Agweddau 6 i'w hystyried yn y Gofrestrfa Integreiddio - Cadastre

Mae gwneud y Cadastre a'r Gofrestrfa Real Estate yn gweithio gyda'i gilydd ar hyn o bryd yn un o'r heriau mwyaf diddorol ym mhrosesau moderneiddio systemau hawliau eiddo.

Mae'r broblem fel arfer yr un fath, hyd yn oed yn mynd y tu hwnt i'n cyd-destun Sbaenaidd. Ar y naill law, y delfrydiaeth o gredu ei fod mor hawdd, yna pesimiaeth y strwythurau sefydliadol cwairol. Yn y pen draw, pwy sy'n colli yw'r dinesydd y mae pob un sydd ei eisiau arno i'w wneud yn gyflym ac yn ddiogel. Y gwir yw nad oes rysáit hud ar gyfer hyn, oherwydd er ei bod yn fater o synnwyr cyffredin, mae ymarfer yn dangos i ni mai dyma'r synnwyr lleiaf cyffredin ymhlith y rheiny sy'n gysylltiedig â chadwyn y broses o drafod.

Mae pobl yn brin o gof ar ôl i fotwm fethu, ac mae'n drueni bod gogoniant y llwyddiant yn meddiannu beirdd yn hytrach na systematizers i gael eu cyfrif ar steil, heb ofid ond fel diwylliant syml o wybodaeth democrateiddio. Yn sicr mae eraill wedi gwneud hynny gyda llai o gamgymeriadau, ond yma rwy'n amlinellu rhai agweddau sylfaenol ar sut y gwnaethom ni mewn gwlad yn America Ganolog, gyda rhai cyfeiriadau at ddatganiadau Cadastre 2014, y daeth safon ISO 19152 allan ohonynt.

1. Mae diffiniad ac adeiladu'r System yn fertigol.

Nid yw teilyngdod y system bellach yn rhyfedd, gan ein bod yn byw mewn cyfnod o symud ymlaen technolegol ac ail-drefnu o fewn yr amlwg. Wrth gwrs, nid yn unig yr ydym yn siarad am yr offeryn, ond yr amgylchedd cyflawn sy'n cynnwys y diffiniad o'r busnes, yr actorion cysylltiedig, y cymorth cyfreithiol, modelu dulliau technegol, codi prosesau, symleiddio'r rhai sy'n gysylltiedig â'r rheolwyr. cylchred tiriogaethol a chylch oes yr offeryn technolegol.

Heb ddiffiniad cywir o'r model busnes, mae bron unrhyw system yn methu. Gan mai dim ond y cyfrwng yw'r offeryn.

Yn ein hastudiaeth achos, perfformiwyd y llif yn y modd canlynol, gan egluro nad ydynt yn gamau dilyniannol ond bron yn gyfochrog, a chafodd y rhan fwyaf ohonynt eu perfformio mewn cyfnod o ddwy flynedd:

Datblygwyd llwyfan a oedd yn barod ar gyfer Cofrestriadau, eiddo eiddo tiriog a Cadastre, a welwyd fel cofrestrfa arall. Dyma'r System Cofnodion Unedig (SURE), sydd ar ôl 11 mlynedd, yn parhau i weithredu, ar ôl pedair trawsnewid gan y llywodraeth -gan gynnwys coup d'état- cylchdroi adnoddau dynol cymwys, penderfyniadau mympwyol a phopeth yr ydym yn gyfarwydd ag ef yn y gwledydd sy'n datblygu. Cafodd ei dreialu mewn Cylchlythyr Cofrestrfa gydag ardal o leiniau 160,000, ar hyn o bryd mae'n gweithredu yn 16 o'r enwaedu 24 a'r prif reswm pam na chafodd ei ddileu mewn chwim wleidyddol oedd oherwydd ei fod yn arf gwaith y defnyddwyr yn y Gofrestr a Cadastre -ers iddo gael ei greu-.

Wrth ddylunio'r System hon, codwyd y prosesau Cofrestru a Chadastre yn y lle cyntaf, ac mewn modd di-hid, y rhai a allai ddod yn y ddeddfwriaeth newydd.

