Blockchain a Bitcoin cymhwyso at y Gweinyddu Tir

Mewn cyngres o dechnolegau gwybodaeth cefais olygydd cylchgrawn, a ymgynghorodd â mi ynglŷn â chymhwyso'r math hwn o dechnolegau ym maes y Gofrestrfa Tir, Cadastre a Gweinyddiaeth Eiddo yn gyffredinol. Roedd y sgwrs yn fwy diddorol, er fy mod braidd yn synnu ei fod wedi gofyn i mi, o ystyried bod cwpl o fisoedd yn ei gylchgrawn wedi gwneud y cyhoeddiad am wlad yn y trofannau Americanaidd a oedd yn ei gweithredu. Tybiais mai datganiad i'r wasg yn unig ydoedd, lle collwyd y cyfle i ofyn am fwy o fanylion o'r ffynhonnell wreiddiol.

Y gwir yw nad yw gallu firaol yr acronymau #blockchain a #bitcoin yn ddim byd anhygoel, nid yn unig oherwydd bod ganddynt hyrwyddwyr mawr mewn gwahanol haenau o rwydweithiau cymdeithasol, ond oherwydd ei bod hefyd yn anghildroadwy i wahanu athroniaeth y technolegau hyn yn y dyfodol cau trafodion rhwng trydydd partïon. Yn yr erthygl hon rwy'n crynhoi'r prif agweddau y mae cwmnïau dymunol wedi eu hysgwyd y noson honno o Amaretos mewn bwyty gyda cherddoriaeth fyw sy'n hwylio ar hyd afon.

Beth yw Blockchain

gweinyddu tir blociauMae Blockchain yn dechnoleg ar gyfer storio data mewn cwmwl securitized. Mae cadwyni a nodau yn storio'r gweithrediadau sy'n gysylltiedig â'r gwrthrych a grëwyd i ddechrau, bron yn amhosib i dorri.

Mae cymhwyso'r dechnoleg hon yn y mater o Gweinyddu Tir, yn caniatáu amgryptio'r broses drafodol trwy flocio blociau mewn cwmwl. Yn achos Cofrestrfa Eiddo a Notari, mae'r gadwyn nid yn unig yn cynnwys y llwybr olynol, ond holl ddata sensitif y llawdriniaeth ar yr eiddo (gwerthuso, gwelliannau, gwerthiannau, morgeisi, asesiadau, ardollau, geogyfeirio, ac ati) yn cwmwl storio wedi'i amgryptio.

Beth yw Bitcoin?

bitcoin hondurasMae Bitcoin yn dechnoleg ar gyfer rheoli arian electronig ymhlith trydydd partïon. Mae'r dechnoleg yn trosi gwerthoedd arian o'r farchnad ffurfiol yn arian cryptograffig y gellir ei ddefnyddio ar gyfer prynu ymhlith trydydd partïon â chyfraddau is na'r farchnad ffurfiol. Mae'r Unedau Coin yn fath o gyfnewid electronig sy'n defnyddio cadwyni BlockChain ar gyfer y warant o gywirdeb.

Mae cymhwyso'r dechnoleg hon mewn Gweinyddu Tir, yn golygu trosi teitl eiddo yn unedau Coin, er mwyn ei droi yn deitl diogelwch. Dan yr amodau hyn, unwaith y bydd y teitl wedi'i gofrestru, caiff ei amgryptio gan BlockChain ac ar ôl iddo gael ei drosi'n warant trwy Bitcoin, gellir ei drosglwyddo rhwng trydydd partïon heb fod angen cymaint o gyfryngwyr.

Lle ysgafn neu realiti?

Yn y rhifyn hwn mae yna lawer o ddryswch, oherwydd gwerthwyd yr eithafion yn fwy na'r prosesau graddol y gellid eu cyrraedd mewn bwlch amser sydd nid yn unig yn dibynnu ar agweddau technolegol ond yn hytrach ar bolisïau a normau cyfreithiol. Felly, ar ôl yr ail Amareto, y cam cyntaf oedd agor y meddwl a dychmygu beth fyddai'n digwydd pe baem yn meddwl am y blynyddoedd 25 o hyn ymlaen, tra bod y merched a ddaeth gyda ni prin yn cyrraedd canol eu llygad y dydd cyntaf a'u gweld eto gyda wyneb o ddiddordeb er mwyn peidio â dangos ei anwybodaeth llwyr o ystrydebau yr oeddem yn gyfarwydd â nhw i fod yn obsesiynol obsesiynol.

