Honduras: Yn ôl mewn argyfwng, mae rhyfel cartref yn opsiwn unwaith eto

Mae eisoes yn gwneud ddyddiau lawer na ysgrifennodd o'r pwnc hwn, ond mae'r digwyddiadau a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf a'r ymgynghoriadau â ffrindiau da sy'n edrych ar y ffenestr hon wedi awgrymu i mi os oes gennyf rywbeth i'w ddweud ar ôl i'r cyfryngau rhyngwladol ryddhau gollyngiadau newydd.

Felly rydw i'n manteisio ar y "Café de Colinas" blasus o'm taith olaf i dynnu sylw ychydig ar y thema AutoCAD 2012 Yr wyf yn bryderus, ar yr amod nad wyf yn gweld beth mae Bentley yn ei fwriadu gyda'i dawelwch rhyfedd ac y bydd yn sicr yn cael mwg mawr am 2011, ac nid oes gennyf unrhyw ragdybiaethau mewn fformat cyffyrddadwy.

PROTESTIAU HONDURAS 

Y rhyfel oer, ychydig iawn sydd wedi newid ym mlynyddoedd 40.

Deuthum i Honduras oherwydd rhyfel cartref, a barodd 12 mlynedd ac a gostiodd fwy na 75,000 o farwolaethau, gan gynnwys cwpl o ddwsin o fy mherthnasau agos. Rwyf wedi bod ar yr isthmws ers deng mlynedd ar hugain ac mae'r hyn a welais yn ystod y ddwy ddiwethaf wedi dod ag atgofion amlwg i mi o'r hyn a brofais pan oeddwn yn fy nghylchoedd cyntaf yn yr ysgol. Roedd y rheini ar adegau pan arogliodd y rhwbiwr oren fel candy persawrus, pan lwythwyd bag a wnaed gan beiriant Canwr fy mam, gyda fy enw wedi'i ysgrifennu mewn annileadwy i lawr - yr un un a ddefnyddiwyd i nodi'r dyddiad yr oedd yr wyau comipe i gael eu hagor- croesodd cot law werdd yn y cefn a chynhesodd y llafn ysgwydd dde i'r cyswllt â'r tortillas corn newydd poeth a chwyddwyd i'r comal.

Mae'r rhyfel oer yn y cyd-destunau hyn yn eithaf tebyg, nid yw wedi arloesi ei nodweddion datblygu o gwbl, gyda'r amrywiad sydd bellach yn lle staenio'r waliau mewn coch a mowntio radio clandestine ar gopaon coedwig, yn cael ei wasgaru gan y lluniau tagio ar gyfryngau cymdeithasol ac mae wedi nodi sianeli radio a theledu yn glir. Mae'r hawl yn parhau i gynnal ymlyniad wrth ei diddordebau personol ac mae'r llywodraeth yn dibynnu ar palliatives nad ydyn nhw'n talu am foderneiddio'r wladwriaeth, lleihau nawdd gwleidyddol, a'r ymosodiad ar broblemau hanesyddol trwy ysbrydoli syniadau creadigol a gweledigaethol.

HONDURAS /

Mae'n parhau i fod yn ffenomen ddeuol, lle nad oes ond dau eithaf: un drwg ac un drwg. Mae tactegau twyll a gor-ddweud yn cael eu cynnal, ar adeg pan mae gan bobl (llawer) fynediad at gyfryngau yn hawdd, a lle gellir dangos bod celwyddau'r dde mor amlwg â rhai'r chwith; Yr hyn sy'n digwydd yw bod marchnata cyfryngau bellach yn llwyddo i weithio ar lefel uchel i'r llu, dan arweiniad strategwyr sy'n deall ffenomen rhaeadru prynu ymwybyddiaeth o bwynt gwan o bob teulu, grŵp neu ddosbarth cymdeithasol; ni waeth pa tric y gallwch ei ddefnyddio.

