O i3Geo a 57 o offer Meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Heddiw, mae'r newyddion am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG wedi cyrraedd, mater sy'n ymddangos i mi yn benderfyniad pwysig gan Sefydliad GvSIG, er ei fod yn ymwybodol mai canlyniad gweladwy o waith cyfan sy'n cymryd misoedd o gynllunio yn y strategaeth ryngwladoli.

Bydd gwefannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer mwy trwy'r gymuned ddefnyddwyr; Nawr rwyf am gyffwrdd ag effaith y cytundeb hwn gan y gallai i3Geo fod yn anhysbys i lawer yn y cyd-destun Sbaenaidd, fodd bynnag, mae'n un o'r offer o darddiad America Ladin sydd â llawer i'w gyfrannu at ecosystem y cymwysiadau a ddatblygwyd ar feddalwedd geo-ofodol am ddim. Hefyd ar gyfer y rhan hon o'r erthygl yw dangos cwmpas offer am ddim ym Mrasil.

i3geo

Pam mae i3Geo yn arbennig?

O safbwynt technegol, mae i3Geo yn offeryn arall eto, a ddaeth yn drwydded GPL yn 2006, gyda'r gallu i integreiddio data o dan safonau OGC, ar gyfer ymgynghori ac ar gyfer golygu. Yn hynod ddiddorol eich bod chi'n gallu darllen prosiectau gvSIG sy'n gweithio fel cymhwysiad bwrdd gwaith i greu mapiau a fydd yn cael eu cyhoeddi ar y Rhyngrwyd. 

Ond pwysigrwydd i3Geo yw ei gyd-destun. Ei darddiad: Brasil.

Mae Brasil yn cynrychioli'r nod datblygu am yr ychydig flynyddoedd nesaf yng nghyd-destun America Ladin, a phont strategol gyda Phortiwgal a Sbaen. Nid yw Mecsico, sef y polyn arall yn America Ladin, yn cyflawni cyd-destun integreiddio â Chanol America a'r Caribî fel y dylai fod; Am y rheswm hwn, mae'r rhanbarth yn parhau i edrych i'r de fel dewis arall ar gyfer gwybodaeth gydweithredol, fel y gwelir eisoes yn Panama a Costa Rica. Mae'r hyn y mae Guatemala wedi'i wneud wedi bod yn ddiddorol, er ei fod yn dal i fod yn brin o arfer arweinyddiaeth y mae ganddo botensial ar ei chyfer, i gyd oherwydd gwendid mawr Mecsico a achosir gan fonopoli gor-ddweud meddalwedd perchnogol (a elwir hefyd yn feddalwedd fasnachol).

Mae anfantais fawr Brasil yn yr iaith, oherwydd er ei bod yn debyg iawn i Sbaeneg, mae ei rhyngweithio ag ieithoedd eraill yn fwy yn Saesneg, sy'n creu rhwystr yn ei hamgylchedd yn Ne America. Felly, gwelwn i3Geo fel drws cyntaf a fyddai'n dod â llawer o'r potensial y mae Brasil wedi'i ddatblygu y tu hwnt i'r thema geo-ofodol; mae'n rhaid i chi weld y rhestr o offer cod rhad ac am ddim yr wyf yn eu crynhoi yn yr erthygl i deimlo'r math hwnnw o anobaith oherwydd ym mhob gwlad yn America mae prosiectau'n gwastraffu arian gan wneud pethau sydd eisoes yn bodoli ac o ddefnydd rhydd.

 • Mae'r rhwystr â Brasil yn yr iaith, rwy'n mynnu.

Dyna pam mae i3Geo yn bwysig, oherwydd mae'n ymuno ag ymdrechion yn y côn deheuol i gyfuno strategaethau tuag at ddatblygiad mwy cynaliadwy. Yn hollol groes i'r mentrau sy'n dod o'r gogledd lle mae Banc y Byd neu IDB yn dod â phrosiectau moderneiddio gyda brandiau meddalwedd eisoes wedi'u clymu, nad yw'n hollol ddrwg ond yn anghynaladwy mewn gwledydd lle mae talu 600,000 o ddoleri y flwyddyn am drwydded Oracle yn sarhad ar y tlodi ac anwybodaeth o arferion gwael mewn gweinyddiaeth gyhoeddus sy'n newid gyda chyflymder nawdd gwleidyddol.

