Pwysigrwydd lleihau cyfryngwyr yn y Gofrestrfa reoli - Cadastre

Yn fy nghyflwyniad diweddar o'r Seminar ar Ddatblygiadau yn y Aml-Dir Cadastre yn America Ladin, a gynhaliwyd yn Bogotá, canolbwyntiais ar bwysleisio pwysigrwydd gosod y dinesydd yng nghanol buddion prosesau moderneiddio. Soniodd am y dull proses wrth integreiddio Cadastre - Rheoli'r Gofrestrfa, gan bwysleisio bod adolygu gweithdrefnau yn gam gorfodol i leihau gweithgareddau, camau, gofynion neu dasgau nad ydynt yn ychwanegu gwerth, sy'n ganlyniad i'r cyfyngiadau a gawsom. ac mai'r sawl sy'n eu dioddef yw'r defnyddiwr terfynol.

Mae proses foderneiddio yn ehangach na phroses awtomeiddio. Yn bwysicach na dylunio system neu ddull ysgubo stentaidd, rhaid hyrwyddo strategaeth i wella gweithdrefnau gydag opteg effeithlonrwydd mewn gwasanaethau dinasyddion mewn o leiaf amser, costau, ansawdd rheoli data ac olrhain.

Yn achos yr erthygl hon, rwyf am gyfeirio at nifer y cyfryngwyr sydd mewn rheolaeth cofrestrfa, a sut mae hyn yn effeithio ar y dangosyddion o atyniad ar gyfer buddsoddi mewn gwlad.

1. Mwy o gyfryngwyr = mwy o weithdrefnau = mwy o ofynion = mwy o amser = mwy o gost.

Dylai hyrwyddo proses o foderneiddio rheolaeth y gofrestrfa ystyried y gadwyn broses gyfan, nid er budd y sefydliad ond i'r dinesydd. O'n persbectif sefydliadol, byddwn bob amser yn meddwl am adolygiad newydd, traws-reolaeth newydd, gofyniad newydd, fel agweddau y credwn sy'n ychwanegu gwerth, ac er ein bod yn meddwl am leihau amseroedd ni fyddwn o reidrwydd yn meddwl am amseroedd byd-eang a gwella amodau ar gyfer yr actorion Maent y tu allan i'r sefydliad ond sy'n ymyrryd â'r defnyddiwr, fel y syrfëwr, notari, banc neu fwrdeistref.

Mae enghraifft werthfawr o'r dyhead y mae Model Rheoli Integredig Cadastre - y Gofrestrfa o wlad yng Nghanolbarth America y cefais fy ngalw i fynd gydag ef, yn tynnu sylw ato, mae ei heriau'n cynnwys:

 • Mae'r diffyg mynediad at wybodaeth gofrestru gan yr notari yn gorfodi'r dinesydd i gael tystysgrif gofrestru.
 • Gwasgariad stentiau mewn tri sefydliad gwahanol, gyda realiti corfforol, realiti treth a realiti cyllidol, ac sy'n effeithio ar y dinesydd oherwydd mae'n rhaid iddo fynd i bob un o'r lleoedd hyn ar gyfer diddyledrwydd, am daliad neu yn y gwaethaf o'r achosion trwy arolygiad.
 • Anhawster rheithoriaeth effeithiol y syrfewyr achrededig, sy'n awgrymu amau ​​eu mesuriad a mynd i'w harchwilio mewn mwy na 5o% o achosion.
 • Diffyg mynediad agos at y dinesydd, sy'n caniatáu ffeilio (cyflwyniad) heb orfod mynd i swyddfa ffisegol sydd ond yn y pencadlys adrannol.
 • Y bwriad da o helpu'r bwrdeistrefi wrth eu casglu, ond mae hynny'n gofyn am solfedd treth i allu gwneud cofrestriad. Gyda'r cymhlethdodau y mae hyn yn eu golygu, oherwydd rhwng yr amser y mae'n prosesu gofynion, gall dilysrwydd y diddyledrwydd hwnnw ddod i ben.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r dinesydd fynd: i'r Gofrestrfa Eiddo, y notari, y syrfëwr, y Cadastre Cyllidol, y Cadastre Bwrdeistrefol, y Cadastre Ffisegol a bob amser ar y diwedd gyda'r holl ofynion i'r Gofrestrfa Eiddo. Mae'r rhyngweithio hwn o leiaf ddwywaith, yn achos bod y peth gofynnol yn cael ei gyflwyno yn yr ymgais gyntaf, nad oes angen cywiro unrhyw ddata anghydnaws, nad oes angen prawf o arwynebedd y ffin ac wrth gwrs, gyda sawl sesiwn o leiaf gyda'r notari. mae hynny mewn ffordd yn elwa o'r cymhlethdod hwn.

