Rôl geotechnolegau wrth gydymffurfio â Chastast 3D

Ar ddydd Iau, Tachwedd 29, fel Geofumadas gyda mynychwyr 297 buom yn cymryd rhan mewn gweminar a hyrwyddwyd gan UNIGIS o dan y thema: "Rôl geotechnolegau wrth gydymffurfio â Chastast 3D»Gan Diego Erba, a esboniodd y berthynas bwysig rhwng geotechnolegau a'r cadastre 3D. Cafodd yr erthygl sylw gan Lau, cydweithredwr Geofumadas, ac yn y prynhawn gwnaethom adolygu ei hargraffiadau, ei chanfyddiadau a hefyd yr adolygiad cynnwys oherwydd UNIGIS Mae wedi ei hongian i'r rhai a'i collodd.

Mae gwrando ar Erba yn gofyn am feddwl agored tuag at weledigaeth o bresenoldeb brys mewn gwledydd datblygedig, a gweledigaeth tymor canolig yn y gwledydd lle nad yw'r datganiad Caethiwed 2034 hwn yn ofni'r hyn y gellir ei wneud; ond yn hytrach gan oblygiad wrth reoli newid, gwneud penderfyniadau a goblygiadau economaidd mewn cyd-destun lle mae'r dyledion ar gyfer canlyniadau i'r dinesydd yn uchel o ran darparu gwell gwasanaethau o'r data tiriogaethol. Mae fy nghydweithiwr, Lau, wedi bod yn broffesiynol iawn wrth grynhoi cynnwys y Webinar; mewn coffi lliw ymddangos yn fy sylwadau fel golygydd Geofumadas.com.

Datblygwyd y gweminar yn seiliedig ar gynnwys y llyfr Arferion FIG-Gorau 3D Cadastres, a dechreuodd drwy esbonio, sut y gall y modelu 3D wella'r stentiau, gan ei fod yn ymwneud â chwyldro technolegol cryf, sy'n darparu cyfleoedd i'r mannau gyflwyno technoleg sy'n hyrwyddo datblygiad, i gyd heb esgeuluso'r holl nodweddion sy'n dod Data 2D (mapiau, llythyrau, cynlluniau).

Pwysleisiodd Erba y dylid symleiddio prosesau casglu data trwy feddalwedd am ddim fel Scrappy, sef cais fframwaith a grëwyd i gasglu data ac mae'r data hwn yn cael ei storio ar y we, gan adael y defnydd o bapur fel dull casglu hynafol.

Her aruthrol i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Wrth gwrs, mae'r weledigaeth academaidd a gweledigaeth yn ymagwedd ddilys. Fodd bynnag, pan welwn brofiadau fel Cadastre Amlbwrpas Colombia, lle daeth Trimble gyda'i Land Folio gwych a PhenMap, rydym yn dod i'r casgliad bod cysylltedd a hyd yn oed trydan sefydlog mewn ardaloedd gwledig yn dal i fod yn her bell. Bydd storio gwe yn dal i feddiannu fersiwn hybrid rhwng casglu, cydamseru, a hyd yn oed rywfaint o bapur.

Dylid ystyried yr ymagwedd gan ystyried, er ein bod yn y maes technolegol ein bod yn dal i fod mewn cyfnod o drawsnewid rhwng delweddu 3D a 5D y llawdriniaeth, mae dinasoedd mawr America Ladin mewn angen dybryd i fabwysiadu mecanweithiau'r byd cyntaf, sydd byddant yn arferion da ar gyfer y ffordd i ddinasoedd smart.

Dywedodd hefyd y dylem ddechrau meddwl am fodelu 3D, nid yn unig oherwydd y chwyldro technolegol, ond oherwydd realiti'r gofod y mae ei angen, trwy hyn mae modd modelu dynameg gofodol-strwythurol yn well. Trwy enghraifft, gellid delweddu rôl y modelu 3D yn wyneb digwyddiad anffafriol fel daeargrynfeydd a gellid cyfrifo dadleoliad y strwythurau mewn perthynas â'r tir a dadleoli'r tir o ran y strwythurau.

Dangosodd hefyd yr astudiaethau gwyddonol a gynhaliwyd ar lefel fyd-eang, sydd, o 2011, yn hyrwyddo'r defnydd o fodelu 3D ar gyfer dadansoddi gofod, yn ogystal â gwahodd gwrandawyr i ddatblygu prosiectau sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn, yn enwedig yn America Ladin.

Yr integreiddio technolegol

Er mwyn deall y dechnoleg sy'n gysylltiedig â modelu 3D, yn ôl y stentiau, mae angen ateb y cwestiwn o sut i gofrestru eiddo yn 3D, gan wybod mai'r uned sy'n gysylltiedig â'r cadastre yn wreiddiol oedd defnyddio polygon bob amser, sut mae modd cofrestru eiddo yn 3D a pha fuddion na chawsant eu sicrhau gyda'r stentiau traddodiadol.

Wel, yn y lle cyntaf, gellid defnyddio technolegau 3D i reoli mannau, hynny yw, i wneud disgrifiadau o'u ffurf, cyfaint a lleoliad, yn ogystal â'r mathau o arwynebau lle maent wedi'u lleoli.

