6 agwedd i'w hystyried yn y Gofrestrfa Integreiddio - Cadastre

Mae gwneud y Cadastre a'r Gofrestrfa Real Estate yn gweithio gyda'i gilydd ar hyn o bryd yn un o'r heriau mwyaf diddorol ym mhrosesau moderneiddio systemau hawliau eiddo.

Mae'r broblem yr un peth fel arfer, hyd yn oed yn mynd y tu hwnt i'n cyd-destun Sbaenaidd. Ar y naill law, delfrydiaeth credu ei bod mor hawdd, yna pesimistiaeth strwythurau sefydliadol cwaternaidd. Yn y diwedd, y person sy'n colli yw'r dinesydd sydd eisiau i'w drafodiad gael ei wneud yn gyflym ac yn ddiogel yn unig. Y gwir yw nad oes rysáit hud ar gyfer hyn, oherwydd er ei fod yn fater o synnwyr cyffredin, mae arfer yn dangos i ni mai dyma'r synnwyr lleiaf cyffredin ymhlith y rhai sy'n cymryd rhan yng nghadwyn y broses drafodion.

Mae bodau dynol yn brin o gof ar ôl i fotwm fethu, ac mae'n drueni bod gogoniant llwyddiant yn meddiannu beirdd yn hytrach na systematizers i gael eu cyfrif ag arddull, heb falchder ond fel diwylliant syml o ddemocrateiddio gwybodaeth. Cadarn, mae eraill wedi ei wneud gyda llai o gamgymeriadau, ond yma rwy'n disgrifio rhai agweddau sylfaenol ar sut y gwnaethom hynny mewn gwlad yng Nghanol America, gyda rhai'n cyfeirio at ddatganiadau Cadastre 2014, y daeth safon ISO 19152 i'r amlwg ohonynt.

1. Mae diffiniad ac adeiladwaith y System yn asgwrn cefn.

Nid yw teilyngdod y system yn rhyfedd mwyach, gan ein bod yn byw mewn cyfnod o ddatblygiad technolegol ac yn ail-beiriannu o fewn yr amlwg. Wrth gwrs nid ydym yn siarad am yr offeryn yn unig, ond yr amgylchedd cyflawn sy'n cynnwys diffiniad y busnes, yr actorion cysylltiedig, y gefnogaeth gyfreithiol, modelu dulliau technegol, codi prosesau, symleiddio'r rhai sy'n gysylltiedig â rheolaeth. tiriogaethol a chylch bywyd yr offeryn technolegol.

Heb ddiffiniad cywir o'r model busnes, mae bron unrhyw system yn methu. Oherwydd mai dim ond y modd yw'r offeryn.

Yn ein hastudiaeth achos, perfformiwyd y llif yn y modd canlynol, gan egluro nad ydynt yn gamau dilyniannol ond bron yn gyfochrog, a chafodd y rhan fwyaf ohonynt eu perfformio mewn cyfnod o ddwy flynedd:

Datblygwyd llwyfan a oedd yn barod ar gyfer Cofrestriadau, sef eiddo eiddo tiriog a Cadastre, a welwyd fel cofrestrfa arall. Dyma'r System Cofnodion Unedig (SURE), sydd ar ôl 11 mlynedd, yn parhau i weithredu, ar ôl pedair trawsnewid gan y llywodraeth -gan gynnwys coup d'état- cylchdroi adnoddau dynol cymwys, penderfyniadau mympwyol a phopeth y mae gwledydd sy'n datblygu wedi arfer ag ef. Cafodd ei dreialu mewn Cylchlythyr Cofrestrfa gydag ardal o 160,000 o barseli, ar hyn o bryd mae'n gweithredu mewn 16 o'r 24 rhanbarth a'r prif reswm pam na chafodd ei ddileu mewn mympwy gwleidyddol oedd oherwydd mai hwn oedd offeryn gweithio'r defnyddwyr yn y Gofrestrfa a Cadastre. -ers iddo gael ei greu-.

Wrth ddylunio'r System hon, codwyd y prosesau Cofrestru a Chadastre yn y lle cyntaf, ac mewn modd di-hid, y rhai a allai ddod yn y ddeddfwriaeth newydd.

