Beth ddylai geomategydd wybod am safon rheoli tir LADM

Gelwir LADM yn safon gweinyddu tir (Model Parth Gweinyddu Tir), a lwyddodd i ddod yn ISO 19152 o 2012.

Nid meddalwedd mohono, ond model cysyniadol sy'n amlinellu'r berthynas rhwng pobl a'r tir; yn safoni'r hyn sy'n ymddangos ym mhob gwlad yn wahanol ac yn arbenigol; mae'n broses faterol o rywbeth a ystyriwyd yn Cadastre 2014 fel rhywbeth haniaethol. Mae'n ceisio osgoi ailddyfeisio ac ail-weithredu'r un swyddogaethau trwy sylfaen sy'n estynadwy ac yn ei gwneud hi'n haws i sefydliadau gyfathrebu â gwasanaethau safonedig mewn cyd-destun rhyngwladol.

Yn ymwybodol bod angen i ddaearyddwyr a phobl sy'n gysylltiedig â geomateg wybod sut i ddehongli modelau, rydym yn gwneud yr ymarfer hwn i esbonio tarddiad y safon hon o'r foment honno pan gafodd ei chysyniadu fel CCDM.

Mae'n ddiddorol bod y LADM, fel rhan o'i ysmygu syml, yn cynnig bod gweinyddiaeth y tir yn gysyniad ansefydlog dros amser, nid yw wedi newid mewn miloedd o flynyddoedd:

Roedd bob amser yn cynnwys y berthynas sy'n bodoli rhwng dyn a'r ddaear. Waeth bynnag y diwylliant lle caiff ei ddadansoddi, mae hanes yn dangos rhywbeth tebyg inni: Mae pobl, fel achos Adda ac Efa, sydd mewn gwladwriaeth gyffredin yn ddirprwyon i weinyddu Gardd Eden, gyda'r hawl i fod y tu mewn, yn gyfrifoldebau dros yr hyn sydd yno, a chyfyngiadau ar beidio â bwyta o goeden waharddedig a rheolau alltudio rhag ofn na chydymffurfir.

Bod gardd a elwir yn awr gwrthrychau tiriogaethol (BAUnits) gyda chymhareb hawliau (RRR) gyda rhanddeiliaid, yn gysylltiedig â phobl (Plaid) gan Ffynhonnell ac mewn gwahanol ffurfiau o gynrychiolaeth yr endid gofodol (Unedau Gofodol).

LADM

Y gwir amdani yw, wrth i'r systemau rheoli hawliau eiddo symud ymlaen, bod achosion cymhleth sydd ar gael ar lefel y gofrestrfa bob amser, ond wrth aros i fodelu eu cynrychiolaeth, mae yna achosion fel:

Pâr sy'n berchen ar berthynas 60% - 40% o ased sy'n gyfystyr â fflat 23 ar 4ydd llawr adeilad, ac mae hynny hefyd yn cynnwys yr hawl i ddau le parcio yn islawr 1 a'r hawl mewn condominium gyda'r holl breswylwyr o'r adeilad i gyntedd pob lefel ac ardal barbeciw ar yr wythfed llawr. Yn gyfreithiol mae'n hawdd, dim ond wedi'i ysgrifennu ond gadewch i ni ofyn i ni'n hunain sut rydyn ni'n ei fodelu mewn cadastre 3D, neu o leiaf mewn 2.5 D.

Gyda'r LADM ceisir bod y ffordd o fodelu'r cysyniad o weinyddu hawliau tir mewn offer cyfrifiadurol yr un peth. Oherwydd bod y busnes yr un peth, mae'n amrywio i raddau bach yw'r cyfrwng a'r gweithdrefnau sy'n benodol iawn yn ôl gwlad neu ddisgyblaeth. Mae'r ychydig arferiad i drin modelau yn ei gwneud hi'n ymddangos bod y LADM yn don astral yn unig i wyddonwyr cyfrifiadurol, efallai oherwydd ei bod wedi'i modelu yn UML o ddosbarthiadau a pherthnasoedd, fodd bynnag, mae'r syrfëwr a gynigiwyd yn y prosiect yn rhan o'r cyfrifoldeb. Cadarnre 2014: «Modelu byw hir».

