Symud ymlaen a gweithredu achos BIM - Canol America

Ar ôl bod yn y BIMSummit yn Barcelona, ​​mae'r wythnos ddiwethaf wedi bod yn gyffrous. Fel gwahanol optegwyr, o'r amheuwyr i'r mwyaf gweledigaethol, cyd-daro ein bod mewn eiliad arbennig o'r chwyldro mewn diwydiannau sy'n amrywio o gasglu gwybodaeth yn y maes i integreiddio gweithrediadau yn amser real y dinesydd. Mae'r BIM yn chwarae rôl bwysig iawn, yn y cydgyfeiriant hwn o egni dyfeisgarwch technolegol sy'n cael ei ddefnyddio gan y sector busnes, y galw am wasanaethau gwell gan ddefnyddiwr terfynol gwasanaethau cyhoeddus a'r cydbwysedd y gall safoni ei wneud.

Ond ymhlith straeon llwyddiant optimistaidd y gwledydd Nordig lle nad yw siarad am OpenSource bellach yn tramgwyddo buddiannau preifat unrhyw un, a brys y gwledydd blaengar technolegol lle mae'r agenda'n cael ei datblygu gan y sector preifat, mae realiti pragmatig y gwledydd lle perfformiad aneffeithiol y Wladwriaeth am ei rôl normadol wrth chwilio am senarios gwell yn y wlad. Yn yr achos hwn, buom yn siarad ychydig am fy sgwrs olaf gyda Gab!, Cydweithiwr o Geofumadas a ddywedodd wrthyf am ei gweledigaeth o BIM yng nghyd-destun America Ganolog mewn hanner awr o goffi.

Yn realistig, gellid cuddio'r profiadau gorau o ddatblygu yn y cyd-destun hwn gan y gwelededd systematig cyfyngedig; felly mae'n rhaid i ni droi at yr hyn yr ydym wedi'i glywed yno. O'r cychwyn cyntaf, mae cynnydd yn cael ei ledaenu mewn gwledydd fel Costa Rica a Panama, fodd bynnag, yng ngwledydd eraill y rhanbarth, er bod gwybodaeth ar lefelau preifat, nid yw'r cyd-destun academaidd a gwladol yn weladwy iawn ar y lefel weithredu; os edrychwn arno o bersbectif eang y BIM, sydd, y tu hwnt i fodelu adeiladau, yn strategaeth sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth a rheoli gweithredu o fewn fframwaith mabwysiadu safonau.


Cyd-destun BIM Panama

Mae Panama yn wlad sydd â thwf adeiladol mwy, mae ychydig yn fwy agored a rhywfaint o frys. Mae'n rhaid i chi fynd oddi ar y maes awyr a mynd drwy'r briffordd a gweld bod y sector eiddo tiriog yn werddon eithriadol yn ardal Canol America, felly mae'r BIM yn cyfrif fel cyfuniad perffaith o integreiddio'r ecosystem sy'n ffurfio'r seilweithiau ffisegol, cyfrifiadurol a gweithredol gwahanol . Yn anad dim, gan gofio beth yw Panama fel gwlad sydd â symudiad masnachol gyda galw byd-eang, na all fforddio ei gadael ar ôl.

 • Y XWUMX o Orffennaf 14 Siambr Adeiladu Panamanian Cyhoeddodd CAPAC, ar y cyd â Chymdeithas Peirianwyr a Phenseiri Panamanian, SPIA a Phrifysgolion Panama, technoleg ac USMA, greu cyngor technegol a fydd yn darparu gweithrediad prosesau BIM, o'r enw Fforwm BIM Panama.
 • Mae sawl endid yn hyrwyddo'r defnydd o BIM fel Autodesk, Fforwm Bim Panama, Bentley Systems, PCCad, Blue AEC Studio, Comarqbim, ymhlith eraill.
 • Prosiect BIM rhagorol yn Panama yw ehangu Camlas Panama.