Rhaid i broses foderneiddio gynnwys gwella'r model rheoli ar gyfer y dinesydd. Os na, dim ond awtomeiddio vices ydyw.

Yn y wlad hon, ychydig a wnaeth hynny yn y Gofrestrfa i ostwng yr amser cofrestru o 30 i 22 diwrnod, os yw'r amser yn Cadastre yn 10 diwrnod cymeradwyo cynllun + 15 diwrnod tystysgrif + 25 os oes arolygiad: ac os oes arolygiad tri chastast yn y canol; ei luosi. Felly, os yw'r wlad hon yr wyf yn cyfeirio ati yn cyflawni (oherwydd os ydynt yn mynnu disgyblaeth, byddant yn ei chyflawni) yn y tymor byr gwireddu'r dyhead o symleiddio'r gadwyn honno, gyda nifer unigryw o weithdrefnau, fel y cytunwyd, Rwy'n siŵr bod yn rhaid i chi fynd i'w weld nid yn unig i fwynhau blas y güirilas a'r gallo pinto, sy'n foethusrwydd.

Rhoddaf enghraifft arall, yn achos De America, lle rydw i nawr yn edrych ar fater prosesau, lle nad oes ond un fersiwn o'r Gofrestrfa Tir, ond lle mae curadur trefol ac adran Gynllunio yn ymyrryd. Wedi'i ychwanegu at y broblem hon, mae Cadastre ar ddiwedd y gadwyn, hyd yn oed ar ôl i'r newid sy'n cynnwys addasu graffig gael ei gofrestru, ac yn y rhan fwyaf o achosion nid yw hyd yn oed yn gwybod y rhybudd y gallai ei gael gan y curadur, adeilad newydd. Mae hyn yn gwneud i'r dinesydd fynd trwy: y Gofrestrfa Eiddo ar gyfer rhyddid llyffethair, notari, syrfëwr, curadur, Dinesig, y Gofrestrfa Eiddo ar gyfer cofrestru a Cadastre; gyda'r risg y bydd angen iddynt ddod â map y syrfëwr flwyddyn ar ôl iddynt wneud y gwerthiant, gan fod angen iddynt ddod â map y syrfëwr iddynt, gan nad yw'r wybodaeth yn cyd-fynd â'u sylfaen stentaidd.

Mae'r dinesydd yn bwysicach na'r weithdrefn.

Mae'n ymddangos bod llawer o'r camau a'r rheolaethau hyn yn dda o'r ochr sefydliadol. Ond o ochr y dinesydd, maent yn amser, cost, dyblygu gofynion, anghytgord gwybodaeth, yn olaf dangosyddion cystadleurwydd isel i'r wlad.

Er hynny, bydd potensial yr hyn y mae'r wlad banana ddiogel hon yn anelu ato yn enghraifft sy'n werth dod i'w gweld. Ah, oherwydd yma, ar ben hynny, mae'r hambwrdd paisa neu'r patacón gratin yn sioe nad oes gan y cyfresi drwg-enwog hynny y mae Netflix yn eu lansio.

