Sut fydd y weinyddiaeth tir yn y dyfodol? - Gweledigaeth Cadastre 2034

Nid yw awgrymu sut y gallai'r weinyddiaeth tir yn 2034 fod yn syniad hawdd, os gwelwn faint o newidiadau sydd wedi digwydd yn y 20 diwethaf. Fodd bynnag, mae'r ymarferiad yn ail ymgais ar yr hyn a wnaed eisoes 20 mlynedd cyn Cadastre 2014. Gall talu ychydig o sylw i'r datganiadau hyn fod wedi costio rhywun, rhyw sefydliad neu hyd yn oed genedl gyfan.

Er mwyn meddwl y bydd y stentiau yn 2034 yn cael ei ymhelaethu a'i ddiweddaru gan ddinasyddion synau gwirfoddol sy'n swnllyd. Ond dyna sut y diweddariad cartograffeg swnio cyn i ni wybod OpenStreet Map, sy'n cwestiynu a ddylai sefydliad cartograffig fodoli neu a ddefnyddir yr adnodd hwnnw i hyrwyddo mapio cydweithredol ymhlith myfyrwyr ac rydym yn ymroddedig i weithredoedd normadol yn unig, a diweddaru mewnbynnau sylfaenol anorfod fel model tir cyson a delweddau lloeren wedi'u diweddaru yn amlach.

Gweledigaethau Cadastre mewn dyfodol o flynyddoedd 20

Mae'r newidiadau cysyniadol yn Cadastre fel arfer yn fwy cymhleth, gan fod eu defnydd yn fwy llym na mapio graddfeydd eraill. Mae ei gysylltiad â'r agweddau cyfreithiol, ariannol, economaidd yn creu cyd-ddibyniaeth nid yn unig o ran gwybodaeth ond hefyd mewn prosesau. Fodd bynnag, yn ogystal â'r gallai cartograffeg fod yn marw ar ei gyfnod gogoniant gorauWrth i'r dechnoleg ddod yn fwy democrataidd ac wrth i ofynion amser real gael eu creu, mae cywirdeb y cywirdeb, llofnod y gweithiwr proffesiynol a llif y fethodoleg yn peri risg o beidio â bodloni'r gofyniad o alw di-droi'n-ôl. Fel enghraifft, gadewch i ni adolygu faint o wyddoniaduron yr ydym wedi'u prynu'n ddiweddar gan ein plant, maent yn eu defnyddio i wneud eu tasgau dyddiol; neu faint o fyfyrwyr sy'n aros yn llyfrgell yr ysgol i orffen eu gwaith; Er gwaethaf y cwestiynau academaidd bod y wikipedia wedi, ei ddefnyddioldeb, diweddariad cydweithredol a chydnawsedd gyda'r peiriant chwilio Google yn anfon llyfrgelloedd cyfan i'r amgueddfeydd.

Agwedd arall i'w hystyried ym mhwnc cadastre yw'r ffaith nad yw amodau cyd-destunol rhwng gwledydd yn gyfartal o ran blaenoriaeth. Ar gyfer gwledydd Ewropeaidd sydd eisoes wedi cael sylw o'u sylfaen eiddo yn 100% ar lefel genedlaethol a gyrfa safonedig yn y gwasanaeth sifil, mae modelu mewn tri a phedwar dimensiwn yn fater brys. Sefyllfa hollol groes i wledydd y mae eu darllediad 2D yn dal i fod yn anghyflawn, mae'r dybiaeth gyflawn wedi dyddio ac yn fwy na dim lle mae newidiadau gwleidyddol yn arwain at ddiswyddo tîm cyfan o profesionales profiadol, a allai golli eu proffesiynoldeb wrth gario gwybodaeth ar yriannau caled ac -nid yw hynny'n peri i ni chwerthin- i ddod yn rhan o dân yn swyddfa'r maer sydd, ymhlith buddiannau eraill, yn ceisio dileu olion llygredd.

Nid yw gweledigaeth o flynyddoedd 20 diweddarach yn y dyfodol yn esgus bod yn bet wedi'i seilio ar gabals neu esboniadau yn erbyn yr hyn sy'n bodoli. Yn hytrach, mae'n ymarfer sy'n seiliedig ar yr synnwyr cyffredin o arferion da sydd eisoes yn cael eu defnyddio a'r tueddiadau y mae arbenigwyr yn eu defnyddio i ganfod llwybrau na ellir eu dadwneud. Ond rhaid i ni beidio â diystyru y gallai'r tueddiadau arfaethedig arwain at fabwysiadu llwybrau byr; fel achos llawer o gyd-destunau yn Affrica lle aeth y dinasyddion o beidio â gwybod y wifren i'r genhedlaeth nesaf o ffonau symudol. Dyna'r rheswm pam mae modelau fel Cadastre yn addas at y diben maent yn cael eu cynnwys yn y trafodaethau am efengylu aflonyddgar yn y mater hwn; gan y galw presennol o filiynau o eiddo y mae'n rhaid eu galw a derbyn dinesydd mewn mynydd y mae'n well ganddo gael teitl â mesur «yn fwy neu'n llai cywir»Ond lle mae ffiniau cytunedig gyda'i gymdogion; Yn hytrach na chael dim ac aros i wleidydd arall gynnig rhywbeth amlwg.

Gall datganiad i 20 mlynedd yn nwylo ffôl weledigaethol - wneud conceptualize a System Genedlaethol Rheoli Eiddo, yn agored i ymgynghoriad cyhoeddus, gyda chysyniadau o hawliau, cyfyngiadau a chyfrifoldebau cyn iddynt gael eu hystyried fel safon; -mae madman- gyda galluoedd eiriolaeth normadol a rhywfaint o ormes yn gallu dileu dulliau confensiynol os nad ydynt yn gwarantu effeithlonrwydd o ran amser, costau, olrhain a thryloywder. Pan fydd amddiffynwyr dulliau confensiynol yn cael y cyfle i ymateb, bydd hyn wedi trawsnewid hysbysebion ffurfiol (tystysgrif traddodiad a rhyddid) yn gyfrif cyfredol o eiddo go iawn fel y mynediad y mae banciau bellach yn ei gynnig, a bydd yn ystyried mynd allan o'r ffordd. cyfryngwyr y trafodiad trwy ffenestr olrhain Ali-fynegi mewn amser real.

