BIM - tuedd anghildroadwy CAD

Yn ein cyd-destun Geo-Engineering, nid yw bellach yn nofel Term BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu), sy'n caniatáu modelu gwahanol wrthrychau bywyd go iawn, nid yn unig yn eu cynrychiolaeth graffigol ond hefyd yn eu gwahanol gyfnodau cylch bywyd. Mae'n golygu y gall ffordd, pont, falf, camlas, adeilad, o'i beichiogi gael ffeil sy'n ei hadnabod, sy'n cynnwys ei dyluniad, ei phroses adeiladu, effaith ar yr amgylchedd naturiol, gweithredu, defnyddio, consesiwn, cynnal a chadw, addasiadau, gwerth ariannol dros amser a hyd yn oed ei ddymchwel.

Gan ddefnyddio dull damcaniaethwyr sy'n geofuming y mater hwn, mae llwybr aeddfedu BIM yn gysylltiedig â hyrwyddo'r mewnbynnau sy'n angenrheidiol ar gyfer ei ddatblygu, galluoedd y timau i ddal a rheoli gwybodaeth (newydd a phresennol), gweithredu safonau byd-eang, seilwaith data a modelu'r gwahanol brosesau esblygiadol sy'n gysylltiedig â rheoli tir. Her i BIM yw ei fod yn cyrraedd amser pan mae'n cynnwys perthynas gynhenid ​​â PLM (Rheoli Cylch Oes Cynnyrch), lle mae'r diwydiant gweithgynhyrchu a gwasanaethau yn ceisio rheoli cylch tebyg, er gyda sgopiau nad ydynt o reidrwydd yn cynnwys yr agwedd geo-ofodol.

Pwynt o gydgyfeirio o'r ddau lwybr (BIM + PLM) yw'r cysyniad o ddinasoedd smart (Dinasoedd Smart), lle mae cwmnïau mwyaf mawr yn cael eu rhoi i ffwrdd, felly mae'r galw brys o ddinasoedd mawr fel irreversibility i roedd y dyfeisgarwch dynol annymunol mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn berthnasol i wneud penderfyniadau.

Isod, rydym yn manylu ar rai agweddau sylfaenol a datblygiadau sy'n gysylltiedig â'r BIM a'i berthynas ag offer technolegol poblogaidd.

Lefelau BIM

Mae Bew a Richards yn teoroli llwybr madarch BIM mewn pedwar lefel, gan gynnwys Lefel sero, fel y gwelir yn y graff. Egluro, mai hwn yw llwybr o safbwynt safoni, nid cymaint o fabwysiadu byd-eang, y mae llawer i'w siarad amdano.

dinasoedd smart

BIM Lefel 0 (CAD).

Mae hyn yn cyfateb i Ddylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, a welwyd o'r opteg gyntefig a welsom yn yr 80au. Ar gyfer yr amseroedd hynny, y blaenoriaethau oedd mynd â'r lluniad technegol a wnaed eisoes mewn setiau o gynlluniau, i haenau wedi'u digideiddio. Rydym yn cofio fel enghreifftiau enedigaeth AutoCAD a Microstation yn yr amseroedd hyn, a wnaeth heb dynnu oddi ar gam enfawr, ddim byd ond Darluniau; dywedodd eu estyniadau felly (Drawing DWG, Design DGN). Efallai mai'r unig feddalwedd a oedd eisoes yn delweddu y tu hwnt i hynny oedd ArchiCAD, a soniodd am Virtual Building ers 1987, gyda'r dirmyg o fod o darddiad Hwngari ym mlynyddoedd y rhyfel oer. Hefyd o fewn y cam hwn mae'n cynnwys rheoli data nad yw'n georeferenced o gymwysiadau eraill sy'n ymwneud â rheoli prosiect, er enghraifft Cyllidebau, Cynllunio, rheolaeth gyfreithiol, ac ati.

