Pwysigrwydd lleihau cyfryngwyr yn y Gofrestrfa reoli - Castell

Yn fy nghyflwyniad diweddar o'r Seminar ar Ddatblygiadau yn y Aml-Dir Cadastre yn America Ladin, a gynhaliwyd yn Bogotá, canolbwyntiais ar bwysleisio pwysigrwydd gosod y dinesydd wrth wraidd manteision prosesau moderneiddio. Soniodd am ddull y prosesau wrth integreiddio Cadastre - rheolaeth y Gofrestrfa, gan bwysleisio bod yr adolygiad o weithdrefnau yn gam gorfodol i leihau gweithgareddau, camau, gofynion neu dasgau nad ydynt yn ychwanegu gwerth, sy'n ganlyniad i'r cyfyngiadau a gawsom ac mai'r sawl sy'n eu dioddef yw'r defnyddiwr terfynol.

Mae proses foderneiddio yn ehangach na phroses awtomeiddio. Yn bwysicach na chynllunio system ysgubol stentiau, dylid hyrwyddo strategaeth ar gyfer gwella gweithdrefnau gyda phersbectif effeithlonrwydd mewn gwasanaethau i'r dinesydd o leiaf o ran amser, costau, ansawdd, rheoli data ac olrhain.

Yn achos yr erthygl hon, rwyf am gyfeirio at nifer y cyfryngwyr sydd mewn rheolaeth cofrestrfa, a sut mae hyn yn effeithio ar y dangosyddion o atyniad ar gyfer buddsoddi mewn gwlad.

1. Mwy o gyfryngwyr = mwy o weithdrefnau = mwy o ofynion = mwy o amser = mwy o gost.

Dylai hyrwyddo proses o foderneiddio'r rheolaeth cofrestrfa ystyried cadwyn y broses gyflawn, nid er budd y sefydliad ond i'r dinesydd. O'n safbwynt sefydliadol, byddwn bob amser yn meddwl am adolygiad newydd, traws-reolaeth newydd, gofyniad newydd, fel agweddau yr ydym yn credu eu bod yn ychwanegu gwerth, ac er ein bod yn meddwl am leihau amser, ni fyddwn o reidrwydd yn meddwl am yr amseroedd byd-eang a gwella amodau ar gyfer yr actorion sydd maent y tu allan i'r sefydliad ond maent yn ymyrryd â'r defnyddiwr, fel y syrfëwr, notari, banc neu fwrdeistref.

Mae enghraifft werthfawr o'r dyhead y mae Model Rheoli Integredig Cadastre - y Gofrestrfa o wlad yng Nghanolbarth America y cefais fy ngalw i fynd gydag ef, yn tynnu sylw ato, mae ei heriau'n cynnwys:

 • Mae'r diffyg mynediad at wybodaeth gofrestru gan yr notari yn gorfodi'r dinesydd i gael tystysgrif gofrestru.
 • Gwasgariad stentiau mewn tri sefydliad gwahanol, gyda realiti corfforol, realiti treth a realiti cyllidol, ac sy'n effeithio ar y dinesydd oherwydd mae'n rhaid iddo fynd i bob un o'r lleoedd hyn ar gyfer diddyledrwydd, am daliad neu yn y gwaethaf o'r achosion trwy arolygiad.
 • Anhawster rheithoriaeth effeithiol y syrfewyr achrededig, sy'n awgrymu amau ​​eu mesuriad a mynd i'w harchwilio mewn mwy na 5o% o achosion.
 • Diffyg mynediad agos at y dinesydd, sy'n caniatáu ffeilio (cyflwyniad) heb orfod mynd i swyddfa ffisegol sydd ond yn y pencadlys adrannol.
 • Y bwriad da o helpu'r bwrdeistrefi yn eu casgliad, ond mae hynny'n gofyn am gael diddyledrwydd treth er mwyn gallu cofrestru. Gyda'r cymhlethdodau y mae hyn yn eu harwain, oherwydd rhwng yr amser y mae prosesau'n gallu goresgyn dilysrwydd y diddyledrwydd hwnnw.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r dinesydd fynd at y Gofrestrfa Eiddo, y notari, y syrfëwr, y Trethi Treth, y Cadastre Bwrdeistrefol, y Cadastre Corfforol a bob amser ar y diwedd gyda'r holl ofynion i'r Gofrestrfa Tir. Mae'r rhyngweithiad hwn o leiaf ddwywaith, yn yr achos y caiff ei gyflwyno yn ôl yr angen yn yr ymgais gyntaf, nad oes rhaid iddo lanhau rhywfaint o ddata anghydnaws, nad yw'n gofyn am dystysgrif ardal y ffin a chlir, gyda sawl sesiwn o leiaf gyda'r notari bod hynny mewn ffordd benodol yn elwa o'r cymhlethdod hwn.

