Sut le fydd gweinyddu tir yn y dyfodol? - gweledigaeth Cadastre 2034

Nid yw cynnig sut y gallai gweinyddiaeth tir edrych yn 2034 yn ymddangos yn syniad hawdd, os gwelwn faint o newidiadau sydd wedi digwydd yn yr 20 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae'r ymarfer yn ail ymgais i'r hyn a wnaed 20 mlynedd cyn Cadastre 2014. Efallai na fyddai wedi talu llawer o sylw i'r datganiadau hyn wedi costio i rywun, sefydliad, neu hyd yn oed cenedl gyfan.

Mae meddwl y bydd y cadastre yn cael ei baratoi a'i ddiweddaru gan ddinasyddion yn wirfoddol yn 2034 yn swnio'n ddifrifol. Ond dyna sut roedd y diweddariad cartograffeg yn swnio cyn i ni wybod am OpenStreet Map, sy'n cwestiynu a ddylai sefydliad cartograffig fodoli neu a ydym yn defnyddio'r adnodd hwn i hyrwyddo mapio cydweithredol ymhlith myfyrwyr a dim ond i gamau normadol yr ydym yn cysegru ein hunain, a Diweddaru mewnbynnau llinell sylfaen na ellir eu hosgoi fel model tir cyson a delweddau lloeren sy'n cael eu diweddaru'n fwy rheolaidd.

Gweledigaethau Cadastre mewn dyfodol o flynyddoedd 20

Mae'r newidiadau cysyniadol yn Cadastre yn tueddu i fod yn fwy cymhleth, gan fod ei ddefnydd yn fwy llym na chartograffeg graddfeydd eraill. Mae ei gysylltiad â'r agweddau cyfreithiol, cyllidol ac economaidd yn creu cyd-ddibyniaeth nid yn unig o ran gwybodaeth ond hefyd o ran prosesau. Fodd bynnag, yn union fel y gallai cartograffeg fod yn marw ar ei gyfnod gogoniant gorauWrth i dechnoleg gael ei democrateiddio a galwadau am wybodaeth amser real yn cael eu creu, mae trylwyredd manwl gywirdeb, llofnod y gweithiwr proffesiynol a llif y fethodoleg yn peryglu peidio â chwrdd â gofyniad galw na ellir ei wrthdroi. Fel enghraifft, gadewch i ni adolygu faint o wyddoniaduron a brynwyd gennym yn ddiweddar ar gyfer ein plant y maent yn eu defnyddio i wneud eu tasgau beunyddiol; o faint o fyfyrwyr sy'n aros yn llyfrgell yr ysgol i orffen eu haseiniadau; Er gwaethaf y cwestiynau academaidd sydd gan wikipedia, ei ddefnyddioldeb, ei ddiweddaru ar y cyd a'i gydnawsedd â pheiriant chwilio Google, mae'n anfon llyfrgelloedd cyfan i amgueddfeydd.

Agwedd arall i'w hystyried yn y mater stentiau yw'r ffaith nad yw'r amodau cyd-destunol rhwng gwledydd yn gyfartal o ran blaenoriaeth. Ar gyfer gwledydd Ewropeaidd sydd eisoes â sylw 100% o'u sylfaen eiddo ar y lefel genedlaethol a gyrfa normal yn y gwasanaeth sifil, mae modelu mewn tri a phedwar dimensiwn yn fater brys. Yn hollol gyferbyn â sefyllfa mewn gwledydd y mae eu sylw 2D yn dal i fod yn anghyflawn, mae'r dybiaeth lwyr wedi dyddio ac yn anad dim lle mae newidiadau gwleidyddol yn arwain at ddiswyddo tîm cyfan o profesionales profiadol, a allai golli eu proffesiynoldeb wrth gario gwybodaeth ar yriannau caled ac -nid yw hynny'n peri i ni chwerthin- i ddod yn rhan o dân yn swyddfa'r maer sydd, ymhlith buddiannau eraill, yn ceisio dileu olion llygredd.

Nid yw gweledigaeth o gofrestrfa tir 20 mlynedd yn y dyfodol yn esgus bod yn bet yn seiliedig ar cabal neu ymagweddau yn erbyn yr hyn sy'n bodoli. Yn hytrach, mae'n ymarfer sy'n seiliedig ar yr ymdeimlad cyffredin o arferion da sydd eisoes yn cael eu defnyddio a'r tueddiadau y mae arbenigwyr yn canfod llwybrau na ellir eu gwrthdroi. Ond rhaid inni beidio â diystyru y gallai'r tueddiadau arfaethedig arwain at fabwysiadu llwybrau byr; fel sy'n wir mewn sawl cyd-destun yn Affrica lle aeth dinasyddion o beidio â gwybod teleffoni gwifren i deleffoni symudol y genhedlaeth nesaf. Dyna'r rheswm pam mae modelau fel Cadastre yn addas at y diben maent yn cael eu cynnwys yn y trafodaethau am efengylu aflonyddgar yn y mater hwn; gan y galw presennol o filiynau o eiddo y mae'n rhaid eu galw a derbyn dinesydd mewn mynydd y mae'n well ganddo gael teitl â mesur «yn fwy neu'n llai cywir»Ond lle mae ffiniau cytunedig gyda'i gymdogion; Yn hytrach na chael dim ac aros i wleidydd arall gynnig rhywbeth amlwg.

Gall datganiad i 20 mlynedd yn nwylo ffôl weledigaethol - wneud conceptualize a System Genedlaethol Rheoli Eiddo, yn agored i ymgynghoriad cyhoeddus, gyda chysyniadau o hawliau, cyfyngiadau a chyfrifoldebau cyn i'r rhain gael eu hystyried yn safon; -Mae'n wallgof - gyda galluoedd eirioli rheoliadol a rhywfaint o ormes yn gallu dileu dulliau confensiynol os nad ydyn nhw'n gwarantu effeithlonrwydd o ran amser, costau, olrhain a thryloywder. Erbyn i gynigwyr dulliau confensiynol gael cyfle i ymateb, bydd wedi trosi'r hysbyseb ffurfiol (tystysgrif traddodiad a rhyddid) yn gyfrif gwirio eiddo go iawn fel y mynediad a gynigir gan fanciau bellach, a bydd yn ystyried mynd allan o'r ffordd. cyfryngwyr y trafodiad trwy ffenestr Ali-express ar gyfer olrhain mewn amser real.

