Honduras: Yn ôl i'r argyfwng, mae rhyfel cartref unwaith eto yn opsiwn

Mae eisoes yn gwneud ddyddiau lawer na ysgrifennodd o'r pwnc hwn, ond mae'r digwyddiadau a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf a'r ymgynghoriadau â ffrindiau da sy'n edrych ar y ffenestr hon wedi awgrymu i mi os oes gennyf rywbeth i'w ddweud ar ôl i'r cyfryngau rhyngwladol ryddhau gollyngiadau newydd.

Felly rydw i'n manteisio ar y "Café de Colinas" blasus o'm taith olaf i dynnu sylw ychydig ar y thema AutoCAD 2012 Yr wyf yn bryderus, ar yr amod nad wyf yn gweld beth mae Bentley yn ei fwriadu gyda'i dawelwch rhyfedd ac y bydd yn sicr yn cael mwg mawr am 2011, ac nid oes gennyf unrhyw ragdybiaethau mewn fformat cyffyrddadwy.

PROTESTIAU HONDURAS

Y rhyfel oer, ychydig iawn sydd wedi newid ym mlynyddoedd 40.

Cyrhaeddais i Honduras oherwydd rhyfel cartref, a gymerodd flynyddoedd 12 ac a gostiodd fwy na 75,000 a laddwyd, gan gynnwys cwpl o ddwsinau o'm perthnasau agos. Rydw i wedi bod yn yr Isthmus ers deng mlynedd ar hugain ac mae'r hyn rydw i wedi'i weld yn y ddwy flynedd ddiwethaf wedi dod â atgofion yn ôl i mi o'r hyn a brofais pan oeddwn i yn fy mlwyddyn ysgol gyntaf. Roedd yn adeg pan oedd y rhwbiwr o liw oren yn drewi fel melys, pan lwythwyd bag a wnaed gyda pheiriant Singer gan fy mam, gyda fy enw wedi ei ysgrifennu i lawr - yr un un a ddefnyddiwyd i nodi'r dyddiad y dylai'r wyau compost agor. o gabardine gwyrdd wedi croesi ar y cefn ac wedi cynhesu'r ysgewyll cywir i'r cysylltiad â'r tortillas ŷd newydd llonydd newydd wedi'i chwyddo i'r comal.

Mae'r rhyfel oer yn y cyd-destunau hyn yn eithaf tebyg, nid yw wedi arloesi ar ei holl nodweddion datblygu, gyda'r amrywiad sydd bellach yn hytrach na staenio'r waliau â choch a gosod radio cudd ar gopaon coedwig, wedi'i wasgaru gan y lluniau wedi'u tagio ar rwydweithiau cymdeithasol ac wedi nodi sianelau radio a theledu yn glir. Mae'r hawl yn parhau i gynnal ymlyniad i'w diddordebau personol ac mae'r llywodraeth yn dibynnu ar linellau lliniarol nad ydynt yn talu wrth foderneiddio'r wladwriaeth, dirywiad nawdd gwleidyddol ac ymosod ar broblemau hanesyddol trwy ysbrydoli syniadau creadigol a gweledigaethol.

HONDURAS /

Mae'n parhau i fod yn ffenomen ddeuol, lle mae dwy eithaf yn unig: un drwg ac un drwg. Mae tactegau twyll a gor-ddweud yn cael eu cynnal, ar adeg pan fydd pobl (llawer) yn cael mynediad i'r cyfryngau yn hawdd, a lle gellir dangos bod y celwyddau ar y dde mor amlwg â'r rhai ar y chwith; beth sy'n digwydd yw bod marchnata'r cyfryngau bellach yn llwyddo i weithio ar lefel uchel y lluoedd, dan arweiniad strategwyr sy'n deall ffenomen rhaeadru prynu ymwybyddiaeth o bwynt gwan pob teulu, grŵp neu ddosbarth cymdeithasol; ni waeth pa tric y gallwch ei ddefnyddio.

