System Genedlaethol Gweinyddiaeth Eiddo SINAP

sinap hondurasMae'r System Genedlaethol ar gyfer Gweinyddu Eiddo (SINAP) yn llwyfan technolegol sy'n integreiddio'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adnodd corfforol a normadol y genedl, lle mae'r gwahanol actorion cyhoeddus, preifat ac unigol yn cofrestru'r holl drafodion sy'n gysylltiedig ag asedau eiddo, sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad ac adfywiad marchnad stoc.

Bydd y ddelwedd ar y dde wedi ei gweld yn rhywle, mae'n doodle a wneuthum yn someday yn fy amser hamdden am LADM, yn un o'r arddangosfeydd yn Amsterdam, yno erbyn 2012.

Cafodd SINAP ei eni a'i weithredu yn Honduras mewn cyfnod 2002-2005, o fewn fframwaith Rhaglen Rheoli Tir, yn debyg i'r rhai a oedd yn digwydd ar yr un pryd mewn sawl gwlad gyda chymorth ariannol Banc y Byd. Ni chaiff ei eni fel ysbrydoliaeth allfydol, a'i sylfaen yw yn y damcaniaethau clasurol sy'n cefnogi'r modelau datblygu, lle mae'r elfennau arweiniol ar gyfer datblygu marchnadoedd, ar y naill law, yn gostyngiad mewn costau cynhyrchun (deunydd crai, adnoddau dynol, technoleg a chyfalaf) ac ar y llaw arall gostyngiad yng nghostau trafodion. Felly, o ystyried yr anhawster o leihau costau cynhyrchu mewn gwlad sy'n datblygu, prif gwmpas SINAP yw lleihau costau ac amserau trafodion.

Nid offeryn cyfrifiadur yw SINAP, ond set o bolisïau sy'n cynnwys datblygu technolegau, integreiddio actorion sefydliadol sy'n gysylltiedig â rheoli'r diriogaeth a symleiddio prosesau yn seiliedig ar dueddiadau rhyngwladol mewn safonau a mabwysiadu technolegau gwybodaeth. a chyfathrebu.
Pan gaiff SINAP ei gysyniadoli, mae digon o eglurder mai gweithredu technoleg, heb addasu'r ystadau rheoleiddiol a sefydliadol yn unig, sydd bron â rhoi teiars ar geffyl, yn hytrach na dylunio cerbyd newydd. Felly mae'r strategaeth yn cynnwys newid radical sy'n cynnwys creu cyfreithiau newydd fel Cyfraith Eiddo a Chyfraith Ordinhad Tiriogaethol; o dan yr endid cyfreithiol hwn, crëir y Sefydliad Eiddo, sy'n dwyn ynghyd y Gofrestrfa Tir (a oedd yn eiddo i'r Goruchaf Lys Cyfiawnder), y Cadastre Cenedlaethol (a oedd yn Gyfarwyddiaeth Weithredol yn ddibynnol ar y Llywyddiaeth) a'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol ( a oedd yn dibynnu ar y Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus a Thrafnidiaeth).

Mae'r sefydliad newydd yn cynnwys Cyfarwyddiaeth Cofrestrfeydd, Cyfarwyddiaeth Cadastre a Daearyddiaeth a Chyfarwyddiaeth Reoleiddio, o bersbectif sy'n canolbwyntio ar gontractau allanol trwy Ganolfannau Cysylltiedig y gellir eu cynnwys gan fwrdeistrefi neu endidau o dan bartneriaeth gyhoeddus-breifat.

Sinap

Ganwyd SINAP o dan Fodel Parth Cadastre Craidd Model (CCDM), dogfen a oedd ar y pryd yn abastracto o Christiaan Lemmen a geofumadas eraill a geisiodd wireddu dull Cadastro 2014.

Daeth y CCDM yn 2012 yn LADM (ISO-19152), ond erbyn hynny (2002) roedd eisoes yn feddylfryd digon aeddfed o sut y gellid symleiddio pethau mewn gweinyddu tir i gysylltiadau syml â'r Gyfraith, Cyfyngu a Chyfrifoldeb (RRR ) rhwng y partïon â diddordeb (Partïon) a'r gwrthrychau cofrestru (BAUnits), gyda'r stentiau fel y cyfeirnod gofodol o wrthrychau a chartograffeg fel elfennau o gyfraith gyhoeddus sy'n effeithio ar gyfraith breifat.