Ond hey, wrth i chi adnabod mor wallgof yn eich gwlad chi, dychwelaf at yr hyn a ddywedwyd ym mharagraff cyntaf y llythyr hwn, bod datganiadau 2034 Cadastre yn ail ymarferiad o beth oedd 2014 Cadastre, yr wyf am ddechrau siarad amdano.

Cyn Cadastre 2014

Mae'r Cadastre yn gymharol newydd, o'i gymharu â'r Gofrestrfa Eiddo, sydd wedi'i seilio ar godau sydd wedi'u cyfuno am ganrifoedd lawer ar sail egwyddorion cofrestrfa sy'n mynd y tu hwnt i gyfraith real, symudol, masnachol neu ddeallusol. Cyrhaeddodd homologiaeth dibenion Cadastral yn hwyr gyda newidiadau i batrymau cyd-destunol i ystyr y tir ar gyfer y ddynoliaeth: concwest, rhyfeloedd, teyrngedau, diwydiannu, cyfrifiaduro; yn ogystal, mae tonnau esblygiad modelau economaidd wedi dod â thechnegau rheoli gwybodaeth a gwella'r gweithrediad yn deimlad a ddaeth atom ni fel darnau pos.

Mae'r infograffeg yn crynhoi'r patrymau mawr a gafodd y Cadastre, mewn gwahanol gyfnodau:

 • Paradigm yr arfarniad a'r dreth ar dir, gyda blaenoriaeth i'r tir fel cyfoeth a etifeddwyd o ffiwdaliaeth. Nid yw’n syndod bod y dull hwn wedi para cyhyd yn America Ladin, gan ystyried, hyd yn oed ar ôl annibyniaeth y gwledydd hyn o Sbaen, mai’r model economaidd oedd yr addasiad o ffiwdaliaeth a ddaeth gyda gwladychu hyd yn oed. Yn yr ffeithlun dyma ddarn cyntaf y pos, y stentiau cyllidol fel cymhwysiad sylfaenol.
 • Paradigm y farchnad tir, gydag esblygiad o gysur fel ystyr y ddaear. Daeth hyn gyda'r chwyldro diwydiannol rhwng 1800 a 1950. Mae llawer o sylfeini clasurol tir yn parhau i fod yn seiliedig ar y patrwm hwnnw o'r farchnad tir, ac felly'r darn a ddarparwyd bryd hynny oedd y stentiau cyfreithiol fel cymhwysiad cyflenwol i'r agwedd ariannol.
 • Paradigm gweinyddu tir, gyda gweledigaeth o'r tir fel adnodd. Digwyddodd hyn gyda'r gweledigaethau newydd o ailadeiladu postwar, pan gafodd llawer o sefydliadau cyhoeddus adnewyddiadau diddorol, gan gynnwys Cadastre a'r Gofrestrfa. Roedd y rhain yn flynyddoedd pwysig i'r Gofrestrfa Llyfr, gan symud i gyfryngau fel microffilmio, ac yn achos Cadastre, roedd dylanwad adnoddau rhyngwladol yn cefnogi moderneiddio technegau stentaidd, yn enwedig gyda diddordebau diogelwch cenedlaethol sy'n gysylltiedig â'r rhyfel oer. O ganlyniad, mae'r darn cadastre economaidd yn moderneiddio mecanweithiau gwerthuso sy'n amrywio o fodelau symlach mewn cyd-destunau Eingl-Sacsonaidd i fodelau cymhleth yn seiliedig ar gromliniau cost amnewid a dibrisiant sy'n maent yn parhau hyd y dyddiau hyn mewn llawer o wledydd America Ladin.
 • Paradigm datblygu cynaliadwy, gyda thir fel adnodd cyffredin cyfyngedig. Ganwyd hyn gyda’r chwyldro gwybodaeth, ar ddechrau’r 80au, lle gallai’r posibilrwydd o offer digidol ddisodli’r map a’r ffeil ddigidol, gan dybio ymgynghoriadau a chydberthynas â phartïon eraill â diddordeb mewn gwybodaeth stentaidd. Yn yr un modd, y diddordeb mewn integreiddio rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa y tu hwnt i gydweithredu a chyfnewid data, symleiddio tuag at y dinesydd trwy integreiddio prosesau.  Aeth yr olaf o wyrdroadau y bu'n rhaid eu casglu i gyd mewn tocynnau maint y dalennau «borges»Syniadau am roi cebl rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa fel eu bod yn gysylltiedig. Mae deall bod amlbwrpas yn rhan annatod y gadwyn werth gweinyddu tir ac nid yn y cyfnod dal wedi bod yn boenus tan heddiw; er anfantais i'r dinesydd sy'n disgwyl gwell gwasanaethau.

Y Gofrestrfa Tir 2014

Yn y cyd-destun olaf hwn, ganwyd Cadastre 2014. Yng nghanol y nawdegau, gwnaeth Ffederasiwn Rhyngwladol y Geometryddion (FIG) un o'i betiau gorau i adfywio ei rôl, gan gefnogi'r fenter a oedd yn ystyried sut y dylai'r Cadastre fod o fewn yr 20 mlynedd nesaf. Mae hyn yn ein harwain i ystyried yr arferion a'r tueddiadau gorau a oedd yn cael eu defnyddio ledled y byd, ar gyfer gweinyddu tir; gydag amcanestyniad o sut y gallai'r Cadastre fod yn 2014.