Mae'r amodau logistaidd ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ychydig yn wahanol, ond maent yn dal yn gymharol: bryd hynny, gallai unrhyw faint o arfau ddod o orllewin Ewrop. Y goleuadau hynny a ddisgynnodd y mynydd o ffin Honduran gyda'r nos, un noson dysgais eu bod yn fwystfilod yn llawn arfau wedi'u gorchuddio'n wael â glaswellt ar gyfer porfa. Unwaith y daethpwyd â gynnau peiriant Rwsia i’r amlwg, nid oedd y reifflau hela, y dagrau a’r offer fferm a atafaelwyd oddi wrth y werin mor angenrheidiol bellach, o ganlyniad cawsant eu toddi i lawr i wneud bomiau o gynhyrchu hela. Roedd tair blynedd yn ddigon i ogledd cyfan El Salvador arfogi ei hun a chefnogi'r ardaloedd mynyddig am ddeuddeng mlynedd dan amodau “tiriogaethau a adferwyd”.

Heddiw, nid oes y nifer honno o arfau o dan sêl Chwith, ni all Cuba betio ar achos o’r fath mwyach ac mae gan Venezuela gyfyngiadau ar wneud hynny’n agored heb ddangos tlodi meddwl ei arweinydd. Ond mae gan fasnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol alluoedd arfau sy'n well na'r hyn y gallai'r fyddin ei wneud, wedi'i leihau fwyfwy gan ei rôl wael ac anfri ar ei gweithredoedd. Rheswm dros grybwyll amser maith yn ôl Gan fod rôl troseddau cyfundrefnol a masnachu cyffuriau yn gyffredin ar gyfer rhyfel cartref, byddent yn gwneud hynny pe bai cymhelliant i'w hunig fuddiannau dros dro: pŵer ac arian. Mae'r rôl y gall yr Unol Daleithiau ei chwarae hefyd yn wahanol iawn, a allai bryd hynny lunio gwrth-chwyldro yng ngoleuni'r dydd, na all ei wneud heddiw yn wyneb breuder rhyngwladol gwleidyddol ac economaidd, mae hyn yn lleihau galluoedd ymateb y fyddin i rhyfel CHI i CHI, mewn gwlad lle mae'r dopograffeg ddominyddol yn debyg i'r ardaloedd lle enillodd y guerrillas y frwydr yn El Salvador, ar ôl cael eu gorfodi i guddio ac encilio ar ôl yr hyn a elwir yn Tramgwyddus Terfynol 1981.

Mae'r strategaeth prynu ymwybyddiaeth hefyd yn eithaf tebyg, go brin ei bod yn wahanol yn y dylanwad a'r rôl allanol y mae'r dosbarth meddwl yn ei chwarae. Yn fy mlynyddoedd, roedd cynghorwyr Ciwba yn hwyr; Roedd casineb diangen wedi cael ei hau ymhlith y cynghreiriaid gorau (y boblogaeth); Effeithiwyd ar bobl â'u patrimonies a adeiladwyd oherwydd eu hymdrech, gwelodd pobl yn wael fod gwartheg fy nhad yn cael eu lladd â reiffl a'u lladd yn gyhoeddus yn gyfnewid am eu bywydau, bod eu cnydau wedi'u hatafaelu oherwydd trefn y chwyldro. Mae'r gweithredoedd hyn mewn pentrefannau bach, lle mae pawb yn adnabod ei gilydd, yn drychinebus o negyddol, yn fwy nag effeithio ar dreftadaeth a adeiladwyd mewn blynyddoedd lawer, gwnaethant i bobl ostyngedig golli'r fraint yr oeddent wedi'i mwynhau ers blynyddoedd, gan ddod â llaeth, serwm, corn a meddyginiaethau am ddim. Achosodd y pethau hyn a phethau mwy ofnadwy na ddychwelodd y bobl, i'r graddau bod y trefi hynny wedi'u rhestru ar y map ystadegol at ddibenion hanesyddol yn unig.

Erbyn i gynghorwyr Ciwba gyrraedd, a dywedwyd wrthynt eu bod yn anghywir i ysgogi hedfan a gwrthod y boblogaeth niwtral, roedd yn rhy hwyr. 

