Newyddion technolegol mewn Geo-beirianneg - Mehefin 2019

 

Bydd Kadaster a KU Leuven yn cydweithio i ddatblygu'r NSDI yn Saint Lucia

Hyd yn oed ar ôl llawer o ymdrechion, o fewn y sector cyhoeddus, mae defnydd ehangach / doeth o wybodaeth geo-ofodol mewn llywodraethu dyddiol, polisïau cyhoeddus a phrosesau gwneud penderfyniadau wedi aros yn gyfyngedig. Mewn ymdrech i helpu i ddatblygu'r Seilwaith Data Gofodol Cenedlaethol (INDE) yn Saint Lucia, mae Adran Cynllunio Ffisegol Llywodraeth Saint Lucia wedi llunio prosiect.

Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd Kadaster a KU Leuven (Prifysgol Gwlad Belg) yn helpu i ddatblygu NSDI cynaliadwy yn Saint Lucia. Mae'r prosiect yn derbyn arian gan y Gymdeithas Datblygu Rhyngwladol a'r Gronfa Hinsawdd Strategol. Mae'n rhan o raglen Lleihau Bregusrwydd Trychineb y llywodraeth. Fel cam tuag at gryfhau'r NSDI yn St. Lucia, Kadaster a KU Leuven, cynhaliwyd asesiad paratoi o'r NSDI ym mis Ionawr.

Fel rhan o'r gwerthusiad, gofynnwyd i aelodau allweddol o staff y DPP a rhanddeiliaid eraill yn St. Lucia raddio gwahanol agweddau ar yr NSDI ar ddata agored, safoni, metadata, geoportal, deddfwriaeth, arweinyddiaeth, adnoddau dynol, hygyrchedd, cyllid , ymhlith eraill. Roedd y gwerthusiad yn darparu gwybodaeth dda ar ba mor barod yw'r partïon â diddordeb i ddefnyddio'r NSDI yn eu prosesau gwaith dyddiol.

Amcan y prosiect yw dadansoddi'r rhesymau sylfaenol dros ddefnyddio a derbyn cyfleusterau a data geo-ofodol presennol. Drwy ymchwilio i amodau cyfreithiol, ariannol, sefydliadol a thechnegol INDE Saint Lucia, bydd y tîm yn rhoi argymhellion ar gyfer gwella. Yn y misoedd nesaf, bydd tîm y prosiect yn adolygu'r sefyllfa bresennol, yn darparu argymhellion ac yn datblygu strategaeth ar gyfer newid.


Mae sganiwr laser Hexagon newydd yn gwneud sganio 3D yn bosibl heb nod

Mae'r Traciwr Leica Absolute ATS600, o isadran gwybodaeth gweithgynhyrchu Hexagon, yn gynnyrch newydd a all leoli pwynt yn gywir yn y gofod 3D gyda methodoleg fanwl nad yw'n gofyn am adlewyrchydd ar y pwynt mesur. Yn seiliedig ar dechnoleg Digital Wave-Form sydd y tu ôl i rai arfau arolygu uchel, mae'r ATS600 yn gweithio gyda'r Mesurydd Pellter Sganio Absolute cyntaf, sef fersiwn o'r egwyddor dechnegol hon a all leoli pwynt o fewn micron 300 o 60 metr i ffwrdd Trwy fesur cyfres o bwyntiau mewn ardal a ddiffinnir gan y defnyddiwr, gall yr ATS600 gynhyrchu grid yn gyflym sy'n diffinio arwynebedd mesur y targed. Mae dwysedd y grid pwyntiau hefyd yn addasadwy gan y defnyddiwr, sy'n rhoi rheolaeth lawn i'r gweithredwr ar y cydbwysedd rhwng cyflymder y broses a lefel y manylder a fydd yn bwydo'r feddalwedd fetroleg.