O hyn ymddangosodd dogfen gyda sylfaen athronyddol a allai i lawer heddiw ymddangos yn rhy amlwg, fodd bynnag rydym yn siarad am 1994, yr amser y cychwynnodd y fenter ac a gyhoeddwyd ym 1998. Ar gyfer 1994 prin oedd addewid Windows Windows, gwnaethom ddefnyddio Windows 95 ar gyfer grwpiau, AutoCAD R3.11 o'r efelychiad hwnnw o ffenestri nad oeddent yn hoffi cymaint cyn yr arfer o sgrin dywyll o'r R13, Microstation SE ar Ustation Clipper clasurol sy'n rhedeg ar offer Intergraph afieithus ond drud; Roedd meddalwedd am ddim yn wallgofrwydd nerd ac roedd y Rhyngrwyd yn gweithio o byrth, fel y'u gelwir, fel Yahoo, Lycos, Excite ac Altavista, yr oedd yn rhaid eu cyrchu o gaffi Rhyngrwyd neu gyda sgrechian modem wedi'i gysylltu â'r ffôn llinell dir.

Er mwyn osgoi'r risg o ymddangos o bêl grisial, roedd yn rhaid i'r ymarferiad fod yn seiliedig ar yr arferion presennol gorau a chyda dulliau gweledigaethol o ble byddai'r mater syfrdanol yn esblygu o ran prosesau, offer, cwmpas a chysylltiad actorion sy'n gysylltiedig â'r tiriogaeth

Datganiadau Cadastre 6 2014.

1. Sefyllfa gyflawn y diriogaeth gan gynnwys cyfraith gyhoeddus a chyfyngiadau

Arweiniodd y dull hwn at y Cadastre confensiynol i roi'r gorau i weld rhan benodol o realiti yn unig, o dan resymeg ragfarnllyd fel cofrestru'r ffurfioldeb yn unig neu gael ei flaenoriaethu dros y cyllid. Mae hyn yn awgrymu bod y cadastre yn canolbwyntio ei rôl ar "y ffeithiau", gyda'r ffotograff o sut mae pethau yn y diriogaeth, gan geisio cadw gwybodaeth wedi'i diweddaru ar ffurfioldeb ac anffurfioldeb. Yn ogystal, y cysyniad o gyflawnder, fel bod gwrthrychau gofodol sydd rhwng ffiniau'r eiddo, megis strydoedd, gwelyau afonydd, traethau, ac ati. gellir eu modelu yn yr un rhesymeg ag eiddo ar realiti parhaus, gan osgoi bod yr eiddo yn y dyfodol yn parhau i ofyn am rwymedïau sy'n mynd i feysydd o ddefnydd cyhoeddus.

Cwmpas arall y datganiad hwn yw cysylltu data heblaw eiddo, sy'n effeithio ar barth, defnydd, meddiannaeth neu warediad yr eiddo. Mae'n awgrymu bod seilwaith data gofodol sy'n darparu gwasanaethau gyda data fel ardaloedd gwarchodedig, parthau risg, cynlluniau defnydd tir, ac ati, yn cynnwys rheolau fel bod y perthnasoedd gofodol â'r eiddo yn cael eu hadlewyrchu fel effeithiau sy'n weladwy mewn hysbysebu ffurfiol neu ddeunydd ar yr adeg y mae'n rhaid i swyddog wneud cymhwyster neu roi trwydded. Yn safon ISO-19152, mae'r datganiad hwn yn symleiddio perthnasoedd y partïon â diddordeb ar realiti'r diriogaeth yn ail ddwy berthynas yr acronym RRR (Hawliau, Cyfyngiadau, Cyfrifoldebau) a gelwir y data "di-eiddo" hyn yn wrthrychau tiriogaethol cyfreithiol.

Yn union fel yr un llinellau, codwyd y 5 datganiad arall yn y ddogfen Cadastre 2014 a hyrwyddwyd gan yr FIG ym 1998. Mae gan yr enghraifft dempled a ddangosir ar y dde resymeg ffeil ffolio-weinyddol o'r Cadastre, gyda rheolaeth ddata feistr ar y realiti a allai fod yn wahanol rhwng y sefydliadau sydd yn hanesyddol wedi cymryd y data hwnnw o wahanol safbwyntiau, gan warantu rhyngweithrededd ac annibyniaeth gyfreithiol gyda rhesymeg o reoli data meistr i gryfhau egwyddor cyfreithloni:

 • Rhif cenedlaethol unigryw a gynhyrchwyd yn enwad sylfaen 36,
 • Eu nodweddion ffisegol yn dod o'r Cadastre, eu nodweddion cyfreithiol yn dod o ffurfioldeb / anffurfioldeb a rhybuddion afreoleidd-dra, eu nodweddion normadol a'r partïon â diddordeb.
 • Y rhybuddion o weithdrefnau a gyflwynwyd (ffeilio) mewn gwahanol brosesau cenhadaeth ond nad ydynt wedi cael eu datrys na'u tynnu'n ôl.
 • Rhybuddion cysondeb, ar gyfer gwahaniaethau rhwng realiti ffisegol a chyfreithiol.

Isod mae canlyniad y hanfod LADM, fel:

 • Y darn o weithdrefnau sy'n seiliedig ar actorion wedi'u hintegreiddio i'r broses drafodion ac sydd o ddiddordeb am resymau blaenoriaeth gweithdrefnau cysylltiedig neu am dryloywder syml gerbron y dinesydd sydd â diddordeb mewn caffael da.
 • Canlyniadau'r berthynas â'r gyfraith (a gydnabyddir mewn ffordd arysgrif ffurfiol a hefyd y rhai nad ydynt wedi'u ffurfioli), gyda'r posibilrwydd o weld llwybr traddodiadau blaenorol, sy'n ymddangos fel gwladwriaethau anweithredol ond gweladwy.
 • Canlyniadau effeithiau gofodol y math o gyfyngiad / atebolrwydd.