Felly, mewn model o semanteg geo-ofodol, mae wedi canolbwyntio ar brif swyddogaethau gweinyddu tir:

2014-01-12 18.17.01

 •  Diweddaru'r berthynas Gwrthrych - Pwnc - Cyfraith (P - RRR - RO)
 • a darparu gwybodaeth am y cofnod hwn.

Mae'r model hefyd yn ceisio hwyluso safoni'r pwysau technolegol sy'n cynnwys, ar y naill law, y cynnig (Rhyngrwyd, cronfeydd data gofodol, modelau safonedig, trwyddedau ffynhonnell agored a GIS) ac, ar y llaw arall, galw am wasanaethau sy'n manteisio ar y dechnoleg hon (llywodraeth) electronig, datblygu cynaliadwy, dogfennaeth electronig ac integreiddio data a systemau cyhoeddus). Un o fanteision y LADM yw y gellir ei addasu i bob gwlad, waeth beth fo'i deddfwriaeth, gwahaniad sefydliadol cadastre a chofrestrfa, neu'r math o offeryn a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer awtomeiddio. Mae'n awgrymu dosbarthiadau safonol, ac oddi yno gallwch chi wneud dosbarthiadau gwlad-benodol ond yn y diwedd mae'r cysyniad yn gydnaws.

Mae'r fuddugoliaeth fawr LADM yn cysylltu ymdrech academaidd drwy fentrau FIG i safoni a oedd yn bodoli eisoes, megis Linz a LandXML Awstralia / Seland Newydd, System Tir Integredig Cenedlaethol o Americanwyr (cyn FGDC), cyfranddaliadau safoni y Comisiwn Ewropeaidd ar Wyddoniaeth a Thechnoleg (COST), Pwyllgor ISO / TC211 yr OGC ac yn arbennig lobïo mewn lleoedd effaith uchel. Ac mai'r peth anodd am wneud safon yw gosod neu ailddyfeisio'r hyn y mae eraill eisoes wedi'i arbenigo.

 

Hanes Ychydig

La FIG Cafodd ei eni yn 2002, mae'n ceisio addasu'r ymdrech hon a lobïo gyda mentrau diweddar fel achos Inspire a'r cysyniad IDE a ddaliodd tua 2003. Felly, mewn camau byr mae'r LADM yn mynd trwy wahanol eiliadau o gyflwyno, trafod ac addasu gwahanol fersiynau a gymerodd enw'r ddinas lle cawsant eu cyflwyno, nes iddynt ddod yn ISO 19152 yn 2012:

2014-01-12 18.17.40

 •  Ym mis Ebrill 2002 codir y posibilrwydd o wneud rhywbeth am y tro cyntaf.
 • Ym mis Medi 2002 cyflwynir y fersiwn 1 yn yr OGC o'r enw Noordwijk, yna yn Delft yn y Gweithdy COST.
 • Ym mis Mawrth 2003 fersiwn 2 o'r enw Paris, yr un flwyddyn yn y FIG ac ar gyfer y dyddiad hwn mae'r OGC yn cyhoeddi'r LPI
 • Ym mis Medi 2003 rhyddhawyd fersiwn 3 o'r enw Brno yng Ngwlad Pwyl. Ar gyfer y dyddiad hwn ychwanegwyd estyniadau’r cadastre amlbwrpas 3D. Fe'i cyflwynwyd hefyd yn y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Ewropeaidd EULIS.
 • Yn 2004 cyflwynir y fersiwn 4 o'r enw Bamberg, mewn digwyddiadau FIG yn yr Almaen a Kenya.
 • Yn 2005 galwyd fersiwn 5 yn Cairo, yn y digwyddiad FIG yn yr Aifft. Erbyn hynny, mae'r safonau yr oedd yr OGC yn eu rheoli trwy Bwyllgor ISO / TC 211 wedi'u hintegreiddio; Er bod y pwyllgor hwn wedi cyhoeddi mwy na 50 o safonau o ddiddordeb mawr yn y maes daearyddol, mae'r LADM yn cymryd dau yma: Geometreg a Thopoleg). Hefyd ar gyfer y dyddiad hwn mae'n dod yn fanylebau data stentaidd Inspire.
 • Yn 2006 cyflwynir y fersiwn 6 o'r enw Moscow, sef y fersiwn hon y buom yn siarad amdani yn Geofumadas yn yr erthygl «model safonol ar gyfer cadastre«. Mae hyn eisoes yn cynnwys Adeiladu RRR ac eglurir Rhan y parsel ar wahân ym mhob dosbarth porffor.

