac yn cyhoeddi'r holl wybodaeth gartograffig a gynhyrchir gan wahanol sefydliadau'r wlad ac yn creu gwasanaethau gwerth ychwanegol y mae ar gael i ddefnyddwyr o dan yr un system daflunio. Mae hefyd yn hysbysebu gwybodaeth ofodol, yn cyflawni rôl ystorfa wybodaeth er mwyn osgoi colli gwybodaeth a gynhyrchir gan sefydliadau cyhoeddus a hefyd i fod yn nod cyhoeddi ar gyfer y rhai nad oes ganddynt y seilwaith angenrheidiol i wasanaethu'r wybodaeth y maent wedi'i chynhyrchu.

Cofrestr Rheoliadau Defnydd Tir (RENOT)

Cofrestrfa yw hon sy'n integreiddio'r holl reoliadau sy'n cynnwys priodweddau effeithio neu fudd tuag at ddefnydd, parth neu feddiannaeth y lleiniau. Mae tarddiad y gofrestrfa hon yn gysylltiedig â'r Gyfraith Ordinhad Tiriogaethol, gan geisio y gellir gorfodi'r cynlluniau ordinhad a'r normau trefn gyhoeddus a gynhyrchir gan wahanol sefydliadau a'u hadlewyrchu fel effeithiau ar y parseli yn yr ymgynghoriad neu'r dystysgrif stentaidd, yn ogystal ag yn rheoli gweithdrefnau neu ardystiadau yn eiddo'r Gofrestrfa Eiddo.

Er bod rhieni bedydd RENOT wedi newid ar wahanol adegau, mae eu cysyniad yn aros yr un fath ag y mae angen i'r mapiau wedi'u paentio fod yn rhwymol: «Rhaid cael amodau cyfreithiol sy'n grymuso egwyddorion cydsyniad, arbenigedd, cyhoeddusrwydd a chofrestriad, fel bod y rheolau adlewyrchir trefn gyhoeddus mewn nwyddau preifat »

Seilwaith Data Gofodol Cenedlaethol (INDES)

Wrth gwrs, nid oedd popeth mor hawdd i'w weithredu. Yn 2002 roedd mater Seilwaith Data Gofodol ychydig yn gyntefig, o leiaf yn y gwledydd hyn lle nad oes gan alluoedd sefydliadol a chynigion academaidd prifysgolion lawer i'w gynnig. Bryd hynny, galwyd y bedwaredd system yn Clearinghouse, tymor yr wythdegau sy'n ein hatgoffa o'r peiriannau chwilio metadata enwog. Am y flwyddyn y mae'n rhaid i mi ei ail-gydlynu, rydym yn ei galw'n Seilwaith Data Gofodol Cenedlaethol (INDES).

A oedd yn werth ymdrech SINAP?

Mae SINAP wedi cael ei ddangos mewn gwahanol gyd-destunau rhyngwladol, er yn fy marn benodol, nid oes ganddo awduron sy'n dymuno dweud ei fanteision o ddull gwladgarol. Ar gyfer mwg a anwyd o'r dechrau, ar fwrdd gwydr ac ychydig gwpanau o goffi, mewn gwlad sydd â phroblemau llygredd a nawdd gwleidyddol tebyg i lawer o wledydd sydd â chyd-destun Sbaenaidd, mae SINAP yn brosiect rhagorol mewn sawl agwedd. O'r pedwar is-system, SURE oedd yr un a oedd â'r amodau cynaliadwyedd gorau, gan fod ei ddatblygiad wedi'i gyflawni mewn cyfnod mor record â'i noddwyr obsesiynol ac oherwydd eu bod yn betio cam-drin ffryntiau lobïo lluosog ar gyfer deddfwriaeth newydd a thrawsnewid sefydliadol, yr hyn nad yw'n hawdd (nac yn cael ei argymell) i'w gyflawni mewn unrhyw wlad; er ar gyfer hyn roedd yn rhaid iddynt neidio rhwystrau megis peidio â chyffwrdd â'r cod sifil (y bydd un o'r dyddiau hyn yn pasio'r bil), yn ogystal â'r mynychder cyfyngedig yng ngyrfa Cadastre-Registry, er iddo gael ei gynnwys yn y gweithwyr proffesiynol ardystiedig.

O ran twf sefydliadol, mae llawer o heriau, gan fod y broses hwyr o sefydlu'r Prosiect, diffyg gyrfa sifil ac undeb annisgwyl o weithwyr wedi arwain bron â cholli eiliadau mwyaf gogoneddus y Sefydliad Eiddo; Fodd bynnag, mae SURE fel llwyfan technolegol yn haeddu'r parch sydd wedi caniatáu iddo barhau i weithredu fel llwyfan swyddogol.

