Bentley Map A allai fod yn fwy anodd?

Hynt MicroStation Geographics i Bentley Map yn welliant o ymarferoldeb a wnaeth yr offeryn hwn, ac wrth gwrs, ceisiwch orfodi i ennill defnyddwyr atebion eraill fel MapInfo, ArcView, ac yn awr mae rhestr gyfan o raglenni bris isel a ffynhonnell agored .

Ar hyn o bryd fy mod i'n gweithio gyda bwrdeistref o faint rheolaidd sydd eisiau gweithredu datrysiad GIS, fe ofynnon nhw imi gynnig brand iddyn nhw. Esboniais iddynt nad yw hyn yn gweithio felly, mai nhw yw'r rhai sy'n gorfod penderfynu, felly eisteddasom i fesur disgwyliadau, rhwng yr hyn y maent am ei wneud, yr arian sydd ganddynt a'r dewisiadau amgen cynaliadwyedd sydd ar gael i'w trefn anochel o newid pobl bob pedwar. blynyddoedd ar gyfer materion gwleidyddol.

Ar ôl edrych ar wahanol atebion, rydym yn dod i'r casgliad nad ydyn nhw eisiau meddalwedd ffynhonnell agored na meddalwedd prin hysbys. Oherwydd eu bod yn ddefnyddwyr sy'n dod o ArcView 3x a Microstation J, roedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwybod pa mor hawdd yw gweithredu cronfa ddata ofodol, dangosais iddyn nhw sut roedd ArcCatalog ESRI yn gweithio, fe ofynnon nhw gwestiynau sylfaenol ynglŷn â pham roedd ArcSDE yn angenrheidiol a pha wahaniaeth oedd rhyngddynt Gweinydd ArcIMS a GIS. Pan ddechreuais esboniad Gweinyddwr Geo-ofodol Bentley Map fe wnaethant wrando arnaf allan o barch, ond yn y diwedd, traroscaron y llygaid hanner i fyny fel Garfield a dywedasant wrthyf yn eu calonnau beth oedd eraill wedi dweud wrthyf o'r blaen:

Methu hi'n fwy cymhleth?

Hyd yn hyn, mae problemau gan ddefnyddwyr daearyddiaeth mudo i Bentley Map, nid yn unig oherwydd yr hyn y mae'n ei awgrymu yn y newid o ddata neu ailadeiladu offer arferol, ond hefyd oherwydd bod y readme nid yw'n ddigon ac nid oes sesiynau tiwtorial dan arweiniad yn esbonio'r gorchymyn i ddilyn. Er enghraifft:

Deall beth i'w wneud yn Gweinyddwr Geo-ofodol, lle nad yw'r defnyddiwr, sut i ffurfweddu parthau, sut i greu ffurflenni i fwydo'r dgn xml, mor reddfol. Mae deall perthynas termau Meini Prawf-Operation-Method-UI yn fath o anodd am 3am.

Heb sôn am y gwaith o ochr y Map, gyda'r Rheolwr Rheoli a Rheolwr Mapiau.

map Bentley Yr hyn sy'n digwydd yw bod defnyddiwr Daearyddiaeth yn disgwyl dod o hyd i'r botymau fel yr oedd o'r blaen -nad oedd llawer yn y ffordd-.

Cymerodd y Rheolwr Map yr hyn a oedd yn Rheolwr Arddangos, gelwir Dadansoddiad Topolegol bellach yn Overlay, ac yn yr un lle hwn aeth y Clustogi a mapio thematig. Os na edrychir am hynny gyda chwyddwydr, gall unrhyw un feddwl nad oes gan Bentley Map y mathau hyn o swyddogaethau.

Yna roedd y Rheolwr Nodwedd yn y panel ochr dde o'r enw Rheolwr Gorchymyn, lle na ellir diffodd nodweddion nac ymlaen ond eu creu yn unig. Nid oes unrhyw ffordd i gymhwyso na dileu priodoleddau fel yna ... i gloi, anodd i'r rhai mwyaf profiadol.

Rhaid imi gyfaddef, nid yw'r ymdeimlad hwn o ddryswch wedi newid mewn sawl blwyddyn, pan ddangoswyd i mi gyntaf cyn iddo gael ei alw'n hynny.