Rhaid i broses foderneiddio gynnwys gwella'r model rheoli ar gyfer y dinesydd. Os nad yw, dim ond awtomeiddio'r gwasanaethau.

Yn y wlad hon, fe wnaeth amser cofrestru 30 i ddyddiau 22 ostwng ychydig, os yw'r amser yn Cadastre yn ddyddiau 10 i gymeradwyo cynllun + diwrnod 15 tystysgrif + 25 os oes archwiliad: ac os oes tri stentiau rhyngddynt; ei luosi. Felly, os bydd y wlad hon y cyfeiriaf ati yn cyflawni (oherwydd os byddwch yn mynnu ei bod yn cyflawni disgyblaeth y bydd yn ei chyflawni) yn y tymor byr, gwireddu'r dyhead i symleiddio'r gadwyn honno, gyda nifer unigryw o weithdrefnau, fel y gwnaethom gytuno, Yn sicr mae'n rhaid i chi fynd i'w weld nid yn unig i fwynhau blas y güirilas a gallo pinto sy'n foethusrwydd.

Rhoddaf enghraifft arall, yn achos De America, lle rydw i nawr yn edrych ar fater prosesau, lle mae dim ond un fersiwn o Cadastre wedi'i gynnwys, ond lle mae curadur trefol ac adran Gynllunio yn ymyrryd. Ar ben y broblem hon, mae Catastro ar ddiwedd y gadwyn, hyd yn oed ar ôl cofrestru'r newid sy'n cynnwys addasu graffig, ac yn y rhan fwyaf o achosion nid yw'n gwybod tan y rhybudd y gallai ei dderbyn gan guradur adeilad newydd. Mae hyn yn achosi i'r dinesydd basio trwyddo: Cofrestrfa Tir am ryddid llyffetheiriau, notari, syrfëwr tir, curadur, Dinesig, y Gofrestrfa Tir ar gyfer cofrestru a Cadastre; gyda'r risg y byddant yn ei alw Catastro flwyddyn ar ôl gwneud y gwerthiant, bod angen iddynt gymryd map y syrfëwr, gan nad yw'r wybodaeth yn cyd-fynd â'i sylfaen stentaidd.

Mae'r dinesydd yn bwysicach na'r weithdrefn.

Mae'n ymddangos bod llawer o'r camau a'r rheolaethau hyn yn dda o'r ochr sefydliadol. Ond o ochr y dinesydd, mae amser, cost, dyblygu gofynion, anghysondeb mewn gwybodaeth, yn olaf dangosyddion cystadleurwydd isel ar gyfer y wlad.

Serch hynny, bydd potensial yr hyn y mae'r wlad hon yn ei wneud yn fanana ddiogel yn enghraifft deilwng o ddod i weld. Ah, oherwydd yma hefyd mae'r hambwrdd paisa neu patacón gratinado yn sioe nad yw'n cynnwys y gyfres honno o enw drwg a lansiwyd gan Netflix.