Ni welwyd meddalwedd am ddim ar gyfer yr amser hwnnw gydag opteg aeddfedrwydd, felly roedd angen defnyddio llawer o dechnoleg berchnogol, i roi enghraifft:

  • Cafodd y mapio digidol ei fecanyddol yn datblygu ar VBA, o'r gofrestrfa enfawr o leiniau, i fersiwn hanesyddol y DGN V8, gyda rheolaeth checkin-checkout gan ddefnyddio ProjectWise,
  • Trwy wyliwr gwe ar ActiveX, gofynnodd defnyddwyr y bwrdeistrefi am drafodion cynnal a chadw gan ddefnyddio DGN redline, GeoWeb Publisher a Web explorer lite.
  • Gellid gwneud y broses o gynhyrchu tystysgrif stentaidd gan y cleient Daearyddiaeth Microstation, gan gynhyrchu'r map, data syfrdanol a siart cwrs trwy ddewis yr allwedd stentaidd; tra ar-lein gellid ei gynhyrchu gan ddefnyddio GeoWeb Publisher, yn unigol neu'n aruthrol, gan gynhyrchu ffeiliau PDF yn cynnwys data alffaniwmerig a graffig.
  • Cafodd sganio a thynnu'r llyfrau cofrestrfa eu gwneud gyda cheisiadau awtomataidd a oedd yn troi'r dasg anodd hon yn broses maquila, a gafodd ei chontractio'n allanol gan gwmnïau preifat yn ddiweddarach.
  • Datblygwyd llwyfan trafodion ffolio stentaidd a go iawn yn gyfan gwbl ar y we.

Efallai bod y defnydd o'r holl dechnolegau hynny, yr holl ddefnyddwyr hynny a'r lefel honno o awtomeiddio wedi ennill y wobr BeAwards yn 2004 (BeInspired heddiw), yn y categori rheoli amgylchedd ac yn 2005 yng nghategori'r Llywodraeth. Ond y prawf asid oedd pan oedd yn 2006 yn gorfod wynebu newid gwleidyddol gyda phlaid wahanol a'r holl dactegau traddodiadol hynny o nawdd gwleidyddol a'r awydd i ddileu popeth a dechrau o'r dechrau.

Un bore fe gyrhaeddon nhw gyda disg allanol (a oedd yn newydd bryd hynny), i ddweud y byddent yn cadw'r System Cofnodion Unedig ar y ddisg honno ... fe wnaethant roi'r gorau i ofyn amdani pan sylweddolon nhw y byddai angen llawer o yriannau allanol arnyn nhw.

Bore arall, gofynnodd rhywun am reoli defnyddiwr gweinyddwr y gronfa ddata. Ar ôl dau ddiwrnod roedd wedi anghofio'r cyfrinair, ac roedd angen cychwyn y gronfa ddata bob tri diwrnod ar ôl y copïau wrth gefn awtomataidd am hanner nos, oherwydd ar y pryd nid oedd rhithwiroli gweinyddwyr ac roedd replica yn parhau i fod yn weithredol tra bod y gwneud copi wrth gefn rhwng 12 yn y nos a 6 yn y bore.

Dechreuodd y Cofrestrfeydd a oedd eisoes yn defnyddio'r system gwyno, ac yna sylweddolodd y bachgen fod y System yn fwy na graffeg eithaf da i greu argraff ar Gyflwyniadau PowerPoint.

Yn sicr, o'r camgymeriadau a wnaed, mae gwersi mwy defnyddiol y bydd y gwahanol ddefnyddwyr a gymerodd ran mewn cysyniadu, dylunio, datblygu, dogfennu, gweithredu a sefydliadu yn gallu eu dweud. Pan fydd system yn arloesol, a phobl yn cymryd rhan, mae'r cyfleoedd y tu ôl i'r profiad hwn yn newid eu bywydau, y tu hwnt i'r wybodaeth a gafwyd.

Sinap

Yr hyn na ellir ei wadu am ymrwymiad Honduras, gyda SINAP, yw nad yw'r weledigaeth gychwynnol wedi newid gyda threigl amser. Llwyddodd y system i oroesi tri chyfnod o lywodraeth, gan gynnwys coup (2009); yn y cyfnod hwn roedd pob posibilrwydd o fethu, ond roedd cymhwyso egwyddor synnwyr cyffredin yn bwysig «Os ydych chi'n mynd i wneud system wych, gwnewch iddi weithio'n gyflym«; pan oedd eisiau dychwelyd i ddefnyddio llyfrau, roedd yr un defnyddwyr yn ei amddiffyn. Ar hyn o bryd, mae 16 o'r 24 rhanbarth cofrestrfa wedi'u moderneiddio, sydd eisoes yn gweithredu ar y system. Yn 2013, gwnaed cynllun esblygiad i fudo i blatfform newydd yr holl swyddogaethau hynny a ddibrisiwyd, ymgorffori meddalwedd ffynhonnell agored i wella cynaliadwyedd, ac addasiadau i'r model busnes i'w baratoi ar gyfer integreiddio gweithredwr preifat, gyda mabwysiadu'r Safon LADM a Technoleg BlockChain ar gyfer gwarantu data. Un o'r prif ymgorfforiadau oedd pecynnau yn y cronfa ddata ofodol, sy'n cael eu gweithredu o sbardunau, felly os yw geometreg newydd â chysylltiad normadol wedi'i chofrestru (fel ardal warchodedig newydd), mae holl barseli cadastre yn cael eu heffeithio'n awtomatig ac mae'n ymddangos fel rhybudd ataliol yn ffermydd y Gofrestrfa; Ymgorfforwyd technolegau ffynhonnell agored fel OpenLayers, GeoServer a GeoNetwork hefyd i ddisodli GeoWeb Publisher a BentleyMap i ddisodli Daearyddiaeth Microstation; ar gyfer bwrdeistrefi, datblygwyd gwasanaethau gwe i ryngweithio trwy WFS dros ategyn QGIS.