2. Llai o gyfryngwyr = mwy o gymhelliant i'r farchnad eiddo tiriog = mwy o ddiwylliant cofrestru.

Lleihau cyfryngwyr yn y Gofrestrfa cadwyn drafodion - ni ellir gwneud Cadastre o safbwynt y sefydliadau unigol. Nid tasg i dechnegwyr stentaidd yw hon, nid hyd yn oed i gofrestryddion, gan y bydd cyffredinolrwydd ohonynt yn cadw at arfer, gweithdrefn neu hyd yn oed y gyfraith. Peidiwch â chynnwys gwyddonwyr cyfrifiadurol hyd yn oed a fydd yn hapus i ddefnyddio termau fel #AI # 4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin. Mae'r newidiadau hyn (nodwch nad wyf ond yn siarad am gyfryngwyr) yn meddiannu persbectif peirianneg ddiwydiannol ac ewyllys wleidyddol ar gyfer penderfyniadau o blaid datblygu cenedl; gyda sensitifrwydd y dinesydd sy'n dioddef o'r fiwrocratiaeth, a llawer o synnwyr cyffredin am yr arferion da sydd wedi gweithio yng nghyd-destun America ac mewn gwledydd sydd eisoes wedi goresgyn y teimlad hwnnw mai'r mwyaf cymhleth yw'r mwyaf "cŵl", heb ddiystyru grŵp bach. o bobl sydd bob amser mewn sefydliadau, sydd â synnwyr cyffredin datblygedig iawn ac sy'n aros am y cyfle i gymhwyso syniadau symleiddio nad ydynt wedi'u hadleisio -er bod yn rhaid iddo ddod â gwallt llwyd i atgyfnerthu'r hyn a ystyriwyd eisoes-.

Mae'n debyg i ymadrodd enwog un o'm mentoriaid ar ochr arall y pwll:  Nid oes angen peirianwyr ar brosiectau mawr, ond busnesau.

Mae popeth yn yr agwedd at y dinesydd, gan edrych am yr hyn sy'n ychwanegu gwerth. Cyn hynny, roedd prynu ad-daliad o funudau ar gyfer teleffoni symudol neu dalu'r bil yn brotocol yn yr asiantaeth; heddiw gallwch ei brynu wrth ddesg dalu yr archfarchnad neu ar-lein. Oherwydd ar eu cyfer nid yw'n fusnes i godi tâl, ond i gysegru eu hunain i'r gwasanaeth arloesi ym maes cyfathrebu. Cyn bod gan bob ffôn ei bolion, ceblau, canolfannau data ei hun, erbyn hyn maent yn allanoli hynny oherwydd nad peirianneg sifil yw eu busnes, nid gwyddoniaeth gyfrifiadurol hyd yn oed.

Gellir rhoi llawer o bethau allanol i sefydliadau'r wladwriaeth, oherwydd nad ydyn nhw'n ychwanegu gwerth, neu oherwydd bod rhywun arall yn gallu ei wneud yn well. Er enghraifft, y ffeilio (derbyniad), y gellir ei wneud gan actor sy'n agos at y dinesydd y mae'n rhaid iddo fynd iddo o reidrwydd, fel y syrfëwr, y notari, y fwrdeistref, y banc, neu gallai gael ei greu gan y dinesydd ei hun. Gall crynhoi gwaith amhroffidiol i'r Wladwriaeth hyd yn oed ei helpu i ganolbwyntio ar reoleiddio gweithredwyr a symleiddio gwaith sydd o werth mwy i'r dinesydd fel cymhwyster a chofrestriad. Gall homologiad meini prawf cymhwyster a symleiddio templedi arwain at weithredu peiriannau casglu awtomataidd, fel bod y risg o gamgymeriadau gan bwy bynnag yw'r weithdrefn yn cael ei lleihau, i'r twmffat cymhwyster; bron fel y mae tystysgrif gofrestru yn ei wneud nawr ein bod ni 40 mlynedd yn ôl yn credu y gellid ei "resymu a'i ysgrifennu mewn pennill" yn unig ond nawr ni welwn unrhyw anghyfleustra ei fod yn ganlyniad a gyhoeddwyd gan y system ar ffurf tabl.

A gweld nad ydym hyd yn oed yn siarad am gontractau craff neu notaries agored. Rydym yn sôn am ostyngiad mewn cyfryngwyr.

Gellir cyflawni llawer o dasgau mewn llai o gamau, os meddyliwch am y dinesydd. Enghraifft, taliadau lluosog, sydd yn y diwedd bob amser yn mynd i'r un wladwriaeth a gellir eu rhannu'n dechnolegol hyd yn oed os codir tâl arnynt ar un pwynt.

Nid oes gan y wladwriaeth arian; wedi ein harian. Mae'r Wladwriaeth yn bodoli i roi gwell gwasanaeth i'r dinesydd, i beidio â rheoli'r ewyllys rhwng y partïon mewn gweithredoedd cyfreithlon. Rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ganolbwyntio eu hymdrechion ar hanfod gwasanaeth cyhoeddus.

Mae'r dinesydd yn dysgu mwy yn y tacsi ar y ffordd o bencadlys Catastro i swyddfa'r Gofrestrfa, nag o gyngor damcaniaethol y gurus ISO.

