Bentley Map A allai fod yn fwy anodd?

Hynt MicroStation Geographics i Bentley Map yn welliant o ymarferoldeb a wnaeth yr offeryn hwn, ac wrth gwrs, ceisiwch orfodi i ennill defnyddwyr atebion eraill fel MapInfo, ArcView, ac yn awr mae rhestr gyfan o raglenni bris isel a ffynhonnell agored .

Dim ond nawr fy mod yn gweithio gyda bwrdeistref maint rheolaidd sydd am weithredu ateb GIS, maen nhw'n gofyn i mi gynnig brand. Esboniais nad yw hyn yn gweithio'n dda, nhw yw'r rhai a ddylai benderfynu, felly rydym yn eistedd i lawr i ddisgwyliadau maint rhwng yr hyn y maent am ei wneud, mae'r arian sydd ganddynt a'r dewisiadau eraill o gynaliadwyedd ar gael i'w trefn anochel o newid pobl bob pedair blynyddoedd ar gyfer materion gwleidyddol.

Ar ôl gweld atebion gwahanol, rydyn ni'n dod i'r casgliad nad ydynt am gael meddalwedd ffynhonnell agored na meddyliws. Mae bod defnyddwyr yn dod o ArcView 3x a MicroStation J, roedd ganddynt ddiddordeb mewn gwybod pa mor hawdd yw hi i weithredu cronfa ddata gofodol, yn dangos iddynt sut i weithio'r ArcCatalog ESRI, gwneud cwestiynau sylfaenol ynghylch pam yr oedd angen ArcSDE a dyna oedd y gwahaniaeth rhwng ArcIMS a GIS Gweinyddwr. Pan ddechreuais esbonio Gweinyddwr Geospatial Map Bentley gwrandawodd nhw allan o barch, ond yn y diwedd, traroscaron y llygaid hanner i fyny fel Garfield a dywedasant wrthyf yn eu calonnau beth oedd eraill wedi dweud wrthyf o'r blaen:

Methu hi'n fwy cymhleth?

Hyd yn hyn, mae problemau gan ddefnyddwyr daearyddiaeth mudo i Bentley Map, nid yn unig oherwydd yr hyn y mae'n ei awgrymu yn y newid o ddata neu ailadeiladu offer arferol, ond hefyd oherwydd bod y readme Nid yw'n ddigon ac nid oes tiwtorialau dan arweiniad sy'n esbonio'r gorchymyn y dylid ei ddilyn. Er enghraifft:

Deall yr hyn sydd i'w wneud yn y Gweinyddwr Geospatial, lle nad yw'r defnyddiwr, sut i gyfansoddi parthau, sut i greu ffurflenni i fwydo'r dgn xml, mor gynhyrfus. Mae deall y berthynas rhwng Meini Prawf-Ymgyrch-Dull-Defnyddio UI yn gyfrwng anodd i 3 y dawn.

Heb sôn am y gwaith o ochr y Map, gyda'r Rheolwr Rheoli a Rheolwr Mapiau.

map Bentley Yr hyn sy'n digwydd yw bod defnyddiwr Daearyddiaeth yn disgwyl dod o hyd i'r botymau fel yr oedd o'r blaen -nad oedd llawer yn y ffordd-.

Cymerodd Rheolwr Map yr hyn oedd y Rheolwr Arddangos, Dadansoddiad Topolegol nawr yn cael ei alw'n Overlay, ac ar gyfer yr un lle aeth y Bwffe a mapio thematig. Os na cheisir hynny â chwyddwydr, gall unrhyw un feddwl nad oes gan Fap Bentley y math hwn o swyddogaeth.

Yna roedd y Rheolwr Nodwedd yn y panel ochr dde a elwir yn Reolwr Rheoli, o ble na allwch ddiffodd neu droi at nodweddion ond dim ond creu. Nid oes unrhyw ffordd i wneud cais na chael gwared â phriodoleddau fel hynny, dim mwy ... i gloi, yn anodd i'r rhai mwyaf profiadol.

Rhaid imi gyfaddef nad yw'r teimlad hwn o ddioddefaint wedi newid mewn sawl blwyddyn, pan ddangoson nhw i mi am y tro cyntaf cyn cael fy alw'n hoffi hynny.