BIM Lefel 1 (2D, 3D).

Mae hyn yn digwydd yn ystod y degawd diwethaf, yn aeddfedrwydd y gweithle y gellir ei alw'n 2D eisoes. Mae'r gwaith adeiladu mewn gofod 3D hefyd yn dechrau, er yn ei gamau cyntefig, gallwn gofio pa mor ddiflas oedd ei wneud gydag AutoCAD R13 a Microstation J. Roedd delweddu gwaith tri dimensiwn, ond roeddent yn dal i fod yn fectorau yn cynnwys arcs, nodau, wynebau a grwpiau o'r rhain. Yn achos AutoDesk, roedd fersiynau fel SoftDesk yn integreiddio cysyniadau fel arwynebau ers AutoCAD 2014, lle gwnaed dyluniadau ffyrdd a dadansoddiad gofodol, ond roedd popeth y tu ôl i flwch du y gwnaeth datrysiadau fel EaglePoint wneud mwy «lliwgar«. Roedd microstation eisoes yn cynnwys Triforma, Geopack ac AutoPlant o dan resymeg debyg, gyda chysylltiadau gofodol o gysylltiadau math math heb safoni consensws.

Mae'r degawd, er gwaethaf nad oedd hyd yn oed y modelau a Gwrthrychau safonedig beichiogi yn cael ei wireddu mewn gwirionedd integreiddio gorfodi braidd gydag atebion fertigol ar gyfer AEC a gafwyd gan drydydd parti, gan gynnwys Pensaernïaeth, Adeiladu, Diwydiant Geospatial, Gweithgynhyrchu ac Animeiddio.

Ni siaradodd AutoDesk am BIM tan y pryniant Revit yn 2002, ond mae integreiddio atebion fel Civil3D yn cymryd llawer mwy o amser. Yn achos Bentley, mae cofnod cynllun XFM (Modelu Nodwedd Estynadwy) yn Microstation 2004 yn sylweddol ac yn ystod y cyfnod pontio a elwir yn XM, llwyfannau trydydd parti fel Heastad, RAM, STAAD, Optram, Speedikon, ProSteel, PlantWise, RM- Pont LEAP a HevaComp. Yn 2008 lansiodd Bentley Microstation V8i, lle mae'r XFM yn aeddfedu i'r model I fel safon cydweithredu.

BIM Lefel 2 (BIMs, 4D, 5 D)

bim

Y peth anoddaf yn y cam hwn o BIM Lefel 2 yw safoni; Yn enwedig gan fod cwmnïau preifat yn gwisgo eu bwâu ac eisiau gorfodi eraill i ddefnyddio eu mympwyon eu hunain. Yn achos meddalwedd ar gyfer y maes geo-ofodol, meddalwedd am ddim sydd wedi gwneud y grym i safoni gyda'r graddau o gonsensws y mae'r Consoliwm Geo-ofodol Agored OGC bellach yn ei gynrychioli. Ond ym maes CAD-BIM, ni fu menter OpenSource, fel mai’r unig feddalwedd am ddim sydd â’r potensial i aeddfedu hyd yma yw LibreCAD, sydd ar Lefel 1 yn unig -os nad yw hynny'n gadael y lefel 0. Mae cwmnïau preifat wedi rhyddhau fersiynau am ddim, ond mae safoni tuag at BIM wedi bod yn araf, yn llais rhai oherwydd y monopoli imperialaidd.

Mae cyfraniad y Prydeinwyr yn sylweddol, bod eu harfer o wneud bron popeth yn ôl, wedi arwain y Safon Brydeinig, megis codau BS1192: 2007 a BS7000: 4; Mae'r rhain mor hen o awyrennau papur i BIM Lefel 1. Mae'r BS8541: 2 eisoes yn ymddangos yn y model digidol ac yn y degawd hwn mae'r BS1192: 2 a BS1192: 3.