Rydym yn ymwybodol mai dyfodol meddalwedd am ddim yw dangos ei fod o fudd i bobl, gan leihau gwariant cyhoeddus diangen. Wrth gwrs, nid yw'r hyn y mae Ecwador yn ei ddweud yr un peth â'r hyn y mae Brasil yn ei ddweud. Dyna pam mae'n ymddangos i ni gam bach ond pwysig sy'n cysylltu ymdrech neb llai nag un o'r 5 gwlad sy'n rhan o'r BRICS gyda llaw, mae rôl wych yn cael ei chwarae wrth gynnal anghydbwysedd economi'r byd. A bod y fenter yn cysylltu'r cyd-destun Ibero-Americanaidd ... cymaint yn well oherwydd yn yr Undeb Ewropeaidd mae mwy o adleisio ac empathi â meddalwedd am ddim.

Beth allwn ni ei ddisgwyl?

Wel, dylem ddisgwyl mwy a newyddion gwell.

Mae gvSIG wedi'i adeiladu ar Java, yr un iaith â GeoServer. Gyda'r cam hwn, mae gvSIG yn gwneud agwedd agosach at MapServer, y platfform cyhoeddi data arall y mae ei agosrwydd wedi bod yn eithaf agos at Quantum GIS am resymau platfform. Er bod yr hyn y mae'r Weinyddiaeth Amgylchedd wedi'i gyflawni gydag i3Geo yn mynd ymhellach o lawer o ran cyhoeddi data gwe.

Ar gyfer ein cyd-destun, gallwn wybod mwy am yr hyn y gall i3Geo ei wneud, yn Sbaeneg, ac o fewn rhestrau dosbarthu gvSIG.

Ond credwn hefyd y gallai'r gynghrair hon agor gofod ar gyfer rhyngweithio mwy ag arsenal o offer y mae'r Brasilwyr wedi'u hadeiladu, ac sy'n rhydd i'w defnyddio. I'r graddau y mae ymdrechion ffynhonnell agored yn osgoi dyblygu, byddwn yn dod o hyd i fwy o gynaliadwyedd, a chredaf fod potensial mawr yn y bydysawd a gynrychiolir gan 192 miliwn o drigolion Brasil. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Brasil mynd allan i gwrdd a dod yn fwy gweladwy os yw am gryfhau ei hun fel y polyn datblygu y mae'n ei gynrychioli; yn ein barn ni yn digwydd eisoes

Mewn camau diweddarach, mae'n bosibl bod y gvSIG Foundation yn meddwl am Fecsico, er y dylen nhw weld Guatemala yn fy marn i oherwydd bod llawer i'w weld yno.

Ar gyfer sampl rwy'n gadael rhai o'r offer ffynhonnell agored sydd gan Brasil, gan gynnwys nifer y defnyddwyr hyd yn hyn. Mae rhai yn cadw eu henw gwreiddiol, mae gan eraill gyfieithiad bras i'r Sbaeneg ac ymgais i'w categoreiddio lle maen nhw'n ffitio orau:


Rheoli Adnoddau Naturiol

 • GGAS (Aelodau 517)

Nod y System Rheoli Nwy Naturiol Masnachol yw mynd i'r afael yn gynhwysfawr â'r anghenion sy'n gynhenid ​​i ardal fasnachol cwmni dosbarthu nwy naturiol ac mae'n caniatáu rheoli cofnodion, mesuriadau, contractau, bilio, casglu incwm, yn ogystal â darparu data ar gyfer integreiddio â'r meysydd cyfrifyddu, ariannol, gweithredol a rheoli.

 • Gsan (Aelodau 3287)

Rheolaeth integredig ar wasanaethau glanweithdra. Crëwyd y Gsan i godi lefel perfformiad ac effeithlonrwydd y cyflenwad dŵr a'r busnes carthffosiaeth, a gellir ei addasu i fod yn fach, canolig a mawr.