Gan ddefnyddio synwyryddion anghysbell modern mae'n bosibl casglu nifer fawr o ddata, gan gynnwys cynhyrchu data, megis pwyntiau cwmwl neu gymylau pwynt, sy'n hanfodol ar gyfer adeiladu gwrthrychau 3D sy'n hyrwyddo datblygu cronfeydd data gofodol.

Rhaid i geomateg gwledydd sy'n datblygu fabwysiadu dulliau fel y rhain, sydd, fel y dywedais uchod, yn weledigaethol ac yn anghildroadwy. Wrth i'r pethau hyn ddigwydd, mae'n bwysig mynnu ar y prosesau; oherwydd er bod yr offer cipio wedi datblygu, mae swyddogaethau'r feddalwedd ar gyfer ei addasu, gyda rheolaeth drafodol a llwybr olynol i'r wybodaeth flaenorol yn gyfyngedig. Os yw mabwysiadu'r safon ISO-19152 yn her gymhleth o hyd, rhwng gostwng y model cysyniadol i'r model corfforol, gyda'r dosbarthiadau topograffig yn seiliedig ar bwynt fel uned storio metadata; yw dychmygu a oeddem am fynd i fodelu tri dimensiwn (nid trwy ddelweddu, neu ddal, ond drwy weinyddiaeth dan reolaeth).

Credaf nad y broblem yw mabwysiadu gweledigaethau newydd. Mae gan bob sefydliad adnoddau dynol arbenigol, yn enwedig o ran dadansoddi gwybodaeth a datblygu technolegol; ond yr anhawster yw cyplysu'r prosesau cenhadol sydd nid yn unig yn canolbwyntio ar gam caffael y data, ond yn ei gwneud yn ofynnol ffurfioli'r realiti newydd hwn o ddata, meini prawf gwarediad a chymhwyster i endidau eraill a fydd yn defnyddio'r wybodaeth, mecanweithiau diweddaru o dan reolaethau trafodion, a hefyd ymagwedd y gromlin ddysgu ar gyfer actorion a fydd yn cymryd rhan yn narpariaeth gwasanaethau i'r dinesydd.

Pwy sydd wedi gweithredu prosesau integredig rhwng Cadastre a'r Gofrestrfa, rydym yn ymwybodol o'r her rheoli newid sy'n cynnwys cynnwys yng nghymhwyster cofrestrydd, i ddelweddu map mewn gwyliwr gwe, nad yw eisoes wedi disgrifio'r rhai cyfagos yn yr ysgrifen, oherwydd eu bod yn yn weladwy yn y disgrifiad technegol deinamig o'r map stentaidd ac, sydd hefyd yn adlewyrchu cyfyngiadau o'r rheolau trefn arbennig sy'n dod o'r ddeddfwriaeth tiriogaethol. Nawr dychmygwch y dylech chi weld rhwyll tri-dimensiwn yn lle plân 2D gydag adeiladau hanner toddi yn ymdrech orau Drone2Map neu ContextCapture.

Yn y gweminar, soniwyd cyn siarad am weithredu cartograffeg 3D ledled y byd, mae angen cymhwyso'r technolegau cyfatebol i gynhyrchu modelau cynrychiolaeth ofodol, fel geodes, gan fod y rhain yn angenrheidiol i adeiladu a chefnogi'r modelau wedi'u haddasu i'r realiti gofodol. Mae adeiladu'r model hwn mewn llawer o wledydd bron yn ddim, sy'n broblem ddifrifol wrth ystyried y math hwn o gynrychiolaethau cartograffig, yn fwy datblygedig.

Ni ellir gadael y rhan gyfreithiol o'r neilltu, gan wybod bod y stentiau fel y cyfryw yn golygu'r amgylchedd naturiol - economaidd a ffisegol naturiol. Yn dibynnu ar y fframwaith cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r stentiau ym mhob dinas, penderfynir ar y ffordd y caiff y strwythurau a'r gofodau eu trin, trafodwyd achos Colombia-Brasil, lle mae hawl adeiladu'r mannau heb eu hadeiladu (ardal goch) yn cael eu gwerthu .

Felly beth yw'r stentiau 3D, yn ogystal â chynrychioli'r cerrynt yn gyfeintiol, bydd hefyd yn ddefnyddiol i'r hyn y maent yn ei alw yn y gweminar yn "sefyllfaoedd arosodedig", hynny yw, gallu datrys problemau sy'n gysylltiedig â chyfyngiadau, uwchosodiadau fertigol (yn gysylltiedig ag adeiladau) neu seilwaith (pibellau, ceblau, twneli neu bibellau).

Yn dechrau o ddau adeilad:

  • Caffael: hynny yw, beth sy'n bodoli, beth sydd, ble mae'n edrych.
  • Creu: creu data trwy dechnolegau fel BIM, a chynhyrchu modelu 3D, a fydd yn ddiweddarach yn mynd drwy'r broses rendro sy'n rhoi'r ymddangosiad i'r gwrthrych mewn gwirionedd.