Dyma gynllun cysyniadol SINAP yn y flwyddyn 2004; gyda chyfres o nodau trafodion a oedd ar y pryd yn cynnwys: SINIMUN ar gyfer y bwrdeistrefi, INTUR ar gyfer y sector twristiaeth, SINIA ar gyfer yr amgylchedd, SNGR ar gyfer rheoli risg, CIEF ar gyfer y sector coedwigaeth ac INFOAGRO ar gyfer y sector amaethyddol.

Sinap

Y logo ar y dde yw'r un a oedd yn cyfateb i'm hailgynllunio yn 2012, gan ofalu am hunaniaeth yr un presennol. Mewn ystyr gryno, mae SINAP yn llwyfan sy'n integreiddio o leiaf bedair prif is-system:

Y System Gofnodion Unedig O FYW.

Mae'r system hon yn cynnwys, ymysg cofrestrau eraill, yr eiddo go iawn a'r gofrestrfa syfrdanol fel un realiti. Mae'n golygu bod y parseli stentaidd yn gyfystyr ag ysgubiad llwyr o'r diriogaeth, y ddau eiddo preifat sy'n gysylltiedig â'r ffermydd sydd wedi'u cofrestru o dan dechneg ffolio go iawn, yn ogystal â'r cyhoedd yn defnyddio nwyddau fel strydoedd ac afonydd sy'n gysylltiedig â ffolio gweinyddol. Yn ogystal, mae'r plotiau yn adlewyrchu fel affeithiadau y diddordeb a ddioddefwyd gan y cartograffi sydd â chyswllt â chyfraith gyhoeddus, yn ogystal â'r parthau llifogydd, ardaloedd gwarchodedig, canolfannau hanesyddol ac ati.

Nid yn unig mae SURE yn cynnwys eiddo tiriog; mae'n agnostig i integreiddio gwahanol nwyddau'r genedl yn raddol; ar hyn o bryd mae'n cynnwys eiddo masnachol, deallusol a cherbydau.

Y System Gwybodaeth Tiriogaethol Genedlaethol (SINIT)

Mae'r system hon yn cofrestru ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r holl wybodaeth gartograffig a gynhyrchir gan wahanol sefydliadau'r wlad ac yn creu gwasanaethau gwerth ychwanegol y mae'n eu darparu i ddefnyddwyr o dan yr un system ragamcanu. Mae hefyd yn rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth ofodol, yn cyflawni rôl ystorfa wybodaeth i osgoi colli gwybodaeth a gynhyrchir gan sefydliadau cyhoeddus a hefyd i fod yn nod cyhoeddi ar gyfer y rhai nad oes ganddynt y seilwaith angenrheidiol i wasanaethu'r wybodaeth y maent wedi'i chynhyrchu.

Cofrestr Rheoliadau Defnydd Tir (RENOT)

Mae hon yn gofrestr sy'n integreiddio'r holl reoliadau sy'n cynnwys priodoleddau effaith neu fuddiant tuag at ddefnydd, parth neu feddiannaeth y parseli. Mae tarddiad y gofrestrfa hon yn gysylltiedig â Chyfraith Gorchymyn Tiriogaethol, gan chwilio am y gall y cynlluniau gorchymyn a'r normau o drefn gyhoeddus sy'n creu gwahanol sefydliadau fod yn orfodadwy a'u bod yn cael eu hadlewyrchu fel effaith ar y parseli yn y dystysgrif ymgynghori neu stentiau, yn ogystal â rheoli gweithdrefnau neu ardystiadau yn eiddo'r Gofrestrfa Tir.