Y model parth ar gyfer Cadastre oedd y Cofrestr Craidd Model Parth CCDM, a oedd yn 2003 yn ddim ond crynodeb ar ôl Cadastre 2014 a oedd yn llythrennol yn gerdd. Efallai mai dyma un o'r rhesymau pam y cyflawnodd y System ddyfarniadau a barn ffafriol iawn mewn Gweithdy FIG yn Tsiecoslofacia.

cofrestrfa tir

Mae'r graff uchod yn dangos cydymffurfiad Folio Real mewn System Unedig o Gofrestrau, gyda chynnwys Trafodion sy'n wendid na chafodd ei fodelu yn ISO 19152. Yn ei amser nid oedd ganddo'r enwau hynny, gan mai prin oedd y CCDM yn gynnig; ond mae rhesymeg yn ei wneud. Y CCDM heddiw yw'r ISO 19152, adnabyddus fel LADM.

Er mai'r offeryn technolegol yw'r mwyaf gweladwy wrth ddangos canlyniadau, roedd hyn yn golygu dadansoddiad a systematization o brosesau presennol sydd â'u hanes eu hunain. Cymhleth, oherwydd bod cymhwyso gweithdrefnau yn wahanol i un cofrestrydd i'r llall; hefyd oherwydd o ran awtomeiddio, ni fydd yr hyn nad yw'n gweithio ar bapur yn gweithio mewn system fecanyddol. Ac heb ddadmer, ei bod yn well, mewn rhai cyd-destunau, fod yn unben na chymodwr; dywed rhai iddynt gael eu gorfodi yn llythrennol i symud gyda batri o sifftiau nad oedd yn hawdd eu treulio.

Roedd hefyd yn angenrheidiol gwneud llawer o waith deddfwriaethol lle roedd yn haws creu deddf newydd na diwygio'r un bresennol. Roedd y Gofrestrfa'n dibynnu ar y Goruchaf Lys Cyfiawnder, Cadastre Ysgrifenyddiaeth yr Arlywyddiaeth a Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol Ysgrifenyddiaeth Gwaith Cyhoeddus. Roedd angen creu mecanweithiau newydd ar gyfer rheoleiddio, i gymryd enghraifft syml, alltudio mewn ardaloedd trefol lle mae gwrthdaro cyn-filwyr a lle mae pobl yn talu gwahanol berchnogion. Roedd y gyfraith yn caniatáu alltudio yn enw'r wladwriaeth, er mwyn creu ymddiriedolaeth lle roedd pobl yn parhau i dalu, yn derbyn eu gweithred deitl ac aeth y perchnogion blaenorol i'r llys i ymladd eu mater. Ar ôl ei ddatrys, bydd yr arian yn yr ymddiriedolaeth yn eiddo i bwy bynnag a enillodd y dyfarniad.

Er na wnaeth dwy flynedd addasu i wneud popeth, pan gyrhaeddodd y llywodraeth newydd roedd yn amhosibl mynd yn ôl. Peiriannwyd yr offer fel ei bod bron yn amhosibl gwneud y gwaith heb ddefnyddio'r system.

2. Newid techneg gofrestru Ffolio Personol i Folio Real

Ar hyn mae llyfrau cyfan, dryswch a gwrthdaro yn dibynnu ar bwy yn amddiffyn ei safiad. Yn yr astudiaeth achos, roedd y dechneg Folio Real eisoes yn bodoli yn y gyfraith ond ni chafodd ei chymhwyso felly, felly'r prif benderfyniad oedd rhoi'r gorau i ddefnyddio Folio Personal yn raddol.

Fel diwylliant cyffredinol, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau dechneg yn gorwedd yn y ffordd o ffeilio dogfennau sy'n cefnogi hawliau eiddo. 

Y Techneg Folio Personol, yn cynnal y mynegai ar y deiliaid, nid ar y gwrthrych, fel bod dynodwr y cofnod yn ufuddhau i drafodiad. Er ei fod yn cael ei gwestiynu’n fawr, mae gan y dreftadaeth a etifeddodd ein rhieni gan ein neiniau a theidiau y warant gyfreithiol hon, nid oherwydd mai hi oedd y gorau, ond oherwydd iddi gael ei chymhwyso’n dda gan bobl oedd yn gyfarwydd â gwneud pethau mewn trefn, fe weithiodd yn dda iawn gan ddilyn y camau rhesymeg y cyflwyniad, anodi yn y gyfrol ddyddiol, ymyleiddio, rheoli dosbarthiad, gwrthdaro a chymhwyster. Cododd yr anawsterau o'r ffaith bod angen ymgynghori â gwybodaeth gefndir mewn cyfrolau eraill er mwyn gweithio ar gyflwyniad, ac roedd nifer uchel o drafodion dyddiol yn gwneud yr amser ymateb yn araf iawn; heb anghofio bod balans y gofrestrfa yn amhosibl ei reoli mewn achosion nad oeddent yn awgrymu unigolynoli llwyr, roedd rheolaeth cyfystyron yn wallgof ac roedd achosion fel trefoli heb fod yn unigol, pro-indivisions a chymuned asedau yn meddiannu ychydig yn fwy na Ffaith Gyhoeddus. Dylid egluro hefyd nad yw Folio real yn ufuddhau i brosesau mwy modern; mae'r ddwy dechneg gam-gymhwyso yn arwain at wallau cyfartal. Unwaith eto: os na fydd yn gweithio ar bapur, nid yw'n gweithio ar y system fecanyddol, os na weithiodd ar yr hen system, bron yn sicr ni fydd yn gweithio ar yr un newydd.

