Y gwerthusiad cestrol

prisiad gwastad

Beth yw'r Arfarniad Cadastral?

Fel y soniais yn gynharach, gellir ystyried yr arfarniad trafodyn y gwrthrych yn hytrach na ffeithiau, sy'n ceisio dod o hyd meincnod y farchnad a elwir yn werth ardrethol. Efallai bod gan eiddo sawl gwerthusiad, gyda gwahanol fethodolegau a dyddiadau. Fel arfer mae'n is na'r gwerth ar y farchnad (tua 80%), nid yn unig am ei fod yn dod o astudiaeth enfawr, ond gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn gyffredinol yn rhai ffactorau sy'n dylanwadu ar y gwerth ar y farchnad terfynol, gan fod y gost ychwanegol ar gyfer gwasanaethau proffesiynol, costau hysbysebu neu gostau gweinyddol y cwmni datblygu.

Yn achos Uruguay, i roi esiampl: Ni all y gwerth gwastad byth fod yn fwy na 80% o'r gwerth masnachol

Ei ddefnyddioldeb

Y defnydd mwyaf aml ar gyfer y cais wrth gasglu trethi trwy dreth eiddo neu eiddo tiriog. Diben y gwerthusiad yw cymhwyso cyfraith gyfraniad ecwiti cymdeithasol, rhagdybio bod y dreth yn cael ei ddosbarthu i'r graddau y gwerth yr eiddo (pwy arall sydd wedi talu mwy). Mae gan gymhwysedd ar gyfer trafodion masnachol, sy'n amrywio rhwng gwledydd yn ôl y gyfraith, ond yn aml yn gofnod stentaidd ar gyfer dibenion o fenthyciad banc, cefnogaeth ariannol wrth wneud cais am fisa Unol Daleithiau, prosesau expropriation ac iawndal, astudiaethau adfer gwerth dros ben, ac ati

Eich cais

Mae cyfreithiau pob gwlad yn newid wrth gymhwyso'r dreth hon, megis El Salvador, lle nad yw'n bodoli o dan yr enwad hwnnw, ac yn achos Colombia lle mae'r dreth hon yn cynnwys:

 • Y dreth ar gyfer parciau neu goed
 • Treth stratifo-gymdeithasol
 • Gordaliad arolwg catastig

Mae yna hefyd mathau gwahanol o gais, mae rhai o dan ymreolaeth dinesig, fel yn achos Honduras ac eraill o dan reolaeth ganolog a Sbaen, lle y Weinyddiaeth Cyllid yn gwneud yr astudiaeth o ardaloedd gwerthoedd ond bwrdeistrefi yn gwneud cyflwyniadau ar gyfer y cyd cyfraddau lleol. Yn gyffredinol, mae'r cysyniad ystad go iawn yn dechrau o'r diffiniadau yn y cod sifil, lle mae'r hyn na ellir ei ddadelfennu o'r plot heb effeithio ar ei strwythur sylfaenol wedi'i sefydlu fel eiddo, sy'n cynnwys yr adeilad, yn ogystal â gwelliannau eraill a hyd yn oed cnydau sydd yn y cyfrwng a hirdymor cynnydd parhaol ei werth am resymau cynhyrchiant.

Yn gyffredinol, mae'r cyfraddau rhwng y 1 a'r 15% o bob mil, mae'n golygu bod eiddo gwerth £ 200,000 os yw'r gyfradd yn 4% yn talu $ 400 y flwyddyn. Nid ymddengys ei fod yn llawer, ond fel arfer mae'n ail bwysau, pan fyddwn yn cofio bod yna fath arall o drethi uniongyrchol megis:

 • Diwydiant a Masnach
 • Gordal gasoline
 • Goleuadau cyhoeddus
 • Arwyddion
 • Gordaliad amgylcheddol
 • Delineiddio a threfoliaeth
 • Hyfforddi toiledau, tân a gwasanaethau eraill

Yr arfarniad trefol

prisiad gwastadYn gyffredinol, mae gan y gwerthusiad trefol, gan ddefnyddio'r dull (o fod eraill) o gost amnewid llai dibrisiant cronedig, ddwy elfen:

Gwerth y tir. Fel rheol, mae hyn yn rhan o astudiaeth yn seiliedig ar drafodion marchnad, ac os gellir ei wneud mewn modd cynrychioliadol gellir ei gyfieithu i barthau homogenaidd lle gellir cael gwerthoedd bras o'r tir.