 • I3GEO (Aelodau 9747)

Mae'r I3GEO yn feddalwedd ar y Rhyngrwyd sy'n cyhoeddi data geo-ofodol, yn enwedig yn Mapserver. Y prif amcan yw darparu data gofodol a set o offer llywio, cynhyrchu dadansoddiad, cyfnewid a chynhyrchu mapiau yn ôl y galw ... gyda llaw, arwr y ffilm hon.


Rheoli Treth, Rheoli Cadastre a Bwrdeistrefol

 • Dinas rydd (Aelodau 7802)

Y Ddinas Rydd yw'r unig ateb ar gyfer rheolaeth ddinesig sy'n gweithredu'r prif gysyniadau sy'n gysylltiedig â'r Cadastre Technegol Amlbwrpas (CTM) a'r GIS Corfforaethol. Gellir bod yn Feddalwedd Am Ddim a ddatblygwyd o dan fframwaith strwythuredig mewn tair haen (MVC), yn gyflym i unrhyw alw newydd.

 • Sago - System Reoli Unedig Agored (Aelodau 4369)

Mae'r SAGU yn ateb rhad ac am ddim sydd wedi'i gynllunio i helpu sefydliadau i reoli eu rheolaeth. Mae ei weithredu mewn modiwlar, yn cynnig set o offer i weinyddwyr sy'n integreiddio ac yn optimeiddio prosesau gwahanol sectorau'r sefydliad.

 • e-Nodyn (Aelodau 5053)

Mae'r e-nodyn yn system gyfrifiadurol ar gyfer cyhoeddi anfonebau ar gyfer gwasanaethau electronig, er mwyn moderneiddio'r broses o Reoli Treth y ISS / ISSQN.

 • e-ISS (Aelodau 2403)

System gyfrifiadurol yw e-ISS sy'n ceisio moderneiddio Rheoli Treth. Datblygwyd yr e-ISS er mwyn cynorthwyo treth y Ddinas ISS, yn ogystal â rhyngweithio gyda'r trethdalwr a gwneuthurwr gwasanaethau ISS.

 • CMS - Rheoli Brand (Aelodau 1001)

Datblygwyd y system o ganlyniad i anhawster storio a thrin problemau a achoswyd gan gofnodion corfforol.

 • e-Ddinas (Aelodau 8954)

Mae'r e-Ddinas wedi'i chynllunio i gyfrifiaduro rheolaeth dinasoedd Brasil mewn modd integredig. Mae hyn yn awgrymu integreiddiad rhwng yr endidau bwrdeistrefol cyfrifiadurol: Neuadd y Ddinas, Palas Bwrdeistrefol, awdurdodau lleol, sefydliadau ac eraill.

 • Geplanes (Aelodau 7460)

Mae Geplanes yn feddalwedd rheoli strategaeth a gynlluniwyd ar gyfer cwmnïau cyhoeddus neu breifat. Fe'i defnyddir wrth baratoi cynllunio strategol a gweithredu gweithredoedd. Trwy ddefnyddio Geplanes gallwch reoli'r mesuriadau, yr amcanion a'u canlyniadau, eu dangosyddion a'u hanomaleddau. Trwy adroddiadau, graffiau a chyfarwyddwyr y panel rheoli, mae gan y cydlynwyr, y cyfarwyddwyr a'r llywyddion weledigaeth o'r dangosyddion a'r sefydliad.


Technoleg Gwybodaeth yn Gyffredinol

 • Koruja (Aelodau 7122)

Cododd y prosiect oherwydd yr angen i gwmnïau cyhoeddus a phreifat reoli, rheoli, rheoli a ffurfweddu'r archwiliad mewn amgylcheddau TG o un safbwynt. O fewn y persbectif hwn, codir y syniad o greu mecanwaith ar gyfer casglu awtomeiddio cyfluniad adnoddau technolegol (gweinyddwyr, llwybryddion, switshis, gweithfannau, ac ati).

 • Sisau-Sac-Contra (Aelodau 5677)

Meddalwedd gwasanaeth cwsmeriaid, pyrth y system reoli a rheoli mynediad.

 • EMS (Aelodau 7885)

Drwy'r System Reoli Amgylcheddol gallwch reoli'r ciwiau a'r gwasanaeth ffrydio ar gyfer pob math o gwmnïau neu sefydliadau sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid i'r bobl.

