MSc ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Yn bendant, dyma un o'r dewisiadau maeth gorau ar-lein sy'n berthnasol i'r ardal geosodol, ac yn arbennig yn cael eu gwasanaethu yn Sbaeneg.

Rhaglen Uwchraddedig MSc (GIS) - Master of Science (Gwyddoniaeth Gwybodaeth Ddaearyddol a Systemau), a gynigir ac a elwir gan y Prifysgol Salzburg, Awstria, trwy ei Adran Geoinffurfiaeth - Z_GIS, wedi'i ddatblygu yn Sbaeneg gan UNIGIS America America ac mae ei gynnwys modiwlaidd yn cynnwys sgôr gyfanswm o 120 ECTS.
Mae'r rhaglen yn diwallu'r holl ofynion academaidd y mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynnu am Feistr / Athro Gwyddoniaeth yn ôl y protocol Bologna. Disgrifir cynnwys y cwricwlwm isod.
Mae'r graff canlynol yn adlewyrchu'r drefn gysyniadol wrth i'r gwahanol bynciau gael eu dosbarthu; Fel y gwelir, y tu hwnt i ddilysiad rhyngwladol y Meistr, mae methodoleg graddol y cais yn gysyniad ymarferol iawn trwy naw modiwl sylfaenol sy'n cyfateb i ddysgu disgyblaethau, meysydd arfau, ac ynddo'i hun, llif gweithio o fewn prosiect GIS nodweddiadol. Caiff hyn ei ategu gan fodiwl sy'n canolbwyntio ar yr ymarfer a'r gwaith academaidd (PATA), yn ogystal â phynciau dewisol, yn cael eu cynnig fel dewisiadau o'r modiwlau sy'n mynd i'r afael â phynciau arbenigol arbenigol ychwanegol ar gyfer datblygu'r prosiect gradd.

Mae'r gwaith gradd yn dangos gallu'r myfyriwr i fynd i'r afael yn annibynnol â phroblem yn annibynnol, gan gymhwyso methodoleg dechnegol a chyflwyno canlyniadau mewn ffordd ddealladwy, gan arsylwi trylwyredd gwyddonol prosiect academaidd.

Meistr sig ar-lein

Cynnwys y Modiwlau Meistr Ar-lein

Wrth i fyfyrwyr ddatblygu prosiectau ac arferion gradd Meistr, maent yn defnyddio gwahanol atebion meddalwedd a ddefnyddir yn aml mewn Geo-Engineering. Mae'r ddau feddalwedd perchnogol, fel y dangosir isod fel cod rhad ac am ddim, sydd, heb os, yn actor annymunol yn yr ecosystem atebion presennol.

meddalwedd unigis

Módulo 1: Cyflwyniad i SIG

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i'r ddisgyblaeth GIScience a thechnoleg. Yn cyflwyno terminoleg a chydrannau GIS, ei ystyr a'i hanes. Mae hefyd yn edrych ar y prif agweddau cyfredol ar dechnoleg Geoinformation (GI) ac yna trafodaeth ar integreiddio gwybodaeth ofodol o fewn fframwaith Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh). Mae hefyd yn nodi'r cymunedau sy'n dod i'r amlwg o ddefnyddwyr GIS a'r diwydiant GI sy'n tyfu erioed a'i farchnad. Mae'r modiwl yn dod i ben gyda gwersi sy'n ymroddedig i systemau cyfeirio gofodol, gan bwysleisio pwysigrwydd lleoli a lleoliad trwy gydlynu, yn ogystal â chyflwyniad i ragamcanion cartograffig.

Módulo 2: Modelau a Strwythurau Data Gofodol

Mae'r modiwl yn cyflwyno cysyniadau gofodol ac yn sefydlu fframwaith ar gyfer meddwl gofodol; yn y modd hwn darperir syniad agosach i'r myfyriwr o fodelu gwybodaeth ofodol benodol. Dylid nodi nad yw'r rhan fwyaf o'r disgyblaethau yn ofodol ac nad yw rhai yn ymwybodol o'r ffactor gofod. Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i oresgyn y diffyg hwn ac ar yr un pryd dangos sut y gellir rhesymu a modelu gofodol mewn rhaglenni cyfrifiadurol.

