Sut i gael fy mab allan o Venezuela

Ar ôl gweld y cyngerdd ar gyfer cymorth dyngarol i Venezuela, penderfynais ddod i gasgliad gydag ysgrifennu nad oeddwn i wedi gallu gorffen. Os ydych chi'n darllen y cyhoeddiad, am fy odyssey i adael Venezuela, yn siŵr eu bod wedi gadael y chwilfrydedd i wybod sut oedd diwedd fy nhaith. Parhaodd ordeal y daith, yr wyf wedi dweud wrthynt fy mod yn gallu prynu fy tocyn bws yn Cúcuta ac wedi olaf selio'r pasbort mynediad. Wel, y diwrnod wedyn fe wnaethom fynd ar y bws i Rumichaca - ffin ag Ecwador - roedd y daith oddeutu 12 awr, fe gyrhaeddom ni 2 yn y bore. Eisoes yn y terfynell Ecwaciaidd, bu'n rhaid i mi aros dau ddiwrnod arall mewn ciw; Gan fy mod yn newynog, talais i 2 $ am ginio roeddwn i'n: cyw iâr brostwr gyda reis, salad, chorizo, ffa coch, ffrwythau Ffrangeg, Coca-Cola a chacen pwdin

-y bwyd hwnnw, i mi oedd y gwir orau'r daith-.

Ar ôl cael cinio, rydym yn talu tacsi Rumichaca Tulcan, oddi yno roedd rhaid i ni fynd i'r Guayaquil a Quito, at ein syndod nad oedd unrhyw fysiau gweithredol naill ai cyrchfannau, felly i beidio cadw aros cymerodd fws nad oedd ganddynt unrhyw o gysur. Yn hyn o beth daeth llawer o bersonél, plismona a gwarchodwyr yr awdurdod i fyny i ofyn a oedd Colombians ar y bws -Doeddwn i byth yn gwybod pam - Fe wnaethon ni barhau â'r daith, fe gyrhaeddom derfynell Quitumbe a chymerom fws arall i Dumbes, ar ôl cyrraedd, treuliasom ddiwrnod arall yn aros am fws i Lima, ond ni wnaethom aros mwyach, penderfynasom dalu tacsi arall. Treuliwyd 24 awr i ffwrdd, hyd nes o'r diwedd, yr wyf yn cymryd bws i'r rhan ddeheuol y ddinas Lima, lle rwy'n byw ar hyn o bryd.

Maent wedi bod misoedd o waith caled, gwaith egnïol yn dweud, ond dim ond y ffaith o gael y pŵer prynu i dalu am wasanaethau, llety, bwyd ac weithiau'n tynnu sylw, yn gwneud i mi deimlo bod yr holl ymdrech yn werth chweil. Yn yr amser hwn, cefais lawer o swyddi, fel y dywedant yn fy ngwlad yn lladd unrhyw deigr; o werthu candy mewn gasoline dosbarthu, cynorthwy-ydd coginio mewn bwyty, i ddigwyddiadau diogelwch, yn dilyn Siôn Corn helpwr mewn canolfan, mae llawer o bethau wnes i achub y pris a threuliau fy mab.

Dywedais wrth ei mam, oherwydd rhesymau amlwg argyfwng economaidd a chymdeithasol, na allem barhau i ganiatáu i'n mab dyfu a datblygu yn yr amgylchedd hwnnw. Er bod ei mam a minnau ychydig yn bell, cytunodd â mi mai dyna'r peth iawn iddo ef a'i ddyfodol.

mwy o blant bob dydd yn cael eu, yn crwydro yn y strydoedd o Venezuela, ychydig yn gadael cartref i helpu, mae eraill yn mynd i adael eu dogn o fwyd i frodyr a chwiorydd iau, eraill oherwydd bod y sefyllfa wedi achosi iselder a phroblemau iechyd meddwl yn eu cartrefi - Mae'n well ganddynt fod yn bell o gartref - ac mae eraill bellach yn ymwneud â throseddau. Mae llawer o bobl diegwyddor yn recriwtio plant i'w defnyddio mewn lladrata, yn gyfnewid am blatyn bwyd a lle i gysgu.