 • Jaguar (Aelodau 2455)

Mae Jaguar yn fframwaith Java EE sy'n darparu pensaernïaeth feddalwedd lefel uchel, y gellir ei hailddefnyddio ac ymestynadwy, yn seiliedig ar integreiddio dwsinau o strwythurau sylfaenol sy'n cael eu cymhwyso mewn pensaernïaeth OO y mae MVC2 yn arwain at ddatrysiad â lefel uchel o dynnu, ychydig Cod Java a defnyddio adnoddau fel COI, DI a AOP, mewn ffordd naturiol a chydlynol.

 • CAU - Canolfan defnyddwyr gwasanaeth (Aelodau 2013)

Fe'i datblygwyd gan Embratur i fod yn un pwynt gweinyddu TG, y gweithgareddau cefnogi a'r defnyddiwr, ffurfioli'r prosesau gweithredol, rhoi tryloywder a chaniatáu i bawb dan sylw gael y ddealltwriaeth gywir o'r prosesau a ddilynir gan y meysydd gwaith. .

 • OASIS (Aelodau 8524)

Mae OASIS yn caniatáu monitro gweithredoedd TG a rhwydweithiau cyfrifiadurol, cronfeydd data, Moderneiddio, Datblygu Systemau a Safleoedd, ymhlith eraill.

 • MDArte (Aelodau 2049)

Nod MDArte yw creu meincnod newydd ar gyfer meddalwedd cyhoeddus, defnyddio technolegau modern, sy'n lleihau cyfanswm cost gwasanaethau technoleg gwybodaeth, a'r ddibyniaeth ar atebion perchnogol.

 • Gwisg (Aelodau 11.806)

Rheolwr amgylchedd rhwydwaith canolog.

 • Tití (Aelodau 2585)

Mae Tití yn rheoli pob gorsaf GNU / Linux. Gyda hynny gallwch weithredu sgriptiau (sgript mewn iaith gyfrifiadurol) gan gywiro gwybodaeth, personoli a chasglu mewn modd canolog. Drwy'r clytiau, gallwch hefyd ddiffinio cwmpas cyfan neu rannol y rhwydwaith Mae eich cais wedi cynyddu cynhyrchiant Canolfannau Profiad Serpro (strwythurau sy'n gysylltiedig ag Arolygu Technoleg Gwybodaeth, gyda'r gallu technegol i ateb y galw mewn TGCh a chefnogaeth i ardaloedd seilwaith)

 • PW3270 (Aelodau 3716)

Mae'r pw3270 yn efelychydd terfynol 3270, gyda swyddogaethau uwch a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio (GTK yn barod), sy'n debyg i'r offer mwyaf poblogaidd ar y farchnad.


Addysg

 • GNUteca (Aelodau 5585)

Mae'r GNUteca yn system ar gyfer awtomeiddio'r holl brosesau mewn llyfrgell, waeth beth yw maint y casgliad neu nifer y defnyddwyr. Crëwyd y system yn unol â meini prawf dilys a ddatblygwyd gan grŵp o lyfrgellwyr ac fe'i datblygwyd yn seiliedig ar brofion llyfrgell go iawn.

 • Brasil Provinha (Aelodau 1763)

Brasil Provinha, a grëwyd yn unol ag amcan Cynllun Datblygu Addysg (PDE) y MEC, mae gwerthusiad diagnostig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ym mlwyddyn 2 yr ysgol gynradd. Mae'n helpu athrawon ac arweinwyr ysgolion, gan ei fod yn gweithredu fel offeryn diagnostig yn lefel llythrennedd myfyrwyr, gan ganiatáu cywiro ac ail-ddysgu mewn darllen ac ysgrifennu, gwella ansawdd llythrennedd a Mae llythrennedd cynnar yn cynnig i blant.

 • DIM (Aelodau 1315)

Datblygwyd SAELE gan yr UFRGS, er mwyn cynnig y gwasanaeth pwysig hwn i gymuned y brifysgol.