Yn y graffeg canlynol rwyf wedi cipio llwybr amser SINAP, sy'n ceisio goresgyn y ddau Datganiadau Cadastre 2014 nad ydynt wedi'u goresgyn eto: bod y sectorau preifat a chyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd, sy'n arwain at gynnig di-hid am gynghrair gyhoeddus-preifat a manteisio'n fwy ar wybodaeth fusnes sy'n caniatáu i gostau gael eu hadennill yn llawn.

O dan y weledigaeth newydd, nid oes angen y systemau SINIT a RENOT mwyach fel systemau ychwanegol, fel yr awgrymwyd gan gyfyngiadau technolegol a chyngawsion pŵer 2004. Dim ond un gofrestrfa arall o SURE (Y Gofrestrfa Cartograffig) yw SINIT a RENOT y Gofrestrfa Arferol; mae'r system newydd yn dal i gael ei datblygu; Mae'r graffig isod yn adlewyrchu peth o'ch seilwaith technoleg.

Os yw pethau'n parhau ar y cyflymder presennol, bydd SINAP yn gallu cyflawni ei ragosodiad a oedd o'r dechrau o dan y cysyniad o Ganolfannau Cysylltiedig; sef y Gofrestrfa a Cadastre yn unig endidau rheoleiddio o fewn a system ganolog yn gweithredu o dan gynllun swyddfa gefn.

Felly mae'r bwrdeistrefi yn gyfrifol am ddiweddaru stentiau a darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r trafodion; Ar hyn o bryd, mae sawl bwrdeistref eisoes yn ei gyflawni o dan gynllun dirprwyo, mae trafodion morgais eisoes yn cael eu gweithredu'n uniongyrchol gan rai banciau, megis swyddfeydd ymylol, yn ogystal â'r Gofrestrfa Fasnachol a weithredir gan y Siambr Fasnach a'r ymgeisydd i wneud llawer mwy na hynny ...

Yn sicr gwendid mawr yn SINAP fydd am amser hir, diffyg beirdd sy'n siarad am ei botensial o lefelau cysyniadol, technegol a thechnolegol. Trueni, o ystyried mai hi efallai yw baner berthnasol gyntaf LADM, cyn iddi fod yn safon (CCDM); teilyngdod y bydd gwledydd eraill fel Colombia yn ei gymryd, lle nad yw'r math hwn o ogoniannau yn cael eu stopio rhag manteisio arnynt ac yn cael eu mewnosod mewn polisi cyhoeddus, fel yr adlewyrchir yn y YN CYNNIG 3859.

Mae'r gwersi a ddysgwyd o SINAP yn 8 o leiaf, ac yn werthfawr iawn ... mae bod yn rhan o'r mwg hwnnw'n amhrisiadwy. Bydd amser i siarad amdano, diwedd hapus y flwyddyn 2016.

2 Yn ymateb i "Y System Gweinyddu Eiddo Genedlaethol SINAP"

  1. Mae hynny'n iawn, mae'r fersiwn newydd, sy'n dal i gael ei datblygu, yn cynnwys gwasanaethau fel y gall defnyddwyr sy'n defnyddio, diweddaru a rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth am reoli tiriogaethol integreiddio. Un enghraifft o'r fath yw'r SIT Bwrdeistrefol, lle gall y bwrdeistrefi wneud gwaith cynnal a chadw stentaidd yn y modiwl Cadastre, ond mae hefyd yn cynnwys modiwl cynllunio tiriogaethol y gallant integreiddio eu cynlluniau cynllunio ohono.

  2. Yn anhygoel Ni allaf hyd yn oed ddychmygu anawsterau cynnal prosiect o'r fath. Ydych chi wedi ystyried y posibilrwydd o ymgynghori â'r wybodaeth trwy APIs? Byddai hyn yn ei gwneud yn bosibl i asiantau eraill, fel cyrff anllywodraethol sy'n gweithio ar gynllunio tiriogaethol yn y wlad, integreiddio eu llifoedd gwaith mewn ffordd syml â'r stentiau cenedlaethol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.