Yn ogystal, mae ffactorau sy'n dylanwadu ar eiddo penodol yn unigol, naill ai'n negyddol neu'n gadarnhaol:

 • cyflwr y gornel
 • Mae'r topograffi, pan fydd yn effeithio ar y risg o dirlithriad, yn llifogydd neu'n cynyddu cost adeiladu
 • Y drefn arbennig
 • Angenrheidiol i dirlithriad neu lifogydd
 • Blaen y berthynas - cefndir
 • Gwerth y dirwedd
 • Gwasanaethau cyhoeddus presennol

Gyda hyn, fe gewch chi gwerth y tir

prisiad gwastadYn achos Medellín, ystyrir eu bod yn werthoedd sy'n effeithio ar werth tir: topograffi, defnydd tir, ffyrdd a gwasanaethau cyhoeddus. Ac mae'r ardaloedd hyn yn cael eu galw'n barthau geoeconomaidd homogenaidd, a thablau atchweliad, mewn swydd arall, byddwn yn dangos y broses gyflawn o Medellín.

prisiad gwastad Gwerth yr adeilad, cymhwysir hyn i adeiladu astudiaethau math o adeiladu, sy'n seiliedig ar bwysoli adeiladau nodweddiadol, a oedd yn eu tro yn cael eu cyfrifo drwy docynnau cost uned. Yna mae'r broses dal yn dosbarthu'r elfennau adeiladol sy'n dylanwadu ar y gwerth; gan gynnwys: y defnydd y cafodd yr adeilad ei hadeiladu, y math o ddeunyddiau ac ansawdd y llafur neu swm pwysau elfennau adeiladol, mae'n bosibl diffinio pa deipoleg adeiladu sy'n cyfateb iddo.

Ar ôl nodi'r math o adeiladu sy'n berthnasol, wedi'i luosi â chyfanswm y metr sgwâr, os oes mwy nag un llawr cyntaf yn cael ffactor addasu a swm a gynhyrchir gwerth yr adeilad.

prisiad gwastad Yn ogystal, cymhwysir y ffactor dibrisiant cronedig, y defnyddir tabl hefyd sy'n seiliedig ar y blynyddoedd adeiladu y mae'r adeilad a'r adferiad wedi eu derbyn. Ar gyfer adeiladau arbennig, gwneir gwerthusiadau gan ddefnyddio mathau eraill o ddulliau, fel yn achos cymhlethion twristaidd, ardaloedd diwydiannol â chyfeiriadedd technoleg, meysydd awyr, ac ati. Cyfrifir manylion ychwanegol eraill ar wahân, er eu bod hefyd wedi'u cynnwys wrth astudio adeiladau.

Felly mae'r gwerthusiad trefol yn cynnwys y swm o:

 • Gwerth y tir
 • Gwerth yr adeilad
 • Gwerth manylion ychwanegol eraill

Gwerthusiad gwledig

Mae'r gwerth gwledig, neu rustig yn debyg i'r trefol, gan fod y cydrannau canlynol:

prisiad gwastadMae gwerth tir, ar gyfer astudiaethau gwerth y tir, yn ddulliau arbennig yn seiliedig ar berthynas gwerth y farchnad a'i chynhyrchiant o fewn ardal economaidd a hinsoddol benodol. Mae'r dosbarthiad hwn yn cynnwys ffactorau mynediad corfforol, topograffig, hinsoddol, daearyddol a sylfaenol at ddibenion cynhyrchu.

Felly, mae dosbarthiad y pridd yn cael ei wneud yn seiliedig ar eu gallu cronolegol, sydd hefyd yn dod yn barth homogenaidd. Pennir gwerth y mesurydd sgwâr yr ardal, gan ardal y plot; mae hyn, yn wahanol i'r un trefol, â ffactorau addasu sy'n dylanwadu ar ei werth fel:

 • Pellter i nodau masnachol
 • Mynediad i sianeli cyfathrebu
 • Pellter i'r system ffynhonnell ddŵr neu ddyfrhau
 • Topograffeg

Ar ôl ei gymhwyso, fe gewch chi gwerth tir gwledig

Hefyd mae gwerth tir gwledig yn cynnwys gwerth adeiladau, gall astudiaethau o deipolegau adeiladol gynnwys dehongliadau nodweddiadol o ardaloedd gwledig megis warysau, ffermydd, cymalau, ac ati. Bydd manylion ychwanegol hefyd a fydd yn cael eu cyfrifo ar wahân, fel yn y trefol, megis pyllau nofio, pyllau, waliau, argaeau, palmentydd, grisiau, ac ati.

