Ydyn ni'n wirioneddol wedi ymuno mewn proses "arloesol" pan ddaw i 3D Gofodol?

"Gallai gwasgu botwm agor dimensiwn arall", ysgrifennu, bron ar ddiwedd ei erthygl, Muthukumar Kumar, gan gyfeirio'n benodol at greu Amgylcheddau 3D, ei ddefnyddioldeb, ei bwysigrwydd a'i dyfodol.

Sylwch ar hynny i siarad amdano dyfodol, mewn ffordd sy'n ein symud oddi wrth garlataniaeth syml, mae'n ofynnol i'r gair hwn fod ategu i un arall sy'n rhoi iddo'r pwysau a'r dibynadwyedd angenrheidiol y mae ein maes proffesiynol yn gofyn amdanynt. Dyma lle mae'r gair "enter"arloesi" Mae'r cwestiwn yn codi: Pan ellir dyfarnu "rhywbeth" i arloesol?

Ystyr arloesi fel cysyniad

A awgrymog a diddorol iawn artículo sy'n ategu'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y sylw hwn yn datgan "mae arloesedd ar y groesffordd rhwng tri byd: y farchnad, y dechnoleg a'r gweithredu effeithiol".

Drwy gyd-fynd â'r ymadrodd gyda'r ddelwedd a ddangosir, pwysleisir hynny y 3 cydrannau rhaid ei gyflwyno ar yr un pryd yn y "rhywbeth" hwnnw y byddwn yn gymwys fel arloesol. Oherwydd, wrth i awdur y swydd bwysleisio:

"Y rhan fwyaf deniadol o arloesi yw creadigrwydd, delfryd, cymhelliant a thechnolegau newydd. Fodd bynnag, y cysyniadau hyn yw'r rhan leiaf o broses arloesol. Y rhan bwysicaf yw'r gweithredu, Y gweithredu effeithiol. "

Pwynt da. Heb gweithredu nid yw popeth yn digwydd i fod yn freuddwyd sy'n aros i ddod yn realiti rywbryd. Gadewch i ni ofyn ein hunain wedyn: Ydych chi'n gwybod a yw "rhywbeth" yn cael ei weithredu mewn perthynas â'r "amgylcheddau" yn y Gofod 3D? Ym mha ardaloedd? Ydych chi'n eu gweld nhw?

Oes, y tu hwnt i ddefnyddio (neu wedi gwybod, eu bod yn bodoli) y ddau ArcGis Pro fel Qgis2threejs i greu canlyniadau cwbl weladwy yn 3D, hynny yw, siarad am ddatblygiadau mewn cyflwyniad o'r data a ddadansoddwyd; Bydd angen nad yw wedi'i ddatrys ac sy'n aros ei dro yn y ciw i ddod i'r amlwg bob amser yn codi (neu wedi codi eisoes).

3D Gofodol fel llwyfan gwybodaeth a phrofiadau yn y dyfodol

Dywed Kumar fod "yno rhai datblygiadau diddorol "yn y Gofodol 3D. Datblygiadau sydd, mae'n esbonio, y gallwn eu gweld yn yr un ffordd â phan fyddwn yn “boddi” mewn arddull gêm Auto Dwyn y Grand. Gadewch i ni ychwanegu bod y cyd-destunau hyn yn cael eu cynhyrchu addasu neu greu gwahanol ardaloedd i'r hyn yr ydym yn ei weld yn ddyddiol fel bodolaeth wirioneddol ac effeithiol.

Hynny yw, rydym yn cyfeirio yma at y ddau Realiti Rhithwir o ran y Realiti estynedig, meysydd lle nad oedd fy ngwybodaeth gychwynnol, yr wyf yn ei hadnabod, yn mynd y tu hwnt i fod yn llawn gwybodaeth yn unig. Dyna pam y mae'r nodyn heddiw. Rwy'n ystyried croesi'r ffin, myfyrio ar "arloesi", a throsglwyddo'r pryder hwnnw i chi i gyd, darllenwyr caredig. Dyma ni!