Os daw'r data hwnnw o systemau cenhadol Cadastre, y Gofrestrfa, Rheoleiddio neu Gofrestrfa'r Gyfundrefn Arbennig, gall pawb gysegru eu hunain i optimeiddio eu rheswm cenhadol a gall dinesydd neu ddefnyddiwr gweithdrefn ymddiried mai'r data hwn yw'r gwir olaf. O'r tab realiti Cyfreithiol, gellid cael arddangosfa debyg o'r rhesymeg ffolio go iawn gydag amrywiadau fel liens, morgeisi neu ddolenni i gofrestrfeydd eraill fel Masnachol, Deallusol, Diogelwch Symudol ac yn yr un modd, pe ymgynghorid â'r realiti gweinyddol, byddai'r gwrthrychau yn cael eu gweld. endidau cyfreithiol tiriogaethol sydd hefyd â phartïon â diddordeb yn yr effaith / cyfyngiad sy'n achosi'r eiddo buddiant. Ar lefel sefydliadau'r llywodraeth, dylai'r data cyflawn hwn fod yn weladwy heb gyfyngiadau, os cymeradwyir polisïau sy'n canolbwyntio ar effeithlonrwydd trafodion a thorri penaethiaid rhwng sefydliadau cyhoeddus a'r actorion ar unwaith i'r dinesydd fel y notari, y fwrdeistref, y curadur trefol neu'r syrfëwr. Dim ond mater o bolisïau tryloywder a phroffidioldeb yw diffinio beth o hyn all fod mewn mynediad agored i'r dinesydd, gan y gallai'r hyn sydd ar y brig (data Meistr) fod yn rhad ac am ddim, gyda'r gweddill mewn fersiwn aneglur a throl siopa. mae hynny'n ei gwneud hi'n hawdd cynhyrchu tystysgrif ar unwaith gyda'r data cyflawn.

2. Dim gwahaniad rhwng mapiau a chofnodion

Mae'r datganiad hwn yn fwy amlwg, er ei fod yn freuddwyd ar gyfer 1994, gan ystyried bod yr ymdrechion mwyaf adnabyddus wedi gweld CAD yn sownd gyda hypergyswllt i gofnod o'r gofod gofod, ac ymhlith y gwaethaf y couldfile lle na ellid creu caeau athrawon i lawer i lawer o berthnasoedd, fel llawer gyda pherchnogion lluosog neu berchnogion â llawer o lotiau; o ganlyniad bu'n rhaid ailadrodd enw perchennog mewn cymaint o gofnodion ag y byddai'n ymddangos yn y diriogaeth ... heb fynd i mewn i fanylion y cyfyngiadau ymhlyg gyda dim ond darnau 16.

Heb os, roedd y datganiad hwn yn gosod canllawiau diddorol ar y thema geo-ofodol a gymhwysir i weinyddu tir. Er ei bod yn werth cofio mai'r syniad cychwynnol oedd cyfeirio at "wahanu null rhwng data'r Gofrestrfa Tir a data'r Gofrestrfa Eiddo" ac nid dim ond "map - ffeil stentaidd".

Mae hyn hefyd yn rhoi pwys ar ryngweithredu a safoni data daearyddol o ddeddfwriaethau eraill sydd, fel "gwrthrychau tiriogaethol cyfreithiol" yn effeithio ar ddefnydd, parth neu feddiannaeth yr eiddo; cyrraedd rhesymeg glasurol cronfeydd data sy'n datgelu gwasanaethau i isadeileddau data gofodol gyda pholisïau a rheolau rhyngweithredu rhwng modelau. Efallai mai mater buddugol yn hyn oedd aeddfedrwydd safonau OGC a wthiwyd i lawr gan feddalwedd rydd ac a dderbyniwyd yn grintachlyd gan feddalwedd perchnogol.

3. Bydd y modelu yn disodli'r mapiau stentaidd

Cafodd yr arfer gorau o hyn ei wireddu yn y safon ISO-19152, er mwyn ystyried symlrwydd y cysylltiadau (RRR) rhwng y dosbarthiadau sy'n ffurfio'r realiti corfforol (Pobl, topograffeg), y realiti wedi'i fodelu (Uned Weinyddol, uned ofodol) a ffynonellau cofnodi gwybodaeth (Ffynhonnell).

Mae'n swnio'n hawdd i'w ddweud, ac mae'n ymddangos bod y graff ar y dde yn syml. Er bod dod â hynny i ISO i'w weithredu yn ei gwneud yn fwy cymhleth na'r hyn a ddisgwylid yn yr angen cychwynnol. Yr ymdrech gyntaf o'r enw Model Parth Craidd Craidd (CCDM), a alwyd yn ddiweddarach yn LADM, daeth yn ISO yn 2012.

A rhag ofn bod rhai o'r farn y gallai ISO fod yn ddiangen, mae'r rhai ohonom a ddarllenodd Cadastre 2014 yn y blynyddoedd cynnar hynny yn gwybod bod angen rheoliad semantig - ac mae'n dal i fod yn her-. Cynhyrchodd y darlleniadau cyntaf ddryswch o'r penawdau a'r termau, yn enwedig i'r rheini sy'n ymarferwyr cyfreithiol semanteg ac sy'n well ganddynt gwestiynu yn hytrach na rhoi cyd-destun trwy ysgrifennu geirfa. Fel enghraifft, nid oedd y gair "cadastre - cadastre" yn cael ei ystyried yn cyfieithu oherwydd ar gyfer cyd-destunau fel Holland, y Cadastre yw'r Gofrestrfa; pan ddônt ag ef i'r safon maent yn ei alw'n "weinyddiaeth tir" sydd wedyn yn swnio'n ddeniadol i'r Sbaeneg fel "gweinyddiaeth tir"; Cyn ei bod yn ymddangos mai dim ond yr wyneb ac nid ei holl berthnasoedd, mae Aenor yn ei gyfieithu fel "Gweinyddiaeth Diriogaethol", sydd mewn sawl gwlad yn derm trite a diffygiol sy'n gysylltiedig â rheolaeth sefydliadol. Enghreifftiau eraill yw'r term "parsel", sydd ar gyfer Eingl-Sacsoniaid yn eiddo tiriog ond sydd yn y cyd-destun Sbaeneg ei iaith yn tueddu i wahaniaethu yn erbyn ardaloedd gwledig ac nid yw'n cynnwys gwelliannau fel y nodir gan godau sifil.

