Cofrestrfa a Chastre yng nghyd-destun System Drosiannol Genedlaethol

Bob dydd, mae gwledydd yn canolbwyntio ar dueddiadau e-lywodraeth, lle caiff prosesau eu symleiddio er mwyn darparu gwasanaeth gwell i ddinasyddion, yn ogystal â lleihau ymylon ar gyfer llygredd neu fiwrocratiaeth ddianghenraid.

Rydym yn ymwybodol bod y ddeddfwriaeth, y sefydliadaeth a'r prosesau o ran eiddo ym mhob gwlad yn wahanol. Fodd bynnag, mae'r rheolau sy'n gweithredu fel sail i'r deunydd yn iawn yn ufuddhau i egwyddorion cofrestru sy'n ceisio'r un nod: gwarantu diogelwch cyfreithiol.

Mae'r Model Parth Gweinyddu Tir (LADM) yn cynrychioli un o'r cyflawniadau mwyaf gwerthfawr o ran rheoliadau ar gyfer Gweinyddiaeth Tir; Os ydym yn cofio, pan gynigiwyd model 2014 Cadastro, mai dim ond dyhead barddonol oedd ond gweledigaeth iawn. Enilliad trawiadol o'r safon yw'r posibilrwydd o wisgo'r semanteg ar gyfer trin gwrthrychau, fel y gellir cyd-fynd â'r System Cofrestru Eiddo â mentrau ar lefel y wladwriaeth sy'n ceisio cyfuno amgylcheddau trafodiadol sy'n canolbwyntio ar weledigaeth tiriogaethol.

Gwn y gallai ymddangos yn gyfreithlon a hyd yn oed yn rhyfeddol, yn dibynnu ar opteg sefydliadau pob gwlad. Fodd bynnag, ffocws yr erthygl hon yw'r posibilrwydd y gall y Gofrestrfa a Chastastra, heblaw bod yn ynys, (eu data, nid y rhain) gael eu hychwanegu at seilwaith data'r broses drafodion.

Dylid deall, er bod ysbryd yr erthygl hon yn dechnolegol, mae LADM mor uchelgeisiol ei fod yn caniatáu addasu i ddeddfwriaeth a sefydliadaeth pob gwlad, heb anghofio nad yw ailgychwyn yn ddiangen.

Y craidd data cyffredin

registr ladre castreMae'r graff ar ddiwedd yr erthygl yn dangos sut y gall prif gydrannau'r LADM fod yn gnewyllyn y mae gwahanol brosesau'n rhyngweithio, gan gysylltu elfennau'r System Hawliau Eiddo, nid yn unig yn berthnasol i eiddo go iawn, ond hefyd yn symudol. Arsylir prif elfennau gweithredu'r gofrestrfa yn y ganolfan:

  • Amcan y cofrestriad, a allai fod yn blot, cerbyd, llong, gyda neu heb georeferencing i'r drest, o dan dechneg ffolio personol neu mewn ffolio go iawn.
  • Y partďon â diddordeb; unigolion naturiol, endidau cyfreithiol neu grwpiau anffurfiol. Pob un sy'n cymryd rhan yng ngwyn y broses drafodiadol.
  • Taliadau cyfreithiol a gweinyddol; perthnasau hawl, cyfyngiad neu atebolrwydd sy'n effeithio ar ddefnydd, perchnogaeth neu feddiannaeth y nwyddau.
  • Yr hawl rhwng y gwrthrych a'r partïon â diddordeb, cofrestredig neu de facto. Yn y safon, hyd yn oed mae'r gyfraith yn cael ei nodi fel baich cyfreithiol.

Er nad hwy yw'r unig elfennau, hwy yw'r rhai sy'n canolbwyntio gweithredoedd yr actorion sy'n gysylltiedig â'r trafodiad: y banc, y notari, y syrfëwr, y technegydd mapio, nad ydynt yn bartïon eraill â diddordeb â gwahanol rolau.

Sut i alw nhw a sut i'w modelu? ISO: 19152

Y posibilrwydd o integreiddio prosesau o dan lwyfan craidd

registr ladre castreY ffaith yw bod un elfennau hyn a geir yn y gwahanol brosesau o wlad: Maent yn yr un bobl bod y Gofrestr swyddogol dolenni at ddibenion etholiadol, yr un personau y mae'n ymddangos cynnal gweithdrefnau treth, yn caniatáu gweithrediad busnes, gweithdrefnau ar gyfer adeiladu, allyriadau o basbortau, ac ati

Wrth gwrs, nid yw'n hawdd sefydlu polisïau cyhoeddus i safoni hyn. Yn union fel enghraifft, roedd y bondiau o weddïo hynny'n gorfodi'r cofrestrydd i ddefnyddio'r enw fel y'i creodd y notari. Felly, hyd yn oed os yw María Albertina Pereira Gómez wrth wraidd pobl, ac mae'r notari yn rhoi María Albertina Pereira de Mendoza, maen nhw'n creu rhywun arall, os nad oes gan y system weithdrefn ar gyfer cyfuno neu reoli alias.