Camlas BIM Model Panama. Derbyniodd wobr Profiad Autodesk BIM am ddyluniad ei gyfadeilad trydydd clo.

Yn gyffredinol, mae cryn dipyn o fod yn agored yn y maes preifat, gyda swyddi proffesiynol yn gofyn am feistrolaeth BIM fel gofyniad ar gyfer datblygu eu prosiectau.


Cyd-destun BIM Costa Rica

Mae'r wlad hon yn hyrwyddo mewn rhyw ffordd y defnydd o brosesau BIM yn y gwaith adeiladu newydd. Yn bennaf, oherwydd gofynion rhyngwladol, mae rhai cwmnïau preifat yn dechrau gweithredu rhai prosesau; fodd bynnag, mae'r cyflenwad llafur ar gyfer gweithwyr proffesiynol BIM yn gyfyngedig, os byddwn yn ei gymharu â gwledydd De America. Mae gan Costa Rica ei Fforwm Bim Costa Rica eisoes.

 • Fforwm BIM Mae Costa Rica yn Bwyllgor Technegol a ffurfiwyd gyda'r bwriad o hyrwyddo ymgynghoriad a gweithrediad graddol prosesau BIM yn y diwydiant adeiladu.

Fel enghraifft ddiddorol, yn y Banc Datblygu Rhyng-Americanaidd (IDB, yr Is-adran Rheoli Seilwaith a'r Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesi (CTI)), maent yn gweithio ar ymgorffori'r BIM wrth ddylunio a goruchwylio prosiectau seilwaith.

Yn Costa Rica, er enghraifft, cynhwyswyd ymfudiad y cynlluniau dylunio i fodel BIM a'i waith dilynol yn ystod y gwaith adeiladu yn y manylebau goruchwylio gwaith. Hynny yw, bydd cynlluniau 2D yn cael eu trosglwyddo i 3D, a bydd gwybodaeth o ansawdd, dilyniant adeiladu (4D) a rheoli costau (5D) yn cael eu hintegreiddio; Bydd hyn yn eich galluogi i wybod amser, ymdrech a chostau cynyddol, i symud o ddyluniad traddodiadol i BIM. Bydd cynnyrch, costau, terfynau amser ac anghenion addasu'r gwaith yn ystod yr adran adeiladu yn adran San Gerardo - Barranca yn cael eu cymharu â rhai adran Limonal - San Gerardo, sydd â'r un manylebau dylunio, ac a gaiff eu hadeiladu ar yr un pryd.

Er bod ffordd bell i fynd yn y rhanbarth, bydd canlyniadau'r peilot yn gymhelliad i lywodraethau weithredu BIM a phrofi manteision cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, trwy newid radical yn y ffordd y caiff y gwaith ei gyflawni.


Cyd-destun BIM Guatemala

Gan ei fod yn wlad fawr, mae rhai datblygiadau sylweddol yn BIM. Mae gennym eisoes y Meistr mewn Modelu a Rheoli Prosiectau Adeiladu BIM Management ym Mhrifysgol Valle de Guatemala a'r Universidad del Istmo gyda Meistr mewn Rheoli Bim.

Mae yna endidau sy'n ymroddedig i hyfforddi yn Bim, fel Revit Guatemala a GuateBIM (Cyngor BIM Guatemala). Mae rhywfaint o dderbyniad ar lefel y sector preifat. Un enghraifft fyddai'r cwmni Danta Arquitectura sy'n betio i gynnwys BIM. A gadewch i ni beidio â gadael i ddosbarthwyr softwares BIM beidio â rhoi'r gorau i hyrwyddo'r fethodoleg hon.


Cyd-destun BIM El Salvador

Yn El Salvador, mae llai o wybodaeth ar gael. Fodd bynnag, mae prosiectau fel yr un a ddatblygwyd gan y cwmni Structuristas Consulttores EC a ddatblygwyd gyda BIM yn sefyll allan.

