Mwy na 60 Arferion Autolisp ar gyfer AutoCAD

Lisp am addasiadau a gweithrediadau


1. Trosi traed i fetrau ac i'r gwrthwyneb

Mae'r arfer hwn yn cael ei gynhyrchu gydag Autolisp, sy'n caniatáu i ni drawsnewid y gwerth a roddwyd o draed i fetrau ac i'r gwrthwyneb, dangosir y canlyniad yn y llinell orchymyn.

Yma rydym hefyd yn defnyddio'r swyddogaeth CVunit, mae hyn yn lisp swyddogaeth, gwerthoedd trosi a gafwyd, acad.unt ffeil (Uned AutoCAD Diffiniad), os ydych am i arsylwi yn fanwl yr hyn y gwerthoedd hyn a chyfraddau trosi gwahanol, yr wyf yn awgrymu eich bod yn gweld y ffeil .

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PIM
 3. Dewiswch y math o drosi: traed i fetrau neu fetrau i draed
 4. Rhowch y gwerth yr ydych am ei drosi
 5. Byddwch yn cael y wybodaeth gyda'r uned trawsnewid yn y llinell orchymyn

Gallwch gael y drefn arferol yma


2. Lluoswch yr holl destunau a ddewiswyd

Mae'r arfer hwn a gynhyrchir yn AutoLisp yn caniatáu cael lluosi holl werthoedd y testunau a ddewiswyd, er mwyn i'r drefn hon weithio'n gywir, mae'n angenrheidiol bod y testunau a ddewiswyd o fath TEXT ac nid o fathau CYFARFOD.

Er enghraifft, os oes gennych chi 3 tri thestun y gwerthoedd: mae 1, 2, 3 a'r tri yn cael eu dewis, canlyniad y gorchymyn fydd lluosi'r tri rhif hwn, a fydd yn gyfwerth â: 6.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: mul
 3. Dewiswch yr holl destunau yr ydych am gael lluosi.
 4. Gwasgwch yr allwedd Rhowch i gael y canlyniad.

Gallwch gael y drefn arferol yma


3. Trosi modfeddi i fetrau

Mae'r drefn fechan hon yn ein galluogi i drawsnewid y gwerth a osodir mewn modfedd i fesuryddion sy'n dangos y canlyniad yn y llinell orchymyn, hefyd yn dangos y canlyniad wedi'i rannu rhwng 2 fel rhan o wybodaeth ychwanegol.

Gallwch addasu'r gorchymyn hwn i drosi mathau eraill o unedau, ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi addasu'r cod ffynhonnell, er enghraifft, trosi modfedd i centimetrau o cofnodion i eiliadau, dim ond newid paramedrau'r swyddogaeth «Cvunit«, Yn y gorchymyn hwn mae gan y cvunit y paramedrau canlynol:« modfeddi »« metr », gyda'r paramedrau hyn, cymerir y gwerth a gofnodwyd fel modfeddi (modfeddi) a bydd yn cael ei drosi i fetrau (metrau), gallwch newid y paramedrau gan y rhai canlynol: «« ail »,« modfedd »« cm »,« ac »« iard sq »,« tr »« ymysg »eraill.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PM
 3. Rhowch y gwerth yr ydych am ei drawsnewid o fodfedd i fetrau a

Yn barod, fe gewch y wybodaeth gyda'r trosi uned.

Gallwch gael y drefn arferol yma


4. Ychwanegwch hyd llinellau'r haen a ddewiswyd

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i ychwanegu pellteroedd yr holl linellau sydd wedi'u cynnwys yn haen y gwrthrych a ddewiswch.

Mae hyn yn arferol caniatáu i chi ychwanegu y pellteroedd yr holl linellau sy'n cael eu cynnwys yn yr haen y gwrthrych yr ydych yn dewis, os oeddent yn polylines yn yr haen a ddewiswyd, maent yn cael eu hanwybyddu.
Unwaith y darganfyddir swm yr holl linellau, dangosir y canlyniad.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: sumlcapa
 3. Dewiswch y llinell sydd yn yr haen o'r llinellau yr ydych am eu hychwanegu

Gallwch gael y drefn arferol ar gyfer USD 5.99 yma


5. Ychwanegu neu dynnu gwerthoedd i destunau dethol

Mae'r drefn hon a wneir gyda AutoLisp yn ein galluogi i ychwanegu neu dynnu gwerthoedd i'r testunau a ddewisir.

Er enghraifft, os oes gennych destun â gwerth o 5 ac arfer hon archa a mynd i mewn i'r 2 gwerth, mae'r newidiadau testun a ddewiswyd, diweddaru gan 7 gwerth, os yw gwerth -2 ei gofnodi, y testun yn cael ei ddiweddaru 3.

Gwnewch y canlynol i ddefnyddio'r drefn hon.

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: vsr
 3. Yn nodi'r gwerth sydd i'w ychwanegu neu ei dynnu
 4. Dewiswch y testunau i'w hychwanegu neu eu tynnu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


6. Cael ardaloedd o adrannau wedi'u lliwio

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i gael ardaloedd o gysgodi trawsdoriad a gosod y gwerthoedd a geir mewn nodweddion bloc dethol.

Dylai'r shaders dethol fod mewn haen sy'n disgrifio'r math o ardal sydd i'w chael, yn ddiofyn bydd y lisp yn darllen dau enw haen, sef y canlynol: «ShadingCut»A«ShadowFill".

Mae'r lisp yn ychwanegu holl ardaloedd y cysgodion sydd yn yr haen «ShadingCut»A holl ardaloedd cysgodol yr haen«ShadowFill»Ac ar ôl gorffen dewis y slabiau, caiff nodweddion y bloc o ardaloedd eu diweddaru, ac i wneud hyn, rhaid i chi ddewis priodoledd y bloc blaengar yn gyntaf, mae hwn yn briodoledd anweledig, ond mae'r rhestr ychydig cyn y detholiad yn ei ddangos ac yna'n ei guddio eto, gwneir hyn gyda'r gorchymyn «Attdisp«, Yna caiff nodweddion y mannau torri a llenwi eu dewis a bydd y rhain yn cael eu diweddaru yn ôl gwerthoedd yr ardaloedd a ganfyddir.

Gwneir dewis y gwrthrychau trwy ffenestr sy'n cynnwys yr holl yswiriannau gan gynnwys testun un blaengar yr adran.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: AXA.
 3. Dewiswch holl bwyntiau torri a llenwi'r adran trwy ffenestr, gan gynnwys testun un blaengar yr un.
 4. Dewiswch un wrth un nodweddion y bloc i'w addasu, gan ddechrau gyda phriodoledd blaengar.
 5. Bydd y gorchymyn yn dod i ben yn awtomatig ar ôl i'r nodweddion torri a llenwi gael eu dewis.

Mae ffeil CAD sampl ynghlwm wrth y lisp i gael gwell dealltwriaeth o'r gorchymyn.

Gallwch gael y drefn arferol yma


7. Cael llethr llinell neu bolyline

Mae'r gorchymyn hwn (trefniadaeth Autolisp) yn sicrhau gwerth llethr llinell neu linell, ac mae hefyd yn cyrraedd hyd llinell, hyd llorweddol ac ongl.

Mae'n cynnig help mawr pan fyddwn ni eisiau rheoli ein clustdlysau, i gael y llethr, mae'n ddigon i ddewis y llinell neu'r polylin, gellir dangos y canlyniad ar y sgrin (llinell orchymyn) neu drwy ddewis testun (bydd gwerth y testun hwn yn newid trwy werth y llethr a ddarganfuwyd).

Mae'n werth pwysleisio, yn achos polylin, bod y gorchymyn hwn yn canfod llethr y segment cyntaf yn unig.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: pnd
 3. Dewiswch y llinell neu'r polylin i gael y llethr.
 4. Os dymunir, gallwch ddewis testun i gymryd lle ei werth ar gyfer y llethr a ddarganfuwyd, fel arall, dim ond yn y wasg Rhowch i gael y canlyniadau ar y sgrin.

Gallwch gael y drefn arferol yma


8.  ARFEROL MEWN LISP GWELEDOL I GYNNAL SWYDDFA'R LLINELLAU A DDEWISIR NEU'R POLYLINES

Mae'n arferol a gynhyrchir yn Lisp sy'n cael swm y llinellau neu'r polylinellau a ddewiswyd, gellir sefydlu canlyniad y swm hwn mewn testun sy'n ei ddewis neu gellir ei ddangos yn y llinell orchmynion yn unig.

Gallwch ddewis llinellau a phollinau i gyd gyda'i gilydd trwy un ffenestr neu un wrth un.

Y rhif degol diofyn o swm y darnau a ddarganfyddir yw 2, ond gellir rhoi gwerth arall.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: lpl
 3. Rhowch nifer y degolion ar gyfer canlyniad y symiau
 4. Dewiswch y llinellau neu'r polylinau i ychwanegu eu hyd
 5. Gwasgwch yr allwedd Rhowch i orffen y dewis
 6. Dewiswch destun i ddisodli ei werth gyda'r un o'r swm a gafwyd neu ei wasg Rhowch eto i arddangos y canlyniad ar y llinell orchymyn

Gallwch gael y drefn arferol yma


9. ARFEROL MEWN LISP GWELEDOL SY'N CYNHYRCHU RHESTR O DALIADAU'R DARLUN CYFREDOL

Mae hon yn arfer fechan sy'n creu rhestr gydag enwau'r holl haenau yn y lluniad presennol ac yn ei ddangos ar y llinell orchymyn.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
Rhowch enw'r gorchymyn: lc
Y canlyniad fydd rhestr yn llinell orchymyn holl haenau'r darlun presennol.

Gallwch gael y drefn arferol yma


Gweithio gyda chydlynu


10. LLWYBR AUTOLISP SY'N CYNNWYS TABL DATA

Mae'r drefn hon yn cynhyrchu tabl gyda'r nifer benodol o resi a cholofnau, mae'n debyg i'r gorchymyn tabl AutoCAD, ond yn ysgafnach i'w ddefnyddio.

Y drefn hon yn cynhyrchu tabl gyda nifer y rhesi a'r colofnau a bennir, yn debyg i'r gorchymyn tabl AutoCAD, ond yn ysgafnach i'w ddefnyddio, er nad yw'n cysylltu data gydag Excel mae gennych yr opsiwn i lenwi'r tabl gyda gwerth rhagnodedig sydd, yn ddiofyn, yn «0.00» ac yn cael ei roi ym mhob cell i'w golygu yn ddiweddarach.

Mae'r gorchymyn hwn hefyd yn eich galluogi i gynhyrchu'r bwrdd gan ddefnyddio dau opsiwn, mae'r opsiwn cyntaf yn caniatáu diffinio'r tabl trwy uchder sefydlog a lled y celloedd a'r opsiwn arall addaswch y gwerthoedd hyn fel bod y nifer penodol o resi a cholofnau rhowch ddynodiad ffenestr.

Mae opsiynau ychwanegol yn cynnwys y canlynol:

 • Testun diofyn: Gellir cyfarwyddo'r gorchymyn i fewnosod gwerth rhagosodedig ("0.00") ym mhob cell a gynhyrchir, gellir addasu'r gwerth hwn a gellir ei newid gan unrhyw un arall.
 • Uchder testun: Yr uchder y bydd y testun wedi'i fewnosod yn ei olygu, mae gan yr uchder diofyn werth o «0.25».
 • Cyfiawnhad: o'r testun a fewnosodwyd, felly mae dau opsiwn: Gosodwch (Gosodwch mewn celloedd) a Canol (hanner y gell).
 • Lliw: Dyma'r lliw a fydd wedi cynnwys testunau, yn ddiofyn, y lliw cychwynnol yw'r diffiniad o liw cyfredol.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: Tabla
 3. Yn ôl y Modd Cynhyrchu a ddewiswyd, nodir pwynt neu nodir dau bwynt i greu ffenestr

Gallwch gael y drefn arferol yma


Trefniadau Lisp ar gyfer rhyngweithio ag Excel


11. Allforio Cydlynu pwyntiau i ffeil CSV

Mae hyn yn arferol a gynhyrchir gyda AutoLISP, yn eich galluogi i allforio pwyntiau cyfesurynnau i ffeil Microsoft Excel CSV. Gwrthrychau yr ydych yn gallu allforio cyfesurynnau hyn yn bwyntiau, blociau testun, dewiswch a phennu ffeil cyrchfan cyfesurynnau.

Rhaid iddo fod yn arbennig gofalu rhag ofn y gwrthrychau yw testunau, gan fod y pwynt mewnosodiad sy'n cael ei gymryd i ystyriaeth adeg allforio'r cyfesurynnau, yn dibynnu ar y cyfiawnhad sydd gan y testunau hyn, os ydych yn siŵr bod cyfiawnhad y testunau yn gywir, nid oes problem wrth allforio'r pwyntiau.

Fe'ch cynghorir i ddewis gwrthrychau sydd â phwynt mewnosod sengl, megis blociau neu bwyntiau AutoCAD, felly mae'n fwy diogel mai'r cydlynynnau allforio yw'r rhai sy'n cyfateb.

Fel y soniasom yn gynharach, mae'r allforion arferol hwn yn cydlynu o bwyntiau, testunau (neu hefyd Mtext) a blociau, ond gallwch ategu'r cod ffynhonnell i ystyried endidau eraill fel, er enghraifft: cylchoedd, pwyntiau cychwynnol o linellau, ymysg gwrthrychau eraill bod cod 10 yn ei gronfa ddata.

Mae gan y cydlynynnau allforio y fformat P, N, E, C (Pwynt, Gogledd = Y, Dwyrain = X, Cota = Z) ac fel y caiff ei allforio i ffeil CSV (wedi'i wahanu gan gomiau), wrth agor y ffeil bydd pob gwerth yn meddiannu ei gell ar wahân.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: EPC
 3. Dewiswch y gwrthrychau y bydd y cyfesurynnau'n cael eu hallforio ohono (nodwch y byddwch yn dewis pwyntiau, testunau a blociau (os cewch chi).
 4. Yn nodi lleoliad ac enw'r ffeil CSV y cynhyrchir y cyfesurynnau a allforir ynddo.