cofrestrfa tir

Y dechneg Folio RealI'r gwrthwyneb, mae'n mynegeio'r eiddo o dan blatiau trwydded adnabod unigryw, y mae liens, perchnogion, gwelliannau, cymdogion a nodweddion eraill yr eiddo yn cyfeirio atynt. Gwneir hyn mewn ffordd ddethol, gan gyfeirio at ffolios, yn groes i Ffolio Personol lle trawsgrifiwyd y ddogfen fel yr oedd ac mae'r llwybr wedi'i ymyleiddio. Yn safon ISO 19152, yr eiddo yw'r Uned Weinyddol (BA_unit), a gellir ei weithredu mewn Ffolio Personol neu Ffolio Real. Wrth gwrs, mae eiddo yn Folio Real bron yn gyfwerth â llain stentiau a bydd y broses gysylltu yn cael ei hwyluso.

3. Safoni prosesau Cadastre.

Nid oedd cam moderneiddio'r Cadastre o reidrwydd yn ddymunol, yn enwedig oherwydd cododd gwrthdaro rhwng technegwyr yr hen warchodwr a oedd â digon o wybodaeth ddefnyddiol gyda'r rhai newydd a oedd yn gwybod am dechnoleg ond nad oeddent yn ymwybodol o lawer o seiliau cyfreithiol y cadastre. Yn iawn neu'n anghywir, fe wnaethon ni arbenigo mewn chwilod ac roedd y tâl yn llawer uwch.

Un broblem gyda Cadastre yw ei bod yn gobeithio parhau i fod yn ynys arbenigol sy'n dyddio yn hawdd iawn, gan nad yw wedi'i hintegreiddio i'r broses drafodion. Pwy na fyddai eisiau i'r mat cofrestrfa tir gael ei barchu am yr holl werthiannau, trosglwyddo, arfarnu, cynllunio defnydd a gwaith papur o fewn fframwaith y rolau newydd.

cofrestrfa tir

Roedd angen gwneud newidiadau a dogfen, oherwydd ei fod yn onest dywedwyd wrth lawer o bethau estroniaid hynafol ond ni chawsant eu dogfennu. Siawns nad yw'r rhain yn agweddau sy'n cael eu goresgyn gan lawer o wledydd, ond dim ond yn ein hastudiaeth achos yr wyf yn ei gysylltu i fod yn onest, lle mae'r Cadastre yn dal i fod yn her gymhleth. Ymhlith yr agweddau rwy'n eu cofio orau:

Mae codi'r topology yn parhau; o'r lleiniau a'r nwyddau sydd o ddefnydd cyhoeddus fel strydoedd, afonydd, morlynnoedd, ac ati. Neilltuwyd allwedd stentaidd i'r cyntaf gyda'u ffeil stentaidd, ac roedd gan eiddo cyhoeddus allwedd stentaidd gyda'u ffolio gweinyddol. Mae hyn yn angenrheidiol, gan fod mynediad i eiddo, gan eu bod yn cael eu demembered, yn gofyn am fodolaeth cyfan ardaloedd mynediad ac ardaloedd gadael; yn ogystal â rheoli goresgyniadau eiddo cyhoeddus cofrestredig yn y dyfodol.

Cadastre 2014: Bydd Cadastre 2014 yn nodi sefyllfa gyfreithiol gyflawn y diriogaeth, gan gynnwys cyfraith gyhoeddus a chyfyngiadau.

Gwahanu data trwy arbenigedd deddfwriaethol.  Roedd y mapiau cyn moderneiddio yn wir weithiau celf, ynddynt, yn ychwanegol at y lleiniau, roedd y safleoedd o natur gyfreithiol, ardaloedd gwarchodedig, pwyntiau o ddiddordeb daearyddol, ardaloedd risg, ac ati. Rhannwyd y rhain yn fapiau annibynnol, gan wneud i'r mapiau parseli edrych yn eithaf syml, ond ceisio hwyluso digideiddio ac awtomeiddio prosesau topolegol.

