Beth ddylai geomategydd wybod am safon rheoli tir LADM

Gelwir LADM yn safon gweinyddu tir (Model Parth Gweinyddu Tir), a lwyddodd i ddod yn ISO 19152 o 2012.

Nid meddalwedd ydyw, ond model cysyniadol sy'n amlinellu'r berthynas rhwng pobl a'r ddaear; safoni yr hyn sy'n ymddangos ym mhob gwlad yn wahanol ac yn arbenigol; mae'n broses sylweddol o rywbeth yr ystyriwyd bod yn y Cadastre 2014 yn abastracto. Mae'n ceisio osgoi ailddyfeisio ac ail-weithredu'r un swyddogaethau trwy gyfrwng sylfaen sy'n weladwy ac sy'n hwyluso'r sefydliadau i gyfathrebu â gwasanaethau safonedig mewn cyd-destun rhyngwladol.

Yn ymwybodol bod angen i ddaearyddwyr a phobl sy'n gysylltiedig â geomateg wybod sut i ddehongli modelau, rydym yn gwneud yr ymarfer hwn i esbonio tarddiad y safon hon o'r foment honno pan gafodd ei chysyniadu fel CCDM.

Mae'n ddiddorol bod y LADM, fel rhan o'i ysmygu syml, yn cynnig bod gweinyddiaeth y tir yn gysyniad ansefydlog dros amser, nid yw wedi newid mewn miloedd o flynyddoedd:

Roedd bob amser yn cynnwys y berthynas sy'n bodoli rhwng dyn a'r ddaear. Does dim ots beth yw'r diwylliant lle mae'n cael ei ddadansoddi, mae hanes yn dangos rhywbeth tebyg i ni: Pobl, fel achos Adda ac Efa sy'n gynrychiolwyr mewn statws cymunedol i weinyddu gardd Eden, gyda'r hawl i fod y tu mewn, cyfrifoldebau dros yr hyn sydd yno, a chyfyngiadau ar beidio â bwyta o goeden waharddedig a rheolau anghytuno rhag ofn na chydymffurfir â hwy.

Bod gardd a elwir yn awr gwrthrychau tiriogaethol (BAUnits) gyda chymhareb hawliau (RRR) gyda rhanddeiliaid, yn gysylltiedig â phobl (Plaid) gan Ffynhonnell ac mewn gwahanol ffurfiau o gynrychiolaeth yr endid gofodol (Unedau Gofodol).

LADM

Y gwir amdani yw, wrth i'r systemau rheoli hawliau eiddo symud ymlaen, bod achosion cymhleth sydd ar gael ar lefel y gofrestrfa bob amser, ond wrth aros i fodelu eu cynrychiolaeth, mae yna achosion fel:

Mae cwpl sy'n berchnogion mewn perthynas 60% - 40% o eiddo sy'n gyfystyr â fflat 23 ar lawr 4 adeilad, ac sydd hefyd yn cynnwys yr hawl i ddau le parcio yn yr islawr 1 ac i'r dde yn condominium gyda'r holl breswylwyr o'r adeilad i lobi pob lefel ac ardal barbeciw ar yr wythfed llawr. Yn gyfreithiol, mae'n hawdd, dim ond mewn ysgrifen y caiff ei ysgrifennu, ond gadewch i ni ofyn sut yr ydym yn ei modelu mewn 3D cadastre, neu o leiaf mewn 2.5 D.

Gyda'r LADM ceisir, y ffordd i fodelu'r cysyniad o offer rheoli hawliau tir yr un fath. Oherwydd bod busnes yr un fath, mae'n amrywio ychydig fel y mae'r dulliau a'r gweithdrefnau eu hunain yn benodol iawn yn ôl gwlad neu ddisgyblaeth. Mae'r modelau arfer handlen fawr ddim yn ei gwneud yn ymddangos bod y LADM yn ton Astral yn unig cyfrifiadur, efallai oherwydd modelu UML o ddosbarthiadau a pherthnasoedd, fodd bynnag, cyfrifoldeb y syrfëwr a gynigir yn y Cadarnre 2014: «Modelu byw hir».