Gyda Traciwr Absolute Trac Leica's ATS600, gellir dod â gwrthrychau a oedd yn gofyn am fuddsoddiad mawr o amser i gael eu digideiddio, neu a oedd ymhell o'r posibilrwydd o gael mesuriad effeithlon, i fyd 3D gan un gweithredwr. Gyda'r traciwr "laser uniongyrchol uniongyrchol" cyntaf yn y byd, gellir ehangu rheolaeth ansawdd i ardaloedd cynhyrchu cwbl newydd eraill, wedi'u gyrru gan newid sylfaenol yn y ffordd y gwneir mesuriadau 3D.

Mae'r ATS600, hefyd yn cynnig nodweddion o'r cynhyrchion Olrhain Absolute sydd eisoes yn hysbys, gan gynnwys mesur y adlewyrchydd ar bellter o hyd at 80 metr, gyda gallu PowerLock llawn. Mae'r cyfuniad o fesuryddion adlewyrchiad a galluoedd sganio uniongyrchol yn cynnig perfformiad trawiadol ar gyfer tasgau mesur ar raddfa fawr, gyda'r sganio ar yr arwynebau'n cael eu disgrifio'n gyflym, a chyda'r darlleniadau adlewyrchydd unigol a pherfformiadau nodwedd yn cael eu cyflawni.


MICROSOFT HOLOLENS 2: GWELEDIGAETH NEWYDD AR GYFER CYFRIFIADURO

Microsoft Mobile World Congress "Matterhorn" Briff i'r Wasg yn Barcelona, ​​Sbaen, Dydd Sul, Chwefror 24, 2019.

Mae'r realiti cymysg yn HoloLens 2 yn cyfuno dyfais â chymwysiadau ac atebion sy'n helpu pobl i ddysgu, cyfathrebu a chydweithio yn effeithiol. Mae'n benllanw datblygiadau Microsoft mewn dylunio caledwedd, deallusrwydd artiffisial (AI) a datblygiad. Hyd yn hyn, mae HoloLens 2 yn cynnig y profiad realiti cymysg mwyaf cyfforddus ac ymgolli posibl ac ar gael, gydag atebion y mae'r prif gwmnïau yn y diwydiant yn manteisio arnynt ar unwaith.

NODWEDDION ANNIBYNNOL

Droch:  Gyda HoloLens 2 gallwch weld sawl hologram ar unwaith, trwy'r cynnydd anhygoel ym maes golwg. Gellir darllen y testun a'r manylion sy'n aml yn ddryslyd mewn delweddau 3D, yn haws ac yn gyfforddus gyda phenderfyniad sy'n arwain ar hyn o bryd yn y diwydiant.

Ergonomig: HoloLens Mae 2 yn fwy cyfforddus, mae ganddo system addasu deialu a gynlluniwyd i'w defnyddio am gyfnodau estynedig. Gallwch gadw'r sbectol ymlaen oherwydd bod y clustffonau yn llithro drostynt. Ar hyn o bryd mae tasgau'n newid, dim ond y gwyliwr sy'n cael ei godi i adael y realiti cymysg.

AnfeidrolMae cyffwrdd, crafu a symud hologramau yn bosibl mewn ffordd naturiol iawn, gan eu bod yn ymateb mewn ffordd debyg iawn i wrthrychau go iawn. Mae'n bosibl mewngofnodi i HoloLens 2 ar unwaith ac yn ddiogel gan ddefnyddio llygaid gyda Windows Hello yn unig. Mae gorchmynion llais yn gweithio hyd yn oed mewn amgylcheddau diwydiannol swnllyd, diolch i integreiddio meicroffonau deallus a phrosesu lleferydd mewn iaith naturiol.

Heb gysylltiadau: Mae'r clustffonau HoloLens 2 yn gyfrifiadur annibynnol gyda chysylltedd WI-Fi, sy'n golygu bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch pan fyddwch chi'n gweithio.

SYSTEMAU BENTLEY a HOLOLENS 2

Ymunodd Bentley Systems â Microsoft i lansio'r HoloLens 2 yn y Symudol Cyngres y Byd yn Barcelona. Fel partner cynrychioliadol o'r diwydiant Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu (AEC), mae'r gynghrair yn y mater o realiti cymysg gyda Microsoft wedi galluogi Bentley Systems i ddangos sut mae'r SYNCHRO XR yn gais ar gyfer delweddu trochi efeilliaid digidol 4D ar gyfer HoloLens Mae 2, yn galluogi defnyddwyr i ryngweithio ar y cyd â modelau adeiladu digidol law yn llaw â gofod ffisegol, gan ddefnyddio ystumiau sythweledol i gynllunio delweddu, a phrofi dilyniant yr adeiladwaith.

