Pam defnyddio efeilliaid digidol mewn adeiladu

Mae popeth o'n cwmpas yn dod yn ddigidol. Mae technolegau uwch fel deallusrwydd artiffisial a Internet of Things (IoT) yn gynyddol yn dod yn rhannau pwysig o bob diwydiant, gan wneud prosesau'n gyflymach ac yn fwy effeithlon o ran cost, amser ac olrhain. Mae mynd yn ddigidol yn caniatáu i bob diwydiant gyflawni mwy gyda llai; o leiaf hwn yw'r optimeiddio a geisir gan y datblygiadau diweddaraf mewn pŵer cyfrifiadurol ac mae algorithmau deallus, ynghyd â'r datblygiadau technolegol mewn synwyryddion, miniaturization, roboteg a dronau, yn helpu hyd yn oed y diwydiant adeiladu i sylweddoli sut y gallant gyfuno y bydoedd digidol a ffisegol i adeiladu adeiladau rhatach, gwyrddach a mwy diogel mewn llai o amser.

Enghraifft o hyn yw sut mae dronau yn caniatáu dal nifer fawr o luniau mewn cyfnod byr, gan wneud y dasg gynllunio yn haws. Ond nid yn unig, oherwydd yn dibynnu ar y synhwyrydd sydd gan y drôn, y gellid cael data ar yr un pryd y gellir modelu nodweddion corfforol sy'n rhoi mwy o werth ychwanegol i ffotogrametreg hylif syml. Y cysyniad hwn sydd wir yn newid wyneb y diwydiant AEC yw "Digital Twins" ac enghreifftiau diweddar o realiti estynedig o dystiolaeth Hololens2 y bydd gennym lawer o hyn y tu hwnt i'r diwydiant adloniant.

Yn ôl adroddiad diweddar Gartner, mae'r duedd "Digital Twin" yn nesáu at y "disgwyliad". Beth arall? O fewn 5 i flynyddoedd 10, disgwylir i'r duedd gyrraedd y "Llwyfandir Cynhyrchedd".

Cylch hype Gartner ar gyfer technolegau newydd 2018

Beth yw gefell ddigidol?

Mae gefell ddigidol yn cyfeirio at fodel rhithwir o broses, cynnyrch neu wasanaeth. Mae gefeillio digidol yn ddolen gyswllt rhwng gwrthrych byd go iawn a'i gynrychiolaeth ddigidol sy'n defnyddio data synhwyrydd yn barhaus. Daw'r holl ddata o'r synwyryddion sydd wedi'u lleoli mewn gwrthrych ffisegol. Yna defnyddir y gynrychiolaeth ddigidol ar gyfer delweddu, modelu, dadansoddi, efelychu a chynllunio ychwanegol.

Yn wahanol i fodelu BIM, nid yw'r efaill digidol o reidrwydd yn gwasanaethu gwrthrych â chynrychiolaeth ofodol. Er enghraifft, proses drafodion, ffeil person, neu set o berthnasoedd rhwng rhanddeiliaid ac unedau gweinyddol.

Wrth gwrs, gefell ddigidol isadeileddau yw'r mwyaf deniadol, o leiaf ym maes Geo-beirianneg. Trwy greu gefell ddigidol o adeilad, gall perchnogion a gweithredwyr adeiladau atal y problemau amrywiol sy'n digwydd yn yr adeilad, mabwysiadu strategaethau adeiladu ac o ganlyniad gael adeiladau mwy diogel. Er enghraifft, gallwch greu gefell ddigidol adeilad a gwirio sut y bydd yn ymateb i ddaeargryn mawr. Yn dibynnu ar y canlyniad, gallwch chi wneud y newidiadau angenrheidiol i'r adeilad, cyn i'r helbul daro a bod pethau'n mynd allan o law. Dyma sut y gall gefell ddigidol adeilad achub bywydau.

