Rôl geotechnolegau wrth gydymffurfio â Chastast 3D

Ar ddydd Iau, Tachwedd 29, fel Geofumadas gyda mynychwyr 297 buom yn cymryd rhan mewn gweminar a hyrwyddwyd gan UNIGIS  o dan y thema: "Rôl geotechnolegau wrth gydymffurfio â Chastast 3D»Gan Diego Erba, a esboniodd y berthynas bwysig rhwng geotechnolegau a'r cadastre 3D. Cafodd yr erthygl sylw gan Lau, cydweithredwr Geofumadas, ac yn y prynhawn rydym wedi adolygu ei hargraffiadau, ei chanfyddiadau a hefyd yr adolygiad cynnwys oherwydd UNIGIS Mae wedi ei hongian i'r rhai a'i collodd.

Mae gwrando ar Erba yn gofyn am feddwl agored tuag at weledigaeth o’r rhai sydd ar frys mewn gwledydd datblygedig, a gweledigaeth tymor canolig yn y gwledydd nad yw’r datganiad hwn o Cadastre 2034 yn cynrychioli ofn yr hyn y gellir ei wneud; ond yn hytrach oherwydd y goblygiad wrth reoli newid, gwneud penderfyniadau a goblygiadau economaidd mewn cyd-destun lle mae dyledion am ganlyniadau tuag at y dinesydd yn uchel o ran darparu gwell gwasanaethau yn seiliedig ar ddata tiriogaethol. Mae fy nghydweithiwr, Lau wedi bod yn broffesiynol iawn wrth grynhoi cynnwys y Gweminar; Mae fy sylwadau yn ymddangos fel golygydd Geofumadas.com mewn brown.

Datblygwyd y gweminar yn seiliedig ar gynnwys y llyfr Arferion FIG-Gorau 3D Cadastres, a dechreuodd drwy esbonio, sut y gall y modelu 3D wella'r stentiau, gan ei fod yn ymwneud â chwyldro technolegol cryf, sy'n darparu cyfleoedd i'r mannau gyflwyno technoleg sy'n hyrwyddo datblygiad, i gyd heb esgeuluso'r holl nodweddion sy'n dod Data 2D (mapiau, llythyrau, cynlluniau).

Pwysleisiodd Erba y dylid symleiddio prosesau casglu data trwy feddalwedd am ddim fel  Scrappy, sef cais fframwaith a grëwyd i gasglu data ac mae'r data hwn yn cael ei storio ar y we, gan adael y defnydd o bapur fel dull casglu hynafol.

Her aruthrol, i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Wrth gwrs, o'r safbwynt academaidd a gweledigaethol mae'n ddull dilys. Fodd bynnag, pan welwn brofiadau fel y Catastro Amlbwrpas yng Ngholombia, lle daeth Trimble gyda'i Ffolio Tir a PenMap gwych, deuwn i'r casgliad bod cysylltedd a hyd yn oed trydan sefydlog mewn ardaloedd gwledig yn dal i fod yn her bell. Bydd storio gwe yn dal i feddiannu fersiwn hybrid rhwng cynaeafu, syncio, a hyd yn oed rhywfaint o bapur.

Dylid ystyried yr ymagwedd gan ystyried, er ein bod yn y maes technolegol ein bod yn dal i fod mewn cyfnod o drawsnewid rhwng delweddu 3D a 5D y llawdriniaeth, mae dinasoedd mawr America Ladin mewn angen dybryd i fabwysiadu mecanweithiau'r byd cyntaf, sydd byddant yn arferion da ar gyfer y ffordd i ddinasoedd smart.

Dywedodd hefyd y dylem ddechrau meddwl am fodelu 3D, nid yn unig oherwydd y chwyldro technolegol, ond oherwydd realiti'r gofod y mae ei angen, trwy hyn mae modd modelu dynameg gofodol-strwythurol yn well. Trwy enghraifft, gellid delweddu rôl y modelu 3D yn wyneb digwyddiad anffafriol fel daeargrynfeydd a gellid cyfrifo dadleoliad y strwythurau mewn perthynas â'r tir a dadleoli'r tir o ran y strwythurau.

