Meistr mewn Geometrau Cyfreithiol.

Beth i'w ddisgwyl gan y Meistr mewn Geometreg Gyfreithiol.

Trwy gydol hanes, penderfynwyd mai'r cadastre eiddo tiriog yw'r offeryn mwyaf effeithiol ar gyfer rheoli tir, diolch i hyn, ceir miloedd o ddata gofodol a ffisegol sy'n gysylltiedig â thir. Ar y llaw arall, rydym wedi gweld hynny'n ddiweddar y Meistr mewn Geometrau Cyfreithiol, prosiect diddorol o Brifysgol Polytechnig Valencia, a'i hyrwyddo gan Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig. Mae cyflwyno'r term hwn "Geometries Cyfreithiol" yn chwilfrydig, felly fe wnaethom ddod o hyd i un o gynrychiolwyr y Meistr hwn i egluro'r amheuon a ddaw gyda'i ddiffiniad.

La Natalia Garrido Guillén, cyfarwyddwr y Meistr ac aelod o Adran Peirianneg Cartograffig, Geodesi a Ffotogrammetreg yr Universitat Politècnica de València, yn datgelu seiliau'r Meistr, y cynghreiriaid sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, yn ogystal â'r rhesymau pam y cafodd ei greu.

Geometreg Gyfreithiol

Dechreuwn gyda diffiniad sylfaenol, os ydym yn chwilio am y term "Geometreg Gyfreithiol" ar y we fe'i diffinnir fel integreiddio mathemateg yn y gyfraith, yn fwy penodol y defnydd o ffigurau geometrig i wneud delimitations. Dywed Dr. Garrido wrthym fod y diffiniad hwn yn gywir.

Geometreg Gyfreithiol yn union yw nad yw'r chwilio am integreiddio'r Gyfraith ym mhrosesau technegol terfynu eiddo, gan nad yw hyn, eiddo, yn ddim ond gweithred gyfreithiol. Y cwestiwn sy'n aros yn yr awyr yw gwybod a yw'r diffiniad hwn wedi'i drochi o ran cwmpas gweithredu'r cadastre. Mae Natalia yn nodi, mewn rhyw ystyr, ie - mae bron yr un peth â beth yw'r cadastre-, ond yn benodol yn Sbaen, gan nad oes cadastre geometrig yno, gan nad yw'r mapio wedi'i ffurfio trwy osod fertigau o amffiniad.

Ar ben hynny, mae'n ceisio addasu, gydag oedi o bum mlynedd, i'r angen hwnnw i gydlynu'r ddau fyd. Ac mae'n ei geisio trwy esgus mai'r technegwyr yw'r rhai sy'n arwain y cydgysylltiad hwn, gan ei fod yn ffit sydd â'i bwynt cyffredin yn y geometreg parseli. Felly, ydy, mae wedi'i fframio o fewn y cylch cyfreithiol, ond gyda'r bwriad, trwy'r cydgysylltiad hwn, tasgu'r sffêr treth ariannol trwy wneud yr olaf yn ddibynnol ar y cyntaf. Yn ogystal, ychwanega ei fod yn berthnasol i nwyddau cyhoeddus a phreifat. Trwy gylchdroi o amgylch eiddo, gellir ei ymarfer yn breifat ac yn gyhoeddus ac, yn y ddau achos, mewn ystod eang o bosibiliadau.

hwn Gradd Meistr Mae'n gynnig academaidd gan yr Univesitat Politècnica de València, er bod y Cofrestryddion wedi dangos eu cefnogaeth iddo, yn nhermau byd-eang mae ganddo alwedigaeth dechnegol, ac felly mae Cymdeithas Geometryddion Arbenigol Sbaen wedi cael ei defnyddio fel cynghorwyr arbenigol. Fodd bynnag, a chyda'r bwriad o geisio'r cytgord angenrheidiol â'r gweithredwyr cyfreithiol, gwnaed ymdrech i addasu'r agenda i wahanol broffiliau. Dyna pam mae'r radd meistr wedi'i rhannu'n ddwy radd prifysgol wahaniaethol sydd, er eu bod yn ddiddorol yn eu cyfanrwydd, yn mynd i'r afael â'r rhan fwy technegol a'r llall yn un gyfreithiol yn unig, gyda'r nod o allu ategu gwybodaeth sylfaenol y ddau gyfreithiwr, yn yr achos cyntaf, fel y technegwyr, yn yr ail.

Fel y nodwyd gan Dr. Garrido, bydd y parti â diddordeb yn gallu dewis rhwng ei gwahanol raddau: Diploma Arbenigedd mewn Geometreg Gyfreithiol, Arbenigwr Prifysgol mewn Georeferencing a Meistr mewn Geometreg Gyfreithiol. Er enghraifft, rhaid i'r rhai sy'n dymuno ennill teitl Arbenigwr Prifysgol mewn Georeferencing, gan gyfeirio at gydran ofodol y Meistr, basio modiwl II yn unig, yn benodol y pynciau Topograffeg, Geodesi, Cartograffeg a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a gymhwysir i eiddo tiriog.