Dyma'r union beth y mae ISO-19152 yn ei geisio, i safoni semanteg y "parth". Er nad oes ganddo ddogfen ymarferol sy'n sefydlu ei athroniaeth ac yn arwain ei gweithrediad; O ystyried nad yw'n hawdd gwerthu modelau UML i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n disgwyl canlyniadau terfynol i'r dinesydd.

Yma mae'n gyfleus i egluro'r gydberthynas a'r gwahaniaeth rhyngddynt LADM ac ISO-19152.

Mae'r LADM wedi'i eni o weledigaeth fyd-eang, am arferion a thueddiadau 20 mlynedd yn y dyfodol yn y Weinyddiaeth Tir.  Mae'r LADM mewn ffordd benodol yn athroniaeth.

Mae safon ISO 19152 yn deillio o gymdeithasu ledled y byd, i safoni semanteg y Gweinyddiaeth Tir.  Mae'r ISO yn safon i gymhwyso athroniaeth LADM.

Ar y mater mabwysiadu hwn mae angen ysgrifennu, mwy na ffocws ar fodelau UML a mabwysiadu opteg dechnolegol ar gyfer erthyglau a chyflwyniadau mewn digwyddiadau; Byddai'n ddiddorol gwneud mwy o ymdrech i gael canlyniadau mabwysiadu ar lefel y broses, systemateiddio profiadau ac arferion da sy'n hwyluso'r gwerthiant ar lefel y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Yn yr achos hwn, mae yna enghreifftiau fel Honduras, a fabwysiadodd bron yr athroniaeth LADM gyfan yn ei system SURE-SINAP, a heb ei hymgorffori mewn polisi cyhoeddus, gan fod y ffaith syml o fod yn seiliedig ar y CCDM er 2005 wedi caniatáu iddo a parhad diddorol er gwaethaf yr ansefydlogrwydd y mae'r wlad hon wedi'i brofi yn ystod y 15 mlynedd diwethaf; neu achosion fel Nicaragua, heb ddangos bod y safon safonol wedi'i gweithredu, mae'r injan gasgliad SIICAR gyfan yn awgrymu mabwysiadu cydymffurfiad lefel 2 bron â'r safon.

4. Bydd y stentiau mewn fformatau corfforol yn rhywbeth o'r gorffennol

O ganlyniad i'r modelu hwn ac ail-feddwl y fformatau corfforol, mae dulliau'n codi sy'n effeithio ar agweddau fel yr enwad stentaidd. Yn yr hen amser, roedd allweddi stentaidd yn ddilyniannau o hyd at 30 digid, lle roedd dynodwyr daearyddol a nodweddion gweinyddol yn gymysg; er ei fod yn rhamantus i ddefnyddwyr yn y sefydliad, i'r defnyddiwr terfynol roeddent yn feichus ac heb fawr o ddefnydd pe bai'r rhan fwyaf o'r digidau hynny yn sero. Er enghraifft, roedd yr enwau hyn yn cynnwys a oedd yr eiddo'n wledig; pe bai hyn yn cael ei ystyried yn drefol, byddai ei hunaniaeth yn newid yn ymarferol oherwydd nad oedd y rhif cyfansawdd yr un peth. Daeth llawer o'r rhesymeg honno o reoli fformatau ffisegol, gan ein bod yn cofio bod y cysyniad trefol-gwledig i ddechrau yn gysylltiedig â maint print y mapiau terfynol, a oedd ar gyfer ardaloedd poblog yn gofyn am raddfeydd 1: 1,000 tra ar gyfer ardaloedd gwledig graddfeydd 1: 5,000 neu 1: 10,000.

Mae meddwl mewn fformatau digidol yn arwain at dorri gyda'r cynlluniau hyn, gan feddwl am yr hyn sy'n ychwanegu gwerth i'r dinesydd sydd angen nifer hawdd a modelu lle mae'n rhaid i eiddo barhau i gynnal ei hunaniaeth er gwaethaf newid bwrdeistref oherwydd addasu'r ffin ryng-ddinesig, er gwaethaf newid ei sefyllfa ffurfiol-anffurfiol, er gwaethaf newid ei nodweddiad trefol-gwledig. Nid nad yw'r meysydd hyn yn angenrheidiol mwyach, ond os ydyn nhw mewn tablau priodoleddau, gellir eu newid ar unrhyw adeg heb i'r gwrthrych newid ei hunaniaeth; Oni bai, wrth gwrs, bod y newid yn awgrymu addasu ei geometreg.

Hefyd gyda hyn, mae dulliau adnabod mwy effeithlon yn codi, fel y rhai a ddefnyddir mewn systemau fel pasbortau, gweithdrefnau, platiau cerbydau (i roi enghraifft). Byddai rhif 30 digid yn rhamantus; Gallem gael lliw y car yno, nifer y drysau sydd ganddo, nifer yr olwynion, y brand ac o bosibl hyd yn oed y nifer o weithiau y mae ei berchennog wedi cael rhyw yn y sedd gefn; ond mae'r plât yn fach ac ychydig o ddigidau sy'n cael eu meddiannu; mae gan y plismon traffig gof gwael ac mae'n brysur yn cofio'r rhif yn hawdd hyd yn oed os yw'r car yn goryrru; ac yna rhaid iddo fod yn anadferadwy mewn amser cyhyd â'i fod yr un cerbyd. O'r fan honno, mae dulliau'n codi a all drosi rhif yn seiliedig ar y 10 digid rhifiadol (sylfaen 10) i god cyfuniadau o'r deg rhif hynny a 26 llythyren yr wyddor (sylfaen 36);