Mae'n ddealladwy pam y cynhaliodd BentleySystems y Gynhadledd Seilwaith flynyddol a'i gwobr yn Llundain, 2013, 2014, 2015 a 2016; yn ogystal â chaffael cwmnïau sydd â phortffolios uchel o gwsmeriaid Prydeinig -Rwy'n hyderus i feddwl am symud pencadlys Ewrop o'r Iseldiroedd i Iwerddon-

Yn olaf, mae bob amser o fewn fframwaith yr OGC wedi symud ymlaen gyda nifer o safonau derbyn consensws sy'n cyfeirio at y BIM, yn enwedig y GML, sy'n rhoi enghreifftiau ymlaen llaw fel InfraGML, CityGML a UrbanGML.

Er bod llawer o ymdrechion cyfredol yn y degawd hwn o BIM Lefel 2 yn ceisio cyrraedd rheolaeth cylch bywyd y modelau, ni ellir eu hystyried yn gynhwysfawr na safonedig eto, yn ogystal â'r dyledion sy'n ddyledus gyda 4D a 5D sy'n cynnwys Rhaglennu'r Adeiladu ac Amcangyfrif Dynamig. Mae tueddiadau cydgyfeirio disgyblaethau yn amlwg wrth uno / caffael cwmnïau ac yn y weledigaeth gyfannol ar gyfer safoni.

BIM 3 Lefel (Integreiddio, Rheoli Cylch Bywyd, 6D)

Mae lefel yr integreiddiad a ddisgwylir yn Lefel BNN 3, sydd eisoes ar ôl 2020 yn cynnwys disgwyliadau cwbl i fodiwt o unffurfiaeth o ran y safonau: Data Cyffredin (IFC). Geiriaduron Cyffredin (IDM) a Phrosesau Cyffredin (IFD).

dinasoedd smart

Disgwylir y bydd addasiad y Cylch Bywyd yn arwain at Rhyngrwyd o Bethau (IOT), lle mae'n cael ei nid yn unig yn modelu wyneb y ddaear, ond hefyd y peiriannau a seilwaith sy'n rhan o'r adeiladau, gwrthrychau a ddefnyddir ar gyfer cludo nwyddau (symudol) ar gyfer defnydd domestig, adnoddau naturiol, yn enwedig yn y cylch bywyd sy'n berthnasol i gyfraith gyhoeddus a phreifat y Perchnogion, Gliders, Dylunwyr a Buddsoddwyr.

Yn achos Bentley Systems, rwy'n cofio gweld o gyflwyniadau 2013 yn Llundain, integreiddiad dwy broses y Cylch Diffinio Prosiect:

  • PIM (Model Gwybodaeth Prosiect) Breef - Cysyniad - Diffiniad - Dylunio - Adeiladu / Comisiwn - Cyflawni / Cau
  • NOD (Model Gwybodaeth Asedau) Gweithredu - Defnyddio

Mae'n weledigaeth ddiddorol, o ystyried bod yr agweddau hyn o'r degawd nesaf, ond gan eu bod yn ddatblygedig maent yn caniatáu safoni. Er gwaethaf cael llawer o atebion fertigol, mae cyfeiriadedd gwasanaeth CONNECT Edition yn creu'r amodau Hwb mewn amgylchedd sengl y mae Microstation yn offeryn modelu ar ei gyfer, ProjectWise yr offeryn rheoli prosiect, ac AssetWise yr offeryn rheoli gweithrediad. , a thrwy hynny gau'r ddwy eiliad bwysig, Opex a Capex o BS1192: 3.

Disgwylir hefyd y bydd y data yn cael ei hystyried yn isadeiledd ar hyn o bryd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddulliau gael eu dosbarthu, safoni i'w defnyddio'n llawn, ac wrth gwrs y bydd ar gael mewn amodau amser real gyda mwy o gyfranogiad gan ddefnyddwyr.