Roedd yn y gynhadledd defnyddwyr 2004, pan oedd potensial Xml Fbwyta Markup (XFM), a oedd eisoes yn rhedeg ar Ddaearyddiaeth 8.5. Yn ddiweddarach fe'i galwyd yn Fap Bentley, gan ddechrau gyda XM 8.9, ac fe wnaethant alw'r holl etifeddiaeth uchod. Ar yr adeg hon, roedd gennym ddiddordeb yn ei botensial, ond yn yr argraff ei fod yn dal i fod yn offeryn crai, fe benderfynon ni ailadeiladu arferion a wnaed mewn Daearyddiaeth.

Datblygwyd y fideos a ddangosir isod yn 2005, o'r datblygiad ar . NET Visual Basic o Microstation sy'n fachgen o lawer o ddymuniadau a wnaed, er bod Bentley yn integreiddio'r gweithredoedd hyn yn XM, y mae Rwy'n siarad â chi ychydig ddyddiau

Gweler fideo
O Ddaearyddiaeth i xfm. Ar ôl creu sgema, cafodd ei raglennu i drosglwyddo haenau, o'r prosiect Daearyddiaeth wedi'i osod ar Oracle, fe wnaethant ddiffinio pa nodweddion oedd eu heisiau a'u hadeiladu gan gymryd y data mewn xml ar yr un dgn. Y bwriad oedd i'r fwrdeistref gael y data yn y dgn, heb gymhlethu bywyd â chronfa ddata lle nad oedd prin unrhyw gysylltedd.
View Video
Allforio yr haen gwastad. Fel yn yr achos blaenorol, gellid allforio mapiau bwrdeistref, aeth y data sylfaenol a oedd o ddiddordeb ar gyfer yr haen xfm fel xml i'r dgn, ac yn eu plith yr allwedd stentaidd yn seiliedig ar sectoroli. Gyda hyn, roedd disgwyl y gallent wneud gwaith cynnal a chadw, ac yna cysoni data a oedd yn wahanol yn ganolog ac a ddaeth yn drafodion cynnal a chadw.
View Video
Atodwch fapiau o fwrdeistref. Yr hyn a wnaeth yr offeryn hwn oedd llwytho o ffens, yr holl fapiau a oedd yn cyd-daro yn ddaearyddol â'r geometreg honno, i gyd o'r ddwy haen a grëwyd yn y cam blaenorol. Yn debyg i'r hyn yr oedd y Rheolwr Map yn arfer ei wneud â'r hyn a gofrestrwyd yn y Cyffiniau.
View Video
Trowch i ffwrdd a throi haenau.  Mae'r Rheolwr Map yn dod â'r swyddogaeth hon, ond erbyn hynny nid oedd gennym unrhyw ffynhonnell arall na Geographics gyda'r Rheolwr Arddangos, ond yn yr achos hwn â haenau XFM.
View Video
Dadansoddiad topolegol Gyda hyn, yr hyn a wnaed oedd ail-greu gweithredoedd creu topolegau a dadansoddi oedd â Geography. Fe allwn i greu haenau o bwyntiau, llinellau, polygonau, ac yna gwneud croesau rhyngddynt yn hael
Rwy'n mynd trwy adroddiad HTML. Yn ddiweddarach cafodd ei integreiddio i Reolwr y Map, ond ni chredaf byth gyda'r cyfleuster hwnnw.
View Video
Thematig. Daw hyn bellach yn y Rheolwr Map, os yw dosbarthiadau Nodwedd yn cael eu creu, ond cyn i Ddaearyddiaeth ddod ag ef yn rhydd ac o'r herwydd fe'i datblygwyd.
View Video
Thematization personol.  Roedd hyn o briodoleddau cronfa ddata Oracle, hyd yn oed os nad oeddent wedi'u hymgorffori yn y data XFM. Fel mewn Daearyddiaeth caniatawyd ichi ei greu fel dgn.
View Video
Chwilio yn ôl nodweddion. Gyda hyn gwnaed chwiliad o rai meini prawf, a lliwiwyd ef wrth ei ddewis. Roedd hefyd yn caniatáu anfon yr adroddiad i html.
View Video
Arolwg economaidd-gymdeithasol. Mae'n digwydd bod gan sawl bwrdeistref arolwg economaidd-gymdeithasol yn ychwanegol at y ffeil stentaidd, yr hyn a wnaethom oedd bod botwm, o sylfaen Oracle, wedi trosglwyddo'r data i'r haen xfm. Yn seiliedig ar y meini prawf thema, gallai osod cell wahanol, gan fanteisio ar yr hyn a elwir yn y prosiect "meini prawf".
View Video
Trosglwyddo i ganolig. Hefyd, gan fod y fwrdeistref, yn seiliedig ar feini prawf penodol, yn gosod symbol gwahanol ar y canolradd, cafodd ei raglennu y gellid trosglwyddo'r data o'r arolwg economaidd-gymdeithasol i'r centrolid hwn. Wrth gwrs, gan fod y ddalen a oedd yn cynrychioli'r arolwg yn rhy fawr, roedd yn rhaid gadael y blwch deialog addasadwy ar y ddau ben, i wneud i'r fideo fod yn wallgof oherwydd maint y sgrin.
View Video
Osgoi'r Gweinyddwr Geospatial. Mae deall sut mae'n gweithio yn hynod gymhleth, dywedais wrth y rhaglennydd i dynnu'r peth erchyll allan ohono, felly o ochr y map roedd hi'n bosibl creu priodoledd newydd, aseinio'r math, symboleg a hyd yn oed blwch deialog gydag eiddo. Rhoesom hefyd yr opsiwn ichi allu golygu nodwedd a grëwyd eisoes a hyd yn oed gymhwyso newidiadau i wrthrychau a grëwyd eisoes.
Yn fwg iawn, dylai'r Bentley hwn ei weithredu yn llythrennol a toothache gwnewch hynny oddi yno.
View Video
Llwythwch ddata Visual Fox. Roedd system yn y fwrdeistref o'r enw SIIM, a oedd â'r data ffeiliau stentaidd o dan fethodoleg arfarnu enfawr ac o dan enwad allweddol stentaidd yn seiliedig ar gwadrant. Wel, yr hyn a wnaethom oedd creu ffurflen a fyddai'n darllen y data o'r dbf, ond o'r map xfm yn Microstation.
View Video
Cyhoeddi gwe. Ychwanegwyd swyddogaethau cyhoeddi gan ddefnyddio Geoweb Publisher, gan godi data ar y hedfan o'r haenau sydd ar gael yn xfm.