Mae'n wych fy mod nawr yn gwneud llinell sengl, i wneud y dyfynbris, talu gyda fy ngherdyn a'r cyflwyniad, yn lle'r tair llinell yr oeddwn i'n arfer eu gwneud rhwng y gwerthuswr, y banc a'r derbynnydd. Nawr nid wyf hyd yn oed yn talu asiant oherwydd gwn y bydd amser yn addasu.

Mae gen i dri gwrthod yn y broses hon. Bob tro mae dadansoddwr gwahanol yn ei raddio i mi.

Nid oes gennyf ddiddordeb yn llofnod Cyfarwyddwr Cadastre, gyda stamp sy'n dweud ei fod wedi'i gyhoeddi gan y sefydliad a ffordd o wirio a yw'n ffyddlon.

Nid wyf yn deall y rhestr honno o ofynion a gyhoeddwyd ganddynt. Mae'n rhaid i mi dalu'r notari bob amser i'w hegluro i mi a'r rheolwr i'w hadolygu ar fy rhan.

Nid wyf yn gwybod sut i gael y gofyniad hwn allan os byddant yn ei godi yn y ffenestr a'i daflu yn y sbwriel.

3. Sawl cam y gellir lleihau rheolaeth cofrestrfa iddynt.

I atgyfnerthu ei bod yn bosibl symleiddio, heb golli rheolaeth, byddaf yn defnyddio'r dangosyddion «gwneud busnes»Hydref 2018, o nifer y camau sy'n gysylltiedig â gwneud rheolaeth cofrestrfa, a byddaf yn canolbwyntio ar wledydd America ac Ewrop fel pwyntiau cymharu.  Gwelwch fod y fethodoleg a ddefnyddir trwy wneud busnes yn ei galw'n "weithdrefnau", oherwydd dim ond dau gyfryngwr y gallaf eu cael fel actorion, ond os bydd yn rhaid imi fynd drwyddynt dair gwaith, mae'n sicr y bydd yn chwe gweithdrefn; gan na ddigwyddodd am yr un rhesymau. Ac er bod rhai o'r dangosyddion hyn yn cael eu cymryd o wasanaethau penodol a chyd-destunol i ddinasoedd mawr, maen nhw'n fan cychwyn cymharol i feddwl am ble rydyn ni eisiau neu y gallwn ni fynd.

Gwledydd sydd â mwy o fiwrocratiaeth o ran cyfryngwyr rheoli cofrestrfa:

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Brasil 137 14
Nicaragua 155 9
venezuela 138 9
Uruguay 115 9
Jamaica 131 8
Ecuador 75 8
Mecsico 103 8
Bolifia 148 7
Yr Ariannin 119 7
Guatemala 86 7
Panama 81 7
Colombia 59 7

Mae'r tabl uchod yn dangos y gwledydd sydd â'r nifer fwyaf o gyfryngwyr, yn amrywio o 7 i 14. Brasil sydd â'r eithaf, gyda hyd at 14.

Gadael Brasil allan, ymhlith yr achosion gwaethaf o gymhlethdodau i'r dinesydd yn y broses at y dibenion hyn yw Uruguay, Venezuela a Nicaragua gyda chamau 9.

Mae gan Mexico gyfryngwyr 8.

Mae gan Colombia, Panama, Guatemala, yr Ariannin a Bolivia gyfryngwyr 7.

Mae'r golofn gyntaf yn rhestru effeithlonrwydd cofrestrfa, sydd, ar wahân i gyfryngwyr, yn ystyried agweddau ansawdd ar weinyddu tir, amseroedd a'r berthynas gost mewn perthynas â gwerth y gwrthrych mewn trafodiad. Y safle hwn, yr isaf y gorau; Felly, y rhai gorau yn y grŵp hwn yw Ecwador, sydd â 8 cyfryngwr â safle o 75, yn ogystal â Colombia gyda safle o 59 gyda 7 cyfryngwr. Er hynny, maent yn cael eu rhestru gyda sawl her, uwchlaw 50; Bolifia a Nicaragua sydd â'r pellaf o effeithlonrwydd deniadol i'r dinesydd.

Gwledydd gyda lefel ganolig o gyfryngwyr.