Enghraifft o drawsnewidiad sylfaen 10 i sylfaen 36 yw: byddai 0311000226 yn golygu 555TB6. Mae'n golygu, gyda dim ond 6 digid, y gallai gynnal hyd at ddeg biliwn o eiddo unigryw, gan gynnal yr un maint (6 digid). Gan fod yr awtomeiddio yn bosibl gwneud y trawsnewid hwn a'r berthynas yn erbyn niferoedd blaenorol; ar gyfer y dinesydd, llinyn byr yw'r cod, yn fewnol gyda nodweddion y cod gellir ei guddio neu ddim ond rhif olynol ar y lefel genedlaethol. I brofi sut mae hyn yn gweithio, awgrymaf y ddolen google hon.

http://www.unitconversion.org/numbers/base-10-to-base-36-conversion.html

5. Cydweithio rhwng cwmnïau preifat a chyhoeddus

Mae'r duedd hon wedi cael effaith fawr ar fodelau partneriaeth cyhoeddus-preifat, gan geisio trosglwyddo i'r sector preifat yr agweddau hynny nad ydynt yn fusnes cynaliadwy i'r sefydliad cyhoeddus. Mewn blynyddoedd eraill, gwnaeth y Cadastre yr arolwg cyflawn yn y maes, gyda brigadau o bobl yn cael eu cyflogi gan y sefydliad; heddiw mae'n hawdd iawn allanoli'r gweithrediad hwnnw. Yn yr un modd, digideiddio ac echdynnu data o gofnodion corfforol, gan ganiatáu i'r sector preifat gyflawni'r swyddi hynny sy'n "dros dro" neu o leiaf os cânt eu cyflawni'n dda, dim ond unwaith y cânt eu gwneud, gan osgoi buddsoddi mewn offer sy'n dod yn ddarfodedig â'r tywydd.

Fodd bynnag, mae'n her y mae llawer i'w systemateiddio o ran graddoldeb a risgiau. Mae trosglwyddo swyddfa flaen i'r banc yn ymddangos yn hawdd iawn a bron yn orfodol, ond mae trosglwyddo mathau o wybodaeth yn gofyn am fathau eraill o warantau, nid yn unig o ran diogelwch ond hefyd o ran cyfrifoldeb cyfreithiol a gweinyddol.

6. Bydd modd adfer y buddsoddiad yn Cadastre

Nid yw'r erthygl yn rhoi mwy, a gobeithiwn ei chyffwrdd mewn rhifyn yn y dyfodol. Ond yn y bôn mae'r egwyddor hon yn seiliedig ar y ffaith bod cipio gwybodaeth, ymfudo o gorfforol i ddigidol neu adeiladu system fawr yn cael ei wneud unwaith. Ac mae'n cael ei wneud yn dda. Ni ddylai'r gweithrediad diweddaru dilynol a'i esblygiad ofyn am fenthyciadau gan sefydliadau rhyngwladol, ond dylai fod mewn matrics o ail-fuddsoddi'r adnoddau a gynhyrchir o arloesi mewn cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

2034 Datganiadau y Gofrestrfa Tir

Ar gyfer 2014 gwneir gwerthusiad o sut oedd y siwrne, datblygiadau a chanfyddiadau newydd i ystyried beth fyddai'n dod yn y blynyddoedd nesaf.

Yn yr adolygiad hwn, rydym yn ystyried cerrig milltir sydd wedi effeithio ar y chwyldro gwybodaeth ar y stentiau, fel y cronfeydd data sylfaenol a'r isadeiledd, daearyddiaeth gynhenid ​​cymdeithas; yn yr un modd, gweledigaethau sydd wedi rhoi diddordebau newydd i'r Cadastre fel Gweinyddu Tir, Llywodraethu y diriogaeth a'r hyn y gellid ei ddisgwyl yn y dyfodol gyda'r meddwl yn symleiddio.

Felly mae 6 datganiad newydd a 6 chwestiwn yn codi. Fel Cadastre 2014, mae'n ddehongliad sy'n seiliedig ar gyd-destun yr hyn sydd eisoes yn digwydd. Bydd rhai gwledydd sydd wedi goresgyn bylchau elfennol yn mabwysiadu rhai o'r tueddiadau hyn, oherwydd bod eu sefydlogrwydd a'u galw eisoes yn mynnu rhywbeth mwy yn eu marchnad; bydd hyn yn pelydru mewn eraill a allai arbed llwybr byr o gonfensiwn iddynt eu hunain. Bydd eraill, oherwydd bod ganddynt anghenion sylfaenol, yn parhau i geisio llenwi dyled datganiadau Cadastre 2014.

1. Union fensura

Mae'r thema mor hen, bod Borges yn ei gasglu o ffynhonnell sy'n dyddio o 1658:

Yn yr Ymerodraeth honno, llwyddodd y Gelf Cartograffeg i gyflawni Perffeithrwydd fel bod y map o un dalaith yn meddiannu Dinas gyfan, a map yr Ymerodraeth, Talaith gyfan. Dros amser, ni fodlonodd y Mapiau Di-gonfensiynol hyn a chododd y Cartographers College Map o'r Ymerodraeth, sef maint yr Ymerodraeth a chyd-daro ag ef.

Yn llai Caeth i Astudiaeth Cartograffeg, roedd y Cenedlaethau Nesaf yn deall nad oedd y Map hwn yn llawn dop ac nad oedd heb Impiety yn ei roi i Anrhegion yr Haul a'r Winters. Yn anialwch y Gorllewin ceir adfeilion Mapiau adfeiliedig, y mae Anifeiliaid a Beggars yn byw ynddynt; ar draws y wlad nid oes creiriau eraill o'r Disgyblaethau Daearyddol.

Mae wedi bod yn bryder erioed, yn enwedig mewn cyd-destunau lle anghofir bod cael y diriogaeth gyfan â phriodoledd manwl gywirdeb rheoledig yn bwysicach na chael dim ond un darn ag uwch-gywirdeb. Gyda'r posibiliadau technolegol cyfredol, mae'r datganiad hwn yn nodi y bydd y pwnc hwn o ddiddordeb cyffredinol yn yr 20 mlynedd nesaf; yn enwedig lle mae cwmpas y diriogaeth eisoes wedi'i ragori a'r unig ddiddordeb yw gwella ei manwl gywirdeb.