Dangosodd hefyd yr astudiaethau gwyddonol a gynhaliwyd ar lefel fyd-eang, sydd, o 2011, yn hyrwyddo'r defnydd o fodelu 3D ar gyfer dadansoddi gofod, yn ogystal â gwahodd gwrandawyr i ddatblygu prosiectau sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn, yn enwedig yn America Ladin.

Yr integreiddio technolegol

Er mwyn deall y dechnoleg sy'n gysylltiedig â modelu 3D, yn ôl y stentiau, mae angen ateb y cwestiwn o sut i gofrestru eiddo yn 3D, gan wybod mai'r uned sy'n gysylltiedig â'r cadastre yn wreiddiol oedd defnyddio polygon bob amser, sut mae modd cofrestru eiddo yn 3D a pha fuddion na chawsant eu sicrhau gyda'r stentiau traddodiadol.

Wel, yn y lle cyntaf, gellid defnyddio technolegau 3D i reoli mannau, hynny yw, i wneud disgrifiadau o'u ffurf, cyfaint a lleoliad, yn ogystal â'r mathau o arwynebau lle maent wedi'u lleoli.

Gan ddefnyddio synwyryddion anghysbell modern mae'n bosibl casglu nifer fawr o ddata, gan gynnwys cynhyrchu data, megis pwyntiau cwmwl neu gymylau pwynt, sy'n hanfodol ar gyfer adeiladu gwrthrychau 3D sy'n hyrwyddo datblygu cronfeydd data gofodol.

Rhaid i ni geomateg mewn gwledydd sy'n datblygu ddulliau priodol fel y rhain, sydd, fel y dywedais uchod, yn weledigaethol ac yn anghildroadwy. Wrth i'r pethau hyn ddod i'r fei, mae'n bwysig mynnu prosesau; oherwydd er bod yr offer dal wedi datblygu, mae'r swyddogaethau meddalwedd ar gyfer ei addasu, gyda rheolaeth drafodol a llwybr olynol i'r wybodaeth flaenorol yn gyfyngedig. Os yw mabwysiadu'r safon ISO-19152 yn dal i fod yn her gymhleth, rhwng gostwng y model cysyniadol i'r model ffisegol, gyda'r dosbarthiadau topograffig yn seiliedig ar y pwynt fel yr uned storio metadata; Dylid dychmygu pe byddem am fynd am fodelu tri dimensiwn (nid ar gyfer delweddu, neu gipio, ond ar gyfer gweinyddiaeth reoledig).

Rwy'n credu nad yw'r broblem wrth fabwysiadu gweledigaethau newydd. Mae gan bob sefydliad adnoddau dynol arbenigol, yn enwedig ym materion dadansoddi gwybodaeth a datblygu technolegol; ond yr anhawster yw cyplysu'r prosesau cenhadol sydd nid yn unig yn canolbwyntio ar y cam caffael data, ond sydd hefyd yn gofyn am swyddogolu'r meini prawf realiti, gwarediad a chymhwyster data newydd hwn ar gyfer endidau eraill a fydd yn defnyddio'r wybodaeth, mecanweithiau diweddaru o dan reolaethau trafodion, a hefyd yr ymagwedd at y gromlin ddysgu ar gyfer actorion a fydd yn cymryd rhan yn y broses o ddarparu gwasanaethau i'r dinesydd.