Er bod rhieni bedydd RENOT wedi newid ar wahanol adegau, mae eu cysyniad yn aros yr un fath ag y mae angen i'r mapiau wedi'u paentio fod yn rhwymol: «Rhaid cael amodau cyfreithiol sy'n grymuso egwyddorion cydsyniad, arbenigedd, cyhoeddusrwydd a chofrestriad, fel bod y rheolau adlewyrchir trefn gyhoeddus mewn nwyddau preifat »

Seilwaith Data Gofodol Cenedlaethol (INDES)

Wrth gwrs, nid oedd popeth mor hawdd i'w weithredu. Yn 2002 roedd pwnc seilweithiau data gofodol braidd yn gyntefig, o leiaf yn y gwledydd hyn lle nad oes gan y galluoedd sefydliadol a chynnig academaidd y prifysgolion fawr ddim i'w gynnig. Am y cyfnod hwnnw, gelwir y bedwaredd system yn Clearinghouse, term wythdegau sy'n ein hatgoffa o'r peiriannau chwilio metadata enwog. Am y flwyddyn y mae'n rhaid i mi ei hail-ddehongli, rydym yn ei galw'n Seilwaith Data Gofodol Cenedlaethol (INDES).

A oedd yn werth ymdrech SINAP?

Mae SINAP wedi cael ei ddangos mewn gwahanol gyd-destunau rhyngwladol, er yn fy marn i, mae'n dioddef gan awduron sy'n dymuno dweud wrthynt am eu caredigrwydd o dan ddull gwladgarol. I fod yn fwg a anwyd o'r dechrau, ar fwrdd gwydr ac ychydig o gwpanaid o goffi, mewn gwlad â phroblemau llygredd a nawdd gwleidyddol tebyg i lawer o wledydd yn y cyd-destun Sbaenaidd, mae SINAP yn brosiect rhagorol mewn sawl agwedd. O'r pedair is-system, roedd SURE yn un a oedd â gwell amodau cynaladwyedd, oherwydd gwnaed ei ddatblygiad mewn amser fel record yn obsesiynol oedd eu noddwyr ac oherwydd eu bod yn betio ar gam-drin lobïau lluosog ar gyfer deddfwriaeth newydd a thrawsnewid sefydliadol, beth nad yw'n hawdd (neu'n ddoeth) ei wneud mewn unrhyw wlad; er ei bod yn rhaid iddynt neidio rhwystrau fel peidio â chyffwrdd â'r cod sifil (bydd un diwrnod o'r rhain yn pasio'r anfoneb), yn ogystal â'r nifer cyfyngedig yn yrfa Cadastral-Cofral, er iddo gael ei gynnwys yn y gweithwyr proffesiynol ardystiedig.

O ran twf sefydliadol, mae llawer o heriau, gan fod y broses hwyr o sefydlu'r Prosiect, diffyg gyrfa sifil ac undeb annisgwyl o weithwyr wedi arwain bron â cholli eiliadau mwyaf gogoneddus y Sefydliad Eiddo; Fodd bynnag, mae SURE fel llwyfan technolegol yn haeddu'r parch sydd wedi caniatáu iddo barhau i weithredu fel llwyfan swyddogol.

Ni welwyd meddalwedd am ddim ar gyfer yr amser hwnnw gydag opteg aeddfedrwydd, felly roedd angen defnyddio llawer o dechnoleg berchnogol, i roi enghraifft:

  • Cafodd y mapio digidol ei fecanyddol yn datblygu ar VBA, o'r gofrestrfa enfawr o leiniau, i fersiwn hanesyddol y DGN V8, gyda rheolaeth checkin-checkout gan ddefnyddio ProjectWise,
  • Trwy wyliwr gwe ar ActiveX, gofynnodd defnyddwyr y bwrdeistrefi am drafodion cynnal a chadw gan ddefnyddio DGN redline, GeoWeb Publisher a Web explorer lite.
  • Gellid gwneud y broses o gynhyrchu tystysgrif stentaidd gan y cleient Daearyddiaeth Microstation, gan gynhyrchu'r map, data syfrdanol a siart cwrs trwy ddewis yr allwedd stentaidd; tra ar-lein gellid ei gynhyrchu gan ddefnyddio GeoWeb Publisher, yn unigol neu'n aruthrol, gan gynhyrchu ffeiliau PDF yn cynnwys data alffaniwmerig a graffig.
  • Cafodd sganio a thynnu'r llyfrau cofrestrfa eu gwneud gyda cheisiadau awtomataidd a oedd yn troi'r dasg anodd hon yn broses maquila, a gafodd ei chontractio'n allanol gan gwmnïau preifat yn ddiweddarach.
  • Datblygwyd llwyfan trafodion ffolio stentaidd a go iawn yn gyfan gwbl ar y we.