O 2006 i 2008 mae'r ymdrech yn canolbwyntio ar achrediad fel safon.

 • Ym mis Hydref 2006, cyflwynir y Fersiwn 1.0 eisoes, ond ar gyfer y dyddiad hwnnw fe'i gelwid yn CCDM (Model Parth Cadastral Craidd).

Y broses o'i throi'n safon ISO, trwy wahanol gyfarfodydd trafod, ehangu a diffiniad penodol o geifr; Mae'n dod i ben yn 2012 trwy draethawd PhD PhD Chrit Lemmen yn 2012.

Mae cryn dipyn i'w wneud eto, mae sawl gwlad eisoes wedi mabwysiadu'r safon, er bod llawer i'w wneud o hyd. Ar ôl yr ymdrech safoni hon, bu proses o weithredu a glanio ar realiti, lle gwnaed cysylltiadau â'r JRC (Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd) ac UN-HABITAT (Asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Aneddiadau Dynol) i'w gymhwyso mewn prosiectau. yn gysylltiedig â rheolaeth diriogaethol. Gyda hyn, mae enghreifftiau wedi'u gwireddu mewn gwahanol wledydd, achos y STDM (Model Parth Daliadaeth Gymdeithasol) yn sefyll allan, a ystyrir yn arbenigedd o'r LADM, ar ran FAO mae'r Flossola ac yn Honduras y prototeip SIGIT sydd bellach yn ceisio graddio i SINAP.

 

Esboniad o'r Model

Ymarfer yr erthygl hon yw ein bod yn ceisio deall tarddiad y LADM yn seiliedig ar gynllun graffig. Rwy'n ceisio defnyddio lliwiau tebyg i'r dosbarthiadau enghreifftiol, sydd eisoes yn y safon gymeradwy yn gwahanu'r rhan gyfreithiol mewn melyn, y person mewn gwyrdd, y gwrthrychau mewn glas, y dopograffi mewn pinc a'r topoleg mewn porffor. Cadarn y bydd defnyddio eiconau yn dod â rhywfaint o berthynas inni trwy gysylltiad ond rwy'n mynnu; mae'n rhaid i ni ddysgu deall modelau. Mae hofran dros wrthrychau yn dangos eu hystyr.

[hsmap name = »ladm»]

2014-01-12 18.18.40

Y prif endidau.

Mae'r cynllun yn dechrau gyda'r berthynas rhwng y tri phrif endid:

 • Parti â Diddordeb (Pwnc), yn y safon a ddiffinnir fel Plaid
 • Gwrthrych y gyfraith, sydd yn yr achos hwn yn cymryd y cysyniad hynafol o blot stentaidd ac yn ei gymryd i wrthrych tiriogaethol. Yn y safon, fe'i gelwir yn BAUnit, a'i geometreg Uned Gofodol.
 • Perthynas dde, sy'n cysylltu'r unigolyn â'r gwrthrych, yn y safon a ddiffinnir fel RRR.