Fe wnaeth hyn hefyd greu rhywfaint o wrthdaro, gan fod y Cadastre fel gwneuthurwr popeth. Er ei fod yn gwbl analluog i wneud ei rolau'n swyddogol, lle'r oedd sefydliadau cyfrifol eisoes yn bodoli o fewn ei ganghennau. Nid oedd uno'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol â'r Cadastre Cenedlaethol yn gam doeth chwaith, nid oherwydd na ellid ei wneud, ond oherwydd nad oedd yr amgylchedd yn aeddfed i arwain yr IGN i rôl fel corff rheoleiddio ar gyfer cartograffeg; Yn y dyddiau hynny roedd y cysyniad o SDI mor haniaethol fel ei bod yn ymddangos ei fod yn tynnu oddi wrth y «gwneuthurwr mapiau gwych".

Cadastre 2014: Bydd y Cadastre llawlyfr yn beth o'r gorffennol.

Ar wahân y llifau diweddaru o'r rhai diweddaru. Trwy ysgubo'r parseli a chodwyd cofnodion, ar ôl eu digideiddio, cymhwyswyd y map cofnodion cyswllt mewn ffordd fecanyddol ac yn ddiweddarach creu Geoparcela (Spatial_unit) + cymhwyso effeithiau cyfreithiol a gweinyddol (Restrictios + Cyfrifoldebau + Hawliau). 

cofrestrfa tir

Mae'r graffig yn benodol iawn ar gyfer prosesau enfawr. Nid yw'n cynnwys pen arall y llawdriniaeth, ond mae'n crynhoi mwy neu lai resymeg ffurfio Folio Real gyda'i gysylltiad â lleiniau'r Gofrestrfa Tir.

Ar ôl i'r ddolen Map-Map gael ei chreu, roedd disgwyl y Gwrandawiad Cyhoeddus, ac ar ôl hynny trosglwyddwyd y ffeil maes i'r ffeil stentaidd fel y gellid gwneud unrhyw addasiad trwy'r cais cynnal a chadw stentaidd. Gadawyd hyn yn yr amod o allu ei gyflawni ar gais y parti â buddiant, ex officio neu ar gais defnyddwyr cofrestredig (syrfewyr neu dechnegwyr trefol). Ar hyn o bryd, mae gan y broses ymddiriedolaeth eisoes, gyda seiliau'n barod i'w dirprwyo i weithredwr preifat a fydd nid yn unig yn gweithredu'r Cadastre ond hefyd y Gofrestrfa a diweddaru'r System.

Bydd y Cadastre 2014 yn cael ei breifateiddio'n fawr iawn. Bydd y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn cydweithio.

Mae'r siart fforensig, sydd wedi'i addasu'n awr i acronymau LADM, yn dangos sut y ffurfiwyd y prosesau o dan ymagwedd systemig, fel bod y camau cychwynnol dim ond modelu, ond gellid ei awtomataidd o dan ymagwedd weithredol barhaus.

cofrestrfa tir

Cadastre 2014: Bydd cartograffi cadastre yn rhan o'r gorffennol. Modelu byw!

Fel y gwnaethoch sylwi eisoes, rwyf yn bod yn or-syml ac yn gryno oherwydd cyfyngiadau amynedd darllenwyr ar y Rhyngrwyd. Ond roedd llawer o'r pethau wnaethon ni yn anghywir. Yn eironig, ond un o'r agweddau a adawyd allan oedd y mater treth, gan feddwl am wahanu deddfwriaethol o'r fath, gan flaenoriaethu gormod dros yr un cyfreithiol. Er bod y cymhwysedd rheoliadol mewn materion treth yn parhau i fod yn nwylo neb, fe wnaethom ei barhau gyda’r bwrdeistrefi o’u deddfwriaeth, er mwyn osgoi ystumio’r dulliau yr oedd y Cadastre eisoes wedi’u modelu. Wrth gwrs, arweiniodd hyn at y systemau trefol i adeiladu eu modiwlau cadastre eu hunain sydd, hyd heddiw, wedi bod yn anodd eu cysoni. 

Mae'r dioddefaint am beidio â chynnwys y cyllid yn dal i frifo'n economaidd; egwyddor sylfaenol cynaliadwyedd technolegol: Os na wnewch arian, byddwch yn marw. Heddiw ei fod yn cael ei drosglwyddo i Weithredydd, mae ystadegau syml ymgynghori dyddiol yn dangos y gallai fod wedi dechrau cynhyrchu llawer mwy o arian amser maith yn ôl, ond o leiaf enillwyd cydffurfiad y galw.