Caiff y data deuol prosiect digidol ei ddelweddu gyda'r HoloLens 2 trwy amgylchedd data wedi'i gysylltu â meddalwedd Bentley, gyda thechnoleg Microsoft Azure. Gyda realiti cymysg, gall rheolwyr adeiladu, datblygwyr prosiectau, gweithredwyr, perchnogion ac eraill sydd â diddordeb yn y prosiect gael gwybodaeth am swyddi trwy ddelweddu trochi, fel cynnydd adeiladu, peryglon posibl i safleoedd, a gofynion diogelwch. Yn ogystal, gall defnyddwyr ryngweithio â'r model yn ei gyfanrwydd, a phrofi gwrthrychau 4D mewn gofod ac amser ar y cyd, yn wahanol i ryngweithio traddodiadol â sgrin 2D lle arddangosir gwrthrychau 3D.

CYSYLLTU TRIMBLE AR GYFER HOLOLENS

Mae Trimble Connect yn ysgogi pŵer HoloLens 2 i wella cynhyrchiant ar y safle. Mae Trimble Connect ar gyfer HoloLens 2 yn defnyddio diwinyddiaeth realiti cymysg i ddod â chynnwys 3D sgrin i'r byd go iawn, gan roi gwell prosesau i randdeiliaid: adolygu, cydlynu a chydweithio a rheoli prosiectau yn 3D.

Yn ogystal, mae Trimble Connect, yn darparu aliniad cywir o ddata holograffig yn y gweithle, gan alluogi gweithwyr i adolygu eu modelau a'u gosod ar yr amgylchedd ffisegol. Gyda chyfathrebu dwy-gyfeiriadol, cwmwl Trimble Connect, mae gan ddefnyddwyr fynediad at y data diweddaraf ar eu safle.


ATEB NEWYDD AR GYFER SGANNER ROBOTIC AR GYFER ADEILADU ARFEROL TOPCON

Gyda'r bwriad o gynnig offeryn pwerus ar gyfer dylunio un gweithredwr a sganio mewn un ffurfweddiad, Topcon Positioning Group, mae'n cyflwyno'r genhedlaeth newydd o gyfanswm gorsafoedd robotig i'w sganio: y GTL-1000.

Mae'n sganiwr cryno, wedi'i integreiddio â chyfanswm gorsaf sy'n cynnwys elfennau cwbl robotig. Wedi'i gyfuno â ClearEdge3D Verity, mae'r offeryn yn cynnig safon newydd o lifau gwaith, ar gyfer dilysu'r adeiladwaith gan ganiatáu sganio cyflymach.

Mae'r ateb robotig hwn wedi'i gynllunio i fanteisio ar drac a thrachywiredd y prism, sy'n galluogi gweithredwyr i ddylunio pwyntiau'n gwbl hyderus mewn amgylcheddau adeiladu heriol. Mae'n caniatáu i weithredwyr ddechrau sgan wrth bwyso botwm.

Yn ôl Ray Kerwin, Cyfarwyddwr Cynllunio Cynnyrch Byd-eang, gyda Topcon Positioning Systems, gall gweithredwyr berfformio sganiau cromen 360 mewn ychydig funudau.

"Mae integreiddiad di-dor y GTL-1000 a Verity yn creu pecyn cyflawn sy'n berffaith ar gyfer dilysu adeiladau gan ddefnyddio technegau modelu 3D," meddai Nick Salmons, prif syrfëwr Sganio Laser Balfour, "Yr ateb sganio newydd Bydd system robotio Topcon yn cynyddu cynhyrchiant ar y safle drwy gyflymu'r broses adeiladu neu nodi heriau dylunio posibl gyda mwy o effeithlonrwydd na dulliau blaenorol. Bydd yr offeryn newydd hwn o fudd sylweddol i'r amgylchedd diwydiannol, gan leihau costau a hyd y rhaglenni, ar gyfer cwsmeriaid a chontractwyr. "

Mae'r GTL-1000 hefyd yn cynnwys meddalwedd maes MAGNET®, a gynlluniwyd i gynnig cysylltedd maes-i-swyddfa mewn amser real, a TSshield® ar gyfer diogelu a chynnal buddsoddiad.