Efallai mai'r tro cyntaf i'r defnydd o'r holl dechnolegau hyn, yr holl ddefnyddwyr hynny a'r lefel honno o awtomeiddio, ennill y wobr BeAwards y flwyddyn 2004 (heddiw BeInspired), yng nghategori rheoli'r amgylchedd a 2005 yn y categori Llywodraeth. Ond y prawf o dân oedd pan oedd yn rhaid i 2006 wynebu newid gwleidyddol gyda pharti gwahanol a'r holl dactegau traddodiadol hynny o nawdd gwleidyddol ac awydd i ddileu popeth a dechrau o'r dechrau.

Un bore daethant gyda disg allanol (a oedd yn newydd-deb ar y pryd), i ddweud eu bod yn cadw'r System Unedig o Gofnodion yn y ddisg honno ... roedden nhw'n stopio gofyn amdano pan sylweddolon nhw y byddai angen llawer o ddisgiau allanol arnynt.

Bore arall, gofynnodd rhywun am reoli gweinyddwr defnyddwyr y gronfa ddata. Ar ôl dau ddiwrnod roeddwn i wedi anghofio'r allwedd, ac roedd yn angenrheidiol bob tri diwrnod i gychwyn y gronfa ddata ar ôl y copïau wrth gefn awtomataidd am hanner nos, oherwydd ar yr adeg honno nid oedd rhith-weinyddwr a chopi replica yn weithredol wrth wneud yr un peth. copi wrth gefn rhwng 12 y nos a'r 6 y bore.

Dechreuodd y Cofrestrfeydd a oedd eisoes yn defnyddio'r system gwyno, ac yna sylweddolodd y bachgen fod y System yn fwy na graffeg eithaf da i greu argraff ar Gyflwyniadau PowerPoint.

Yn sicr o'r camgymeriadau a wnaed mae yna wersi mwy defnyddiol y gallai'r gwahanol ddefnyddwyr a gymerodd ran gymryd rhan ynddynt ar lefel cysyniadoli, dylunio, datblygu, dogfennu, gweithredu a sefydliadoli. Pan fydd system yn arloesol, ac mae pobl yn cymryd rhan, mae'r cyfleoedd y tu ôl i'r profiad hwn yn newid eu bywydau, y tu hwnt i'r wybodaeth a gafwyd.

Sinap

Yr hyn na ellir ei wadu am ymrwymiad Honduras, gyda SINAP, yw nad yw'r weledigaeth gychwynnol wedi newid dros amser. Llwyddodd y system i oroesi tri chyfnod o lywodraeth, gan gynnwys coup d'etat (2009); yn y cyfnod hwn roedd yr holl bosibiliadau o fethu, ond roedd cymhwyso egwyddor synnwyr cyffredin yn bwysig «Os ydych chi'n mynd i wneud system wych, gwnewch iddi weithio'n gyflym«; Pan oedd am ddychwelyd i ddefnyddio llyfrau, roedd yr un defnyddwyr yn ei amddiffyn. Ar hyn o bryd, mae 16 o'r ardaloedd cofrestru 24, sydd eisoes yn gweithredu ar y system, wedi'i foderneiddio. Yn 2013 gwnaed cynllun esblygiad i fudo'r holl nodweddion hynny a ddibrisiwyd i blatfform newydd, ymgorffori meddalwedd ffynhonnell agored i wella cynaliadwyedd, ac addasu'r model busnes i'w baratoi ar gyfer integreiddio gweithredwr preifat, trwy fabwysiadu Safon LADM a Technoleg BlockChain ar gyfer gwarantu data. Un o'r prif ychwanegiadau oedd pecynnau yn y cronfa ddata ofodol, sy'n cael eu gweithredu o sbardunau, er mwyn i getreg newydd gael ei chofrestru gyda rhwymo normadol (fel ardal warchodedig newydd), mae holl leiniau Cadastre yn cael eu heffeithio'n awtomatig ac yn ymddangos fel rhybudd ataliol yn y ffermydd Cofrestru; Cafodd technolegau ffynhonnell agored fel OpenLayers, GeoServer a GeoNetwork eu hymgorffori hefyd yn lle GeoWeb Publisher a BentleyMap i gymryd lle Microstation Geographics; ar gyfer y bwrdeistrefi, datblygwyd gwasanaethau gwe i ryngweithio trwy WFS dros ategyn QGIS.

