Y gwerthusiad cestrol

prisiad gwastad

Beth yw'r Arfarniad Cadastral?

Fel y soniais yn gynharach, gellir ystyried yr arfarniad trafodyn i'r gwrthrych yn fwy na ffaith, sy'n ceisio dod o hyd i werth cyfeirnod marchnad a elwir yn werth stentaidd. Efallai y bydd gan eiddo sawl gwerthusiad, gyda gwahanol fethodolegau a dyddiadau. Yn gyffredinol mae'n is na'r gwerth masnachol (yn agos at 80%), nid yn unig am ei fod yn dod o astudiaeth enfawr ond oherwydd nad yw rhai ffactorau sy'n dylanwadu ar werth terfynol y farchnad yn cael eu hystyried yn gyffredinol, megis y gost ychwanegol ar gyfer gwasanaethau proffesiynol, costau hysbysebu. neu gostau gweinyddol y cwmni datblygu.

Yn achos Uruguay, rhowch enghraifft: Ni all y gwerth stentaidd fyth fod yn fwy na 80% o'r gwerth masnachol

Ei ddefnyddioldeb

Y defnydd amlaf yw ar gyfer y cais wrth gasglu treth eiddo tiriog neu dreth eiddo. Pwrpas yr arfarniad yw cymhwyso deddf cyfraniadau ag ecwiti cymdeithasol, gan dybio bod y dreth yn cael ei dosbarthu yn ôl gwerth yr eiddo (mae pwy bynnag sydd â mwy yn talu mwy). Mae ganddo hefyd gymhwysedd ar gyfer trafodion masnachol, sy'n amrywio rhwng gwledydd yn ôl y ddeddfwriaeth, ond mae cofnod stentaidd yn aml at ddibenion benthyciad banc, cefnogaeth ariannol yn y cais am fisa Gogledd America, prosesau alltudio ac iawndal, astudiaethau o adferiad enillion cyfalaf, ac ati.

Eich cais

Mae cyfreithiau pob gwlad yn newid wrth gymhwyso'r dreth hon, megis El Salvador, lle nad yw'n bodoli o dan yr enwad hwnnw, ac yn achos Colombia lle mae'r dreth hon yn cynnwys:

 • Y dreth ar gyfer parciau neu goed
 • Treth stratifo-gymdeithasol
 • Gordaliad arolwg catastig

Mae yna hefyd wahanol fathau o gymhwyso, rhai o dan ymreolaeth ddinesig, fel sy'n digwydd yn Honduras ac eraill o dan reolaeth ganolog, fel yn Sbaen, lle mae'r Weinyddiaeth Gyllid yn astudio gwerthoedd yn ôl parthau, ond mae'r bwrdeistrefi yn gwneud y cyflwyniadau ar gyfer cytuno ar cyfraddau lleol. Yn gyffredinol, mae'r cysyniad o Eiddo yn seiliedig ar y diffiniadau yn y cod sifil, lle mae wedi'i sefydlu fel eiddo na ellir ei ddatgymalu o'r llain heb effeithio ar ei strwythur sylfaenol, am y rheswm hwn mae'n cynnwys yr adeilad, yn ogystal â gwelliannau eraill a hyd yn oed cnydau sydd yn y cyfrwng. ac yn y tymor hir maent yn barhaol gan gynyddu eu gwerth am resymau cynhyrchiant.

Yn gyffredinol, mae'r cyfraddau rhwng 1 a 15% o bob mil, sy'n golygu y byddai'n rhaid i eiddo sy'n werth $ 200,000 pe bai'r gyfradd yn 4% dalu $ 400 y flwyddyn. Nid yw'n ymddangos ei fod yn llawer, ond fel rheol dyma'r ail o ran pwysau, pan gofiwn fod mathau eraill o drethi uniongyrchol fel:

 • Diwydiant a Masnach
 • Gordal gasoline
 • Goleuadau cyhoeddus
 • Arwyddion
 • Gordaliad amgylcheddol
 • Delineiddio a threfoliaeth
 • Hyfforddi toiledau, tân a gwasanaethau eraill

Yr arfarniad trefol

prisiad gwastadYn gyffredinol, mae gan y gwerthusiad trefol, gan ddefnyddio'r dull (o fod eraill) o gost amnewid llai dibrisiant cronedig, ddwy elfen:

  Gwerth y tir. Mae hyn fel arfer yn cychwyn o astudiaeth yn seiliedig ar drafodion marchnad, y gellir ei gyfieithu i ardaloedd homogenaidd os gellir ei wneud mewn ffordd gynrychioliadol lle gellir cael gwerthoedd bras y tir.