Y model parth ar gyfer Cadastre oedd y Cofrestr Craidd Model Parth CCDM, yn 2003 dim ond crynodeb ar ôl y Cadastre 2014 oedd, yn llythrennol, yn gerdd. Efallai mai dyma un o'r rhesymau pam y cyflawnodd y System wobrau a barn ffafriol iawn mewn Gweithdy FIG yn Tsiecoslofacia.

cofrestrfa tir

Mae'r graff uchod yn dangos cydymffurfiad Folio Real mewn System Unedig o Gofrestrau, gyda chynnwys Trafodion sy'n wendid nad yw wedi'i modelu yn ISO 19152. nid oedd yr enwau hynny yn ei amser, oherwydd prin oedd y CCDM yn gynnig; ond rhesymeg ei hun. Y CCDM heddiw yw'r ISO 19152, adnabyddus fel LADM.

Er mai'r offeryn technolegol yw'r mwyaf gweladwy ar hyn o bryd o ddangos canlyniadau, roedd hyn yn cynnwys dadansoddiad a systematization o brosesau presennol sydd â hanes ei hun. Cymhleth, oherwydd bod cymhwyso gweithdrefnau yn wahanol rhwng un cofrestrydd ac un arall; hefyd oherwydd wrth berfformio awtomeiddio, ni fydd yr hyn nad yw'n gweithio ar bapur yn gweithio mewn system fecanyddol. Ac heb ddileu, mewn rhai cyd-destunau, mae'n well bod yn unbenydd yn hytrach na chymodydd; rhai a orfodwyd yn llythrennol i wneud newidiadau gyda batri o newidiadau nad oeddent yn hawdd eu treulio.

Roedd hefyd yn angenrheidiol i wneud gwaith deddfwriaethol gwych lle'r oedd yn haws creu cyfraith newydd nag i ddiwygio'r un bresennol. Roedd y Gofrestrfa yn dibynnu ar Superema Court of Justice, Cadastre o Ysgrifenyddiaeth y Llywyddiaeth a Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol y Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus. Roedd angen creu mecanweithiau newydd ar gyfer rheoleiddio, rhoi enghraifft syml, anghytundeb mewn ardaloedd trefol lle mae gwrthdaro cynseiliau a lle mae pobl yn talu gwahanol berchnogion. Roedd y gyfraith yn caniatįu alltudiad ar ran y wladwriaeth, er mwyn creu ymddiriedolaeth lle roedd pobl yn parhau i dalu, derbyniodd eu gweithred teitl ac aeth y perchnogion blaenorol i'r llys i ymladd eu hachos. Ar ôl ei ddatrys, bydd arian yr ymddiriedolaeth yn dod o bwy enillodd y treial.

Er nad oedd dwy flynedd yn addas i wneud popeth, pan gyrhaeddodd y llywodraeth newydd ei bod hi'n amhosibl mynd yn ôl. Cafodd yr offer eu peiriannu er mwyn ei wneud bron yn amhosibl gwneud y gwaith heb ddefnyddio'r system.

2. Newid cofrestriad technegol Folio Personol i Folio Real

Ar hyn mae llyfrau cyfan, dryswch a gwrthdaro yn dibynnu ar bwy yn amddiffyn ei safiad. Yn yr astudiaeth achos, y dechneg o Ffolio Real eisoes yn bodoli yn y gyfraith, ond nid oedd yn gymwys fel y cyfryw, felly mae'r prif penderfyniad i roi'r gorau i fod yn raddol gan ddefnyddio Ffolio Personol.

Fel diwylliant cyffredinol, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau dechneg yn gorwedd yn y ffordd o ffeilio dogfennau sy'n cefnogi hawliau eiddo.

Y Techneg Folio PersonolCynnal mynegai ar ddeiliaid, nid ar y gwrthrych, lle y dynodwr y sedd oherwydd trafodiad. Er y cystadlu brwd, treftadaeth ein tadau wedi etifeddu oddi wrth ein teidiau a neiniau dechneg hon yn ddyledus y warant cyfreithiol, nid oherwydd ei fod yn y gorau, ond oherwydd cymhwyso'n briodol gan bobl gyfarwydd â gwneud pethau mewn trefn, yn gweithio'n dda iawn yn dilyn y camau cyflwyniad rhesymegol, anodiadau mewn cyfaint dyddiol, ymyleiddio, rheoli dosbarthu, gwrthdaro a chymhwyster. cododd anawsterau yn y ffaith fod i weithio cyflwyniad oedd angen ymgynghori cynseiliau mewn cyfrolau eraill, fel bod nifer uchel o drafodion bob dydd yn dychwelyd amser ymateb yn hynod o araf; heb anghofio bod y cofrestriad yn amhosibl i reoli cydbwysedd mewn achosion nad oedd yn cynnwys individualization llawn, rheoli homonymau yn wallgof ac nid achosion unigol datblygiadau, proindivisos a chymunedol fath eiddo a feddiennir ychydig yn fwy na Ffaith Gyhoeddus. Dylid hefyd ei egluro, nad yw Folio go iawn yn ufuddhau i brosesau mwy modern; mae technegau cymhwysol wael yn arwain at wallau cyfartal. Unwaith eto: os nad yw'n gweithio ar bapur, nid yw'n gweithio ar y system peiriannu, os nad oedd yn gweithio ar y system flaenorol, mae'n sicr na fydd yn gweithio ar yr un newydd.