Yn y graffeg canlynol rwyf wedi cipio llwybr amser SINAP, sy'n ceisio goresgyn y ddau Datganiadau Cadastre 2014 nad ydynt wedi'u goresgyn eto: bod y sector preifat a'r cyhoedd yn gweithio gyda'i gilydd, sy'n arwain at gynnig di-hid o gynghrair cyhoeddus preifat a mwy o ddefnydd o wybodaeth busnes sy'n caniatáu adennill costau'n llawn.

O dan y weledigaeth newydd, nid oes angen systemau SINIT a RENOT bellach fel systemau ychwanegol, fel yr awgrymwyd gan gyfyngiadau technolegol 2004 a chyngawsion pŵer. Un cofnod arall yn unig yw SINIT o SURE (Y Cofnod Cartograffig) a RENOT y Gofrestr Reoleiddio; mae'r system newydd yn y broses o ddatblygu o hyd; Mae'r graffeg canlynol yn adlewyrchu rhywbeth o'i seilwaith technolegol.

Os bydd pethau'n parhau gyda'r cyflymder y maent yn ei gymryd, bydd SINAP yn gallu cyflawni ei gynsail a oedd o'r dechrau o dan gysyniad Canolfannau Cysylltiedig; mai dim ond endidau sy'n rheoleiddwyr y Gofrestrfa a Cadastre o fewn a system ganolog yn gweithredu o dan gynllun swyddfa gefn.

Felly, mae'r bwrdeistrefi yn gyfrifol am ddiweddariad syfrdanol a darpariaeth gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r trafodion; Ar hyn o bryd, mae sawl bwrdeistref yn ei wneud o dan gynllun dirprwyo, mae trafodion morgais eisoes yn cael eu gweithredu'n uniongyrchol gan rai banciau, megis swyddfeydd ymylol, fel y Gofrestrfa Fasnachol sy'n cael ei gweithredu gan y Siambr Fasnach ac ymgeisydd i wneud llawer mwy na hynny ...

Yn sicr, gwendid mawr fydd SINAP am amser hir, diffyg beirdd sy'n siarad am eu potensial o lefelau cysyniadol, technegol a thechnolegol. Mae'n drueni, o ystyried mai dyma'r faner berthnasol gyntaf o LADM, cyn iddi fod yn safonol (CCDM); teilyngdod y bydd gwledydd eraill fel Colombia yn ei gymryd, lle nad yw'r math hwn o ogoneddau yn stopio cymryd mantais ac fe'u rhoddir yn y polisi cyhoeddus, fel yr adlewyrchir yn y YN CYNNIG 3859.

Mae'r gwersi a ddysgwyd o SINAP yn rhai 8 o leiaf, ac maent yn werthfawr iawn ... ar ôl bod yn rhan o'r mwg hwnnw yn amhrisiadwy. Bydd amser i siarad amdano, diwedd hapus y flwyddyn 2016.

Atebion 2 i "System Genedlaethol Gweinyddu Eiddo"

  1. Mae hynny'n iawn, mae'r fersiwn newydd, sy'n dal i gael ei datblygu, yn cynnwys gwasanaethau fel y gall defnyddwyr sy'n defnyddio, diweddaru a rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth am reoli tiriogaethol integreiddio. Un enghraifft o'r fath yw'r SIT Bwrdeistrefol, lle gall y bwrdeistrefi wneud gwaith cynnal a chadw stentaidd yn y modiwl Cadastre, ond mae hefyd yn cynnwys modiwl cynllunio tiriogaethol y gallant integreiddio eu cynlluniau cynllunio ohono.

  2. Yn anhygoel Ni allaf hyd yn oed ddychmygu anawsterau cynnal prosiect o'r fath. Ydych chi wedi ystyried y posibilrwydd o ymgynghori â'r wybodaeth trwy APIs? Byddai hyn yn ei gwneud yn bosibl i asiantau eraill, fel cyrff anllywodraethol sy'n gweithio ar gynllunio tiriogaethol yn y wlad, integreiddio eu llifoedd gwaith mewn ffordd syml â'r stentiau cenedlaethol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.