Cysylltu Cofrestru Eiddo â Chastastra yw'r cam hawsaf ar gyfer ei wneud yn gynaliadwy... yn sicr, pe bai'n hawdd. Ond mae'n well nag eisiau ei wneud yn gynaliadwy ar eich pen eich hun.

Bydd y 2014 Cadastre yn parhau i adennill y costau.

4. Y ddolen Cofrestru Cofrestru - Parsel Cadastral.

Fe wnaeth y prosesau beichiogi fel maquila, roedd llif y Gofrestrfa yn eithaf syml:

Sganio, glanhau a mynegeio cyfeintiau, er mwyn cael y llyfr digidol fel cynnyrch, gyda'r llwybr ymhlyg mewn mecaneiddio ac felly osgoi parhau i greu llyfrau. Ac eithrio Pwerau Atwrnai / Dedfrydau a materion eraill a barhaodd i weithredu mewn Ffolio Personol.

Wedi'i ddarlunio o seddi gweithredol a phlatiau trwydded. Gyda hyn, roedd math o «ffolio digidol neu ffolio go iawn wrth ffurfio», sydd ynddo'i hun yn ffolio go iawn (oherwydd y dechneg gymhwysol), ond yn ôl dyheadau penodol cyfraith Honduran, a chadernid y system, rhaid cysylltu Ffolio Go Iawn â Cadastre.

cofrestrfa tir

Ar ran y Cadastre, daeth yr arolwg enfawr â mapiau printiedig i'r cabinet gyda amlinelliad wedi'i ddehongli â ffotograffau neu gyfanswm ffeiliau gorsaf a ffeiliau maes. Yn y swyddfa, cafodd geoparcels eu digideiddio, eu cysylltu a'u creu gan ddefnyddio offer wedi'u peiriannu bryd hynny gyda VBA ar gyfer Daearyddiaeth Microstation. Mae'r graff yn dangos cam diweddarach a oedd mewn gwirionedd yn esblygiad technoleg yn unig oherwydd yn 2003 ni weithredwyd y cetris gofodol, ond cysylltwyd y mapiau gan eu canolradd o dan y cynllun nod arc, ond roedd y broses ddiweddaru gyfan yn drafodol . Yn ddiweddarach, symudwyd i gronfa ddata ofodol a rheoli bwrdd gwaith gyda Bentley Map. Yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ategyn ar gyfer Qgis.

Cadastre 2014: Bydd y gwahaniad rhwng mapiau a chofnodion yn cael ei ddiddymu.

Unwaith roedd y mewnbynnau BA_Unit (Cofrestru mewn Ffolio Go Iawn) a Spatial_Unit yn bodoli, gwnaeth proses arall ym maquila y gwaith o gysylltu. Fe wnaethant adolygiad o'r ffeil stentaidd, lle codwyd y cyfeirnod Ffolio Personol, fe wnaethant gymharu agweddau ar leoliad, deiliaid, ardal, cyn-berlysiau a pherlysiau eraill i greu'r ddolen.

Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos y realiti cyfreithiol sy'n gysylltiedig â realiti corfforol. Er ei bod yn enghraifft o ardal drefol, nid yw'r broses mor syml â hynny am sawl rheswm. Yn y gorau o achosion, roedd yn bosibl cysylltu hyd at 51% (Cyfartaledd Trefol a Gwledig), bydd y ddolen sy'n weddill yn cael ei gwneud ar alw trafodion a thrwy brosesau teitlau y mae eu nod yn y wlad hon yn ... penodol.

cofrestrfa tir

Mae'r System Gofnodion Unedig, unwaith y bydd y ddolen wedi'i chreu, yn dangos y ddwy realiti, gyda rhybuddion o afreoleidd-dra posibl. Felly mae plât trwydded nad yw'n gysylltiedig â'r Gofrestrfa Tir ond yn dangos y rhybudd mawr o «Heb georeferenced yn ôl y gyfraith«. Hefyd yr effeithiau sy'n cyfyngu ar ddefnydd, parth neu feddiannaeth yr eiddo, er bod y ddau fater hyn yn fater sydd ar ddod ... ar gyfer erthygl arall, oherwydd mae gwendid sefydliadol yn fater nad yw technolegwyr bob amser yn ei ddeall.

cofrestrfa tir

Ar gyfer y broses bondio roedd yn angenrheidiol -rhywbeth hwyr, rwy'n cyfaddef- diffinio meini prawf rhybuddio awtomataidd neu fecanwaith cynnal a chadw, fel na chafodd y ddolen 18 ei hatal rhag agweddau afreolaidd, gan gynnwys:

 • Perthynas un-i-lawer rhwng parseli a chofrestriadau,
 • Gwahaniaeth hawliau trwy ddogfennau o drosglwyddo cofrestriad ychwanegol,
 • Gwahaniaeth ardaloedd trwy ymosodiad amlwg o'r ardal gyhoeddus,
 • Gwahaniaethau oherwydd treigliad yn y Gofrestr neu'r Gofrestr ar ôl ysgubo gwastad,
 • Cefndir heb ei dynnu,
 • Eiddo llorweddol,
 • Proindiviso Eiddo,
 • Gwahaniaeth rhwng enwau perchnogion neu ddyblygu perchnogion,
 • ac ati, ayb.