Yn ogystal, mae ffactorau sy'n dylanwadu ar eiddo penodol yn unigol, naill ai'n negyddol neu'n gadarnhaol:

 • cyflwr y gornel
 • Mae'r topograffi, pan fydd yn effeithio ar y risg o dirlithriad, yn llifogydd neu'n cynyddu cost adeiladu
 • Y drefn arbennig
 • Angenrheidiol i dirlithriad neu lifogydd
 • Y berthynas o flaen y cefndir
 • Gwerth y dirwedd
 • Gwasanaethau cyhoeddus presennol

Gyda hyn, fe gewch chi gwerth y tir

prisiad gwastadYn achos Medellín, ystyrir y canlynol yn werthoedd sy'n effeithio ar werth y tir: topograffi, defnydd tir, ffyrdd a gwasanaethau cyhoeddus. A gelwir y parthau hyn yn barthau geoeconomaidd homogenaidd, a thablau atchweliad, mewn post arall byddwn yn dangos proses gyflawn Medellín.

prisiad gwastad  Gwerth yr adeiladCymhwysir hyn o astudiaethau o deipolegau adeiladu, sy'n seiliedig ar bwysoliad adeiladau nodweddiadol, a gyfrifwyd yn eu tro trwy daflenni costau uned. Yna mae'r broses ddal yn dosbarthu'r elfennau adeiladol sy'n dylanwadu ar y gwerth; felly mae ganddo: y defnydd yr adeiladwyd yr adeilad ar ei gyfer, y dosbarth o ddeunyddiau ac ansawdd crefftwaith neu swm pwysau elfennau adeiladu, gellir ei ddiffinio i ba fath o adeiladwaith y mae'n cyfateb.

Ar ôl nodi'r math o adeiladu sy'n berthnasol, wedi'i luosi â chyfanswm y metr sgwâr, os oes mwy nag un llawr cyntaf yn cael ffactor addasu a swm a gynhyrchir gwerth yr adeilad.

prisiad gwastad Yn ogystal, cymhwysir y ffactor dibrisiant cronedig, y defnyddir tabl ar ei gyfer hefyd sy'n seiliedig ar y blynyddoedd o adeiladu'r adeilad a'i adfer. Ar gyfer adeiladau arbennig, gwneir arfarniadau gan ddefnyddio mathau eraill o ddulliau, megis yn achos cyfadeiladau twristiaeth, parthau diwydiannol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg, meysydd awyr, ac ati. Mae manylion ychwanegol eraill yn cael eu cyfrif ar wahân, er eu bod hefyd wrth astudio adeiladau.

Felly mae'r gwerthusiad trefol yn cynnwys y swm o:

 • Gwerth y tir
 • Gwerth yr adeilad
 • Gwerth manylion ychwanegol eraill

Gwerthusiad gwledig

Mae'r gwerth gwledig, neu rustig yn debyg i'r trefol, gan fod y cydrannau canlynol:

prisiad gwastadGwerth tir, ar gyfer astudiaethau gwerth tir mae yna ddulliau arbennig yn seiliedig ar berthynas gwerth y farchnad a'i gynhyrchiant o fewn ardal economaidd a hinsoddol benodol. Mae'r dosbarthiad hwn yn cynnwys ffactorau mynediad corfforol, topograffig, hinsoddol, daearyddol a sylfaenol at ddibenion cynhyrchu.

Felly mae dosbarthiad o briddoedd yn cael ei wneud yn seiliedig ar eu gallu agrolegol, sydd hefyd yn dod yn ardal homogenaidd. Bydd y gwerth yn cael ei bennu yn ôl gwerth mesurydd sgwâr yr ardal, yn ôl arwynebedd y llain; Mae gan hyn, yn wahanol i'r un trefol, ffactorau addasu sy'n dylanwadu ar ei werth fel:

 • Pellter i nodau masnachol
 • Mynediad i sianeli cyfathrebu
 • Pellter i'r system ffynhonnell ddŵr neu ddyfrhau
 • Topograffeg

Ar ôl ei gymhwyso, fe gewch chi gwerth tir gwledig

 

Hefyd mae gwerth tir gwledig yn cynnwys gwerth adeiladau, gall yr astudiaethau teipoleg adeiladu gynnwys cystrawennau nodweddiadol o ardaloedd gwledig fel gwindai, ffermydd, galïau, ac ati. Bydd manylion ychwanegol hefyd a fydd yn cael eu cyfrif ar wahân, fel yn y trefol, megis pyllau nofio, cynteddau, waliau, argaenau, palmentydd, grisiau, ac ati.

