Ymfudo platfform Geo-ofodol 10 mlynedd yn ddiweddarach - Daearyddiaeth Microstation - Gofodol Oracle

Mae hon yn her gyffredin i lawer o brosiectau Stentiau a Cartograffeg, sydd yn ei 2000 2010-MicroStation Geographics integredig amser fel injan data gofodol, gan ystyried y rhesymau fel a ganlyn:

 • Roedd y rheolaeth arch-node yn parhau i fod yn hynod ymarferol, ar gyfer prosiectau cadastral.
 • Mae'r DGN yn ddewis arall deniadol, gan ystyried ei fersiwn yn yr un ffeil, nad yw wedi newid mewn blynyddoedd 15, yn groes i fformatau eraill yr ydym wedi gweld llawer o fersiynau anghydnaws bob tair blynedd.
 • Yn 2002, meddalwedd am ddim oedd breuddwydiad pell o'r hyn sydd gennym heddiw.
 • Nid oedd safonau OGC yn pwyso hyd yn oed ar feddalwedd perchnogol.
 • Roedd y ffeiliau shp yn gyfyngedig ar gyfer prosiectau proffil uchel ac roedd y canolfannau gofodol yn dal i fod ar gau i gynlluniau nad ydynt wedi'u safoni a oedd yn peryglu perfformiad y gweinyddwyr ... a'r arian.
 • Roedd cysylltedd anghysbell yn anghyffredin o'i gymharu â'r hyn sydd gennym nawr.

Felly, roedd gweithredu GIS yn seiliedig ar gynllun “CAD cysylltiedig” yn ddatrysiad hyfyw, er gwaethaf aberthu defnyddioldeb at ddibenion cyflwyno deniadol. Roedd API VBA yn doreithiog i raglennu arferion rheoli trafodion sy'n gysylltiedig â ProjectWise ar gyfer rheoli ffeiliau corfforol a'r posibilrwydd o ddefnyddio GeoWeb Publisher ar gyfer dadansoddiad gofodol gan y gweinydd, er bod y cyhoeddiad wedi'i gyfyngu i ActiveX yn Internet Explorer (a oedd y flwyddyn honno yn porwr sengl).

Nid yw'r broblem wedi esblygu'n raddol ac yn lle symud i Geospatial Server neu fersiynau mwy cadarn o ProjectWise, eisiau gwneud i GIS oroesi o ffeiliau corfforol, gyda holl botensial Oracle Spatial trwyddedig a'r gallu i ddatblygu. Felly dyna oedd ein her.

 

1. Y gronfa ddata: Postgres, SQL Server neu Oracle?

Yn benodol, byddwn wedi bod yn well gennyf y cyntaf. Ond pan fyddwch o flaen system drafodion nad yw'n canolbwyntio ar wasanaethau ond yn gweithio'n dda, lle mae rhan o'r rhesymeg a'r uniondeb fel PL yn y gronfa ddata, nid yw'r newid i sylfaen OpenSoure yn argyfwng. Na, oni bai mai'ch nod yw datblygu fersiwn newydd o'r system nad yw ar gael yn y tymor uniongyrchol.

map bentley vbaNid yw'n fater ychwaith o gymryd camau Taliban i bychanu popeth sy'n arogli'n breifat. Felly mae aros gydag Oracle yn benderfyniad doeth, os yw'n gweithio'n dda, os yw'n fawr ac yn gofyn llawer, os yw wedi'i ddylunio, ei amddiffyn yn dda ac os yw cefnogaeth yn cael ei ysgogi. Thema ar gyfer achlysur arall.

Felly yr hyn a adawyd oedd datblygu swyddogaethol ar gyfer mudo'r data i'r sylfaen hon, gwasanaethau cyhoeddi a dulliau rheoli data fector trafodiadol.

Er mwyn rheoli'r rolau a'r defnyddwyr, a gafodd eu rheoli o'r blaen gan ProjectWise, crëwyd offer modiwlaidd a ganiatawyd:

 • Rheoli defnyddwyr a rolau o'r VBA BentleyMap.
 • Aseinio gan y defnyddiwr gyda hawliau gweinyddol, hawl i adrannau a bwrdeistrefi.
 • Aseinio'r hawl i ffeil fesul y prosiect.
 • Yr hawl i offer sydd ar gael yn y modiwlau Adeiladu, argraffiad, cyhoeddi, ymgynghori a gweinyddu. Yn y modd hwn, dim ond cymwysiadau newydd sy'n cael eu creu ac sy'n ymddangos i ddefnyddwyr yn ôl eu rôl neu aseiniad penodol.
 • Mae'r panel mewngofnodi hwn hefyd yn symleiddio cymhlethdod cyffredin y prosiectau BentleyMap, fel y bydd y goeden o gategorïau a phriodoleddau a ddiffinnir yn y Gweinyddwr Geospatial yn dod i mewn i chi.map bentley gwastad vba