Mae'n dacteg gyffredin ymysg pobl nad ydyn nhw wedi arfer â threfnu. Hau casineb, ond nid yw'n gynaliadwy. Rhaid ymosod ar y broblem, nid y bobl. Teimlir bod anghydraddoldeb, llygredd, diffyg strwythurau cyfranogi yn broblemau, ond er mwyn eu cyflawni, rhaid gweithio ar strategaethau nad ydynt yn seiliedig ar gasineb, oherwydd nid yw pawb sydd â cherbyd, tŷ, fferm neu gwmni yn llygredig neu oligarchs.

Mae'r rhyfel oer yn debyg iawn i ddyn heb greadigrwydd, yn ei law chwith ac yn y dde.

Mae rhyfel cartref bron yn anochel.
Cymerodd bron i 10 mlynedd i’r Salvadoran ar ôl uno ymdrechion a ffurfio un ffrynt a fyddai’n cynrychioli’r buddiannau ar y cyd. Adeiladwyd y Farabundo Martí ar glwyfau, brad, camgymeriadau plentyndod a chefnogaeth ryngwladol. Yn achos Honduras, dim ond dwy flynedd sydd wedi bod yn ddigon i'r coup arwain strategaeth tuag at uno grymoedd asgell chwith, mae dylanwad rhyngwladol bellach â mwy o bwysau ar y lefel ideolegol ac mewn agweddau logistaidd mae llawer o bethau bron yn ddiangen .

Gall ei strategaeth weithio, yn seiliedig ar anghenion go iawn poblogaeth sydd, yn gyffredinol, yn anfodlon ag arferion y dosbarth gwleidyddol a'i chysylltiad â'r pŵer economaidd, nes cyrraedd lefelau gwrthod, ni waeth pa mor dda y gall menter fod, rydym yn ei chael hi'n anodd credu nad yw'n cael ei wneud y tu ôl i symudiad gwael. Pan gyrhaeddir y lefelau anfri a pesimistiaeth hynny, mae'r ffordd ar gyfer gwrthdaro wedi'i balmantu. Er bod gan y Gwrthsafiad ffordd bell i fynd eto, wrth buro ei arweinyddiaeth, cyflawni camgymeriadau a dioddef brad i gadarnhau ei ganllawiau hyd yn hyn sydd ychydig yn fwy llên gwerin na strategol.

Ond yn y pen draw, bydd yn gallu dal. Cyn belled nad yw'n cael ei gyflwyno i bleidlais y bobl yn gynamserol ac yn strwythuro syniadau a anwyd yn y cyd-destun lleol, nad ydynt yn ymddangos fel hiraeth am amseroedd eraill (nad ydynt bellach) a gwledydd eraill (nad ydynt yn bodoli mwyach). Ei fod yn seiliedig ar adeiladu arweinyddiaeth newydd, gydag integreiddio cymdeithasol a chyfraniad proffesiynol (sy'n bodoli) yn wyneb problemau y mae'n ymarferol bosibl eu datrys yn y tymor canolig. Gan anghofio syniadau anweithredol, megis manteisio ar gyswllt casineb dall, celwyddau plentynnaidd a gorliwiadau nad oes eu hangen i argyhoeddi eich cynghreiriad gorau (y boblogaeth)

argyfwng yn Honduras

Gall gwneud hynny gymryd 6 blynedd o ddioddefaint ar y gwastadedd. Ond erbyn hynny, efallai ei fod wedi cyrraedd pwyntiau strategol yr offer llywodraethol, milwrol a chymdeithasol; heb yr angen i bleidleisio ar lefel arlywyddol. Felly gall hyrwyddo etholaeth newydd neu ddod ag ymgeisydd sgrin i'r arlywyddiaeth ennill y frwydr.

Yn y cyfamser, er mwyn cyflawni'r senario hwnnw, ceisiwch ei osgoi neu wrthweithio ... Mae rhyfel cartref yn opsiwn.

Ydi hi'n werth chweil?
Na. Nid wyf yn mwynhau cofio o gwbl, y diwrnod hwnnw y gallwn weld cyrff wedi'u pentyrru o fwy na 30 o bobl mewn papur newydd yn Honduran, mewn coridor fy mod yn cofio fy mod wedi tynnu llun gyda sialc a gwneud swigod diniwed o boer gyda'r un geg ar y ddirwy. o sment. Llawer llai i fod wedi cyrraedd ddeuddeng mlynedd yn ddiweddarach, ac i weld coed troedfedd mewn diamedr yn y patio lle dysgais i ddawnsio top nyddu, plygio gyda hadau cashiw a gladdgell polyn, tra yn y pen arall canodd fy nghefndryd mewn olwyn gêm yr oeddwn i dychryn ... Nid yw Dona Ana yma, mae hi yn ei Vergel...

