Estyniadau ArcGIS

Mewn swydd flaenorol roeddem wedi dadansoddi llwyfannau sylfaenol ArcGIS Desktop, yn yr achos hwn byddwn yn adolygu'r estyniadau mwyaf cyffredin yn y diwydiant ESRI. yn gyffredinol mae'r pris fesul estyniad mewn ystod o $ 1,300 i $ 1,800 y pc.

Dadansoddwr GPS Trimble ar gyfer ArcGIS

delwedd [29] Mae'r estyniad hwn yn optimeiddio'r broses honno o ddod â data o'r cae i'r cabinet sy'n caniatáu i'r wybodaeth gael ei storio'n uniongyrchol mewn geo-gronfa ddata. Ac oherwydd bod dadansoddwr GPS yn dod â llwyfan cywiro gwahaniaethol, gellir sicrhau ôl-brosesu data, sy'n gwella ansawdd y wybodaeth naill ai drwy ddefnyddio gwybodaeth o GPS a ddefnyddir fel sail ar gyfer sylfaen wedi'i lawrlwytho o'r Rhyngrwyd.

Dadansoddwr ArcGIS 3D

delwedd [34] Mae ArcGIS 3D Analyst yn caniatáu delweddu a dadansoddi data gyda nodweddion arwyneb yn well. Gallwch weld modelau tir digidol mewn ffyrdd gwahanol, gwneud ymholiadau, penderfynu beth sy'n weladwy o bwynt penodol, creu delweddau persbectif realistig drwy osod delwedd raster ar yr wyneb ac arbed llwybrau mordwyo tri-dimensiwn fel petaech yn hedfan ar y ddaear .

Dadansoddwr Busnes ArcGIS

delwedd [39] Mae'r estyniad hwn yn dod ag offer arbenigol i'w defnyddio gan y diwydiant marchnata, er mwyn rhoi penderfyniadau deallus i fusnesau sy'n ymwneud â thwf, ehangu a chystadleuaeth fel:

 • Gwybod ble mae'r cwsmeriaid neu'r darpar brynwyr
 • Diffinio meysydd dylanwad y busnes
 • Cynnal y dadansoddiad treiddiad yn y farchnad
 • Creu modelau o barthau posibl ar gyfer busnesau newydd
 • Creu dadansoddiad o lwybrau gyrru ar rwydwaith ffyrdd gwledig
 • Integreiddio data daearyddol sydd ar gael ar y Rhyngrwyd

Dadansoddwr Geostatical ArcGIS

delwedd [44] Mae hwn yn estyniad ar gyfer ArcGIS Desktop (ArcInfo, ArcEditor ac ARcView) sy'n darparu amrywiaeth o arfau ar gyfer archwilio data gofodol, nodi data anghyson, rhagfynegi a gwerthuso ansicrwydd mewn ymddygiad data; Gellir troi'r rhain yn fodelau a'u symud i arwynebau.

Cyhoeddwr ArcGis

delwedd [49] Mae ArcGis Publisher yn darparu galluoedd i rannu a dosbarthu mapiau a data GIS. Mae'r estyniad hwn hefyd yn ychwanegu cyfleuster Desg ArcGIS am gost is ar gyfer cyhoeddi data; drwy ddefnyddio'r estyniad hwn gallwch greu ffeiliau .pmf o unrhyw ffeil .mxd. Gellir gweld y mapiau cyhoeddedig gan ddefnyddio unrhyw gynnyrch Desg ArcGIS gan gynnwys ArcReader, sy'n offeryn rhad ac am ddim, fel y gallwch rannu gwybodaeth gydag ystod ehangach o bobl neu ddefnyddwyr.