Ond hey, wrth i chi adnabod mor wallgof yn eich gwlad chi, dychwelaf at yr hyn a ddywedwyd ym mharagraff cyntaf y llythyr hwn, bod datganiadau 2034 Cadastre yn ail ymarferiad o beth oedd 2014 Cadastre, yr wyf am ddechrau siarad amdano.

Cyn Cadastre 2014

Mae'r Cadastre yn gymharol newydd, o'i gymharu â'r Gofrestrfa Eiddo, sydd wedi'i seilio ar godau sydd wedi'u cyfuno am ganrifoedd lawer ar sail egwyddorion cofrestrfa sy'n mynd y tu hwnt i gyfraith real, symudol, masnachol neu ddeallusol. Cyrhaeddodd homologiaeth dibenion Cadastral yn hwyr gyda newidiadau i batrymau cyd-destunol i ystyr y tir ar gyfer y ddynoliaeth: concwest, rhyfeloedd, teyrngedau, diwydiannu, cyfrifiaduro; yn ogystal, mae tonnau esblygiad modelau economaidd wedi dod â thechnegau rheoli gwybodaeth a gwella'r gweithrediad yn deimlad a ddaeth atom ni fel darnau pos.

Mae'r infograffeg yn crynhoi'r patrymau mawr a gafodd y Cadastre, mewn gwahanol gyfnodau:

 • Paradigm yr arfarniad a'r dreth ar dir, gyda blaenoriaeth y tir wrth i gyfoeth etifeddu ffiwdaliaeth. Nid yw'n syndod bod y dull hwn wedi parhau mor hir yn America Ladin, gan ystyried, hyd yn oed ar ôl annibyniaeth gwledydd Sbaen, fod y model economaidd yn parhau i fod yn addasiad o ffiwdaliaeth yn dod â gwladychu. Yn y ffeithlun dyma'r darn cyntaf o'r pos, y dreth yn stentio fel cais sylfaenol.
 • Paradigm y farchnad tir, gydag esblygiad o gysur fel ystyr y ddaear. Daeth hyn gyda'r chwyldro diwydiannol rhwng 1800 a 1950. Mae llawer o seiliau clasurol y tir yn parhau i fod yn seiliedig ar y patrwm hwn o'r farchnad tir, ac felly'r darn a gyfrannwyd bryd hynny oedd y stentiau cyfreithiol fel cais sy'n ategu'r agwedd ariannol.
 • Paradigm gweinyddu tir, gyda gweledigaeth o'r ddaear fel adnodd. Cododd hyn gyda'r gweledigaethau newydd o ailadeiladu ar ôl y rhyfel, pan oedd gan lawer o sefydliadau cyhoeddus adnewyddiadau diddorol, gan gynnwys Cadastre a'r Gofrestrfa. Roedd y rhain yn flynyddoedd pwysig i'r Gofrestr Seiliedig ar Lyfrau, gan drosglwyddo i gyfryngau fel microffilm ac, yn achos Cadastre, roedd dylanwad adnoddau rhyngwladol yn cefnogi moderneiddio technegau stentaidd, yn enwedig gyda buddiannau diogelwch cenedlaethol sy'n gysylltiedig â'r Rhyfel Oer. O ganlyniad, mae'r darn cadastre economaidd yn moderneiddio mecanweithiau prisio sy'n amrywio o fodelau symlach mewn cyd-destunau Eingl-Sacsonaidd i ganolfannau sy'n seiliedig ar gost amnewid a chromliniau dibrisiant sy'n maent yn parhau hyd y dyddiau hyn mewn llawer o wledydd America Ladin.
 • Paradigm datblygu cynaliadwy, gyda'r ddaear yn adnodd cyffredin cyfyngedig. Mae hyn yn cael ei eni gyda'r chwyldro gwybodaeth, ar ddechrau'r degawd 80, lle gallai'r posibilrwydd o offer digidol ddisodli'r map a'r ffeil ddigidol, gan dybio ymgynghoriadau a chydberthynas â gwybodaeth stentaidd arall sydd â diddordeb. Yn yr un modd, y diddordeb mewn integreiddio rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa y tu hwnt i gydweithio a chyfnewid data, y symleiddio tuag at y dinesydd trwy integreiddio prosesau. Aeth yr olaf o wyrdroadau y bu'n rhaid eu casglu i gyd mewn tocynnau maint y dalennau «borges»Hyd nes y bydd syniadau am roi cebl rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa fel eu bod wedi'u cysylltu. Mae deall bod amrychedd yn rhan annatod o gadwyn werth y weinyddiaeth tir ac nid yn y cyfnod cipio wedi bod yn boenus hyd heddiw; ar draul y dinesydd bod yr hyn y mae'n ei ddisgwyl yn wasanaethau gwell.

Y Gofrestrfa Tir 2014

Yn y cyd-destun olaf hwn, ganwyd Cadastro 2014. Yng nghanol y nawdegau, mae Ffederasiwn Rhyngwladol Geometreg (FIG) yn gwneud un o'i betiau gorau i adfywio ei rôl, gan gefnogi'r fenter a gododd sut y dylai'r Cadastre fod o fewn y 20 nesaf. Mae hyn yn arwain at ystyried yr arferion gorau a'r tueddiadau a oedd yn cael eu gweithredu ledled y byd, ar gyfer gweinyddu tir; gyda rhagamcan o sut y gallai'r Cadastre fod yn 2014.