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Honduras 95 6
Gweriniaeth Dominica 77 6
Paraguay 74 6
El Salvador 73 6
Chile 61 6
Sbaen 58 6
Haiti 181 5
Costa Rica 47 5
Peru 45 5
Canada 34 5

Mae'r tabl uchod yn dangos y gwledydd sydd â chyfryngwyr o 5 i 6.

Gweler yma weddill America Ladin.

Dyma Sbaen hefyd, sydd mewn 6 chyfryngwr a gellir gweld yn glir y tu hwnt i weithdrefnau lleihau, mae cost, amser ac ansawdd gwybodaeth stentaidd hefyd yn dylanwadu, fel y mae achosion Canada sydd â safle is na 40, a Periw a Mae Costa Rica gyda safle is na 50. Mae Haiti hefyd yn eithafol, er mai dim ond 5 cyfryngwr sydd ganddo, mae ganddo safle o 181.

Heb os, mae'r mynegeion datblygu ychydig yn gymharol, yn enwedig oherwydd y ffactor dynol gan fod nawdd gwleidyddol, diffyg gyrfaoedd gwasanaeth cyhoeddus yn effeithio arnynt ac ychydig o bwyslais ar wella dangosyddion effeithlonrwydd. Heb sôn am y bwlch yn y diffyg diwylliant cofrestru.

Gwledydd sydd â'r cyfryngwyr gorau yn y gadwyn gofrestrfa.

gwlad Rheng Cyfryngwyr
Unol Daleithiau 38 4
Yr Eidal 23 4
Swistir 16 4
Rwsia 12 4
Ffindir 28 3
Denmarc 11 3
Portiwgal 36 1
Norwy 13 1
Sweden 10 1
Georgia 4 1

Dyma'r eithaf arall. Gweler, gan fod y gwledydd sydd â'r lleiaf o gyfryngwyr o dan 40 yn safle cystadleurwydd yn effeithlonrwydd y gofrestrfa. Mae o leiaf 4 yn cynnwys y posibilrwydd o wneud yr holl gamau gerbron un awdurdod cofrestrfa; mae'n hunanwasanaeth yn ymarferol cyn cofrestrfa ddibynadwy.

Mae gan Ddenmarc a'r Ffindir gyfryngwyr 3, gyda safleoedd 11 a 28 yn y drefn honno.

Mae gan Rwsia, y Swistir, yr Eidal a'r Unol Daleithiau 4 cyfryngwr. Gyda llaw, yr Unol Daleithiau yw'r unig wlad yn America o fewn y grŵp hwn.


Rwy'n cau'r erthygl gyda hyn, i gofio nad yw fy marn o reidrwydd yn dod â hwy o enedigaeth, fel weithiau mae fy merch yn gwneud i mi deimlo.

Un hanner dydd am 11:30 yn y prynhawn, ar lethrau’r Cordillera de Montecillos, yn llwglyd a gyda’r backpack GPS hwnnw yn naddu’r jetiau chwys o fy nghefn, roeddwn yn ceisio esbonio i berchennog werth y mesuriad newydd hwnnw roeddem yn gwneud. Ar ôl rhoi’r gorau iddi gan ddefnyddio geiriau UTM, cywiro gwahaniaethol, cytser lloeren, WGS84, fformat digidol a geiriau eraill a fyddai, yn fy nhyb i, yn argyhoeddi perchennog y fferm, dywedais:

Gwerth pwysicaf y mesuriad newydd hwn yw na all eich cymydog gael ei roi yng nghyfyngiad eich eiddo.

Aeth allan â machete a gyrhaeddodd ei ganol a dywedodd:

Peiriannydd chwilio, dyma'r warant sy'n ddilys i mi.

Yna fe wahoddodd fi i fwyta rhai tortillas newydd eu gwneud gydag wyau a ffa wedi'u torri, ac argymhellodd y ffordd i fynd i fyny i'r fferm nesaf.

Nid yw hanfod yr hyn sy'n ychwanegu gwerth yn hysbys i'r rhai ohonom o'r ochr dylunio prosesau. Mae'r dinesydd yn ei wybod ac mae'n rhaid i ni beidio â gofyn iddo.

Hanfod y gwas cyhoeddus yw cyfrannu at ddatblygiad y wlad, gan wneud bywyd yn haws i'r dinesydd.