Roedd yn y gynhadledd defnyddwyr 2004, pan oedd potensial Xml Fbwyta Marchup (XFM), a oedd eisoes yn rhedeg ar Geographics 8.5. Yn ddiweddarach fe'i gelwir yn Bentley Map, o XM 8.9, a gelwir yn etifeddiaeth iddi i bob un o'r uchod. Ar hyn o bryd, roedd gennym ddiddordeb yn ei botensial, ond yn yr argraff ei bod yn dal i fod yn offeryn crai, penderfynasom ail-greu arferion a wnaed yn Geographics.

Datblygwyd y fideos a ddangosir isod yn 2005, o'r datblygiad ar . NET Visual Basic o Microstation sy'n fachgen o lawer o ddymuniadau a wnaed, er bod Bentley yn integreiddio'r gweithredoedd hyn yn XM, y mae Rwy'n siarad â chi ychydig ddyddiau

Gweler fideo
O Ddaearyddiaeth i xfm. Ar ôl creu sgema, fe'i rhaglennwyd i wneud trosglwyddiad haen, o'r prosiect Geographics a osodwyd ar Oracle, yn diffinio pa nodweddion yr oeddent eu hangen ac yn cael eu hadeiladu gan gymryd y data mewn xml ar yr un DNG. Y bwriad oedd bod y fwrdeistref yn cael y data yn y DNG, heb gymhlethu eu bywydau â chronfa ddata lle mai prin oedd unrhyw gysylltedd.
View Video
Allforio yr haen gwastad. Fel yn yr achos blaenorol, gellid allforio mapiau o fwrdeistref, aeth y data sylfaenol a oedd â diddordeb ar gyfer yr haen xfm fel xml i dgn, yn eu plith yr allwedd cadastral yn seiliedig ar seicoleiddio. Gyda hyn, disgwylir y gallent wneud gwaith cynnal a chadw, ac wedyn yn gwneud cysoni data yn ganolog yn wahanol ac a ddaeth yn drafodion cynnal a chadw.
View Video
Atodwch fapiau o fwrdeistref. Roedd yr offeryn hwn i'w lwytho o ffens, yr holl fapiau a oedd yn cyd-fynd yn ddaearyddol â'r geometreg honno, pob un o'r ddwy haen a grëwyd yn y cam blaenorol. Yn debyg i'r hyn y bu'r Rheolwr Map yn ei wneud â'r hyn a gofrestrwyd yn yr Cyffiniau.
View Video
Trowch i ffwrdd a throi haenau. Mae'r Rheolwr Map yn dod â'r swyddogaeth hon, ond erbyn hynny nid oedd gennym unrhyw ffynhonnell arall na Geographics gyda'r Rheolwr Arddangos, ond yn yr achos hwn â haenau XFM.
View Video
Dadansoddiad topolegol Gyda hyn, yr hyn a wnaed oedd ail-greu gweithredoedd creu topolegau a dadansoddi oedd â Geography. Gallaiwn greu haenau o bwyntiau, llinellau, polygonau, ac yna gwneud croesau rhyngddynt yn gener
Rwy'n mynd trwy adroddiad HTML. Yn ddiweddarach cafodd ei integreiddio i Reolwr y Map, ond ni chredaf byth gyda'r cyfleuster hwnnw.
View Video
Thematig. Daw hyn bellach yn Rheolwr y Map, os caiff dosbarthiadau Nodwedd eu creu, ond cyn i'r Ddaearyddiaeth ddod â hi'n rhydd ac fel y cafodd ei ddatblygu.
View Video
Thematization personol. Roedd hyn o nodweddion y gronfa ddata Oracle, er na chawsant eu hymsefydlu yn y data XFM. Fel yn Daearyddiaeth, caniatawyd iddo ei greu fel DNG.
View Video
Chwilio yn ôl nodweddion. Gyda hyn gwnaed chwiliad o rai meini prawf, a lliwiwyd pan ddewiswyd. Roedd hefyd yn gallu anfon yr adroddiad i html.
View Video
Arolwg economaidd-gymdeithasol. Mae'n digwydd bod gan nifer o fwrdeistrefi arolwg economaidd-gymdeithasol yn ogystal â'r cofnod cadastral, yr hyn a wnaethom oedd hynny o gronfa ddata Oracle, gwnaeth botwm drosglwyddo data i'r haen xfm. Yn seiliedig ar y maen prawf thema gallai osod celloedd gwahanol, gan fanteisio ar yr hyn a elwir yn y prosiect "meini prawf".
View Video
Trosglwyddo i ganolig. Hefyd, gan fod y fwrdeistref yn seiliedig ar feini prawf penodol, yn gosod symbol yn wahanol i'r canolid, fe'i rhaglennwyd y gellid trosglwyddo'r data arolwg economaidd-gymdeithasol i'r centrolid hwn. Wrth gwrs, gan fod y daflen a oedd yn cynrychioli'r arolwg yn rhy fawr, dylid gadael yr ymgom yn addasadwy ar y ddau ben, er mwyn gwneud y fideo yn wallgof ar gyfer maint y sgrin.
View Video
Osgoi'r Gweinyddwr Geospatial. Mae deall y llawdriniaeth yn hynod o gymhleth, dywedais wrth y rhaglenydd i gael gwared ar y rhyfedd, felly o ochr y map roedd hi'n bosib creu priodoldeb newydd, aseinio'r math, symbology a hyd yn oed blwch deialog gydag eiddo. Rhoesom hefyd yr opsiwn i olygu nodwedd a grëwyd eisoes a hyd yn oed wneud newidiadau i wrthrychau a grëwyd o'r blaen.
Yn fwg iawn, dylai'r Bentley hwn ei weithredu yn llythrennol a toothache gwnewch hynny oddi yno.
View Video
Llwythwch ddata Visual Fox. Roedd system yn y fwrdeistref o'r enw SIIM, a gafodd y data catalig o dan fethodoleg arfarniad enfawr ac o dan enwebiad cadastral allweddol yn seiliedig ar quadrantau. Wel, yr hyn a wnaethom oedd creu ffurflen sy'n darllen y data dbf, ond o'r map xfm yn Microstation.
View Video
Cyhoeddi gwe. Ychwanegwyd nodweddion cyhoeddi gan ddefnyddio Geoweb Publisher, gan godi data ar yr hedfan o'r haenau sydd ar gael yn xfm.