cofrestrfa tir

Y dechneg Folio Real, yn wahanol, mae'n dynodi'r eiddo o dan blatiau trwydded o ddynodydd unigryw, lle mae'r ardollau, perchnogion, gwelliannau, cyffiniol a nodweddion eraill yr eiddo yn cyfeirio. Gwneir hyn mewn modd y gellir ei dynnu allan, gan gyfeirio at ffolios, yn groes i Folio Personal lle cafodd ei drawsgrifio fel yr oedd y ddogfen a bod y llwybr ar y cyrion. Yn safon ISO 19152, yr eiddo yw'r Uned Weinyddol (BA_unit), y gellir ei weithredu mewn Ffolio Personol neu mewn Ffolio Go Iawn. Wrth gwrs, mae eiddo yn Folio Real bron yr un fath â phlot cadastre a bydd y broses gysylltu yn cael ei hwyluso.

3. Mae safoni prosesau Cadastre.

Nid yw cam Stentaidd o foderneiddio o reidrwydd yn ddymunol, yn enwedig oherwydd bod gwrthdaro rhwng y technegwyr yr hen gard a oedd digon o wybodaeth y gellir ei ddefnyddio gyda'r dechnoleg newydd eu bod yn gwybod, ond ddim yn gwybod llawer o ganolfannau cyfreithiol y stentiau ei gynhyrchu. Da neu ddrwg, rydym yn arbenigo mewn camgymeriadau ac roedd yr ennill yn llawer mwy.

Problem gyda Chastast yw ei fod yn gobeithio ei gynnal ei hun fel ynys arbenigol sydd yn hen iawn oherwydd nad yw wedi'i integreiddio i'r broses drafodion. Pwy nad ydyn am i dapestri'r castell gael ei barchu am bob gweithrediad gwerthu, trosglwyddo, arfarnu, cynllunio defnydd a gweithdrefnau yn fframwaith y rolau newydd.

cofrestrfa tir

Roedd angen gwneud newidiadau a dogfen, oherwydd ei fod yn onest dywedwyd wrth lawer o bethau estroniaid hynafol ond nid oeddent wedi'u dogfennu. Yn sicr, mae llawer o wledydd yn rhagori ar y rhain, ond dwi'n dweud ei bod yn onest yn ein hastudiaeth achos, lle mae Cadastre yn dal yn her gymhleth. Ymhlith yr agweddau rwy'n cofio orau:

Mae codi'r topology yn parhau; o'r parseli a'r nwyddau defnydd cyhoeddus fel strydoedd, afonydd, morlyn, ac ati. Rhoddwyd allwedd gwastadol i'r rhai blaenorol gyda'u cofnod gwastad priodol, ac mae asedau defnydd cyhoeddus hefyd yn allwedd cadastral gyda'i ffolio gweinyddol. Mae hyn yn angenrheidiol, gan fod y seddi eiddo, wrth adael demembrando, yn gofyn am fodolaeth yr holl ardaloedd mynediad ac ardaloedd ymadael; yn ogystal ag ar gyfer rheoli ymosodiadau yn y dyfodol o eiddo cyhoeddus cofrestredig.

Cadastre 2014: Bydd Cadastre 2014 yn nodi sefyllfa gyfreithiol gyflawn y diriogaeth, gan gynnwys cyfraith gyhoeddus a chyfyngiadau.

Gwahanu data trwy arbenigedd deddfwriaethol. Roedd y mapiau cyn y moderneiddio yn weithfeydd celf yn wir, yn ogystal â'r lleiniau roedd safleoedd o natur gyfreithiol, ardaloedd gwarchodedig, pwyntiau daearyddol o ddiddordeb, meysydd risg, ac ati. Cafodd y rhain eu gwahanu i fapiau annibynnol, gan wneud mapiau'r parseli yn edrych yn syml, ond er mwyn hwyluso digido ac awtomeiddio prosesau topolegol.