Felly, mewn model o semanteg geo-ofodol, mae wedi canolbwyntio ar brif swyddogaethau gweinyddu tir:

2014-01-12 18.17.01

 • Cadw'r Gwrthrych - Sujet - Diweddaru'r berthynas gywir (P - RRR - RO)
 • a darparu gwybodaeth am y cofnod hwn.

Hefyd mae'r model yn ceisio hwyluso safoni bwysau technolegol ar un llaw y cynnig (Rhyngrwyd, cronfeydd data gofodol, modelau safonol, trwyddedu ffynhonnell agored a GIS) ac yn ail bod galw am wasanaethau sy'n trosoledd y dechnoleg hon (Llywodraeth , datblygu electronig cynaliadwy, dogfennau electronig ac integreiddio data a systemau cyhoeddus). Un o fanteision LADM yw y gellir ei addasu i bob gwlad, waeth beth yw eu deddfwriaeth, mae'r gwahanu sefydliadol stentiau a registry, neu'r math o offeryn i gael ei ddefnyddio ar gyfer awtomeiddio. Mae'n awgrymu dosbarthiadau safonol, ac mae yna gallwch wneud dosbarthiadau penodol ar gyfer y wlad, ond yn y diwedd y cysyniad yn cael ei gefnogi.

Mae'r fuddugoliaeth fawr LADM yn cysylltu ymdrech academaidd drwy fentrau FIG i safoni a oedd yn bodoli eisoes, megis Linz a LandXML Awstralia / Seland Newydd, System Tir Integredig Cenedlaethol o Americanwyr (cyn FGDC), cyfranddaliadau safoni y Comisiwn Ewropeaidd ar Wyddoniaeth a Thechnoleg (COST), Pwyllgor ISO / TC211 yr OGC ac, yn bennaf oll, lobïo mewn ardaloedd lle ceir nifer fawr o achosion. A'r rhan galed o wneud safon yw gosod neu ailddyfeisio'r hyn y mae eraill eisoes yn ei arbenigo.

Hanes Ychydig

La FIG eni yn 2002, ceisiwch meddiannu ymdrech hon a lobïo gyda mentrau diweddar megis achos INSPIRE a IDE cysyniad caled yn cymryd am 2003. Felly mewn camau byr y LADM yn mynd drwy wahanol eiliadau o gyflwyno, trafod ac addasu gwahanol fersiynau cymryd enw'r ddinas lle'r oeddent presentnadas, i ddod yn ISO 19152 2012 o:

2014-01-12 18.17.40

 • Ym mis Ebrill 2002 codir y posibilrwydd o wneud rhywbeth am y tro cyntaf.
 • Ym mis Medi 2002 cyflwynir y fersiwn 1 yn yr OGC o'r enw Noordwijk, yna yn Delft yn y Gweithdy COST.
 • Ym mis Mawrth 2003 y fersiwn 2 o'r enw Paris, yr un flwyddyn yn y FIG ac ar gyfer y dyddiad hwn mae'r OGC yn cyhoeddi'r LPI
 • Ym mis Medi mae 2003 yn cyflwyno'r fersiwn 3 o'r enw Brno, yng Ngwlad Pwyl. Am y dyddiad hwn, ychwanegwyd estyniadau amlbwrpas 3D. Fe'i cyflwynwyd hefyd yn EULIS y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Ewropeaidd.
 • Yn 2004 cyflwynir y fersiwn 4 o'r enw Bamberg, mewn digwyddiadau FIG yn yr Almaen a Kenya.
 • Yn 2005 mae fersiwn 5 o'r enw Cairo, yn y digwyddiad FIG o'r Aifft. Erbyn hynny, mae'r safonau yr oedd yr OGC yn eu rheoli drwy'r Pwyllgor ISO / TC 211 wedi'u hintegreiddio; Er bod y pwyllgor hwn wedi cyhoeddi mwy na 50 o ddiddordeb mawr yn y maes geomategol, mae'r LADM yn cymryd yma ddwy: Geometreg a Topoleg). Hefyd ar gyfer y dyddiad hwn daw'n fanylebau data syfrdanol Ysbrydoli.
 • Yn 2006 cyflwynir y fersiwn 6 o'r enw Moscow, sef y fersiwn hon y buom yn siarad amdani yn Geofumadas yn yr erthygl «model safonol ar gyfer cadastre«. Mae hyn eisoes yn cynnwys Adeiladu RRR ac eglurir Rhan y parsel ar wahân mewn rhai dosbarthiadau porffor.