2 Yn ymateb i "Pwysigrwydd lleihau cyfryngwyr yn y Gofrestrfa - Rheoli Cadastre"

 1. Cyfarchion Bernard. Credaf mai penderfyniadau mwyaf diddorol CNR yw bod wedi canolbwyntio ar gwmpas ac integreiddiad y Gofrestrfa-Cadastre, yn hytrach na dyheadau "amlochrogalaidd" a allai ddod o ganlyniad i symleiddio prosesau ac integreiddio actorion. Cwtsh

 2. Mae'r adroddiad da iawn a gyfathrebwyd yn safle Geofumadas yn y Seminar ar Ddatblygiadau'r Cadastre Amlbwrpas yn America Ladin, a gynhaliwyd yn Bogotá, yn pwysleisio pwysigrwydd lleihau cyfryngwyr yn rheolaeth y gofrestrfa - cadastre.
  Mae'n wir bod lleihau'r cyfryngwyr yn y Gofrestrfa - rheoli Cadastre yn hanfodol er budd y dinesydd ac, o ganlyniad, y wlad.
  Ymysg y manteision a grybwyllwyd eisoes yn y papur uchod, gallwn bwysleisio lleihau diffygion, costau a llygredd, yn ogystal â'r cynnydd yn adnoddau'r genedl oherwydd y cynnydd yn y cyfraddau sy'n gysylltiedig â thrafodion. deinameg economaidd.
  Mae'n amlwg bod y pwnc yn cynnwys dwy agwedd gyflenwol:
  1) Mae symleiddio yn cynnwys dileu camau biwrocrataidd diwerth o fewn gweinyddiaeth a rhwng gwahanol weinyddiaethau sy'n ymwneud â rheolaeth Cofrestrfa Cadastre. Cefais gyfle i ddadansoddi achos yn ddiweddar o ddilysiad angenrheidiol y lotiadau ar gyfer y gofrestrfa tir, gyda mapio'r prosesau profwyd y gellid lleihau nifer y camau o 45 i 10. Ar gyfer cofrestru pob un o'r eiddo, roedd y symleiddio posibl hefyd yn sylweddol, gan ddileu dyfodiad a digwyddiadau, rheoli'r gadwyn o gamau technegol a chyfreithiol gan systemau awtomataidd, gan ddefnyddio codau bar neu'n well, y dechnoleg blockchain newydd sydd â chwmpas ehangach. Diogelwch

  2) Y Gofrestrfa - Mae integreiddio Cadastre yn hanfodol i warantu bod gan y buddiolwr sicrwydd cyfreithiol dros ei eiddo sydd wedi'i amffinio'n ofodol (mater arall yw cywirdeb digonol yr arolygon). Efallai y bydd gan gyswllt y Gofrestrfa Tir raddau amrywiol o integreiddio o fewn yr un sefydliad sefydliadol fel Canolfan y Gofrestrfa Genedlaethol yn El Salvador neu rhwng gwahanol Sefydliadau. Y peth pwysig yw gwarantu, awtomeiddio a chynnal y cysylltiad unochrog rhwng y gyfraith a'r eiddo tiriog, gan ganiatáu trafodion ystwyth heb ddiffygion.
  Fodd bynnag, mae cysylltu cystadleurwydd cofrestru yn uniongyrchol â nifer y gweithdrefnau sy'n seiliedig ar wneud arolygon busnes yn ymddangos yn gymhleth gan y gall y sefyllfaoedd a'r gweithdrefnau fod yn dra gwahanol rhwng gwledydd neu rhwng rhanbarthau gwlad (yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o'r gwledydd a grybwyllir yn y nid oes gan wneud arolwg busnes system stentiau cyflawn a / neu homogenaidd - wedi'i gofrestru). Byddai'n werth dyfnhau neu ddogfennu'r ymchwil hon ac, os yn bosibl, gydag agwedd aml-dymor. Bydd angen gweld pa rai yw'r dangosyddion a ddefnyddir a'r pwysiad rhyngddynt. Mae lefelau hawliadau, heriau, camau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â graddau'r trafodion a mynediad at gredyd eiddo tiriog yn elfennau sylweddol, er enghraifft.
  Beth bynnag yw'r casgliadau a'r anghenion, ni ddylid colli golwg ar y ffaith bod y penderfyniad gwleidyddol yn bendant er mwyn lleihau'r rhai canolradd, oherwydd yn aml bydd yn rhaid iddynt wynebu gwrthwynebiad cryf i newidiadau mewn arferion sefydledig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.