Roedd hyn hefyd yn creu rhywfaint o wrthdaro, oherwydd roedd y Cadastre fel y dyn o bopeth. Er ei fod yn gwbl analluog i ffurfioli eu rolau, lle'r oedd sefydliadau eisoes yn gyfrifol yn eu canghennau. Nid oedd uno'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol â'r Cadastre Cenedlaethol yn gam doeth ychwaith, nid oherwydd na ellir ei wneud, ond oherwydd nad oedd yr amgylchedd yn aeddfed i fynd â'r IGN i rôl fel rheoleiddiwr cartograffeg; yn y dyddiau hynny, roedd y cysyniad o DRhA mor haniaethol fel ei fod yn ymddangos fel pe bai'n dileu pwerau «gwneuthurwr mapiau gwych".

Cadastre 2014: Bydd y Cadastre llawlyfr yn beth o'r gorffennol.

Ar wahân y llifau diweddaru o'r rhai diweddaru. Trwy sgubo y lleiniau a'r sglodion maent yn codi i gael eu cymhwyso map unwaith digideiddio mecanyddol record-cysylltedd ac yna creu Geoparcela (Spatial_unit) + cymhwyso llyffetheiriau cyfreithiol a gweinyddol (Restrictios + Responsabilities Hawliau +).

cofrestrfa tir

Mae'r graff yn arbennig iawn ar gyfer prosesau màs. Nid yw'n cynnwys pen arall y llawdriniaeth, fodd bynnag mae'n crynhoi yn fwy neu lai rhesymeg cydymffurfiad Folio Real gyda'i gysylltiad â pharseli Cadastre.

Unwaith y cafodd y cyswllt Map-File ei greu, disgwylir y Public View, ac ar ôl hynny trosglwyddwyd y ffeil maes i'r ffeil cadastral fel bod unrhyw addasiad wedi'i wneud trwy gais cynnal a chadw cadastal. Gadawyd hyn yn yr amod y gellir ei wneud ar gais y person â diddordeb, ex officio neu ar gais defnyddwyr cofrestredig (syrfewyr neu dechnegwyr trefol). Ar hyn o bryd, mae gan y broses ymddiriedaeth a ffurfiwyd eisoes, gyda chanolfannau parod ar gyfer y ddirprwyaeth i weithredwr preifat a fydd nid yn unig yn gweithredu'r Castell ond hefyd y Gofrestrfa a diweddariad y System.

Bydd y Cadastre 2014 yn cael ei breifateiddio'n fawr iawn. Bydd y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn cydweithio.

Mae'r siart fforensig, sydd wedi'i addasu'n awr i acronymau LADM, yn dangos sut y ffurfiwyd y prosesau o dan ymagwedd systemig, fel bod y camau cychwynnol dim ond modelu, ond gellid ei awtomataidd o dan ymagwedd weithredol barhaus.

cofrestrfa tir

Cadastre 2014: Bydd cartograffi cadastre yn rhan o'r gorffennol. Modelu byw!

Fel yr ydych eisoes wedi sylwi, rwy'n bod yn syml ac yn fyr oherwydd cyfyngiadau amynedd darllenwyr ar y Rhyngrwyd. Ond roedd llawer o'r pethau a wnaethom yn anghywir. Ironicig, ond un o'r agweddau a adawyd oedd y mater ariannol, gan feddwl am wahaniad o'r fath o ddeddfwriaeth, gan roi gormod o bwyslais ar yr un cyfreithiol. Er nad oedd y cymhwysedd cyfreithiol yn y cyllid yn nwylo neb, yr ydym yn ei barhau gyda'r bwrdeistrefi o'i ddeddfwriaeth, er mwyn osgoi eu bod yn cael eu hystumio'r dulliau a oedd eisoes wedi bodoli gan y Cadastre. Wrth gwrs, gwnaeth hyn y systemau trefol ar eu hochr i adeiladu eu modiwlau carthffosiaeth eu hunain, hyd nes y bu heddiw'n anodd cysoni.

Mae dioddefaint peidio â chynnwys y cyllid yn dal i brifo yn yr agwedd economaidd; egwyddor sylfaenol o gynaliadwyedd technolegol: Os na fyddwch chi'n cynhyrchu arian, byddwch chi'n marw. Heddiw, mae hynny'n cael ei drosglwyddo i Weithredwr, mae'r ystadegau syml o ymgynghoriad dyddiol yn dangos y gallai ddechrau cynhyrchu llawer mwy o arian ychydig amser yn ôl, ond o leiaf fe gafodd gydymffurfiad â'r galw.