Prosiect: canolfan ddata TIER III a chymhlethdod adeiladau swyddfa corfforaethol Banco Agrícola, yn San Salvador.

 • Maent yn ddau adeilad gydag ardal adeiladu o 11,000 m2 gan gynnwys: canolfan ddata gyda nodweddion TIER III ac adeiladu swyddfeydd corfforaethol o lefelau 5.
 • Dylunio strwythurol, dylunio HVAC a chydlynu peirianneg amlddisgyblaethol, gan ddefnyddio offer BIM a monitro cynnydd gyda model BIM.
 • Roedd y disgyblaethau'n cynnwys: Sifil, Strwythurau, Pensaernïaeth, Trydan, Mecaneg, Pibellau.

Er bod hwn yn brosiect gyda mabwysiadu BIM, gyda'i wahanol ddisgyblaethau; Wrth gwrs, nid yw'r ddogfennaeth a'r rhan gynllunio mor amlwg; er ei fod yn ei gais modelu. Yn hyn o beth mae yna rywfaint o fylchau mewn gwybodaeth, pan fydd erthygl newyddiadurol neu hyd yn oed y ffocws academaidd yn canolbwyntio ar y modelu pensaernïol / strwythurol yn unig, ond anghofiwch ymgynghori ar y camau gweithredol ar ôl y dyluniad nes bod y seilwaith wedi'i integreiddio i'r cyd-destun.


Cyd-destun BIM Nicaragua

Yma gwelwn arwyddion o ganolfannau hyfforddi, mae rhai yn ymgynnull er yn fwy nag ar y lefel weithredu, yn dal i fod yn y cyfnod ffurfiannol i gyflwyno'r BIM. Mae yna rai astudiaethau pensaernïaeth sy'n cyflwyno'r term, fel yr astudiaeth BRIC.

Fel enghraifft, CentroCAD, yn fy marn i yw un o'r canolfannau hyfforddi gorau yn Nicaragua, mae ei gwrs Revit fel arfer yn canolbwyntio ar Bensaernïaeth ac ASE, ond ni welwn fawr ddim yn ei gynnig o strwythurau, costau nac efelychu adeiladu. Er y dysgir BIM, nid yw dysgu modelu â meddalwedd yr un fath â deall gweithdrefnau mewn ffordd annatod lle mae'r offeryn yn fodd i storio a gweithredu'r data yn unig.

Mae'n diriogaeth ffrwythlon o Autodesk a gynhaliodd Gyngres BIM yn Nicaragua yn ddiweddar; agwedd sydd wedi symud a pharhau ag ymdrechion Prifysgolion a chymdeithasau proffesiynol Geo-beirianneg. Cynhaliwyd Fforwm BIM 2019 ym Managua, gyda siaradwyr o bob cwr o Ganol America, y Weriniaeth Ddominicaidd a Cholombia, mae'n amlwg bod llawer o waith o'r sector preifat yn y wlad hon, bod gan yr academi gyfranogiad pwysig, ond yn bennaf oll, yr angen i ganolbwyntio ymdrechion codi potensial y BIM i bolisïau cyhoeddus.


Cyd-destun BIM Honduras

Fel Nicaragua, mae mewn proses o gymdeithasu, hyfforddi, ymgynnull a hysbysu gweithwyr adeiladu proffesiynol. Mae yna endidau sy'n ymroddedig i hyrwyddo gweithredu BIM ac i hyfforddi personél y cwmnïau, megis PC Software, Cype Ingenieros, a Choleg Penseiri Honduras.

Mae diddordeb yn y sector preifat i ddechrau gweithredu BIM, gyda'i gyfyngiadau bob amser. Mae'n ddiddorol bod cwmnïau newydd sydd â gweledigaeth arloesol yn cael eu geni fel Green Bim Consulting sy'n ymroddedig i ymgynghori a datblygu prosiectau BIM cynaliadwy. Mae cwmnïau mwy cadarn fel Canolfan Katodos BIM yn feincnod cynrychioliadol o Honduras.