Ar gyfer hyn, cymhwyswyd techneg a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer cynaliadwyedd technolegau: Neilltuwch hi i bwy bynnag sy'n brifo fwyaf. Pan fydd y defnyddiwr yn gweld rhybuddion, mae'n edrych am sut i'w datrys; cyfanswm, mae'n un o egwyddorion y Gofrestrfa: hysbysebu.

Roedd popeth yn iawn, nes ei fod yn gysylltiedig â Chastastre.

5. Ni fydd data Cadastre a'r Gofrestrfa byth yr un peth.

Stopiwyd y cam cysylltu "y gellir ei briodoli'n wleidyddol" am beth amser a hyd yma mae'n un o'r heriau cymhleth yn natur orfodol y gyfraith, bod yn rhaid i unrhyw gyflwyniad ofyn am gysylltu â'r Gofrestrfa Cadastral. Mae'r agwedd hon ychydig yn gymhleth, oherwydd ei bod yn rhy ganiataol ond hefyd oherwydd ei bod yr un mor feichus â'r Pab. Dyma rai canllawiau, y mwyafrif ohonynt yn brosesau i'w safoni.

Ni fydd yr Ardal Gadwraeth a Chofrestru byth yr un peth. Ar gyfer hyn, defnyddiwyd fformiwla goddefgarwch, sy'n ystyried y dull mesur, y cyflwr trefol / gwledig yn seiliedig ar ei faint, yn yr achos hwn y raddfa uchaf a ddefnyddiwyd mewn arolygon blaenorol, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol. Fel goddefgarwch uchaf, ystyriwyd 6% ac, fel y gallwch weld, gan ddefnyddio fformiwla fel hon, mae'r ardal yn gostwng o 6% i 1% wrth i faint y fferm dyfu.

cofrestrfa tir

Mewnosodwyd y fformiwla fel gweithdrefn wedi'i storio yn y gronfa ddata, fel ei bod yn cael ei harddangos yn y system yn ddeinamig. Os nad yw'r ardal ddogfen o fewn yr ystod honno, yna mae'r system yn codi rhybudd am wahaniaeth ardal.

Nid yw'r un peth â chofnod gwastad na record topograffig.  Os ydw i'n mynd i fesur yr eiddo bum gwaith, bydd ei gyfesurynnau'n dod allan yn wahanol bob tro (o fewn ffin goddefgarwch). Sy'n golygu, os yw'ch cyfesurynnau o fewn yr ymyl honno, nid oes angen newid yr eiddo stentaidd; ar gyfer hynny, mae'r LADM yn ystyried y cofnod mesur, Survey_classes, fel perthynas rhwng y Source_document a'r Spatial_unit.

 • Nid yw'n bosibl mynnu hynny y protocolau cyfagos rhaid iddynt ymddangos fel enwau personau; Er bod yr egwyddor yn dweud bod yn rhaid iddo fod yn eglur, rydym yn deall mai dyna pryd y mae'n rhaid ymgynghori â map, ond os yw gwyliwr y map mor glir nad yw'n meddiannu arbenigedd, yna, efallai mai'r rhai cyfagos yw'r allweddi stentaidd. Mae'n swnio'n syml, ond mae'n cymryd amser i gael cyfreithwyr i ddeall; yr hyn yr ydym yn gobeithio a fydd yn cael ei ddatrys gyda'r cofnodion cofrestru.

Nid yw'n bosibl cychwyn proses, hebddo ardystio gweithwyr proffesiynol mesur, dulliau mesur, goddefiannau, fformatau cyflwyno ffeiliau a gweithdrefnau cydfodoli rhwng y data a gesglir gyda gwahanol ragofalon. Os bydd tystiolaeth o angen adfer ardal gyfan wrth fesur eiddo, oherwydd ei fod wedi'i godi'n wael neu oherwydd y gwahaniaeth yn y dull, am hynny mae'r LADM yn ystyried y Point_parcel, y gellir osgoi dyfarniad Armageddon ag ef -sydd ar y gweill ar hyn o bryd-.

