Myndiau 5 a Realiti 5 BIM Integration - GIS

Mae Chris Andrews wedi ysgrifennu erthygl werthfawr ar bwynt diddorol, pan fydd ESRI ac AutoDesk yn chwilio am ffyrdd i ddod â symlrwydd GIS yn agosach at y fframwaith dylunio sy'n ymdrechu i wireddu BIM fel safon mewn prosesau peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu. Er bod yr erthygl yn cymryd opteg y ddau gwmni hyn, mae'n safbwynt diddorol, er nad yw o reidrwydd yn cyd-fynd â strategaethau siaradwyr eraill ar y farchnad fel Tekla (Trimble), Geomedia (Hexagon) yr Imodel.js (Bentley). Rydyn ni'n gwybod bod rhai o'r swyddi cyn BIM yn "CAD sy'n gwneud GIS" neu'n "GIS sy'n addasu i CAD".

Hanes bach ...

Yn y degawd dechreuodd technolegau 80 a 90, CAD a GIS fel dewisiadau eraill cystadleuol i weithwyr proffesiynol a oedd angen gweithio gyda gwybodaeth ofodol, a gafodd ei brosesu yn bennaf trwy bapur. Yn y cyfnod hwnnw, cyfyngodd soffistigedigrwydd meddalwedd a gallu caledwedd sgôp yr hyn y gellid ei wneud gyda thechnoleg gyda chymorth cyfrifiadur, ar gyfer ysgrifennu ac ar gyfer dadansoddi mapiau. Roedd CAD a GIS yn ymddangos yn fersiynau arfog o offer cyfrifiadurol, i weithio gyda geometregau a data, a fyddai'n cynhyrchu dogfennau ar bapur.

Wrth i'r meddalwedd a'r caledwedd ddod yn fwy datblygedig a soffistigedig, rydym wedi bod yn dyst i arbenigedd yr holl dechnolegau sydd o'n cwmpas, gan gynnwys CAD a GIS, a'r llwybr at lifoedd gwaith cwbl ddigidol (a elwir hefyd yn "ddigidol"). I ddechrau, canolbwyntiodd technoleg CAD ar awtomeiddio tasgau o dynnu â llaw. Mae modelu gwybodaeth adeiladu (BIM), proses i sicrhau gwell effeithlonrwydd, wrth ddylunio ac adeiladu, wedi gwthio offer dylunio BIM a CAD yn raddol o greu lluniadau ac i fodelau digidol deallus o asedau'r byd go iawn. . Mae'r modelau a grëwyd ym mhrosesau dylunio BIM modern yn ddigon soffistigedig i efelychu adeiladu, dod o hyd i ddiffygion yng nghamau cynnar y dyluniad a chynhyrchu amcangyfrifon manwl uchel, ar gyfer cydymffurfiaeth â'r gyllideb mewn prosiectau sy'n newid yn ddeinamig, er enghraifft.

Mae GIS hefyd wedi gwahaniaethu ac wedi dyfnhau ei alluoedd dros amser. Yn awr, gall GIS trin miloedd o filiynau o ddigwyddiadau o synwyryddion byw visualizations o petabytes o fodelau 3D, a delweddau i borwr neu ffôn symudol, a dadansoddi rhagfynegol, cymhleth, ac escalations ar nodau lluosog prosesu gwasgaredig yn cwmwl Mae'r map, a ddechreuodd fel offeryn dadansoddi ar bapur, wedi cael ei drawsnewid yn ddangosfwrdd neu porth cyfathrebu i syntheseiddio gymhleth dadansoddiadau mewn ffurf ddynol-ddehongli.

Er mwyn gwireddu potensial llawn o llif gwaith integredig rhwng BIM a GIS, parthau critigol fel Dinasoedd Smart a Pheirianneg digidol, mae'n rhaid i ni edrych ar sut y gall y ddau fyd yn mynd y tu hwnt i gymhwysedd y diwydiant ac yn symud tuag at llif gwaith wedi'i gwblhau'n ddigidol, a fydd yn ein galluogi i ddatgysylltu prosesau papur y can mlynedd ddiwethaf.

Myth: BIM ar gyfer ...

Yn y gymuned GIS, un o'r pethau mwyaf cyffredin yr wyf yn eu gweld a'u clywed yw diffiniadau BIM yn seiliedig ar ddealltwriaeth allanol byd BIM. Yr wyf yn aml yn clywed bod BIM ar gyfer gweinyddu, delweddu, modelu 3D neu mai dim ond ar gyfer adeiladau, er enghraifft. Yn anffodus, nid yw'r un o'r rhain yn wir beth y defnyddir BIM iddo, er y gall ymestyn neu alluogi rhai o'r galluoedd neu'r swyddogaethau hyn.