O hyn ymddangosodd ddogfen o sylfaen athronyddol y gallai llawer ohoni heddiw ymddangos yn rhy amlwg, fodd bynnag rydym yn sôn am 1994, amser pan ddechreuodd y fenter ac fe'i cyhoeddwyd yn 1998. Ar gyfer 1994 dim ond addewid Windows 95, gwnaethom ddefnyddio Windows 3.11 ar gyfer grwpiau, AutoCAD R13 o'r efelychiad hwnnw o ffenestri nad oeddent yn hoffi cymaint cyn arfer sgrin dywyll y R12, Microstation SE ar glasur Clipper Ustation yn gweithredu ar offer Intergraph afieithus ond drud; roedd meddalwedd am ddim yn gamsyniad o nerds ac roedd y Rhyngrwyd yn gweithio o byrth fel y'i gelwir, Yahoo, Lycos, Excite ac Altavista, y bu'n rhaid cael mynediad iddo o gaffi Rhyngrwyd neu gyda chwymp modem wedi'i gysylltu â'r llinell tir.

Er mwyn osgoi'r risg o ymddangos o bêl grisial, roedd yn rhaid i'r ymarferiad fod yn seiliedig ar yr arferion presennol gorau a chyda dulliau gweledigaethol o ble byddai'r mater syfrdanol yn esblygu o ran prosesau, offer, cwmpas a chysylltiad actorion sy'n gysylltiedig â'r tiriogaeth

Datganiadau Cadastre 6 2014.

1. Sefyllfa gyflawn y diriogaeth gan gynnwys cyfraith gyhoeddus a chyfyngiadau

Arweiniodd y dull hwn at roi'r gorau i Cadastre confensiynol yn unig i weld rhan benodol o realiti, o dan resymeg ragfarnllyd fel dim ond i gofrestru'r ffurfioldeb neu i gael ei flaenoriaethu dros y cyllid ariannol. Mae hyn yn awgrymu bod y cadastre yn canolbwyntio ar “y ffeithiau”, gyda'r ffotograff o sut mae pethau yn y diriogaeth, yn ceisio cadw gwybodaeth gyfoes ar ffurfioldeb ac anffurfioldeb. Yn ogystal, cysyniad cyflawnrwydd, fel bod gwrthrychau gofodol sydd rhwng ffiniau eiddo, fel strydoedd, gwelyau afonydd, traethau ac ati. gellir eu modelu ar yr un rhesymeg ag eiddo ar realiti parhaus, gan osgoi yn y dyfodol bod yr eiddo yn parhau i ofyn am ail-fesuriadau sy'n mynd i mewn i ardaloedd o ddefnydd cyhoeddus.

Cwmpas arall y datganiad hwn yw cysylltu data nad yw'n eiddo, sy'n effeithio ar y parth, y defnydd, y feddiannaeth neu'r gwarediad o'r eiddo. Mae'n awgrymu bod isadeiledd data gofodol sy'n darparu gwasanaethau gyda data fel ardaloedd gwarchodedig, ardaloedd risg, cynlluniau defnydd tir, ac ati, yn cynnwys rheolau fel bod perthnasoedd gofodol â'r eiddo yn cael eu hadlewyrchu fel effeithiau sy'n weladwy mewn hysbysebion ffurfiol. neu ddeunydd ar y pryd mae'n rhaid i swyddog wneud gradd neu roi trwydded. Yn y safon ISO-19152, mae'r datganiad hwn yn symleiddio'r berthynas rhwng y partïon â diddordeb ynglŷn â realiti'r diriogaeth yn y ddwy berthynas ail o'r acronym RRR (Hawliau, Cyfyngiadau, Cyfrifoldebau) a gelwir y data “nad ydynt yn eiddo” yn wrthrychau tiriogaethol cyfreithiol.

Dim ond yn yr un llinell hon, codwyd y datganiadau 5 eraill yn y ddogfen 2014 Cadastral hon a hyrwyddwyd gan y FIG yn 1998. Mae gan yr enghraifft templed a ddangosir ar y dde y rhesymeg honno o ffolio weinyddol ffeil Cadastral, gyda rheolaeth meistr ddata ar y realiti a allai fod yn wahanol rhwng sefydliadau sydd wedi cymryd y data hwnnw gyda gwahanol opteg yn hanesyddol, gan sicrhau rhyngweithredu ac annibyniaeth gyfreithiol gyda rhesymeg o reoli data meistr i gryfhau egwyddor cyfreithloni:

 • Rhif cenedlaethol unigryw a gynhyrchwyd yn enwad sylfaen 36,
 • Eu nodweddion ffisegol yn dod o'r Cadastre, eu nodweddion cyfreithiol yn dod o ffurfioldeb / anffurfioldeb a rhybuddion afreoleidd-dra, eu nodweddion normadol a'r partïon â diddordeb.
 • Y rhybuddion o weithdrefnau a gyflwynwyd (ffeilio) mewn gwahanol brosesau cenhadaeth ond nad ydynt wedi cael eu datrys na'u tynnu'n ôl.
 • Rhybuddion cysondeb, ar gyfer gwahaniaethau rhwng realiti ffisegol a chyfreithiol.

Isod mae canlyniad y hanfod LADM, fel:

 • Y darn o weithdrefnau sy'n seiliedig ar actorion wedi'u hintegreiddio i'r broses drafodion ac sydd o ddiddordeb am resymau blaenoriaeth gweithdrefnau cysylltiedig neu am dryloywder syml gerbron y dinesydd sydd â diddordeb mewn caffael da.
 • Canlyniadau'r berthynas â'r gyfraith (a gydnabyddir mewn ffordd arysgrif ffurfiol a hefyd y rhai nad ydynt wedi'u ffurfioli), gyda'r posibilrwydd o weld llwybr traddodiadau blaenorol, sy'n ymddangos fel gwladwriaethau anweithredol ond gweladwy.
 • Canlyniadau effeithiau gofodol y math o gyfyngiad / atebolrwydd.

