3 Newyddion a 21 digwyddiad pwysig yng nghyd-destun GEO - Gan ddechrau 2019

Mae Bentley, Leica a PlexEarth ymhlith y newyddbethau mwyaf diddorol sy'n cychwyn ym mis Chwefror 2019. Yn ogystal, rydym yn dangos ein bod wedi llunio 21 o ddigwyddiadau diddorol sydd ar ddod, lle gall y gymuned gyfan o weithwyr proffesiynol geo-beirianneg gymryd rhan. Rhai o'r pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y digwyddiadau hyn yw: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, dylunio, CAD a hefyd IoT.

Gofynnwch i'r arbenigwr - MicroStation CONNECT Edition

Lansiwyd hwn gan Bentley, fel dewis amgen gwerthfawr i ddefnyddwyr sydd yn aml angen cyngor y tu hwnt i'r cymorth technegol a gynigir gan lawlyfrau neu weminarau'r ceisiadau. Mae'r angen hwn yn fy marn i ar ôl codi yn un o ddigwyddiadau Llundain, yn ôl pan oeddem yn system syfrdanol gwlad o Ganol America roeddem eisiau symud o Geographics i BentleyMap set o gymwysiadau datblygedig, ynghyd â ffeiliau 4500 yn dgn gyda fersiwn hanesyddol a oedd yn gorfod mynd i Oracle Spatial .

Yn fyr, maent yn sesiynau am ddim o'r enw "Gofynnwch i'r Arbenigwr", ar ddydd Mawrth am hanner dydd, amser Dwyrain yr UD ac amser 12 PM Llundain.

Yma gallwch ymuno, i fod yn ymwybodol o'r materion sy'n dod.

Fel enghraifft, dyma'r pynciau a gymerir yn yr wythnosau canlynol:

  • Ffurflenni gwaith a pharamedrau paramedr 12-Feb mewn ceisiadau CONNECT Edition
  • 19-Feb Datblygwyd ceisiadau mudo gyda VBA, BMR a MDL
  • 26-Feb Gwasanaethau cwmwl ar gyfer ceisiadau CONNECT Edition

Leica Geosystems + SVAB

Mae'r Leica Geosystems enfawr, wedi'i nodweddu ers blynyddoedd fel un o'r pileri wrth greu, rheoli a monitro technolegau a ddefnyddir hyd yma, o'r maes geo-ofodol, diogelwch, amddiffyn, peirianneg i adeiladu. Ar Chwefror 7, cyhoeddwyd bod ei bartneriaeth â SVAB, cwmni sy'n ymroddedig i ddatblygu cynhyrchion ar gyfer cloddwyr -yn amrywio o'r rheolaeth, i'r synwyryddion a'r rheolaethau-; wedi talu ar ei ganfed, mae'r ddau wedi cyflwyno un o'r atebion ar gyfer rheoli peiriannau, gan ganolbwyntio ar gynhyrchiant yr iXE3 ac iGW3. Nid yw'r datrysiad hwn yn ddim mwy na system sy'n seiliedig ar gydnabod offer Quantum SVAB.

Os cofiwn, mae'r eicon Leica iXE3 yn system sy'n caniatáu i'r peiriannau yn 2D a 3D gael eu rheoli'n fanwl, gall panel rheoli greu modelau tir, gan roi hyblygrwydd yn y maes; Ar y llaw arall, mae'r iGW3, yn weithiwr amser real ar gyfer rhaw-bwced y cloddiwr, i allu gwneud addasiadau ar unwaith ac osgoi treulio amser trwy wirio union lefeliad y rhain.

Y system a gyflwynir gan Leica + SVAB, yw'r Adnabod Offeryn, mae'n gwbl ddi-wifr - mae'n cael ei gysylltu trwy Bluetooth Low Energy (BLE), ac mae ganddo'r posibilrwydd o ganfod pa offeryn yw'r peiriannau y mae prosesau cloddio, a hefyd yn nodi pa systemau neu offer sy'n cael eu hintegreiddio i'r peiriant.

Mae'r system arloesol hon wedi'i hintegreiddio â'r technolegau a ddatblygwyd o'r blaen, yr iXE3 a'r iGW3, sy'n golygu bod y peiriant diwydiannol yn cael ei drin yn well ac yn effeithiol.