Dadansoddwr Gofodol ArcGIS

delwedd [54] Mae Dadansoddwr Gofodol yn ychwanegu set o offer uwch ar gyfer modelu gofodol i drwyddedau Bwrdd Gwaith ArcGIS, fel y gellir cynhyrchu mapiau newydd o wybodaeth bresennol. Mae hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dadansoddi cydberthnasau gofodol ac adeiladu modelau data gofodol wedi'u hintegreiddio i offer dadansoddi gofodol eraill fel:

 • Dewch o hyd i'r llwybrau gorau rhwng dau bwynt
 • Dewch o hyd i leoliadau gydag amodau arbennig
 • Gwneud dadansoddiad o fector a raster
 • Gallwch wneud dadansoddiad cost a budd i optimeiddio pellteroedd
 • Cynhyrchu data newydd gan ddefnyddio offer prosesu delweddau
 • Cydosod gwerthoedd data ar gyfer astudiaeth o feysydd yn seiliedig ar enghreifftiau presennol
 • Glanhewch amrywiaeth o ddata ar gyfer dadansoddi neu ddefnyddio cymhleth

ArcGIS StreetMaps

delwedd [59] ArcGIS Mae StreetMaps yn darparu cyfleusterau i integreiddio data cyfeiriadau i systemau ffyrdd mewn gwlad. Mae haenau StreetMap yn trin arwyddion a ffigurau yn awtomatig ar ffurf priodoleddau a ddefnyddir ar gyfer adnabod daearyddol fel strydoedd, parciau, cyrff dŵr, arwyddion ac eraill. ArcGIS Mae StreetMap wedi mynd i'r afael â gallu i drin trwy geocodeiddio (cyhyd â bod gan y wlad enwi rhesymegol), drwy integreiddio cyfeiriadau unigol yn rhyngweithiol a thrwy brosesau adnabod màs tueddiadau wrth nodi cyfeiriadau.

 • Gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau unrhyw le o fewn rhwydwaith ffyrdd
 • Creu mapiau smart
 • Adnabod llwybrau rhwng dau bwynt naill ai o fewn rhwydwaith ffyrdd dinas neu rhwng dinasoedd gwlad.

Dadansoddwr Arolwg ArcGIS

delwedd [64] Mae hwn yn estyniad o gynhyrchion bwrdd gwaith sy'n eich galluogi i reoli data topograffeg o fewn cronfa ddata, fel y gallwch arddangos data mesur pwysig ac anodiadau ar fap.

Gan fod y data yn cael ei storio mewn cronfa ddata GIS, yn fertigau ac yn amlgwahanol, gallwch gynhyrchu tablau cwrs a phellter neu gyfesurynnau daearyddol er mwyn cyflwyno cynhyrchion terfynol. Yn ogystal, caiff ffurflenni porthiant data ac addasiadau a ddefnyddir yn gyffredin mewn topograffi eu cynnwys.

Dadansoddwr Olrhain ArcGIS

delwedd [69] Mae'r estyniad hwn yn darparu offer ar gyfer dadansoddi cyfresi data ac atchweliadau mathemategol. Mae Dadansoddwr Olrhain yn helpu i ddarlunio gwaddodion data cymhleth, patrymau gofodol ac ailadroddiadau gyda data o ffynonellau eraill, bob amser yn ArcGIS.

 • Atchweliad data hanesyddol
 • Darluniau yn seiliedig ar batrymau neu safonau
 • Gweler patrymau data tywydd
 • Integreiddio data amser yn y GIS
 • Ailddefnyddio data GIS presennol i greu ac arddangos cyfresi amser
 • Lluniwch fapiau ar gyfer dadansoddi newid trwy gyfnodau hanesyddol neu mewn amser real.

Peiriant ArcGIS

delwedd [74] Mae ArcGIS Engine yn gynnyrch ar gyfer datblygwyr, y gallwch addasu cymwysiadau GIS ar gyfer defnydd bwrdd gwaith gyda nhw. Mae ArcGIS Engine yn cynnwys set o gydrannau yr adeiladwyd ArcGIS â nhw, gyda hyn gallwch adeiladu cymwysiadau neu ymestyn swyddogaethau rhai presennol trwy ddarparu atebion i ddechreuwyr neu ddefnyddwyr uwch wrth ddefnyddio systemau gwybodaeth ddaearyddol.

Mae ArcGIS Engine yn darparu rhyngwynebau rhaglennu (APIs) ar gyfer COM, .NET, Java ac C ++. Nid yw'r APIs hyn yn cynnwys dogfennaeth fanwl ond maent yn cynnwys cyfres o gydrannau gweledol datblygedig iawn sy'n ei gwneud yn haws i ddatblygwyr adeiladu cymwysiadau GIS.