Am y profiad trochi, y metaboledd a pherlysiau eraill

Rydym yn twyllo bod y realiti rhithwir Mae'n cyfeirio at ffuglen. Faint fydd realiti rhith yn dibynnu ar p'un a ydym yn defnyddio sgrîn gyfrifiadur syml gyda'i galedwedd neu ddyfeisiadau sydd wedi'u hatodi a grëwyd yn gyn-broffesiwn y byddwn yn ei ddefnyddio i brofi a byw'r afrealwch hwnnw. Yr olaf yw'r realiti rhithwir, yr un lle mae'r defnyddiwr yn gweld ysgogiadau synhwyraidd a bywydau fel pe bai'n real y byd tri-dimensiwn sy'n cael ei ddangos i chi.

La estynedig realiti, ar y llaw arall, mae'n ychwanegu elfennau rhithwir i'r go iawn, gan greu amgylchedd "cymysg" yn amser real ac lle nad ydym yn colli cysylltiad â'r "gwir". Yn y modd hwn dangosir inni wybodaeth na allem allu ei gweld mewn "amodau arferol" a fydd yn cyfoethogi ein profiad.

Y realiti rhithwir trochi sydd o ddiddordeb i Kumar yn ei erthygl yw'r rhai sy'n eu defnyddio geolocation. Y pwynt pwysig yma yw penderfynu yr ardal y byddwn yn “tanddwr” ynddi. Mae'n ymddangos, felly, y cysyniad o metabost. Deallir fel y byd rhithwir hwnnw (trosiad ar gyfer yr un go iawn) lle mae person yn rhyngweithio ag eraill gan ddefnyddio a hunaniaeth wedi'i gynrychioli'n graff fel delwedd neu ffotograff a elwir yn Avatar.

Ac er Matrics bod yn gyfeiriad metabost yn y sinema, yn fwy diddorol, yn ein llygaid ni, yw hyn a grëwyd at ddibenion addysgol i ddysgu GIS a sylwadau ar flog Esri:

Rhoi'r darnau yn eu lle

Mae Kumar yn cyfeirio at brosiectau 3, y cyfan wedi'u creu gan y cwmni Mantle. Wedi'i greu yn ei ddechrau fel Gemau Cyn-Droseddol gan ei sylfaenwyr, anelwyd y prosiect hwn at greu gemau sy'n defnyddio geolocation a gyflwynir mewn tri dimensiwn i'r defnyddiwr yn ceisio atgynhyrchu math o realiti estynedig. Yn fuan iawn sylwon nhw ar hynny Undod, y llwyfan datblygu gemau poblogaidd, nid oedd llawer yn defnyddio mapiau. Yno roedd y syniad o greu eu system eu hunain a chydag ef, Mantle.

Roedd y broses gychwynnol yn cynnwys defnyddio delweddau o MapBox (rhagflaenydd Mantle), yr un rhai a addaswyd gan fath o grafu eu picsel i osod "parod" a fyddai'n cydymffurfio â daearyddiaeth stryd dinas tra'n cynnal lliwiau'r ddelwedd wreiddiol.

Nodwyd ganddynt y gellid cymhwyso'r arbenigol hwn, y defnydd o fapiau, i wahanol ardaloedd nad oeddent yn gemau yn unig. Mae Kumar yn esbonio nesaf am y Prosiect Brownsville, cymuned yn Brooklyn, Efrog Newydd, lle, o ganlyniad i oed ac ansicrwydd eu cartrefi a'r diffyg cynllunio digonol gan yr awdurdodau, bu maes o dlodi amlwg a throsedd lle mae'r Mae anniddigrwydd y trigolion yn berygl dyddiol.

Roedd yn ofynnol gwneud y sefyllfa hon yn hysbys i'r byd mewn ffordd na aeth yn ddisylw neu a ddaeth i ben i fod yn bennawd rhaglen newyddion a anghofiwyd mewn ychydig ddyddiau. Yna lluniwyd math gwahanol o gyfathrebu, er bod adlewyrchiad o'r realiti a ddangosir yn cael ei gynhyrchu, mae'n cael ei ddangos mewn ffordd fwy deniadol, chwareus, sy'n "bachu" y gwyliwr ac yn torri'r cynlluniau solemnity a llinoledd adroddiad newyddiadurol tebyg i ddogfen.