Llun trwy garedigrwydd: buildingSMARTIn Summit 2019

Mae'r gefeilliaid digidol yn caniatáu i ddylunydd adeiladau gael yr holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r adeilad ar gael mewn amser real, sy'n gysylltiedig â ffeil bywyd sy'n cynnwys cenhedlu, dylunio, adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu'r ased. Mae'n darparu mynediad ar unwaith i'r holl wybodaeth am safle adeiladu. Mae'n helpu adeiladwyr i fod yn sicr o hyd yn oed y pethau lleiaf, fel y mesurau gofynnol o drawst.

Fel y rhannwyd yn ddiweddar gan Mark Enzer, CTO, MottMacDonald yn adeilad SMART Summit 2019, wrth siarad am amlder diweddaru gefeilliaid digidol; "Dyw hi ddim yn amser real, mae'n amser iawn."

Manteision defnyddio efeilliaid digidol mewn adeiladu.

Mae'r defnydd cywir o dechnoleg bob amser yn gwneud prosesau'n fwy effeithlon. Er enghraifft, gefeilliaid digidol, trwy ganiatáu i efelychiadau fod â'r potensial i gario'r difrod a achosir gan drychinebau naturiol a thrychinebau o waith dyn. Gallant helpu dinasyddion i fyw bywyd mwy diogel. Er enghraifft, yn achos seilweithiau lle mae llawer o draffig i fod, trwy ddefnyddio meddalwedd efelychu cerddwyr, gallwn ragweld pryd a ble y bydd mwy o dagfeydd. Drwy gyflwyno'r newidiadau angenrheidiol yn y model digidol o'r seilwaith, mae'n bosibl sicrhau mwy o ddiogelwch, effeithlonrwydd a chostau gweithredu is wrth adeiladu a chynnal yr ased.

Mae manteision defnyddio efeilliaid digidol mewn adeiladu yn niferus. Mae rhai ohonynt wedi'u nodi isod:

Monitro cynnydd adeiladu yn barhaus.

Mae monitro safle adeiladu mewn amser real trwy gyfrwng gefell ddigidol yn cadarnhau bod y gwaith gorffenedig yn gyson â'r cynlluniau a'r manylebau. Gyda gefeilliaid digidol, mae'n bosibl olrhain y newidiadau mewn model gan ei fod yn cael ei adeiladu, bob dydd ac bob awr, ac yn achos unrhyw wyro, gellir cymryd camau ar unwaith. Yn ogystal, gellir gwirio cyflwr y concrit, y craciau yn y colofnau neu unrhyw ddadleoli deunydd ar y safle adeiladu yn hawdd mewn gefell ddigidol. Mae darganfyddiadau o'r fath yn arwain at arolygiadau ychwanegol a chaiff problemau eu canfod yn gyflymach, gan arwain at atebion mwy effeithiol.

Y defnydd gorau posibl o adnoddau.

Mae efeilliaid digidol hyd yn oed yn arwain at ddyrannu adnoddau'n well ac yn helpu cwmnïau i osgoi colli amser cynhyrchiol wrth symud a thrafod deunyddiau diangen. Gyda'r defnydd o'r dechnoleg hon, gellir osgoi dyraniad gormodol ac mae hefyd yn haws rhagweld yn ddeinamig y gofynion adnoddau ar y safle.
Gellir olrhain hyd yn oed y defnydd o'r offer a gellir rhyddhau'r rhai sydd heb eu defnyddio ar gyfer swyddi eraill. Mae hyn yn arbed amser ac arian.

Monitro diogelwch

Mae diogelwch yn bryder mawr ar safleoedd adeiladu. Mae gefeilliaid digidol, trwy ganiatáu i gwmnïau olrhain pobl a lleoedd peryglus ar safle adeiladu, helpu i osgoi defnyddio deunyddiau a gweithgareddau anniogel mewn ardaloedd peryglus. Yn seiliedig ar wybodaeth amser real, gellir datblygu system hysbysu gynnar sy'n caniatáu i reolwr adeiladu wybod pryd mae gweithiwr maes wedi'i leoli mewn rhanbarth anniogel. Gellir hefyd anfon hysbysiad at ddyfais symudol y gweithiwr i atal perygl rhag digwydd.