Dadansoddwr Rhwydwaith ArcGIS

image Mae'r offeryn hwn yn caniatáu creu rhwydweithiau data soffistigedig a chynhyrchu atebion llwybr. Estyniad arbenigol ar gyfer llwybrau yw Dadansoddwr Rhwydwaith ac mae hefyd yn darparu amgylchedd ar gyfer dadansoddiad gofodol yn seiliedig ar rwydweithiau, fel dadansoddi lleoliad, llwybrau rheoli ac integreiddio modelau gofodol. Mae'r estyniad hwn yn cynyddu galluoedd ArcGIS Desktop i fodelu achos o amodau traffig realistig neu senarios tybiedig; Gallwch hefyd wneud pethau fel:

 • Dadansoddiad o amser ar gyfer cynllunio llwybrau rheoli
 • Llwybrau o bwynt i bwynt
 • Diffiniad o ardaloedd gwasanaeth
 • Dadansoddiad optimeiddio llwybrau
 • Llwybrau amgen a awgrymir
 • Agosrwydd agos
 • Ceisiadau cyrchfan ffynhonnell

Mae Dadansoddwr Rhwydwaith ArcGIS yn darparu cyfleusterau i ArcGIS i ddatrys problemau amrywiol gan ddefnyddio rhwydweithiau ffyrdd daearyddol. Tasgau fel dod o hyd i'r llwybr mwyaf effeithlon ar gyfer taith, cynhyrchu cyfarwyddiadau teithio, dod o hyd i fannau o ddiddordeb cyfagos neu ddiffinio ardaloedd gwasanaeth yn seiliedig ar amser teithio.

ArcGIS Schematics

image Mae ArcGIS Schematics yn ateb arloesol ar gyfer awtomeiddio sgemâu geodatabase cynrychioliadol gan ArcGIS. Mae'r estyniad hwn yn caniatáu rheoli a delweddu rhwydweithiau data llinol a rhithwir yn well fel nwy, trydan, systemau plymio, dŵr yfed a thelathrebu.

Mae ArcGIS Schematics yn darparu safonau i ddangos yr elw ar fuddsoddi mewn cynhyrchu siartiau (cynhyrchu awtomatig yn erbyn dylunio â chymorth). Mae hyn yn caniatáu gwirio cysylltedd yn gyflym o fewn rhwydwaith ac yn hawdd deall pensaernïaeth rhwydwaith ar gyfer penderfyniad cyflym yn y cylch cyflwyno wedi'i syntheseiddio a'i ffocysu tuag at ddelweddu holl amgylchedd y rhwydwaith.

ArcGIS ArcPress

imageMae ArcPress for ArcGIS yn gais sy'n arbenigo mewn cynhyrchu mosaigau ar gyfer argraffu o ansawdd uchel ar gyfer argraffu ac i'w ddefnyddio. Mae ArcPress yn trawsnewid mapiau yn ffeiliau gydag iaith frodorol ar gyfer argraffwyr neu blotwyr, hefyd mewn rhai fformatau y gall argraffwyr eu trin ar gyfer gwahanu lliwiau a llosgi platiau wedi hynny.

Mae Porqeu ArcPress yn gwneud y broses gyfan o'r cyfrifiadur, nid yw'n gofyn am brosesu gan yr argraffydd wrth ddehongli, trosglwyddo a storio data, sy'n awgrymu allbwn cyflymach na'u hanfon yn uniongyrchol o'r haenau mewn fformat neu siâp fector, tra'n gwella ansawdd yr argraffu.

Mae ArcPress yn golygu arbed arian mewn ffordd benodol, oherwydd gydag argraffwyr heb fawr o allu i gofio am waith neu storfa, mae'n bosibl argraffu cynhyrchion o safon uchel sy'n dileu arferion PostScript.

ArcGIS ArcScan

image Mae ArcScan yn estyniad ar gyfer ArcGIS Desktop sy'n caniatáu gwaith effeithlon wrth drawsnewid fformat raster i fector, fel mapiau wedi'u sganio y mae angen eu digido. Er mai cynhyrchion monocromatig yw'r hawsaf i'w awtomeiddio, mae'r system hefyd yn darparu offer penodol wrth drin tonau a chyfuniadau lliw a all hwyluso digideiddio data nad yw'n monocromatig.