2. Gwrthrychau cyfeiriadu ar gyfer Hawliau, Cyfyngiadau a Chyfrifoldebau

Mae hwn yn esblygiad o'r hyn a gynigiwyd eisoes yn Cadastre 2014, gyda'r amrywiad y gallent fod yn wrthrychau â'u modelau estynedig eu hunain yn lle bod yn ddim ond perthnasoedd gofodol rhwng y gwrthrychau tiriogaethol cyfreithiol ar yr eiddo. Enghraifft o flaen amser yw'r Gofrestrfa Gyfundrefn Arbennig sydd gan rai gwledydd eisoes; Rwy'n mynnu, y tu hwnt i fod yn berthynas rhwng haenau, ei fod yn arwain at gymhwyso technegau cofrestru i'r gwrthrychau hyn sy'n gwarantu eu hanes, cyfreithlondeb, gweddi'r parti â buddiant a'u gwarediad ar adeg eu defnyddio yn y sgôr.

Felly, bod côn o frasamcan o lanio maes awyr, yn digwydd cael ei fodelu fel yr hyn ydyw; mae gan eiddo sy'n fwy na chyfraith gyhoeddus, ond gyda'r arbenigrwydd sy'n gorgyffwrdd â llawer o briodweddau cyfraith breifat, ragflaenydd sef y gyfraith a oedd yn ei ffurfio, sef perchennog yw'r sefydliad sy'n ei weithredu, dyddiad effeithiol ei geometreg ofodol ( tri dimensiwn) a dim ond trwy drafodiad y gellir ei addasu.

3. Y gallu i reoli 3D

Mae hyn yn fwy nag amlwg. Hyd yn hyn mae'r tri dimensiwn wedi bod yn gynrychioliadol, yn alffaniwmerig i raddau helaeth. Mae'n bosibl cyrraedd fflat mewn eiddo llorweddol gan wybod ei god eiddo, cam y cyfadeilad adeiladu, rhif y twr, lefel a rhif y fflat.

Mae tueddiad efeilliaid digidol a SmartCities yn arwain at fecanweithiau modelu tri dimensiwn ar swyddogaethau meddalwedd ar gyfer rheoli asedau (Dan Do Cadastre). Wel, y tu hwnt i'r gynrychiolaeth honno, dywed Cadastre 2034 y gellir eu rheoli; yw, defnyddio technegau cofrestrfa fel bod eu diweddariad nid yn unig yn cyffwrdd ac yn dileu, ond yn gysylltiedig â thrafodion cylch bywyd; Maen nhw'n cael eu geni, mae eu geometreg yn cael ei chipio, maen nhw'n cael eu modelu, maen nhw'n dod i rym gyda phrosesau dynol bob dydd, maen nhw'n cael treigladau, ac maen nhw hyd yn oed yn marw.

Bydd y gallu rheoli 3D hwn yn cynnwys mabwysiadu dulliau newydd o gasglu gwybodaeth, manteisio ar dechnegau sydd bellach yn bodoli fel cymylau pwynt ond â swyddogaethau i hwyluso nodi gwrthrychau symlach gyda modelau seilwaith a modelau tir digidol.

4. Diweddariad amser real

Cyn belled â bod yr actorion sy'n ymwneud â gweinyddu tir wedi'u hintegreiddio i feistr eiddo tiriog, bydd llifoedd dilyniannol a all fod yn gyfochrog yn ddiangen. Er enghraifft, dylai'r banc allu mynd i mewn i forgais heb notari fel cyfryngwr; Yn gyfan gwbl, mae'n ddefnyddiwr sydd wedi'i rymuso cyn y system ac ef yw'r un sydd wedi ymrwymo i gontract gyda'r dinesydd, sy'n awdurdodi'r hawlfraint ar ei eiddo. O bell ffordd, bydd llywodraeth hen ffasiwn yn gallu gosod cofrestrydd sy'n clicio ar fotwm y tu mewn i dderbyn y cofrestriad, nes iddo flino ar ofyn am drwyddedau oherwydd bod ei fys yn brifo, byddant yn ei roi ar y stryd ac yn dirprwyo'r perfformiad iddo i endid awdurdodedig yn y banc. Mae'r un rhesymeg yn berthnasol i'r actorion eraill sydd bellach yn ymyrryd mewn trafodiad, fel y curadur trefol, y syrfëwr, y notari, y fwrdeistref, ac ati. Cyn belled â bod yr actorion wedi'u hintegreiddio, bydd y diweddariad mewn amser real a'r gystadleuaeth fydd y gwasanaethau gorau.

Ac yna, bydd y stentiau'n cael eu diweddaru gan y bobl, ar y pwynt lle maent yn gwneud trafodion.

Mae hyn yn swnio'n wallgof, ond dyna sydd eisoes yn digwydd gyda bancio. Cyn hynny, cyhoeddodd y banc gerdyn (ha, fel cardiau tocynnau teithio), ac roedd angen mynd i'r banc i dynnu arian yn ôl, ac yna gyda'r arian hwnnw, a phe bai gormod gennym, gallem fynd i'w adneuo yn y banc neu yn y can. o laeth o dan y gwely. Heddiw rydych chi'n agor cyfrif banc, ac maen nhw'n rhoi cerdyn debyd a chyfrinair i chi ei reoli ar y Rhyngrwyd; Nid ydych yn tynnu yn ôl yn y banc mwyach, ond mewn peiriant ATM; caiff eich cyfrif ei ddiweddaru mewn amser real pan fyddwch chi'n prynu mewn unrhyw fusnes, ar-lein neu'n trosglwyddo i drydydd partïon o'ch ffôn symudol tra'ch bod chi yn y tacsi.