Gwnaed yr uchod i gyd gyda Microstation VBA gyda gosodwr a adawodd popeth yn rhedeg, y prosiect XFM a hyd yn oed Geo Web Publisher.

Gan nad wyf yn hapus am hyn oll:

Yn gyntaf, oherwydd nad oedd cyfle i systemateiddio'r broses, dim ond gwneud y fideos. Fe fyddem yn falch o fynd â'r Gwobrau 2007 BE, sicrhawyd enwebiad gan mai dyma'r datblygiad cyntaf ar XFM.

Yna, fy mod yn gwybod dim ond ychydig o fwrdeistrefi a ddaeth i'w weithredu, oherwydd bod prosiectau'r llywodraeth yn drist ar ôl pob blwyddyn 4.

Yn olaf, oherwydd mae angen Bentley -yn y fersiynau 2008 hyn- gwella rhwyddineb gweithredu Bentley Map, sef bod yn offeryn GIS -yn fy marn i- nid yw'n barod i berson brynu'r pecyn, cymerwch y llawlyfr, ceisiwch gymorth yn y fforymau a gweithredu system.

I gloi, aeth y ffrindiau am ateb arall, er gwaethaf ei gostau.

Ymatebion 2 i "Bentley Map A allai fod yn fwy anodd?"

  1. Roedd y datblygiad yn cael ei wneud ar y llwyfan Visual Basic sy'n dod MicroStation, gyda fersiwn 8.5 8.5 a rhedeg ar Geographics a dod XFM, a bod fersiwn.

    Y gronfa ddata oedd Oracle, rheoli map Wise Prosiect Bentley a chyhoeddiad Bentley Geoweb Publisher.

    Nid wyf yn gwybod a oes cyfeiriad ar y we lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau ynglŷn â'r datblygiad hwnnw, ond yn yr hyn y gallaf i chi ei gydweithio.

    golygydd (yn) geofumadas.com

  2. Hoffwn wybod sut yr ydym yn gwneud modiwlau a qu raglennu i gyd ac os gallwn ddweud ble gallaf yn contrar canllaw ar yr hyn rydych did'm mewn tebyg i'ch un chi ond gyda Geographics phrosiect MicroStation v8 ac angen rhywbeth fel 'na har diolch am eich cefnogaeth

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.