O 2006 i 2008 mae'r ymdrech yn canolbwyntio ar achrediad fel safon.

 • Ym mis Hydref 2006, cyflwynir y Fersiwn 1.0 eisoes, ond ar gyfer y dyddiad hwnnw fe'i gelwid yn CCDM (Model Parth Cadastral Craidd).

Y broses o'i throi'n safon ISO, trwy wahanol gyfarfodydd trafod, ehangu a diffiniad penodol o geifr; Mae'n dod i ben yn 2012 trwy draethawd PhD PhD Chrit Lemmen yn 2012.

Mae llawer, mae nifer o wledydd eisoes wedi mabwysiadu'r norm, er bod llawer o'n blaenau. Ar ôl i'r ymdrech safoni hon ddod yn broses o weithredu a glanio i realiti, lle mae cysylltiadau wedi'u gwneud â JRC (Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd) a UN-HABITAT (Asiantaeth y Cenhedloedd Unedig dros Aneddiadau Dynol) i'w cymhwyso mewn prosiectau yn gysylltiedig â rheolaeth tiriogaethol. Mae hyn wedi gweld enghreifftiau yn dod i'r amlwg mewn gwahanol wledydd, gan dynnu sylw at achos STDM (Model Parth Deiliadaeth Gymdeithasol) a ystyrir yn arbenigedd yn y LADM, gan FAO yw prototeip SIGIT Flossola ac yn Honduras sydd bellach yn ceisio cynyddu SINAP.

Esboniad o'r Model

Ymarfer yr erthygl hon yw ein bod yn ceisio deall tarddiad y LADM yn seiliedig ar gynllun graffig. Rwy'n ceisio defnyddio lliwiau sy'n debyg i ddosbarthiadau'r model, sydd eisoes yn y safon gymeradwy yn gwahanu'r rhan gyfreithiol mewn melyn â'r glas, mewn glas y gwrthrychau, mewn pinc y topograffi ac mewn porffor y topoleg. Yn sicr, bydd defnyddio eiconau yn dod â pherthynas i ni drwy gymdeithas ond rwy'n mynnu; mae'n rhaid i ni ddysgu deall modelau. Drwy basio'r llygoden dros y gwrthrychau, dangosir ei ystyr.

[hsmap name = »ladm»]

2014-01-12 18.18.40

Y prif endidau.

Mae'r cynllun yn dechrau gyda'r berthynas rhwng y tri phrif endid:

 • Parti â Diddordeb (Pwnc), yn y safon a ddiffinnir fel Plaid
 • Gwrthrych y gyfraith, sydd yn yr achos hwn yn cymryd y cysyniad hynafol o blot stentaidd ac yn ei gymryd i wrthrych tiriogaethol. Yn y safon, fe'i gelwir yn BAUnit, a'i geometreg Uned Gofodol.
 • Perthynas dde, sy'n cysylltu'r unigolyn â'r gwrthrych, yn y safon a ddiffinnir fel RRR.