Módulo 3: Ffynonellau Caffael a Data Gofodol

Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar gaffael data gofodol, eu hegwyddorion a'u technolegau priodol. Mae ansawdd y data yn uniongyrchol gysylltiedig â'r dulliau caffael a gymhwysir; felly, cyflwynir cysyniadau a metrigau ansawdd. Mae'r cynnydd cyflym o geodata a'u hargaeledd iawn yn gofyn nid yn unig ar safonau ansawdd, ond hefyd yn darllen eu tarddiad a'u pwrpas, gan wneud yn angenrheidiol ymdrin â metadata, ymhlith eraill er mwyn chwilio'n effeithlon. Mae'r modiwl yn dod i ben gyda thrafodaeth ar faterion cyfreithiol a moesol dan sylw.

Módulo 4: Rheoli Prosiectau

I ddechrau, ystyriwyd bod GIS yn her a wynebwyd trwy gynnydd technolegol. Heddiw, cydnabyddir mai'r amgylchedd sefydliadol yw'r ffactor allweddol ar gyfer llwyddiant gweithrediad neu brosiect GIS, ond mae'n bwysig nodi bod prosiectau yn fwy na fframweithiau sefydliadol i gyflawni amcanion gweithredol. Gan edrych ar y broses ddiweddaraf o gynllunio strategol busnes, sy'n arwain at weithgareddau penodol yn y cynllun busnes, mae'n bosibl cydnabod "cyfeiriadedd y prosiect" fel rhan ganolog. Mae rheoli prosiectau yn ddisgyblaeth lle caiff nodau eu diffinio a chyflawnir amcanion, <ar yr un pryd y caiff y defnydd o adnoddau ei optimeiddio (amser, arian, talent dynol, gofod, ac ati). Yn y rhan olaf o'r cwrs, trafodir pynciau fel GIS mewn sefydliadau a chynllunio, heb adael meini prawf ar reoli ansawdd ac agweddau cyfreithiol, gan ddod i'r casgliad o arloesiadau yn y farchnad Geoinffurfiaeth.

Módulo 5: Cronfeydd Data Gofodol

Mae'r modiwl yn sefydlu'r sylfaen ar gyfer trefnu data o fewn system reoli cronfa ddata DBMS. Mae'r cynnwys hefyd yn cynnig technegau ac offer ar gyfer dylunio DBMS. Trafodir gwahanol fathau a phensaernļau DBMS gyda ffocws arbennig ar gronfeydd data perthynol / gwrthrych-gyfeiriol a gwrthrychiol. Mae hefyd yn cyflwyno'r defnydd o Iaith Ymholiad Strwythuredig (SQL) o safbwynt y rhesymeg angenrheidiol i allu ymgynghori â chronfa ddata berthynol yn ogystal â diffinio ei strwythur. Mae ail ran y modiwl yn ymroddedig i geoDBMS, hy Cronfeydd Data sy'n gweithio'n benodol fel ystorfeydd ar gyfer Data Gofodol. Yn benodol, caiff cynrychiolaeth gwrthrychau syml a mynediad aml-dimensiwn effeithlon i ddata gofodol ei hadolygu. Mae'n dod i'r casgliad gydag amlygiad cysyniadau warysau (ystorfeydd mawr strwythuredig) a manteision mwyngloddio data (chwilio data wedi'i drefnu).

Módulneu 6: Cartograffeg a Delweddu

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y pwrpas, y persawriad a'r dyluniad. Mae hyn yn golygu beth, pam a sut i gyfathrebu'n ofodol. Gwelir cartograffeg a GIS yma fel offer at ddibenion cyfathrebu. Mae'r defnydd diweddar o gyfrifiaduron mewn cartograffeg a GIS yn olynol, wedi newid yn sylweddol y dyluniad a chyflwyniad o fapiau a diagramau. Yn y modiwl, caiff seiliau cartograffeg a chyfathrebu gweledol eu hadolygu. Dulliau arddangosfa statig a deinamig, a phridd, yn ogystal â overflights rhithwir yn y rhestr drafod, hefyd yn cynnwys technolegau genhedlaeth nesaf megis offer delweddu gwreiddio a 3D-rendro o wrthrychau gofod.

