Blockchain a Bitcoin cymhwyso at y Gweinyddu Tir

Mewn cyngres technoleg gwybodaeth daeth golygydd cylchgrawn ataf, a ofynnodd imi am gymhwyso'r math hwn o dechnoleg ym maes Cofrestru Eiddo, Cadastre a Gweinyddu Eiddo yn gyffredinol. Roedd y sgwrs yn fwy na diddorol, er fy mod wedi synnu rhywfaint iddo ofyn imi, o ystyried eu bod wedi cyhoeddi am gwpl o fisoedd yn ei gylchgrawn am wlad yn y trofannau Americanaidd a oedd yn ei gweithredu. Cymerais mai datganiad i'r wasg yn unig ydoedd, lle collwyd y cyfle i ofyn am fwy o fanylion o'r ffynhonnell wreiddiol.

Y gwir yw nad yw gallu firaol yr acronymau #blockchain a #bitcoin yn ddim llai na syndod, nid yn unig am fod ganddyn nhw hyrwyddwyr gwych mewn gwahanol haenau o rwydweithiau cymdeithasol, ond oherwydd ei bod hefyd yn anghildroadwy i ddatgysylltu athroniaeth y technolegau hyn yn y dyfodol. yn agos at drafodion rhwng trydydd partïon. Rwy'n crynhoi yn yr erthygl hon y prif agweddau y gwnaeth cwmnïau dymunol gynhesu'r noson honno o Amaretos mewn bwyty gyda cherddoriaeth fyw sy'n llywio ar hyd afon.

Beth yw Blockchain

gweinyddu tir blociauMae Blockchain yn dechnoleg ar gyfer storio data mewn cwmwl securitized. Mae cadwyni a nodau yn storio'r gweithrediadau sy'n gysylltiedig â'r gwrthrych a grëwyd i ddechrau, bron yn amhosib i dorri.

Mae cymhwyso'r dechnoleg hon mewn materion Gweinyddu Tir, yn caniatáu amgryptio'r broses drafodion trwy gyfrwng blociau sydd wedi'u cyd-daro mewn cwmwl. Yn achos Cofrestrfa Eiddo a Notari Cyhoeddus, mae'r gadwyn nid yn unig yn cael ei chyfansoddi gan y llwybr olynol, ond holl ddata sensitif y gweithrediad ar yr eiddo (arfarniad, gwelliannau, gwerthiannau, morgeisi, mesuriadau, llyffethair, georeference, ac ati) yn cwmwl storio wedi'i amgryptio.

Beth yw Bitcoin?

bitcoin hondurasMae Bitcoin yn dechnoleg ar gyfer rheoli arian electronig rhwng trydydd partïon. Mae'r dechnoleg yn trosi gwerthoedd arian o'r farchnad ffurfiol yn arian cryptograffig y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pryniannau rhwng trydydd partïon gyda chyfraddau is na'r farchnad ffurfiol. Mae Unedau Coin yn fath o gyfnewidfa electronig sy'n defnyddio cadwyni BlockChain i warantu cywirdeb.

Mae cymhwyso'r dechnoleg hon mewn Gweinyddu Tir yn cynnwys trosi teitl eiddo yn unedau Coin, er mwyn ei droi'n ddiogelwch. O dan yr amodau hyn, unwaith y bydd y teitl wedi'i gofrestru, caiff ei amgryptio gan ddefnyddio BlockChain ac unwaith y caiff ei drawsnewid yn ddiogelwch trwy Bitcoin, gellir ei drosglwyddo rhwng trydydd partïon heb fod angen cymaint o gyfryngwyr.

Lle ysgafn neu realiti?

Mae yna lawer o ddryswch ar y mater hwn, oherwydd mae'r eithafion wedi'u gwerthu yn fwy na'r prosesau graddol y gellid eu cyrraedd mewn bwlch amser sydd nid yn unig yn dibynnu ar agweddau technolegol ond yn hytrach ar bolisïau a rheoliadau cyfreithiol. Felly, ar ôl yr ail Amareto, y cam cyntaf oedd agor ein meddyliau a dychmygu beth fyddai'n digwydd pe byddem ni'n meddwl heddiw 25 mlynedd o nawr, tra bod y merched a ddaeth gyda ni prin yn cyrraedd canol eu margarita cyntaf a'n gweld eto. gydag wyneb â diddordeb er mwyn peidio â dangos ei anwybodaeth lwyr am ystrydebau y mae geofumados obsesiynol wedi arfer â nhw.