Gallwch gael y drefn arferol yma


12.  PWYNTIAU CYFREITHIOL ARCHWILIO LLYFODOL GAN LLINAU I FFEIL CSV

Mae'r arfer hwn o Awtomatig a gynhyrchir ar gyfer AutoCAD yn caniatáu ichi allforio pwyntiau cydlynu pennau'r llinellau dethol i ffeil CSV Microsoft Excel

Mae'r cyfesurynnau a allforir yn cyfateb i'r pwynt cychwyn a gorffen y llinellau, felly rhag ofn y bydd yr un pwynt yn ymuno â'r llinellau, bydd y lisp yn darllen 2 gwaith yr un cydlyniad.

Yn yr achos hwn, os dymunir dylech ystyried yr opsiwn i ddidoli'r cyfesurynnau a dileu rhai dyblyg, mae gan y cydlynynnau allforio fformat P, N, E, C (Pwynt, Gogledd = Y, Dwyrain = X, Dimensiwn = Z) a sut y caiff ei allforio i a Ffeil CSV (wedi'u gwahanu gan gomiau), wrth agor y ffeil bydd pob gwerth yn meddiannu ei gell yn annibynnol ac mewn ffordd drefnus.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: EL3
 3. Yn dewis y llinellau y bydd cydlynynnau'r man cychwyn a'r pen draw yn cael eu hallforio ohono.
 4. Yn dangos lleoliad ac enw'r ffeil CSV lle bydd y cydlynynnau allforio yn cael eu cynhyrchu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


13. RHESTR ARFEROL I MEWNFORIO PWYNTIAU O GYDGYSYLLTIADAU O'R EXCEL MICROSOFT

Bydd y drefn hon a gynhyrchir i'w ddefnyddio yn AutoCAD a'i geisiadau fertigol, yn eich galluogi i fewnosod cydlynu pwyntiau o ffeil o Microsoft Excel, gyda'r drefn hon nid oes angen nodi manylion sy'n gysylltiedig â'r ffeil i fewnforio, oherwydd trwy ei rhyngwyneb bydd gennych y cwmpas roedd angen i chi fewnforio'r pwyntiau ag y dymunwch.

I fewnforio'r pwyntiau, ystyrir yn angenrheidiol bod y ffeil pwynt i'w fewnforio wedi estyniad XLS (o fersiynau cyn swyddfa 2007) neu XLSX (fersiwn 2007 neu ddiweddarach) ac yn y ffeil, caiff y cyfesurynnau eu fformatio gyda'r fformat: P, N, E, C, D, (Pgyda'i gilydd, Norte, Este Cota Ddisgrifiad), fel y dangosir gan y ddelwedd ganlynol:

Mae'n caniatáu i chi ddewis rhwng 3 wahanol fathau o ffyrdd i fewnosod gwrthrych pwynt yn y cyd-destun darllen.

 • Y cyntaf yw dewis mewnosod a Endid Pwynt AutoCAD (a gynhyrchir gan orchymyn POINT), cofiwch fod arddangosiad pwynt yn AutoCAD yn dibynnu ar y math o arddangosfa pwynt rydych wedi'i ddiffinio â gorchymyn DDPTYPE.
 • Mae'r ail ddewis yn cynnwys dewiswch bloc a storir yn y llun fel pwynt i'w fewnosod yn y cyfesuryn darllen, yn ddiofyn, mae'r drefn yn creu bloc newydd o'r enw "cg-point", y gellir ei ddefnyddio os oes blociau neu beidio yn y lluniad.
 • Roedd y trydydd dewis yn ymwneud â'r arddull pwynt, yn eich galluogi i fewnforio bloc o'r ddisg galed, cofiwch fod y dimensiynau y crewyd y bloc yn dylanwadu ar arddangosiad y bloc ar adeg ei fewnosod yn yr achos hwn.
 • O ran data pwynt (labeli), iCe yn gadael i chi benderfynu beth rydych chi am ei ddangos, os ydych chi am ddangos Pwynt yn unig, dim ond i ddewis testun y Dimensiwn neu'r Disgrifiad o'r pwynt y bydd rhaid i chi ddewis yr opsiwn hwn. Gallwch ddewis arddangos y data tag 3 neu ddangos dim.

Hefyd gallwch reoli nifer y degolion yn nhestun y dimensiwn a fewnosodwyd, y raddfa a gaiff y label, cylchdroi'r un un y mae ei bwynt sylfaen yn lleoliad y pwynt a fewnforiwyd a gwahanu'r label mewn perthynas â'r pwynt, y dewisiadau hyn y gallwch eu storio gydag enw, fel y gallwch eu ffonio yn ôl y pwyntiau y byddwch yn eu mewnforio.

Bydd yr holl opsiynau hyn yn eich galluogi i fewnforio'ch pwyntiau o ffeil Excel mewn ffordd gyflym a chlir, mae'n werth egluro nad yw'r ffordd y mae testunau'r label pwynt yn cael ei weld yn dibynnu ar y drefn, ond arddull testun presennol eich llun a'r haen gyfredol.

Beth amser yn ôl cyhoeddais drefn a ddatblygwyd gan ddefnyddiwr, a oedd yn caniatáu mewnforio'r cyfesurynnau ond o ffeil testun ond gyda llawer o gyfyngiadau, y tro hwn drwy'r gorchymyn newydd hwn bydd gennym fwy o ddewisiadau i reoli mewnosod pwyntiau cydlynu.

Mae'r ffeil atodedig hefyd yn darparu bloc enghreifftiol y gallwch ei fewnforio, ar wahân i daenlen gyda'r fformat cywir y mae angen i'r gorchymyn fewnforio'r cyfesurynnau heb unrhyw anghyfleustra.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ICE
 3. Yn y blwch deialog, nodwch yr opsiynau rydych chi'n meddwl sy'n gyfleus i fewnforio'r pwyntiau.

Gallwch gael y drefn arferol yma


14. Mewnforio ardaloedd o ffeil csv i drawstoriadau

Mae'r gorchymyn hwn yn caniatáu i chi fewnforio ardaloedd (torri a llenwi rhagosod) i groestoriadau o'r tir, rhaid i feysydd i'w mewnforio fod mewn ffeil CSV (coma-delimited), yn dibynnu ar y ffeil sampl sydd ynghlwm.

Mae'r gorchymyn hwn yn darllen y cynnydd a leolir yng ngholofn gyntaf y ffeil csv ac yn chwilio am y testun gyda'r un blaengar yn y ffeil darlunio, gan gynnwys ei ardal torri a llenwi cyfatebol ar ochr dde'r groes-adran.

Yr ôl-ddodiadau a fewnosodir yn yr ardal torri a llenwi diofyn yw: «AC =» a «AR =», gallu cael ei drin â chod, yn ogystal â nifer y degolion ac uchder y testun a fewnosodwyd.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Mae'n sefydlu'r haen bresennol a fydd yn cynnwys y testunau a fewnosodir, er enghraifft: «Meysydd Testun».
 3. Rhowch enw'r gorchymyn: arimx
 4. Dewiswch y ffeil SCV sy'n cynnwys yr ardaloedd i'w mewnforio
 5. Dewiswch y yr ydych am fewnosod ei faes cyfatebol o'r ffeil csv, os ydych chi eisiau dewis popeth, dim ond pwyswch yr allwedd Enter.

Gallwch gael y drefn arferol yma


15. Rhestrwch lwybrau'r delweddau a fewnosodwyd yn y llun

Os ydych chi'n gweithio gyda delweddau, bu'n angenrheidiol aml i greu rhestr ohonynt, gan gynnwys eu llwybr lleoliad, gyda'r drefn hon gallwch greu rhestr gyda llwybrau'r holl ddelweddau a fewnosodwyd yn y llun presennol.

Nid oes angen unrhyw opsiwn i'r mewnbwn hwn, ffoniwch y gorchymyn yn unig a bydd yn cael ei arddangos ar unwaith yn llinell orchymyn AutoCAD, y rhestr gyda llwybrau'r delweddau a fewnosodwyd.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: lima

Gallwch gael y drefn arferol yma


16. Amnewid testun gyda'r llwybr ffeil presennol

Datblygwyd y drefn hon yn Autolisp, sy'n caniatáu i ni ddiweddaru unrhyw destun, gyda llwybr ac enw'r ffeil gyfredol.

Mae hyn yn help da wrth ddiweddaru pennawd y cynlluniau gyda'r wybodaeth hon.
Yn y llwybr a geir, mae hefyd yn cynnwys enw'r tab cyfredol, os yw yn y man model, bydd yn dangos ar ddiwedd y llwybr: model, fel arall bydd yn dangos ar ran y tab cyfredol.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ruta
 3. Dewiswch y testun i gymryd lle'r llwybr darlun presennol yn ei le, os nad ydych am ddisodli rhywfaint o destun yn unig Rhowch i ddangos y llwybr ar y llinell orchymyn.

Gallwch gael y drefn arferol yma


17. Yn disodli testun a ddewiswyd gan y dyddiad cyfredol gyda gwahanol fformatau allbwn

Gyda chymorth y drefn dda hon, gallwn gymryd lle unrhyw destun, gyda gwerth y dyddiad cyfredol.

Mae gorchymyn 8 yn darparu gwahanol fathau o fformatau ar gyfer y dyddiad hwn, yn amrywio o fath dyddiad syml i fath dyddiad ar ffurf hir, lle mae enw dydd y dyddiad cyfredol yn cael ei gael yn rhaglennol gyda AutoLisp.

Gallwch ddewis endidau math Testun y Mwnc, caiff y rhain eu disodli'n awtomatig erbyn y dyddiad cyfredol gyda'r fformat a ddewiswyd, y fformatau dyddiad sydd ar gael yw'r rhai a ddangosir yn y darlun, dynodir pob un gan ei rif, a fydd yn dewis dewis y fformat pan ofynnir amdano ar y llinell orchymyn o AutoCAD.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: RF
 3. Nodwch gan 1 i 8, y fformat allbwn dyddiad, gallwch chi nodi'r marc cwestiwn (?), i arddangos y ffurfiau dyddiad sydd ar gael
 4. Dewiswch y testunau yr ydych am eu haddasu gyda'r dyddiad gyda'r fformat a ddewiswyd
 5. Gwasgwch yr allwedd Rhowch i orffen y gorchymyn a diweddaru'r testunau a ddewiswyd

Gallwch gael y drefn arferol yma


18. LISP LLWYBR SY'N YMWNEUD NEU TREFNIAU A DDEFNYDDIWYD

Weithiau, rydym eisiau gwrthdroi gwerthoedd dau destun, er enghraifft, bod y testun gyda'r rhif 1346 yn dod yn 1111 ac i'r gwrthwyneb, mae'r drefn hon yn ein galluogi i drawsnewid gwerthoedd y testunau a ddewisir.

I gyflawni'r canlyniad hwn, mae'n ddigon i nodi'r ddau destun, un ar ôl y llall.

Gwnewch y canlynol i ddefnyddio'r drefn hon.

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: tra
 3. Dewiswch y ddau destun i drosi.

Gallwch gael y drefn arferol yma


19. ARFEROL YN ATEB CYNNWYS TESTUN GAN BWYNT Y PWYNT DANGOS

Mae'r gorchymyn newydd hwn yn cael y gwerth dimensiwn (cydlynu) o bwynt penodol a'i osod fel cynnwys y testun a ddewiswyd.

Mae'r drefn hon yn ddefnyddiol iawn, er enghraifft, wrth weithio gyda phroffiliau tir ac rydym am gael uchder fertig a'i osod yn un o'r testunau sy'n dynodi'r dimensiwn tir, gellir ei ddefnyddio hefyd wrth weithio gyda chroestoriadau o'r tir a mae'n ddymunol cael gwerth y dimensiwn yn echelin yr adran a'i sefydlu mewn testun a fydd yn nodi gwerth y cwota hwnnw.

Yn y gorchymyn hwn, gallwch chi nodi pa raddfa y bydd y dimensiwn i'w osod yn y testun, nid uchder y testun a ddewiswyd, ond y raddfa sydd â'r proffil neu'r adran i'w nodi, os yw eich proffil er enghraifft yn cael ei raddio ar adegau 10 yn y fertigol, rhaid i chi osod gorchymyn NC 10 i raddio fel, fel bod y gorchymyn, yn gwneud yr adran gyfatebol ac yn gosod y gwerth priodol yn y testun a ddewiswyd.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: NC
 3. Dangoswch raddfa'r cwotâu
 4. Nodwch nifer y lleoedd degol y bydd y testun gyda'r dimensiwn a roddir (3 yn ddiofyn)
 5. Yn dangos y pwynt rydych chi am gael y cwota ohono a
 6. Dewiswch y testun a fydd yn cael ei ddisodli gan werth y cwota a gafwyd neu os ydych chi'n dymuno, gallwch wasgu'r allwedd Rhowch dim ond i ddangos y cwota a gafwyd heb ailosod unrhyw destun

Gallwch gael y drefn arferol yma


20. LLWYBRAU SY'N AIL-LLENWI TEXTS YN ÔL CYNNYDD AC YN UNIG Â CHYFRANIAD DANGOSOL GAN YCHWANEGU PREFIX NEU EFFAITH

Mae'r gorchymyn hwn yn eich galluogi i gael y gwerthoedd blaengar a dimensiwn (gwerthoedd X a Y) o bwynt penodol a'u gosod yn y testunau 2 a ddewiswyd.

Yn ogystal â phob testun mae'n ychwanegu rhagddodiad neu ôl-ddodiad, er enghraifft os nodir rhagddodiad ar gyfer y dimensiwn (cyfesuryn Y) sy'n hafal i «CT =», pan ddewisir testun y dimensiwn, bydd y gorchymyn yn diweddaru'r testun a ddewiswyd yn ôl gwerth y dimensiwn a gafwyd, yn ogystal â'r rhagddodiad a nodwyd, er enghraifft "CT = 236.42", pan fydd testun y blaengar yn cael ei ddewis, caiff ei ddiweddaru gyda'r gwerth y X cydgysylltiad a gafwyd ynghyd â'r ôl-ddodiad «0 +», er enghraifft «0 + 10.0».