Yn y bôn, mae BIM yn broses i arbed amser ac arian, a chyflawni canlyniadau hyder uchel yn ystod y broses ddylunio ac adeiladu. Mae'r model 3D a gynhyrchir yn ystod y broses ddylunio BIM, yn byproduct o'r angen i gydlynu cynllun penodol, dal ffrâm fel y mae, i werthuso costau dymchwel, neu ddarparu cofnod cyfreithiol neu gytundebol o newidiadau mewn asedau ffisegol . Gall delweddu fod yn rhan o'r broses, gan ei fod yn helpu pobl i ddeall dynameg, nodweddion ac estheteg dyluniad arfaethedig.

Wrth i mi ddysgu amser maith yn ôl yn Autodesk, mae'r 'B' yn BIM yn golygu 'Adeiladu, y ferf' nid 'Building, the name'. Mae Autodesk, Bentley a chyflenwyr eraill wedi gweithio gyda'r diwydiant i rannu cysyniadau proses BIM i feysydd megis rheilffyrdd, ffyrdd a phriffyrdd, gwasanaethau cyhoeddus a thelathrebu. Mae gan unrhyw asiantaeth neu sefydliad sy'n rheoli ac yn adeiladu asedau ffisegol sefydlog ddiddordeb personol wrth sicrhau bod ei gontractwyr dylunio a pheirianneg yn defnyddio prosesau BIM.

Gellir defnyddio data BIM yn bosibl mewn llif gwaith gweithredol ar gyfer rheoli asedau. Mae hyn wedi'i osod, er enghraifft, yn y newydd Safonau ISO ar gyfer BIM, sydd wedi cael gwybod, gan y broses o safoni safonau'r Deyrnas Unedig, a sefydlwyd yn y blynyddoedd 10 diwethaf. Er bod y cynigion newydd hyn yn canolbwyntio ar ddefnyddio data BIM, yng nghylch bywyd llawn ased, mae'n dal yn glir mai arbedion yn y costau adeiladu, fel y nodir yn yr erthygl, yw'r prif ysgogiad ar gyfer mabwysiadu BIM.

Pan gaiff ei ystyried fel proses, mae integreiddio technoleg GIS gyda BIM yn dod yn llawer mwy cymhleth na darllen graffeg a phriodweddau o fodel 3D ac yn eu dangos yn GIS. Er mwyn deall yn iawn sut y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth yn BIM a GIS, rydym yn aml yn gweld bod yn rhaid i ni ailddiffinio ein cysyniad o adeilad neu ffyrdd, ac yn deall sut y mae angen i gwsmeriaid i ddefnyddio amrywiaeth eang o ddata prosiect yn y cyd-destun geo-ofodol. Rydym hefyd yn gweld bod canolbwyntio ar y model, weithiau yn golygu ein bod wedi anwybyddu y mwyaf syml, yn llifo o swyddi mwy sylfaenol sy'n hanfodol i'r broses gyfan, fel defnyddio data a gasglwyd yn y maes yn fanwl gywir mewn safle adeiladau ar gyfer Cysylltwch y lleoliad gyda'r data enghreifftiol ar gyfer arolygu, rhestr ac arolwg.

Yn y pen draw, dim ond os ydym yn "croesi'r bwlch" i weithio mewn timau cyfun y byddwn yn sicrhau dealltwriaeth a chanlyniadau cyffredin, a all ddod ag amrywiaeth i ddatrys problemau. Dyna pam rydym yn gweithio gydag Autodesk a phartneriaid eraill yn y gofod hwn.
Mae'r bartneriaeth rhwng Esri ac Autodesk, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 2017, wedi bod yn gam gwych i ddod â thîm amlddisgyblaethol ynghyd i fynd i'r afael â rhai o faterion integreiddio BIM-GIS.

Myth: Mae BIM yn awtomatig yn darparu nodweddion GIS

Un o'r cysyniadau mwyaf anodd i'w gyfleu i ddefnyddiwr anarbenigol yn BIM-GIS, yw nad yw o reidrwydd yn cael y nodweddion sy'n gwneud i fyny y diffiniad o adeilad neu bont at ddibenion mapio neu er bod y model BIM edrych yn union fel pont neu adeilad o ddadansoddiad geospatial.
Yn Esri, rydyn ni'n gweithio ar brofiadau newydd ar gyfer mordwyo mewnol a rheoli adnoddau, fel ArcGIS Dan Do. Mae llawer o ddefnyddwyr wedi disgwyl, gyda'n gwaith gyda data Autodesk Revit, y gallwn dynnu geometregau cyffredin yn awtomatig, megis ystafelloedd, mannau, cynlluniau llawr, ôl troed yr adeilad a strwythur adeilad. Hyd yn oed yn well, gallem dynnu'r rhwyll llywio i weld sut y byddai dynol yn mynd drwy'r strwythur.

