Cymhwyso normau topolegol yn y cyd-destun Geospatial

Un o'r datganiadau 6 XWUMX 2014, a nodwyd yn 1995, lle mae llawer o arbenigwyr o Ffederasiwn Rhyngwladol Geometregwyr yn cyflwyno'r hyn y byddai'r Cadastre yn edrych arno yn y flwyddyn 2014 oedd: "Bydd Cadastral Cartography yn rhan o'r gorffennol. Bydd y weithdrefn yn mynd yn ei blaen modelu".

Mae cartograffeg yn ddisgyblaeth hen iawn, ac mae wedi bod yn gwasanaethu mentrau o bwys mawr i'r ddynoliaeth bob amser, yn dibynnu ar yr amser: Concwest, Rhyfeloedd, Crefydd, Ymchwil, Twristiaeth, Ecoleg ac ati. Nid yw heddiw yn achos gwahanol i adegau eraill, er bod cynhyrchion cynrychiolaeth yn hollol wahanol; cyn i fap fod yn wir waith celf ar gyfer lefel y manylder a chost ei baratoi. Roedd y safonau yn yr amserau hyn wedi'u gosod ar agweddau o gymeriad gweledol, fel maint llythrennau, symboleg llinellau, pwyntiau, llenwi, plot, ac ati. er bod yr egwyddorion gwyddonol bron yr un fath yn yr oes bresennol. Oherwydd y cyfyngiadau technolegol roedd yn rhaid rheoli gwahanol fodelau data, mewn gwahanol raddfeydd.

Heddiw mae gennym gronfeydd data, systemau gwybodaeth cyfrifiadurol a rhyng-gysylltiedig, fel y gellir cynrychioli gwahanol fersiynau o realiti yn yr un model data.

safonau topoleg

Dim ond un achos yw delwedd y sampl o gymhlethdod ein bywyd go iawn, sy'n berthnasol i achos gweinyddu tir:

  • Mae yna eiddo gwreiddiol.
  • Ar y ffin mae wedi rhoi'r hawl i gwmni ffôn i fanteisio ar ei ddefnydd am flynyddoedd 25.
  • Yn ogystal, mae yna stryd, sydd wedi'i hadeiladu gan y cwmni sy'n berchen ar y tŵr, y mae ganddi nid yn unig yr hawl tramwy ond y cyfrifoldeb o fuddsoddi ddoleri 8,000 mewn gwaith cynnal a chadw bob blwyddyn.
  • Mae tŷ'r perchennog wedi bod i lawr y stryd.
  • Yn ogystal, mae ardal wedi'i marcio â melyn, y mae ei hawl eiddo yn dyst bod y perchennog ymadawedig wedi ysgrifennu. Dywedodd y dystiolaeth hon mai'r mab fydd perchennog yr eiddo, unwaith y bydd yn priodi a bod ei fab yn cael ei eni. Fel arall, rhaid i'r eiddo ddod yn eiddo cymunedol. Priododd y mab, ond mae wedi darganfod ei fod yn ddi-haint. Ni all y llys goruchaf ddatrys unrhyw beth ynglŷn â'r ewyllys i gyhoeddi dedfryd, yn enwedig gan fod ei wraig yn drawsrywiol ac ni all gael plant ...

Mae'n amlwg mai dim ond cofio ehangder y sbectrwm o bosibiliadau yr wyf wedi gorliwio. Mae dyfodiad yr oedran cyfrifiadur yn sicr yn nodi carreg filltir wrth reoli gwybodaeth, nid yn unig oherwydd bod angen gwneud systemau ar gyfer rhyngweithio dynol, ond hefyd oherwydd bod y diddordeb mewn rhannu gwybodaeth mewn cyd-destunau rhyngwladol yn cael ei globaleiddio. Achos ISO 19152 mae'n enghraifft glir o sut mae'r holl bosibiliadau hynny mewn gweinyddiaeth tir wedi eu modelu, dosbarthiadau presennol, is-ddosbarthiadau a phriodoleddau wedi'u diffinio ar gyfer pob achos posibl.

