Edrychwch ar gvSIG 1.10

Ar ôl ychydig ddyddiau o fod gan osgoi gvSIG 1.9, fy anfantais i bygiau o'r fersiwn honno a gages eraillHeddiw, dychwelaf at y rhifyn gvSIG. Mae peidio â chyffwrdd â'r feddalwedd hon ers amser maith wedi bod yn gynhyrchiol i mi, oherwydd mae agor y fersiwn newydd hon a'i chymharu â'r ffotograff a gefais o'r achlysur hwnnw yn hynod ddiddorol.

Logo-gvSIG-945 Nid yw bywyd bardd technolegol yn hawdd, mae angen amynedd i adolygu meddalwedd allan o rwymedigaeth, rheidrwydd neu angerdd; Mae defnyddio eironi gyda meddalwedd berchnogol sy'n noddi'r pennawd wedi bod yn dderbyniol, ond mae deall hyrwyddwyr menter ffynhonnell agored wedi costio mwy i mi. Hefyd gall bod y tu ôl i fysellfwrdd ein llygru â rhyddid yn y grefft o gwestiynu â thonig y foment, o goegni artistig i debygrwydd y tri barn sydd gan ddau Iddew fel arfer pan fyddant yn dadlau mewn ffordd arferol.

Rhaid imi gyfaddef yn onest fod y cynnydd a welaf gyda'r fersiwn hon wedi fy ngadael yn eithaf bodlon. Ei redeg ar fersiwn 1.6 o injan Java, sy'n gydnaws â Vista / Windows 7 a chyda'r un prosiect â'r tro diwethaf ... mae'r cynnydd yn amlwg yn amlwg. I ddechrau, mae'r rhyngweithio'n ymddangos yn gyflymach ac yn lanach; swydd wych ar ddefnyddioldeb er mai Java ydyw ac nid wyf yn symud i Linux eto. Siawns y tu ôl i'r 15 munud hyn o'm hedmygedd mae miloedd o oriau wedi'u trosi'n god, nid dim ond gan raglenwyr i mewn safle'r ffetws, ond cymuned gyflawn sydd wedi profi ar brawf, i ateb y rhestrau, i hyrwyddo'r gynhadledd ac yn y pen draw i gymryd yr offeryn hwn ar hyd un o'r llwybrau mwyaf cynaliadwy a systematig yr wyf wedi'u gweld.

Ar ddiwedd y bennod hon, gyda gvSIG yr hyn yr ydym i gyd yn gobeithio amdano yw offeryn a all fod yn gynaliadwy dros amser, yn gynnyrch o'n menter gyda'r llythyr ñ, y gallwn ei gynnig i unrhyw fwrdeistref gyda'r sicrwydd na fydd yn marw pan fydd yr arian yn dod i ben. nawr mae wedi ei gynnal. Yn enwedig ar gyfer yr ymladd strategol y gall ei gyflawni ESRI, AutoDesk, Intergraph a Bentley unwaith y mae'n gystadleuaeth weladwy (mae hynny mewn llawer yn barod) neu gan y gwireiddiad a welsom ar y cychwyn (ac mae hynny'n costio i wrthdroi) oherwydd ei fod yn ystyried meddalwedd am ddim yn llai cystadleuol ac ansicr yn ei gynaliadwyedd.

Ond hei, gyda hanner troedfedd yn yr Iseldiroedd, does gen i ddim cymaint o amser ar ôl i ramant ac ni fydd fy hiraeth bob amser yn gynhyrchiol. Gawn ni weld beth ddaliodd fy sylw yn y llinellau cyntaf.

Gosodiad glân

Yn wahanol i amseroedd blaenorol, yn y broses dim ond peiriant rhithwir Java a'r iaith yr wyf wedi gorfod ei ddewis, a ddylai fod fel hyn. Y gweddill, cam parhaus.

Fe'i gosodwyd yn:

«C: Rhaglen FilesgvSIG_1.10_RC1bingvSIG.exe»

gvsig 1.1Nid wyf yn gweld anghydnawsedd â fersiynau blaenorol. Ond ar ôl gweld hyn, hyd yn oed o wybod ei fod yn RC, ni welaf unrhyw reswm i gadw hen fersiynau.

Hefyd, bydd un eicon fwy ar y bwrdd gwaith gyda'r ffigur gvSIG yn unig yn ein hamgylchynu.

Ar gyfer hynny, mae'n rhaid i chi fynd i ffolder ffeiliau'r rhaglen a dadosod oddi yno. Mae ffolder o'r enw bob amser Dadosodwr sy'n cynnwys trefn i gael gwared ar y gosodiad. Rwy'n argymell ei wneud o'r fan hon, oherwydd efallai nad y panel rheoli yw'r ffordd gyflymaf neu efallai na fydd yn bosibl gweld yr holl fersiynau wedi'u gosod os ydym wedi bod yn ddrwg gyda'r gofrestrfa.