Mae amodau logistaidd deng mlynedd ar hugain yn ôl braidd yn wahanol, ond maent yn dal yn gymharol: ar y pryd, gallai unrhyw swm o arfau ddod o orllewin Ewrop. Roedd y goleuadau hynny a oedd yn y nos yn disgyn y mynydd o ffin Honduran, un noson yn gwybod eu bod yn anifeiliaid wedi'u llwytho ag arfau wedi'u gorchuddio â glaswellt. Unwaith y daethpwyd â gynnau peiriant Rwsia, nid oedd angen y reifflau hela, torri'r dagrau a'r offer ffermio a oedd wedi'u hatafaelu o'r gwerinwyr mwyach, ac o ganlyniad cawsant eu cydio i wneud bomiau ar gyfer gweithgynhyrchu'r caci. Roedd tair blynedd yn ddigon ar gyfer gogledd cyfan El Salvador i adeiladu a chynnal yr ardaloedd mynyddoedd am ddeuddeg mlynedd o dan amodau "tiriogaethau wedi'u hadfer".

Heddiw, nid oes llawer o arfau o dan stamp y Chwith, Cuba yn gallu betio ar achos o'r fath mwyach ac mae gan Venezuela gyfyngiadau i wneud hynny'n agored heb roi tystiolaeth o dlodi meddwl ei harweinydd. Ond mae gan fasnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol alluoedd arfau sy'n well na'r hyn y gallai'r fyddin ei wneud bob dydd yn cael ei ddinistrio gan ei rôl wael ac yn anfri ar eu gweithredoedd. Rheswm pam y soniais amser maith yn ôl bod rôl troseddau cyfundrefnol a masnachu cyffuriau yn gyffredin ar gyfer rhyfel cartref, byddent yn gwneud hynny pe bai yna gymhelliant i'w hunig ddiddordebau dros dro: pŵer ac arian. Mae hefyd yn wahanol iawn i'r rôl y gall yr Unol Daleithiau ei chael, a allai ar hyn o bryd adeiladu gwrth-chwyldro yng ngoleuni'r dydd, na all ei wneud heddiw yn wyneb breuder gwleidyddol ac economaidd rhyngwladol, mae hyn yn lleihau galluoedd ymateb y fyddin rhyfel TU, mewn gwlad lle mae'r topograffi amlycaf yn debyg i'r ardaloedd lle enillodd y guerrillas y frwydr yn El Salvador, ar ôl cael ei gorfodi i guddio ac encilio ar ôl yr hyn a elwir yn 1981 Terfynol.

Mae hefyd yn eithaf tebyg i'r strategaeth o brynu ymwybyddiaeth, prin ei bod yn wahanol i ddylanwad a rôl allanol y dosbarth meddwl. Yn fy mlynyddoedd, cyrhaeddodd yr ymgynghorwyr Cuba yn hwyr; roedd casineb diangen wedi'i hau yn y cynghreiriaid gorau (y boblogaeth); effeithiwyd ar bobl â'u hasedau oherwydd eu hymdrech, fe welodd pobl yn anghywir bod gwartheg fy nhad wedi cael eu lladd gyda gynnau a'u lladd yn gyhoeddus yn gyfnewid am fywyd, bod eu cnydau wedi'u hatafaelu dim ond am mai dyna oedd trefn y chwyldro. Mae'r gweithredoedd hyn mewn pentrefannau bach, lle mae pawb yn adnabod ei gilydd, yn negyddol negyddol, yn fwy nag effeithio ar dreftadaeth a adeiladwyd mewn blynyddoedd lawer, gan wneud pobl ostyngedig yn colli'r fraint yr oeddent wedi'i mwynhau ers blynyddoedd, cario llaeth, maidd, ŷd a meddyginiaethau am ddim. Achosodd y rhain a phethau mwy ofnadwy eraill y bobl glo, i'r graddau bod y trefi hynny wedi'u rhestru ar y map ystadegol yn unig at ddibenion hanesyddol, na ddychwelodd pobl erioed.

Erbyn i gynghorwyr Ciwba gyrraedd, a dywedwyd wrthynt eu bod yn anghywir i ysgogi hedfan a gwrthod y boblogaeth niwtral, roedd yn rhy hwyr.