Yn hytrach na rhoi cymhlethdod i'r pwnc, yr hyn y mae safon LADM (ISO 19152) yn ceisio ei wneud yw helpu'r sefydliad sy'n gyfrifol am reoli'r tir mewn gwlad i gyflawni ei rôl generig, waeth beth fo'i faint, y Gofrestrfa gofrestru - Cadastre, ac ati. A bydd y rôl generig honno bob amser yn:

  • Cadwch y berthynas rhwng hawliau eiddo wedi'i diweddaru.
  • Darparu gwybodaeth i'r cyhoedd am y cofnod hwn.

Felly mae modelu yn dueddiad o gymhwysiad mathemategol i'r oedran geo-ofodol.

topolegau safonau

1. Mae'r safon yn rhwymedigaeth o gydbwysedd semantig.

Mae dyfeisgarwch y bod dynol yn ymosodol, yn fwy pan mae marchnata canlyniadau yn gystadleuol iawn, bob dydd cawn ein synnu gan geisiadau newydd yn seiliedig ar reoli topolegau gofodol. Mae'r angen am y safon yn codi dim ond er mwyn creu cydbwysedd rhwng y cynnig o fanteision technoleg ym maes cronfeydd data gofodol, GIS, Rhyngrwyd, ffynhonnell agored, offer perfformiad uchel ac, ar y llaw arall y galw pobl, sefydliadau cyhoeddus a phreifat ar gyfer rhyngweithio â gwybodaeth yn effeithlon. Mae bodolaeth y safonau hyn, yn ffurfioli cydnabyddiaeth o reolau a normau y gallwch eu defnyddio i fodelu gwrthrychau realiti o dan yr un iaith semantig. Mae dilysrwydd rhyngwladol derbyniol sefydliad safoni rhyngwladol (ISO) yn caniatáu heddiw, -yn achos daearyddiaeth- bod y llif sy'n cynnwys caffael, prosesu, dadansoddi, cyflwyno a throsglwyddo data gofodol rhwng gwahanol ddefnyddwyr, systemau a lleoliadau yn cael ei hwyluso. O ganlyniad, mae cwmnïau a fu unwaith yn monopoli eu sefyllfa gyda chynhyrchion neu wasanaethau, bellach yn ceisio sicrhau cydymffurfiaeth weladwy â safonau.

2. Rôl yr OGC mewn safonau geo-ofodol.

Yn achos safonau geo-ofodol, mae'r rhan fwyaf o safonau ISO presennol yn cael eu datblygu gan y Consortiwm Geo-ofodol Agored OGC -cyn Consortiwm Agored GIS- sy'n cymryd rhan yn y Pwyllgor Technegol (TC / 211) sy'n gyfrifol am bynciau gwybodaeth ddaearyddol a geomateg, fel arfer yn yr ystod 19000. Yn yr OGC, mae 481 ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn endidau, ymhlith cwmnïau, sefydliadau ac endidau cyhoeddus sy'n gysylltiedig â disgyblaethau yn yr ardal geo-ofodol. Diolch i'r achos hwn, mae rhyngweithredu yn y defnydd presennol o dechnolegau yn y maes daearyddol wedi gwella'n fawr. Mae hefyd angen cydnabod bod rhan o rinwedd yr OGC yn deillio o'r duedd bresennol o ddemocrateiddio gwybodaeth sy'n hyrwyddo cod am ddim. Er bod gan yr OGC yr enw hwnnw ers 1994, mae ei ragflaenydd yn deillio o ymdrech gynaliadwyedd y ffynhonnell agored agored System Wybodaeth Ddaearyddol: GRASS, sydd wedi bodoli ers y 1970au. Mae hefyd yn ddiddorol gweld bod yna tuedd di-droi'n-ôl sefydliadau cyhoeddus, rhanbarthol a rhyngwladol i betio ar gynaliadwyedd a chymhwyso safonau. Ceir tystiolaeth o achos y Gweinyddu Tir gan fentrau fel: Mae INSPIRE, sy'n mabwysiadu'r ISO 19152 fel arbenigedd mewn rheoli tir, LANDxml.org yn achos arall, y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Ewropeaidd EULIS a'r un FIG.