Os daw'r wybodaeth hon o systemau cenhadol Cadastre, Registry, Rheoleiddio neu Gofrestrfa Cyfundrefn Arbennig, gall pob un ei hun ymroi i wneud y gorau o'i reswm cenhadol a gall y dinesydd neu'r defnyddiwr weithdrefn ymddiried yn y data hwn yw'r gwir olaf. Gallai'r tab o'r Realiti Cyfreithiol gael arddangosiad tebyg o resymeg ffolio go iawn gydag amrywiadau megis celwydd, morgeisi neu gysylltiadau â chofnodion eraill fel Masnachol, Deallusol, Diogelwch ac yn yr un modd pe baech yn ymgynghori ar y gwrthrychau realiti gweinyddol. tiriogaethol cyfreithiol sydd hefyd â phartïon â diddordeb yn yr effaith / cyfyngiad a achosir i eiddo o ddiddordeb. Ar lefel sefydliadau llywodraethol dylai'r data cyflawn hwn fod yn weladwy heb gyfyngiadau, os cymeradwyir polisïau sy'n canolbwyntio ar effeithlonrwydd trafodion a rhwygo cacicazgos rhwng sefydliadau cyhoeddus, a'r actorion uniongyrchol i'r dinesydd fel y notari, y fwrdeistref, y curadur trefol neu'r syrfëwr. Diffinio beth y gall hyn fod yn y mynediad agored i'r dinesydd yn fater o bolisïau tryloywder a phroffidioldeb yn unig, gallai fod yn rhad ac am ddim beth sydd ar y brig (Meistr ddata), gyda'r gweddill mewn cart aneglur a siopa sy'n hwyluso cynhyrchu tystysgrif ar unwaith gyda'r data cyflawn.

2. Dim gwahaniad rhwng mapiau a chofnodion

Mae'r datganiad hwn yn fwy amlwg, er ei fod yn freuddwyd ar gyfer 1994, gan ystyried bod yr ymdrechion mwyaf adnabyddus wedi gweld CAD yn sownd gyda hypergyswllt i gofnod o'r gofod gofod, ac ymhlith y gwaethaf y couldfile lle na ellid creu caeau athrawon i lawer i lawer o berthnasoedd, fel llawer gyda pherchnogion lluosog neu berchnogion â llawer o lotiau; o ganlyniad bu'n rhaid ailadrodd enw perchennog mewn cymaint o gofnodion ag y byddai'n ymddangos yn y diriogaeth ... heb fynd i mewn i fanylion y cyfyngiadau ymhlyg gyda dim ond darnau 16.

Heb os, roedd y datganiad hwn yn nodi canllawiau diddorol ar y thema geo-ofodol a gymhwysir i weinyddu tir. Er ei bod yn werth cofio mai'r syniad cychwynnol oedd cyfeirio at "dim gwahaniad rhwng data Cadastre a data'r Gofrestrfa Tir" ac nid yn unig "cerdyn map cadastral".

Mae hyn hefyd yn rhoi pwysau ar y gallu i ryngweithredu a safoni data daearyddol sy'n dod o ddeddfwriaeth arall, fel "gwrthrychau tiriogaethol cyfreithiol" sy'n effeithio ar ddefnydd, parth neu feddiannaeth yr eiddo; cyrraedd rhesymeg glasurol cronfeydd data sy'n datgelu gwasanaethau i seilweithiau data gofodol gyda pholisïau a rheolau rhyngweithredu rhwng modelau. Efallai mai thema lwyddiannus yn hyn o beth oedd aeddfedrwydd safonau OGC a wthiwyd gan feddalwedd am ddim ac a dderbyniwyd yn anfoddog gan feddalwedd berchnogol.

3. Bydd y modelu yn disodli'r mapiau stentaidd

Cafodd yr arfer gorau o hyn ei wireddu yn y safon ISO-19152, er mwyn ystyried symlrwydd y cysylltiadau (RRR) rhwng y dosbarthiadau sy'n ffurfio'r realiti corfforol (Pobl, topograffeg), y realiti wedi'i fodelu (Uned Weinyddol, uned ofodol) a ffynonellau cofnodi gwybodaeth (Ffynhonnell).

Mae'n hawdd dweud, ac mae'n ymddangos bod y graffeg ar y dde yn syml. Er bod mynd â hynny i ISO i'w weithredu yn ei gwneud yn fwy cymhleth na'r hyn a ddisgwyliwyd yn yr angen cychwynnol. Yr ymdrech gyntaf a elwir Model Parth Craidd Craidd (CCDM), a alwyd yn ddiweddarach yn LADM, daeth yn ISO yn 2012.

A rhag ofn bod rhai o'r farn y gallai ISO fod yn ddiangen, rydyn ni sy'n darllen Cadastro 2014 yn y blynyddoedd cyntaf hynny yn gwybod bod angen rheoliad semanteg - ac mae'n dal i fod yn her. Cynhyrchodd y darlleniadau cyntaf ddryswch o'r penawdau a'r termau, yn enwedig i'r rheini sy'n leguleyos semanteg ac sy'n well ganddynt gwestiynu yn hytrach na rhoi cyd-destun iddynt trwy ysgrifennu geirfa. Er enghraifft, ni ystyriwyd bod y gair “cadastre - cadastre” yn cyfieithu oherwydd ar gyfer cyd-destunau fel Holland, y Cadastre yw'r Gofrestrfa; pan fyddant yn mynd ag ef i'r safon maent yn ei alw'n "weinyddiaeth tir" sydd wedyn i'r Sbaeneg yn swnio'n ddeniadol fel "gweinyddiaeth tir"; O ystyried mai dim ond yr wyneb yw hwn ac nid ei holl gysylltiadau, mae Aenor yn ei gyfieithu fel "Gweinyddiaeth y diriogaeth", sydd mewn llawer o wledydd yn derm trite a bywiog sy'n gysylltiedig â rheolaeth sefydliadol. Enghreifftiau eraill yw'r term "parsel" sydd ar gyfer yr Eingl-Sacsoniaid yn ansymudol ond bod y cyd-destun Sbaeneg fel arfer yn gwahaniaethol o'r wledig ac nid yw'n cynnwys y gwelliannau fel y nodir yn y codau sifil.