Byddai'r holl geometregau hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ceisiadau GIS ac ar gyfer llif gwaith rheoli asedau. Er hynny, nid oes angen unrhyw un o'r geometregau hyn i adeiladu'r adeilad ac, yn gyffredinol, nid yw'n bodoli mewn model Revit.
Rydym yn archwilio technolegau i gyfrifo'r geometregau hyn, ond mae rhai'n cynnig heriau ymchwil a llif gwaith cymhleth sydd wedi peryglu'r diwydiant ers blynyddoedd. Beth yw dwr gwrth-ddŵr? Beth yw gwasgariad crebachu adeilad? Ydy'r sylfaen yn cynnwys? Beth am balconïau? Beth yw ôl troed adeilad? A yw'n cynnwys cantilevers? Neu a yw'n union groesffordd y strwythur gyda'r ddaear?

Er mwyn sicrhau bod modelau BIM yn cynnwys y swyddogaethau angenrheidiol ar gyfer llif gwaith GIS, rhaid i weithredwyr perchnogion ddiffinio manylebau'r wybodaeth honno cyn i'r gwaith dylunio ac adeiladu ddechrau. Fel llifoedd gwaith addasu clasurol CAD-GIS, lle mae data CAD yn cael ei ddilysu cyn dod yn GIS, mae'r broses BIM a rhaid i'r data a gafwyd yn cael ei nodi ac yn cynnwys nodweddion a fyddai'n cael eu defnyddio yn ystod y rheoli cylch bywyd strwythur, os yw hynny'n amcan i greu data BIM.

Mae yna sefydliadau ar draws y byd, fel arfer llywodraethau a gweithredwyr campysau neu systemau asedau rheoledig, sydd wedi dechrau gofyn am nodweddion a nodweddion cylchdro bywyd i'w cynnwys yn y cynnwys BIM. Yn UDA UU., Gweinyddu Gwasanaethau Llywodraeth yn hyrwyddo adeiladau newydd trwy ofynion BIM ac asiantaethau megis y Gweinyddiaeth Cyn-filwyr wedi gwneud ymdrechion mawr i fanylion elfennau BIM, megis ystafelloedd a mannau a fydd yn ddefnyddiol ym maes rheoli cyfleusterau ar ôl i'r adeilad gael ei hadeiladu. Rydym wedi darganfod bod gan feysydd awyr, megis Denver, Houston a Nashville, reolaeth gaeth ar eu data BIM ac yn aml mae ganddynt ddata hynod gyson. Rwyf wedi gweld sgyrsiau gwych gan SNCF AREP a adeiladodd raglen BIM gyflawn ar gyfer gorsafoedd rheilffordd, yn seiliedig ar y cysyniad y byddai data BIM yn cael ei ddefnyddio wrth reoli asedau a llif gwaith. Rwy'n gobeithio gweld mwy o hyn yn y dyfodol.

Rhannu gyda ni ers George HW Bush Houston Maes Awyr Rhyngwladol (a ddangosir yma yn Web AppBuilder) yn dangos data os bydd y data BIM eu safoni, fel arfer drwy ddulliau dilysu lluniadu gellir wedyn yn cael eu hymgorffori yn systematig yn y GIS . Fel arfer, rydym yn gweld gwybodaeth adeiladu ar fodelau BIM cyn edrych ar wybodaeth sy'n gysylltiedig â FM

Myth: mae fformat ffeil a all ddarparu integreiddio BIM-GIS

Mewn llif gwaith integreiddio busnes clasurol, gellid pennu tabl neu fformat i fwrdd neu fformat arall, gan ganiatáu i wybodaeth ddibynadwy gael ei drosglwyddo rhwng technolegau gwahanol. Am sawl rheswm, mae'r patrwm hwn yn fwyfwy annigonol i ddiwallu anghenion y tLlifau gwybodaeth y ganrif 21:

  • Mae'r wybodaeth sy'n cael ei storio mewn ffeiliau yn anodd ei drosglwyddo
  • Mae colledion ar ddyraniad data trwy feysydd cymhleth
  • Mae dyraniad data yn awgrymu dyblygu anghyflawn o gynnwys yn y systemau
  • Mae mapio data yn aml yn unyddgyfeiriol
  • Mae technoleg, casglu data a llif gwaith defnyddwyr yn newid mor gyflym ei bod yn sicr y bydd rhyngwynebau heddiw yn llai na'r hyn y bydd yfory yn ei gwneud yn ofynnol

Er mwyn cyflawni gwir digido, cynrychiolaeth digidol o ased, fod yn hawdd cael gafael mewn amgylchedd ddosbarthwyd y gellir ei moderneiddio a'i diweddaru i gyd-fynd ymgynghoriadau, dadansoddi ac arolygiadau mwy cymhleth dros amser ac ar hyd y bywyd defnyddiol yr ased.

