Cofrestrfa a Chastre yng nghyd-destun System Drosiannol Genedlaethol

Bob dydd, mae gwledydd yn canolbwyntio ar dueddiadau e-lywodraeth, lle caiff prosesau eu symleiddio er mwyn darparu gwasanaeth gwell i ddinasyddion, yn ogystal â lleihau ymylon ar gyfer llygredd neu fiwrocratiaeth ddianghenraid.

Rydym yn ymwybodol bod y ddeddfwriaeth, y sefydliadau a'r prosesau ynghylch eiddo ym mhob gwlad yn wahanol. Fodd bynnag, mae'r rheolau sy'n sail i gyfraith berthnasol yn ufuddhau i egwyddorion cofrestrfa sy'n ceisio'r un pwrpas: gwarantu diogelwch cyfreithiol.

Mae'r Model Parth Gweinyddu Tir (LADM) yn cynrychioli un o'r cyflawniadau mwyaf gwerthfawr o ran rheoliadau ar gyfer Gweinyddu Tir; os cofiwn, pan gynigiwyd model Catastro 2014, mai dyhead barddonol yn unig ydoedd ond ei fod yn weledigaethol iawn. Ennill trawiadol o'r safon yw'r posibilrwydd o safoni'r semanteg ar gyfer rheoli gwrthrychau, fel y gellir cyplysu'r System Gofrestrfa Eiddo â mentrau ar lefel y wladwriaeth sy'n ceisio cydgrynhoi amgylcheddau trafodion sy'n canolbwyntio ar weledigaeth diriogaethol.

Gwn y gall ymddangos fel ataliad cyfreithiol a hyd yn oed yn ddilys, yn dibynnu ar bersbectif sefydliadau pob gwlad. Fodd bynnag, ffocws yr erthygl hon yw'r posibilrwydd y gall y Gofrestrfa a Cadastre, y tu allan i fod yn ynys, (eu data, nid hwy), ymuno â seilwaith data'r broses drafodion. 

Dylid deall, er bod ysbryd yr erthygl hon yn dechnolegol, mae LADM mor uchelgeisiol ei fod yn caniatáu addasu i ddeddfwriaeth a sefydliadaeth pob gwlad, heb anghofio nad yw ailgychwyn yn ddiangen.

Y craidd data cyffredin

registr ladre castreMae'r graffig ar ddiwedd yr erthygl yn dangos sut y gall prif gydrannau'r LADM fod yn gnewyllyn y mae gwahanol brosesau'n rhyngweithio ag ef, gan gysylltu elfennau'r System Hawliau Eiddo, nid yn unig yn berthnasol i eiddo tiriog, ond hefyd eiddo symudol. Yn y canol mae prif elfennau gweithred y gofrestrfa:

  • Amcan y cofrestriad, a allai fod yn blot, cerbyd, llong, gyda neu heb georeferencing i'r drest, o dan dechneg ffolio personol neu mewn ffolio go iawn.
  • Y partďon â diddordeb; unigolion naturiol, endidau cyfreithiol neu grwpiau anffurfiol. Pob un sy'n cymryd rhan yng ngwyn y broses drafodiadol.
  • Taliadau cyfreithiol a gweinyddol; perthnasau hawl, cyfyngiad neu atebolrwydd sy'n effeithio ar ddefnydd, perchnogaeth neu feddiannaeth y nwyddau.
  • Yr hawl rhwng y gwrthrych a'r partïon â diddordeb, cofrestredig neu de facto. Yn y safon, mae hyd yn oed yr hawl yn cael ei nodi fel un lien gyfreithiol arall.

Er nad hwy yw'r unig elfennau, hwy yw'r rhai sy'n canolbwyntio gweithredoedd yr actorion sy'n gysylltiedig â'r trafodiad: y banc, y notari, y syrfëwr, y technegydd mapio, nad ydynt yn bartïon eraill â diddordeb â gwahanol rolau.

Sut i alw nhw a sut i'w modelu? ISO: 19152

Y posibilrwydd o integreiddio prosesau o dan lwyfan craidd

registr ladre castreY ffaith yw bod un elfennau hyn a geir yn y gwahanol brosesau o wlad: Maent yn yr un bobl bod y Gofrestr swyddogol dolenni at ddibenion etholiadol, yr un personau y mae'n ymddangos cynnal gweithdrefnau treth, yn caniatáu gweithrediad busnes, gweithdrefnau ar gyfer adeiladu, allyriadau o basbortau, ac ati

Wrth gwrs, nid yw'n hawdd sefydlu polisïau cyhoeddus i safoni hyn. Yn union fel enghraifft, mae'r cysylltiadau gweddi sy'n gorfodi'r cofrestrydd i ddefnyddio'r enw yn union fel y creodd y notari hwnnw. Felly hyd yn oed os mai sylfaen y person yw María Albertina Pereira Gómez, a'r notari yn ei henwi'n María Albertina Pereira de Mendoza, maen nhw'n creu person arall, os nad oes gan y system weithdrefn ar gyfer cydgrynhoi neu reoli arallenwau.