 • Banc Talent (Aelodau 4675)

Datblygwyd y Talent Bank er mwyn neilltuo doniau'r Siambr Ddirprwyon a nodi potensial dynol y sefydliad, er mwyn hwyluso'r adolygiad parhaus o esblygiad swyddogaethol, trwy ddarparu gwybodaeth a ddarperir gan y gweinyddwyr unigolyn.

 • REDECA (Aelodau 1182)

Mae REDECA yn feddalwedd a gynlluniwyd i helpu i ffurfio rhwydweithiau cymdeithasol i amddiffyn plant a phobl ifanc. Mae'n seiliedig ar ledaenu a chyfnewid gwybodaeth mewn amgylchedd diogelwch gwybodaeth, a chyflymder cyfathrebu rhwng yr actorion mewn rhwydwaith. Daw ei enw o eiriau NETWORK a CEPA (Statud y Plentyn a'r Glasoed).

 • i-Educar (Aelodau 14,336)

Mae'r i-Education yn feddalwedd rheoli ysgol. Canoli gwybodaeth system ysgol leol, sy'n lleihau'r angen am ddefnyddio papur, dyblygu dogfennau, gwasanaeth amser dinasyddion a symleiddio gwaith swyddogion cyhoeddus.

 • Amadeus (Aelodau 6071)

System Rheoli Dysgu o Bell sy'n seiliedig ar y cysyniad o ddysgu cymysg

 • Barcud (Aelodau 5042)

Mae'r GNU Kite / Linux yn ddosbarthiad addysgol a grëwyd yn 2006 yn enwedig ar gyfer plant, pobl ifanc yn eu harddegau a chyn-ysgolion, ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd. Ei bwrpas yw gwneud y labordy cyfrifiadurol yn amgylchedd o ddiogelwch, hwyl a dysgu, gyda llawer o gemau a rhaglenni sy'n ymarfer y meddwl heb golli'r pleser o astudio.

 • Peacock (Aelodau 635)

Mae'n ddosbarthiad yn seiliedig ar arfer Debian GNU / Linux i'w ddefnyddio mewn telecentres ym Mrasil.

 • e - Proinfo (Aelodau 7804)

System addysg o bell.

 • Addysg Linux (Aelodau 5612)

Mae Linux for Education yn ateb meddalwedd sy'n cyfrannu at gyflawni dibenion ProInfo i ffafrio'r defnyddiwr terfynol ar y defnydd ohonynt a'u hygyrchedd, yn ogystal â bod yn gyfrifol am y labordy mewn perthynas â chynnal a chadw a diweddaru.

 • EducatuX (Aelodau 4185)

Dull addysgol yw'r EducatuX sydd wedi'i ddylunio gyda'r bwriad o hyrwyddo integreiddio pedagogaidd rhwng cyfrifiaduron ac addysg gyda meddalwedd am ddim. Amcan y prosiect yw adeiladu deunyddiau ar gyfer athrawon a myfyrwyr yr ysgol gynradd i helpu i integreiddio technoleg yn yr ystafelloedd dosbarth.


Rheolaeth mewn Swyddfeydd Cyhoeddus

 • Curupira (Aelodau 7574)

Mae'n caniatáu rheoli prosesau argraffu trwy reolaeth resymol costau uchel, argraffu cyfaint, cyflenwadau, trwyddedau a defnydd effeithlon mewn rhwydweithiau corfforaethol.

 • Fila (Aelodau 6174)

System feddalwedd a chaledwedd a ddatblygwyd gan Oktiva ar gyfer rheoli gwasanaethau cyhoeddus.

 • System Rheoli Hawliadau (Aelodau 14.824)

Datblygwyd DGS o fewn athroniaeth meddalwedd am ddim i ddiwallu anghenion TG, trawsnewid gofynion prosiectau mewnol sy'n cael eu rheoli gan swyddfa'r prosiect, gan wella ansawdd gwasanaeth cyhoeddus. Fodd bynnag, oherwydd ei hyblygrwydd, gellir defnyddio'r offeryn ar gyfer unrhyw ardal, asiantaeth gyhoeddus neu gwmni sy'n dymuno rheoli eu gofynion yn effeithiol.

 • IP PBX SNEP (Aelodau 3215)

Meddalwedd cyfluniad gwasanaeth PBX PBX.