Yn achos y Diploma Arbenigedd mewn Geometreg Gyfreithiol, rhaid pasio Modiwl I a Modiwl III. Er mwyn cwrdd ag amcanion yr astudiaeth, bydd gan yr ymgeisydd ddosbarthiadau meistr trwy'r we - a drosglwyddir trwy fideo-gynadledda mewn amser real-; a'i gofnodi'n ddiweddarach i fynediad yn y modd oedi.

Nawr, gadewch i ni weld, pwrpas y Meistr yw i'r graddedig gael yr offer angenrheidiol i gyflawni amffiniad geometrig o'r eiddo at ddibenion stentaidd neu gofrestrfa, fe wnaethant sefydlu'r gydran ofodol yn glir, felly ar gyfer hyn, mae cartograffeg a geomatics yn chwarae rhan sylfaenol. Mae Dr. Garrido yn pwysleisio nad yw'n bosibl diffinio geometreg eiddo, gyda'r goblygiadau a allai fod ganddo o ran gwrthdaro a heddwch cymdeithasol heb fod â'r dulliau, y technegau a'r wybodaeth fwyaf priodol yn hyn o beth, sef Topograffi, Systemau Cartograffeg, Geodesi a Gwybodaeth Ddaearyddol.

Yn yr un modd, mae'n tynnu sylw, er ein bod ni ar adeg pan rydyn ni'n betio ar y cadastre 3D, nad yw'r radd meistr yn canolbwyntio ar ymyrraeth stentaidd, er y bydd ganddo agweddau sy'n effeithio arno. Beth bynnag, ac er bod sefydliadau rhyngwladol, fel y FIG, wedi bod yn betio ar fodel Cadastre 3D ers bron i ddegawd, yn Sbaen mae'n dechrau cael ei weithredu ar hyn o bryd, felly byddai'n amhosibl mynd i'r afael â'r mater penodol hwn. Yr hyn y mae'r meistr hwn yn mynd i'r afael ag ef yw'r agweddau ar hawliau go iawn a chyfyngiadau gweinyddol sy'n disgyn ar wrthrychau geo-ofodol, ac felly'n rhoi ystyr i'r cadastre 3d y tu hwnt i gynrychiolaeth tri dimensiwn yn unig.

Hyd yn hyn rydym yn gwybod bod y Meistr wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol sy'n dymuno derbyn hyfforddiant cynhwysfawr - iaith a thechnolegol - ar gyfer y union amffiniad eiddo tiriogAm y rheswm hwn, mae'n diffinio'r term hwn fel ymyrraeth technegydd sy'n rhoi sicrwydd, dibynadwyedd ac yn cydnabod cyfrifoldeb am y gwaith diffinio geometrig; rhywbeth nad yw, er ei fod yn ymddangos yn anhygoel, yn ofyniad hanfodol yn Sbaen.

Ar y llaw arall, mae diffygion mawr o ran terfynu eiddo tiriog, felly'r bwlch sylfaenol i'w lenwi yw'r diffyg proffil technegol sydd â gwybodaeth helaeth o'r Gyfraith. Rhywbeth angenrheidiol yn ddiamau os cymerwn i ystyriaeth bod eiddo yn fater sy'n deillio o'r Gyfraith ac sy'n cael ei effeithio'n gyson ganddo - cyfyngiadau cyfreithiol, hawddfreintiau gweinyddol, agweddau trefol, cyfreithlondeb treth, ac ati.

Gadewch i ni siarad am y newidiadau carlam mewn technoleg (rhith-realiti, estynedig, Iot) a datblygiad / defnydd gofodol, fodd bynnag, mae cyfraniad y Meistr i'r 4ydd oes ddigidol yn ansicr. Ar y dechrau ac o ystyried, fel y dywedwyd, mai gweithred gyfyngedig sydd gan y Cadastre 3D yn Sbaen, oherwydd y ffaith ei fod yn cynnwys gwrthrychau tri dimensiwn yn unig heb y diffiniad cyfreithiol sy'n rhyngweithredu â'u hamgylchedd, ac enghraifft o hyn i gyd yw'r priodweddau math. dec nad oes datrysiad cyfun ar eu cyfer sy'n eu hamddiffyn. Yn yr un modd, mae seilweithiau, yn enwedig rhai tanddaearol, yn cael effaith gyfreithiol a chorfforol ar eiddo preifat a chyhoeddus, ac felly mae'n bwysig iawn eu hystyried mewn cymwysiadau realiti estynedig. Felly, mae integreiddio prosesau geometreg gyfreithiol â BIM ac amgylcheddau tebyg yn ofod i'w archwilio

Ar ôl gwybod pwrpas y "Geometreg Gyfreithiol", siaradodd Natalia â ni am ryngweithredu a diogelu'r data, gan bwysleisio mai'r geometreg gyfreithiol yw'r offeryn ar gyfer cael, prosesu, prosesu a dilysu data corfforol a chyfreithiol? Mae'r system sy'n cwmpasu'r wybodaeth hon a'i lledaenu yn gymhwysiad yr ydym yn tybio mai cyfrifoldeb llywodraethau yw ei ddatblygu.