Mae manteision defnyddio technoleg gefeillio ddigidol mewn adeiladu yn niferus. Mae hen arferion yn anodd, ond er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd wrth adeiladu, mae angen mynd yn ddigidol. Gall defnyddio technoleg deuol ddigidol ddod ag arloesedd enfawr i ddatblygiad seilwaith a dod ag ansawdd ac effeithlonrwydd i uchelfannau newydd. Rhaid i'r diwydiant baratoi ac addasu i'r amgylchedd digidol sy'n newid!

Enghraifft ohono

Cawsom gyfle i gyfweld â chydweithwyr o Frasil y llynedd, yn Llundain. Trwy ddefnyddio gefell ddigidol, Maes Awyr Llywodraethwr Brasil José Richa (SBLO), mae'r pedwerydd maes awyr mwyaf yn ne Brasil yn gallu rheoli data maes awyr yn well a sicrhau mwy o effeithlonrwydd yn ei weithrediadau.
Gan deimlo bod angen trefnu data maes awyr yn well, penderfynodd gweithredwr maes awyr SBLO, Infraero greu gefell ddigidol a fyddai'n gweithredu fel grid realiti a storfa ganolog ar gyfer yr holl ddata maes awyr, gan gynnwys seilwaith, adeiladau, systemau adeiladu , cyfleusterau a mapiau a data rheoli.

Defnyddiwyd BIM a GIS ynghyd â cheisiadau Bentley i fodelu cyfleusterau presennol 20, sy'n cwmpasu mwy na 920,000 metr sgwâr o arwynebedd y maes awyr. Roeddent hefyd wedi modelu rhedfa esgyn a glanio, dwy iard awyrennau a'r system dacsis a ffyrdd mynediad. Yna creodd tîm y prosiect gronfa ddata baramedrig i gefnogi cynllunio a gwella rheolaeth prosiect.
Creodd tîm y prosiect gefell ddigidol o'r maes awyr sy'n cynnwys sgrin realiti maes awyr a storfa ganolog ar gyfer yr holl ddata maes awyr. Mae'r storfa ganolog yn helpu defnyddwyr i nodi'n gywir leoliad systemau o fewn seilwaith y maes awyr, gwella rheolaeth busnes gyda gweithrediadau diogel ac effeithlon. Bydd y gefeilliaid digidol hefyd yn symleiddio pob prosiect seilwaith maes awyr mewnol yn y dyfodol, yn ogystal â phrosesau cynllunio a rheoli. Gyda chymorth y gefeilliaid digidol, gall Infraero leihau costau cynnal a chadw a sicrhau gwell gweithrediad maes awyr yn SBLO. Mae tîm y prosiect yn disgwyl arbed mwy na BRL 559,000 y flwyddyn gyda'i gefeilliaid digidol. Mae'r sefydliad hefyd yn disgwyl gweld cynnydd yn ei broffidioldeb.

Meddalwedd a ddefnyddir

Defnyddiwyd ProjectWise i greu platfform integreiddio'r maes awyr, a oedd yn gwasanaethu fel amgylchedd data cysylltiedig y prosiect. Roedd gallu mewnforio cwmwl pwynt MicroStation yn caniatáu i'r tîm greu'r grid realiti o holl gyfleusterau'r maes awyr gan ddefnyddio cymylau pwynt. Helpodd OpenBuildings Designer (AECOsim Building Designer gynt) i ddylunio a threfnu llyfrgelloedd o gyfleusterau maes awyr, yn ogystal â modelu'r derfynfa i deithwyr, terfynell cargo, gorsaf dân ac adeiladau presennol eraill. Defnyddiodd y tîm OpenRoads i greu prosiect geometrig a map arwyneb y system rhedfa ar gyfer rhedfeydd, tacsis a ffyrdd gwasanaeth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.