Mae panel o hyn yn datrys camddealltwriaeth a risgiau defnyddwyr sy'n newydd i nodweddion fel Cydweithrediad Data. Sy'n bummer arall, gan fod Bentley yn golygu'n frodorol yn Oracle Spatial, sy'n fendigedig ond hefyd yn beryglus os nad oes gennych reolaeth drafodion.

Felly, er enghraifft, roedd gan y modiwl Adeiladu yr offer canlynol:

 • Nodwch Nodweddion
 • Cynorthwy-ydd Cysylltiadau Daearyddol
 • Mudo Gofod Llwyd
 • Dileu gwrthrychau
 • Golygu polygonau
 • Allforio Shp / CAD
 • Mewnforio Shp / CAD
 • Ymfudo Geoline
 • Ymfudo Geopunto
 • Geoleg Ymfudo
 • Map y Gofrestr
 • Cyswllt Geo-Linell
 • Cyswllt Geo-Point
 • Geo-Rhanbarth Cyswllt

Ychwanegwyd yr offer cyflenwol yn raddol, gan gynnwys rhai i olygu'r Gweinyddwr Geospatial yn uniongyrchol.map bentley vba

 • Gweinyddwr i weld nodweddion
 • Dadansoddiad Topolegol
 • Ymholiad SAFT
 • Ymgynghori â Nodwedd
 • Trosi Cromlin i LineString
 • Creu Nodweddion
 • Creu eiddo
 • Cyfluniad DBConnect
 • Gofyniad DBConnect
 • Golygu nodwedd Xfm
 • Golygu prosiect Xfm
 • Dileu Nodweddion Xfm
 • Nodyn parseli
 • Addasu symboleg
 • Rhannu nodweddion
 • Theming yn ôl dosbarthiadau
 • Thematize
 • Thematize trwy'r rhestr ostwng
 • Xfm Utilities

 

2. Y Data: Ymfudo o DGN i Sylfaen Ofodol: Oracle Buider neu Bentley Map?

Yr her fwyaf diddorol yn hyn o beth oedd bod angen mudo dan reolaeth ac, gan gymryd i ystyriaeth y gallai ffeiliau DGN sydd wedi cael eu diweddaru am fwy na 10 broblemau topoleg - gwir gwallgofrwydd -.

Yn wir yr oedd. Mae prif broblemau'r mapiau yma:

 • Mae addasu plot ym mhen y ffeil (sector neu barth) yn awgrymu bod rhaid newid y ddau, gan gynnwys cyd-ddigwyddiad nodau mewn achosion megis pan fo sector yn un, ond yn y cymydog mae'r llinell wedi'i segmentu.
 • Mae ffeiliau ar gael ar ôl trafodion cynnal a chadw 300 a arbedwyd yn hanes y DGN.
 • Mae problemau mwy cymhleth na ellir eu rheoli yn y cabinet, megis pan fydd eiddo yn gorgyffwrdd â chymydog arall mewn ffeil arall, am symiau na ellir eu datrys ar y map, gan y byddai'n awgrymu archwiliad maes er mwyn osgoi effeithio ar drydydd parti.
 • Mae arferion gwael, megis cynnwys mapiau mewn rhagamcanion gwahanol, yn yr achos hwn, roedd sectorau yn NAD27, er bod y safon yn WGS84. Mewn achosion eithafol, gwnaed addasiadau rhwng data o wahanol ragamcaniadau, i'r gwrthryfedd.

Yr ateb oedd offeryn Wizzard ar gyfer mudo màs, y gellir ei fudo'n unigol i fap, nifer neu hyd yn oed holl fwrdeistref (neuadd dref) neu adran.

mudo gofodol gofodol

Yn y bôn, beth mae'r offeryn yn cymryd data'r prosiect Daearyddiaeth a'i hyrwyddo i nodweddion Map Benltey, yna mae'n gwneud cyfres o ddilysiadau, megis:

 • Perthynas un i un rhwng geometreg a chronfa ddata,
 • Dilysu diffyg dyblygu,
 • Dilysu cysondeb ardal-canolig,
 • Dilysu gwrthrychau map mewn perthynas ag amcanion anweithgar yn y gronfa ddata,
 • Dilysu topoleg mewn perthynas â topolegau presennol yn y sylfaen ofodol

Ar ôl y dilysiadau, mae'r panel yn caniatáu ychwanegu gwybodaeth mewn ffordd enfawr, fel dull mesur a safon rheoli ansawdd y data hwnnw.