Daw'r gorchymyn hwn gyda'r rhagddodynnau ar gyfer y dimensiynau blaengar ac eisoes wedi'u diffinio ("0 +" a "CT =") a dim ond trwy addasu'r cod ffynhonnell y gellir ei newid, yn ogystal gellir addasu'r gorchymyn hwn os dymunir, fel bod rhagddodiad a rhagddodiad yn cael eu hychwanegu ar yr un pryd yn y testunau.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PC
 3. Yn dangos y pwynt y mae gwerthoedd y cydlynol blaengar (X cydlynu) a'r cydlynu (Y cydlynu)
 4. Dewiswch y testun blaengar
 5. Dewiswch y testun dimensiwn

Bydd gwerthoedd y testunau yn cael eu diweddaru gyda'r data a gafwyd

Gallwch gael y drefn arferol yma


21. AUTOLISP ARFEROL I SEFYDLU CYSYLLTIAD PENODOL AR BWYNT DANGOS

Mae hwn yn arferol a wneir yn Autolisp sy'n ein galluogi i osod gwerth dimensiwn (Cydlynu Y) mewn man benodol.

Mae'r gorchymyn hwn yn gofyn am ddata (pwyntiau a gwerthoedd) ac yn perfformio gweithrediadau i gael y gwerth terfynol i'w osod yng nghydlyniad Y pwynt a nodir (yn newid gwerth cydlyniant y System Cydlynu Cyffredinol (UCS) mewn pwynt a nodir gan y gwerth a gofnodwyd ).

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil i mewn i AutoCAD gan ddefnyddio'r gorchymyn YMGEISIO neu gopïo'r ffeil a'i gludo yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: OS
 3. Pan gaiff ei awgrymu i nodi'r pwynt dimensiwn, rhaid i chi nodi pwynt ar y sgrin (y pwynt yr ydych am osod dimensiwn penodol arno).
 4. Bydd y gorchymyn yn eich annog i nodi'r gwerth dimensiwn i osod neu ddewis testun:
 5. Yma mae'n rhaid i chi nodi gwerth y dimensiwn yr ydych am gael y cydlyniad Y ar y pwynt a nodir, gallwch roi gwerth neu gallwch ddewis testun sy'n cynnwys y gwerth dimensiwn, dim ond y gwerth rhifol fydd y gorchymyn rhag ofn. Hefyd mae gennych ryw ddisgrifiad.

I wirio bod y dimensiwn a nodir yn y pwynt a nodwyd wedi'i osod yn gweithredu'r ID gorchymyn, nodwch y pwynt, a bydd yn arsylwi yn y llinell orchymyn bod gwerth cydlynu Y yn awr gyda'r gwerth a roddir.

Gallwch gael y drefn arferol yma


22.  AREASX: LISP LLYWODOL I ARDALOEDD AR GYFER ARDALOEDD GAN CONTOURS

Mae'r gorchymyn hwn yn eich galluogi i ddod o hyd i feysydd sy'n nodi pwynt mewnol rhwng gwrthrychau neu drwy ddewis cyfuchliniau caeedig, mae'r gorchymyn hwn yn dangos yr ardal a gafwyd neu fel arall yn ei osod mewn testun a ddewiswyd.

Mae gan y gorchymyn Ax yr opsiynau canlynol:

Ceisiadau cychwynnol:
Nodwch bwynt mewnol o'r ardal neu [Dewis gwrthrych / Dewisiadau] :

Yma mae'n rhaid i chi nodi'r pwyntiau mewnol y ceir yr ardal ohonynt, disgrifir yr opsiynau eraill isod:

Dewiswch wrthrych: Yn hytrach na nodi pwyntiau mewnol i ddod o hyd i awyrennau, trwy'r opsiwn hwn gallwch ddewis polygonau caeëdig i ddod o hyd i'ch ardal.

Opsiynau: Mae'r opsiwn hwn yn llwytho'r blwch deialu Opsiwn Command, mae'r blwch deialog fel a ganlyn:

Disgrifir pob opsiwn isod:

Nifer y degolion: Bydd nifer y degolion yn yr ardal (2 yn ddiofyn).
Uchder y testun i'w fewnosod: Os penderfynwch chi fewnosod testun gyda'r ardal a gafwyd, dyma'r uchder a fydd wedi dweud testun.

Trosi ardaloedd: Mae'r opsiwn hwn yn eich galluogi i gyflawni gweithrediadau gyda gwerthoedd yr ardaloedd a ganfuwyd, caiff pob ardal ei hychwanegu, ei thynnu, ei lluosi neu ei rhannu â ffactor y mae'n rhaid ei nodi yn rhan isaf yr opsiwn hwn.
Mae'r gorchymyn yn dangos a yw'r trosiad yn weithredol a pha un o'r gweithrediadau sy'n cael ei wneud a chyda pha werth y bydd y trawsnewid yn cael ei wneud.

Mae'r opsiwn hwn yn eich galluogi i addasu'r ardaloedd pan fo'r lluniad mewn gwahanol raddfeydd neu mewn unedau lluniadu eraill.

Gwneud cais cysgodi: Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i bob ardal a nodir gael ei gysgodi i gael golwg well o'r ardal sy'n cael ei ganfod, gan ganiatáu i wirio a yw'n gywir (Ar byth).
Enw'r cysgodi: Yma mae'n rhaid i chi nodi enw'r cysgod i'w gymhwyso yn yr ardaloedd a nodwyd (rhagosodiad Soled).

(Siedio) Graddfa: Yma nodir ffactor graddfa'r cysgod, mae'r ffactor hwn yn amrywio yn ôl y math o gysgodi a ddewiswyd.

Lliw (cysgodi): Y lliw a gaiff y cysgod ei ddefnyddio yn yr ardaloedd a nodir.

Gorffen y cysgod: Mae'r opsiynau isod yn berthnasol unwaith y bydd y cais gorchymyn wedi'i derfynu.

Cynnal cyfuchliniau: Os na ellir dileu'r cyfuchliniau a gynhyrchwyd.

Cynnal sysgio: Os na ellir dileu'r cysgodion a gynhyrchir.

Ceisiadau Terfynol:
Nodwch bwynt mewnol o'r ardal neu [Dewis gwrthrych / Mewnosod testun / Opsiynau ardal] :

Mewnosodwch destun testun: Mae'r opsiwn hwn yn eich galluogi i fewnosod testun gyda'r ardal a geir yn hytrach na dewis un i'w disodli. Rhagosodir y testun gyda'r ardal a ganfuwyd yn ddiofyn: »Area =», gellir addasu'r rhagddodiad hwn yn y cod rhaglen.

Newid testun: Gweithredir yr opsiwn hwn pan fydd yr allwedd Enter yn cael ei wasgu neu pan fydd y botwm dde yn cael ei wasgu, a fydd yn gofyn i destun gael ei ddewis, er enghraifft os oes gennych destun gyda'r cynnwys canlynol: «AC = 0.00m2» a defnyddio'r gorchymyn wedi canfod ardal o 3.25, yna bydd y gorchymyn yn disodli'r testun sy'n ei ddiweddaru gan "AC = 3.25m2". Fel y gwelwch, mae AX yn disodli gwerthoedd rhifiadol y testun sydd i'w amnewid yn unig, fel y gallwch gael testunau o wahanol ardaloedd rhagosodedig, er enghraifft: «AR = 0.00m2», «AM = 0.00m2», «Ardal dorri = 0.00m2 »,« Fy ardal = 0.00m2 », ac ati

Amlinelliadau dilys ac annilys:

Amlinelliad dilys

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: AX
 3. Nodwch bwynt mewnol yn yr ardal yr hoffech ei ddarganfod (rhaid i chi sicrhau bod yr ardal sydd i'w chael yn rhaid ei gau yn llwyr, fel arall bydd y gorchymyn yn dangos neges gwall).
 4. Dangoswch bwyntiau mewnol gymaint o weithiau ag sydd eu hangen arnoch, bydd y gorchymyn yn treiddio, gan grynhoi (crynhoi) yr holl awyrennau a ganfuwyd.
 5. Gwasgwch Enter neu dde-gliciwch i ben y gorchymyn a gosodwch yr ardal mewn testun sy'n bodoli eisoes.

Gallwch gael y drefn arferol yma


Dewis Gwrthrychau


23. Dewiswch holl endidau haen y gwrthrych a ddewiswyd

Mae'r drefn fechan hon yn perfformio yr un fath â'r un blaenorol, y gwahaniaeth yw nad yw enw'r haen yn cael ei gofnodi yma i ddewis y gwrthrychau, ond dewisir endid o'r enw rydych am gael enw'r haen.

Fel yn y drefn flaenorol, nid yw dethol endidau yn weladwy, ond mae'n bodoli fel set o endidau dethol, felly dylid nodi'r dull dethol «blaenorol»Dewis gwrthrychau.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ssl
 3. Dewiswch y gwrthrych yr hoffech chi gael yr enw haen i ddewis yr endidau eraill
 4. Gwnewch ddetholiad o endidau yn effeithiol trwy'r modd rhagfynegi

Gallwch gael y drefn arferol yma


24. Tynnu gwrthrychau mewnol neu allanol o bolyline dethol

Gan ddefnyddio'r drefn hon, gallwch ddileu'r gwrthrychau sydd yn yr ardal fewnol neu allanol o linell ddethol, os nodir yr opsiwn, bydd yr ochr a nodir yn torri'r gwrthrychau sy'n cael eu cylchdroi gan y polylin.

O ran dileu gwrthrychau y tu allan i'r polylin, dylid cymryd gofal arbennig fel mae'r gorchymyn hwn yn dileu'r holl wrthrychau y tu allan i'r polylin.

Y polylin i ddewis Rhaid bod yn linell ar gau, fel arall mae'r drefn yn ymuno â phwynt olaf y segment gyda'r cyntaf, gan gau felly drwy gyfrwng llinell ddychmygol y polylin a dileu popeth sydd y tu mewn neu'r tu allan i'r llinell honno.

Mae'r opsiwn yn cael ei dorri gan ei fod yn rhesymegol, dim ond yn gweithio gyda gwrthrychau y gellir eu torri â llaw, Er enghraifft, nid yw llinellau, cylchoedd, arcs, ac ati, blociau a gwrthrychau cyfansawdd eraill yn ffitio y tu mewn i'r gwrthrychau hyn y gellir eu torri allan.

Gyda'r lisp mae ffeil enghreifftiol ynghlwm fel bod y profion cyfatebol yn cael eu gwneud cyn defnyddio'r gorchymyn yn y ffeiliau terfynol.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PolErase
 3. Dewis polylin a fydd yn gweithredu fel ymyl i ddileu'r amcanion i'w dileu.
 4. Dewiswch un dileu opsiynau gwrthrychau, gallwch ddewis yr opsiwn: Ffenestr (dim ond yn dileu gwrthrychau sy'n gwbl y tu allan neu y tu mewn i'r ffenestr honno), dal (yn dileu gwrthrychau sy'n cael eu cylchdroi hyd yn oed gan ymyl y polylin), dileu a chnydau (fel y mae'r enw'n awgrymu, bydd yn dileu'r gwrthrychau sydd y tu mewn neu'r tu allan i'r polylin a bydd yn torri allan yr amcanion sy'n cael eu cysyngu gan y ffin.
 5. Yn nodi a pwynt ar ba ochr (mewnol / allanol) yn cael eu dileu neu eu trimio.

Gallwch gael y drefn arferol yma


25. Yn eich galluogi i ddewis holl endidau'r haen a gofnodwyd

Mae'n drefn lisp sy'n caniatáu i chi ddewis pob endid sydd yn yr haen a nodir, yn gwahaniaethu rhwng lliw neu eiddo arall a allai fod â'r endid.

Nid yw'r drefn hon yn sensitif ar adeg dod i enw'r haen, fel y gallwch chi fynd i mewn mewn unrhyw ffordd, dim ond ei fod wedi'i ysgrifennu'n dda.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: graddfa
 3. Rhowch enw'r haen o'r gwrthrychau yr hoffech eu dewis
 4. Gwnewch y dewis o endidau'n effeithiol trwy'r previuos

Gallwch gael y drefn arferol yma


26. Copïwch gynnwys testun i destun arall

Mae'n arferol wedi'i wneud gyda'r iaith raglennu awtomatig, mae'n caniatáu i ni gopïo cynnwys testun a ddewiswyd, a gosod y gwerth hwnnw mewn ail destun i'w ddewis.

I ddefnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:
 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD, gan ddefnyddio'r comado Appload neu yn syml trwy gopïo'r ffeil a'i gludo i mewn i AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: RT
 3. Dewiswch y testun, yr ydych am gael y gwerth ohono.
 4. Dewiswch y testun, yr hoffech ei ddisodli gyda'r gwerth a gafwyd yn flaenorol.

Fel y gwelwch, mae'r drefn yn syml, ond mae'n ddefnyddiol iawn o ran golygu testun.

Dylid nodi bod yr iaith a ddefnyddir yn y drefn hon yn amlwg yn AutoLisp, mewn cofnod newydd byddwn yn cyhoeddi'r un gorchymyn ond yn ysgrifenedig yn VisualLisp, lle byddwn yn sylwi bod maint y strwythur yn cael ei leihau ymhellach.

Gallwch gael y drefn arferol yma


27. Newidiwch rif degol testun heb golli'r gwerth gwreiddiol

Mae'r drefn lisp hon yn eich galluogi i newid nifer y degolion o'r testunau a ddewiswyd heb golli nifer y degolion gwreiddiol, gyda hynny gallwch arddangos rhif er enghraifft gyda degolion 2, ond yn fewnol bydd ganddo eiddo newydd gyda'i werth diffiniedig yn wreiddiol.

Dim ond trwy'r gorchymyn hwn y gellir defnyddio'r fynedfa newydd hon, gan nad yw wedi ei restru gan y blwch deialog Eiddo.