Smart Cities yw cymhelliad BIM

dinasoedd smartHer BIM Lefel 3 yw nad yw'r disgyblaethau yn cydgyfarfod mwyach trwy fformatau ffeiliau ond trwy wasanaethau gan BIM-Hubs. Ymarfer diddorol o hynny fydd y Dinasoedd Clyfar, y mae eisoes yn defnyddio achosion fel Copenhagen, Singapoore, Johannesburg yn gwneud ymdrechion diddorol i uno e-lywodraeth â g-lywodraeth, os ydym yn caniatáu’r telerau hynny inni ein hunain. Ond mae hefyd yn her ddiddorol, yn yr amgylchedd hwnnw o BIM Lefel 3, bod yr holl weithgaredd ddynol wedi'i fodelu. Mae hyn yn awgrymu bod agweddau fel cyllid, addysg, iechyd a'r amgylchedd wedi'u cynnwys mewn cylch sy'n gysylltiedig â rheolaeth ofodol. Wrth gwrs, ni fyddwn yn gweld ymarferion swyddogaethol o'r rhain yn y degawd hwn, mae hyd yn oed yn amheus a ydyn nhw'n digwydd yn y tymor canolig mewn gwirionedd, os ydym o'r farn mai'r dyheadau yw sicrhau gwelliant yn ansawdd bywyd trigolion y blaned hon -neu o leiaf o'r dinasoedd hynny- ac adfer iawndal i'r ecosystem fyd-eang -sydd ddim yn dibynnu ar ychydig o ddinasoedd-.

Er nad yw Smart Cities o gwmpas y gornel, yr hyn sydd yn digwydd gyda'r cwmnïau mawr sy'n rheoli technoleg yn enwog.

Gall HEXAGON, gyda chaffael cwmnïau fel Leica reoli dal data yn y maes, gyda chaffaeliad Erdas + Intergraph yn gallu rheoli modelu gofodol, nawr yn ddiweddar mae'n gwneud dull amheus gydag AutoDesk i reoli dylunio, gweithgynhyrchu ac animeiddio. Heb sôn am yr holl gwmnïau y mae'r emporiwm hwnnw'n eu cynnwys, sydd i gyd wedi'u hanelu at yr un gwrthrych.

 

Ar y llaw arall, mae Bentley yn rheoli dyluniad, gweithrediad a chylch ystod eang o'r diwydiannau Adeiladu, Pensaernïaeth, Peirianneg Sifil a Diwydiannol. Fodd bynnag, ymddengys nad oes gan Bentley ddiddordeb mewn dwyn gofod oddi wrth eraill, a gwelwn sut mae'n gwneud cynghrair â Trimble a brynodd bron pob un o'r cystadleuwyr sy'n ymwneud â rheoli a modelu maes, SIEMENS sydd â rheolaeth uchel o'r diwydiant gweithgynhyrchu a Microsoft mae hynny'n bwriadu symud tuag at y seilwaith data -er mwyn peidio â gadael allan, oherwydd yn yr amgylchedd gweledigaethol hon rydych chi wedi'ch colli gyda'ch Windows + Office-

Lle bynnag yr ydym yn ei weld, mae cwmnïau mawr yn betio ar BIM am ei botensial sydd ar ddod yn y tair echel a fydd yn symud gweithrediad Dinasoedd Clyfar: Dulliau Cynhyrchu, Cyflenwi Seilwaith ac Arloesi i'r gofynion newydd am gynhyrchion / gwasanaethau. Cadarn, mae angenfilod enfawr ar ôl i alinio â blociau, fel ESRI, IBM, Oracle, Amazon, Google, i enwi ond ychydig y gwyddom sydd â diddordeb yn eu mentrau Dinasoedd Clyfar eu hunain.