Fel y gwyddoch y rhan fwyaf ohonoch, nid yr argyfwng yn Venezuela nid yn unig yn economaidd, mae'n wleidyddol, mae wedi cyrraedd yr achosion mwyaf anhygoel, er enghraifft, sut na chafodd fy mhlentyn ei basbort ei ddiweddaru; ceisiwyd drwy'r sianeli rheolaidd i ofyn am un newydd, os nad oedd yn bosibl, yr unig opsiwn oedd yr estyniad a elwir yn hyn, sy'n caniatáu dilysrwydd y pasbort i gael ei ymestyn am ddwy flynedd. Wel, ni wnaethom gyflawni trefn mor syml, bu'n rhaid i mi dalu cyfanswm o 600 U $ D i reolwr ar y pryd, a roddodd sicrwydd i mi o gyhoeddi'r estyniad.

Plant a phobl ifanc yw'r rhai sydd wedi dioddef fwyaf o'r sefyllfa hon, mae'r rhan fwyaf wedi adnabod yn eu bywyd byr, y newyn oherwydd diffyg adnoddau ac aneffeithlonrwydd y gwasanaethau sylfaenol. Mae llawer hefyd wedi gorfod mynd i'r gwaith, gan adael cyfraddau gollwng yr ysgol yn rhy uchel bob blwyddyn, yn syml oherwydd bod angen iddynt ddod o hyd i ffordd i helpu gartref.

Gan fod y peth pwysicaf eisoes - y pasbort - dechreuom y gwaith papur, hynny yw, y trwyddedau teithio, gan fod fel mewn llawer o wledydd eraill; Ni all y Gweinidogion adael y wlad heb y caniatâd priodol wedi'i lofnodi gan y ddau riant a'i ddilysu gan y corff cymwys. Roedd yn rhaid inni dalu post mynegi, fel y gallwn lofnodi'r papurau cyfatebol a gallu dod â hi.

Penderfynodd ei mam ddod ag ef, esboniais y byddwn yn ei gefnogi dim ond pan gyrhaeddais, gan fy mod yn gyfyngedig i dalu am gostau fy mab. Derbyn yr amodau, a gallu arbed cymaint ag y gallai, -Rwyf hyd yn oed yn rhoi'r gorau i fwyta rhai dyddiau- Gofynnais iddi brynu'r tocyn, roedd hi'n gofalu amdano.

Pan adawais i Venezuela, rwy'n pwyso ar gyfanswm o 95 kg, heddiw mae fy mhwysau yn 75 kg, y sefyllfa straen a'r cyfyngiadau, wedi dylanwadu ar fy mhwysau yn llwyr.

Diolch i Dduw, nid y darn yn prynu yn yr un derfynell fy mod yn rhedeg gyda'r dynged a allai dalu bws gweithredol iddo deithio i San Cristobal, ac oddi yno aeth tacsi i San Antonio del Tachira; Yno maent yn treulio'r nos mewn hostel, mae'n rhaid ichi ddeall pa mor anodd y gall fod ar gyfer dyn -blentyn yn ei arddegau- ewch drwy'r broses deithio gyfan. Yn wahanol iawn i'r hyn y gall oedolyn ddioddef, diwrnod a noson yn yr awyr agored, ond ni allwn adael fy mab yn mynd trwy'r un sefyllfa, yn enwedig pan nad oeddem yn gwybod y byddent yn eu hwynebu ar adeg mynd i'r Cucuta.

Y diwrnod nesaf, maent yn cymryd yn llogi yn flaenorol i fynd â nhw i'r tacsi ffin, lle, fel y bu'n rhaid i mi aros dau ddiwrnod, y tro hwn nid gan y llinell o bobl oedd eisiau gadael Venezuela, y tro hwn yr oedd gan fethiant trydanol nad yn caniatáu cysylltu gwybodaeth yr awdurdodau SAIME, i wneud y weithdrefn selio.