Mae'r rhai ohonom sydd wedi gweithredu prosesau integredig rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa, yn ymwybodol o'r her rheoli newid sy'n cynnwys cynnwys yng nghymhwyster cofrestrydd, i weld map mewn gwyliwr gwe, nad yw'r ardaloedd cyfagos bellach wedi'i ddisgrifio'n ysgrifenedig, fel y maent yn weladwy yn y disgrifiad technegol deinamig o'r map stentaidd ac, sydd hefyd yn adlewyrchu cyfyngiadau o'r normau cyfundrefn arbennig sy'n dod o'r ddeddfwriaeth diriogaethol. Nawr dychmygwch fod yn rhaid i chi weld rhwyll tri dimensiwn yn lle awyren 2D gydag adeiladau wedi'u hanner toddi yn ymdrech orau Drone2Map neu ContextCapture.

Yn y gweminar, soniwyd cyn siarad am weithredu cartograffeg 3D ledled y byd, mae angen cymhwyso'r technolegau cyfatebol i gynhyrchu modelau cynrychiolaeth ofodol, fel geodes, gan fod y rhain yn angenrheidiol i adeiladu a chefnogi'r modelau wedi'u haddasu i'r realiti gofodol. Mae adeiladu'r model hwn mewn llawer o wledydd bron yn ddim, sy'n broblem ddifrifol wrth ystyried y math hwn o gynrychiolaethau cartograffig, yn fwy datblygedig.

Ni ellir gadael y rhan gyfreithiol o'r neilltu, gan wybod bod y stentiau fel y cyfryw yn golygu'r amgylchedd naturiol - economaidd a ffisegol naturiol. Yn dibynnu ar y fframwaith cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r stentiau ym mhob dinas, penderfynir ar y ffordd y caiff y strwythurau a'r gofodau eu trin, trafodwyd achos Colombia-Brasil, lle mae hawl adeiladu'r mannau heb eu hadeiladu (ardal goch) yn cael eu gwerthu .

Felly beth yw'r stentiau 3D, yn ogystal â chynrychioli'r cerrynt yn gyfeintiol, bydd hefyd yn ddefnyddiol i'r hyn y maent yn ei alw yn y gweminar yn "sefyllfaoedd arosodedig", hynny yw, gallu datrys problemau sy'n gysylltiedig â chyfyngiadau, uwchosodiadau fertigol (yn gysylltiedig ag adeiladau) neu seilwaith (pibellau, ceblau, twneli neu bibellau).

Yn dechrau o ddau adeilad:

  • Caffael: hynny yw, beth sy'n bodoli, beth sydd, ble mae'n edrych.
  • Creu: creu data trwy dechnolegau fel BIM, a chynhyrchu modelu 3D, a fydd yn ddiweddarach yn mynd drwy'r broses rendro sy'n rhoi'r ymddangosiad i'r gwrthrych mewn gwirionedd.

Beth drueni i fynnu eto; nid oes terfyn ar reoli gweinyddiaeth tir, ond yng nghamau diweddarach diweddaru ac integreiddio gwasanaethau i'r actorion sy'n gysylltiedig â'r gadwyn drafodion.

Cyfraniadau at geoengineering

Yn ystod yr arddangosfa, dangosodd Erba enghreifftiau o sut y defnyddiwyd modelau 3D rhai strwythurau gwasanaeth sylfaenol, y nododd fod y modelau hyn yn cynrychioli arf gwneud penderfyniadau, gan ei fod yn seiliedig ar y presennol, hynny yw, dychmygu bod, lle mae a sut y mae, gallai hyn fod yn fan cychwyn efelychiadau sy'n defnyddio'r math hwn o ddata i atal unrhyw fath o ddigwyddiad cadarnhaol neu negyddol.

Yna caiff y cysyniad parsel stentaidd ei newid i wrthwynebu, gan gynnwys cynnwys y cysyniad Voxel, rhywbeth fel y cymar picsel, ond yn y gwrthrychau 3D, "dyma'r uned y gellir ei phrosesu o leiaf mewn matrics tri dimensiwn". Mae'r cysyniad o'r stentiau 3D economaidd hefyd yn cael ei gyflwyno, y mae'r rhithwir neu Prisio Rhithwir, sy'n gyfystyr ag efelychiad y gosodir eiddo mewn man penodol ynddo, i bennu nodweddion penodol yn ôl ei strwythur a'i berthynas â'r amgylchedd uniongyrchol.