Yn ystod y misoedd diwethaf, llwyddodd y diwydiant adeiladu preifat i gyflawni 1,136.8 metr sgwâr mewn gwahanol brosiectau yn Honduras, roedd y 57,5% ar gyfer prosiectau preswyl; 20,2% masnachol, 18,6% mewn gwasanaethau a 3,7% diwydiannol. O'r swm hwnnw, roedd rhan fach iawn o'r adeiladau'n defnyddio technoleg anhraddodiadol fel y BIM i ddylunio prosiectau.

Cadarnhaodd y peiriannydd Marlon Urtecho, rheolwr cyffredinol Accensus Structural Systems, fod y datblygiadau ym maes adeiladu bellach yn caniatáu delweddu'r prosiect yn fwy manwl: "Nawr gall y swyddfeydd pensaernïaeth ddatgelu eu prosiectau yn drydydd dimensiwn yn gyflymach a chyda mwy o ddelweddau"Dywedodd. Mae'n amlwg bod gweledigaeth fel hon yn dangos nad oes eglurder o hyd ynghylch gwir gwmpas y BIM.

Er gwaethaf y wybodaeth wasgaredig sy'n ymddangos o Honduras, canlyniad dyddiad diweddar 2019 mis Mawrth Cyngres Rhithwir gyntaf BIM o Ganol America a'r Caribî. Cyrhaeddodd ychydig yn hwyr oherwydd bod yr erthygl eisoes wedi'i hysgrifennu, ond mae'n dod â goleuadau diddorol ar gyfer erthygl cyd-destun BIM yn America Ganol.

Er gwaethaf anawsterau'r maes, yn y diwydiant Honduran, mae rhywfaint o gynnydd yn y defnydd o BIM (o leiaf ar lefel gwybodaeth fodelu) yn enwedig yn y maes pensaernïol, sydd wedi caniatáu dangos ymlaen llaw wrth ddylunio prosiectau. I weithredoedd sylfaenol lefel 2 (Lefel BIM2) lle mae ei gymhwysiad yn cael ei ddefnyddio fel rhith-gyfwerth â'r elfennau adeiladu i bob un o'r darnau a ddefnyddir ar gyfer adeiladu adeiladau, sydd o leiaf yn y dinasoedd datblygedig yn addawol.

Mae erthygl o'r papur newydd, Enghraifft, yn sefyll allan, http://proceso.hn/tecnologia/2-ciencia-y-tecnologia/constructores-hondurenos-avanzan-en-el-uso-de-tecnologia-bim.html


Ar ôl cwpanaid o goffi a phwdin blasus, fe wnaethom bron â chyffwrdd â Gab! nad yw'r BIM wedi gorffen glanio yng Nghanolbarth America. Yn sicr, astudiaeth systematig ddoeth yw'r gwagle mawr yn y mater hwn, gan y rhai sy'n gorfod hyrwyddo arloesedd a safoni. Yn sicr mae achosion eraill, ond yn y napcyn rydym yn nodi bod y canlynol yn flaenoriaeth o leiaf:

 • Cost uchel hyfforddi staff a diffyg hyfforddwyr cymwys. Caiff Rheolwyr BIM eu cyfrif ar fysedd y llaw; Gan gofio bod dod ag ymgynghorydd rhyngwladol yn eithaf drud.
 • Mae cost uchel trwyddedau meddalwedd (trwydded yng Nghanolbarth America yn gallu costio hyd at 3 gwaith yr hyn y mae'n ei gostio ym Mecsico, yr Unol Daleithiau neu Chile). Mae'r cwmnïau dosbarthu yn ei briodoli i'r lefel isel o werthiannau, felly mae'n rhaid iddynt godi'r prisiau i fodloni'r nodau a sefydlwyd gan y rhiant-gwmnïau. Mae hyn yn hyrwyddo lladrad ac ofn gweithredu BIM oherwydd y cosbau y gellir eu derbyn gan ddosbarthwyr meddalwedd.
 • Cost uchel y cyfrifiaduron sydd eu hangen i weithredu arferion BIM, fel integreiddio ategion rhyngwyneb i offer allanol neu rendro.
 • Nid oes gwreiddiau wedi eu gwreiddio yn y gwaith o gynllunio a pharatoi'r dogfennau sy'n angenrheidiol ar gyfer y prosiectau yn drylwyr. Mae BIM angen llenwi ffurflenni fel EIR, BEP, Protocolau BIM, yn dilyn rheoliad, ac ati. -Pwy sydd ag amser, pan fyddant yn gofyn i mi ddechrau'r prosiect ddoe- Mae jargon sy'n hysbys ymhlith gweithwyr proffesiynol adeiladu nad yw'n bendant yn gyson, oherwydd pan fyddwch chi'n cynllunio'n dda, gallwch wneud prosiectau'n gyflymach nag erioed.
 • Y lefel uchel o lygredd sy'n nodweddu'r cyd-destunau hyn. Weithiau, mae cuddio'r wybodaeth yn caniatáu codi cost y prosiectau, po fwyaf cyffredinol yw'r prosiect, yr hawsaf yw ei chwyddo. Rydym yn glir y byddai mabwysiadu BIM yn torri llawer o arferion llygredd drwg ym mhrosiectau'r llywodraeth.
 • Nid yw gweithwyr proffesiynol y gwaith adeiladu eisiau gadael AutoCAD, ond nid ydynt am ddeall pa mor bosibl yw'r modelu 3D. Yn rhannol, oherwydd mae'n rhaid bod yna gyfwerth â chynigion swyddi sy'n digolledu'r ymdrech i ddysgu, ac yn anad dim, y cyfle i arloesi wrth symleiddio a optimeiddio pan welwn y BIM fel rhywbeth mwy na modelu 3D.
 • Mae cost gweithredu BIM yn gostus, yn enwedig mewn meddalwedd os ydych am weithio'n gyfreithiol; Nid yw hyn yn hawdd i lawer o gwmnïau sy'n cael trafferth goroesi yn yr economïau isel hyn lle nad oes llawer yn cymryd prosiectau mawr gan y monopoli presennol. Ac i fod yn hyfforddwr BIM gyda'r holl gyfraith, mae angen cael y trwyddedau mewn trefn. Gall casgliad o feddalwedd i hyfforddi BIM awgrymu buddsoddiad blynyddol o US $ 3,500.00 am drwydded, mewn rhai gwledydd yn America Ganolog. Byddai angen gweld faint o hyn sy'n gwella mentrau meddalwedd fel gwasanaeth sy'n cael ei gario gan ddarparwyr meddalwedd mawr.

I gloi, mae America Ganolog yn gyffredinol mewn proses o gymdeithasu BIM, rydym yn gweithio gyda modelu 3D, ond yn gyfyngedig iawn ar lefel y cwmpas a welwn mewn cyd-destunau eraill. Am y tro, rydym yn gadael hyd nes y ceir diweddariad newydd o'r erthygl hon, gan wybod bod y Gyngres ddiweddar sydd gennym ddarlleniad newydd ar ôl gwybodaeth nad yw'n anffodus wedi ei systematig y tu hwnt i gyfnewid digwyddiadau penodol.

Fodd bynnag, ochr arall y darn arian yn America Ganol yw'r cyfle diddorol os yw'r actorion academaidd, preifat a phroffesiynol yn llwyddo i dreiddio i sector y llywodraeth cyn y manteision a'r anghenion sy'n bodoli ar gyfer safoni.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.