Dyna'n union y mae'r ISO-19152 yn ei geisio, i safoni semanteg y "parth". Er ei bod yn dioddef o ddogfen ymarferol sy'n seilio ei hathroniaeth ac yn ei gweithredu; o ystyried nad yw modelau UML yn hawdd i'w gwerthu i wneuthurwyr penderfyniadau sy'n disgwyl canlyniadau terfynol i'r dinesydd.

Yma mae'n gyfleus i egluro'r gydberthynas a'r gwahaniaeth rhyngddynt LADM ac ISO-19152.

Mae'r LADM wedi'i eni o weledigaeth fyd-eang, am arferion a thueddiadau 20 mlynedd yn y dyfodol yn y Weinyddiaeth Tir. Mae'r LADM mewn ffordd benodol yn athroniaeth.

Mae safon ISO 19152 yn deillio o gymdeithasu ledled y byd, i safoni semanteg y Gweinyddiaeth Tir. Mae'r ISO yn safon i gymhwyso athroniaeth LADM.

Ar y mater hwn o fabwysiadu mae angen ysgrifennu, yn hytrach nag ymagwedd at fodelau UML a mabwysiadu opteg technolegol ar gyfer erthyglau a chyflwyniadau mewn digwyddiadau; Byddai'n ddiddorol cael mwy o ymdrech ar ganlyniadau mabwysiadu ar lefel prosesau, systemateiddio profiadau ac arferion da sy'n hwyluso'r gwerthiant ar lefel y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Ar gyfer yr achos hwn, mae enghreifftiau fel Honduras, a fabwysiadodd bron yr holl athroniaeth LADM yn ei system SURE-SINAP, a heb ei hymgorffori mewn polisi cyhoeddus, oherwydd bod y ffaith syml o fod yn seiliedig ar y CCDM ers 2005 wedi caniatáu iddo parhad diddorol er gwaethaf yr ansefydlogrwydd y mae'r wlad hon wedi byw ynddo yn ystod y blynyddoedd 15 diwethaf; neu achosion fel Nicaragua, heb ddangos gweithrediad y safon, bod yr holl beiriant casgliad SIICAR yn awgrymu mabwysiadu bron i lefel cydymffurfio 2 o'r safon.

4. Bydd y stentiau mewn fformatau corfforol yn rhywbeth o'r gorffennol

O ganlyniad i'r modelu hwn ac ail-feddwl fformatau ffisegol, mae cynigion yn codi sy'n effeithio ar agweddau fel yr enwad syfrdanol. Yn yr hen amser, roedd yr allweddi stentaidd yn ddilyniannau o hyd at ddigidau 30, lle'r oedd dynodwyr daearyddol a nodweddion gweinyddol yn gymysg; Er ei fod yn rhamantus i ddefnyddwyr yn y sefydliad, i'r defnyddiwr terfynol roeddent yn feichus ac yn ddi-fudd pe bai mwyafrif y digidau hynny'n sero. Fel enghraifft, cynhwyswyd yr enwau hynny os oedd yr eiddo'n wledig; pe bai hyn yn digwydd yn cael ei ystyried yn drefol, newidiodd ei hunaniaeth yn ymarferol gan nad oedd y rhif cyfansawdd yr un fath. Daeth llawer o'r rhesymeg honno o'r ffordd yr ymdriniwyd â fformatau corfforol, oherwydd ein bod yn cofio bod y cysyniad trefol-gwledig yn gysylltiedig i ddechrau â meintiau printiau'r mapiau terfynol, ar gyfer cnewyllyn poblog yr oedd angen graddfa 1: 1,000 tra ar gyfer ardaloedd gwledig 1 scales: 5,000 neu 1: 10,000.

Mae meddwl mewn fformatau digidol yn arwain at dorri gyda'r cynlluniau hyn, gan feddwl am yr hyn sy'n ychwanegu gwerth at y dinesydd sydd angen rhif hawdd a modelu lle mae'n rhaid i eiddo barhau i gynnal ei hunaniaeth er gwaethaf y newid bwrdeistref trwy addasu'r ffin rhyng-ddinesig, er gwaethaf newid ei sefyllfa ffurfiol, er gwaethaf newid ei nodweddion trefol-gwledig. Nid nad yw'r meysydd hyn bellach yn angenrheidiol, ond os ydynt mewn tablau priodoleddau, gellir eu newid ar unrhyw adeg heb i'r gwrthrych newid ei hunaniaeth; oni bai, wrth gwrs, bod y newid yn awgrymu addasu ei geometreg.

Mae hyn hefyd yn arwain at ddulliau adnabod mwy effeithlon, fel y rhai a ddefnyddir mewn systemau fel pasbortau, gwaith papur, platiau trwydded cerbyd (er mwyn rhoi enghraifft). Byddai nifer o ddigidau 30 yn rhamantus; gallem gael lliw'r car, nifer y drysau sydd ganddo, nifer yr olwynion, y brand ac o bosibl hyd yn oed y nifer o weithiau y mae ei berchennog wedi cael rhyw yn y sedd gefn; ond mae'r plât yn fach ac ychydig o ddigidau yn cael eu meddiannu; mae'r plismon traffig o gof gwael ac mae ef / hi yn cofio'r rhif yn hawdd er bod y car yn mynd yn gyflym; ac yna mae'n rhaid iddo fod yn ansefydlog mewn amser tra'i fod yr un cerbyd. O hynny, gall dulliau drawsnewid rhif yn seiliedig ar y digidau rhifol 10 (sylfaen 10) i god o gyfuniadau o'r deg rhif hynny a llythrennau 26 yr wyddor (sylfaen 36);