Módulo 7: Dadansoddiad Daearyddol

Dadansoddiad gofodol yw un o elfennau pwysicaf unrhyw system GIS. Gelwir y broses o ddadansoddi data daearyddol yn ddadansoddiad daearyddol neu ddadansoddiad gofodol. Fe'i defnyddir i arfarnu, amcangyfrif, rhagweld, dehongli a deall gwybodaeth ddaearyddol. Mae'r modiwl yn cyflwyno prif gysyniadau dadansoddiad gofodol a'r esboniad o swyddogaeth - offer dadansoddi a'u dosbarthiadau, sy'n ymddangos gyda llawer o enghreifftiau da wedi'u darlunio. Mae'r modiwl yn rhoi sylw arbennig ym mhynciau algebra map, dadansoddiad yn seiliedig ar bellter, dadansoddiad rhwydwaith topolegol, rhyngosod a dadansoddiad setiau difrifol, ymhlith eraill. Daw'r thema i ben gyda'r drafodaeth ar fodelau ar gyfer cefnogaeth ofodol wrth wneud penderfyniadau SDSS a sut mae'r rhain yn seiliedig ar ganlyniadau dadansoddiad daearyddol.

Módulneu 8: Methodolegau Astudio

Mae'r modiwl yn darparu'r canllawiau i'r myfyriwr ar gyfer paratoi orfodol y Traethawd Ymchwil Meistr, gan ddarparu'r wybodaeth sylfaenol bwysicaf i weithio mewn ffordd wyddonol. Mae'r methodolegau'n cynnwys canolfannau theori gwyddoniaeth, yn ogystal â chyngor defnyddiol ar gyfer gwaith llyfryddol a'r broses o ysgrifennu ei hun. Amcanion y modiwl yw'r cyflwyniad i theori gwyddoniaeth, gan gynnwys y lle y mae daearyddiaeth yn ei feddiannu yn yr ystod o ddisgyblaethau gwyddonol, hwyluso gwaith llyfryddol gwyddonol trwy gyflwyno technegau darllen a gwaith, y cyflwyniad o egwyddorion defnyddio ffynonellau a dulliau gwyddonol, y cyflwyniad i lunio a dilysu rhagdybiaethau, cyflwyno'r nodweddion hanfodol ar gyfer ffurfweddu gwaith gwyddonol a'r cyflwyniad mewn technegau cyflwyno (sgwrs, poster).

Módulo 9: Ystadegau Gofodol

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ystadegau a'u pwysigrwydd at y defnydd priodol o GIS, gan bwysleisio'r gwahaniaethau rhwng ystadegau ac ystadegau gofodol. I ddechrau, maent yn adolygu hanfodion y disgrifiad a'r dadansoddiad ystadegol, ac yna bennod ar ystadegau disgrifiadol gofodol. Mae dulliau a thechnegau i brosesu data yn ystadegol hefyd yn cael eu cyflwyno a'u trafod, megis trwy awtocorregiad gofodol, dosbarthiad gofodol, dadansoddiad patrwm dot, dadansoddiad data ystadegol cyfatebol, dadansoddiad clystyrau a arwynebedd tueddiadau. Rydym hefyd yn ymchwilio i'r angen a'r methodolegau i gyrraedd dadansoddiad o ddata ansoddol (er enghraifft, dadansoddiad data gofodol archwiliadol - ESDA). Cyflwynir geo-ystadegau ar ddiwedd y modiwl, gyda sylw arbennig i Kriging ac ariography.

Módulo 10: Isadeileddau Data Gofodol - IDE

Ar hyn o bryd ar y blaned gyfan ac ar bob graddfa, mae prosiectau'n codi gyda'r pwrpas o adeiladu isadeileddau data gofodol. Ei ffocws yw gwella hygyrchedd data geosodol. Gyda'r newid symbolaidd, mae systemau symud tuag at wasanaethau, Seilwaith Data Gofodol, y farchnad Data Gofodol / Tai Data a GeoMarketing wedi'u nodi fel termau allweddol ym maes GIS. Yn y modiwl hwn, datgelir y cysyniadau allweddol sy'n cefnogi ac yn gwerthuso effaith wleidyddol ac economaidd prosesu geo-ddosbarthu a phroses OGC (Consortiwm GIS Agored). Mae'r modiwl hefyd yn cyflwyno'r agweddau technolegol a methodolegol wrth weithredu datblygiadau ar WMS, WFS, XML a GML ymhlith safonau newydd eraill i gyfathrebu geoinffurfiaeth ledled y byd o lwyfannau INTRANET, RHYNGRWYD a MOBILE.