Mae'r lisp yn caniatáu ichi newid nifer y degolion neu gael y rhif gwreiddiol o destun a fformatiwyd yn gynharach gyda'r drefn hon, felly rydych chi'n gwybod faint o ddegolion a wnewch yn wreiddiol os ydych chi am ailosod y gwerthoedd gwreiddiol.

Mae'n werth nodi hynny mae'r gwerthoedd gwreiddiol hyn yn parhau er bod y ffeil neu AutoCAD wedi cael ei gau, felly mae gennych y sicrwydd bod data gwreiddiol bydd eich gwerthoedd bob amser yno, hyd yn oed er gwaethaf adfer y gwerthoedd gwreiddiol i'r testunau.

Gellid cymharu'r gorchymyn newydd hwn â gweithrediad i newid degolion Excel, ond yr unig sylw yw bod yr eiddo hwn yn fewnol ac fel y dywedasom yn gynharach nid yw'r ffenestr Eiddo yn barod i arddangos endidau dyddiad estynedig.

Rhaid rhoi ystyriaeth arbennig i mae'r testunau a ddewiswyd yn destunau rhifiadol, hynny yw, dim ond rhifau y maent yn eu cynnwys, fel arall bydd eu gwerth yn cael ei drosi i «0.00".

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: AREDE
 3. Dewiswch un o'r opsiynau rydych chi am eu perfformio
 4. Dewiswch y testunau (rhifol) lle rydych chi am gyflawni'r llawdriniaeth

Gallwch gael y drefn arferol yma


28. Alinio sawl testun yn seiliedig ar y dewis cyntaf

Datblygwyd trefn arferol gyda AutoLisp sy'n ein galluogi i alinio sawl testun yn seiliedig ar yr un cyntaf a ddewiswyd.

mae'r rhaglen yn caniatáu i chi alinio'r testunau yn fertigol (colofnau) neu lorweddol (rhesi), ar gyfer hyn rhaid i chi ond ddewis yr un cyntaf, a fydd yn sail i alinio'r testunau eraill.
Dylid nodi mai'r pwynt a gymerir fel sail ar gyfer alinio'r testunau yw'r pwynt mewnosod, os oes gan yr holl destunau gyfiawnhad "Left" fel pwynt mewnosod, byddant i gyd yn cyd-fynd â'r pwynt hwn ac yn aliniad unffurf. Os oes gan y testunau gyfiawnhad gwahanol, bydd pob un yn cyd-fynd â'u pwynt gosod a fydd yn gwneud aliniad y testunau ddim yn unffurf.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ar wahân
 3. Dewiswch y testun sylfaenol y bydd yr echelin alinio ohoni ohono
 1. Dewiswch y testunau i alinio
 1. Wedi'i wneud, roedd y testunau wedi'u halinio yn seiliedig ar y dewis cyntaf

Gallwch gael y drefn arferol yma


29. Copïwch uchder testun a'i osod mewn testunau dethol eraill

Mae'r drefn hon a grëwyd yn AutoLisp yn copïo uchder testun a ddewiswyd ac yn ei sefydlu yn y testunau a ddetholir yn hwyrach, gan newid yr uchder a gawsant.

Er enghraifft, os oes gennych chi destunau 3, mae gan yr un cyntaf uchder o 3 ac mae gan y ddau nesaf uchder o 6 ac rydych am i'r ddau eiliad hefyd fod ag uchder o 3 yn lle 6, mae'n ddigon i ddewis y testun y mae ei uchder 3 ac yna'r testunau sydd ag uchder 6.

Gwnewch y canlynol i ddefnyddio'r drefn hon.

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: CA
 3. Dewiswch y testun y mae ei uchder yr un yr ydych am ei gopïo neu ei osod.
 4. Dewiswch y testunau rydych am newid yr uchder ar gyfer y dewis cyntaf

Gallwch gael y drefn arferol yma


30. Dewiswch destun a gosodwch y gwerth a geir ym mhriodwedd bloc

Mae'r rhaglen hon a wnaed yn Autolisp a Visual Lisp yn caniatáu i ddewis testun, i gopïo gwerth y cynnwys ac i'w sefydlu (diweddaru) mewn priodoldeb sy'n rhan o bloc.

Hynny yw, os ydym am ddiweddaru priodoldeb unrhyw bloc, ar gyfer testun sy'n bodoli eisoes, dewiswch y testun yn gyntaf ac yna'r priodoldeb a bydd yn cael ei diweddaru yn ôl gwerth y testun a ddewiswyd.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: CTA
 3. Dewiswch y testun sy'n cynnwys y gwerth sydd i'w gopïo.
 1. ac yn olaf dewiswch y priodoldeb i newid y mesur
 1. Dangosir y canlyniad isod:

Fel y gallwn weld, mae'r gorchymyn hwn yn ddefnyddiol os ydym am ddiweddaru gwerth priodoldeb o destun penodol.

Gallwch gael y drefn arferol yma


31. Newid uchder testunau yn ôl canran a gofnodwyd

Mae'r drefn hon a gynhyrchir yn AutoLisp yn ein galluogi i addasu uchder y testunau a ddewiswyd trwy eu newid yn ôl canran a gofnodwyd.

Er enghraifft, os oes gennym dau destun, un gyda uchel ac yn un gyda uchder 0.5 1.00 gorchymyn ac yn mynd i mewn canran o 1.5, mae'r uchder y testunau newid gan y canlynol: 0.75 1.5 a yn y drefn honno.

Mae'r drefn hon yn ddefnyddiol iawn pan fo angen gwneud newidiadau yn niferoedd llawer o destunau gydag uchder gwahanol.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ch
 3. Rhowch y ganran a fydd yn newid uchder y testunau, er enghraifft: os byddwch yn nodi 0.5, bydd yr holl destunau yn cael eu lleihau gan hanner, ac os byddwch yn rhoi 2, bydd pob testun yn tyfu i ddyblu
 4. Dewiswch y testunau yr ydych am eu haddasu

Gallwch gael y drefn arferol yma


32. LISP LLYFODOL I EI LEFELU CYNNWYS RHYBUDD O BLOC

Pan fydd gennych bloc gyda llawer o nodweddion, mae'n anffodus gorfod dileu cynnwys llawer ohonynt, fel arfer, cliciwch ddwywaith ar y priodwedd a ddewiswyd, aroswch i lwytho'r blwch deialog a pharhau i ddileu'r cynnwys.

I osgoi'r gwaith diflas hwn, bydd y drefn hon yn eich rhyddhau ychydig o'r amser a dreuliasoch wrth gyflawni'r dasg a ddisgrifir uchod. Gyda'r gorchymyn hwn, dim ond i chi ddewis y nodweddion y dymunwch ddileu'r cynnwys.

Rhaid i chi wirio bod y testunau sydd yn y bloc yn nodweddion (weithiau'n drysu rhyngddynt), fel bod y drefn yn gweithio'n gywir. Meddwl, y gorchymyn hwn yn unig yn dileu cynnwys y priodoldeb, ond nid priodoldeb ei hun y bloc.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: BCA
 3. Dewiswch briodweddau'r bloc y dymunwch ddileu ei gynnwys yr ydych chi am ei ddileu ohoni.

Gallwch gael y drefn arferol yma


33. LLYWODRAETH MEWN LISP GWEITHREDOL YN COPIO CYNNWYS TESTUN A SEFYDLU TG I BOB TEITHIAU SY'N SEFYDLU

Rhai amser yn ôl, rwyf wedi rhannu arfer gyda chi a oedd yn copïo gwerth testun a'i fod wedi'i sefydlu i destun arall a ddewiswyd, y tro hwn bydd y drefn hon yn caniatáu i chi gael gwerth testun a ddewiswyd a bydd yn ei sefydlu i sawl testun y byddwch yn ei ddewis.

Mae'r defnydd o'r gorchymyn newydd hwn yn syml iawn, mae'n rhaid i chi ddewis y testun o'r lle rydych chi am gopïo'r gwerth ac yna mae'n rhaid i chi ddewis yr holl destunau rydych chi am eu disodli gyda'r gwerth newydd hwn.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: RTN
 3. Dewiswch destun ffynhonnell y gwerth i'w gopïo
 4. Dewiswch y testunau a fydd yn cael eu disodli gan y gwerth newydd hwn
 5. Gwasgwch yr allwedd Enter i orffen y gorchymyn a diweddaru'r testunau gyda'r gwerth newydd

Gallwch gael y drefn arferol yma


34. RHEOLI MEWN AUTOLISP SY'N CYNNWYS NEU LLEIHAU CYNNYDD GORAU'R TEITHIAU

Mae'n lisp sy'n cynnwys dau orchymyn: Cynyddu a Lleihau, mae'r gorchmynion hyn yn caniatáu addasu uchder y testun a ddewiswyd, ei gynyddu neu ei leihau o faint yn ôl y gorchymyn a ddewiswyd.

Gwneir y newid maint ar gyfer pob clic yn y testun ac fe'i gwneir yn ôl ffactor a nodir yng nghod ffynhonnell y lisp, y ffactor hwn yw 1.2. Mae uchder cychwynnol y testun wedi'i luosi gan 1.2 bob tro y byddwch chi'n clicio arno neu ei rannu rhwng 1.2, gan ddibynnu ar ba orchymyn rydych chi wedi'i ddewis.

Am ragor o wybodaeth ynghylch pa mor uchel yw'r testun bob tro mae'r testun yn cael ei glicio, mae'r drefn arferol yn dangos yr uchder sy'n deillio o bob newid mewn uchder a wnaed yn y testun.

Mae'r gorchymyn hwn yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch am gynyddu neu leihau uchder y testunau yn gyfrannol, heb orfod cael uchder terfynol penodedig, dim ond gweledol.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: AU (i gynyddu) | RE (i ostwng)
 3. Cliciwch ar y testun i gynyddu neu leihau'r maint gymaint o weithiau ag yr ydych yn ei ystyried yn angenrheidiol
 4. Gwasgwch yr allwedd Enter i ben y gorchymyn

Gallwch gael y drefn arferol yma


35.  MESURAU SY'N GWNEUD LISP HYFFORDDIOL O DIMENSIADAU A DDEFNYDDIR

Mae'r drefn ganlynol yn caniatáu i chi gael mesuriadau dimensiwn (wedi'u dimensiwn), mae'r gwerthoedd a geir yn cael eu harddangos ar y sgrin, y gallwch eu copïo a'u pasio, er enghraifft, yn Microsoft Excel a chaiff pob gwerth ei gludo i mewn i res ar wahân.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: DimX
 3. Nodwch nifer y degolion y mesuriadau sydd i'w cymryd (3 yn ddiofyn)
 4. Dewiswch y dimensiynau i gael eich mesuriadau
 5. Gwasgwch Enter i gwblhau'r dewis a dangos ar y sgrin y gwerthoedd a gafwyd

Gallwch gael y drefn arferol yma


36. LLWYBRAU MEWN GWELEDIGAETH SY'N CYNYDDU GWERTH Y NIFERAU YNGHYLCH FFACTOR

Mae'r drefn yn VisualLisp yn caniatáu cynyddu gwerth niferoedd y testunau a ddewiswyd. Mae'r drefn hon a gynhyrchir yn VisualLisp yn caniatáu i gynyddu gwerth niferoedd y testunau a ddewiswyd (un fesul un) yn ôl ffactor cynnydd a nodwyd.

Os yw'r gwerth a nodir yn rif negyddol, bydd y gwerthoedd dilynol yn ostyngiad yn y gwerth cychwynnol.

Er enghraifft, os yw'r gwerth cychwynnol yn y rhif 1, a chofnodir gwerth cynyddol 1, bydd rhifau a ddewisir yn cael eu cynyddu gan un uned, y 2 nesaf, y 3 nesaf, ac yn y blaen.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: gan gynnwys
 3. Dewiswch y testun gyda'r gwerth cychwynnol
 4. Rhowch y cynnydd
 5. Dewiswch bob un o'r testunau rydych chi am eu cymryd yn lle un
 6. Gwasgwch yr allwedd Enter i ben y gorchymyn

Gallwch gael y drefn arferol yma


Lisp ar gyfer topograffeg a 3D


37. Trosi endidau 3DFace i solidau ACIS

Beth amser yn ôl deuthum ar draws y lisp arferol diddorol ac er yn ddiweddar nad wyf wedi defnyddio, pryd bynnag roedd angen i mi wedi fy helpu i aruthrol gyda chyfrifiadau gyfrol, atodiad hwn yn yr eiliadau nad 3D sifil yn rhoi'r canlyniadau hangen arnaf fi .

Mae'n arferol lle mae gan ddewis gwrthrychau 3Dface, eu hatgoffa gyda'i gilydd a'u trosi i mewn i un gwrthrych Solid 3D, mae ei ddefnydd yn syml a dim ond dewis y gwrthrychau a bydd y drefn yn gwneud yr holl waith.

I gael mwy o werthfawrogiad o'r newidiadau y mae'r drefn yn eu gwneud yn y gwrthrychau, mae angen ichi gael golwg 3D, neu fel arall, o ystyried y planhigyn ni chaiff yr uchder a grëwyd yn y Solid 3D ei arsylwi, oherwydd mae'r solid yn cael ei greu gan amcanestyniad pob wyneb a ddewiswyd, "i lawr" y z-echel gyfredol yn fertigol, i awyren ac i bellter a bennir gan y defnyddiwr.

Er mwyn sicrhau bod pob rhan o'r rhwyll yn cael ei gynhyrchu fel solidau, ni all y pellter hwn fod yn sero, ond gellir torri'r solet yn hwyrach os oes angen i'r trwch gofynnol, gyda gweithrediadau boolean neu weithrediadau golygu solidau. Mae'r solet sy'n deillio o hyn yn cael ei greu yn yr haen bresennol.

Os ar ddiwedd undeb y solidau bach, mae'r llawdriniaeth yn stopio neu'n hongian oherwydd cyfyngiadau cof, gallwch geisio ymuno â nhw â llaw.

