Camau Rheoli Cadastral Trefol

Mae rheoli tiriogaethol yn gymhwysedd lleol, ac mae deddfau trefol yn gyffredinol yn priodoli'r cyfrifoldeb hwn i lywodraethau lleol. Mae arallgyfeirio bwrdeistrefi neu fwrdeistrefi, gyda'u lefelau datblygu gwahanol, dimensiwn tiriogaethol, meini prawf awdurdodaeth, topograffeg a chynhwysedd rheoli yn gwneud y gweithgaredd cadastral yn mynd trwy wahanol gamau gweithredu.

A. Sail Treth

Dyma'r cam lle mae'r rheolaeth gwastad yn uniongyrchol gysylltiedig â chasglu trethi, ac yn ei dro yn cael ei rannu'n dair lefel gweithredu:

1. Adnabod. Mae blaenoriaeth y lefel hon ar gyfer casglu trethi. Yn hyn o beth, mae'r wybodaeth gwastad presennol yn cyfateb i restr syml o drethdalwyr a'i swyddogaeth bwysicaf yw ateb y cwestiwn Pwy ydw i'n ei godi?

2. Gwerthusiad. Ar ail lefel golwg tiriogaethol yn ceisio mesur maint y casgliad o dreth, gan dybio eich bod yn gwybod pwy i godi tâl, yr ail gwestiwn yn codi: Faint ydych chi'n ei godi, pa rheoli stentaidd bwriadu ymateb drwy ddarparu gwerth a all fod yn deg? . Hyd at y pwynt hwn, nid oes unrhyw wybodaeth geometrig o'r llain, ac er y gallai fod cofnod cadastral sy'n adlewyrchu data o ardal, defnydd neu ffiniau, yn parhau i fod yn ansicr a gwybodaeth goddrychol. Ar y cam hwn mae'r cysyniad a elwir yn "Affidafid" sy'n cynnwys dogfen benodol lle mae'r trethdalwr yn honni ei fod yn gweithredu mewn ewyllys da yn y datganiad eu hasedau yn codi.

3. Rheoli casglu. Mewn trydydd lefel, lle mae gwybodaeth geometreg a chyflyrau corfforol y lleiniau yn bodoli, gall y meini prawf prisio fod yn gymesur i'w hardal, yna mae'r cysyniad o Brisiant neu brisiant gwastad yn codi. Ar y lefel hon, mae'r ddau gwestiwn uchod wedi cael eu goresgyn, y duedd yw i ateb trydydd cwestiwn: Sut ydych chi'n ei godi, ni ddylai gymryd cyfrifoldeb, nid yw ei faes competencia.Esta fel arfer yn parhau i fod yn eginol mewn llawer o fwrdeistrefi yn cylch dieflig o bedair blynedd, lle crynhoir y rheolaeth gwastad wrth ateb tri chwestiwn, pwy i'w godi, faint i'w godi, a sut i'w godi. Ond mae'r holl gamau yn yr agwedd hon yn cyfateb i'r adran rheoli trethi, ac dyma un o'r rhesymau pam mae llawer o fwrdeistrefi yn cynnal gweithdrefnau treth a threth mewn un adran.

Mae agwedd drawsnewidiol yn yr ardal gyntaf hon a fu'n destun llawer o wrthdaro, a dyma'r cyfrifoldeb bod y gyfraith yn caniatáu i'r fwrdeistref roi teitlau eiddo. Yn yr ystyr hwn y deddfau wedi esblygu i lefel nad yw rheoli ac argaeledd gwybodaeth yn ddigon, mae hyn yn cymhlethu'r broses i arferion cynhenid ​​o afreoleidd-dra mewn daliadaeth tir, diwylliant cofrestru gwael a phwerau sy'n gorgyffwrdd wrth gyhoeddi o deitlau gan y cyrff agraraidd ac Instances of Property Registry. Mae'r agwedd hon wedi creu lefel cymhlethdod i'r bwrdeistrefi, fel arfer yn cael ei nodi gyda phrofiad gwael yn y rheolaeth fetastral.

B. Maes Rheoli

Mae hwn yn gam arall sy'n cael ei goresgyn gan lawer o fwrdeistrefi, sy'n torri prosesau trawsgludo pontio mewn llywodraethau lleol, ac yn canolbwyntio ar allu gwahanu'r rheolaeth dreth ar reoli trethi. Mae eu cysylltiad yn bodoli yn unig i ateb y ddau gwestiwn cyntaf, i bwy y codir tâl amdanynt a faint i'w godi. Rhennir y maes hwn yn dair lefel hefyd:

4. Diweddariad. Nid yw'r adran dreth bellach yn ceisio cynnal arolygon ailadroddus ar feysydd y mae eisoes wedi'u hadeiladu, mae'n ceisio eu diweddaru ac i ymestyn at y nod o fesur ei holl awdurdodaeth. Ar gyfer hyn, rhaid iddo dorri gweithdrefnau traddodiadol yr ysgutor a dod yn reoleiddiwr mewn tasg y mae'n ei rhannu mewn consesiynau gydag endidau preifat lleol neu gymdeithas sifil.

5. Gwasanaethau Gwell. Yr angen yn codi am ddarparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â defnydd tir, yn gyffredinol mae'n rhaid i angen hwn cymell trwy diweddaru prosesau cylchol neu Cynllunio, ar yr adeg hon y stentaidd defnyddiwr yn gweld y stentiau wahanol i'r hyn yr wyf wedi ei weld erioed o'r blaen, offeryn trefol i gasglu mwy o drethi.

6. Cynhyrchu Polisi. Mae'r bwrdeistrefi yn cyflawni'r defnydd o wybodaeth gyfanddalol, ar y cyd â gwybodaeth diriogaethol arall ar gyfer gweithredu cynlluniau rheoli, prosiectau buddsoddi, datblygu economaidd lleol a chynhyrchu polisïau tiriogaethol sy'n arwain at wella ansawdd bywyd dinasyddion. Ar y lefel hon ategu'r integreiddio rhwng llywodraeth dinesig, cymdeithas sifil a chyfranogiad preifat.

Dyma'r broses y mae'n rhaid i gynlluniau strategol trefol fod yn gysylltiedig â phrosiectau buddsoddi a rhaglenni gweithredu cymunedol. O dan y cysyniad o prosesau gweinyddol yn America Ladin, i'r graddau y bwrdeistrefi yn gysylltiedig i gyflawni gwell ei amcanion o ddiddordeb cyffredin yn codi cymdeithasau, fel cyrff cynrychioliadol o'r bwrdeistrefi dan sylw, at brosesau a gweithredu prosiectau ar y cyd tuag at o reoli'r diriogaeth yn well.

Yn wyneb y posibilrwydd o gyflawni arbedion maint trwy leihau costau mewn rhai gweithgareddau a rennir, mae rheoli cadastral yn her yn wyneb cynyddol o dechnolegau, offer a modelau rheoli adnoddau. Mae'r cyfle i gysylltu ymdrech leol, a gynhelir gan y bwrdeistrefi neu'r mancomunidades, yn dod yn hynod o bwysig, pan mae ymdrech genedlaethol i integreiddio'r prosesau yn y rheolaeth tiriogaethol.

Yna mae angen safoni methodolegau a chreu offer cyfnewid sy'n hwyluso cydlynu ymdrechion cenedlaethol. A oes unrhyw un yn gwybod am brofiadau ymarfer da y gellir eu defnyddio fel enghreifftiau?

Un Ymateb i "Camau Rheoli Cadastral Bwrdeistrefol"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.