Enghraifft o drawsnewid sylfaen 10 i sylfaen 36 yw: Byddai 0311000226 yn golygu 555TB6. Mae'n golygu y gallai gyda dim ond 6 digid gefnogi hyd at ddeg biliwn o eiddo unigryw, gan gynnal yr un maint (digidau 6). Fel awtomeiddio mae'n bosibl gwneud y trawsnewidiad hwn a'r berthynas yn erbyn rhifau blaenorol; ar gyfer y dinesydd mae'r gadwyn yn gadwyn fer, gall y cod yn fewnol fod yn nodweddion cuddiedig neu ddim ond nifer olynol ar lefel genedlaethol. I brofi sut mae hyn yn gweithio, awgrymaf y ddolen google hon.

http://www.unitconversion.org/numbers/base-10-to-base-36-conversion.html

5. Cydweithio rhwng cwmnïau preifat a chyhoeddus

Mae'r duedd hon wedi cael effaith fawr ar fodelau partneriaeth preifat-preifat, gan geisio trosglwyddo i'r sector preifat yr agweddau hynny nad ydynt yn fusnes cynaliadwy i'r sefydliad cyhoeddus. Mewn blynyddoedd eraill, gwnaeth y Cadastre y gwrthryfel llwyr yn y maes, gyda brigadau o bobl wedi'u llogi gan y sefydliad; heddiw mae'n hawdd iawn allanoli'r weithred honno. Yn yr un modd, digideiddio a thynnu data o gofnodion ffisegol, gan ganiatáu i'r sector preifat berfformio'r swyddi hynny sy'n “dros dro” neu o leiaf os cânt eu cyflawni'n dda unwaith yn unig, gan osgoi buddsoddi mewn offer sy'n mynd yn segur gyda'r amser

Fodd bynnag, mae'n her y mae llawer i'w threfnu yn nhermau graddoldeb a risgiau. Mae trosglwyddo swyddfa flaen i'r banc yn ymddangos yn hawdd iawn a bron yn orfodol, ond mae trosglwyddo'r wybodaeth yn gofyn am fath arall o warantau nid yn unig o ran diogelwch ond hefyd o ran cyfrifoldeb cyfreithiol a gweinyddol.

6. Bydd modd adfer y buddsoddiad yn Cadastre

Nid yw'r erthygl yn rhoi mwy, ac rydym yn gobeithio ei gyffwrdd mewn rhifyn nesaf. Ond yn y bôn mae'r egwyddor hon yn seiliedig ar y ffaith bod casglu gwybodaeth, mudo o ffisegol i ddigidol neu adeiladu system fawr yn cael ei wneud unwaith. Ac mae'n cael ei wneud yn dda. Ni ddylai'r gweithrediad diweddaru dilynol a'i esblygiad fod angen benthyciadau gan sefydliadau rhyngwladol, ond dylai fod mewn matrics o ail-fuddsoddi'r adnoddau a gynhyrchir o arloesedd mewn cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

2034 Datganiadau y Gofrestrfa Tir

Ar gyfer 2014 gwneir gwerthusiad o sut oedd y siwrne, datblygiadau a chanfyddiadau newydd i ystyried beth fyddai'n dod yn y blynyddoedd nesaf.

Yn yr adolygiad hwn, rydym yn ystyried cerrig milltir sydd wedi effeithio ar y chwyldro gwybodaeth ar y stentiau, fel y cronfeydd data sylfaenol a'r isadeiledd, daearyddiaeth gynhenid ​​cymdeithas; yn yr un modd, gweledigaethau sydd wedi rhoi diddordebau newydd i'r Cadastre fel Gweinyddu Tir, Llywodraethu y diriogaeth a'r hyn y gellid ei ddisgwyl yn y dyfodol gyda'r meddwl yn symleiddio.

Felly codwch 6 o ddatganiadau newydd a chwestiynau 6. Fel Cadastre 2014, mae'n ddehongliad yn seiliedig ar gyd-destun yr hyn sydd eisoes yn digwydd. Bydd rhai gwledydd sydd wedi goresgyn bylchau elfennol yn mabwysiadu rhai o'r tueddiadau hyn, gan fod eu sefydlogrwydd a'u galw eisoes yn mynnu rhywbeth mwy yn eu marchnad; bydd hyn yn ymledu mewn eraill a allai arbed llwybr byrion confensiynol. Bydd eraill, oherwydd bod ganddynt anghenion sylfaenol, yn parhau i geisio llenwi dyled datganiadau Cadastre 2014.

1. Union fensura

Mae'r thema mor hen, bod Borges yn ei gasglu o ffynhonnell sy'n dyddio o 1658:

Yn yr Ymerodraeth honno, llwyddodd y Gelf Cartograffeg i gyflawni Perffeithrwydd fel bod y map o un dalaith yn meddiannu Dinas gyfan, a map yr Ymerodraeth, Talaith gyfan. Dros amser, ni fodlonodd y Mapiau Di-gonfensiynol hyn a chododd y Cartographers College Map o'r Ymerodraeth, sef maint yr Ymerodraeth a chyd-daro ag ef.

Yn llai Caeth i Astudiaeth Cartograffeg, roedd y Cenedlaethau Nesaf yn deall nad oedd y Map hwn yn llawn dop ac nad oedd heb Impiety yn ei roi i Anrhegion yr Haul a'r Winters. Yn anialwch y Gorllewin ceir adfeilion Mapiau adfeiliedig, y mae Anifeiliaid a Beggars yn byw ynddynt; ar draws y wlad nid oes creiriau eraill o'r Disgyblaethau Daearyddol.

Mae bob amser wedi bod yn bryder, yn enwedig mewn cyd-destunau lle mae'n anghofio ei bod yn bwysicach cael yr holl diriogaeth â phriodoldeb o fanwl gywirdeb rheoledig, na dim ond un darn sydd â manylder trawiadol. Gyda'r posibiliadau technolegol presennol, mae'r datganiad hwn yn nodi y bydd y pwnc hwn o ddiddordeb cyffredinol yn y blynyddoedd nesaf; yn enwedig pan aethpwyd y tu hwnt i sylw'r diriogaeth eisoes a pha fuddiannau yn unig i wella ei chywirdeb.