Mae'n dacteg gyffredin mewn trefi nad ydynt yn gyfarwydd â threfnu, hau gwaith casineb, ond nid yw'n gynaliadwy. Rhaid ymosod ar y broblem, nid y bobl. Mae anghydraddoldeb, llygredd, diffyg strwythurau cyfranogol, yn broblemau a deimlir, ond er mwyn eu cyflawni mae'n rhaid i un weithio gyda strategaethau nad ydynt wedi'u seilio ar gasineb, gan nad yw pawb sydd â cherbyd, tŷ, fferm neu gwmni yn llwgr neu oligarchs

Mae'r rhyfel oer yn debyg iawn i ddyn heb greadigrwydd, yn ei law chwith ac yn y dde.

Mae rhyfel cartref bron yn anochel.
Roedd bron i 10 o flynyddoedd yn costio'r Salvadoran chwith, i uno ymdrechion ac yn gyfystyr â blaen sengl a oedd yn cynrychioli'r buddiannau ar y cyd. Adeiladwyd y Farabundo Martí ar glwyfau, brad, gwallau plant a chefnogaeth ryngwladol. Yn achos Honduras, prin ddwy flynedd wedi bod yn ddigon ar gyfer y gamp i lansio strategaeth tuag at uno grymoedd presennol y chwith, mae dylanwad rhyngwladol bellach yn rhoi mwy o bwyslais ar y lefel ideolegol ac mae agweddau logistaidd llawer o bethau bron yn ddiangen. .

Gall ei strategaeth weithio, yn seiliedig ar wir anghenion poblogaeth sy'n gyffredinol anfodlon ag arferion y dosbarth gwleidyddol a'i gysylltiad â phŵer economaidd, hyd at lefelau gwrthod, waeth pa mor dda y gallai menter fod, ni allwn gredu nad yw'n gwneud y tu ôl i chwarae gwael. Pan gyrhaeddir y lefelau hyn o golli bri a pesimistiaeth, caiff y ffordd i wrthdaro ei gwtogi. Er bod y Gwrthsafiad yn dal ar goll, wrth buro ei arweinyddiaeth, gwneud camgymeriadau a dioddef brad i gryfhau ei ganllawiau hyd yn oed yn fwy gwerinol na strategol.

Ond yn olaf, bydd yn gallu cynnal ei hun. Cyn belled nad yw'n cyflwyno i bleidlais y bobl yn gynamserol ac yn strwythuro syniadau a anwyd yn y cyd-destun lleol, nid ydynt yn ymddangos yn dyheu am amserau eraill (nad ydynt bellach) a gwledydd eraill (nad ydynt bellach yn bodoli). Mae hynny'n seiliedig ar adeiladu arweinyddiaeth newydd, gydag integreiddio cymdeithasol a chyfraniad proffesiynol (sy'n bodoli) i broblemau y mae modd eu datrys yn ymarferol yn y tymor canolig. Anghofio syniadau anweithredol, fel manteisio ar y cysyniad o gasineb dall, gorweddion plentynaidd a gor-ddweud nad yw'n ofynnol iddynt argyhoeddi eich cynghreiriad gorau (y boblogaeth)

argyfwng yn Honduras

Gan wneud hynny, gall 6 gymryd blynyddoedd o ddioddef ar y gwastadedd. Ond erbyn hynny, efallai ei fod wedi cyflawni pwyntiau strategol o offer llywodraethol, milwrol a chymdeithasol; heb yr angen i fynd i'r lefel arlywyddol. Felly, gall hyrwyddo etholwr newydd neu arwain ymgeisydd arlywyddol ennill y frwydr.

Yn y cyfamser, er mwyn cyflawni'r senario hwnnw, ei osgoi neu ei wrthweithio ... Mae rhyfel cartref yn opsiwn.

Ydi hi'n werth chweil?
Na. Dydw i ddim yn hoffi cofio'r diwrnod hwnnw mewn papur newydd Honduran gallwn weld y cyrff wedi'u pentyrru â mwy na 30 o bobl, mewn coridor fy mod yn cofio yn fy atgofion fy mod wedi tynnu sialc a gwneud swigod diniwed o boer gyda'r un geg yn y tenau o sment. Yn llawer llai wedi dod ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach, a gweld coed yn droedfedd o ddiamedr yn yr iard lle dysgais i ddawnsio top, plwg gyda hadau cashew a neidio i'r polyn, tra bod fy nghefndryd yn canu mewn olwyn yn y pen arall ofn ... Nid yw Dona Ana yma, mae hi yn ei Vergel...