2. Llai o gyfryngwyr = mwy o gymhelliant i'r farchnad eiddo tiriog = cynnydd yn niwylliant y gofrestrfa.

Lleihau cyfryngwyr yn y Gofrestrfa cadwyn drafodion - ni all Cadastre gael ei wneud o safbwynt y sefydliadau, gan unigolyn. Nid tasg i dechnegwyr stentaidd yw hon, nid hyd yn oed i gofrestryddion, gan y bydd mwyafrif ohonynt yn cadw at arfer, i'r weithdrefn neu hyd yn oed i'r gyfraith. Peidiwch â hyd yn oed fynd i gyfrifiaduron a fydd yn hapus i ddefnyddio termau fel #AI # 4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin. Mae'r newidiadau hyn (mae'n amlwg fy mod i'n siarad am gyfryngwyr yn unig) yn meddiannu persbectif peirianneg ddiwydiannol ac ewyllys wleidyddol ar gyfer penderfyniadau o blaid datblygu cenedl; gyda sensitifrwydd y dinesydd sy'n dioddef o'r fiwrocratiaeth, a llawer o synnwyr cyffredin am yr arferion da sydd wedi gweithio yng nghyd-destun America ac mewn gwledydd sydd eisoes wedi goresgyn y teimlad hwnnw bod y mwyaf cymhleth yn fwy "cŵl", heb ddiystyru grŵp bach. o bobl sydd bob amser yn y sefydliadau, sydd â synnwyr cyffredin datblygedig iawn ac sydd ond yn aros am y cyfle i gymhwyso syniadau symleiddio nad ydynt wedi cael adlais -er bod yn rhaid iddo ddod â gwallt llwyd i atgyfnerthu'r hyn a ystyriwyd eisoes-.

Mae'n debyg i ymadrodd enwog un o'm mentoriaid ar ochr arall y pwll: Nid oes angen peirianwyr ar brosiectau mawr, ond busnesau.

Mae popeth yn canolbwyntio ar y dinesydd, gan edrych am yr hyn sy'n ychwanegu gwerth. Cyn, roedd prynu ad-daliad munud ar gyfer teleffoni symudol neu dalu'r bil yn brotocol yn yr asiantaeth; heddiw fe'i prynir yn y blwch archfarchnad neu ar-lein. Oherwydd iddynt hwy, nid busnes i godi tâl ydynt, ond i ymroi i'r gwasanaeth arloesi mewn cyfathrebu. Cyn bod gan bob cwmni ffôn ei bolion, ceblau, canolfannau data ei hun, maen nhw bellach yn gosod allan y tu allan gan nad yw eu busnes yn beirianneg sifil, nid hyd yn oed technoleg gwybodaeth.

Gall llawer o'r pethau y mae sefydliadau'r wladwriaeth yn eu gwneud gael eu rhoi ar gontract allanol, gan nad ydynt yn ychwanegu gwerth, neu oherwydd y gall rhywun ei wneud yn well. Enghraifft o'r ffeilio (derbynfa), y gellir ei wneud gan actor sy'n agos at y dinesydd y mae'n rhaid iddo fynd o anghenraid, fel y syrfëwr, y notari, y fwrdeistref, y banc, neu gallai gael ei greu gan yr un dinesydd. Gall dad-ganolbwyntio tasgau amhroffidiol ar gyfer y Wladwriaeth hyd yn oed ei helpu i ganolbwyntio ar reoleiddio gweithredwyr a gwneud gwaith effeithlon o fwy o werth i'r dinesydd fel cymhwyster a chofrestru. Gall cymeradwyo meini prawf cymhwyster a symleiddio templedi arwain at weithredu peiriannau casglu awtomeiddio, fel bod y risg o gamgymeriad gan bwy yw'r weithdrefn, i twndis y cymhwyster; bron fel y mae bellach yn dystysgrif gofrestru y credwn ni y gallai 40 mlynedd yn ôl yn unig fod yn “rhesymegol ac ysgrifenedig mewn adnod" ond nid ydym bellach yn gweld unrhyw broblem sy'n ganlyniad i'r system ar ffurf tabl.

A gweld nad ydym hyd yn oed yn siarad am gontractau smart neu agor notaries. Rydym yn sôn am gyfryngwyr sy'n lleihau.

Gellir gwneud llawer o dasgau mewn llai o gamau, os ydych chi'n meddwl am y dinesydd. Enghraifft, taliadau lluosog, sydd yn y pen draw bob amser yn mynd i'r un cyflwr ac yn dechnolegol gellir eu gwahanu hyd yn oed os codir tâl arnynt ar un pwynt.

Nid oes gan y wladwriaeth unrhyw arian; Mae ganddo ein harian. Mae'r Wladwriaeth yn bodoli i roi gwell gwasanaeth i'r dinesydd, nid i reoli'r ewyllys rhwng y partïon mewn gweithredoedd cyfreithlon. Rhaid i benderfynwyr ganolbwyntio eu hymdrechion ar hanfod gwasanaeth cyhoeddus.

Mae'r dinesydd yn dysgu mwy yn y tacsi ar y ffordd o bencadlys Catastro i swyddfa'r Gofrestrfa, nag o gyngor damcaniaethol y gurus ISO.