Beth all ddigwydd gyda Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, a chydag amgylchedd cyfan y systemau a grëwyd ar gyfer dadansoddiad gofodol? Ac yn fwy felly nawr ar ôl sefydlu cynhyrchu data 3D fel blaenoriaeth, fel y dywedodd Erba, bod rhai gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r maes nodwch mai dyma ddiwedd y data fector fel y mae'n hysbys, hynny yw "Diwedd y polygon" fel sail ar gyfer cysylltu data sy'n gysylltiedig â stentiau", Sy'n awgrymu y dylid ystyried y ffordd y maent yn cael eu caffael, eu hadeiladu a'u dadansoddi.

Nid yw cynnwys delweddu a thrin data 3D yn bell o fod yn realiti, mae cymwysiadau fel ArcGIS Pro ESRI, Bentley Systems DigitalTwins wedi cynnwys swyddogaethau yn y rhyngwyneb hwn mewn perthynas â'r data hwn, mae QGIS hefyd wedi bod yn cynnwys ychwanegiadau ar gyfer rheoli data mannau brig, felly mae'n cynhyrchu anhysbys beth fydd yn digwydd gyda GIS confensiynol a chymwysiadau eraill ar gyfer dadansoddiad gofodol, gan fod yn rhaid i'r diweddariadau fod yn unol â'r datblygiad technolegol sydd ar ddod, fe welwn ymhen ychydig flynyddoedd, a oes addasiadau o feddalwedd rhad ac am ddim caniatáu ystod eang o swyddogaethau ar gyfer trin data 3D.

Y cwestiwn y mae'n rhaid i ni ofyn i ni ein hunain yw, os yw ein gwledydd yn gweithio law yn llaw â datblygiadau technolegol, mae datblygu SmartCities yn ffaith sydd o gwmpas y gornel, ac sydd angen yr ymdrech fwyaf o integreiddio technolegol, o fodelu 3D hyd yn oed y berthynas â'r synwyryddion presennol lluosog, yn ogystal â chysyniad yr IoT - Internet of Things, a throsglwyddo data drwy'r cwmwl, yw beth sy'n trawsnewid y ddinas a'r stentiau, gan fynd â nhw i fod yn ddinasoedd deallus ac yn stentiau smart.

Roedd y gweminar hwn yn ddiddorol iawn, gan ystyried pwysigrwydd modelu data 3D-BIM yn y synwyryddion cwmwl ar gyfer geo-beirianneg, a hefyd i bawb sy'n mynd i'r afael â'r math hwn o wybodaeth.

O'm rhan i, fy mharch i Diego Erba, am ei bregethu diflino o weledigaeth y tu hwnt i'r uniongyrchol. Beth i beidio â dweud am ei gynhesrwydd a'i ddeinameg benodol o fynegi themâu mwg yn y fersiwn orau bosibl ar gyfer meidrolion.

UNIGIS, y tu hwnt i gael y cynnig anhygoel hwnnw o Gradd Meistr Ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth DdaearyddolGyda'r gweminarau hyn rydych chi'n cefnogi ffurfio cymuned sy'n awyddus i gynnwys sy'n ychwanegu gwerth i'r sector. Er bod y niferoedd yn oer, roedd 95 Colombiaid, 37 Ariannin, 35 Mecsican a 33 Ecwador yn cynrychioli dwy ran o dair o gyfanswm cyfranogwyr y weminar hon.

Aros am yr un nesaf.

Oni allech chi fynychu'r #Canllaw o #UNIGIS gyda Diego Erba? Dyma'r ddolen gyda'r cofnod byr i weld y # recordiad: https://attendee.gotowebinar.com/register/7579969785221365507

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.