Dyma'r un asedau y mae taliadau treth yn gostwng, y rheini sy'n cynnwys y trwyddedau, y rhai sy'n cael cyfyngiadau o ddefnydd, ac ati.

Felly mewn gwlad sy'n hyrwyddo platfform trafodion canolog, dim ond un defnyddiwr arall yw achos y Gofrestrfa Eiddo a'r Cadastre, o fewn eu rolau Cofrestru a Chyfreithloni. Mae sefydliadau eraill yn gweithredu yn eu rolau fel Rheoli Risg, Rheoli Tir, Cynllunio, Casglu, Datblygu Economaidd-Gymdeithasol, Seilwaith, ac ati.

Y tu allan i fod yn ynys, mae'r Gofrestrfa Tir yn dod yn ddarn pwysig yn y pos o brosesau trafodion. Nid oes ots ble mae'r broses yn cychwyn, os gyda'r notari, yn y banc, yn y fwrdeistref neu yn yr endid sy'n gyfrifol am gyhoeddi teitl, mae'r Gofrestrfa + Cadastre yn ychwanegu at y senario delfrydol:

Os yw sefydliad yn bwriadu adeiladu pont, mae'r Gofrestrfa'n darparu'r wybodaeth ynghylch yr eiddo tiriog cyhoeddus neu breifat lle bydd wedi'i lleoli; Mae'r gwrthrych hwn ar lefel y dyluniad yn derbyn dynodwr yn y System Seilwaith, gan ddefnyddio'r wybodaeth o'r Gofrestrfa Cartograffig sy'n cynnwys y model tir digidol, nodweddion daearegol a chyd-destun y defnydd. Nodir yr un gwrthrych yn y System Buddsoddi Cyhoeddus ar gyfer y ddarpariaeth gyllidebol, ac ar ôl ei adeiladu cofrestrir byffer o 500 metr sy'n effeithio ar y lleiniau uniongyrchol sy'n nodi rheoliadau ar gyfer adeiladu mynedfeydd mewn eiddo preifat a hefyd ar y rhanbarth gwely afon. i lawr yr afon gyda gwaharddiad ar roi trwyddedau ar gyfer echdynnu agregau. Yn olaf, unwaith y bydd y gwaith wedi'i orffen, caiff ei gyflwyno dan gonsesiwn i'r fwrdeistref i ymgymryd â chylch cynnal a chadw cyfnodol.

Ond mae'r holl ddata yn mynd i mewn i System Cofnodion sy'n rhannu data cyffredin. Dim ond gwasanaeth lleoliad y gwnaeth y Gofrestrfa / Cadastre ei ddatgelu, ond yn gyfnewid derbyniodd reoliadau sy'n effeithio ar yr eiddo cyfagos.

Felly, mae pob sefydliad yn tybio ei rôl yn ei lefel arbenigedd, gan sicrhau effeithlonrwydd yn y gwasanaeth a hyrwyddo datblygiad, a beth yn y diwedd beth sy'n cyfrif am y budd cyffredinol, os ydym yn ystyried mai gostwng costau ac amseroedd trafodion yw yr unig elfen sy'n dibynnu ar y llywodraeth yn y gwahanol ffactorau sy'n gysylltiedig â datblygu, megis technoleg ac adnoddau eraill.

registr ladre castre

Yn egluro nad yw hyn yn awgrymu newid y rolau, y cymwyseddau a'r egwyddorion y mae'r Gofrestrfa Eiddo yn eu dilyn. Yn hytrach, ei safoni yw System Gofnodion Unedig, lle mae Cadastre yn un cofnod arall, sef y gofodol_unit sy'n gysylltiedig â chofrestriad Folio Real. Sut mae cofrestrfa ynghyd â'r rheoliadau defnydd tir, sut mae cofrestrfa ynghyd â chofrestru, cludo ac ati ar gyfer cerbydau.

Pensaernïaeth yn y gwasanaeth

Mae'n amlwg bod cyrraedd y lefelau hyn yn gofyn am weledigaeth eang o'r wlad, er nad yw'n rhyfedd mwyach hyd yn oed mewn gwledydd sy'n datblygu. Bob dydd mae'n gyfrifol am sefydliadau cyhoeddus, mwy o weithwyr proffesiynol sydd â'r potensial i ffurfio timau amlddisgyblaethol sy'n gweld gweinyddiaeth gyhoeddus gyda phersbectif sy'n cyfateb i'r cwmnïau mawr y maen nhw'n dod ohonyn nhw. Dyma achos yr addasiad y mae modelau wedi'i gael lle mae bwrdeistref yn cael ei hystyried yn wead modiwlaidd lle mae cynhyrchu, logisteg, dosbarthu, rhestr eiddo, llwythi, anfonebau a chyfrifyddu; er bod y maint a'r pwerau rheoleiddio yn wahanol. Dyna pam mae systemau traddodiadol ar gyfer bwrdeistrefi tebyg i ERP wedi bod mor llwyddiannus.