Mae'r cefndir cyfreithiol yn gyfeiriwr, nid yw'n anhygoel. Roedd angen nodi yn y gyfraith y bydd yr arolwg stentaidd yn cael ei wneud yn seiliedig ar y sefyllfa gorfforol, ac os rhag ofn bod gwahaniaeth rhwng yr ardal ddogfennol a'r ardal stentaidd, ac nad yw sefyllfa ffiniau wedi newid, ac nid oes tystiolaeth o honiadau ychwaith. , ac nid yw'n gyfagos i fannau cyhoeddus, yr ardal stentaidd fydd drechaf. Stori arall yw pa mor hawdd y mae'n swnio, ond gorfodi bod yn rhaid newid yr ysgrythurau presennol; oherwydd yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i mi gydnabod yr hawl arysgrifedig ac ni allaf ddatgan yn afreolaidd yr hyn a dderbyniais o dan delerau blaenorol, dim ond oherwydd bod fy mharamedrau wedi newid.

Mae angen diffinio dulliau o ddadfygio'r wybodaeth sy'n hwyluso sefydlu rheoleidd-dra'r wybodaeth. Os mai person cyfreithiol yw Banco Davivienda, ond yn y protocolau notarial maent yn ymddangos gyda gwahanol enwau ar gyfer pob cangen, mae angen gweithdrefn gydgrynhoi. Yn yr un modd, pe bai eiddo wedi'i adeiladu mewn gwahanol ffyrdd, ond yr un peth ydyw, nid yw'n meddiannu uno eiddo ond cydgrynhoad. Ond rhaid i'r ddwy agwedd fod yn gyfreithiol.

Y heriau mwyaf fydd bob amser yr adnodd dynol, yn y sector hwn fel arfer yn gwrthsefyll newid a phlatio mai dim ond un ffordd y mae angen gwneud pethau. Nid oes unrhyw ddewis arall ond ailddyfeisio ei hun a gadael mesurau diogelwch. Gall cylchdroi at ddibenion gwleidyddol fod yn broffidiol hyd yn oed, er byddwch yn ymwybodol mai hwn fydd y bygythiad mwyaf. I'r graddau y gellir manteisio ar yr ymdriniaeth gyfreithiol, mae rhoi gwaith ar gontract allanol yn bechod gwythiennol, cyhyd â bod buddion preifat mwy cymhleth yn rhad ac am ddim.

6. Yn olaf:

Fel y dywedais ar y dechrau, nid yw gwrthrych yr erthygl hon yn ceisio lansio ryseitiau hud. Yn enwedig oherwydd bod y realiti sefydliadol ym mhob gwlad yn gymhleth iawn, nid oherwydd agweddau technegol neu gyfreithiol, ond yn hytrach oherwydd swyddi pŵer a diffyg gweledigaeth ei awdurdodau. Fodd bynnag, mae'r enghraifft yn dangos ei bod hi'n bosibl gwneud pethau diddorol yng ngwledydd y trydydd byd, os defnyddir eiliadau o ogoniant i glymu'r agweddau anghildroadwy. Mae gwledydd eraill wedi ei wneud gyda llai o ffoliglau, mae eraill wedi gwneud hynny amodau gwell sefydliadol maent yn ymladd gan yr integreiddio go iawn. 

Mae cofrestru eiddo yn seiliedig ar synnwyr cyffredin. Mae trafodion hawliau eiddo wedi bodoli ers i ddyn ddarganfod amaethyddiaeth, a sylweddoli y gallai greu aneddiadau dynol.

cofrestrfa tir

Mae'r graffeg yn dangos darn o'n llenyddiaeth grefyddol, lle mae termau y mae'n ymddangos eu bod yn cael eu cymryd o gyfnewid cyfreitheg y gofrestrfa, gyda chostau teithio yn cael eu talu i'r gorffennol, mewn darnau arian gwerthfawr gwerthfawr a fesurwyd yn y balans -beth sy'n syniad gwych i unrhyw swyddog heddiw-. Nid oedd unrhyw un yn amau ​​sicrwydd yr eiddo na gwerth yr hawl sydd wedi'i arysgrifio yn y «Gwennol Agored«. Wrth gwrs, pe byddem wedi bod eisiau cysylltu'r cadastre a'r gofrestrfa ar y dyddiad hwnnw, byddem yn cael yr un problemau, a'r un gwaith ymgynghori ar gyfer ysmygwyr llysieuol fel ni.