Y pwnc hawsaf i'w gymhwyso yw Blockchain fel technoleg, gan ystyried y gallu y mae'n ei roi i system drafodion i gynyddu diogelwch gwybodaeth. Yr hyn y mae pawb ei eisiau, yn hytrach na chael cronfa ddata dablau y gellir ei thorri, mae'r rhain y tu mewn i gwmwl lle mae'n amhosibl adeiladu cadwyn o ddolenni sydd wedi'u cynnwys mewn dilyniant tameidiog na ellir eu torri a phrin hyd yn oed deall. Gallai hyn fod yn berthnasol i'r Gofrestrfa Eiddo, lle mae amodau cyfredol yr Eiddo wedi'u cynnwys yn y gadwyn: y partïon sydd â diddordeb yn y trafodiad (perchennog, notari, syrfëwr, banc, ac ati), y berthynas â'r eiddo (hawl, cyfyngiadau, cyfrifoldebau), gwrthrych y gyfraith a all fod yn faterol neu'n amherthnasol (fel eiddo deallusol neu eiddo masnachol mewn cyfranddaliadau), ei gyfeirnod geometrig ac yn anad dim canol y model LADM, y ffynhonnell ... popeth, mewn cyfres o flociau nad ydynt yn barhaus. mewn llinyn tebyg i'r llinyn DNA.

Nid yw hynny'n ysmygu, mae'r dechnoleg honno'n bodoli eisoes ac fe'i dogfennir trwy wneud cais mewn meysydd eraill.

Wrth gwrs, dim ond technoleg yw Blockchain, nid offer sy'n barod i'w defnyddio; rhaid datblygu neu gymhwyso system bob amser, gyda chyflwr syml ym manylebau technegol y contract sy'n dangos bod yn rhaid i'r cwmni ddefnyddio technolegau Blockchain ac, wrth gwrs, gallu'r adnodd dynol a fydd yn cyflawni SA a phriodol -o leiaf i ddeall hanner y ffordd y cafodd ei wneud-.

Y broblem yw mai rhan o werthiant y dechnoleg hon yw credu, unwaith y bydd Blockchain yn cael ei gymhwyso, nad oes angen gweithiwr proffesiynol mwyach i gynnal trafodiad. Ond gadewch i ni gymhwyso meddwl agored, a meddwl am hyn:

Beth sy'n digwydd os byddwn yn cerdded gyda tocyn yn arian lleol fy ngwlad, sy'n cyfateb i ddoleri 10?

-Mae'n fwynglawdd, gallaf fynd mewn tacsi a thalu gyda'r tocyn, gallaf fynd i siop a phrynu cerdyn munud ar gyfer fy ffôn symudol. Yn dibynnu ym mha ddinas yr wyf i, gallwn brynu cerdyn credyd PayPal neu anfon arian ar ffôn symudol heb iddo fod yn angenrheidiol i wirio ei ddilysrwydd.

Pe byddai allan o ddoleri 100 yn gallu prynu ffôn symudol i mi a byddai llawer yn y siop yn gwirio ei bod yn ddilys, gyda pheiriant wedi'i wneud i ddilysu'r dilysrwydd.

5,000 o flynyddoedd yn ôl nid oedd hyn yn bosibl meddwl, gan fod y cyfnewid nwyddau, felly wrth gyfnewid ceffyl am lain roedd yn rhaid cael gweithiwr proffesiynol a oedd yn gwybod am geffylau i sicrhau nid yn unig ei fod yn iach, ond yn weithiwr proffesiynol i weld y cynllwynio a gwarantu ei fod yn gwybod mai ei neiniau a theidiau oedd y perchnogion, ac efallai gweithiwr proffesiynol arall i ysgrifennu'r llawdriniaeth honno mewn llyfr.

Gellir gwneud prynu a gwerthu heddiw yn hawdd iawn, oherwydd bod arian corfforol neu electronig yn fodd o drafod rhwng trydydd parti y gellir gwirio eu dilysrwydd ac mae'n arfer derbyniol.

Dyma pryd y daw Bitcoin i mewn, gan fod eiddo yn dod yn unedau o werth, yn union fel y mae sicrwydd. Heddiw, gallaf werthu tystysgrif cyfranddaliadau i'm ffrind mewn bar am $ 2,000. Os yw am ddilysu'r dilysrwydd, gall ei wneud, neu gall ei dderbyn yn ddidwyll os yw'n fy adnabod ac yn gwybod ble i ddod o hyd i mi os oes gan y ddogfen broblem. Felly, ni fyddai teitl eiddo, unwaith y bydd wedi'i gofrestru mewn system mor amgryptiedig, urddasol a ddefnyddir yn gyffredin, i'w drosglwyddo rhwng trydydd partïon yn meddiannu cyfryngwr, os yw'r perchennog yn gwybod mai ef yw ef unwaith ac yn gallu ei drosglwyddo i un arall. mwy neu ewch i'r banc cyhoeddi i'w adneuo yn eich enw chi. Wrth gwrs, mae'n swnio fel mwg, ond dyna beth allen nhw feddwl a werthodd Ogof Macpela i Abraham ar lan tro yn Afon Iorddonen.