Pan seliwyd y darn, fe gysyllton nhw â'r un person a helpodd fi, yn cynnig bwyd iddynt a lle i gysgu tan y diwrnod wedyn. Maent yn prynu'r tocyn tan Rumichaca, yna dechreuodd gyfergyd, roedd llawer o Venezuelans a oedd o leiaf 4 diwrnod i fynd i Ecuador, y broblem oedd bod y llywodraeth Ecwador cyhoeddi y dyddiau hyn datganiad sy'n pennu mai dim ond byddai'r ffin Venezuelans rhai oedd pasbort

Am bethau Duw, ac yr wyf yn talu llawer o adnewyddu pasport ymdrech, fyddwn i ddim wedi dychmygu, byddai wedi digwydd os oedd ganddynt dim ond y cerdyn adnabod fel modd o incwm. Yn Rumichaca prynasant tocyn i Guayaquil, cyrraedd yn treulio'r noson yn hostel arall yn eithaf ostyngedig, dim ond gyda lle cysgu. Y noson honno, pob gofynnodd hi oedd ei mam yn rhywbeth i'w fwyta a chael cert sy'n gwerthu empanadas gwyrdd, yn does blawd wedi'i stwffio â chig a chaws banana gwyrdd, dyna beth oedd gennym cinio.

Y diwrnod wedyn fe'i galwais ef, roedd yn blino iawn, rwy'n cofio fy mod wedi dweud wrtho - Dad dawel, maen nhw'n mynd i gyrraedd, mae angen llai -, gan geisio lleddfu ei blinder trwy ei annog. Ar goll ychydig dros awr i ffwrdd 4, mynd ar y bws i'r Tumbes, roedd yn daith dawel wedi'r cyfan, ar y bws cysgu ychydig-mewn ffordd sy'n ychydig yn fwy na 20 awr- anfwriadol a Roeddent yn y lle yn prynu'r tocyn i Lima.

Nid yw fy mab byth wedi bod yn blentyn sy'n cwyno, nid yw'n gwrthod dim byd, nid i'w fam nac i mi, mae'n ordew a pharchus iawn, yn y sefyllfa hon byddai'n dweud ei fod yn ddyn dewr. Gyda dim ond 14 o flynyddoedd roedd yn wynebu sefyllfa y mae fy nhad-cu yn byw, Eidaleg a aeth i Venezuela i ddianc o'r rhyfel, a byth yn gadael -yno bu farw- sefyllfa y mae llawer o Lladiniaid ac Ewropeaid yn ei basio hefyd.

Ar hyn o bryd mae ei mam yn gweithio fel gwraig gwasanaeth -glanhau- ar ôl gorffen y dydd mae'n gwerthu melysion yn yr orsaf nwy, -mae hi hefyd yn gwneud ei rhan ar gyfer lles y plentyn-, ac ef, yn dda ... Dywedaf wrthych fod ychydig yn llai na 6 o fisoedd yn yr ysgol, y rhoddwyd cydnabyddiaeth iddo fod yn "ysgol ymroddedig i'w astudiaethau, cydymaith dda a pherson ardderchog". Gorffennodd ei flwyddyn ysgol fel y cyntaf yn ei ddosbarth, ac yr wyf, yn falch o allu cyfrannu at ei ddatblygiad gwell, i beidio â byw'n ddyddiol â phryder, ofid neu ofn. Rydw i'n dal i weithio'n galed, gan dynnu sylw ato, i'm mam, am ein dyfodol.

Yn olaf, diolch i olygydd Geofumadas, a ddarllenais yn ystod fy amser pan oeddwn i'n gweithio i'r Llywodraeth yn ymarfer fy nghamfesiwn ac a roddodd y cyfle i mi gyhoeddi'r testun hwn sy'n mynd allan o'r pynciau geomataidd; ond nid yw hynny'n gadael ei ysgrifau pan ddywedodd am yr argyfwng yn Honduras.

Un Ateb i "Sut ges i fy mab o Venezuela"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.