Yn olaf, postiwch i'r gronfa ddata, gan gynhyrchu adroddiad o'r diwedd. O ddweud hynny i ffaith mae yna ddarn aruthrol, ond fe addasodd o'r diwedd i fympwyon Oracle Spatial sy'n dal i fod mor bell â rhai Bentley a'u ffordd o weld priodweddau cymhleth neu lawer o fertigau.

3. Y cyhoeddiad: Geoserver neu MapServer? OpenLayers neu Daflen?

Adeiladwyd gwyliwr gan ddefnyddio OpenLayers a rhai ategion. Am y tro cyntaf ar ôl 10 mlynedd o esgeuluso datblygiad y rhan ofodol, roedd gwyliwr newydd yn weladwy a ddisodlodd ActiveX o GeoWeb Publisher. Defnyddiwyd cod MapFish ar gyfer argraffu, geojson i reoli'r goeden ochr, o Geoserver gwasanaethwyd yr haenau a wasanaethwyd o OracleSpatial.

 

agorwyr gwylio gwastad

Yn olaf, gwnaed ailosod technolegau yn ôl y graff canlynol. Fel y gwelwch, cyfuniad o god am ddim, cynnal y gronfa ddata a rheoli tir gan ddefnyddio meddalwedd perchnogol.

Meddalwedd rhad ac am ddim

4. Adeiladu a golygu, yn uniongyrchol i Oracle Spatial. Map Bentley neu QGIS?

Stori arall yw hon. Mae Bentley Map yn golygu'n frodorol ar sail ofodol, sy'n achosi gwrthdaro os na fydd yn gweithio gyda Gwasanaeth Nodwedd Gwe Trafodiadol (WFS). Y gwrthdaro yw:

Sut i ddatrys rheol o beidio â chaniatáu gorgyffwrdd topoleg, os yw'n cael ei olygu a phryd y mae eisiau postio adroddiadau bod y gwrthrych yn effeithio ar ei hun?

Penderfynir hyn trwy fersiynu o'r blaen, gan olygu'n uniongyrchol a dilysu hynny pan fyddwch yn postio, os bydd rhywbeth yn methu bod y fersiwn yn cael ei adennill gan adael y trafodiad wedi'i orffen ond mewn cyflwr methu.

Problem arall y bu'n rhaid ei datrys yw'r cofnod data enfawr, gan ystyried bod yn rhaid i ddefnyddwyr roi'r gorau i ddefnyddio Geographics ac roedd ganddi nifer o brosiectau yn codi gwastad enfawr.

map bentley georaffeg

Roedd hyn yn hawdd oherwydd dim ond offeryn tebyg i'r un a ddefnyddiwyd i integreiddio'r data yn Microstation Geographics a wnaed, gan hwyluso'r posibilrwydd o Bentley Map a chynorthwyydd mwy rheoledig.

map bentleey mapiau record enfawr

Mae'r ddelwedd yn dangos sut y datblygwyd yr offeryn hwn, gyda rhai nodweddion penodol, megis creu a chofrestru fertigau a chynnwys y Dot Spot, fel ymarferoldeb parod rhag ofn nad yw'r dull o fesur rhai fertigau yn bodloni safon ansawdd benodol.

Yn bendant, roedd y llif hwn yn dda iawn, oherwydd roedd defnyddwyr yn gwybod pa offer roeddent yn eu defnyddio amlaf. Roedd angen gwneud iddynt newid eu meddylfryd rhwng symud o nodweddion lluosog i reolwyr ar lefelau, gan hyrwyddo buddion newydd fel y byddent yn anghofio'r Microstation V8 2004 hynafol, megis gwasanaeth WMS, tryloywderau a chydnabod brodorol ffeiliau DWG o fersiynau diweddar; heb sôn am y rhyngweithrededd â kml, shp a gml ar gyfer y rhai mwyaf astral.

Yn gyfartal fe'i gwnaed yn offer ar gyfer cynnal a chadw gwastad, gan gael yr opsiwn o olygu yn uniongyrchol mewn siapiau neu eu lleihau i arc-node ar gyfer achosion cymhleth.

5. Cleient ar gyfer bwrdeistrefi trwy GML. QGIS neu gvSIG?

QGIS. Ond stori arall yw honno i'w hadrodd yn nes ymlaen.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.