ATEBION TRIMBLE BOD YN RHAN O CWRICWLWM PRIFYSGOL GWLADOL COLORADO

Yn ddiweddar, llofnododd Trimbre gytundeb rhodd gydag Adran Rheoli Adeiladu Prifysgol Colorado State (CSU) o'r enw "Technologies by Trimble", a fydd yn galluogi'r Brifysgol i ehangu ei harweinyddiaeth mewn hyfforddiant ac ymchwil ar gyfer dylunio. adeiladau 3D, rheoli adeiladu, gweithgynhyrchu digidol, seilwaith sifil, ymhlith eraill.

Wrth i'r atebion gael eu hintegreiddio o galedwedd a meddalwedd i'r cwricwla, bydd labordai yr Adran Rheoli Adeiladu yn cynnwys cynhyrchion megis sganio laser Trimble, dal a chysylltu caeau, systemau lleoli cyflym, unedau ymreolaethol, systemau topograffi, a derbynyddion system. lloeren fordwyo fyd-eang (GNSS).

Mae'r meddalwedd a roddwyd yn cynnwys sganio Realworks, Canolfan Fusnes Trimble, Ystafell Swyddfa Vico, Strwythurau Tekla, Sefaira Architecture a SketchUp Pro, ynghyd â meddalwedd MYA penodol. Mae Trimble hefyd yn bwriadu rhoi'r caledwedd sydd ei angen ar ei gynhyrchion, gan gynnwys offer sganio laser Systemau Cysylltiad Maes a Lleoli Cyflym, Systemau Awyrennau Di-griw, systemau topograffig a derbynyddion GNSS.

Rhannodd Jon Elliott, Dirprwy Gyfarwyddwr Adran a Chydlynydd Rhaglen Israddedigion yr Adran Rheoli Adeiladu - CSU: "Trwy nifer o ddarnau o gymwysiadau meddalwedd a chaledwedd Trimble, mae myfyrwyr yn dod i gysylltiad sylweddol â thechnolegau arloesol. mewn topograffi, amcangyfrif yn seiliedig ar adeiladu a dylunio rhithwir (VDC), logisteg safle, modelu 3D, dadansoddi perfformiad ynni adeiladau, sganio laser, ffotogrametreg a mwy. Y tu hwnt i'r ceisiadau, bydd gweithwyr arbenigol Trimble yn darparu cyfleoedd addysgol eithriadol trwy arddangos a hyfforddi wrth ddefnyddio'r feddalwedd. Trwy'r cydweithio cyffrous hwn, mae Trimble yn gwneud cyfraniadau sylweddol er mwyn paratoi myfyrwyr i ymwneud â diwydiant adeiladu gyda thechnolegau uwch a deinamig. "

Dywedodd Roz Buick, Is-Lywydd Trimble: "Mae cydweithio ag Adran Rheoli Adeiladu CSU wedi bod yn gyffrous.

Mae portffolio Trimble yn berthnasol iawn i fyfyrwyr y Brifysgol. Bydd yn braf gweld y genhedlaeth nesaf o bensaernïaeth, peirianwyr, adeiladwyr a gweithredwyr adeiladu proffesiynol, yn profi ehangder a dyfnder ein datrysiadau sy'n rhan o gylchred oes adeiladu. Rydym hefyd yn gobeithio cefnogi a dysgu gan y gweithwyr proffesiynol newydd hyn wrth iddynt brofi a chymhwyso ein datrysiadau i'r byd go iawn trwy eu cynlluniau astudio. "

Cymerwyd o Cylchgrawn geo-beirianneg -Junio ​​2019

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.