Arferion Dysgu a Gwaith Academaidd

Trwy'r modiwl hwn bydd yn rhaid i'r myfyriwr ddechrau gweithredu'r wybodaeth a gafwyd trwy gydol y rhaglen, ynghyd â'i brofiad proffesiynol i gael canlyniadau ymarferol a chymhwysol. Bwriedir hefyd annog astudiaeth annibynnol ar gyfer caffael gwybodaeth mewn meysydd penodol o ddiddordeb i bob myfyriwr. Yn olaf, anogir a chydnabyddir cyfranogiad y gymuned academaidd mewn cynadleddau, cyrsiau allanol a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â maes GIS.

Modulos Electives

Gall y myfyriwr ddewis modiwlau arbenigol mewn gwahanol feysydd cais yn GIS yn ôl y cynnig academaidd canlynol. Mae gan y rhan fwyaf o'r modiwlau dewisol ffocws penodol ar gymhwyso GIS yn America Ladin.

Mae pob modiwl dewisol yn rhoi credydau ECTS chwech (6) y myfyriwr.

ArcGIS ar gyfer Geoprocessio Gweinyddwr gyda GIS Python a Sensing Remote

SIG mewn Iechyd y Cyhoedd

SIG, Risgiau a Thrychinebau

SIG mewn Datblygiad Cymunedol / Tiriogaethol

SIG mewn Gwasanaethau Cymunedol

SIG ac Amaethyddiaeth

SIG a'r Amgylchedd

ORACLE Gofodol

Datblygiad Cais (Defnyddio Java) Datblygu Ceisiadau gydag OSM

Thesis Meistr

Bydd y myfyriwr yn dewis eu pwnc ymchwil i baratoi prosiect terfynol ar GIS, yn ôl eu diddordeb, gan gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd trwy'r rhaglen.

UNIGIS America Ladin yn cynnig rhaglenni addysg anghysbell mewn GIS yn Sbaeneg ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn America Ladin. Mae myfyrwyr yn gymwys i gael Meistr Ewropeaidd mewn Gwyddoniaeth (M.Sc.) mewn GIS, Meistr mewn GIS; neu UNIGIS Proffesiynol, Arbenigo mewn GIS, gyda'r Prifysgol Salzburg, Awstria ac ymuno â mwy na graddedigion 500 sydd wedi dod yn arweinwyr ac arbenigwyr mewn sefydliadau, sefydliadau a chwmnïau yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang.

Ar y lefel ranbarthol, mae gan UNIGIS nodau mewn gwahanol wledydd America Ladin, o leiaf yn y gwledydd a'r prifysgolion canlynol:

 • Ariannin: Prifysgol Belgrano (UB)
 • Brasil: Prifysgol Wladwriaeth Rio de Janeiro (UERJ)
 • Chile: Prifysgol Santiago de Chile (USACH)
 • Colombia: Prifysgol ICESI
 • Ecuador: Prifysgol San Francisco de Quito (USFQ)
 • Mecsico: Prifysgol Fetropolitan Ymreolaethol (UAM)
 • Periw: Prifysgol Genedlaethol Federico Villarreal (UNFV)

unifieduniversities

Mae'n debyg bod y Meistr GIS Ar-lein yma wedi ei godi yn rhoi cwestiynau i chi megis:

 • Sut ydw i'n cofrestru?
 • Pa mor hir yw'r meistr?
 • Faint mae'n ei gostio a beth yw'r dulliau talu?
 • Ydy hi'n gwbl ar-lein neu wedi'i gymysgu?
 • Pryd mae'r cylch nesaf yn dechrau?

Llenwch y ffurflen i ben a byddwch yn cael gwybodaeth am sut i fynd ymlaen.

Ymatebion 11 i "Radd Meistr Ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol"

 1. Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod y costau ac a oes unrhyw fath o ysgoloriaeth, gostyngiad neu gyllid.

  A yw'r meistri i gyd ar-lein?

  Ym Mecsico, sut ydych chi'n gwarantu gradd Meistr?

 2. Helo, rwy'n credu ei fod yn rhaglen wych, ond hoffwn wybod y costau ac os ydynt yn trin rhyw fath o ysgoloriaeth.

 3. Noson dda, hoffwn gymryd rhan, ond mae gennyf y gost, ni fydd gennyf ysgoloriaeth i 50% i wneud cais ac nid oes gennyf y rhaglen rwyf wedi ceisio'i ddadlwytho ac ni allaf.

  diolch

  Esteban

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.