Gwnaed yr uchod i gyd gyda Microstation VBA gyda gosodwr a adawodd popeth yn rhedeg, y prosiect XFM a hyd yn oed Geo Web Publisher.

Gan nad wyf yn hapus am hyn oll:

Yn gyntaf, oherwydd nad oedd cyfle i systemateiddio'r broses, dim ond gwneud y fideos. Byddai'n falch ei fod wedi mynd â ni i'r Gwobrau BE yn 2007, rydym yn sicr wedi cael enwebiad gan mai hwn oedd y datblygiad cyntaf ar XFM.

Yna, fy mod yn gwybod dim ond ychydig o fwrdeistrefi a ddaeth i'w weithredu, oherwydd bod prosiectau'r llywodraeth yn drist ar ôl pob blwyddyn 4.

Yn olaf, oherwydd bod Bentley angen -yn y fersiynau 2008 hyn- gwella rhwyddineb gweithredu Bentley Map, a fydd yn offeryn GIS -yn fy marn i-, nid yw'n barod i berson brynu'r pecyn, cymryd y llawlyfr, ceisio cymorth yn y fforymau a gweithredu system.

I gloi, aeth y ffrindiau am ateb arall, er gwaethaf ei gostau.

2 Yn ymateb i "Map Bentley A allai Fod Yn Mwy Anodd?"

  1. Roedd y datblygiad yn cael ei wneud ar y llwyfan Visual Basic sy'n dod MicroStation, gyda fersiwn 8.5 8.5 a rhedeg ar Geographics a dod XFM, a bod fersiwn.

    Y gronfa ddata oedd Oracle, rheoli map Wise Prosiect Bentley a chyhoeddiad Bentley Geoweb Publisher.

    Nid wyf yn gwybod a oes cyfeiriad ar y we lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau ynglŷn â'r datblygiad hwnnw, ond yn yr hyn y gallaf i chi ei gydweithio.

    golygydd (yn) geofumadas.com

  2. Hoffwn wybod sut yr ydym yn gwneud modiwlau a qu raglennu i gyd ac os gallwn ddweud ble gallaf yn contrar canllaw ar yr hyn rydych did'm mewn tebyg i'ch un chi ond gyda Geographics phrosiect MicroStation v8 ac angen rhywbeth fel 'na har diolch am eich cefnogaeth

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.