Mae'r model yn eu cysylltu trwy'r ffynhonnell (Ffynhonnell). Gall hyn fod yn ddogfennol neu'n ffeithiol; dim ond realiti ydyw. Mae'r gweddill yn achosion posib:

 • Nid yn unig y mae perchennog, ond mae'n grŵp o etifeddion, un ohonynt yn cael eu carcharu am oes,
 • Mae gan y plot gynllun, ond mae ar bapur ac nid oes ganddo unrhyw georegiad,
 • Nid yw'r israniad wedi'i bennu, ond dim ond canrannau'r gyfraith ... roedd un o'r brodyr eisoes wedi gwerthu ei hawl i bedwar person arall,
 • Mae gan y rhan hon a werthir dwˆ r ffôn symudol â servidurmbre mynediad,
 • Mae rhan o'r llain yn cael ei heffeithio gan ardal warchodedig gyda chyfundrefn arbennig,
 • Mae un o'r brodyr yn blentyn dan oed, felly mae'n cael ei gynrychioli'n gyfreithiol gan ei fam hoyw ...

P'un a oes map ai peidio, p'un a yw'n gyfreithiol ai peidio, p'un a yw'n unol â'r gweithdrefnau ai peidio, mae'n realiti sydd yno. Felly, mae'r LADM yn derbyn bod realiti yn cael ei gofnodi mewn dull rheoledig, gan nodi'r sefyllfa gorfforol a chyfreithiol.

 

Y parti â diddordeb (Plaid)

Sylwch fod y "pwnc" syml yn cael ei estyn i'r gwahanol bobl sy'n ymwneud â'r trafodion. Felly mae gennym ni:

ladm - copi (2)

 • Y person unigol
 • Yr endid cyfreithiol, fel yn achos sefydliad neu gwmni
 • Grwpio pobl, fel achos grŵp cynhenid, cymdeithas, grŵp gwerinwyr ac ati.
 • Mae'r person neu'r sefydliad sy'n ardystio'r hawl, fel achos y cyfreithiwr
 • Yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n ardystio'r morgais, fel banc neu achos ariannol
 • Y person sy'n gwneud y ddogfen fesur, fel y syrfëwr.

 

 Perthynas hawliau (RRR)ladm - copi (3)

Yma, yn y cadastre traddodiadol dim ond math o ddeiliadaeth ydoedd. Ond mae'r model yn cael ei ymestyn fel y gellir addasu gwahanol amodau posibl perthynas y gyfraith a beichiau gweinyddol:

 • Y morgais neu'r lien
 • Yr effeithiau, a allai fod yn Gyfyngiadau, Priodoleddau a Chyfrifoldebau.
 • Y berthynas o berchnogaeth â'r ffynhonnell.

 

Amcan yr hawl

ladm - copi (4)

Yma mae gwahanol lefelau o ddosbarthiadau, ond yn y bôn mae popeth yn cychwyn o'r gwrthrych a elwir yr uned weinyddol (BAUnit). Gwelwch mai tyniad o'r gwrthrych yw hwn, p'un a oes gennym fap neu ddogfen ai peidio.

Mae hyn, oherwydd mewn gwirionedd mae yna wrthrych, a fydd yn cael ei ddogfennu'n raddol ond mae'r BAUnit yn cychwyn o hynny ac yn y lle cyntaf mae'r senarios “heb fod yn georeferenced”:

 • Y gwrthrych na ellir ei symud, hynny yw, yr hyn y gellir ei symud o'r llain, fel yn achos cartref symudol, antena ffôn, ac ati.
 • Dynodwr o eiddo tiriog
 • Dogfen heb geo-gyfeirio
 • Cyfeiriad ffisegol sy'n adnabod tŷ o fewn adeilad, a gall hyn fod ymhellach ar lefel fflat mewn adeilad.