Nodiadau i'w hystyried:

Os nad oes gan yr wynebau cyfagos gyfesurynnau yr un fath, bydd bylchau bach neu gorgyffwrdd rhwng y solidau sy'n deillio ohonynt, a allai fod oherwydd na all AutoCAD ymuno â'r solidau, gan ddangos y negeseuon canlynol:

 •  «Cyfyngu ar gromlin croestoriad yn anghyson.»
 •  "Gwybodaeth anghyson mewn cyfesurynnau fertigol a choedgell."
 •  «Perthnasoedd anghyson ar yr ymylon.»
 •  «Perthynas anghyson â chorff y corff.»
  Os bydd problemau'n parhau wrth gynhyrchu'r solet, rhaid i chi gopïo pellter bach ac yna uno'r copïau gyda'r gwreiddiol i geisio llenwi'r holl fylchau yn wyneb 3DFace a cheisio eto nes datrys y broblem.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: F2S
 3. Dewiswch y 3D i drosi i solet
 4. Rhowch yr uchder (i lawr) a fydd yn cael y solet o bob fertig o'r 3DF
 5. Rhowch y ffordd i gynhyrchu'r solet: Awtomatig neu Lawlyfr

Gallwch gael y drefn arferol yma


38. Yn gosod dimensiynau mewn llinellau cyfuchlin o'i drychiad

Ar sawl achlysur, byddwch wedi canfod bod gennych gromiau lefel mewn ffeil, ond nid oes gan y rhain eu cwota, trwy'r drefn hon, gallwch chi osod dimensiynau yn y gromlin lefel topograffig yr ydych ei eisiau.

Y dimensiynau i'w mewnosod yw blociau â nodweddion, creir y blociau hyn mewn lluniadu milimetr. Fel y gallwch ddefnyddio'r lisp hwn heb broblemau, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r gorchymyn «UNEDAU»(Unedau) yn diffinio unedau'r cynnwys sydd i'w fewnosod yn«Milimetr»(Milimetrau).

Mae'n werth ei gwneud yn glir, er mwyn i'r drefn hon fewnosod y drychiad cywir i'r llinellau cyfuchlin, rhaid iddynt gael drychiad (cyfesuryn z> 0), gan fod y drychiad yn cael ei sicrhau o'r pwynt a nodir ar gromlin gyfuchlin Os oes gan y llinellau cyfuchlin ddrychiad 0 (cyfesuryn z = 0), hynny yw, nid oes ganddynt ddrychiad, bydd y drefn yn mewnosod testun gyda'r gwerth hwnnw.

Mae'r raddfa y gofynnir amdani gan y drefn arferol yn cyfeirio at y raddfa y caiff y llun ei blotio arni, mae'n werth cyfeiriol maint testun y dimensiwn sydd i'w fewnosod, gallwch geisio cynyddu'r neu ostwng y gwerth hwn nes bod y dimensiwn wedi'i fewnosod gyda'r maint y testun rydych chi ei eisiau.

Mae gan yr arfer hwn atodiadau 2: EL_TAG.dwg y EL_TAG2.dwg, dyma'r blociau â nodweddion a eglurir uchod, gellir copïo'r ffeiliau hyn yn unrhyw le, er y argymhellir eu bod yn yr un ffolder â'r drefn arferol.

Er mwyn i AutoCAD lwytho'r ffeiliau hyn, rhaid i chi ddiffinio llwybr lleoliad AutoCAD yn y blwch deialog Dewisiadau-> Llwybr Chwilio Ffeiliau Cefnogi.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: CPE
 3. Yn nodi pwynt uwchben llinell y gromlin lefel ac yn y man rydych chi am i'r dimensiwn gael ei fewnosod
 4. Yn nodi pwynt arall i ddiffinio'r cylchdro a fydd â'r dimensiwn i'w fewnosod
 5. Gallwch barhau i fewnosod mwy o fesuriadau a nodir eich pwynt mewnosodiad, os nad ydych am fewnosod mwy o fesuriadau, pwyswch yr allwedd Enter i orffen y gorchymyn

Gallwch gael y drefn arferol yma


39. Tynnwch lun y llinellau o lethrau wedi'u torri neu eu llenwi

Mae'r drefn hon yn tynnu llinellau y llethrau torri neu lenwi, mae angen y llinellau llethrau hyn i nodi neu gynrychioli'r anghysondeb rhwng y llwyfannau.

Er mwyn cynhyrchu llinell y llethr gyda'r drefn hon, rhaid nodi data 6 a fydd yn caniatáu i'r llinellau llethr gael eu cynhyrchu fel y disgwylir.

Y canlynol yw'r data y gofynnwyd amdani:

 1. Pellter rhwng llinellau llethr (m): Yma mae'n rhaid i chi nodi'r gwahaniad rhwng pob llinell llethr.
 2. Dewiswch y polylin o'r dimensiwn uchaf: Gan fod y llethr yn wahaniaeth rhwng dwy linell o ymylon, dyma rhaid nodi mai polyline yw'r un o'r dimensiwn uchaf.
 3. Dewiswch y polylin o'r dimensiwn isaf: Yr un ffordd y mae'n rhaid nodi'r polylin o'r dimensiwn isaf.
 4. Torri neu Llenwi?: Bydd cyfeiriad lluniad dechrau'r llinellau llethr yn dibynnu a yw'n doriad neu'n llenwad, gan wasgu'r allwedd Enter yn ddiofyn, caiff ei gymryd fel gwerth "R" y llenwad.
 5. Hyd llinell uchaf y llethr: Os yw'r mesur yn llai na'r pellter i droed y llethr, gwelir nad yw'r llinell yn croesi â llinell ymyl y droed llethr, os yw'n ddymunol bod y llethr mae'r traed llethr mawr yn cyrraedd y groesffordd â llinell ymyl y traed llethr, dylid nodi gwerth mwy fel 200 neu 500.
 6. Pellter rhwng meinciau talus: Dyma'r Gwahaniad y bydd gan yr ochr.

Gallwch chi arsylwi ar y graffiau canlynol i gael gwell dealltwriaeth o'r diffiniadau:

Yma nodir hyd fwyaf ar gyfer llinell y llethr o 5m.
Yma, nodir hyd fwyaf ar gyfer llinell y llethr o 200m (nid yw'r union werth yn bwysig i roi gwerth gorliwiedig fel ei bod yn cael ei dorri'n awtomatig pan fydd yn croesi â llinell ymyl palmant y llethr yn awtomatig).

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Rhaid i chi gael yr haen bresennol a fydd yn cynnwys llinellau'r llethrau i gynhyrchu, er enghraifft: «Llinellau llethr".
 2. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 3. Rhowch enw'r gorchymyn: tic
 4. Rhowch y data y gofynnwyd amdani gan y gorchymyn.

Gallwch gael y drefn arferol yma


40. Tynnwch linell gyda llethr wedi'i nodi

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i dynnu llinell gyda'r llethr yr ydych yn ei nodi, dim ond nodi pwynt gosod y llinell a'r llethr a fydd yn ei gael.

Nodir y llethr gan werth mewn perthynas â 1, er enghraifft: os ydych am dynnu llinell gyda llethr o 2: 1, dim ond y rhif 2 ddylai gael ei nodi fel llethr ar gyfer y llinell, os yw'r llethr i'w gael yw 1: 1.333, rhaid i chi nodi 0.75.

I gael eglurhad pellach, os ydych am gael llethrau gyda gwerth 1 yn gyntaf (1: x), rhaid i chi rannu'r rhif 1 rhwng y llethr ategol (x).

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: DT
 3. Yn nodi pwynt gosod y llinell
 4. Rhowch y llethr a fydd â'r llinell fel yr eglurir uchod

Gallwch gael y drefn arferol yma


41. Tynnwch linell gyda llethr wedi'i nodi

Gyda'r drefn syml hon gallwch dynnu llinell gyda'r llethr yr ydych yn ei nodi, oherwydd mae hyn yn ddigon i nodi pwynt gosod y llinell a'r llethr y bydd yn ei gael.

Caiff y llinell ei gynhyrchu gyda hyd llorweddol o unedau 10 a hyd fertigol o werth y llethr a nodir rhwng 10.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: LP
 3. Yn nodi pwynt gosod y llinell
 4. Rhowch y llethr a fydd â'r llinell yn y cant (ejm: 12), heb yr arwydd canran

Gallwch gael y drefn arferol yma


42. Cyfrifwch yr ardaloedd torri a llenwi trawsdoriadau

Gyda'r drefn lisp hon, gallwch ddod o hyd i'r mannau torri a llenwi o groestoriad sydd â llinell Tirwedd Naturiol a llinell pori (rhan o'r ffordd derfynol).

Gyda'r drefn lisp hon, gallwch ddod o hyd i'r mannau torri a llenwi o groestoriad sydd â llinell Tirwedd Naturiol a llinell pori (rhan o'r ffordd derfynol).

Ar gyfer y lisp hwn i ddod o hyd i'r ardaloedd, mae'n rhaid i chi ddewis detholiad o bolisïau'r tir a'r pori a bydd y gorchymyn yn gofyn am bwynt i fewnosod testunau'r ardaloedd cyfatebol a ganfuwyd.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ARDALOEDD
 3. Dewiswch y polylin o'r llwybr gwreiddiol (Tirwedd Naturiol)
 4. Yn dewis y polylin o'r ffordd (Rim neu Is-Slider)
 5. Nodwch y pwynt i fewnosod testunau'r ardaloedd a gafwyd

Mae ffeil CAD sampl hefyd wedi'i chynnwys yn y ffeil .rar ar gyfer cywasgu pellach y drefn.

Gallwch gael y drefn arferol yma


43. Rhowch lethrau proffil hydredol

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i osod llethrau proffil hydredol (polylin neu linell) yn y gitâr, dim ond dewis y proffil (y polylin) a nodi pwynt sy'n cyfateb i leoliad fertigol y testunau sy'n dynodi'r llethrau.

Os yw'n linell, mae'r gorchymyn yn cyfrifo'r penwythnosau yn unig, gan ddod o hyd i'r llethr, yn achos pollin, mae'r drefn yn cael pob fertig cychwynnol a derfynol ac yn cyfrifo'r llethr rhyngddynt o'r holl segmentau o'r polylin.

Mae'r testun sy'n nodi'r llethr a gafwyd o'r math er enghraifft: «P = 1.11% yn 10.49 m»Ac fel y gwyddoch, gellir addasu'r fformat hwn i addasu i waith pob un ohonoch.

Fel yn y drefn flaenorol, ni ddylai'r arddull testun cyfredol feddwl uchder, os gwneir camgymeriad ac ni fydd y llethrau'n cael eu mewnosod.

Mae'r raddfa a nodir ar ddechrau'r drefn, yn unig ar gyfer maint y testunau ac nid yw'n dylanwadu ar y mesurau a gymerir i brosesu'r llethrau.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PNF
 3. Rhowch y raddfa ar gyfer gosod testunau'r llethrau a gafwyd
 4. Dewiswch broffil i gyfrifo llethrau
 5. yn nodi pwynt cyfeirio ar gyfer mewnosod y testunau gyda'r llethrau

Gallwch gael y drefn arferol yma


44. Rhowch farc ar fertigau polyline

Mae'r drefn lisp hon yn addasiad o'r un blaenorol ac yn eich galluogi i fewnosod marc ym mhob fertig y polyline rydych chi'n ei ddewis, dim ond ei ddewis.

Mae'r marc a fewnosodir yn ffeil dynnu (bloc) a gynhyrchir ar gyfer graddfa benodol, ond gellir ei addasu'n llawn, gellir ei olygu fel unrhyw lun, dim ond pwynt canolog y llun y mae'n rhaid ei barchu (yn yr achos hwn mae canolfan cylch y bloc ).

Yn y cod ffynhonnell y ffeil, gallwch ddewis gosod cylch yn hytrach na'r bloc, oherwydd dim ond i chi gael gwared ar sylwadau'r llinell sy'n cynnwys y cod hwn a rhoi sylw i'r llinell sy'n mewnosod y bloc.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: IMA
 3. Dewiswch y polylin yr ydych am ei farciau
 4. Yn dangos y llwybr ac enw'r ffeil i'w allforio

Gallwch gael y drefn arferol yma


45. Cael llethr llinell a ddewiswyd

Mae'r rhaglen hon wedi'i datblygu yn AutoLisp, yn caniatáu i gael gwerth y llethr ar linell ddethol.

Dylid nodi nad yw'r gorchymyn hwn ond yn gweithio gyda llinellau, os oes gennych chi polylin, dylai ffrwydro neu gynhyrchu llinell uwchlaw'r pollinlin.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp i AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: TL
 3. Dewiswch y llinell yr ydych am gael y llethr ohono.
 4. Y wybodaeth a geir yw'r llethr H: V.

Gallwch gael y drefn arferol yma


46. PECYN LLWYBRAU 3 AR GYFER WALIAU CYSYLLTIAD - RHAN 3: CREU'R PROFFIL O ADRANNAU WAL

Drwy ddefnyddio'r drefn hon, byddwch yn gallu creu proffil (drychiad) wal gynnal, gellir gwneud y proffil hwn o ddata croestoriadau'r waliau, mae'r data hyn yn: Cynyddol, Dimensiwn y Goron a Lefel Cement.

Y data graddfa y gofynnwyd amdani gan y gorchymyn, nid yw'n cyfeirio at raddfa fertigol y proffil (mae'r proffil yn cael ei gynhyrchu gyda graddfa fertigol sy'n hafal i'r llorweddol) ond maint maint y testunau proffil (dimensiynau a data arall).

Er mwyn cynhyrchu'r proffil, mae'n ddigon i ddewis dilyniant yr adran gyntaf, yna dimensiwn y goron ac yn olaf, dimensiwn gwaelod y sylfaen.

Rhaid i chi gymryd gofal arbennig wrth ddewis y data oherwydd os na ddewiswch destun a chlicio ar y sgrin, bydd y gorchymyn yn cymryd ei fod wedi cwblhau'r dewis o ddata i gynhyrchu'r proffil.