registr ladre castreOnd ni all system fel yr un yr ydym yn siarad amdani dybio y bydd yn gweithio gyda datblygiadau bwrdd gwaith a chynlluniau cleientiaid-gweinydd. Yn hytrach, mae hyn yn gofyn am gymhwyso pensaernïaeth amlhaenog sy'n canolbwyntio ar wasanaethau, lle mae datblygiad yr haenau cyflwyno wedi'u gwahanu oddi wrth resymeg y busnes, ac yn cael eu rheoli gan beiriannau prosesu mewn ieithoedd fel Modelu Prosesau Busnes a Nodiant (BPMN 2.0) . Yn y modd hwn, gellir dadelfennu prosesau syml fel cyfansoddiad morgais, neu brosesau cymhleth fel unigolynoli trefoli, yn wasanaethau, endidau, cyfleustodau sy'n canolbwyntio ar dasgau, fel nad oes angen datblygu pob gwasanaeth ar wahân ond yn hytrach cerddorfawch nhw i swyddogaethau generig.

Mae pensaernïaeth sy'n seiliedig ar wasanaeth yn hwyluso bywyd a chynnal a chadw systemau mawr, gan gadw defnyddwyr i wneud dim ond yr hyn y maent yn arbenigwyr ynddo; Waeth ble maen nhw, mae technegwyr GIS yn perfformio gweithrediad topolegol sy'n datgymalu eiddo, gan etifeddu hawliau i blât trwydded Ffolio Real nad yw wedi'i wahanu oddi wrth ei geometreg. Felly nid yw ymgorffori cynlluniau fel Front-Back Office yn senarios anodd, oherwydd y System yw'r lleiaf ohoni; yr hyn sy'n bwysig yw cyplysu'r ffenestr gyflwyno i wasanaeth lle mae gwasanaeth cwsmeriaid wedi'i wahanu o'r ardal brosesu.

Manteision defnyddio'r LADM

Y symlaf, o ddatganiad a wnaed 20 o flynyddoedd yn ôl:

Modelu hir-fyw!

Dyna pam mai un o'r heriau brys i syrfewyr newydd a gweithwyr proffesiynol geomatics yw dysgu deall modelau. Mae safon yn caniatáu safoni'r semanteg ar gyfer agwedd mor arbenigol, fel bod yn rhaid i chi ddweud wrth y cwmni datblygwyr: cymhwyso ISO: 19152. Rwy'n dymuno pe bai mor syml â hynny, ond mae'n llawer haws nag aros i eraill ddod i ddweud sut y dylai'r System Eiddo weithio, pan mai ein notari a'n trychinebwyr yw'r arbenigwyr.

Ar gyfer y cydnaws ...

Her ddiddorol y tabl ysbrydoliaeth yr wyf wedi dychwelyd iddo ac yr wyf yn rhannu'r darn hwn ohono er mwyn democrateiddio gwybodaeth nad yw heddiw yn anghildroadwy. Yn ymwybodol bod yn rhaid i'r emosiwn a ysgogir gan dechnoleg fod yn amyneddgar gyda chymhlethdod y rôl sefydliadol, ac heb hynny ni fydd yn bosibl ei gwireddu.

Ar ddiwedd y dydd, mae'r erthygl yn swnio fel ffuglen wyddonol -Hoy-. Ond yn enghraifft y wlad yr wyf yn sôn amdani, dywedwyd yr un peth 11 mlynedd yn ôl pan fu’n rhaid drafftio Deddf Eiddo newydd, gyda chreu sefydliad a oedd yn cynnwys o fewn yr un llinell orchymyn y Cadastre, y Gofrestrfa a’r sefydliad Daearyddol Genedlaethol. Sefydliadau â dibenion gwahanol - ie - oherwydd iddynt dyfu'n wahanol; Ond mae'n rhaid i chi fynd i weld arferion da'r cymydog a smygu sigâr da o ysbrydoliaeth i weld i ble mae pethau'n mynd. Yn enwedig gan nad ydym yn gwybod pryd y cawn y pum munud hynny o gyfle i weithredu.

Mae modelau sefydliadol yn esblygu'n araf, ni all pwysau technoleg fyth gadw i fyny â'r cyflymder hwnnw. Felly, mae'r safonau'n gwneud y pwynt cydbwysedd hwnnw. Mewn 8 mlynedd, mae'r oedi technolegol bob amser yn iawn, er bod yr oedi sefydliadol yn cymryd bron i 30 mlynedd i gael sylw.

Un Ymateb i "Gofrestrfa a Cadastre yng nghyd-destun System Drafodiadol Genedlaethol"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.