Mae'n amlwg mai'r busnes nesaf yw Smart Cities, o dan integreiddiad BIM + PLM lle na fydd Microsoft sy'n cipio 95% o'r farchnad. Mae hwn yn fodel llawer mwy cymhleth, gellir rhagweld hefyd y bydd cwmnïau nad ydynt yn betio ar y busnes hwn yn cael eu gadael allan yn gwneud CAD, taflenni Excel a systemau CRM caeedig. Y busnesau sydd i'w hintegreiddio yw'r rhai nad ydynt o fewn cylch bywyd traddodiadol Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu a Gweithredu (AECO); y rhai sy'n rheoli gweithgareddau eraill y bod dynol o dan ddull economaidd-gymdeithasol georeferenced, megis gweithgynhyrchu, llywodraeth electronig, gwasanaethau cymdeithasol, cynhyrchu amaethyddol ac yn anad dim rheoli ynni ac adnoddau naturiol.

Bydd y GIS yn cael ei integreiddio i'r BIM o dan weledigaeth Dinasoedd Clyfar. Ar hyn o bryd maent bron wedi asio wrth ddal a modelu data, ond mae'n ymddangos bod ganddynt farn wahanol o hyd; Er enghraifft, nid cyfrifoldeb y GIS yw modelu seilwaith, ond mae'n arbenigol iawn wrth ddadansoddi a modelu gwrthrychau gofodol, wrth daflunio senarios, wrth reoli adnoddau naturiol a'r holl ystod o wyddorau daear. Os ystyriwn y Chweched dimensiwn (6D) y bydd meintioli, defnyddio, ailgylchu a chynhyrchu ynni yn bwysig yn oes dinasoedd craff, yna bydd yn alluoedd angenrheidiol y mae'r GIS bellach yn eu gwneud gydag arbenigedd gwych. Ond wrth ddadansoddi gallu cynhyrchu basn dŵr, i wybod faint o gynnyrch sy'n angenrheidiol ar gyfer metr ciwbig o goncrit, mae yna fwlch aruthrol; a fydd yn cael ei lenwi i'r graddau bod y llawdriniaeth yn cael ei chynnwys fel cylch a rennir o'r ddwy ddisgyblaeth hon.

Mewn Casgliad.

chi egeomatesMae llawer mwy i siarad amdano, ac edrychaf ymlaen at barhau i fagu hyn. Am y tro, mae gweithwyr proffesiynol Geo-Beirianneg yn cael yr her o alinio ein hunain â'r anghildroadwy a dysgu o'r lefel dechnegol, oherwydd mae'n dal i fod yn amheus a ellir gwneud y Map Ffordd i weithredu BIM heb ddibynnu ar y Gweithgor sy'n arwain. Yn anad dim, oherwydd bod yn rhaid gweld BIM o ddau safbwynt: Un yw pethau y mae'n rhaid eu gwneud ar y lefel dechnegol, academaidd, weithredol, gyda'r bwriad o gynaliadwyedd, ac yna o safbwynt llywodraethau, sydd â disgwyliadau mewn ystod rhy fyr , gan anghofio bod eu galluoedd rheoleiddio yn aml yn hynod araf. Yn ogystal, i'r rhai sydd mewn dinasoedd sydd eisoes yn gallu meddwl am Ddinasoedd Clyfar, mae'n fater brys bod ffocws ar ddinasyddion, yn hytrach na thechnoleg.

🙂 Os cyflawnir y senario hwn, byddai'r freuddwyd o flaen un o fy mentoriaid, sy'n gobeithio plannu 3,000 hectar o goedwig mahogani, gyda chylch bywyd ardystiedig sy'n gysylltiedig â'i thwf; felly gallwn fynd i'r banc flwyddyn a morgeisio'r parsel cyntaf i ariannu'r gweddill yn raddol. Mewn 20 mlynedd, bydd gennych filiwn o fetrau ciwbig o ased y gallwch ddatrys nid yn unig eich ymddeoliad, ond hyd yn oed ddyled dramor eich gwlad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.