Ynghyd â'r drefn, cyflenwir ffeil CAD, gyda chroestoriadau wal, fel enghraifft i roi'r drefn lisp ar waith.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: MUP
 3. Rhowch raddfa (maint) y testunau proffil (enghraifft: 75)
 4. Dewiswch y testun blaengar
 5. Yn dewis testun dimensiwn y goron
 6. Dewiswch destun gwaelod y sylfaen
 7. Ar ôl i chi gwblhau'r dewis ar bob rhan o'r wal, pwyswch Rhowch ac yn nodi pwynt lle bydd y brig uchaf o broffil coron y wal yn cael ei gynhyrchu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


47. PECYN LLWYBRAU 3 AR GYFER WALIAU CYSYLLTIAD - RHAN 2: DOSBARTHU (EHANGU) ADRAN WAL

Mae'r drefn hon yn rhoi dimensiwn (dimensiwn) i chi o ran o'r wal a gynhyrchir gyda'r drefn a gyhoeddwyd yn flaenorol (gan fod ganddo'r un meini prawf dylunio), y canlyniad fyddai'r delwedd ganlynol (mae'r mesuriadau'n amrywio yn ôl dimensiynau'r wal).

Mae'r drefn hon yn gofyn am y raddfa ar gyfer y dimensiynau a gaiff eu cynhyrchu, mae'r raddfa hon yn cyfeirio at y gwahaniad rhwng y llinellau dimensiwn yn unig, mae maint a siâp y dimensiynau'n dibynnu'n gyfan gwbl ar arddull y dimensiwn presennol a rhaid i'r defnyddiwr gael ei gynhyrchu o'r blaen ar gyfer y raddfa sy'n cael ei weithio.

Er mwyn cynhyrchu'r llethrau, ewch ymlaen fel yn y drefn flaenorol ar gyfer cenhedlaeth y wal, nodir pwynt ar ysgwydd llethr rhan y ffordd, ar yr ochr lle mae angen y wal a'r uchder trwy'r opsiwn i nodi pwynt ar waelod sylfaen y wal.

Mae'n werth nodi nad yw'r drefn hon ond yn cyfyngu ar ran o'r wal a gynhyrchir gyda threfn y swydd flaenorolgan ei fod yn defnyddio'r un meini prawf lluniadu â'r adran wal, gallwch addasu yn y cod y gweithrediadau sy'n cyfrifo'r pwyntiau rhag ofn y byddwch am wneud cais am fath arall o wal.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: MUD
 3. Rhowch y raddfa ar gyfer gwahaniaethau rhwng llinellau dimensiwn
 4. Yn nodi pwynt cyfeirio (P1 y ddelwedd) ar y wal
 5. Yn dangos cyfeiriad y wal (Chwith neu Dde)
 6. Yn dangos pwynt ar waelod rhan y wal (P2 y ddelwedd)

Gallwch gael y drefn arferol yma


48. PECYN LLWYBRAU 3 AR GYFER WALIAU CYSYLLTIAD - RHAN 1: CREU ADRAN WAL

Y drefn hon yw'r cyntaf o 3 sy'n caniatáu cynhyrchu waliau o gynnwys y math o ddisgyrchiant, beth amser yn ôl hefyd rydyn ni'n rhannu arfer gyda chi sy'n creu wal o gyhuddiad, y tro hwn mae'r arfer yn creu wal gyda dyluniad gwahanol (mesurau).

Rhaid cofio nad yw gwaith celf ffordd (waliau, cylfatiau, ac ati) bob amser yn ddyluniad cyfartal ar gyfer pob gwaith, mae'r dyluniad hwn yn weithredol o lawer o ffactorau yr un ardal y mae'n eu creu.

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i greu wal gynnal gyda'r meini prawf dylunio canlynol:

Er mwyn ei gynhyrchu, mae'n rhaid i chi nodi ysgwydd y llethr o'r rhan o'r ffordd, ar yr ochr lle mae angen y wal, gyda'r lisp gellir cynhyrchu'r wal ar unrhyw ochr, am hynny mae'n ddigon i nodi'r cyfeiriad (chwith neu dde).

O ran uchder, diffinnir hyn gan ddefnyddio opsiynau 2, y cyntaf yw uchder diffiniedig (H) a'r ail opsiwn yw ei ddiffinio gan ddimensiwn o waelod sylfaen y wal, gall pwynt ar y sgrîn nodi'r uchder hwn, mae'r rhaglen yn gyfrifol am gyfrifo'r uchder a'r holl fesurau eraill oddi yno.

Mae'r rhaglen yn barod i gymryd y ddau feini prawf o uchder wal: y maen prawf cyntaf yw wal gydag uchder cyson, lle nad yw sylfaen y sylfaen yn llorweddol a yr ail faen prawf (y mwyaf a ddefnyddir) yw bod uchder y wal yn amrywiol, lle mae sylfaen y sylfaen yn llorweddol ac nid yw'n dilyn llethrau'r ffordd.

Bydd y ffordd i ddefnyddio'r lisp hwn yn dibynnu ar bob defnyddiwr, ac ar gyfer hyn, y peth mwyaf cyfleus yw y gallwch chi gynhyrchu cynlluniau wal yn gyntaf heb gymorth unrhyw drefn, fel hyn, bydd yn llawer haws deall y defnydd cywir o'r lisp hwn.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: MUS
 3. Yn dangos pwynt ar ysgwydd ochr yr ochr a nodir
 4. Yn dangos cyfeiriad y wal (Chwith neu Dde)
 5. Dewiswch sut y byddwch yn diffinio uchder y wal (yn ôl uchder neu uchder y sylfaen)

Gallwch gael y drefn arferol yma


49. AUTOLISP ARFEROL I DRAFOD WAL CYSYLLTIAD

Mae'r drefn lisp hwn yn caniatáu tynnu mur o fath disgyrchiant ar gyfer ffyrdd, mae'r mesuriadau y mae'r wal hon yn cael eu tynnu yn y lisp hwn bob amser yr un fath (maen nhw'n gyson), yr unig fesur sy'n newid yw uchder y wal.

Mae'r pwyntiau y mae'r wal hon yn cael eu cynhyrchu yn cael eu cynhyrchu o fesuriadau dyluniad wal arbennig, os yw'n ddymunol, wrth i'r muriau hyn gael eu llunio â lispiau gyda mesurau wedi'u haddasu, rhaid iddynt newid y mesurau a ysgrifennir o fewn y rhaglen .

Yna gallwch weld y graff canlynol, sy'n cynnwys y pwyntiau y mae'r wal yn cael ei gynhyrchu ar ei gyfer:

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: MU
 3. Mae'n nodi man cychwyn cynhyrchu'r wal
 4. Yn dangos cyfeiriad y wal (Chwith neu Dde)
 5. Rhowch uchder y wal

Gallwch gael y drefn arferol yma


50. RHESTR ARFEROL I GYNNAL CYNNYDD AELOD

Daeth y drefn ddefnyddiol hon at fy nwylo rywbryd yn ôl ac ar gyfer y bobl hynny sydd am gynhyrchu aliniadau syml heb yr angen i greu croestoriadau neu broffiliau hydredol o'r un peth, gallant fanteisio ar y drefn hon.

Mae gan y drefn ryngwyneb blwch deialog sy'n eich galluogi i addasu fformat derfynol y blaengar wedi'i fewnosod yn y siafft.

I ddefnyddio'r arfer rhaid i chi fod â phollin (aliniad) a dilynwch y camau canlynol:

 1. Copïwch y ffeiliau 3 wedi'u llwytho i lawr i mewn i un o lwybrau cymorth o'ch AutoCAD
 2. Llwytho ffeil lisp yn AutoCAD (gyda APPLOAD).
 3. Rhowch enw'r gorchymyn: blaengar
 4. Yn y blwch deialog, diffiniwch fformat y rhai sydd i'w datblygu.
 5. Yn dewis y polylin (aliniad) lle bydd y datblygiadau hyn yn cael eu cynhyrchu.
 6. Mae'n nodi pwynt, a fydd yn dod yn fan cychwyn cenhedlaeth o gynnydd.

Gallwch gael y drefn arferol yma


51. LLYWODRAETH I GENERU PROFFIL LONGITUDINAL GAN LLINAU O FFRAN A GWRTHWYR

Dyma un o'r arferion mwyaf cyflawn i gynhyrchu fformat proffil hydredol. Trwy ddewis dau linell polylin 2D (y tir a'r fflws), mae'r drefn yn cynhyrchu fformat proffil gyda'r holl ddata y mae angen ei arddangos.

Er mwyn i genhedlaeth y proffil hwn fod yn llwyddiannus, mae'n rhaid i'r polylines sydd i'w dewis fod yn bosibl yn 2D, fel arall gall gwall ddigwydd yn ei weithrediad.

I ddefnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Copïwch y ffeiliau 3 wedi'u lawrlwytho ar un o'ch llwybrau cymorth AutoCAD
 2. Llwytho ffeil: proffiliau proffil yn AutoCAD (gyda APPLOAD).
 3. Rhowch enw'r gorchymyn: proffil
 4. Yn y blwch deialog wedi'i arddangos, cliciwch ar y «Data»A chliciwch ar y«Terreno»A«Llethr»I ddewis polyline daear a fertigol
 5. Os dymunwch, gallwch chi ddiffinio data arall yn y blwch deialog cyn creu y proffil (dewisol)
 6. Yn dangos y pwynt gosod brig y proffil i'w gynhyrchu

Gallwch gael y drefn arferol yma


52. ARFEROL MEWN LISP GWELEDOL I YCHWANEGU'R MESURAU ARCOS O'R DARLUN

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i ychwanegu pellteroedd holl arcsau'r llun neu dim ond y rhai rydych chi'n eu dewis, gan ddangos canlyniadau'r ychwanegu atoch yn y llinell orchmynion.

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i ychwanegu pellteroedd holl arcsau'r llun neu dim ond y rhai rydych chi'n eu dewis, gan ddangos canlyniadau'r ychwanegu atoch yn y llinell orchmynion.

I ddefnyddio'r drefn hon, gwnewch y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: sumarque
 3. Dewiswch arcs y llun yr ydych am ei ychwanegu, os ydych am ddewis yr holl arcs, pwyswch yr allwedd Rhowch cyn y cais am y dewis o arcs.

Gallwch gael y drefn arferol yma


ERAILL


53. RHESTR ARFEROL I MEWNFORIO'R UCSS A GYMERWYD MEWN FFILMAU ERAILL

Mae'r drefn ddiddorol hon wedi'i greu gyda AutoLisp a Visual Basic for Applications (VBA), yn eich galluogi i fewnforio enw'r UCSs o unrhyw ffeil yn uwchradd i'n llun.

Mae'r offeryn hwn yn ddefnyddiol iawn os ydych chi'n gweithio gydag awyrennau sy'n trin llawer o UCS, fel arfer rydym yn creu UCS mewn ffeil gyntaf a rhaid inni wneud yr un peth ar gyfer y ffeiliau eraill, gyda'r drefn hon, dim ond eu creu yn y cyntaf a gallwn eu mewnforio i unrhyw ffeil arall.

Mae'r drefn yn ymddwyn yn debyg i'r offeryn Dylunio, ac eithrio nad oes ganddo'r dewis o fewnforio UCS o ffeiliau eraill. Yn achos y drefn hon er nad yw'n caniatáu llusgo a gollwng, mae'r canlyniadau yn ôl y disgwyl.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch neu ychwanegwch ffeiliau DVB a LSP i Ystafell Cychwynnol Appload.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: IMPUCS
 3. Yn yr ardal Lluniadu Ffynhonnell, cliciwch y botwm dewiswch, i ddewis y ffeil llunio yr ydych am fewnforio'r UCS ohono.
 4. Yn yr ardal UCSs Wedi dod o hyd, dewiswch yr UCS i fewnforio a chlicio ar y botwm OK.

Gallwch gael y drefn arferol yma


54. LLWYBR RHESTR SY'N DIFFINIO FERTICE DANGOSOL POLYLINE

Fe fydd wedi digwydd ichi fod gennych chi polyline yn AutoCAD ac rydych am ddileu un o'i fertigau ac er mwyn gallu gwneud hynny mae'n rhaid i chi wneud cais am fwy na dau orchymyn.

Gyda'r drefn hon dim ond digon eich bod yn nodi pa fertig y polinea yr ydych am ei gael ei dynnu a threfnwyd mater.

Ar gyfer y drefn i weithio'n gywir, ar yr adeg o nodi'r pwynt, mae'n rhaid i hyn fod yn ymwneud â'r fertec i gael ei ddileu ac nid yn fan agos, ar gyfer hynny, rhaid i chi weithredu'r dulliau cyfeirio endidau, megis Endpoint neu Intersection.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: evepol
 3. Dewiswch y polylin y mae arnoch chi eisiau dileu fertecyn.
 4. Yn dangos pwynt ar fertig y polyline yr ydych am ei ddileu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


55. ARFEROL SY'N ALLFORIO PWYNT CYDGYSYLLTIADAU O DDIODDEFWYR YR AMCANION 3DFACE

Mae hyn AutoLISP ysgrifenedig, rheolaidd yn debyg i'r un blaenorol, mae'r gwahaniaeth yw bod yr amser hwn, allforion gyfesurynnau'r fertigau y gwrthrychau 3Dface AutoCAD, cyfesurynnau hyn yn cael eu storio mewn ffeil CSV o Microsoft Excel, cewch eich cyfarwyddo i wneud .

Allforio pwyntiau verteb Gall eich helpu'n fawr rhag ofn bod gennych driongliad gydag wyneb 3D ac rydych chi eisiau cael eu cydlynu i ail-greu eich ffeil pwynt cydlynu.

Ystyriaethau hefyd yr un fath ag yn y drefn flaenorol, yn achos 3Dface ynghyd â'r un fertigau, hefyd os dymunir, dylid rhoi ystyriaeth i didoli'r cyfesurynnau a dileu'r rhai sy'n ddyblyg.