Dyma'r un asedau y mae taliadau treth yn gostwng, y rheini sy'n cynnwys y trwyddedau, y rhai sy'n cael cyfyngiadau o ddefnydd, ac ati.

Felly, mewn gwlad sy'n hyrwyddo llwyfan trafodiadol canolog, mae achos y Gofrestrfa Tir a Chastarn yn ddefnyddiwr arall, o fewn eu rolau Cofrestru a Chyfreithloni. Mae sefydliadau eraill yn gweithredu yn eu rolau fel Rheoli Risg, Cynllunio Tiriogaethol, Cynllunio, Casglu, Datblygu Economaidd, Seilwaith, ac ati.

Y tu allan i fod yn ynys, mae'r Gofrestrfa Tir yn dod yn ddarn pwysig yn y pos o brosesau trafodion. Nid yw'n bwysig lle mae'r broses yn dechrau, os gyda'r notari, yn y banc, yn y fwrdeistref neu yn yr endid sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r teitl, y Gofrestrfa + Cadarn yn cael ei ychwanegu at y senario ddelfrydol:

Os yw sefydliad yn bwriadu adeiladu pont, y Gofrestr yn rhoi gwybodaeth i chi ynghylch y cyhoedd neu breifat eiddo ansymudol fydd yn cael eu lleoli; Mae'r cynllun lefel-gwrthrych yn derbyn dynodwr yn y system seilwaith, gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Gofrestr Cartograffeg cynnwys y model tir digidol, nodweddion daearegol a chyd-destun y defnydd. Mae'r un gwrthrych yn cael ei nodi yn y System Buddsoddi Cyhoeddus ddarpariaeth gyllidebol, ac unwaith adeiladu byffer 500 metr effeithio lleiniau ar unwaith yn dangos rheoliadau ar gyfer mynedfeydd adeiladau ar dir preifat a hefyd ar y rhanbarth yn y sianel yn cael ei gofnodi i lawr yr afon gyda gwaharddiad ar issuance trwyddedau ar gyfer echdynnu agregau. Yn olaf, unwaith y bydd y gwaith gorffenedig yn cael ei gyflwyno dan gonsesiwn i'r fwrdeistref i gymryd yn ganiataol gylch cynnal a chadw cyfnodol.

Ond yr holl ddata, rhowch System o Gofnodion sy'n rhannu data cyffredin. Dim ond gwasanaeth lleoliad oedd yn arddangos gan y Gofrestrfa / Castell, ond yn ei dro fe dderbyniodd reoliadau sy'n effeithio ar yr eiddo cyfagos.

Felly, mae pob sefydliad yn tybio ei rôl yn ei lefel arbenigedd, gan sicrhau effeithlonrwydd yn y gwasanaeth a hyrwyddo datblygiad, a beth yn y diwedd beth sy'n cyfrif am y budd cyffredinol, os ydym yn ystyried mai gostwng costau ac amseroedd trafodion yw yr unig elfen sy'n dibynnu ar y llywodraeth yn y gwahanol ffactorau sy'n gysylltiedig â datblygu, megis technoleg ac adnoddau eraill.

registr ladre castre

Egluro nad yw hyn yn awgrymu newid y rolau, y cymwyseddau a'r egwyddorion a ddilynir gan y Gofrestrfa Eiddo. Yn hytrach, caiff ei safoni i System Unedig o Gofnodion, lle mae Cadastre yn un cofnod mwy, a fydd yn y gofod gofodol sy'n gysylltiedig â'r ymrestriad yn Real Folio. Gan ei bod yn gofnod ynghyd â rheoliadau gorchymyn tiriogaethol, gan ei fod yn gofrestrfa ynghyd â chofrestru cerbydau, llongau, ac ati.

Pensaernïaeth yn y gwasanaeth

Mae'n amlwg bod cyrraedd gweledigaeth eang yn cyrraedd y lefelau hyn, er nad yw'n rhyfedd mwyach hyd yn oed mewn gwledydd sy'n datblygu. Mae pob dydd yn gyfrifol am sefydliadau cyhoeddus, mwy o weithwyr proffesiynol sydd â'r potensial i ffurfio timau amlddisgyblaeth sy'n gweld gweinyddiaeth gyhoeddus gyda gweledigaeth debyg i'r cwmnïau mawr y maent yn dod ohono. Dyma'r addasiad sydd wedi cael modelau lle gwelir bwrdeistref fel ffabrig modiwlaidd lle mae cynhyrchiad, logisteg, dosbarthiad, rhestr, llongau, anfonebau a chyfrifyddu; er gwaethaf y maint a'r pwerau rheoleiddio sy'n cael eu gohirio. Dyna pam mae systemau traddodiadol ar gyfer bwrdeistrefi o fath ERP wedi bod mor llwyddiannus.