Yna mae yna BAUnits sydd ag adnabyddiaeth ofodol, ymhlith y rhain gallant fod:

 • Y parsel heb strwythur (rhan o'r parsel), a all fod yn bwynt, set o bwyntiau a ffiniau.
 • Y plot strwythuredig, a all fod yn uned, neu sawl un mewn perthynas ag un eiddo.

Un o fanteision mabwysiadu'r model LADM yw nad oes unrhyw ddata yn ddibwys, nid oes cadastre da na drwg, dim ond realiti a gynrychiolir. Mae unedau gweinyddol yn bodoli a gallant wella manwl gywirdeb o:

 •  Sylfaen o drethdalwyr bwrdeistref nad ydynt ond yn cael eu llwgu datganiadau wedi'u storio yn Excel.
 • Yn ddiweddarach gallant gael cydgysylltiad, gyda'r hyn y mae stentiau dotiog yn ateb cyntefig ond dilys.
 • Yna gallwch gael lleiniau, ond nid gyda manylder uchel.

Mae popeth yn cau wrth adnabod gofodol y plot, gyda gwahanol lefelau o gynrychiolaeth am reswm syml "mewn realiti corfforol dim ond un yw'r gwrthrych". Mae hefyd yn bwysig bod cyfraith breifat nid yn unig yn cael ei hadlewyrchu, ond hefyd cyfraith gyhoeddus fel achos ardal warchodedig neu endidau gofodol a ddiffinnir mewn gwahanol ddeddfwriaethau fel ardal llifogydd sy'n achosi effaith ar y lleiniau.

 

ladm - copiSylwadau'r gwrthrych.

Dyma gyfres o ddosbarthiadau arbennig sy'n caniatáu diffinio gwahanol fathau o gynrychioliadau topograffig o'r un gwrthrych, a dyna pam eu bod yn gysylltiedig â'r ffynhonnell.

Y peth pwysig yma yw bod yr uned fesur leiaf yn bwynt, sy'n gyfrifoldeb i'r syrfëwr. Mae gwahanol amodau ar gyfer 2D a 3D yn fanwl.

Yn achos dau ddimensiwn, pwynt, yna'r ffin mewn perthynas nod arc ac yna'r siâp mewn geometreg gaeedig. Mae'r un peth yn bodoli ar gyfer 3D er mai dyma un achos arall sy'n wrthrych 3D nad yw'n cynnwys wynebau.

Mae cysylltiad y gynrychiolaeth topograffig drwy gyfrwng y ffynhonnell, gan gymryd i ystyriaeth y bydd dogfen bob amser yn diffinio manylder mwy na ellir ei thynnu yn y plot stentaidd fel rhan o gyd-destun.

I gloi, mae'r LADM yn safon i'w hadnabod. Mae'n fater o'r crynodeb a godwyd yn Cadastre 2014 yr ydym eisoes wedi cyrraedd ato; er gyda llawer o gyflawniadau yn y rhan dechnolegol ac academaidd gyda sawl her yn y rhan sefydliadol a normadol.

8 Yn ymateb i “Yr hyn y dylai geomatist ei wybod am safon gweinyddu tir LADM”

 1. nid yw'n rhoi i mi y disgrifiad pan fyddaf yn llygoden dros yr eiconau

 2. Helo, gallwch gael y ppt sy'n ymddangos yn y llun

 3. Mewn gwirionedd, mae'r model wedi'i addasu i'r wlad. Os yw gwlad yn penderfynu na fydd data penodol yn ei ddefnyddio ... nid yw'n ei ddefnyddio.
  Y peth pwysig yw bod y model data yn defnyddio'r safon ar gyfer y data sy'n berthnasol.

 4. Os yw eisoes yn anodd i Periw allu mynd i mewn i'r tai i gael ychydig o ddata gwybodaeth, mae cael yr holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y LADM yn fwy cymhleth. A hyd yn oed yn fwy cymhleth i gymryd data o'r pumedau sydd yn Callao.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.