Beth drueni i fynnu eto; nid oes terfyn ar reoli gweinyddiaeth tir, ond yng nghamau diweddarach diweddaru ac integreiddio gwasanaethau i'r actorion sy'n gysylltiedig â'r gadwyn drafodion.

Cyfraniadau at geoengineering

Yn ystod yr arddangosfa, dangosodd Erba enghreifftiau o sut y defnyddiwyd modelau 3D rhai strwythurau gwasanaeth sylfaenol, y nododd fod y modelau hyn yn cynrychioli arf gwneud penderfyniadau, gan ei fod yn seiliedig ar y presennol, hynny yw, dychmygu bod, lle mae a sut y mae, gallai hyn fod yn fan cychwyn efelychiadau sy'n defnyddio'r math hwn o ddata i atal unrhyw fath o ddigwyddiad cadarnhaol neu negyddol.

Yna caiff y cysyniad parsel stentaidd ei newid i wrthwynebu, gan gynnwys cynnwys y cysyniad Voxel, rhywbeth fel y cymar picsel, ond yn y gwrthrychau 3D, "dyma'r uned y gellir ei phrosesu o leiaf mewn matrics tri dimensiwn". Mae'r cysyniad o'r stentiau 3D economaidd hefyd yn cael ei gyflwyno, y mae'r rhithwir neu Prisio Rhithwir, sy'n gyfystyr ag efelychiad y gosodir eiddo mewn man penodol ynddo, i bennu nodweddion penodol yn ôl ei strwythur a'i berthynas â'r amgylchedd uniongyrchol.

Beth all ddigwydd gyda'r Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, a chydag holl amgylchedd y systemau a grëwyd ar gyfer y dadansoddiad gofodol?, A mwy yn awr ar ôl sefydlu blaenoriaeth 3D, fel y dywedodd Erba, bod rhai gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r maes mae data gofodol yn dangos mai diwedd data fector fel y mae'n hysbys, hynny yw "Diwedd y polygon" fel sail ar gyfer cysylltu data sy'n gysylltiedig â stentiau", Sy'n awgrymu y dylid ystyried y ffordd y maent yn cael eu caffael, eu hadeiladu a'u dadansoddi.

Nid yw cynnwys delweddu a thrin data 3D yn bell o fod yn realiti, mae cymwysiadau fel ArcGIS Pro ESRI, Bentley Systems DigitalTwins wedi cynnwys swyddogaethau yn y rhyngwyneb hwn mewn perthynas â'r data hwn, mae QGIS hefyd wedi bod yn cynnwys ychwanegiadau ar gyfer rheoli data mannau brig, sy'n cynhyrchu anhysbys o ran beth fydd yn digwydd gyda GIS confensiynol a cheisiadau eraill am ddadansoddiad gofodol, gan fod yn rhaid i'r diweddariadau fod yn unol â'r datblygiad technolegol sydd ar fin digwydd, byddwn yn ei weld mewn ychydig flynyddoedd, os oes addasiadau o feddalwedd am ddim sydd caniatáu ystod eang o swyddogaethau ar gyfer trin data 3D.

Y cwestiwn y mae'n rhaid i ni ofyn i ni ein hunain yw, os yw ein gwledydd yn gweithio law yn llaw â datblygiadau technolegol, mae datblygu SmartCities yn ffaith sydd o gwmpas y gornel, ac sydd angen yr ymdrech fwyaf o integreiddio technolegol, o fodelu 3D hyd yn oed y berthynas â'r synwyryddion presennol lluosog, yn ogystal â chysyniad yr IoT - Internet of Things, a throsglwyddo data drwy'r cwmwl, yw beth sy'n trawsnewid y ddinas a'r stentiau, gan fynd â nhw i fod yn ddinasoedd deallus ac yn stentiau smart.

Roedd y gweminar hwn yn ddiddorol iawn, gan ystyried pwysigrwydd modelu data 3D-BIM yn y synwyryddion cwmwl ar gyfer geo-beirianneg, a hefyd i bawb sy'n mynd i'r afael â'r math hwn o wybodaeth.

Yn fy marn i, fy parch at Diego Erba, am ei bregethu diflino ar weledigaeth y tu hwnt i'r union. Heb sôn am ei gynhesrwydd a'i ddynameg benodol o fynegi pynciau mwg yn y fersiwn gorau posibl ar gyfer mortals.

UNIGIS, y tu hwnt i gael y cynnig anhygoel hwnnw o Gradd Meistr Ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, gyda'r gweminarau hyn, mae'n cefnogi creu cymuned sy'n awyddus i gynnwys sy'n ychwanegu gwerth at y sector. Er bod y niferoedd yn oer, roedd 95 Colombians, 37 yr Ariannin, 35 Mexico ac Ecuadorians 33 yn cyfrif am ddwy ran o dair o gyfanswm y cyfranogwyr yn y gweminar hwn.

Aros am yr un nesaf.

Oni allech chi fynychu'r #Canllaw o #UNIGIS gyda Diego Erba? Dyma'r ddolen gyda'r cofnod byr i weld y # recordiad: https://attendee.gotowebinar.com/register/7579969785221365507

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.