Ni all model data gynnwys popeth y gellid ei integreiddio i BIM a GIS trwy ddiwydiannau hynod amrywiol ac anghenion cwsmeriaid, felly nid oes unrhyw fformat unigol a all ddal y broses gyfan mewn modd a fydd yn gallu cyrraedd yn gyflym a bod yn gyfeiriol. Rwy'n gobeithio y technolegau integreiddio yn parhau i aeddfedu dros amser, fel y BIM yn dod yn gyfoethocach o ran cynnwys ac mae angen i ddefnyddio data BIM yng nghyd-destun GIS ar gyfer cylch oes rheoli asedau, bydd yn dod yn fwy beirniadol ar gyfer bywoliaeth gynaliadwy o bobl.

Nod integreiddio BIM-GIS yw galluogi llif gwaith i greu asedau a'u rheoli. Nid oes unrhyw drosglwyddiadau ar wahân, wedi'u diffinio'n dda rhwng y ddwy lif gwaith hyn.

Myth: Ni allwch ddefnyddio cynnwys BIM yn uniongyrchol mewn GIS

Yn groes i'r drafodaeth o sut i ddod o hyd i nodweddion o GIS yn y data BIM, rydym yn aml yn clywed bod nad yw'n rhesymol bosibl defnyddio yn uniongyrchol ar gynnwys BIM GIS am resymau sy'n amrywio o gymhlethdod semantig, dwysedd asedau, mae'r graddfa asedau. Mae'r drafodaeth ar integreiddio BIM-GIS yn ganolog yn gyffredinol tuag at y fformatau ffeil a llif gwaith Detholiad, Trawsnewid a Llwyth (ETL).

Mewn gwirionedd, yr ydym eisoes yn defnyddio cynnwys BIM yn uniongyrchol yn GIS. Yr haf diwethaf, rydym yn cyflwyno y gallu i ddarllen ffeil Revit yn ArcGIS Pro yn uniongyrchol. Ar y pryd, gallai'r model ryngweithio â ArcGIS Pro fel pe cynnwys nodweddion GIS ac yna trosi i fformatau eraill GIS safonol trwy ymdrech llaw, os yn ddymunol Gyda ArcGIS Pro 2.3, rydyn ni'n rhyddhau'r gallu i gyhoeddi math haen newydd, haen o olygfa adeiladu , sy'n caniatáu i ddefnyddiwr amgįu manylion semanteg, geometreg a phriodoldeb model Revit mewn fformat uchelgeisiol a grëwyd ar gyfer profiadau GIS. Bydd haen olygfa'r adeilad, a ddisgrifir yn y fanyleb I3S agored, yn teimlo fel model Revit ar gyfer y defnyddiwr ac yn caniatáu rhyngweithio gan ddefnyddio offer ac arferion safonol GIS.

Roeddwn yn ddiddorol i mi ddarganfod, oherwydd bod mwy o lled band, storio rhatach a phrosesu rhatach ar gael, yr ydym yn symud o 'ETL' i 'ELT' neu lif gwaith. Yn y model hwn, mae'r data yn cael ei lwytho'n ei hanfod i unrhyw system sydd ei hangen ar ei ffurf brodorol ac yna gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfieithu mewn system bell neu storfa ddata lle bydd y dadansoddiad yn cael ei wneud. Mae hyn yn lleihau'r ddibyniaeth ar brosesu yn y ffynhonnell, ac yn cadw'r cynnwys gwreiddiol ar gyfer trawsnewidiad gwell neu ddyfnach pan fydd y dechnoleg yn gwella. Rydym yn gweithio ar ELT yn Esri ac mae'n ymddangos ein bod wedi dod o hyd i werth canolog y newid hwn pan gyfeiriais at 'ddileu ETL a T' mewn cynhadledd y llynedd. Mae ELT yn gwneud y sgwrs yn newid yn sylfaenol y senario y mae'n rhaid i'r defnyddiwr bob amser gael ei gysylltu y tu allan i brofiad GIS i chwilio neu ymgynghori â'r model yn ei gyfanrwydd. Drwy lwytho'r data yn uniongyrchol i'r patrwm ELT,