Ond pan fydd dyled gymdeithasol a chamymddwyn yn rheolaeth y llywodraeth yn cynhesu'r popty pwysau, gall rhyfel cartref fod yn ddrwg angenrheidiol. Mae gwrthdaro yn gynhyrchiol ar bob lefel o fywyd teuluol, gwleidyddol ac economaidd, i lefelu anghydbwysedd a chadarnhau cytundebau. Nid yw rhyfeloedd, ond mae'n ymddangos bod Honduras, mae'r amser wedi dod. Waeth faint o ymdrechion a wneir, ni fydd y cyfansoddiad tymor byr yn newid y canlyniad na all y rhai ohonom ar yr ochr niwtral (am y tro) ei osgoi, nid oherwydd nad oes gennym feini prawf clir, ond oherwydd bod yn well gennym fwynhau'r pethau hynny sy'n diwallu ein hanghenion. yn byw bob bore ac yr ydym yn gweithio iddo trwy'r dydd a rhan o'r nos. Oherwydd gwrthdaro diangen rydym wedi colli eiliadau da, am y rheswm hwnnw rydym yn ymroddedig i'r ymdrech yn seiliedig ar ein disgyblaeth, yn hapus gyda'r hyn a gyflawnwyd gennym, heb freuddwydio mewn senarios ffantasi, os bydd yn rhaid i ni gymryd arf un diwrnod, byddwn, os bydd y gorlan, yn llawer gwell, mae'r ddau yn cymryd gofal. 

Hefyd, mae rhan dda o'r niwtralwyr yn credu bod arweinyddiaeth newydd yn dechrau, eu bod yn ymgymryd â syniadau gwych sydd yno - ar y chwith neu ar y dde - i'w gweithredu gyda meddwl agored, y mwyafrif yn seiliedig ar arferion da y gellir eu mabwysiadu mewn ffordd gyfranogol heb yr angen am ryfel, wedi'i gynnwys yn y cyd-destun; y peth doniol yw efallai cyrraedd yr olaf os oes rhyfel da.

Rydym yn obeithiol, yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl leiaf yw ein bod yn treulio'r blynyddoedd 7 nesaf yn y mejengue hwn, ac yn y pen draw mae arweinyddiaeth y ddau lu yn gwneud cytundebau sy'n gadael pethau yr un fath ... neu waeth.

 
P.S. Er gwaethaf melancholy y post a symlrwydd eironig fy rhethreg, rwy'n iawn. Diolch am eich dymuniadau da.

4 Ymatebion i “Honduras: Yn ôl i argyfwng, mae rhyfel cartref yn opsiwn unwaith eto”

 1. Helo, N!
  Diolch am eich geiriau, a diolch hefyd am eich cefnogaeth mewn egeomate. Mae hyn yn dangos ein bod ymhell o fod yn floc Sbaeneg ei iaith sydd â delfrydau cyffredin.

 2. Annwyl Don G!, Rwy'n teimlo ychydig o gywilydd. Nid ydym yn y gwrthgyrff daearyddol ac eto, yma, ni amlygwyd y broblem y soniwch amdani. Tybed, a ydym ni bob amser yn edrych ar ein cewynnau?
  Dyma ni yn y tymor etholiadol, oherwydd ar Ebrill 10 byddwn yn ethol arlywydd newydd. Ond ni allaf gredu bod yr argyfwng yn Libya, ymddiswyddiad Socrates, marwolaeth Liz Taylor a… bod gwrthdaro ein brodyr yn sefyll allan lawer mwy. Ychydig yn unig sy'n sôn am ymweliad Obama ag El Salvador. Trist iawn.

  Annwyl gyfaill, ymddengys bod America Ladin yn ddim ond 'gair cyfansawdd' nad ydym hyd yn oed wedi'i integreiddio'n gymedrol. Mil o ymddiheuriadau ffrind.
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.