Cysylltu Cofrestru Eiddo â Chastastra yw'r cam hawsaf ar gyfer ei wneud yn gynaliadwy... wrth gwrs, os oedd hi'n hawdd. Ond mae'n well nag am ei wneud yn gynaliadwy ar ei ben ei hun.

Bydd y 2014 Cadastre yn parhau i adennill y costau.

4. Y cofrestriad cofrestru - Papell cadastral.

Fe wnaeth y prosesau beichiogi fel maquila, roedd llif y Gofrestrfa yn eithaf syml:

Sganio, glanhau a mynegeio cyfeintiauEr mwyn cael o ganlyniad i'r llyfr yn ddigidol, gyda'r mecaneiddio llwybr ymhlyg a thrwy hynny osgoi creu llyfrau y maent dilyn. Ac eithrio Pwerau / Dedfrydau a materion eraill a oedd yn parhau i weithredu yn Folio Personol.

Wedi'i ddarlunio o seddi gweithredol a phlatiau trwydded. Gyda hyn, roedd gennym fath o "ffolio digidol neu ffolio go iawn wrth ffurfio", sydd ynddo'i hun yn ffolio go iawn (yn ôl y dechneg gymhwysol), ond yn ôl dyheadau penodol cyfraith Honduran, a chadernid y system, mae'n rhaid cysylltu Ffolio Go Iawn â Cadastre.

cofrestrfa tir

Ar ran Catastro, arweiniodd y gwrthryfel enfawr at fapiau wedi'u hargraffu gan y cabinet gyda llinelliad wedi'i ddehongli â lluniau neu gyfanswm ffeiliau'r orsaf a ffeiliau maes. Yn y swyddfa, cafodd geopaces eu digideiddio, eu cysylltu a'u creu gan ddefnyddio offer a fecanwyd ar y pryd gyda VBA ar gyfer Microstation Geographics. Mae'r graff yn dangos cam diweddarach a oedd mewn gwirionedd yn esblygiad o dechnoleg oherwydd, yn 2003, ni weithredwyd y cetris gofodol, ond roedd y mapiau wedi'u cysylltu gan ei centroid o dan gynllun arc-nod, ond roedd y broses ddiweddaru gyfan yn weithrediadol . O ganlyniad, gwnaed ymfudiad i gronfa ddata ofodol a rheolaeth bwrdd gwaith gyda Bentley Map. Ar hyn o bryd yn cael ei ddatblygu ategyn ar gyfer Qgis.

Cadastre 2014: Bydd y gwahaniad rhwng mapiau a chofnodion yn cael ei ddiddymu.

Unwaith y bydd y mewnbynnau BA_Unit (Cofrestriad Folio Real) a Spatial_Unit yn bodoli, gwnaeth y broses arall gysylltu yn y maquila. Fe'u hadolygwyd o'r daflen gantog, lle codwyd y cyfeiriadau Folio Personol, gan gymharu agweddau o leoliad, penawdau, ardal, perfformwyr blaenorol a pherlysiau eraill i greu'r cysylltiad.

Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos y realiti cyfreithiol sy'n gysylltiedig â realiti ffisegol. Er ei fod yn enghraifft o barth trefol, nid yw'r broses mor syml am resymau amrywiol. Yn yr achos gorau, roedd yn bosibl cysylltu hyd at 51% (Cyfartaledd Trefol a Gwledig), gwneir y ddolen weddill i alw trafodion a thrwy'r prosesau titration y mae ei nod yn y wlad hon ... penodol.

cofrestrfa tir

Mae'r System Unedig o Gofnodion, ar ôl creu'r cysylltiad, yn dangos y ddwy realiti, gyda rhybuddion o afreoleidd-dra posibl. Felly mae plât trwydded heb gyswllt â Catastro ond yn dangos y rhybudd mawr o «Heb georeferenced yn ôl y gyfraith«. Hefyd yr effeithiau sy'n cyfyngu ar ddefnydd, parth neu feddiannaeth y tir, er bod y ddau fater hyn yn bwnc sydd ar ddod ... ar gyfer erthygl arall, oherwydd bod gwendid sefydliadol yn bwnc nad yw technolegwyr bob amser yn ei ddeall.

cofrestrfa tir

Ar gyfer y broses bondio roedd yn angenrheidiol -rhywbeth hwyr, rwy'n cyfaddef- diffinio meini prawf rhybudd awtomatig neu fecanwaith cynnal a chadw, er mwyn peidio â ymyrryd ag agweddau afreolaidd 18, gan gynnwys:

 • Perthynas un-i-lawer rhwng parseli a chofrestriadau,
 • Gwahaniaeth hawliau trwy ddogfennau o drosglwyddo cofrestriad ychwanegol,
 • Gwahaniaeth ardaloedd trwy ymosodiad amlwg o'r ardal gyhoeddus,
 • Gwahaniaethau oherwydd treigliad yn y Gofrestr neu'r Gofrestr ar ôl ysgubo gwastad,
 • Cefndir heb ei dynnu,
 • Eiddo llorweddol,
 • Proindiviso Eiddo,
 • Gwahaniaeth rhwng enwau perchnogion neu ddyblygu perchnogion,
 • ac ati, ayb.

Ar gyfer hyn, cymhwyswyd techneg a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer cynaliadwyedd technolegau: ei neilltuo i'r un sy'n brifo'r mwyaf. Mae'r defnyddiwr i weld rhybuddion, yn edrych am sut i'w datrys; Mae cyfanswm, yn un o egwyddorion Cofrestru: hysbysebu.

Roedd popeth yn iawn, nes ei fod yn gysylltiedig â Chastastre.

5. Ni fydd y data Cadastre a Chofrestru byth yr un peth.

Gadawyd y cam o gysylltu am beth amser "y gellir ei briodoli'n wleidyddol" i'w wneud a hyd yn hyn mae'n un o'r heriau cymhleth yn natur orfodol y gyfraith, bod yn rhaid i unrhyw gyflwyniad fynnu'r cyswllt â Chofrestrfa Cadastral. Mae'r agwedd hon braidd yn gymhleth, am fod yn rhy ganiataol ond hefyd am fod mor anodd â'r Pab. Isod ceir rhai canllawiau, sef prosesau i'w safoni yn bennaf.

Ni fydd yr Ardal Gadwraeth a Chofrestru byth yr un peth. Ar gyfer hyn, defnyddiwyd fformiwla goddefgarwch, sy'n ystyried y dull mesur, y cyflwr trefol / gwledig yn ôl ei faint, yn yr achos hwn y raddfa uchaf a ddefnyddir mewn arolygon blaenorol, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol. Fel uchafswm goddefgarwch, fe wnaethom ystyried 6% ac fel y gwelwch, gan ddefnyddio fformiwla fel hyn, mae'r ardal yn disgyn o 6% i 1% wrth i faint yr eiddo dyfu.

cofrestrfa tir

Mewnosodwyd y fformiwla fel gweithdrefn storio yn y gronfa ddata, fel ei fod wedi'i ddangos yn ddeinamig yn y system. Os nad yw'r ardal ddogfen yn yr ystod honno, yna mae'r system yn codi rhybudd am wahaniaeth ardal.

Nid yw'r un peth â chofnod gwastad na record topograffig. Os bydd yr eiddo yn cael ei fesur bum gwaith, bydd ei gydlynu yn dod yn wahanol bob tro (o fewn ystod goddefgarwch). Yr hyn y mae'n ei olygu, os yw ei gydlynu o fewn yr ymyl honno, nid oes angen newid yr eiddo cadastral; oherwydd bod y LADM hwnnw yn ystyried y cofnod mesur, Survey_classes fel perthynas rhwng y Source_document a'r Spatial_unit.

 • Nid yw'n bosibl mynnu hynny y protocolau cyfagos rhaid iddynt ymddangos fel enwau personau; er bod yr egwyddor yn dweud y dylai fod yn benodol, rydym yn deall dyna pryd y dylech droi at ymgynghori â map, ond mae'r gwyliwr map mor glir nad yw'n meddiannu arbenigol, yna, fod yr allweddi cyfagos stentaidd. Mae'n ymddangos yn syml, ond mae gwneud cyfreithwyr yn deall cymryd amser; yr ydym yn gobeithio y bydd yn cael ei datrys gyda'r drafft cofrestru.

Nid yw'n bosibl cychwyn proses, hebddo ardystio gweithwyr proffesiynol mesur, dulliau mesur, goddefgarwch, fformatau cyflwyniad ffeiliau a gweithdrefnau cydfodoli rhwng y data a godir gyda gwahanol gywirdebau. Os yw mesur eiddo yn dangos yr angen i ail-greu ardal gyfan, oherwydd ei fod wedi'i godi'n anghywir neu gan y gwahaniaeth o ddull, am hynny mae'r LADM yn ystyried y Point_parcel, y gellir ei osgoi yn nhrawiad Armageddon -sydd ar y gweill ar hyn o bryd-.