 • Apoena (Aelodau 3221)

Mae Apoena yn feddalwedd am ddim a ddeilliodd o'r angen i hwyluso democrateiddio tele-ganolfannau gwybodaeth ym Mras Brasil. Mae'r offeryn yn cynhyrchu toriadau i'r wasg. Mae'n gweithio fel asiantaeth newyddion sy'n casglu ac yn prosesu gwybodaeth o dros 300 o ffynonellau gwybodaeth.

 • FPS (Aelodau 5265)

Optimeiddio rheolaeth y fflyd cerbydau trefol ym mhob corff llywodraethol, mewn amgylchedd unigryw.

 • ERP5 BR (Aelodau 8733)

Mae ERP5 yn ateb BR ar gyfer Systemau Rheoli Integredig (ERP) sy'n darparu tryloywder, hyblygrwydd ac esblygiad ei ddefnyddwyr. Gyda'r defnydd o fodelau busnes (templedi) yn bodoli ar hyn o bryd, mae ERP5 yn cwmpasu meysydd cyfrifeg, cysylltiadau cwsmeriaid, masnach, rheoli warws, cludiant, bilio, rheoli adnoddau dynol, dylunio cynnyrch, cynhyrchu, rheoli o brosiectau, ymhlith llawer o rai eraill.

 • System yr Ombwdsmon (Aelodau 986)

Mae'r system hon, a ddatblygodd y platfform ar y we, yn sicrhau bod y gallu i addasu a hyfywedd economaidd a thechnegol i'r Ombwdsmon, sy'n caniatáu cyhoeddi adroddiadau rheoli, darparu ystadegau ar ddata cyfunol a chaniatáu i'r ombwdsmyn eu defnyddio gyda gwahanol strwythurau. Trwy System yr Ombwdsmon, gall y sefydliad wneud diagnosis a dadansoddi'r digwyddiadau a dderbyniwyd a darparu gwybodaeth i ddinasyddion drwy gydol y broses hon.

 • InVesalius (Aelodau 5905)

Mae InVesalius yn feddalwedd ar gyfer iechyd y cyhoedd sy'n ceisio helpu diagnosis a chynllunio llawfeddygol. O ddelweddau dau-ddimensiwn (2D) a gafwyd gan tomograffeg gyfrifedig neu MRI, mae'r rhaglen yn caniatáu creu modelau rhithwir mewn tri dimensiwn (3D) y strwythurau anatomegol sy'n cyfateb i'r cleifion dan ofal.

 • GP-Web (Aelodau 6980)

Arferion rheoli a rheoli prosiect

 • Cacic (Aelodau 34.798)

Meddalwedd Llywodraeth Gyhoeddus Ffederal Gyntaf o ganlyniad i'r Consortiwm Cydweithrediad rhwng yr SLTI - Adran Technoleg Gwybodaeth Logisteg y Weinyddiaeth Cynllunio, Cyllideb a Rheolaeth - MOP a DATAPREV - Technoleg Gwybodaeth a Chwmnïau Nawdd Cymdeithasol, a ddatblygwyd gan Swyddfa Ranbarthol DATAPREV yr Ysbryd Glân.

 • Dosbarthu cyffuriau unigol - DIM (Aelodau 769)

Cafodd meddalwedd DIM ei eni o'r angen am offeryn i reoli dosbarthiad meddyginiaethau ar gyfer bwrdeistrefi gyda mwy nag miliwn o drigolion a chyfartaledd o fwy na 20.000 o ollyngiadau y dydd. Rheolaeth y llawdriniaeth ym mhob lot a dilysrwydd y meddyginiaethau sydd ar gael i'r cleifion a nodi pob claf yn unigryw, gan warantu eu holrhain.

 • SPED - Protocol System Electronig (Aelodau 15.049)

Mae'r System ar gyfer Protocol Dogfennau Electronig (SPED) yn system WEB a ddeilliodd o'r angen i integreiddio rheolaeth, yn gyfnewid am ddogfennau mewnol ac allanol gan sefydliadau milwrol y Fyddin. O'r angen hwn, datblygwyd y system gan y Fyddin i reoli'r dogfennau protocol.