Ond pan fydd dyledion cymdeithasol a chamymddwyn yn rheolaeth y llywodraeth yn cynhesu'r popty pwysedd, gall rhyfel cartref fod yn ddrwg angenrheidiol. Mae gwrthdaro yn gynhyrchiol ar bob lefel o fywyd teuluol, gwleidyddol, economaidd, i anghydbwysedd gwastad a chadarnhau cytundebau. Nid yw'r rhyfeloedd, ond ymddengys bod amser wedi dod i Honduras. Fodd bynnag, mae llawer o ymdrechion yn cael eu gwneud, ni fydd y cyfansoddiad tymor byr yn newid y canlyniad na allwn (ar hyn o bryd) osgoi'r rheini ohonom ar yr ochr niwtral, nid oherwydd nad oes gennym faen prawf clir, ond oherwydd ei bod yn well gennym fwynhau'r pethau hynny sy'n bodloni ein yn byw bob bore ac i'r rhai sy'n gweithio diwrnod cyfan a rhan o'r nos. Oherwydd gwrthdaro diangen, rydym wedi colli eiliadau da, am y rheswm hwnnw rydym yn ymroddedig i'r ymdrech sy'n seiliedig ar ein disgyblaeth, yn hapus gyda'r hyn a gyflawnwn, heb freuddwydio mewn senarios rhyfeddol, os oes rhaid i ni gymryd un diwrnod, byddwn yn gwneud hynny, os yw'r pen, yn llawer gwell, meddiannir y ddau.

Hefyd, mae rhan dda o'r niwtralwyr yn credu bod arweinyddiaeth newydd yn dechrau, eu bod yn ymgymryd â syniadau gwych sydd yno - ar y chwith neu ar y dde - i'w gweithredu gyda meddwl agored, y mwyafrif yn seiliedig ar arferion da y gellir eu mabwysiadu mewn ffordd gyfranogol heb yr angen am ryfel, wedi'i gynnwys yn y cyd-destun; y peth doniol yw efallai cyrraedd yr olaf os oes rhyfel da.

Rydym yn obeithiol, yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl leiaf yw ein bod yn treulio'r blynyddoedd 7 nesaf yn y mejengue hwn, ac yn y pen draw mae arweinyddiaeth y ddau lu yn gwneud cytundebau sy'n gadael pethau yr un fath ... neu waeth.


PD. Er gwaethaf y ffaith bod y swydd yn syml a syml iawn fy rhethreg, rwy'n iawn. Diolch am eich dymuniadau da.

Atebion 4 i "Honduras: Yn ôl i'r argyfwng, mae rhyfel cartref yn opsiwn eto"

 1. Helo, N!
  Diolch am eich geiriau, a diolch hefyd am eich cefnogaeth mewn egeomate. Mae hyn yn dangos ein bod ymhell o fod yn floc Sbaeneg ei iaith sydd â delfrydau cyffredin.

 2. Annwyl Don G!, Rwy'n teimlo ychydig o gywilydd. Nid ydym yn y gwrthgyrff daearyddol ac eto, yma, ni amlygwyd y broblem y soniwch amdani. Tybed, a ydym ni bob amser yn edrych ar ein cewynnau?
  Dyma ni yn y cyfnod etholiadol, oherwydd bydd Ebrill 10 yn ethol llywydd newydd. Ond ni allaf gredu bod yr argyfwng yn Libya, ymddiswyddiad Socrates, marwolaeth Liz Taylor a ... bod gwrthdaro ein brodyr yn llawer mwy. Dim ond ychydig o sôn am ymweliad Obama ag El Salvador. Yn drist iawn.

  Annwyl gyfaill, mae'n debyg mai dim ond 'gair cyfansawdd' yw America Ladin, nid ydym hyd yn oed yn gwbl integredig. Mae mil o ymddiheuriadau ffrind.
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.