Y pwnc hawsaf i'w ddefnyddio yw Blockchain fel technoleg, gan ystyried y capasiti mae'n rhoi system drafod i gynyddu diogelwch gwybodaeth. Yr hyn y mae pawb ei eisiau, yn hytrach na chael cronfa ddata tablau y gellir ei thorri, eu bod y tu mewn i gwmwl lle mae'n amhosibl adeiladu cadwyn o gysylltiadau mewn dilyniant tameidiog na ellir eu torri a bron deall Gallai hyn fod yn berthnasol i'r Gofrestrfa Eiddo, lle mae amodau cyfredol yr Eiddo wedi'u cynnwys yn y gadwyn: y partïon sydd â diddordeb yn y trafodiad (perchennog, notari, syrfëwr, banc, ac ati), y berthynas â'r eiddo (hawl, cyfyngiadau, cyfrifoldebau), gwrthrych y gyfraith a all fod yn berthnasol neu'n amherthnasol (fel eiddo deallusol neu eiddo masnachol mewn gweithredoedd), ei gyfeirnod geometrig ac uwchlaw holl ganol y model LADM, y ffynhonnell ... popeth, mewn dilyniant o flociau di-dor mewn llinyn sy'n debyg i'r gadwyn DNA.

Nid yw hynny'n ysmygu, mae'r dechnoleg honno'n bodoli eisoes ac fe'i dogfennir trwy wneud cais mewn meysydd eraill.

Wrth gwrs, dim ond technoleg yw Blockchain, nid ydynt yn offer barod i'w defnyddio; dylech bob amser yn datblygu system neu wneud cais i un sy'n bodoli eisoes, gyda'r cyflwr syml yn y manylebau technegol y contract yn nodi bod yn rhaid i'r cwmni wneud cais technolegau Blockchain ac wrth gwrs y capasiti adnoddau dynol i berfformio QA a bydd priodol -o leiaf i ddeall hanner y ffordd y cafodd ei wneud-.

Y broblem yw, y rhan honno o werthu'r dechnoleg hon yw credu bod Blockchain unwaith y bydd wedi'i gymhwyso yn atal bod angen gweithiwr proffesiynol i gynnal trafodiad. Ond gadewch i ni gymhwyso'r meddwl agored, a gadewch i ni feddwl am hyn:

Beth sy'n digwydd os byddwn yn cerdded gyda tocyn yn arian lleol fy ngwlad, sy'n cyfateb i ddoleri 10?

- Fy mwynglawdd i, gallaf fynd mewn tacsi a thalu gyda'r tocyn, gallaf fynd i siop a phrynu cerdyn munud ar gyfer fy ffôn symudol. Yn dibynnu ar ba ddinas yr ydw i, gallwn brynu cerdyn cydbwyso PayPal neu anfon arian drwy fy ffôn symudol heb orfod gwirio ei ddilysrwydd.

Pe byddai allan o ddoleri 100 yn gallu prynu ffôn symudol i mi a byddai llawer yn y siop yn gwirio ei bod yn ddilys, gyda pheiriant wedi'i wneud i ddilysu'r dilysrwydd.

5,000 mlynedd yn ôl, nid oedd modd meddwl hyn, gan fod y cyfnewid yn nwyddau, felly wrth newid ceffyl am lain roedd angen gweithiwr proffesiynol a oedd yn adnabod ceffylau i sicrhau ei fod yn iach, yn weithiwr proffesiynol i weld y plot a sicrhau ei fod yn gwybod mai ei neiniau a'i neiniau oedd y perchnogion, ac efallai gweithiwr proffesiynol arall i ysgrifennu'r llawdriniaeth honno mewn llyfr.

Gellir gwneud prynu a gwerthu heddiw yn hawdd iawn, oherwydd bod arian corfforol neu electronig yn fodd o drafod rhwng trydydd parti y gellir gwirio eu dilysrwydd ac mae'n arfer derbyniol.

Dyma pryd mae Bitcoin yn dod i mewn, gan fod ystad go iawn yn dod yn uned o werth, yn union fel diogelwch. Heddiw gallaf werthu teitl stoc i ffrind mewn bar, am ddoleri 2,000. Os yw am ddilysu'r dilysrwydd gall wneud hynny, neu gall ei dderbyn yn ddidwyll os yw'n gwybod i mi ac yn gwybod ble i ddod o hyd i mi os oes problem yn y ddogfen. Felly, unwaith y byddai teitl eiddo, ar ôl iddo gael ei gofrestru mewn system wedi'i amgryptio, ei securitized a'i ddefnyddio'n gyffredin, yn cael ei drosglwyddo rhwng trydydd partïon, ni fyddai'n meddiannu cyfryngwr, os yw'r perchennog yn gwybod mai chi sydd unwaith yn eich dwylo chi ac y gall ei drosglwyddo i un arall mwy neu ewch i'r banc dosbarthu i'w roi yn eich enw chi. Wrth gwrs, mae'n swnio fel mwg, ond dyna sut y gallech chi feddwl pwy oedd yn gwerthu Ogof Macpela i Abraham ar lannau afon Afon Iorddonen.