prisiad gwastad Mae gwerth y cnydau parhaol, ar gyfer hyn, fel arfer mae'r astudiaeth yn seiliedig ar gostau mewnbwn, llafur a mecanwaith yn dod i ben mewn cyfartaledd ar gyfer gwahanol blanhigion (coffi, coco, palmwydd Affricanaidd ac ati),
neu mewn achos o laswellt fesul metr sgwâr. Ac fe fydd gan y rhain ffactorau addasu sy'n gysylltiedig â disgwyliad cynhyrchedd a ddisgwylir o hyd o'r cnwd hwn, sy'n cynnwys:

 • Statws ffytoiechydol
 • Oed y planhigion

Yna, bydd cynnyrch cyfanswm y planhigion, ar gyfer cost tyfu a lluosi gan ei ffactorau addasu gwerth cnydau parhaol.

Yna bydd yr arfarniad gwledig yn cynnwys y swm o:

 • Gwerth y tir
 • Gwerth adeiladau neu welliannau
 • Gwerth manylion ychwanegol eraill
 • Gwerth cnydau parhaol

Ydi hi'n werth chweil?

Mae'n bosibl bod rhai ohonoch chi, yng nghanol y post, yn teimlo fel eu bod yn canu gêm y closen capon, cyn i Melquiades wella'r clefyd anhunedd yn Macondo.

Ond mae'n werth, o leiaf os yw ar gyfer dibenion treth eiddo. Yn achos Colombia, o ganlyniad, gan roi ar waith y tri cham y Diweddariad Stentaidd yn Medellin, y mae ei cyfanswm buddsoddiad i gyfanswm o tua 8,840 miliwn, mae'r casgliad ychwanegol y gellir ei godi ar y prosiect ar gyfer y cysyniad o Treth Eiddo Unedig , yn y blynyddoedd cyntaf 3 o ddilysrwydd, mae'n gyfwerth â tua pymtheg gwaith y gwerth a fuddsoddwyd. Yn achos Honduras, y cysyniad dreth o ystad go iawn yn cael ei ystyried fel un o'r potensial o hunan gynaladwyedd trefol, ond mae amser wedi dangos bod y broses hon ar waith yn haws nag cynaliadwyedd diffyg parhad.

I'r graddau y mae sefydliad llywodraethol yr ardal ariannol neu wariant yn gweithredu, yn systemateiddio ac yn rhoi dilyniant i fethodoleg, gall y prisiad fod yn ymarfer effeithiol iawn; yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer materion treth. Gall cost mentrau unigol neu fethodolegau hybrid fod yn fwy na'r casgliad disgwyliedig.

Mae hefyd yn effeithio ar bolisïau diffygiol mewn cystadleuaeth llafur trefol, pan fo nawdd gwleidyddol yn ei gwneud hi'n angenrheidiol bod hyfforddi pobl bob tro mae newid llywodraeth.

Yn yr erthygl hon mae a llaw ar gyfer cymhwyso'r dull gwerthuso trefol

Ymatebion 6 i "Mae'r gwerthusiad catastig"

 1. Nid i mi swnio'n treth drwg ar dir mewn ardaloedd gwledig nid yw'n swnio'n felly dim ond oherwydd nad ydym yn byw yn y pentrefi yn cael unrhyw help gan y llywodraeth, yn llawer llai rydym yn ystyried ein hanghenion fel nad oes raid i ni talu treth i'r prisiad tir hwn. Ni yw pobl o Coban ac nid yw bwrdeistref ein rhanbarth yn gwrando arnom pan fydd ei angen arnom.

 2. Cyfuniad diddorol iawn, bydd yna lawer o beiriannau chwilio yn fuan ar y pwnc hwnnw, rwy'n siŵr

 3. gwybodaeth ardderchog ar eich tudalen, syrthiais fel menig oherwydd ar hyn o bryd roedd angen i mi wybod rhywbeth mwy am yr arfarniad gwledig, trefol a sut mae'n dylanwadu ar brisiad y tir yn hyn o beth ....
  Diolch yn fawr iawn am y wybodaeth hon. Rwy'n gobeithio y byddwch yn parhau i gyhoeddi llawer mwy o'r pynciau hyn.

 4. Mae pynciau gwerthusiadau catestig yn ddiddorol, maent yn rhoi ffocws academaidd gydag iaith ddealladwy iawn. Llongyfarchiadau ar y porth.

 5. Diolch am eich gwybodaeth, yn ddiddorol iawn ond rydw i'n chwilio am rywbeth mwy penodol ac os oes yna ddolen lle gallwch ddod o hyd i werth metr sgwâr y tir yn Barrancabermeja yn benodol yn ardal Danube.

  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.