Mae'r system hon sydd, yn Sbaen ar hyn o bryd, wedi'i gwasgaru ymhlith y gwahanol sefydliadau, megis y cadastre, cofrestrau eiddo, endidau cynllunio trefol trefol, a gweinyddiaethau sectoraidd (perchnogion y parth cyhoeddus). Felly, un o agweddau allweddol y Cynnwys y radd meistr yw darparu sgiliau i wybod yn fanwl ryngweithrededd y system hon sydd nid yn unig yn ddilys ar gyfer ei chymhwyso yn y tymor byr, ond hefyd i hyrwyddo gwelliannau yn y tymor canolig a'r tymor hir.

Byddem yn dweud bryd hynny y byddai Geometreg Gyfreithiol yn dod i roi swm o ddata ynysig mewn trefn, wedi'i godi mewn ffordd wasgaredig a heb bwrpas penodol. Daw'r syniad ar gyfer gwireddu'r prosiect gan La Cymdeithas Geometryddion Arbenigol Sbaen cododd gilfach addysgol heb ei gorchuddio ar gyfer Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig Prifysgol Polytechnig Valencia. Ar ôl asesu hyfywedd, cododd y posibilrwydd o ddatblygu ei radd ei hun o fewn ei ystod academaidd a fyddai'n archwilio'r angen hwn yn y farchnad.

Gan mai gradd Meistr yw hyfforddi arbenigwyr, mae athrawon yn arbenigwyr yn y pynciau maen nhw'n eu haddysgu, p'un a ydyn nhw'n athrawon prifysgol (o Brifysgol Polytechnig Valencia a Phrifysgol Valencia), neu os ydyn nhw'n dod o sefydliadau swyddogol (Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol , Cofrestrfa Eiddo, Cadastre ...), neu fyd gwaith. Yn yr ystyr hwn, er mwyn hwyluso'r cymodi â gweithgaredd gwaith y myfyrwyr, bydd y dosbarthiadau'n cael eu trosglwyddo trwy ffrydio ac yn cael eu recordio ar gyfer oedi wrth wylio.

Mewn perthynas â chymorth ariannol neu ysgoloriaethau, nododd Dr. Garrido "Ar hyn o bryd nid oes cymorth o'r math hwn, gan ei fod yn gymhwyster Prifysgol Polytechnig Valencia, nid yw'n gymwys i gael cymorth swyddogol." Gall y parti sydd â diddordeb ymrestru O wefan y meistr, ceir yr holl wybodaeth am gostau'r cymwysterau y gellir gwneud cais amdanynt.

 

Mwy am y Meistr

I gloi, gadewch i ni ystyried bod gofod yn newid yn sylweddol yn barhaus, i rai mae'n troi allan i fod yn fudd, ac i eraill mae'n broblem fawr. Mae'r ffaith bod yr adnoddau a'r asedau wedi'u hamffinio mewn ffordd gywir, yn caniatáu i brosesau eraill gael eu gweithredu'n iawn, ac felly'n cyfrannu'n ffafriol at ddatblygiad geo-ofodol.

Rydyn ni bob amser yn siarad am yr hyn sy'n ofynnol i gymhwyso ardal fel Dinas Smart neu Ddinas Smart, mae'n mynd y tu hwnt i integreiddio Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu, synwyryddion neu eraill; y cam cyntaf mewn gwirionedd yw gwybod beth sydd yna, ble mae a beth yw'r ffordd orau i fanteisio arno.

Trwy gael yr holl gysyniadau hyn yn glir, ar ôl diweddaru gwybodaeth diriogaethol-awtomataidd, a chaniatáu iddi fod yn hygyrch i bob math o gyhoedd, gallwn ddechrau ailfeddwl am yr hyn yr ydym am ei gael a sut i'w gael. Ac wedi ychwanegu at hyn, mae angen gweithwyr proffesiynol hyfforddedig sydd â'r offer gorau i wynebu'r holl heriau sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â'r 4ydd oes ddigidol hon. Gallwch chi adolygu'r sgwrs gyfan gyda Dr. Natalia Garrido yn  Cylchgrawn Twingeo 5ed Argraffiad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.