2. Gwrthrychau cyfeiriadu ar gyfer Hawliau, Cyfyngiadau a Chyfrifoldebau

Mae hwn yn esblygiad o'r hyn a gynigiwyd eisoes yn y Cadastre 2014, gyda'r amrywiad y gallent fod yn wrthrychau gyda'u modelau estynedig eu hunain yn hytrach na dim ond cysylltiadau gofodol rhwng yr amcanion tiriogaethol tiriogaethol ar yr eiddo. Enghraifft uwch mewn pryd yw'r Gofrestr Cyfundrefn Arbennig sydd gan rai gwledydd eisoes; Rwy'n mynnu, y tu hwnt i fod yn berthynas rhwng haenau, ei fod yn arwain at gymhwyso technegau cofrestru i'r gwrthrychau hyn sy'n gwarantu eu hanes, eu dilysrwydd, gweddïo ar y parti a'r gwarediad sydd â diddordeb pan y'i defnyddir yn y cymhwyster.

Felly, bod côn o frasamcan o lanio maes awyr, yn digwydd cael ei fodelu fel yr hyn ydyw; mae gan eiddo sy'n fwy na chyfraith gyhoeddus, ond gyda'r arbenigrwydd sy'n gorgyffwrdd â llawer o briodweddau cyfraith breifat, ragflaenydd sef y gyfraith a oedd yn ei ffurfio, sef perchennog yw'r sefydliad sy'n ei weithredu, dyddiad effeithiol ei geometreg ofodol ( tri dimensiwn) a dim ond trwy drafodiad y gellir ei addasu.

3. Y gallu i reoli 3D

Mae hyn yn fwy nag amlwg. Hyd yn hyn mae'r tri dimensiwn wedi bod yn gynrychioliadol, yn bennaf yn alffaniwmerig. Mae'n bosibl cyrraedd fflat mewn eiddo llorweddol gan wybod ei god eiddo, y cam adeiladol, rhif y twr, lefel a rhif y fflat.

Mae'r duedd o Gefeilliaid Digidol a SmartCities yn arwain at fecanweithiau modelu tri-dimensiwn ar swyddogaethau meddalwedd ar gyfer rheoli asedau (Cadastre Indosors). Wel, y tu hwnt i'r gynrychiolaeth honno, mae Cadastre 2034 yn dweud y gellir eu rheoli; yn golygu, cymhwyso technegau cofrestrfa fel bod eu diweddariad nid yn unig yn cyffwrdd ac yn dileu, ond yn gysylltiedig â thrafodion cylch bywyd; cânt eu geni, cedwir eu geometreg, cânt eu modelu, maent yn gweithredu gyda phrosesau dyddiol y bod dynol, yn dioddef treigladau, a hyd yn oed yn marw.

Bydd y gallu rheoli 3D hwn yn cynnwys mabwysiadu dulliau newydd o gasglu gwybodaeth, manteisio ar dechnegau sydd bellach yn bodoli fel cymylau pwynt ond â swyddogaethau i hwyluso nodi gwrthrychau symlach gyda modelau seilwaith a modelau tir digidol.

4. Diweddariad amser real

Cyn belled â bod yr actorion sy'n ymwneud â gweinyddu'r tir wedi'u hintegreiddio i feistr yn yr adeiladau, ni fydd angen llif dilyniannol sy'n gallu bod yn gyfochrog. Er enghraifft, dylai'r banc allu rhoi morgais heb notari fel cyfryngwr; Mae Total, yn ddefnyddiwr sydd â grym cyn y system ac sydd wedi ymrwymo i gontract gyda'r dinesydd, sy'n awdurdodi'r lien ar eich eiddo. O bell ffordd, bydd llywodraeth hen ffasiwn yn gallu rhoi cofrestrydd sydd y tu mewn drwy glicio ar fotwm, gan dderbyn y cofrestriad, nes ei fod wedi blino o ofyn am drwyddedau oherwydd bod ei fys yn brifo, byddant yn ei roi ar y stryd ac yn dirprwyo'r perfformiad. i endid sydd â grym yn y banc. Mae'r un rhesymeg yn berthnasol i'r actorion eraill sydd bellach yn ymyrryd mewn trafodiad, fel y curadur trefol, y syrfëwr, y notari, y fwrdeistref, ac ati. Cyn belled â bod yr actorion wedi'u hintegreiddio, bydd y diweddariad mewn amser real a'r gystadleuaeth fydd y gwasanaethau gorau.

Ac yna, bydd y stentiau'n cael eu diweddaru gan y bobl, ar y pwynt lle maent yn gwneud trafodion.

Mae hyn yn swnio'n braidd yn wallgof, ond yr hyn sy'n digwydd gyda bancio. Cyn hynny, rhoddodd y banc gerdyn (ja, fel y tocynnau teithio), ac roedd angen mynd i'r banc i dynnu arian yn ôl, yna gyda'r arian hwnnw'n prynu, ac os oedd gennym fwy gallem fynd i'r blaendal neu'r can o laeth o dan y gwely. Heddiw rydych chi'n agor cyfrif banc, ac maen nhw'n rhoi cerdyn debyd a chyfrinair i chi reoli ar y Rhyngrwyd; nad ydych bellach yn gadael yn y banc, ond mewn ariannwr; caiff eich cyfrif ei ddiweddaru mewn amser real pan fyddwch yn prynu mewn unrhyw fusnes, ar-lein neu'n trosglwyddo i drydydd parti o'ch ffôn symudol tra byddwch yn y tacsi.