Mae rhai gweithredwyr yn newid bwcedi sawl gwaith y dydd; Gyda'r gosodiadau adnabod offer, mae'r risg o wall dynol yn cael ei ddileu. Mae integreiddio â'r datrysiad rheoli peiriant yn golygu mai dim ond un panel y mae angen i'r gweithredwr ganolbwyntio arno

Un o fanteision y system hon yw hwyluso prosesau ar gyfer gweithredwyr peiriannau, gan ddileu'r angen i newid gosodiadau â llaw. Yn ogystal, mae'n atal unrhyw weithredwr (newyddian neu arbenigwr) rhag defnyddio'r rhaw bwced yn anghywir, gan greu gwastraff amser ac ailadroddiadau cloddio gan fod y system yn gyfathrebol - mae'n anfon rhybuddion os yw'r gweithredwr yn dewis teclyn heb fodiwl adnabod offer. - ac wedi'i awtomeiddio'n llawn. Mantais arall yw ei fod yn cydnabod offer fel bwcedi gogwyddo safonol a chylchdrowyr gogwydd symudadwy.

Mae'r system cydnabod offer yn sefydlu safon newydd sy'n manteisio ar y wybodaeth y mae offeryn gwaith y peiriant wedi'i gysylltu â hi.

Disgwyliwn, o'r ochr hon, ansawdd y cynnyrch hwn, fel y maent wedi'i gyflawni trwy daflwybr Leica, heb esgeuluso ei Gyd-grewr SVAB, a fu'n arweinwyr wrth gynnig cynhyrchion yn yr ardal. hydroleg. Yn fuan yn hytrach nag yn hwyrach byddwn yn gweld cymhwysiad y system hon a'r buddion a ddaw yn ei sgil.

Plexscape + Adar i

Mae'r mwyafrif yn adnabod Plexscape am fod yn ddatblygwyr yr hyn a elwir yn PlexEarth, un o'r offer sylfaenol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n defnyddio systemau CAD yng nghynlluniau effeithlon prosiectau AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu). Yn ddiweddar, gwnaeth Plexscape gynghrair â TranSoft, ac nid yw partneriaeth newydd gyda Bird.i byth yn peidio â’n syfrdanu; platfform ar gyfer cyrchu ac arsylwi delweddau o loerennau neu yn yr awyr, sy'n cael data gan rai o'r mawrion ym maes delweddaeth fel: AIRBUS, Digital Globe, Bluesky, neu'r blaned. Mae Bird.i yn uno mynediad at ddelweddau â phrosesau deallusrwydd artiffisial, i gael data geo-ofodol o ansawdd uchel ar gyfer marchnad a phrosesau AEC.

Mae'r angen yn codi ar gyfer integreiddio'r uchod, fel yr ateb i'r holl anawsterau hynny sy'n digwydd, wrth gyflawni unrhyw weithgaredd sy'n cynnwys delweddau â phrosesau geo-beirianneg; er enghraifft: prynu delweddau cydraniad uchel (cost uchel), camgymeriadau wrth ddylunio, oedi neu brosesu gyda delweddau rhydd gyda chyfyngiadau defnydd, cywirdeb isel neu ddibynadwyedd.

Yn Plexscape, rydym wedi ymrwymo i newid y ffordd y mae peirianwyr yn gweithio ar brosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC) trwy bontio'r bwlch rhwng dylunio a'r byd go iawn. " Dywedodd. Lambros Kaliakatsos, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Plexscape.

Mae PlexEarth a Bird.i, wedi creu mecanweithiau fel y gall cwmnïau bach, canolig neu fawr, sy'n cael eu rheoli ym maes adeiladu, olew, nwy, mwyngloddio, neu ynni adnewyddadwy, ddefnyddio delweddau lloeren o fewn llwyfannau CAD fel AutoCAD . Mae mynediad amserol i ddata geo-ofodol yn caniatáu i'r defnyddiwr CAD gynhyrchu data wedi'i ddiweddaru, â sylfaen well a monitro gofodol-strwythurol, yn gyflym ac yn hawdd.

Credwn yn gryf y bydd ein partneriaeth gydag Bird.i yn caniatáu i weithwyr proffesiynol AEC ddylunio yn gwbl hyderus a mynd â'u prosesau i'r lefel nesaf trwy fynediad cyflym i gynnwys premiwm.

Sut fydd y broses yn cael ei chyflawni?