blocyn bitcoinFelly, nid yw Blockchain yn unig yn ddim mwy na thechnoleg berthnasol yn barod, gyda'r holl fanteision yr ydym yn gobeithio eu cael allan ohono. Yn ymwybodol na all y llawdriniaeth rhwng trydydd partïon fynd y tu hwnt i'r hyn y mae'r ddeddfwriaeth yn ei ganiatáu; Bydd y cyfryngwr ar gyfer y trafodion yn parhau i fodoli, oherwydd nid yw'n newid mwy na'r warant diogelwch sydd gan y system bresennol. Mae'r Blockchain yn cynyddu'r diogelwch cyfreithiol, ond nid yw'n lleihau'r amseroedd trafod os yw'r amodau cyfreithiol i newid system notarial sy'n seiliedig ar weithredoedd yn ei rwystro; ac nid yw chwaith yn lleihau costau trafodion os oes gan yr offeryn technolegol gyfyngiadau i ymgorffori Swyddfa Flaen yn ystwyth o fewn cyrraedd y defnyddiwr neu os yw'r bwlch treiddiad Rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig yn dal yn eang iawn, yn llawer llai os yw grym cyfreithwyr dros y Caiff arloesi ei blatio i'r protocol ar deipiadur a'r disgrifiad o Bearings / pellteroedd o dan arbenigedd cyfreithiwr.
Fodd bynnag, mae Blockchain yn gam mawr. Yn sicr, dyma'r dechnoleg a fydd yn caniatáu breuddwyd un o'm mentoriaid, sy'n gobeithio y bydd y prynwr a'r gwerthwr yn y banc yn rhoi eu bys ar y darllenydd olion bysedd ac yn gwneud y pryniant. Yn dechnegol sy'n ddichonadwy, ond gyda'r normau cyfreithiol, hyder defnyddwyr yn y data a'r amodau i newid meddylfryd y bobl ... bydd gwyrth y nefoedd neu lywodraeth ag arferion teyrn mewn o leiaf 25 o flynyddoedd parhaus.

Bitcoin yw'r cam nesaf, ar gyfer gwarantu a chymhwyso arian cryptograffig. Dyma fydd yn lleihau nifer y cyfryngwyr. Ond am hynny, mae ffordd bell i fynd; Yn enwedig oherwydd ei fod yn bwnc sy'n fwy na thechnolegol, mae'n economaidd, mae'n gofyn am ddeddfwriaeth ac amser lleol, sef yr hyn a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ei ddeall a'i dderbyn. Mae lleihau cyfryngwyr yn rhywbeth y gellir ei wneud heb Bitcoin, yn union fel nad yw'r wlad Ganolog yn dirprwyo i Fancio'r posibilrwydd o gofrestru morgais, ei ymestyn neu ei ryddhau; gweithredu yr oedd notari hen ffasiwn yn arfer ei wneud, gyda phapurau mewn ffolder melyn; Wrth gwrs, gyda dirprwyo tebyg i'r hyn a roddir i notari a chyfyngu ar gyfrifoldebau rhwng ffydd dda'r cleient, y ffydd notarial a'r cofnod cyhoeddus. O hyn i drawsnewid yn werthoedd ystad go iawn, dodrefn, masnachol neu ddeallusol ... ar goll.

Ond bydd yn digwydd. I'r graddau bod Factom ac Epigraph yn cyflawni prosiectau gweladwy, yn ddelfrydol nid o'r trydydd byd.

I fod yn onest, rwy'n bod yn rhy syml oherwydd nad yw'r cyfyngiad rhwng Blockchain a Bitcoin yn daclus; mae'n bosib gwneud dim ond gyda Blockchain llawer mwy heb orfod cyrchio i Bitcoin.

Yn achos y wlad Ganolog hon yn America y cyfeiriodd yr erthygl gylchgrawn ati, yr hyn sydd ganddi bellach yw prosiect peilot, lle mae'n profi technoleg Blockchain. Yn sicr mewn blynyddoedd 4 bydd yn ffaith brofedig am fersiwn newydd y System Unedig o Gofnodion, sydd yn ei fanylebau technegol yn dweud yn y nodweddion anweithredol bod yn rhaid i'r system ddefnyddio technolegau amgryptio trwy gadwyni a hefyd securitization. Mae Bitcoin yng nghategori'r rhai ohonom sy'n credu bod 25 mlynedd yn amser byr.

Ar y pwynt hwn o'r sgwrs, yr wyf wedi ei grynhoi yn unig, roedd y merched yn troi eu llygaid gyda'u hail llygad y dydd. Yn y pen draw codwyd i fyny i weld y tân gwyllt a adlewyrchwyd yn nyfroedd Afon Tafwys gan roi cipolwg ar silwét eu cotiau ... dim ond pan ddechreuon ni siarad am sut i gymhwyso'r Blockchain ar gyfer rheoli'r cadastre a fyddai'n bendant yn symleiddio heriau mwyaf cymhleth yr arolwg syfrdanol enfawr a'r arfarniad yn seiliedig ar amodau'r farchnad.

stwff registry bitcoin blockchain

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.