Gall defnyddwyr chwyddo effeithlonrwydd ôl-brosesu data trwy greu fectorau gyda phriodoleddau â llaw neu led-awtomataidd.

 • Prosesau fectoreiddio awtomatig gyda lefel uchel o gywirdeb
 • Creu ffeiliau gyda galluoedd shapefile o dan swyddogaethau y mae rhaglenni Desg ArcGIS eisoes yn eu cyflwyno er mwyn gwella glendid topolegol a pharhad data.
 • Gallwch hefyd brosesu delweddau i hwyluso delweddu os oes angen fectoreiddio â llaw.

ArcWeb

image Mae Gwasanaethau ArcWeb yn darparu mynediad i gynnwys GIS a galluoedd ar-alw wrth ddileu neu gaffael data mawr.

Gyda Gwasanaethau ArcWeb, caiff storio, cynnal a diweddaru data ei reoli mewn modd rheoledig. Felly gellir cael mynediad ato yn ddeinamig gan ddefnyddio ArcGIS neu drwy Wasanaethau Gwe mewn cymwysiadau a adeiladwyd ar gyfer Mewnrwyd neu Rhyngrwyd.

 • Mynediad Terabytes o ddata ar yr un pryd o unrhyw le
 • Lleihau costau storio a chynnal a chadw
 • Defnydd hawdd o gynnwys data o gymwysiadau bwrdd gwaith neu o dan amgylchedd gwe.
 • Geoodio cyfeiriadau mewn swmp (swp)

ArcIMS

image Dyma ateb ESRI ar gyfer defnyddio mapiau deinamig a gwasanaethau data ar y we. Mae ArcIMS yn darparu amgylchedd y gellir ei raddio ar gyfer cyhoeddi mapiau o fewn Mewnrwyd gorfforaethol neu drwy'r Rhyngrwyd.

Gyda'r estyniad hwn gallwch gyrraedd ystod eang o gleientiaid gan gynnwys defnyddwyr cymwysiadau ar y we, ArcGIS Desktop a gwasanaethau dyfais symudol. Hefyd, gall dinasoedd, llywodraethau, busnesau a sefydliadau ledled y byd gyhoeddi, ymchwilio a rhannu data geo-ofodol. Gellir gwneud y gwasanaethau hyn gyda safonau ArcGIS, neu gyda safonau ASP y gellir eu gweithredu gan feddalwedd o ddiwydiannau eraill.

 • Arddangosfa ddeinamig o fapiau a data ar y we
 • Roedd creu dan amgylchedd o ddefnydd hawdd o arferion yn canolbwyntio ar safonau'r diwydiant datblygu gwe.
 • Rhannu data gydag eraill i gwblhau tasgau cydweithredol
 • Gweithredu pyrth GIS

Mae ArcIMS fel trwydded unigol yn costio tua $ 12,000 er ar hyn o bryd mae ESRI yn gwerthu ARCserver, sy'n cynnwys ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) a MapObjects ($ 7,000). prosesydd. Yn ddiweddar, y system drwyddedu hon mae wedi newid lleihau anghyfleustra taliadau gan brosesydd ar y gweinydd.

Hefyd ar adeg arall gwnaethom gymhariaeth o offer eraill ar gyfer IMS, GIS, a meddalwedd GIS am ddim.

7 Atebion i "Estyniadau ArcGIS"

 1. helo, yr wyf yn newydd i arcgis, roeddwn yn adolygu llawlyfr i greu siâp a'u golygu, ar ôl ei greu a hyd yn oed ar ôl ychwanegu siâp a grëwyd yn flaenorol gan yr IGN, wrth actifadu'r golygydd, ni weithredwyd unrhyw un o offer y bar golygydd hwn, mae'r rhaglen wedi'i thrwyddedu, rwy'n credu nad dyna pam

 2. fy helpu i greu rhwydweithiau trydan.

 3. Helo Jessica
  Cyn belled ag y gwn, nid oes rhaglen o'r enw ArcGIS Geodata.
  Mae ESRI yn galw ar geodatabase, y ffordd i storio data gofodol mewn cronfa ddata.

 4. Hoffwn pe gallwn gael gwybodaeth am y ddwy raglen o argis_geodata a autocad land
  ATE.

  JESSICA IBARRA GONZALEZ

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.