Mae'r model yn eu cysylltu drwy'r ffynhonnell. Gall hyn fod yn ddogfennol neu mewn gwirionedd; dim ond realiti ydyw. Mae'r gweddill yn achosion posibl:

 • Nid yn unig y mae perchennog, ond mae'n grŵp o etifeddion, un ohonynt yn cael eu carcharu am oes,
 • Mae gan y plot gynllun, ond mae ar bapur ac nid oes ganddo unrhyw georegiad,
 • Nid yw'r is-rannu wedi'i bennu, ond dim ond canrannau'r hawl ... mae un o'r brodyr eisoes wedi gwerthu ei hawl i bedwar person arall,
 • Mae gan y rhan hon a werthir dwˆ r ffôn symudol â servidurmbre mynediad,
 • Mae rhan o'r llain yn cael ei heffeithio gan ardal warchodedig gyda chyfundrefn arbennig,
 • Mae un o'r brodyr yn fach, felly mae'n cael ei gynrychioli'n gyfreithiol gan ei fam hoyw ...

Os yw map yn bodoli ai peidio, p'un a yw'n gyfreithiol ai peidio, p'un a yw'n unol â'r gweithdrefnau ai peidio, mae'n realiti sydd yno. Felly, mae'r LADM yn derbyn bod realiti yn cael ei gofnodi mewn modd rheoledig, gan ddangos y sefyllfa ffisegol a chyfreithiol.

Y parti â diddordeb (Plaid)

Gwelwch yma bod y "pwnc" syml yn cael ei estyn i'r gwahanol bobl sy'n ymwneud â'r trafodion. Felly mae gennym ni:

ladm - copi (2)

 • Y person unigol
 • Yr endid cyfreithiol, fel yn achos sefydliad neu gwmni
 • Grwpio pobl, fel achos grŵp cynhenid, cymdeithas, grŵp gwerinwyr ac ati.
 • Mae'r person neu'r sefydliad sy'n ardystio'r hawl, fel achos y cyfreithiwr
 • Yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n ardystio'r morgais, fel banc neu achos ariannol
 • Y person sy'n gwneud y ddogfen fesur, fel y syrfëwr.

Perthynas hawliau (RRR)ladm - copi (3)

Yma, yn y stentiau traddodiadol, dim ond math o ddeiliadaeth ydoedd. Ond mae'r model yn cael ei ymestyn fel y gellir addasu'r gwahanol amodau posibl o ran perthynas y gyfraith a beichiau gweinyddol:

 • Y morgais neu'r lien
 • Yr effeithiau, a allai fod yn Gyfyngiadau, Priodoleddau a Chyfrifoldebau.
 • Y berthynas o berchnogaeth â'r ffynhonnell.

Amcan yr hawl

ladm - copi (4)

Yma mae gwahanol lefelau o ddosbarthiadau, ond yn y bôn rhan o'r gwrthrych a elwir yn uned weinyddol (BAUnit). Gwelwch mai tynnu'r gwrthrych yw hwn, p'un a oes gennym fap neu ddogfen ai peidio.

Mae hyn, oherwydd mewn gwirionedd mae yna wrthrych, a fydd yn cael ei ddogfennu'n raddol ond mae'r BAUnit yn cychwyn o hynny ac yn y lle cyntaf mae'r senarios “heb fod yn georeferenced”:

 • Y gwrthrych na ellir ei symud, hynny yw, yr hyn y gellir ei symud o'r llain, fel yn achos cartref symudol, antena ffôn, ac ati.
 • Dynodwr o eiddo tiriog
 • Dogfen heb geo-gyfeirio
 • Cyfeiriad ffisegol sy'n adnabod tŷ o fewn adeilad, a gall hyn fod ymhellach ar lefel fflat mewn adeilad.