Mae'r cefndir cyfreithiol yn gyfeiriwr, nid yw'n anhygoel. Roedd angen i adael yn y gyfraith, bydd yr arolwg stentaidd fod yn seiliedig ar y sefyllfa corfforol, ac os rhag ofn fod yna wahaniaeth rhwng ardal ddogfennol a'r ardal stentaidd, ac nid wedi newid y colindancias sefyllfa, ac nid oes tystiolaeth hawliadau , ac nid yw'n gyfagos i ardaloedd cyhoeddus, bydd yr ardal wrychol yn bodoli. Pa mor hawdd y mae'n swnio, ond gorfodi bod yr ysgrythurau sy'n bodoli eisoes yn cael ei newid, yn stori arall; oherwydd yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i mi gydnabod yr arysgrif cywir ac ni allaf ddatgan afreolaidd yr hyn a dderbyniais o dan delerau blaenorol, dim ond oherwydd bod fy paramedrau'n newid.

Mae angen diffinio dulliau o ddadfygio'r wybodaeth sy'n hwyluso sefydlu rheoleidd-dra gwybodaeth. Os yw endid cyfreithiol yn Banco Davivienda, ond mae protocolau clywedol yn ymddangos gydag enwau gwahanol ar gyfer pob cangen, mae angen trefn gyfuno. Yn yr un modd, os codwyd eiddo gan wahanol lwybrau, ond yr un peth, nid yw'n meddiannu cyfuniad tir ond cyfuniad. Ond mae'n rhaid i'r ddwy agwedd fod yn gyfreithiol.

Y heriau mwyaf fydd bob amser yr adnodd dynol, yn y sector hwn fel arfer yn gwrthsefyll newid a dylid gwneud dim ond un ffordd i'r pethau hynny. Nid oes dim ar ôl i adfywio a gadael mesurau diogelu. Efallai y bydd cylchdroi at ddibenion gwleidyddol hyd yn oed yn ddefnyddiol, er bod rhaid inni fod yn ymwybodol mai hwn fydd y bygythiad mwyaf. I'r graddau y gellir manteisio ar y defnydd cyfreithiol hwnnw, mae peidio â chyrff allanol yn pechod venial, ar yr amod bod buddiannau preifat mwy cymhleth yn cael eu rhyddhau.

6. Yn olaf:

Fel y dywedais ar y dechrau, nid yw gwrthrych yr erthygl hon yn ceisio lansio ryseitiau hud. Yn enwedig oherwydd bod y realiti sefydliadol ym mhob gwlad yn hynod gymhleth, nid oherwydd agweddau technegol neu gyfreithiol, ond yn hytrach i swyddi o bŵer a diffyg gweledigaeth ei awdurdodau. Fodd bynnag, mae'r enghraifft yn dangos ei bod yn bosibl gwneud pethau diddorol yng ngwledydd y trydydd byd, os ydynt yn manteisio ar eiliadau o ogoniant i glymu agweddau anadferadwy. Mae gwledydd eraill wedi gwneud hynny gyda llai o ffyrnig, gan eraill amodau gwell sefydliadol maent yn ymladd gan yr integreiddio go iawn.

Mae cofrestru eiddo yn seiliedig ar synnwyr cyffredin. Mae trafodion hawliau eiddo yn bodoli ers i ddyn ddarganfod amaethyddiaeth, a sylweddoli y gallai greu aneddiadau dynol.

cofrestrfa tir

Mae'r graff yn dangos darn o'n llenyddiaeth grefyddol, gan ddefnyddio termau y mae'n ymddangos eu bod yn cael eu tynnu o gyfnewid cysyniad cofrestredig, gyda thaliadau fesul deiet i'r gorffennol, mewn darnau arian metel gwerthfawr wedi'u meintioli mewn cydbwysedd -beth sy'n syniad gwych i unrhyw swyddog heddiw- Nid oedd neb yn amau ​​sicrwydd yr eiddo na gwerth yr hawl a arysgrifwyd yn yGwennol Agored«. Wrth gwrs, pe baem ni eisiau cysylltu'r stentiau a'r gofrestr ar y dyddiad hwnnw, byddai gennym yr un broblem, a'r un gwaith ymgynghori ar gyfer ysmygwyr llysieuol fel ni.