Nodweddion diddorol.

Nid oes gennyf lawer o amser ar hyn o bryd i wneud adolygiad trylwyr. Ond gallwch weld newyddion y fersiwn yn y parth rhyddhau; am nawr, byddaf yn canolbwyntio ar dri newydd y dwi'n ei chael yn ddiddorol.

Y map lleoliad.  Mae hyn wedi cael blaenoriaeth wych, gan fod yn rhyngweithiol gyda gwahanol arferion gweledol a llai bygiau. Rwyf hyd yn oed yn ei weld yn gryfach na'r ffordd y mae uDig a QGis yn gwneud hynny am ddyddiau neu wedi.

Mae'n bosibl rhyngweithio ag ef trwy chwyddo i mewn gyda botwm chwith y llygoden. Bydd yr hyn a ddewisir yn y blwch yn cael ei arddangos ar y sgrin. Yna gyda'r botwm cywir, gallwch lusgo'r blwch, gan gadw'r maint, a hefyd os cliciwch bydd yn gosod y ffenestr o'r un maint yn iawn yno.

gvsig 1.1

Gyda olwyn y botwm mae'n cefnogi chwyddo, er nad wyf wedi dod o hyd i ffordd i ddychwelyd i'r ba raddau y gwreiddiol. Cadarn bod yn rhaid bod rhywbeth yn y llawlyfr, sef y man cychwyn.

Gwneir cyfluniad yr haen ar y map lleoliad hwn yn "View> configure locator".

Gwybodaeth gyflym.  Mae hon yn arferol o fath Blwch testun, sy'n arddangos y caeau sy'n cael eu dewis, wrth osod y pwyntydd ar yr haen. Yn caniatáu ichi ddewis yr haen, a'r caeau, gan gynnwys data wedi'i gyfrifo (heb ei storio) fel arwynebedd, perimedr a hyd.

gvsig 1.1

Nid wyf wedi gweld sut i newid hynny i gyd pinc ond siawns na allwch chi, ac mae'n ymddangos ychydig yn araf ar y dechrau os dewiswch sawl maes. Nid oes gennyf gyfadeiladau gyda'r lliw hwnnw ond nid wyf yn hoffi cael fy mhoeni gan Chiapanecos 🙂 ac, mae'n debygol hefyd a AcerAspireOne nid dyma'r peiriant cyflymaf i wneud GIS.

Tabl Llywio.  Y mwyaf deniadol a welais erioed. Roedd wedi hanner gyfarwydd â'r bygiau y maent yn sôn amdanynt yn y rhestrau dosbarthu, ond mae ei weld wedi fy ngadael yn fodlon. Mae'n cynnwys swyddogaeth debyg i'r un a ddefnyddir gan Ddaearyddiaeth gyda'r Lleoli, yn codi tabl o briodoleddau'r gwrthrych, gyda botymau i fynd i'r nesaf ac opsiynau fel bod chwyddo neu ddethol y gwrthrych yn ddeinamig. Yma mae'r map lleoliad yn dod yn ddeniadol.

gvsig 1.1

Cymerwch ofal mawr gyda'r botymau is, oherwydd gallwch chi ddileu cofnodion, copïo data o un eitem i'r llall ac arbed. Byddai hefyd yn angenrheidiol gweld a allai'r ffenestr hon fod o uchder sefydlog, gan ei bod yn wastraff lle pan nad oes llawer o ddata; Ni cheisiais ond pe bai gennych fwy na'r hyn sy'n ffitio mae'n debyg y bydd bar o sgrolio. Dewisais fwrdeistref i'w phrofi a'i llwytho, yna roedd y ffenestr wedi'i hanner hongian â null.point.error.

Eisoes yn ddiweddarach, byddwn yn ceisio pints eraill sy'n dod â'r fersiwn hon.

Casgliad.

Yn fyr, mae'n ymddangos fel fersiwn eithaf cadarn, gyda llawer o newidiadau y mae'r gymuned wedi bod yn gofyn amdanynt. Gwelaf hefyd fod prawf gwych, y cwpl o chwilod a welais eisoes wedi'u clywed yn y rhestrau dosbarthu a siawns eu bod oherwydd fy amynedd bach dros brosesau sy'n rhedeg yn y cefndir.