3. Heriau'r gweithwyr proffesiynol newydd yn yr ardal geo-ofodol.

Tir aml xmlMae pwysigrwydd presennol y safonau yn gorfodi gweithwyr proffesiynol newydd sy'n gysylltiedig â'r pwnc geo-ofodol, nid yn unig i wybod ond i ddyfnhau. Y tu hwnt i gasglu, dadansoddi, rheoli neu gyfnewid data, rhaid iddynt allu darllen modelau, dehongli rheolau, cynlluniau gofodol ac, yn fwy na dim, yr ieithoedd y cânt eu dogfennu ynddynt. Nid yw'r her yn syml. Mae rolau traddodiadol wedi eu gwahanu rhwng y rhai sy'n dal (syrfewyr, syrfewyr), y rhai sy'n dadansoddi (daearyddwyr, peirianwyr, daearegwyr), y rhai sy'n cynhyrchu deunydd terfynol (cartograffwyr, drafftio) a'r rhai sy'n gwneud systemau ar gyfer rheoli data (cyfrifiadur) . Nawr bod yr holl ddisgyblaethau yn cael eu cyfuno yn y defnydd o dechnolegau, sy'n gofyn am iaith fodelu unedig, dyma'r UML.

Ond: Faint o safonau y dylem eu gwybod?

Rydym yn ymwybodol bod perygl o fynd ar goll o fewn cymaint o ddogfennau, rheolau, rheolau a phrotocolau. Y tu hwnt i ddefnyddio'r safonau, a wnawn bob tro y byddwn yn integreiddio haen WMS, WFS, mae'n gyfleus bod gweithwyr proffesiynol yn dyfnhau yn y cyd-destun hwn yn raddol.

  • Yn y lle cyntaf, mae'n gyfleus i chi feistroli prif agweddau'r iaith UML. Gellir gwneud hyn nesaf at wybod y CSL (iaith sgema gysyniadol), sy'n eithaf syml i'w deall gan fod ei gwmpas yn sgematig ar lefel tynnu'r byd go iawn. Rydym wedi bod yn ei wneud ers yr ysgol uwchradd, pan wnaethom fapiau cysyniadol neu fapiau meddwl; a ddatblygodd ein gallu i ddeall, synthesis, tynnu a, dim ond safon a gymhwysir i'r maes hwnnw yw'r CSL.
  • Yna bydd yn gyfleus gwybod y prif reoliadau, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â'u cynllun rôl o fewn cylch cynhyrchu data daearyddol. I sôn am rai, Spacial (ISO 19107), Dros Dro (ISO 19108), Cynllun Ansawdd (ISO 19115), Geiriadur Daearyddol (ISO 19112) a Metadata (ISO 19115).
  • Yn y trydydd enghraifft, mae hefyd yn bwysig deall tueddiadau pensaernïaeth systemau cyfrifiadurol, yn enwedig y rheini sydd wedi'u cyfeirio at wasanaethau (SOA), lle gellir gweld y broses ddylunio hon yn glir o'r cysyniad cyffredinol i'r methodolegol ar lefel manylion a data.

I gloiMae ymgorffori normau topolegol yn y cyd-destun geo-ofodol yn agweddau sydd, er eu bod yn gwneud rôl y gweithiwr proffesiynol newydd mewn gwyddorau daear, yn achosi ffyniant cynaliadwy cymhwyso gwybodaeth ddaearyddol i lawer o ddisgyblaethau bob dydd. Bydd modelau dysgu i ddeall yn gwella cyfleoedd gweithwyr proffesiynol sy'n disgwyl bod yn gystadleuol yn y senario newydd yn y cyd-destun daearyddol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.