At y diben hwn, gall pob preswylydd greu ei stori ei hun sy'n cael ei hadrodd ar ffurf "dogfen ryngweithiol"Neu"dogfennaeth-Gemau"(Yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn realiti, fel" Big Brother ", er enghraifft) lle gallant ail-greu eu hamgylchedd ffisegol trwy ddangos y pwysau dyddiol o fyw yn y gymdogaeth hon a dweud straeon. o'ch safbwynt chi. Felly, trwy Fantell ac Undod, maent wedi gallu adennill rheolaeth ar yr amgylchedd i adrodd stori a all yn y pen draw newid eu gofod er gwell.

Er mwyn cyflawni'r hyn a elwir yn efelychu cerbydau ymreolaethol, Mae Mantle yn rhoi gwerth ychwanegol i'r gallu i ddehongli gweithdrefnau aml-fwyd (ymgorffori) haenau mapiau i greu cyfran sylweddol o achos defnydd rhithwir fel "croesffordd benodol" neu fannau du hysbys o ddamweiniau a all fod yn barod i hyfforddi mewn mater o funudau neu oriau yn hytrach na diwrnodau neu wythnosau.Mae'r prosiect diwethaf a grybwyllwyd gan Kumar yn gysylltiedig â'r diwydiant modurol. Yn benodol gyda'r posibilrwydd o efelychu ceir sy'n gallu hunan-yrru. Ond, er mwyn creu a pherfformio profion mewn mannau hunan-yrru, mae angen i ni wybod sut mae'r ddynoliaeth yn ymddwyn o flaen trac. Rhaid i ni "efelychu" y ffordd y mae pobl yn meddwl mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae hyn yn dod â ni i gae AICudd-wybodaeth Artiffisial) sy'n ceisio atgynhyrchu ymddygiad yr ymennydd dynol. I hyn rydym yn ychwanegu'r Dysgu peiriant oherwydd mae'n rhaid i beiriannau allu adnabod patrymau ymddygiad ar eu pennau eu hunain ac ymddygiad "rhagfynegi".

Ac oherwydd bod gan dimau llawer o gwmnïau eu hunedau ffisegol a'u systemau camera cerbydau eu hunain, gellir eu tynnu'n uniongyrchol i amgylchedd Mantle gyda'r posibilrwydd o hyfforddiant mewn gweledigaeth a phrototeipiau.

Y cam tuag at y dyfodol posibl ac yn ddymunol ar yr un pryd

Mae Kumar yn dod i gasgliad bod "rhai syniadau sy'n mynd o adeiladu efelychydd ar gyfer y prawf gyrru annibynnol sy'n cynnwys algorithmau mordwyo, i adeiladu gemau VR lle gallwch chi fod yn unrhyw le yn y byd ac ymgolli yn y profiad hwnnw. a galluoedd difrifol. "

Er ei bod yn ymddangos yn bell iawn o'n realiti, y gwir yw bod profiadau'n bodoli. Ond, er mwyn i atebion gofod gael eu defnyddio yn ein hamgylchedd dyddiol, mae angen iddynt fynd drwy'r sgrinio arloesol yn ogystal â denu sylw'r rhai sy'n gallu gwireddu'r prosiectau hyn.

Dyna pam mae'r awdur yn mynnu dau rinwedd: "cyfleuster"Ac"cyfleustodau". Hawdd oherwydd er mwyn gwneud Gofodol 3D yn hygyrch, yn gyffredin ac yn ddefnyddiol, “mae'n rhaid gostwng neu ostwng y rhwystr presennol i ildio i arbrofi; mae'n rhaid iddo fod yn 'hawdd ei chwarae a'i ollwng' ”. Yna ychwanega, "dim ond pan all crewyr o bob math arbrofi ac yna adeiladu atebion yn yr arbrofion hynny mewn ychydig eiliadau, y gall y cyhoedd fod o fudd"

Yn ogystal, rhaid i 3D Gofodol basio rhidyll y cyfleustodau, hynny yw, pan fydd defnyddwyr ei angen bob dydd ac yn gallu ei ddefnyddio heb feddwl amdano; yw pan fydd yn aeddfed ac yn barod ar gyfer y prif ddefnydd. Buom yn siarad am y prawf enwog Larry Page rhaid eu cymhwyso a'u cymeradwyo

Gofynnaf i ddarllenydd Geofumadas, Orient eich ymdrechion i gyflawni hyn ysbryd arloesol y cyfeiriwn ato yn eich gwaith proffesiynol?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.