Mae'r cydlynu a allforir yn cynnwys fformat P, N, E, C (Pwynt, Gogledd = Y, Dwyrain = X, Dimensiwn = Z) ac fel y caiff ei allforio i ffeil CSV (wedi'i wahanu gan gymas), wrth agor y ffeil bydd pob gwerth yn meddiannu ei gell yn annibynnol ac mewn ffordd orchymyn.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: E3D
 3. Dewiswch y gwrthrychau 3D y byddwch am allforio cydlynnau eich fertigau.
 4. Yn dangos lleoliad ac enw'r ffeil CSV lle bydd y cydlynynnau allforio yn cael eu cynhyrchu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


56. RHESTR ARFEROL I ENWAU COPI O BLOC NEU GYFEIRIO ALLANOL

Weithiau mae angen copïo endidau, ond pan fyddant mewn bloc, yr hyn yr ydym fel arfer yn ei wneud yw manteisio ar y bloc hwnnw neu efallai i ddefnyddio'r golygydd bloc, er mwyn cael rheolaeth o endidau yn unigol, dewis a chopïo .

Gyda'r drefn hon, ni fydd raid i chi fanteisio ar unrhyw flociau na defnyddio'r golygydd bloc i gopi unrhyw endid ynddo, dim ond llwythwch y drefn hon a dewiswch yr endidau sydd i'w copïo.

Gwrthrychau newydd a grëwyd o'r detholiad yn ymddangos uwchlaw'r gwreiddiol, felly os dymunir rhaid i chi eu dewis a'u symud i'r sefyllfa ddymunol.

Yn y drefn hon, gallwch ddewis opsiwn y gellir creu gwrthrychau newydd mewn haen arall, sy'n cael ei ddewis oherwydd yn ddiofyn mae'r endidau newydd yn cael eu creu yn yr haen bresennol.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: CPL
 3. Dewiswch nodweddion y bloc yr ydych am ei gopïo.
 4. Os hoffech chi, gallwch ddewis newid yr haen lle mae'r gwrthrychau newydd yn cael eu cynhyrchu.

Gallwch gael y drefn arferol yma


57. LISP LLWYBR AR GYFER TROSFORMIO ARCHEGAU POLYLININE MEWN SYLFAENAU LLINELL

Mae'r drefn hon yn eich galluogi i drawsnewid yr arcs a gynhwysir mewn polylin yn segmentau llinol, sef hyd pob segment yw eich bod yn nodi yn yr opsiynau gorchymyn. Mae'r lisp yn cymryd y data o fertigau'r polylin ddethol, gan gynnwys y geometreg arc ac yn cynhyrchu polylin newydd gyda'r data newydd.

Hyd pob segment newydd yn yr arc yn dibynnu ar y gwerth a roddwyd, mae'n rhaid iddo fod yn llai na hyd arc llai y polylin ddethol, bydd y lisp yn rhannu'r arc wreiddiol yn «n» segmentau hyd nes cyrraedd ei hyd wreiddiol.

Yn ddewisol gallwch ddewis cadw'r polylin wreiddiol, a fydd yn achosi creu polyline ar ei ben ei hun - neu ei ddileu.

Efallai y bydd y drefn hon yn ddefnyddiol, er enghraifft, yn yr achos lle mae angen i chi ddiffinio pwyntiau ar hyd gromlin ar echel o aliniad llorweddol neu fertigol.

Er mwyn defnyddio'r drefn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: artose
 3. Dewiswch y polylin y mae arnoch chi eisiau trawsnewid y segmentau crom i mewn i segmentau llinol.
 4. Nodwch hyd pob segment a fydd yn ffurfio'r "arc" llinellol newydd.
 5. Dewiswch beth i'w wneud â'r polylin wreiddiol a ddewiswyd, os dewiswch ddileu, dim ond y polylin fydd â'r segmentau crwm yn cael eu trawsnewid yn segmentau llinol.

Gallwch gael y drefn arferol yma


58. PWYNTIAU ARCHWILIO LLYWODRAETH AUTOLISP YN Y DISTANCAU A BENODIR MEWN AXIS

Gyda'r drefn hon, gallwch chi roi mewn pwyntiau echelin (polylin) a ddewiswyd gyda'u pellteroedd priodol, y data o fewnosod y pwyntiau hyn, yn dod o ddigidoli pellteroedd llaw neu ddarllen ffeil o bellteroedd (ffeil o enghraifft er gwell dealltwriaeth).

Gellid defnyddio'r drefn hon er enghraifft yn achos echelin ffordd, mewn rhai achlysuron mae angen lleoli union flaengar yn yr echelin (polylin), megis, er enghraifft, yr un blaengar 23.76, gellir ei wneud â llaw ond mae'n cymryd mwy o amser, gyda'r drefn hon yn dewis yr echelin, yn dangos dilyniant cychwynnol yr echel honno (fel arfer gyda gwerth 0), ac yna rhowch y pellter.

Os oes gennych lawer o bellter i fynd i mewn i'r echelin, yn hytrach na'u teipio Mae lisp yn cynnig yr opsiwn o ddewis ffeil testun, o fewn y ffeil testun hon fydd y pellteroedd a bydd y lisp yn eu darllen un wrth un, gan eu gosod trwy bwynt ar yr echelin (polylin).

Y lisp hefyd yn caniatáu ichi newid dechrau'r echelin gan fod y dechrau'n cael ei bennu yn ôl y man cychwyn a gynhyrchodd y polyline, os yw'r lisp yn dechrau rhoi'r pellteroedd erbyn y pwynt olaf nad yw'n ddymunol, defnyddiwch yr opsiwn: «Newid cychwyn echel".

Ynghyd â'r drefn, mae ffeil CAD, gydag echel syml (polylin), fel enghraifft i weithredu'r drefn lisp.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: PP
 3. Dewiswch y ffordd rydych chi am fewnosod y dilyniant: â llaw (1 × 1) neu drwy ddarllen ffeil testun.
 4. Dewiswch y siafft polylin
 5. Rhowch bellter blaengar neu gychwynnol o'r echelin (rhagosodedig yw 0)
 6. Rhowch y blaengar neu'r pellter i'w ganfod (yn achos bysedd llaw, os dewiswyd darllen ffeil, nid yw hyn yn angenrheidiol)

Gallwch gael y drefn arferol yma


59. RHESTR ARFEROL A NODWCH Y CYDGYSYLLTIADAU MEWN PROFFIL YN AATOMATIG YN UNOL Â'R GOFAL PENODEDIG

Gyda'r drefn hon wedi'i gwneud gyda AutoLisp a VisualLisp, gallwch fewnosod pob "n" metr o ddimensiynau polyline dethol (tir naturiol neu fertigol) yn eich fformat proffil, bydd y dimensiynau'n cael eu mewnosod gan gyfeirio at bwynt a nodir yn y fformat.

Yn y gorchymyn hwn gallwch ddiffinio maint y llunNid yw'r raddfa yn cyfeirio at y raddfa fertigol o broffil, ond maint y testunau y dimensiynau i'w mewnosod, testun dimensiwn i raddfa 1: 500 yn fwy na'r raddfa 1: 50.

hefyd gallwch ddiffinio graddfa fertigol eich proffil, mae'r data hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn rheoli gwerthoedd y dimensiynau, mewn proffil tirwedd naturiol sy'n cael ei raddio yn 10, bydd ei faint yn y fertigol yn cynnwys gwerthoedd y dimensiynau hefyd yn amserau 10 na'u maint gwirioneddol, felly dylai'r gorchymyn i gyflawni'r gweithrediadau cyfatebol i drawsnewid gwerthoedd y cwotâu i'r rhai go iawn.

Gwerth arall i fynd i mewn a yr un sy'n diffinio'r gorchymyn hwn yw'r pellter y bydd y dimensiynau yn cael eu mewnosod ynddo, y gwerth diofyn y mae'r weithdrefn hon yn dod â hi yw 10, sy'n golygu y bydd y mesuriadau yn cael eu gosod bob metr 10 yn llorweddol o'r pwynt cyfeirio a nodir.

Ar ôl dewis y polylin sy'n cynrychioli eich proffil (TN, Rasante, ac ati), bydd y gorchymyn yn eich annog i nodi pwynt cyfeirio yn eich fformat proffil, rhaid ichi nodi'r pwynt hwn mewn a hollol gynyddolEr enghraifft, os proffil yw 0 000 100 000 + +, dylai ddangos y pwynt yn y 0 10 cynyddol neu neu 20, ac ati (yn ôl pob fel pellter fewnosod a nodir o ddimensiynau).

Cofiwch er mwyn i'r rhaglen gael y dimensiynau cyfatebol, rhaid i'r proffil gael ei leoli'n gywir, hy mae'r dimensiynau yn gywir ar gyfer y proffil.

Bydd y siart hon yn eich helpu i ddeall opsiynau'r drefn hon yn well:

I ddefnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol: (Y gwerthoedd diofyn yw dilyn yr enghraifft gyda'r ffeil CAD sydd ynghlwm)

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: ICP.
 3. Rhowch y raddfa dynnu ar gyfer maint y dimensiwn: 850 (gallwch newid hyd nes bod y maint yn briodol)
 4. Rhowch raddfa fertigol y proffil: 1 (graddfa fertigol yr un fath â llorweddol)
 5. Rhowch y pellter rhwng y blaengar: 10
 6. Nodwch nifer y degolion, yn ddiofyn: 3
 7. Dewiswch y proffil y byddwch yn ei gyfyngu (TN, Rasante, ac ati)
 8. Yn dangos y ffordd ffordd yn fformat eich proffil (gweler graff)

Gallwch gael y drefn arferol yma


60. RHESTR GYFRANOL SY'N BOD YN GADAEL CADARNHAU NEU LENWI MEWN PWYNT DANGOSEDIG

Mae'r drefn hon wedi'i ddatblygu yn Autolisp a Visual Lisp, yn eich galluogi i gael hyd neu gynyddol polyline neu echel a'i fewnosod yn y llun trwy bwynt gosod.

Er mwyn gwneud hyn, mae'n rhaid i chi ddewis y polylin a nodi bod y cychwynnol yn flaengar, rhaid i chi wirio bod y gorchymyn wedi cael man cychwyn y polylin cywir (cychwyn echel), os nad ydych, gallwch newid dechrau'r echelin gyda'r opsiwn hwnnw yn cyflwyno'r gorchymyn hwn.

Gallwch addasu rhai paramedrau rhagosodedig o'r cod ffynhonnell, megis uchder y testun i'w fewnosod.
Sylwch fod yn rhaid i'ch system gydlynu fod yn gadarnhaol, fel arall bydd gwall yn cael ei gynhyrchu trwy nodi'r pwynt neu'r hyd cynyddol sydd i'w gael.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: OPR
 3. Dewiswch y llinell echel polyline neu nodwch y llythyr «C«, Newid dechrau'r echel
 4. Rhowch werth cychwyn (neu ddechreuol) man cychwyn y polyline ddiffyg: 0.00
 5. Mae'n nodi'r pwyntiau yn y llinell rydych chi am gael hyd neu gynyddol

Gallwch gael y drefn arferol yma


61. LÔN ARFEROL SY'N GWNEUD GWEITHREDIADAU GWAHANOL Â'R TESTUN DETHOL (NUMERIG)

Mae'n drefn lisp fach ond defnyddiol iawn sy'n eich galluogi i gael gwybodaeth am weithrediadau gyda thestunau dethol, yn amlwg rhaid i'r testunau hyn gael gwerthoedd rhifiadol fel y gellir gwneud cyfrifiadau, er enghraifft: «2.22», «3.39» (heb y dyfyniadau ), ac ati

Os ymhlith yr holl destunau rhifiadol mae'r gorchymyn darganfyddwch destun anfeirniadol Er enghraifft, bydd y gair "point" yn cymryd y testun hwn fel Gwerth 0.00, felly y canlyniadau yn newid.

Y wybodaeth a ddarperir gan y gorchymyn hwn yw:

 • Cyfrif (Cyfanswm nifer yr elfennau rhifol a ddewiswyd)
 • RhifUchafswm (Gwerth uchaf pob testun rhifol a ddewiswyd)
 • RhifIsafswm (Isafswm gwerth yr holl destunau rhifol a ddewiswyd)
 • Cyfartaledd (Cyfartaledd yr holl destunau rhifiadol a ddewiswyd)
 • Suma (Swm yr holl destunau rhifol a ddewiswyd)

I gael y canlyniadau ar eich pen eich hun bydd yn ddigon i ddewis un wrth un neu drwy ffenestr (ffenestr) y testunau y mae gwybodaeth yn ddymunol ohono.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: IV
 3. Dewiswch yr holl destunau rhifol yr ydych am gael y wybodaeth ohono

Gallwch gael y drefn arferol yma


62. RHESTR GYFREITHIOL SY'N DERBYN TEITHIO A CHYFLWYNO HOLL GOLAU GYDA'N CYFRINIAD CYFREDOL

Mae'r drefn hon yn caniatáu i chi sgrolio drwy'r holl gynlluniau ac argraffu pob un ohonynt â chyfluniad y dudalen gyfredol sydd gennych, mae'n werth egluro na fydd cynllun y lle model yn cael ei gymryd i ystyriaeth.

Mae'r gorchymyn yn rhedeg trwy bob un o'r gosodiadau ac, os yw'n gwirio mai'r lle model yw, caiff ei atal rhag parhau gyda'r bobl eraill, felly os ydych am i'r lle fodel i'w argraffu, dim ond addasu'r gorchymyn i chi sydd hefyd yn cael ei ystyried a'i argraffu.

Gallwch fanteisio ar ymarferoldeb y gorchymyn hwn, er enghraifft, mewnosod penawdau llythrennau, dileu neu ychwanegu testun ym mhob cynllun, ac ati. Nid yw'r gorchymyn yn argraffu'r swyddi yn «Cefndir«Oni nodir yn y blwch deialog opsiynau ar y «Plotio a chyhoeddi".