Wel, yn y lle cyntaf, mae Bird.i yn gweithio ar ddatgloi mynediad delweddau uchel, ar y llaw arall, mae'n hysbys bod gan PlexEarth, prif gynnyrch Plexscape, seilwaith eang wedi'i seilio ar y cwmwl a'i fod wedi'i boblogeiddio fel rhan o o offer Autodesk, bydd hyn yn cyfrannu at gatalogio, dosbarthu a dethol y delweddau penodol y mae'r gweithiwr proffesiynol eu hangen, fel y gellir ei ddefnyddio'n ddiweddarach mewn prosesau dylunio a rheoli data, yn seiliedig ar AEC.

Calendr Digwyddiadau

Dyma restr o'r digwyddiadau uchod, dewiswch yr un o'ch diddordebau a bydd yn mynd â chi i'r dudalen gofrestru.

Geospatial

Ebrill 24 - Deall buddion mapio cwmwl.  Gwireddu Manteision Mapio yn y Cwmwl

20 Chwefror - Creu panel gweithrediadau traffig gydag ArcGIS.  Creu Dangosfwrdd Gweithrediadau Traffig gydag ArcGIS

12 Chwefror - Gweithdy GIS: OpenUtilities - Chwefror.  Gweithdy SIG: OpenUtilities

12 Chwefror - Llifau gwaith poblogaidd PostGIS i wella datrys problemau gofodol.  Llif Gwaith Poblogaidd Poblogaidd i Wella Datrys Problemau Gofodol

12 o Chwefror- Gweithdy GIS: realiti modelu ar gyfer EMEA.  Gweithdy SIG: Modelu Realiti ar gyfer EMEA

13 Chwefror-  Gweithdy GIS: OpenRoads - Chwefror.

13 Chwefror- Gweithdy SIG: Meddalwedd dadansoddi strwythurol

27 February- Diweddariadau newydd o'r model cymhwysedd geo-ofodol a gwybodaeth hanfodol GEOINT.   Diweddariadau Newydd i'r Model Cymhwysedd Technoleg Geo-ofodol a Chorff Gwybodaeth Hanfodol GEOINT

27 o Chwefror- Moderneiddio Moderneiddio'r Grid Grid

Chwefror 28- Llwybr cludo effeithiol a chynllunio lefel uchel gyda TBEST.   Llwybr Cludiant Effeithiol a Chynllunio Stop-Lefel gyda TBEST

7 Mawrth- Edrychwch ar eich data mewn dimensiwn newydd gan ddefnyddio Gis 3d.  Gweler eich data mewn Dimensiwn Trwy Ddefnyddio 3d Gis newydd

Mawrth Mawrth - Defnyddio arsylwadau o'r Ddaear i fonitro cyllidebau dŵr ar gyfer rheoli trothwy.  Defnyddio Arsylwadau'r Ddaear i Fonitro Cyllidebau Dŵr ar gyfer Rheoli Basn Afon

16 o Ebrill- Dadansoddi delweddu a dadansoddi cyfres amser gan ddefnyddio Surfer Data Visualisation and Analysis of Time Series gan ddefnyddio Surfer

Peirianneg

12 Chwefror Dylunydd OpenRoads: addasu i newid

O'r 12 o Chwefror i'r 9 o Ebrill- Cyflwyniad i ddyluniad BIM 360.   Cyflwyniad i Ddylunio BIM 360

14 Chwefror- Newyddion ar Sifil 3D ac Infraworks.  Beth sy'n Newydd mewn Sifil 3D a Infraworks

19 ar gyfer mis Chwefror Tech Talk: Cyflwyniad i'r cwmni strwythurol

21 Chwefror- Cynghorion a driciau i weithio gyda data demograffig.   Awgrymiadau a Thriciau ar gyfer Gweithio gyda Data Demograffig

27 Chwefror - Dyluniad cyflymder uchel ar gyfer pontydd cyflym: OpenBridge Designer, ateb Bentley BIM.  Dyluniad Cyflymder Uchel ar gyfer Pontydd Cyflymder Uchel: OpenBridge Designer, yn Bentley BIM Solution

5 Mawrth- Mewnosod cudd-wybodaeth lleoliad mewn cymwysiadau gwe sy'n gwella profiad y defnyddiwr.   Gwreiddio Gwybodaeth am Leoliad mewn Apiau Gwe sy'n Gwella Profiad y Defnyddiwr

Mawrth 13 - Gweminar: Defnyddio GIS ffynhonnell agored i integreiddio llifoedd gwaith geo-ofodol a CAD - Mawrth 13, 2019.  Webinar: Defnyddio GIS Ffynhonnell Agored i Integreiddio Llif Gwaith Geo-ofodol a CAD - 13 Mawrth 2019

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.