Myth: GIS yw'r ystorfa berffaith ar gyfer gwybodaeth BIM

Mae gen i ddau air: «Cofrestriad cyfreithiol». Yn aml, dogfennaeth BIM yw'r cofnod cyfreithiol o benderfyniadau busnes a gwybodaeth gydymffurfio, a gofnodir ar gyfer dadansoddi diffygion adeiladu a chyngawsion cyfreithiol, trethi a gwerthuso cod, ac fel prawf o gyflawni. Mewn llawer o achosion, rhaid i benseiri a pheirianwyr selio neu ardystio bod eu gwaith yn ddilys ac yn cwrdd â gofynion eu harbenigedd neu gyfreithiau neu godau cymwys.

Ar ryw adeg, mae'n bosibl y gall GIS fod yn system gofrestru ar gyfer modelau BIM, ond ar hyn o bryd, yr wyf yn credu bod hyn yn flynyddoedd neu ddegawdau i ffwrdd, angori gan systemau cyfreithiol sydd hyd yn oed fersiynau cyfrifiadurol o brosesau papur. Rydym yn chwilio llif gwaith i gysylltu asedau mewn asedau GIS mewn storfeydd BIM, fel y gall cwsmeriaid fanteisio ar reoli fersiwn a dogfennau yn y BIM byd gyda'r gallu i fapio i osod asedau gwybodaeth mewn cyd-destun geospatial cyfoethog ar gyfer dadansoddi a deall a chyfathrebu.

Yn debyg i'r rhan o'r drafodaeth “nodweddion GIS”, bydd integreiddio gwybodaeth trwy ystorfeydd BIM a GIS yn cael cymorth mawr gan y modelau gwybodaeth safonedig yn GIS a BIM, sy'n caniatáu i geisiadau gysylltu. Gwybodaeth yn ddibynadwy rhwng y ddau barth. Nid yw hynny'n golygu y bydd un model gwybodaeth, i ddal gwybodaeth GIS a BIM. Mae gormod o wahaniaethau yn y ffordd y dylid defnyddio'r data. Ond mae'n rhaid i ni fod yn siŵr ein bod ni'n adeiladu technoleg a safonau hyblyg a all addasu i'r defnydd o wybodaeth ar y ddau blatfform gyda ffyddlondeb uchel a chadwraeth cynnwys gwybodaeth.

Prifysgol Kentucky oedd un o'r cwsmeriaid cyntaf i roi mynediad i ni at ei gynnwys Revit. Mae UKy yn defnyddio dilysiad tynnu trylwyr i sicrhau bod y data cywir yn y data BIM i gefnogi gweithrediad a chynnal y cylch bywyd cyfan.

Crynodeb

Mae newidiadau mewn gallu caledwedd a meddalwedd, a'r symudiad i gymdeithas ddigidol sy'n cael ei yrru gan ddata, yn creu cyfleoedd i integreiddio technolegau a meysydd amrywiol na fu erioed wedi bodoli o'r blaen. Mae integreiddio data a llif gwaith trwy GIS a BIM, yn ein galluogi i sicrhau mwy o effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a bywiogrwydd y dinasoedd, y campysau a'r gweithleoedd sy'n ein hamgylchynu.

Er mwyn manteisio ar ddatblygiadau technolegol, mae angen i ni greu timau a phartneriaethau integredig, i gynnig atebion i broblemau cymhleth sy'n effeithio ar systemau cyflawn, nid llifoedd gwaith arwahanol a statig. Rhaid inni hefyd symud yn sylfaenol i batrymau technoleg newydd, a all fynd i'r afael â phroblemau integreiddio gyda mwy o gadernid a hyblygrwydd. Rhaid i batrymau integreiddio GIS a BIM, yr ydym yn eu mabwysiadu heddiw, fod yn "ddiogel i'r dyfodol" fel y gallwn weithio gyda'n gilydd tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Un Ateb i "XWUMX Myths and 5 Realities o Integreiddio BIM - GIS"

  1. Helo, bore da o Sbaen.
    Myfyrdod diddorol.
    Os yw rhywbeth yn amlwg i mi, mae dyfodol cyffrous yn aros amdanom, llwybr llawn sialensiau a chyfleoedd, o fewn Geomateg, lle bydd ganddo ddyfodol sy'n gwybod sut i symud o fewn arloesi, ansawdd a chydweithio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.