Os oes gennych lawer o ffeiliau i'w hargraffu ac mae gan bob un lawer lawer o gynlluniau, gallwch gynyddu ymarferoldeb y gorchymyn hwn trwy:

Creu ffeil o'r enw Acad.lsp (os nad oes gennych chi eisoes), yn y ffeil honno, ychwanegwch y llinellau cod canlynol yn unrhyw le yn yr un peth:

(defun s :: cychwyn ()
(llwyth «Ewch drwyddo ac argraffwch yr holl osodiadau.LSP»); Dyma enw'r ffeil sydd ynghlwm.
)

Ni nodir y llwybr oherwydd ei fod eisoes yn deall bod llwybr y ffeil lsp penodedig yn cael ei ychwanegu at y cyfeirlyfrau cymorth AutoCAD (a nodir yn y blwch deialog opsiynau), os nad ydych, gallwch chi ddisodli'r llinell cod gyda'r (nodir llwybr llawn y ffeil lsp i'w lwytho):

(defun s :: cychwyn ()
(llwyth «C: EICH CONSTRUCGEEK • TUSLISP • Ewch drwyddo ac argraffwch yr holl osodiadau.LSP»)
)

Er mwyn defnyddio'r drefn hon fel arfer (heb addasiadau) rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: LPLOT
 3. Rhaid i chi aros nes bod yr holl swyddi argraffu wedi'u cwblhau.

Gallwch gael y drefn arferol yma


63.  LISP LLYWODRAETHOL GWEITHREDOL YN CYFLAWNI'R TEITHIAU I'R DDE NEU DDYFODOL YN UNOL I NIFER YR YMWNEUDWR

Mae'r drefn lisp hon yn eich galluogi i dorri'r testunau dethol, eu troi i'r dde, i'r chwith neu'r ddwy ochr, a fydd yn dibynnu ar yr hyn y dywedir wrth y gorchymyn.

Er enghraifft, os oes gennych y testun cychwynnol «0 + 580.00» a dywedwch wrth y gorchymyn i dorri cymeriadau 2 i'r chwith, bydd y gorchymyn yn ei ddisodli «580.00».

Os ydych chi'n dweud wrth y gorchymyn i dorri cymeriadau 3 i'r dde, bydd y gorchymyn yn disodli'r testun cychwynnol ag ef «0 + 580».

Yn olaf, os ydych chi'n dweud wrth y gorchymyn i droi ar y ddau ochr, mae cymeriadau 2 i'r chwith a 3 i'r dde, bydd y testun cychwynnol yn cael ei ddisodli gan «580».

Fel y gwelwch, dim ond nodi nifer y cymeriadau i dorri a dewis y testunau a bydd y rhain yn cael eu torri fel y nodir.

Er mwyn defnyddio'r drefn hon, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. Llwythwch y ffeil lisp yn AutoCAD.
 2. Rhowch enw'r gorchymyn: RET
 3. Yn dangos pa ochr o'r testunau fydd yn cael eu trimio [Chwith / i'r dde / Y ddau]
 4. Rhowch nifer y cymeriadau i'w torri ar yr ochr (au) a nodir
 5. Dewiswch yr holl destunau rydych am eu torri
 6. Gwasgwch yr Allwedd Enter neu dde - gliciwch i berfformio'r newydd

Gallwch gael y drefn arferol yma

53 Yn ymateb i "Mwy na 60 o arferion Autolisp ar gyfer AutoCAD"

 1. AM Y GWAH GWAHANIAETH TIVER EM BAIXAR FEL LISP. RWY'N MYND I'W CHYFEIRIO I SAFLE YN ESPANHOL E AÍ TÊM DE PROCURAR A VOSSA LISP EM ESPANHOL, NI FYDDWCH YN DOD O HYD I BROSES NESSA PAGINA DIM FIM DA PAGINA FEL SETAS PARA PASSAR À NESAF TUDALEN ATÉ BYDDWCH YN DOD O HYD I CHI. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP, CLICIWCH EM FILES ATTACHED E TRETH NEU GYMWYS.

 2. AM Y GWAH GWAHANIAETH TIVER EM BAIXAR FEL LISP. RWY'N MYND I'W CHYFEIRIO I SAFLE YN ESPANHOL E AÍ TÊM DE PROCURAR A VOSSA LISP EM ESPANHOL, NI FYDDWCH YN DOD O HYD I BROSES NESSA PAGINA DIM FIM DA PAGINA FEL SETAS PARA PASSAR À NESAF TUDALEN ATÉ BYDDWCH YN DOD O HYD I CHI. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP E CLICK EM FILES ATTACHED E TRETH NEU GYMWYS. I AROS TER AJUDADO

 3. Helo, hoffwn wybod a oes gennych unrhyw gwrs neu hyfforddiant i ddysgu rhaglennu yn Autocad. A hefyd i greu app sy'n fy helpu i gyfrif a nodi set o polylines

 4. helo Hoffwn wybod sut y gallaf gaffael y gwefusau hynny i dynnu cyfesurynnau polylin a'r un i gael y clustdlysau polylin

  diolch

 5. HELO
  Rwy'n gweithio fel drafftiwr P&ID ac rwyf am wybod sut y gallaf wneud i'r blociau craff sydd gennyf mewn cynllun awtocad allforio i Excel.
  yn y cynlluniau yw:
  falfiau
  rhifau llinell
  offeryniaeth
  offer
  Rwyf am dynnu'r wybodaeth honno a'i ddangos yn Excel. os gall rhywun fy helpu, os gwelwch yn dda

 6. Helo bawb,
  ich suche eine Lisp, yn ermöglicht einer auf die Polylinie beliebiger Stelle x-eine Stationierung (hefyd yn marw Lange der dieser Stelle yn Polylinie) anzuzeigen.
  LG

 7. Rwy'n edrych am lisp i wneud graddiant, hynny yw gyda chylch o radiws penodol, rhaid torri cromlin gyfuchlin a chynhyrchu polyline o'r tarddiad ac yn y blaen wrth iddo symud i le arall mae ar gyfer dyluniad ffordd ac mae'n tramgwyddus. copïwch y cylchoedd ac olrhain y polylines diolch

 8. Mae ganddynt rywfaint o drefn i neilltuo nodweddion i elfennau sylfaenol, nid blociau, a gellir eu gweledol mewn blwch deialog ar y sgrin.

 9. NEWYDDION DA
  EISIAU EICH CEFNOGAETH, rwy'n GENNYCH BROBLEM FY LIPS AutoCAD nad llwytho'r DRAW AM TABL DATA TECHNEGOL (cyfesurynnau, ochrau, onglau)

 10. Hoffwn anfon trefn lisp nad yw hynny'n gweithio mewn fersiynau mwy newydd a hen fersiynau os bydd yn gweithio iddynt, yr wyf yn gobeithio y gallant gywiro a / neu ei wella, bostiwch fi yn awgrymu eich bod yn eu hateb, neu pan fyddaf yn anfon y drefn lisp.

 11. Da iawn o gwbl, i angen y arcos_de_una_polilinea_en_segmentos_lineales.fas rheolaidd i allforio AutoCAD MIDAS GEN 2015 dim ots y arcau a gynhyrchir yn AutoCAD ac rwy'n torri i lawr i mewn i segmentau. Diolch yn fawr. Rwy'n dod o Cuba

 12. Sou português e gostava, yn possível, o ter i rotina «LLWYBR SY'N CYFLWYNO CYNNWYS TESTUN GAN BWYNT Y PWYNT DANGOSOL».

  Diolch yn fawr

 13. A allech chi ddweud wrthyf ble y gallaf lawrlwytho eich trefn lisp «Allforio Cydlynu pwyntiau i ffeil CSV» oherwydd mae gen i dopograffi ardal ac mae angen i mi ei allforio i csv neu txt mae'r pwyntiau'n cael eu nodi fel testun (cynnwys yw'r dimensiwn) ac yn y cyfesuryn Z yn dod allan yn sero, a gafodd?
  A allwch chi fy helpu

 14. Hoffwn i'r lisp gyda'r swyddogaeth "Tynnu gwrthrychau mewnol neu allanol o polyline dethol", oherwydd yn yr erthygl ni allaf ddod o hyd i'r ddolen lawrlwytho.

 15. Annwyl, rwy'n ceisio lleihau rhywfaint o drefn a daeth y rhybudd hwn allan:

  Heb ei ddarganfod

  Ni chafwyd hyd i'r URL / fforwm / ffeiliau arferol-lisp-to-add-to-subtract-values-to-selected-texts ar y gweinydd hwn.

  Yn ogystal, ar gyfer gwall 404 Heb ei ddarganfod yn dod ar eu traws wrth geisio defnyddio ErrorDocument i ymdrin â'r cais.

  Beth ydw i'n anghywir?, 1000 diolch i King

 16. Helo os yw rhywun yn gwybod unrhyw lisp sy'n caniatáu tynnu polygon gan wybod, hyd ac onglau, os yw rhywun yn gwybod, y drefn topo12 os gallwch chi anfon fy post ataf juanpaulo_100@htomail.comdiolch yn fawr iawn ffrindiau

 17. diwrnod da, hoffwn wybod y drefn ar gyfer autocad 2014 os oedd ganddo ef i gynhyrchu tablau i bari o gydlynu a dylunio priffyrdd

  diolch

  Cofion

 18. helo
  Esgusodwch fi peuden helpu gyda lisp i cul i Polylinell gyda'i km, yr wyf yn golygu os oes gennyf Polylinell tarddu DS o Incio 100 a diwedd dm 1000, i nodi unrhyw bwynt yn y Polylinell ac rwy'n taflu i mi eich dm a gadael nodir.

  erbyn hyn bydd y dm o ddechrau a diwedd bob amser yn wahanol ar gyfer pob prosiect

  os na allwch fy helpu, byddwn yn gwerthfawrogi hynny ers i mi weithio gyda hyn yn aml a byddai'n ddefnyddiol iawn mewn prosiectau ffyrdd.

  Cofion

 19. cyfarchion all rhywun fy helpu gyda lisp i gysylltu arolwg a wnaed gyda arbitrias cyfesurynnau o ddau bwynt, yna bydd y cyfesurynnau gwreiddiol gogledd yn cael ei roi a'r dwyrain a'r drychiad gadael yr un arbitarias y ddau bwynt cychwyn felly wnes gyda Aling ond dimensiynau yn cael eu newid

 20. diwrnod da, hoffwn wybod a oes unrhyw un yn gwybod unrhyw drefn fechan neu os oes ganddi ryw enghraifft syml o rywfaint o drefn fechan i greu cronfa ddata dbf ac ychwanegu data iddo neu ei ddileu o autolisp.
  Rwy'n gobeithio maen nhw'n fy helpu.
  diolch

 21. Helo ffrindiau Hoffwn wybod a oes unrhyw un yn gwybod am drefniadaeth i fesur yr onglau (rwy'n gobeithio y tu allan) o polygon a'i pellter ac os nad yw'n ormod gofyn iddyn nhw allforio i Excel.

 22. Sut ydych chi'n ysgrifennu trefn arferol sy'n rhedeg pan fydd lluniad .dwg yn cael ei lwytho a phryd y caiff ei gofnodi?
  diolch

 23. Mae angen help arnaf i weld a fydd unrhyw un sy'n gwybod Lisp yn fy arbed.

  Rydw i am allforio 3d sifil i gyd ar draws yr adrannau a gynhyrchir i ffeiliau testun, dim ond i mi ddangos y milltiroedd, y pellter i'r echelin, a'r lefel gyfatebol.
  Rhywbeth tebyg i hynny

  Km, Ochr i echel, Dimensiwn

  Dim ond hynny. A all rhywun fy helpu? Nid wyf yn gwybod unrhyw beth am raglennu felly gofynnaf am help.

 24. Gadewch i ni weld a oeddwn i'n deall.
  Rydych chi'n dweud bod gyda'ch lisp yn allforio'r cydlynu i Excel
  Ydych chi wedi ei roi ar bellter? Nid wyf yn deall hynny, mae'n debyg ei fod yn AutoCAD Fel dimensiwn neu swyddogaeth yn y lisp?

  Ond os oes gennych chi'r cydlynu yn Excel eisoes, beth am wneud colofn nesaf gyda fformiwla o pythagoras rhwng y pwynt a'r nesaf?
  gwreiddyn sgwâr o ((cyfesuryn y2 - cyfesuryn y2) sgwâr + (cyfesuryn x2 - cyfesuryn x1) sgwâr)

 25. Bore da HELO, Fi ANGEN FY HELPU GYDA lisp. EGLURWCH, GEN I CYNLLUN O SAMPLU BOB POINT ROUGH GYDA Lisp Exporta sy'n cynnwys y cyfesurynnau i Excel, ond erbyn hyn rhwng pob pwynt a phwynt, CHI A RHOWCH Y PELLTER, NAWR Fi ANGEN I WARIO BOD MESUR RHWNG POINT YPUNTO i ragori AM NI deipio 400PUNTOS pellter ac OES UNRHYW FFORDD? OS GWELWCH YN DDA, yn gwneud llawer ME A SO AVANZO GWEITHIO GYDA GYFLYMAF.

  Diolch ymlaen llaw

 26. Helo, hoffwn wybod a oes unrhyw drefn sy'n trawsnewid awyren autocad i system gyfeirio arall er enghraifft o wgs84 i psad56

 27. http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?p=165851#165851

  Rheolau Atodi ar gyfer Lluniadu proffiliau hir, trawsnewidiol, Mewnforio ac allforio pwyntiau trwy excel, amrywiol gyfleustodau, llyfrgell bloc.

  Y tu mewn i'r ffolder â llaw, mae'r help ar gyfer y gosodiad.
  Yn y ffolder allweddol fe welir y ffeil ar gyfer y gweithrediad.
  O fewn y ffolder â llaw yw'r ffeiliau cymorth ar gyfer y gorchmynion.

  Sylwer: am resymau cywasgu, mae'r llawlyfr wedi'i ddiweddaru wedi'i dynnu a dilewyd sawl delwedd yn y llawlyfr cymorth sydd ynghlwm.
  Gellir gofyn i'r llawlyfr wedi'i ddiweddaru drwy'r post
  vhcad@hotmail.com
  rhag ofn bod y ceisiadau yn ddefnyddiol iddynt, neu i ddadansoddi gweithrediad y gorchmynion ei hun.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.