registr ladre castreOnd nid yw system fel yr un yr ydym yn sôn amdano, yn tybio y bydd yn gweithio gyda datblygiadau penbwrdd a chynlluniau gweinydd cleientiaid. Yn hytrach ar gyfer y cais hwn saernïaeth multilayer ei angen cyfeiriadedd gwasanaeth, pan fo'r datblygiad o haenau cyflwyno yn cael eu gwahanu oddi wrth y rhesymeg busnes, a'i reoli gan brosesu beiriannau mewn ieithoedd megis Modelu Prosesau Busnes a Nodiant (BPMN 2.0) . Yn y modd hwn, gellir dadansoddi prosesau syml megis cyfansoddiad morgais, neu gymhlethoedd fel unigololi trefoliad, i wasanaethau, asiantaethau, cyfleustodau sy'n canolbwyntio ar dasg, fel nad oes angen datblygu pob gwasanaeth ar wahân ond yn hytrach Trefnwch nhw mewn gweithredoedd generig.

Mae pensaernïaeth yn seiliedig ar wasanaethau yn hwyluso bywyd a chynnal systemau mawr, tra bod defnyddwyr yn gwneud yr hyn y maent yn arbenigwyr yn unig; ni waeth ble maen nhw, mae'r technegwyr GIS yn gwneud gwaith topolegol sy'n datgymalu eiddo, gan etifeddu hawliau dros gofrestriad yn Folio Real nad yw wedi'i wahanu o'i geometreg. Felly, nid yw ymgorffori'r cynlluniau fel Swyddfa'r Blaen yn sefyllfaoedd anodd, oherwydd bod y System yn lleiaf pwysig; beth sy'n bwysig yw cysylltu ffenestr y cyflwyniad i wasanaeth lle mae gwasanaeth cwsmeriaid yr ardal brosesu wedi'i wahanu.

Manteision defnyddio'r LADM

Y symlaf, o ddatganiad a wnaed 20 o flynyddoedd yn ôl:

Modelu hir-fyw!

Dyna pam mai un o heriau brys syrfewyr newydd a gweithwyr proffesiynol mewn geomatig yw dysgu deall modelau. Mae safon yn caniatáu safoni'r semanteg ar gyfer agwedd arbenigol, y mae'n rhaid ichi ddweud wrth y datblygwr: cymhwyso'r ISO: 19152. Dymunaf ei fod yn syml, ond mae'n llawer haws nag aros i eraill ddod a dweud sut y dylai'r System Eiddo weithio, pan fydd ein notaries a catadores yn arbenigwyr.

Ar gyfer y coña ...

Her ddiddorol o'r bwrdd ysbrydoliaeth yr wyf wedi dychwelyd yr hyn a rwyf yn rhannu'r darn hwn er mwyn dadleoli gwybodaeth sydd heddiw yn anadferadwy. Yn ymwybodol bod yn rhaid i'r emosiwn a achosir gan dechnoleg fod yn amyneddgar o gymhlethdod y rôl sefydliadol, heb na fydd hi'n bosibl ei ddwyn i realiti.

Ar ddiwedd y dydd, mae'r erthygl yn debyg i ffuglen wyddoniaeth -Hoy-. Ond yn yr enghraifft o'r wlad yr wyf yn ei siarad, dywedwyd yr un peth 11 o flynyddoedd yn ôl pan oedd angen drafftio Cyfraith Eiddo newydd, gyda chreu sefydliad a oedd yn cynnwys yr un llinell orchymyn y Cadastre, y Gofrestrfa a'r sefydliad National Geographic. Sefydliadau â dibenion gwahanol - ie - oherwydd eu bod yn tyfu yn wahanol; ond mae'n rhaid ichi fynd i weld arferion da'r cymydog a mwg sigar da o ysbrydoliaeth i weld lle mae pethau'n cerdded. Yn enwedig oherwydd nad ydym yn gwybod pryd fydd gennym y pum munud o gyfleoedd hynny i weithredu.

Mae modelau sefydliadol yn esblygu'n araf, ni all pwysau technoleg byth gyfateb i'r cyflymder hwnnw. Dyna pam mae'r safonau'n gwneud y pwynt cydbwysedd hwnnw. Mewn blynyddoedd 8 mae'r ôl-ddiogelwch technolegol bob amser yn rhoi'r rheswm, er bod y rhwystr sefydliadol yn cymryd bron i 30 o flynyddoedd i'w sylwi.

Un Ateb i "Gofrestru a Chastastri yng nghyd-destun System Drosiannol Genedlaethol"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.