Yna mae yna BAUnits sydd ag adnabyddiaeth ofodol, ymhlith y rhain gallant fod:

 • Y plot di-strwythur (rhan o barsel), a all fod yn bwynt, set o bwyntiau a ffiniau.
 • Y plot strwythuredig, a all fod yn uned, neu sawl un mewn perthynas ag un eiddo.

Un o fanteision mabwysiadu'r model LADM yw nad oes unrhyw ddata yn ddibwys, nid oes unrhyw stentiau da neu ddrwg, dim ond realiti a gynrychiolir. Mae'r unedau gweinyddol yn bodoli a gallant fod yn gwella o gywirdeb o:

 • Sylfaen o drethdalwyr bwrdeistref nad ydynt ond yn cael eu llwgu datganiadau wedi'u storio yn Excel.
 • Yn ddiweddarach gallant gael cydgysylltiad, gyda'r hyn y mae stentiau dotiog yn ateb cyntefig ond dilys.
 • Yna gallwch gael lleiniau, ond nid gyda manylder uchel.

Mae popeth yn cau wrth adnabod gofodol y plot, gyda gwahanol lefelau o gynrychiolaeth am reswm syml "mewn realiti corfforol dim ond un yw'r gwrthrych." Mae hefyd yn bwysig bod cyfraith breifat nid yn unig yn cael ei hadlewyrchu, ond hefyd cyfraith gyhoeddus fel achos ardal warchodedig neu endidau gofod a ddiffinnir mewn gwahanol gyfreithiau fel ardal llifogydd sy'n achosi effaith ar y lleiniau.

ladm - copiSylwadau'r gwrthrych.

Dyma gyfres o ddosbarthiadau arbennig, sy'n caniatáu diffinio gwahanol fathau o gynrychiolaethau topograffig o'r un gwrthrych, dyna pam eu bod yn gysylltiedig â'r ffynhonnell.

Yma, y ​​peth pwysig yw bod yr uned fesur leiaf yn bwynt, sy'n gyfrifoldeb y syrfëwr. Maent yn manylu ar yr amodau gwahanol ar gyfer 2D a 3D.

Yn achos dau ddimensiwn, pwynt, yna'r ffin mewn perthynas ag arc-nôd ac yna'r siâp mewn geometreg gaeedig. Mae'r un peth yn bodoli ar gyfer 3D er mai dyma un achos arall sy'n wrthrych 3D nad yw'n cynnwys wynebau.

Mae cysylltiad y gynrychiolaeth topograffig drwy gyfrwng y ffynhonnell, gan gymryd i ystyriaeth y bydd dogfen bob amser yn diffinio manylder mwy na ellir ei thynnu yn y plot stentaidd fel rhan o gyd-destun.

I gloi, mae'r LADM yn safon y mae'n rhaid ei hadnabod. Mae'n fater o greu'r haniaeth a godwyd yn y XWUMX Cadastre yr ydym eisoes wedi cyrraedd; er bod llawer o lwyddiannau yn y rhan dechnolegol ac academaidd gyda sawl her yn y rhan sefydliadol a normadol.

Atebion 8 i "Beth mae'n rhaid i geomydd ei wybod am safon rheoli tir LADM"

 1. nid yw'n rhoi i mi y disgrifiad pan fyddaf yn llygoden dros yr eiconau

 2. Helo, gallwch gael y ppt sy'n ymddangos yn y llun

 3. Mewn gwirionedd, mae'r model yn addasu i'r wlad. Os yw gwlad yn penderfynu na fydd data penodol yn ei ddefnyddio ... nid yw'n ei ddefnyddio.
  Y peth pwysig yw bod y model data yn defnyddio'r safon ar gyfer y data sy'n berthnasol.

 4. Os yw eisoes yn anodd i Periw allu mynd i mewn i'r tai i gael ychydig o ddata gwybodaeth, mae cael yr holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y LADM yn fwy cymhleth. A hyd yn oed yn fwy cymhleth i gymryd data o'r pumedau sydd yn Callao.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.