Mae'n wych fy mod yn awr yn gwneud un llinell, i wneud y dyfynbris, talu gyda fy ngherdyn a'r cyflwyniad, yn lle'r tair rhes roeddwn i'n arfer eu gwneud rhwng y gwerthuswr, y banc a'r derbynnydd. Nawr dydw i ddim hyd yn oed yn talu'r bwydwr oherwydd dwi'n gwybod y bydd amser yn fy addasu.

Mae gennyf dri gwrthodiad yn y broses hon. Bob tro mae dadansoddwr gwahanol yn fy nghymhwyso.

Nid oes gennyf ddiddordeb yn llofnod Cyfarwyddwr Cadastre, gyda stamp sy'n dweud ei fod wedi'i gyhoeddi gan y sefydliad a ffordd o wirio a yw'n ffyddlon.

Nid wyf yn deall y rhestr honno o ofynion a gyhoeddwyd ganddynt. Mae'n rhaid i mi dalu'r notari bob amser i'w hegluro i mi a'r rheolwr fel y gall eu hadolygu.

Nid wyf yn gwybod sut i gael y gofyniad hwn allan os byddant yn ei godi yn y ffenestr a'i daflu yn y sbwriel.

3. Faint o gamau y gall rheolaeth y gofrestrfa eu lleihau?

I atgyfnerthu ei bod yn bosibl symleiddio, heb golli rheolaeth, byddaf yn defnyddio'r dangosyddion «gwneud busnes»Hydref 2018, o nifer y camau sy'n gysylltiedig â gwneud rheolaeth cofrestrfa, a byddaf yn canolbwyntio ar wledydd America ac Ewrop fel pwyntiau cymharu. Gwelwch fod y fethodoleg a ddefnyddir drwy wneud busnes yn ei alw'n "weithdrefnau", oherwydd gallaf gael dim ond dau gyfryngwr fel actorion, ond os oes rhaid i mi fynd trwyddynt dair gwaith, yn sicr bydd chwech o weithdrefnau; gan nad wyf yn mynd drwy'r un rhesymau. Ac er bod rhai o'r dangosyddion hyn yn cael eu cymryd o wasanaethau penodol a chyd-destunol i ddinasoedd mawr, maent yn fan cychwyn cymharol i feddwl am ble rydym eisiau neu y gallwn fynd.

Gwledydd sydd â mwy o fiwrocratiaeth o ran cyfryngwyr rheoli cofrestrfa:

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Brasil 137 14
Nicaragua 155 9
venezuela 138 9
Uruguay 115 9
Jamaica 131 8
Ecuador 75 8
Mecsico 103 8
Bolifia 148 7
Yr Ariannin 119 7
Guatemala 86 7
Panama 81 7
Colombia 59 7

Mae'r tabl uchod yn dangos y gwledydd sydd â'r mwyaf o gyfryngwyr, yn amrywio o 7 i 14. Brasil sydd â'r eithaf, hyd yn oed gyda 14.

Gadael Brasil allan, ymhlith yr achosion gwaethaf o gymhlethdodau i'r dinesydd yn y broses at y dibenion hyn yw Uruguay, Venezuela a Nicaragua gyda chamau 9.

Mae gan Mexico gyfryngwyr 8.

Mae gan Colombia, Panama, Guatemala, yr Ariannin a Bolivia gyfryngwyr 7.

Safle effeithlonrwydd y gofrestr yw'r golofn gyntaf sydd, ar wahân i'r cyfryngwyr, yn ystyried agweddau ansawdd y weinyddiaeth tir, yr amserau a'r berthynas gost mewn perthynas â gwerth y gwrthrych mewn trafodiad. Mae'r safle hwn, yr isaf, yn well; fel bod y gorau yn y grŵp hwn yn Ecuador bod gan 8 gyfryngwyr safle o 75, yn ogystal â Cholombia gyda safle o 59 gyda chyfryngwyr 7. Er hynny, maent yn cael eu graddio gyda llawer o heriau, uwchlaw 50; Mae gan Bolivia a Nicaragua yr un peth ag effeithlonrwydd deniadol i'r dinesydd.

Gwledydd gyda lefel ganolig o gyfryngwyr.