Mae heriau cryf gyda hyn
rsion, er daioni yn bennaf. Eisoes y dyddiau yn y cyfandir America Mae'n ymddangos eu bod yn swnio'n uchel, ond bydd yn rhaid i ni roi mwy ynddo, yn bennaf gyda phrosiectau cydweithredu allanol. I Ewrop mae strategaethau eraill yn gweithio, ond ar gyfer yr ochr hon i'r pwll gall fod yn hedyn gwerthfawr a all egino'n ffrwydrol. Mewn llawer o wledydd America Ladin mae yna brosiectau cydweithredu sy'n gweithio gyda chronfeydd o'r Undeb Ewropeaidd neu gronfeydd dwyochrog o'r Almaen, yr Iseldiroedd, y Ffindir, Sbaen, i grybwyll y cryfaf. Ar ben hynny, mae'r prosiectau cydweithredu a reolir yn uniongyrchol gyda chynghorau, cymunedau ymreolaethol neu gynghorau dinas gan gwmnïau Ewropeaidd, cyrff anllywodraethol neu fwrdeistrefi sydd â thrwyn da. Yn y rhan fwyaf o'r prosiectau hyn mae yna gydrannau trawsbynciol fel yr amgylchedd, treftadaeth, bregusrwydd, newid yn yr hinsawdd, pyrth tryloywder, ac ati. sy'n cynnwys cynhyrchion mapio bwrdd gwaith a gwe.

Ni fyddai'n ddrwg pe gallech gymdeithasu mwy tuag at y gilfach honno, gan y bydd y buddiolwyr yn derbyn y feddalwedd a ddarperir iddynt ac yn ei chadw cyhyd â'u bod ar ôl gyda llawlyfrau a hyfforddiant. Gellir ymestyn adnoddau ymhellach os yw costau trwyddedu yn cael eu lleihau ac, yn y tymor hir, bydd cynaliadwyedd y cyfalaf dynol a hyfforddir yn dylanwadu ar ledaenu gvSIG, gweithred y dylai'r byd academaidd a'r sector preifat sy'n cynnig gwasanaethau ar gynllunio defnydd tir ei chymryd drosodd. Os gallwch chi ddylanwadu ar bolisïau ar gyfer ymfudo i feddalwedd am ddim ... cymaint yn well.

Roedd menter ddiddorol o'r enw gvSIG a chydweithrediad, efallai y gallwch chi fynnu ei ail-leoli. Buddsoddwch yn systematization profiadau a lledaenu yw un o'r goreuon yr ymddengys fod y gymdeithas yn ei wneud yn y ffordd iawn. Mae hynny'n dda, a rhaid iddo fynnu bod y cynaliadwyedd a ddaw o'r achos cyfreithiol ar y cyd gan y byddai ateb trydydd partïon yn atgyfnerthu'r cynnydd a wnaed eisoes.

Afraid gofyn, mae cefnogaeth ar gyfer fformatau CAD diweddar wedi'i chynnwys, a fydd yn arf y bydd meddalwedd perchnogol yn ei gadw. Ond byddai'n werth cefnogi bechgyn GIS Symudol i gynnwys y fersiwn hon yn fuan oherwydd eu bod wedi methu â chyrraedd 1.1. Byddwn yn edrych ymlaen at y gynhadledd eleni, byddwn yn sicr yn gwybod mwy o newyddion yno.

O'r fan hon gallwch chi lawrlwytho gvSIG 1.10

3 Yn ymateb i "Golwg ar gvSIG 1.10"

 1. Diolch g!

  Yn wir, o CartoLab rydym yn cydweithredu mewn prosiect dŵr sydd gan y NGO Ingeniería Sin Fronteras yn Honduras. Mae gennym wefan lle mae cais gvSIG Fonsagua yn cael ei egluro rhywfaint yn well ac rydym yn gobeithio parhau i weithio arno yn y dyfodol.

 2. Diolch am gyfraniad Francisco, diddorol gwybod eich bod wedi gwneud swydd yn ne Honduras. Gawn ni weld a wnaethon ni gytuno gyda'r grŵp un diwrnod a chawson ni gappuccino yn Tegucigalpa.

  Ac yn wir, digwyddodd y gwall ataf pan ddylwn i ddileu cofnod dethol.

  Rwy'n cyfarch o bellter.

 3. Rwy'n cytuno â'ch dadansoddiad, mae gvSIG yn rhaglen sy'n mynd rhagddo ar gyflymder da ac ystyrir bod y gymuned yn un o goesau cynaladwyedd y prosiect.

  Mewn gwirionedd mae'r Tabl Mordwyo, yn estyniad o'r gymuned, a ddatblygwyd gan fy nghydweithwyr CartoLab.

  Mae'r gwall sy'n rhoi i chi feddwl ei fod yn gysylltiedig â'i ddileu pan fyddwch wedi gwneud dewisiadau neu wedi dewis rhywbeth. Credwn, yn y fersiynau yn natblygiad yr estyniad, y caiff ei ddatrys beth bynnag os ydych chi'n meiddio y gallwch anfon disgrifiad o'r byg a'r ffeil log gvSIG atom, drwy'r osor bugtracker, rhestrau postio, neu fy post fy hun.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.