Mae'r duedd yn pwyntio yno, bod y defnyddiwr yn nodi ei gyfrif o'r Gofrestrfa Eiddo Genedlaethol, ac yn gweld yno'r eiddo sydd ganddo, os yw am forgeisio gall ei wneud yn uniongyrchol gyda'r banc, os yw am ei werthu, gall ei wneud yn uniongyrchol, os yw am reoli a trwydded adeiladu neu drwydded weithredu ... gan ei bod eisoes yn digwydd yn y banc! "Fel Uber", ni all swyddogion cofrestrfa cadastre hynafol atal hyn, nid undebau notarial hyd yn oed. Yn syml, angen y farchnad; i'r graddau y mae'r prosesau wedi'u safoni, mae diogelwch a chyflawnrwydd y wybodaeth yn cael ei gryfhau; bydd modelau busnes aflonyddgar yn cael eu huno ag atebion sy'n seiliedig ar ddinasyddion fel blaenoriaeth.

Yn yr ystyr hwn, mae'n prosesu y gall gweithredu ar wahân nawr gyfuno, megis y farchnad eiddo tiriog (prydlesi a gwerthiannau) lle mae cynlluniau B2B fel AirBnb yn lladd y model confensiynol gyda chyrhaeddiad byd-eang yn cael ei reoli gan y defnyddiwr terfynol; yn marw ar y ffordd y gwerthwr tai go iawn, y cyfreithiwr sy'n gwneud y contract, y gwerthuswr sy'n gwneud astudiaeth o gapasiti economaidd, y cwmni sy'n gwarantu'r yswiriant ac yn anad dim, y wladwriaeth sy'n costio i ddileu'r dreth.

Bydd hefyd yn digwydd y bydd systemau cofrestru eiddo yn unedig, i gofrestr o "nwyddau sydd ar gael i'w marchnata", mae hyn yn berthnasol i sefyllfaoedd fel eiddo symudol (cerbydau), nwyddau deallusol, nwyddau masnachol (cwmnïau, cyfranddaliadau), o dan gywerthedd o " gwarantau gwerthadwy '. Ar gyfer hyn, technolegau fel BlockChain a dylai deallusrwydd artiffisial fanteisio ar gontractau deallus, yn rhesymeg gwrthrych deuol digidol o realiti corfforol gyda'i gyfatebiaeth cryptocurrency, i'r graddau bod gwarantu gwarant mewn cofrestrfa lle nad oes gan y llywodraeth gannwyll mwyach.

Ac yna, bydd y gofrestrfa cadastre yn cael ei diweddaru mewn amser real gan ei bod eisoes yn digwydd mewn amgylcheddau eraill o fywyd bob dydd.

Mae hefyd yn fater o "ddyneiddio'r brys bod y Gofrestr Cofrestru Cadastral yn diwallu angen mawr yn y byd." Felly'r cwestiwn: A yw'r Cadastre Confensiynol yn barod i ddiwallu angen 70% o'r boblogaeth sydd heb hawliau eiddo o ran cost, amser ac olrhain? Ac nid ydym yn cyfeirio at gydnabod y diriogaeth mewn 50 mlynedd, ond yn yr amseroedd uchaf erioed o 6 blynedd; er ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni dorri paradeimau llif cyfredol y broses gofrestrfa stentaidd, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ychwanegu gwerth at y gadwyn Gweinyddu Tir.

Cyfeiriwn, felly, at yr agwedd hon sy'n gysylltiedig â'r datganiad hwn yw'r angen byd-eang i gofrestru pobl nad oes ganddynt adnabyddiaeth a gydnabyddir gan system swyddogol, yr eiddo nad ydynt wedi'u cofrestru a'r rhestr o hawliau y mae'r bobl hyn yn arfer drostynt y wlad hon. Mae hyn, heb gyfrif bod anffurfioldeb hen ffasiwn ofnadwy yn yr hyn sydd eisoes wedi'i gofrestru. Mae datrys y broblem hon yn yr 20 mlynedd nesaf yn awgrymu ail-feddwl am ddulliau aflonyddgar sy'n caniatáu lleihau amser, costau a mwy o gyfranogiad gan y boblogaeth.

5. Cadastre byd-eang a rhyngweithredol

Yn union hynny. Safoni wedi'i ysgogi gan y farchnad, gyda dynodwr gwrthrychau cyffredinol. Ac i'r sothach, a all y cod 30 digid sy'n newid bob tro mae'r eiddo'n llenwi â mynyddoedd.

6. Y gallu i reoli ffiniau ecolegol

Mae hyn yn awgrymu mapio gwrthrychau anniriaethol, fel gwarchodfa natur y mae ei diddordeb yn rhyngwladol, yn gronfa o gwrelau yn y môr.

Cwestiynau am rolau tebygol y Cadastre yn y dyfodol

Gyda Cadastre 2034, codir problemau o ddiddordeb byd-eang hefyd, lle gallai fod bod Cadastre yn ymyrryd, ac, os felly, y byddai'n nodi paradeimau newydd ar gyfer rheoli hybiau gwybodaeth gyfannol mewn amgylchedd byd-eang sy'n fwyfwy cysylltiedig. Y cwestiynau hyn yw:

1. Cipio tir A fydd y Cadastre yn chwarae rhan yn y broses o gofrestru'r wybodaeth hon?
2. Diogelwch bwyd A fydd diddordeb mewn cysylltu ag amcanion y diriogaeth â'u nodweddion a'u perthynas â'r ddynoliaeth ar ddefnyddio, mynediad ac argaeledd yr hawl i fwyd?
3. Newid yn yr hinsawdd A fydd diddordeb mewn cofrestru hawliau gyda dibyniaethau bregusrwydd sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd?
4. Cadastre Torf. Beth y gellir ac na ellir ei wneud mewn cadastre cydweithredol?
5. Cadastre gwyrdd. Deddf ffiniau gwyrdd?
6. Cadastre byd-eang. Pa seilwaith fydd yn angenrheidiol ar gyfer Cadastre byd-eang?


FIG 2019 - Hanoi 

Mae cadastre addas at y diben fel Uber. Rhaid i geomedrau gymryd rhan, oherwydd bydd yn digwydd gyda ni neu hebom ni.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.