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Honduras 95 6
Gweriniaeth Dominica 77 6
Paraguay 74 6
El Salvador 73 6
Chile 61 6
Sbaen 58 6
Haiti 181 5
Costa Rica 47 5
Peru 45 5
Canada 34 5

Mae'r tabl uchod yn dangos y gwledydd sydd â chyfryngwyr o 5 i 6.

Gweler yma weddill America Ladin.

Yma hefyd yn disgyn Sbaen sydd mewn cyfryngwyr 6 a gellir gweld yn glir bod tu hwnt i weithdrefnau gostwng hefyd yn dylanwadu ar agwedd cost, amser ac ansawdd gwybodaeth stentaidd, fel achosion Canada sydd â safle islaw 40, a Pheriw a Costa Rica gyda safle o dan 50. Mae Haiti hefyd yn eithafol, er mai dim ond cyfryngwyr 5 sydd ganddo, mae ganddo safle 181.

Yn ddiamau, mae'r mynegeion datblygu braidd yn gymharol, yn enwedig oherwydd y ffactor dynol, gan eu bod yn cael eu heffeithio gan nawdd gwleidyddol, diffyg gyrfaoedd gwasanaeth cyhoeddus ac ychydig o bwyslais ar wella dangosyddion effeithlonrwydd. Gadewch i ni beidio â dweud oherwydd y bwlch yn y diwylliant registry bach.

Gwledydd sydd â'r cyfryngwyr gorau yn y gadwyn gofrestrfa.

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Unol Daleithiau 38 4
Yr Eidal 23 4
Swistir 16 4
Rwsia 12 4
Ffindir 28 3
Denmarc 11 3
Portiwgal 36 1
Norwy 13 1
Sweden 10 1
Georgia 4 1

Dyma'r eithafol arall. Gweler, gan fod gan y gwledydd â llai o gyfryngwyr lai na 40 o ran cystadleurwydd o ran effeithlonrwydd cofrestrfa.Mae o leiaf 4 yn cynnwys y posibilrwydd o wneud yr holl gamau gerbron un awdurdod cofrestru; Mae bron yn hunanwasanaeth cyn cofrestrfa ddibynadwy.

Mae gan Ddenmarc a'r Ffindir gyfryngwyr 3, gyda safleoedd 11 a 28 yn y drefn honno.

Mae gan Rwsia, y Swistir, yr Eidal a'r Unol Daleithiau gyfryngwyr 4. Gyda llaw, yr Unol Daleithiau yw'r unig wlad yn America yn y grŵp hwn.


Rwy'n cau'r erthygl gyda hyn, i gofio nad yw fy marn o reidrwydd yn dod â hwy o enedigaeth, fel weithiau mae fy merch yn gwneud i mi deimlo.

A hanner diwrnod yn 11: 30 yn y prynhawn, ar odre'r Cordillera de Montecillos, yn llwglyd a chyda'r backpack gps yn siglo jetiau chwys o fy nghefn, ceisiais esbonio i berchennog werth y mesuriad newydd sydd Roeddem yn gwneud. Ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio geiriau UTM, cywiriad gwahaniaethol, cysylltedd lloeren, WGS84, fformat digidol a geiriau eraill y credais y byddai'n argyhoeddi perchennog y fferm, dywedais:

Gwerth pwysicaf y mesuriad newydd hwn yw na all eich cymydog gael ei roi yng nghyfyngiad eich eiddo.

Aeth allan â machete a gyrhaeddodd ei ganol a dywedodd:

Peiriannydd chwilio, dyma'r warant sy'n ddilys i mi.

Yna fe wahoddodd fi i fwyta rhai tortillas newydd eu gwneud gydag wyau a ffa wedi'u torri, ac argymhellodd y ffordd i fynd i fyny i'r fferm nesaf.

Hanfod yr hyn sy'n ychwanegu gwerth, nid ydym yn gwybod beth ydym ni o ochr cynllunio'r broses. Mae'r dinesydd yn ei adnabod ac ni ddylem roi'r gorau i ofyn iddo.

Hanfod y gwas cyhoeddus yw cyfrannu at ddatblygiad y wlad, gan wneud bywyd yn haws i'r dinesydd.