Yn achos Honduras, o ystyried fersiwn newydd y System ar hyn o bryd, mae'r prosesau wedi'u modelu bron mor bwysig â'r agweddau na chyrhaeddwyd, oherwydd bod y busnes yr un peth, bydd yr amgylchedd yn newid leiaf, bydd y prosesau'n newid. Ym myd arloesi technolegol yr ydym yn byw ynddo, rhwng y foment y dechreuais ysgrifennu'r erthygl a'r dyddiad y daethoch i'w darllen ar hap, mae yna ffyniant newydd mewn technolegau sy'n cynnig datrys problem y Gofrestrfa-Cadastre, a thri ymgynghorydd newydd yn cynnig eu gwasanaethau. Rhaid inni gofio mai mewnbwn yn unig yw technolegau; y cydbwysedd rhwng y pwysau rhwng y cyflenwad technolegol a'r galw am foderneiddio yw'r safon.

Mae Integreiddio'r Gofrestrfa a Cadastre yn bennod y mae'n rhaid ei chychwyn. Os mai damcaniaethu yn unig ydyw, ac na ddechreuwyd erioed, ffuglen wyddonol fydd. Yn iawn neu'n anghywir, unwaith y bydd yn cychwyn, mae'n cymryd mwy o gelf na gwyddoniaeth i ddod ag ef yn fyw. Ond mae'r broses mor garedig, fel mai prin y mae'n meddiannu cwpl o bobl sydd â gorwel clir, oherwydd mae'r ateb i bob achos yn gorwedd yn yr adnoddau dynol presennol, sy'n arbenigwyr yn eu materion eu hunain: Cofrestrfa, Cofrestrfa Tir, Rheoli Tir, awtomeiddio , systematization a ... rhywfaint o farijuana ysbrydoledig. 🙂

Mae heriau newydd yn dod. Mae hanner arall yr erthygl rownd y gornel yn unig.

2 Yn ymateb i "6 agwedd i'w hystyried yn y Gofrestrfa - Integreiddio Cadastre"

 1. Nid wyf yn gwybod a wyf yn deall y cwestiwn yn dda, ac a ydynt yn fwy nag un. Byddaf yn ceisio

  Mae erthygl o gyfraith Honduran yn dweud, os oes gwahaniaeth rhwng y weithred a’r cadastre, ac nad yw’r ffiniau wedi newid, a bod y wybodaeth stentaidd yn gyfredol, y wybodaeth stentaidd sy’n dominyddu. Felly mae'n rhaid i'r defnyddiwr newid ei ysgrifennu. Rhaid i'r weithred lynu wrth y disgrifiad technegol o'r cofnod stentaidd.

  Yn achos arolygiadau, nad oes angen cod stentaidd arnynt, megis achosion sy'n ymwneud ag ymgyfreitha, nid oes angen cynhyrchu cod stentaidd. Yn syml, cofnodwch y mesuriad (cofnod Arolwg ISO 19152).

  Mae'r ffiniau'n cael eu cynhyrchu gan y system mewn ffordd awtomataidd, gan ddadansoddi'r lleoedd sy'n cyffwrdd yn gyntaf yn ofodol, yna mae'r rhai sy'n cyffwrdd â lles cyhoeddus, yn dadansoddi'r rhai ar yr ochr arall. Ar gyfer data sy'n cael ei fudo i gynllun gofodol, mae'n cael ei wneud trwy becyn yn y BD, yn achos data nad yw wedi'i fudo mewn Daearyddiaeth, mae'n cael ei wneud gan VBA sydd wedi'i storio ar y gweinydd, ar y hedfan. Os nad oes arolwg ac nad oes ganddo blot wedi'i nodi, ond os oes gennych y data maes cyfagos, gellir ei drawsnewid yn Barsel Pwynt, er mwyn peidio â cholli'r wybodaeth a gesglir, neu fynd i wrthdaro oherwydd nad oes ganddo geometreg bwyllog. Ond nid yw'r naill na'r llall yn cynhyrchu tystiolaeth stentaidd o ddata nad yw o fewn y system.

 2. Hoffwn wybod ym mha ffordd y mae'r allweddi stentaidd yn cael eu hymhelaethu ac os bydd gan y weithred werthu tir ffugrwydd ideolegol, hynny yw, dywedant ei bod ar yr ochr ogleddol yn ffinio â pherson X ac ar yr ochr ddwyreiniol mae'n ffinio â pherson. Ac ac nid oes gan X nac Y eiddo sy'n ffinio â'r tir dim ond dwy ffin sydd ar y de gyda stryd gyhoeddus ac ar y gorllewin â ffordd gymdogaeth.

  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.