Ar gyfer Honduras hyn o bryd o ystyried y fersiwn newydd o'r system, prosesau a fodelwyd bron mor bwysig â'r agweddau unreached, oherwydd bod y busnes yr un fath, bydd yr amgylchedd treiglo'n yn y lleiaf, y broses ei hun yn newid. Yn y byd o arloesi technolegol yr ydym yn byw, rhwng pan ddechreuais ysgrifennu'r erthygl a'r dyddiad ar hap i chi ei ddarllen gyrraedd, technoleg ffyniant newydd yn cynnig datrys y broblem o gofrestrfa-stentiau, a tri ymgynghorydd newydd yn cynnig eu gwasanaethau. Rhaid inni gofio mai dim ond mewnbwn yw'r technolegau hynny; y cydbwysedd rhwng y pwysau rhwng cyflenwad technolegol a'r galw am foderneiddio yw'r safon.

Mae integreiddio'r Gofrestrfa a'r Cadastre yn bennod y mae'n rhaid ei chychwyn. Os mai dim ond ei theori sydd, ac na fydd byth yn dechrau, bydd yn ffuglen wyddonol. Yn gywir neu'n anghywir, unwaith y bydd yn dechrau, mae'n cymryd mwy o gelf na gwyddoniaeth i'w wireddu. Ond mae'r broses mor garedig, prin y mae'n byw mewn cwpl o bobl sydd â gorwel amlwg, gan fod yr ateb i bob achos yn yr adnoddau dynol presennol, sy'n arbenigwyr yn eu pynciau eu hunain: Cofrestru, Cadastre, Sefydliad Tiriogaethol, awtomeiddio , systematization a ... rhai marijuana ysbrydoledig. 🙂

Mae yna heriau newydd. Mae hanner arall yr erthygl ychydig o gwmpas y gornel.

2 Atebion i "6 agweddau i'w hystyried yn y Integreiddio Gofrestrfa - Cadastre"

 1. Nid wyf yn gwybod a wyf yn deall y cwestiwn yn dda, ac a ydynt yn fwy nag un. Byddaf yn ceisio

  Mae erthygl o gyfraith Honduran yn dweud, os oes gwahaniaeth rhwng y weithred a’r cadastre, ac nad yw’r ffiniau wedi newid, a bod y wybodaeth stentaidd yn gyfredol, y wybodaeth stentaidd sy’n dominyddu. Felly mae'n rhaid i'r defnyddiwr newid ei ysgrifennu. Rhaid i'r weithred lynu wrth y disgrifiad technegol o'r cofnod stentaidd.

  Yn achos arolygiadau, nad oes angen cod stentaidd arnynt, megis achosion sy'n ymwneud ag ymgyfreitha, nid oes angen cynhyrchu cod stentaidd. Yn syml, cofnodwch y mesuriad (cofnod Arolwg ISO 19152).

  Mae'r ffiniau'n cael eu cynhyrchu gan y system mewn ffordd awtomataidd, gan ddadansoddi'r lleoedd sy'n cyffwrdd yn gyntaf yn ofodol, yna mae'r rhai sy'n cyffwrdd â lles cyhoeddus, yn dadansoddi'r rhai ar yr ochr arall. Ar gyfer data sy'n cael ei fudo i gynllun gofodol, mae'n cael ei wneud trwy becyn yn y BD, yn achos data nad yw wedi'i fudo mewn Daearyddiaeth, mae'n cael ei wneud gan VBA sydd wedi'i storio ar y gweinydd, ar y hedfan. Os nad oes arolwg ac nad oes ganddo blot wedi'i nodi, ond os oes gennych y data maes cyfagos, gellir ei drawsnewid yn Barsel Pwynt, er mwyn peidio â cholli'r wybodaeth a gesglir, neu fynd i wrthdaro oherwydd nad oes ganddo geometreg bwyllog. Ond nid yw'r naill na'r llall yn cynhyrchu tystiolaeth stentaidd o ddata nad yw o fewn y system.

 2. Hoffwn wybod ym mha ffordd y mae'r allweddi stentaidd yn cael eu hymhelaethu ac os bydd gan y weithred werthu tir ffugrwydd ideolegol, hynny yw, dywedant ei bod ar yr ochr ogleddol yn ffinio â pherson X ac ar yr ochr ddwyreiniol mae'n ffinio â pherson. Ac ac nid oes gan X nac Y eiddo sy'n ffinio â'r tir dim ond dwy ffin sydd ar y de gyda stryd gyhoeddus ac ar y gorllewin â ffordd gymdogaeth.

  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.