prisiad gwastad Mae gwerth y cnydau parhaol, ar gyfer hyn, fel arfer mae'r astudiaeth yn seiliedig ar gostau mewnbwn, llafur a mecanwaith yn dod i ben mewn cyfartaledd ar gyfer gwahanol blanhigion (coffi, coco, palmwydd Affricanaidd ac ati),
neu mewn achos o laswellt fesul metr sgwâr. Ac fe fydd gan y rhain ffactorau addasu sy'n gysylltiedig â disgwyliad cynhyrchedd a ddisgwylir o hyd o'r cnwd hwn, sy'n cynnwys:

 • Statws ffytoiechydol
 • Oed y planhigion

Yna, bydd cynnyrch cyfanswm y planhigion, ar gyfer cost tyfu a lluosi gan ei ffactorau addasu gwerth cnydau parhaol.

Yna bydd yr arfarniad gwledig yn cynnwys y swm o:

 • Gwerth y tir
 • Gwerth adeiladau neu welliannau
 • Gwerth manylion ychwanegol eraill
 • Gwerth cnydau parhaol

 

Ydi hi'n werth chweil?

Mae'n bosibl bod rhai ohonoch chi, yng nghanol y post, yn teimlo fel eu bod yn canu gêm y closen capon, cyn i Melquiades wella'r clefyd anhunedd yn Macondo.

Ond mae'n werth chweil, o leiaf os bydd at ddibenion treth eiddo. Yn achos Colombia, o ganlyniad, trwy roi tri cham y Diweddariad Cadastral ym Medellín ar waith, yr oedd cyfanswm eu buddsoddiad oddeutu 8,840 miliwn pesos, y casgliad ychwanegol y gellir ei briodoli i'r prosiect ar gyfer y cysyniad o Dreth Eiddo Unedig. , yn ystod 3 blynedd gyntaf dilysrwydd, yn cyfateb i tua pymtheg gwaith y gwerth a fuddsoddwyd.  Yn achos Honduras, y cysyniad dreth o ystad go iawn yn cael ei ystyried fel un o'r potensial o hunan gynaladwyedd trefol, ond mae amser wedi dangos bod y broses hon ar waith yn haws nag cynaliadwyedd diffyg parhad.

I'r graddau y mae sefydliad llywodraethol yn yr ardal ariannol neu stentaidd yn gweithredu, yn systematoli ac yn rhoi parhad i fethodoleg, gall y prisiad fod yn ymarfer effeithiol iawn; yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer materion treth. Gall cost mentrau unigol neu fethodoleg hybrid fod yn uwch na'r refeniw disgwyliedig.

Mae hefyd yn effeithio ar bolisïau diffygiol mewn cystadleuaeth llafur trefol, pan fo nawdd gwleidyddol yn ei gwneud hi'n angenrheidiol bod hyfforddi pobl bob tro mae newid llywodraeth.

Yn yr erthygl hon mae a llaw ar gyfer cymhwyso'r dull gwerthuso trefol

6 Yn ymateb i "Yr arfarniad stentaidd"

 1. Nid i mi swnio'n treth drwg ar dir mewn ardaloedd gwledig nid yw'n swnio'n felly dim ond oherwydd nad ydym yn byw yn y pentrefi yn cael unrhyw help gan y llywodraeth, yn llawer llai rydym yn ystyried ein hanghenion fel nad oes raid i ni talu treth i'r prisiad tir hwn. Ni yw pobl o Coban ac nid yw bwrdeistref ein rhanbarth yn gwrando arnom pan fydd ei angen arnom.

 2. Cyfuniad diddorol iawn, bydd yna lawer o beiriannau chwilio yn fuan ar y pwnc hwnnw, rwy'n siŵr

 3. gwybodaeth ardderchog ar eich tudalen, syrthiais fel menig oherwydd ar hyn o bryd roedd angen i mi wybod rhywbeth mwy am yr arfarniad gwledig, trefol a sut mae'n dylanwadu ar brisiad y tir yn hyn o beth ....
  Diolch yn fawr iawn am y wybodaeth hon. Rwy'n gobeithio y byddwch yn parhau i gyhoeddi llawer mwy o'r pynciau hyn.

 4. Mae pynciau gwerthusiadau catestig yn ddiddorol, maent yn rhoi ffocws academaidd gydag iaith ddealladwy iawn. Llongyfarchiadau ar y porth.

 5. Diolch am eich gwybodaeth, yn ddiddorol iawn ond rydw i'n chwilio am rywbeth mwy penodol ac os oes yna ddolen lle gallwch ddod o hyd i werth metr sgwâr y tir yn Barrancabermeja yn benodol yn ardal Danube.

  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.