blocyn bitcoinFelly, nid yw Blockchain ynddo'i hun yn ddim mwy na thechnoleg berthnasol eisoes, gyda'r holl fanteision yr ydym yn gobeithio eu cael ohoni. Yn ymwybodol na all y gweithrediad rhwng trydydd partïon fynd y tu hwnt i'r hyn y mae'r ddeddfwriaeth yn ei ganiatáu; Bydd y cyfryngwr ar gyfer trafodion yn parhau i fodoli, oherwydd nid oes dim yn newid ac eithrio'r warant ddiogelwch sydd gan y system bresennol. Mae'r Blockchain yn cynyddu diogelwch cyfreithiol, ond nid yw'n lleihau amseroedd trafodion os yw'r amodau cyfreithiol i newid system notarial yn seiliedig ar weithredoedd yn ei rwystro; Nid yw ychwaith yn lleihau costau trafodion os oes gan yr offeryn technolegol gyfyngiadau i ymgorffori Swyddfa Flaen o fewn cyrraedd y defnyddiwr mewn ffordd ystwyth neu os yw'r bwlch treiddiad Rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig yn dal i fod yn eang iawn, llawer llai os yw pŵer cyfreithwyr dros y mae arloesiadau yn cael eu rhoi i'r protocol teipiadur a'r disgrifiad o gyfarwyddiadau / pellteroedd o dan arbenigedd cyfreithiwr.
Fodd bynnag, mae Blockchain yn gam mawr. Mae'n sicr mai hon fydd y dechnoleg a fydd yn caniatáu breuddwyd un o fy mentoriaid, sy'n gobeithio y bydd y prynwr a'r gwerthwr yn y banc yn rhoi eu bys ar y darllenydd olion bysedd ac yn gwneud y gwerthiant. Yn dechnolegol mae hynny'n ymarferol, ond o gael y normau cyfreithiol, bydd ymddiriedaeth y defnyddwyr yn y data a'r amodau i newid meddylfryd y bobl ... yn meddiannu gwyrth o'r nefoedd neu lywodraeth ag arferion teyrn mewn o leiaf 25 mlynedd barhaus.

Bitcoin yw'r cam nesaf, ar gyfer gwarantu a chymhwyso arian cyfred cryptograffig. Dyma fydd yn caniatáu i leihau nifer y cyfryngwyr. Ond am hynny, mae yna ffordd bell i fynd; yn enwedig oherwydd ei fod yn bwnc sy'n fwy na thechnolegol, mae'n economaidd, mae'n gofyn am ddeddfwriaeth ac amser lleol, a dyna fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ei ddeall a'i dderbyn. Mae lleihau cyfryngwyr yn rhywbeth y gellir ei wneud heb Bitcoin, yn yr un modd ag y mae'r wlad honno yng Nghanol America nid yn unig yn ei wneud trwy ddirprwyo i'r Banc y posibilrwydd o gofrestru morgais, ei ehangu neu ei ryddhau; gweithred a arferai gael ei wneud gan notari hen-ffasiwn, gyda phapurau mewn ffolder melynaidd; wrth gwrs, gyda dirprwyaeth debyg i'r un a roddwyd i notari a chyfyngiad ar gyfrifoldebau rhwng ewyllys da'r cleient, y ffydd notarial a ffydd gyhoeddus y gofrestrfa. O hyn i drawsnewid eiddo tiriog, symudol, masnachol neu ddeallusol yn werthoedd ... mae llawer ar goll.

Ond bydd yn digwydd. I'r graddau y mae Factom ac Epigraph yn cyflawni prosiectau gweladwy, nid y trydydd byd yn ddelfrydol.

I fod yn onest, rwy'n bod yn rhy syml oherwydd nad yw'r cyfyngiad rhwng Blockchain a Bitcoin yn daclus; mae'n bosib gwneud dim ond gyda Blockchain llawer mwy heb orfod cyrchio i Bitcoin.

Yn achos y wlad hon yng Nghanol America y cyfeirir ati yn yr erthygl gylchgrawn, yr hyn sydd ganddi bellach yw prosiect peilot, lle mae'n profi technoleg Blockchain. Gyda phob sicrwydd mewn 4 blynedd bydd yn ffaith brofedig am y fersiwn newydd o'r System Gofrestrfa Unedig, sydd yn ei manylebau technegol yn dweud yn y nodweddion an swyddogaethol bod yn rhaid i'r system gymhwyso technolegau amgryptio trwy gadwyni a hefyd urddasoli. Mae Bitcoin yng ngolwg y rhai ohonom sy'n credu bod 25 mlynedd yn gyfnod byr.

Ar y pwynt hwn yn y sgwrs, nad wyf ond wedi'i chrynhoi, roedd y merched yn rholio eu llygaid gyda'u hail fargarita. Fe ddaethon nhw i fyny i weld y tân gwyllt a gafodd eu hadlewyrchu yn nyfroedd afon Tafwys, gan ganiatáu cipolwg ar silwét eu crotshis ... dim ond pan ddechreuon ni siarad am sut y gellir cymhwyso'r Blockchain ar gyfer rheoli'r stentiau a fyddai yn bendant yn symleiddio heriau mwyaf cymhleth yr arolwg stentaidd enfawr. a'r arfarniad yn seiliedig ar amodau'r farchnad.

stwff registry bitcoin blockchain

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.