Mae'r duedd yn pwyntio yno, bod y defnyddiwr yn nodi ei gyfrif o'r Gofrestrfa Eiddo Genedlaethol, ac yn gweld yno'r eiddo tiriog sydd ganddo, os yw am forgeisio gall ei wneud yn uniongyrchol gyda'r banc, os yw am ei werthu, gall ei wneud yn uniongyrchol, os yw am reoli a trwydded adeiladu neu drwydded weithredu ... fel mae'n digwydd yn y banc!. "Fel Uber," ni all swyddogion cofrestrfa cadaster hynafol atal hyn, nid hyd yn oed urddau notarial. Yn syml, angen y farchnad; i'r graddau y mae prosesau'n cael eu safoni, mae diogelwch a chyflawnrwydd y wybodaeth yn cael ei gryfhau; Bydd modelau busnes aflonyddgar yn cael eu huno ag atebion sy'n seiliedig ar ddinasyddion fel blaenoriaeth.

Yn yr ystyr hwn, mae'n prosesu y gall gweithredu ar wahân nawr gyfuno, megis y farchnad eiddo tiriog (prydlesi a gwerthiannau) lle mae cynlluniau B2B fel AirBnb yn lladd y model confensiynol gyda chyrhaeddiad byd-eang yn cael ei reoli gan y defnyddiwr terfynol; yn marw ar y ffordd y gwerthwr tai go iawn, y cyfreithiwr sy'n gwneud y contract, y gwerthuswr sy'n gwneud astudiaeth o gapasiti economaidd, y cwmni sy'n gwarantu'r yswiriant ac yn anad dim, y wladwriaeth sy'n costio i ddileu'r dreth.

Bydd hefyd yn digwydd y bydd systemau cofrestru eiddo yn cael eu huno, i gofrestr o "nwyddau sydd ar gael i'w marchnata", mae hyn yn berthnasol i sefyllfaoedd fel asedau symudol (cerbydau), nwyddau deallusol, nwyddau masnachol (cwmnïau, cyfranddaliadau), o dan gyfatebiaeth « gwarantau gwerthadwy ». Ar gyfer hyn, technolegau fel BlockChain a dylai deallusrwydd artiffisial fanteisio ar gontractau deallus, yn rhesymeg gwrthrych deuol digidol o realiti corfforol gyda'i gyfatebiaeth cryptocurrency, i'r graddau bod gwarantu gwarant mewn cofrestrfa lle nad oes gan y llywodraeth gannwyll mwyach.

Ac yna, bydd y gofrestrfa cadastre yn cael ei diweddaru mewn amser real gan ei bod eisoes yn digwydd mewn amgylcheddau eraill o fywyd bob dydd.

Mae hefyd yn fater o «ddyneiddio'r brys bod y Gofrestrfa Cadastral-Gofrestrfa yn diwallu angen mawr yn y byd». Dyna pam y cwestiwn: A yw'r Cadastre Confensiynol yn barod i gwrdd o ran cost, amser ac olrhain yr angen am 70% o'r boblogaeth sydd heb hawliau eiddo? Ac nid ydym yn golygu cydnabod y diriogaeth ymhen blynyddoedd 50, ond yn yr amseroedd uchaf erioed o flynyddoedd 6; er ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni dorri paradeimau llif cyfredol y broses gofrestru stentiau, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ychwanegu gwerth at y gadwyn Gweinyddu Tir.

Felly, rydym yn cyfeirio at yr agwedd hon sy'n gysylltiedig â'r datganiad hwn yw'r angen byd-eang i gofrestru pobl nad oes ganddynt system adnabod a gydnabyddir gan system swyddogol, yr eiddo nad ydynt wedi'u cofrestru a'r rhestr o hawliau y mae'r bobl hyn yn eu gweithredu y ddaear hon Mae hyn, heb sôn am y ffaith fod yna hen ffasiwn ofnadwy yn y rhai sydd eisoes wedi'u cofrestru. Mae ceisio datrys y broblem hon yn y blynyddoedd nesaf yn awgrymu ailfeddwl am ddulliau aflonyddgar sy'n caniatáu lleihau amser, costau a mwy o gyfranogiad gan y boblogaeth.

5. Cadastre byd-eang a rhyngweithredol

Dyna'n union. Safoni wedi'i ysgogi gan y farchnad, gyda dynodwr gwrthrych cyffredinol. Ac i'r diffoddwr god y digidau 30 sy'n newid bob tro y caiff yr eiddo ei lenwi â choedwig.

6. Y gallu i reoli ffiniau ecolegol

Mae hyn yn awgrymu mapio gwrthrychau anniriaethol, fel gwarchodfa natur y mae ei diddordeb yn rhyngwladol, yn gronfa o gwrelau yn y môr.

Cwestiynau am rolau tebygol y Cadastre yn y dyfodol

Mae Cadastre 2034 hefyd yn achosi problemau o ddiddordeb byd-eang, lle gallai Catastro ymyrryd, ac os felly, y byddai'n marcio patrymau newydd ar gyfer rheoli canolfannau gwybodaeth cyfannol mewn amgylchedd byd-eang sy'n fwyfwy cysylltiedig. Y cwestiynau hyn yw:

1. Cipio tir A fydd y Cadastre yn chwarae rhan yn y broses o gofrestru'r wybodaeth hon?
2. Diogelwch bwyd A fydd diddordeb mewn cysylltu ag amcanion y diriogaeth â'u nodweddion a'u perthynas â'r ddynoliaeth ar ddefnyddio, mynediad ac argaeledd yr hawl i fwyd?
3. Newid yn yr hinsawdd A fydd diddordeb mewn cofrestru hawliau gyda dibyniaethau bregusrwydd sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd?
4. Torf Cadastre. Beth all ac na fydd yn bosibl mewn stentiau cydweithredol?
5. Green stentaidd Hawl ar ffiniau ecolegol?
6. Cadastre byd-eang. Pa seilwaith fydd ei angen ar gyfer Cadastre byd-eang?


FIG 2019 - Hanoi

Mae stentiau addas i'r pwrpas fel Uber. Mae'n rhaid cynnwys y geomedrau, oherwydd bydd yn digwydd gyda ni neu hebom ni.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.