Atebion 2 i "Pwysigrwydd lleihau'r cyfryngwyr yn y Gofrestrfa Rheoli - Cadastre"

 1. Cyfarchion Bernard. Credaf mai penderfyniadau mwyaf diddorol CNR yw bod wedi canolbwyntio ar gwmpas ac integreiddiad y Gofrestrfa-Cadastre, yn hytrach na dyheadau "amlochrogalaidd" a allai ddod o ganlyniad i symleiddio prosesau ac integreiddio actorion. Cwtsh

 2. Mae'r adroddiad da iawn a gyfathrebwyd yn safle Geofumadas yn y Seminar ar Ddatblygiadau'r Cadastre Amlbwrpas yn America Ladin, a gynhaliwyd yn Bogotá, yn pwysleisio pwysigrwydd lleihau cyfryngwyr yn rheolaeth y gofrestrfa - cadastre.
  Mae'n wir bod lleihau'r canolradd yn rheolaeth y Gofrestrfa - Cadastre yn hanfodol er lles y dinesydd ac, o ganlyniad, i'r wlad.
  Ymysg y manteision a grybwyllwyd eisoes yn y papur uchod, gallwn bwysleisio lleihau diffygion, costau a llygredd, yn ogystal â'r cynnydd yn adnoddau'r genedl oherwydd y cynnydd yn y cyfraddau sy'n gysylltiedig â thrafodion. deinameg economaidd.
  Mae'n amlwg bod y pwnc yn cynnwys dwy agwedd gyflenwol:
  1) Mae symleiddio yn cynnwys dileu camau biwrocrataidd diwerth o fewn gweinyddiaeth a rhwng gwahanol weinyddiaethau sy'n ymwneud â rheolaeth Cofrestrfa Cadastre. Cefais gyfle i ddadansoddi achos yn ddiweddar o ddilysiad angenrheidiol y lotiadau ar gyfer y gofrestrfa tir, gyda mapio'r prosesau profwyd y gellid lleihau nifer y camau o 45 i 10. Ar gyfer cofrestru pob un o'r eiddo, roedd y symleiddio posibl hefyd yn sylweddol, gan ddileu dyfodiad a digwyddiadau, rheoli'r gadwyn o gamau technegol a chyfreithiol gan systemau awtomataidd, gan ddefnyddio codau bar neu'n well, y dechnoleg blockchain newydd sydd â chwmpas ehangach. Diogelwch

  2) Y Gofrestrfa - Mae integreiddio cadastre yn hanfodol i sicrhau bod gan y buddiolwr sicrwydd cyfreithiol dros ei eiddo a ddiffiniwyd yn ofodol (mater arall yw cywirdeb digonol yr arolygon). Gall cyswllt Cofrestrfa Cadastre fod â sawl gradd o integreiddio o fewn yr un sefydliad sefydliadol math Canolfan Gofrestrfa Genedlaethol yn El Salvador neu rhwng gwahanol Sefydliadau. Y peth pwysig yw gwarantu, awtomeiddio a chynnal y cysylltiad unochrog rhwng yr hawl a'r eiddo tiriog gan ganiatáu trafodion ystwyth heb ddiffygion.
  Fodd bynnag, mae cysylltu cystadleurwydd cofrestru yn uniongyrchol â nifer y gweithdrefnau sy'n seiliedig ar wneud arolygon busnes yn ymddangos yn gymhleth gan y gall sefyllfaoedd a gweithdrefnau fod yn dra gwahanol rhwng gwledydd neu rhwng rhanbarthau gwlad (yn ychwanegol at y rhan fwyaf o'r gwledydd a grybwyllir yn y Nid oes gan system cynnal busnes system stentiau - cofrestriad cyflawn a / neu homogenaidd). Byddai'n werth dyfnhau neu ddogfennu'r ymchwil hon ac, os yn bosibl, gydag agwedd amlddisgyblaethol. Bydd yn rhaid i ni weld beth yw'r dangosyddion a ddefnyddir a'r pwysiad rhyngddynt. Mae lefelau hawliadau, heriau, gweithredoedd cyfiawnder sy'n gysylltiedig â graddau'r trafodion a mynediad at gredyd eiddo tiriog yn elfennau sylweddol, er enghraifft.
  Beth bynnag yw'r casgliadau a'r anghenion, ni ddylid colli golwg ar y ffaith bod y penderfyniad gwleidyddol yn bendant er mwyn lleihau'r rhai canolradd, oherwydd yn aml bydd yn rhaid iddynt wynebu gwrthwynebiad cryf i newidiadau mewn arferion sefydledig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.