Amlgyfrwng a Gwe

 • Minuano (Aelodau 4460)

Minuano - Trosglwyddo Sain a Fideo Meddalwedd rhad ac am ddim EFFEITHIOL yn llwyr, mae'n system ar gyfer dal, prosesu, pecynnu a dosbarthu signal digidol ar gyfer y fewnrwyd neu ar y Rhyngrwyd, i'w drosglwyddo'n fyw neu ei lawrlwytho.

 • LightBase - Datrysiadau cronfa ddata testun neu amlgyfrwng GED. (Aelodau 5209)

Mae LightBase yn gronfa ddata destunol ac mae'r amgylchedd datblygu amlgyfrwng yn cyfuno gweinydd cais cyflym ac adfer testun tri-dimensiwn, sy'n caniatáu mynediad cyflym i unrhyw wybodaeth yn y gronfa ddata.

 • Xemelê (Aelodau 5465)

Mae'r grŵp hwn yn ceisio rhannu atebion i hyrwyddo prosesau cyfathrebu a chydweithio rhyngweithiol gyda'r llwyfan Rhyngrwyd. Rydym yn siarad am offer ar gyfer rheoli gwefannau, blogiau, sgyrsiau, wikis, a hefyd yr amgylcheddau ar gyfer integreiddio gwasanaethau e-bost, calendr, llif gwaith, ac ati.

 • OpenACS (Aelodau 2207)

Mae Cymunedau Agored Pensaernïaeth Systems (OpenACS) yn fframwaith datblygu ar gyfer creu cymwysiadau Gwe sy'n cefnogi cymunedau rhithwir.

 • ASES (Aelodau 2777)

Offeryn yw ASES i werthuso, efelychu a chywiro hygyrchedd tudalennau, safleoedd a phyrth, ac mae'n werthfawr iawn i ddatblygwyr a chyhoeddwyr.

 • WebIntegrator (Aelodau 7680)

Mae webintegrator yn amgylchedd cynhyrchiol iawn ar gyfer datblygu cymwysiadau gwe yn Java, sy'n creu rhwyddineb defnydd ac yn cyflymu dysgu datblygwyr technegol.

 • EdiTom (Aelodau 4560)

Er mwyn galluogi dechreuwyr i gael offeryn ar gyfer creu synau, maent yn eu cynrychioli ar ffurf graffig, yn ysgrifennu cerddoriaeth ac effeithiau sain, mae angen meddalwedd i fodloni'r cyfleusterau hyn.

 • KyaPanel (Aelodau 2984)

Mae KyaPanel yn system rheoli gweinydd e-bost gydag Postfix, LDAP a Courier.

 • Ginga (Aelodau 12,591)

Ginga yw'r haen o feddalwedd canolradd (llestri canol) sy'n caniatáu datblygu cymwysiadau rhyngweithiol ar gyfer teledu digidol, yn annibynnol ar wneuthurwyr caledwedd llwyfan terfynellau mynediad (blychau pen-set).


Datblygu cais

 

 • Cortecs (Aelodau 1396)

Mae Cortex yn fframwaith ar gyfer datblygu cymwysiadau bwrdd gwaith traws-lwyfan yn C ++.

 • SIGATI (Aelodau 3547)

Offeryn graffigol yw SIGATI sy'n cydgrynhoi mewn un rhyngwyneb gweinyddu ar gyfer y gwasanaeth cyfeiriadur gwasgaredig yn seiliedig ar OpenLDAP, sy'n caniatáu rheoli gwrthrychau, parwydydd, copïau, diagramau a rhestri rheoli mynediad.

 • FormDin (Aelodau 2500)

Fframwaith ar gyfer datblygu cymwysiadau ar y we yw FormDin.

 • Demoiselle (Aelodau 1229)

API Java yw Fframwaith Demoiselle ar gyfer datblygu cymwysiadau JEE, a grëwyd gan Wasanaeth Ffederal Prosesu Data (Serpro) yn 2008 ac a gyhoeddwyd fel meddalwedd am ddim ym mis Ebrill 2009.


Dilynwch i3Geo:

 http://www.gvsig.org/web/projects/i3Geo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.