Kanbanflow - cais da i reoli tasgau sydd ar y gweill

Mae Kanbanflow, yn offeryn cynhyrchedd, y gellir ei ddefnyddio drwy'r porwr neu ar ddyfeisiau symudol, mae'n cael ei ddefnyddio'n eang mewn cysylltiadau llafur o bell, hynny yw, math o liwt ei hun; gall y sefydliadau neu'r gweithgorau weld cynnydd gweithgareddau pob un o'i aelodau. Os ydych chi'n un o'r rhai sydd â thasgau lluosog ac nad ydych yn gwybod sut i drefnu, neu os oes gennych chi nifer o weithwyr ac nad ydych yn gwybod sut i fonitro eich cynnydd, mae Kanbanflow ar eich cyfer chi.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos y defnydd o'r offeryn hwn yn rhad ac am ddim, trwy esiampl; heb ddangos y brif olygfa neu'r dangosfwrdd yn gyntaf. Mae'r rhyngwyneb gwe yn eithaf syml, wrth i chi fynd i mewn, gallwch weld prif far sy'n cynnwys: botwm y ddewislen - boards- (1), hysbysiadau (2), cyfluniad (3), help (4) a phroffil y person sy'n perthyn i'r sefydliad (5).

Yn yr un modd, mae dau dab yn y brif olygfa, un bwrdd - lle mae'r holl fyrddau wedi'u creu, eiddo'r aelod sydd wedi mynd i mewn i'r platfform, a hefyd y rhai sydd wedi'u creu gan y goruchwylwyr uniongyrchol.

Yn yr ail dab - aelodau - mae rhestr o holl aelodau'r gweithgor a'u he-bost cyswllt.

  • Enghraifft o ddefnydd

Er mwyn dangos y llawdriniaeth yn well, gwneir enghraifft o aseiniad go iawn.

1. Creu bwrdd: gallwch greu cymaint o fyrddau ag y dymunwch, sef y bydd yr holl dasgau yn cael eu rheoli a'u gosod. Er mwyn creu'r bwrdd, mae dau opsiwn, un ym mhrif olygfa'r offeryn, lle rydych chi'n clicio ar y bwrdd creu botwm - yn credu bwrdd - (1) a'r ail un drwy'r botwm cyfluniad (2); mae barn y sefydliad, a faint o fyrddau sydd ganddo a'r botwm creu bwrdd.

2. Mae'n bosibl creu bwrdd drwy ddewis un o'r opsiynau canlynol: bwrdd kanban, gyda chi rydych chi'n creu bwrdd gyda cholofnau eich dewis, yr ail opsiwn yw copïo bwrdd a grëwyd yn flaenorol (gyda'r un strwythur), a'r trydydd yw creu dangosfwrdd sy'n dangos gwybodaeth y byrddau lluosog sydd gan y sefydliad.

3. Mae'n dechrau gyda'r opsiwn cyntaf, lle nodir enw'r bwrdd (1), ac mae'n cael ei ddewis os yw'r bwrdd yn perthyn i sefydliad, neu ei fod yn cael ei ddefnyddio'n annibynnol (2). Dilynir y broses (3), ac agorir ffenestr y golofn, mae'r system yn agor colofnau 4 yn ddiofyn (4), mae pob un yn dangos lefel cynnydd pob tasg. Gellir addasu'r enwau ac fe'u haddasir hefyd yn dibynnu ar ddeinameg ac anghenion y grŵp gwaith, gan ychwanegu neu ddileu colofnau (5), dilynir y broses (6).

4. Y pwynt nesaf yw nodi ym mha un o'r colofnau y bydd y swyddi gorffenedig yn cael eu gosod (1), os yw'r offeryn yn creu colofn newydd, neu os nad oes angen pennu (2) yn y bwrdd presennol. Y cam olaf yw nodi, faint o dasgau y gellir eu lletya ar gyfer pob colofn - WIP (4), mae'r broses wedi'i gorffen (5).

5. Ar y diwedd mae'r bwrdd yn cael ei arsylwi, i ychwanegu'r tasgau, cliciwch ar y groes werdd wrth bob enw colofn (1), agorir ffenestr gyda data'r dasg, y golofn enw lle mae'n cael ei chyflwyno (syniadau ) (2), dewis lliw y ffenestr, aelodau a fydd yn cyflawni'r dasg, labeli cysylltiedig ar gyfer chwiliad gwell (3), disgrifiad o'r aseiniad (4), sylwadau cysylltiedig (5). Ar ochr dde'r ffenestr, mae'n ymddangos bod cyfres o offer yn gwneud hyd yn oed mwy o fanylebau am y dasg (6).

  • Gall defnyddio lliwiau mewn aseiniadau fod yn berthnasol i lawer, oherwydd gyda'r rhain mae'n bosibl gwahaniaethu prosesau cwbl wahanol neu gyfartal, fel y gallwch ddychmygu cynnydd pob un o'r tasgau yn llawer cyflymach.
  • Mae'r sylwadau, yn bwynt arall sy'n gwneud yr offeryn hwn yn wych, gan fod perchennog y bwrdd, neu oruchwylydd y gweithgaredd yn gallu nodi manylebau mewn perthynas â'r gweithgaredd, yn ffordd arall o gysylltu â'r aelod sy'n gweithredu'r broses ei hun.

6. Yr offer sy'n helpu i reoli'r dasg yn well, yw'r canlynol: Ychwanegu (1): gallwch ychwanegu disgrifiadau, aelodau, labeli, is-benawdau, dyddiad cau, amser amcangyfrifedig hyd, amser llaw, sylwadau,

Symud (2): symud i fwrdd arall neu golofn arall. Amserydd (3): Cyfrifiad cychwyn (cownter), mae hwn yn hynod sy'n integreiddio'r dechneg pomodoro, sy'n cynnwys sefydlu cyfnodau amser penodedig rhwng munudau 25 a 50; mae wedi ei ffurfweddu'n llwyr trwy gael mynediad i'w ffurfweddiad unwaith y bydd wedi dechrau. Adroddiadau (4): adroddiadau canlyniadau. Mwy (5): Creu URL sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd. Dileu (6): dileu

Gall yr adroddiadau roi syniad o sut mae'r gweithgaredd wedi datblygu, ac felly'r person sy'n gwneud y gweithgaredd. Yn hwyluso ynddo'i hun, nad oes rhaid i'r goruchwyliwr wneud adroddiadau allanol i'r llwyfan, a fyddai'n cael ei ystyried yn wastraff amser. Yn yr un modd, mae'r dechneg pomodoro yn eich galluogi i gyflawni tasg mewn munudau 50, gan allu rhoi ysgutor y cyfnodau gorffwys gweithgaredd o funudau 5, gelwir y mannau bach hyn o orffwys yn pomodoros, ar ôl i'r person gronni 4 pomodoros, gorffwys munud nesaf fydd 15 munud.

7. Mae'r is-dasgau yn allweddol i sefydlu'r aseiniadau, oherwydd, gyda nhw, gallwch nodi i ba raddau y mae'r gweithgaredd wedi datblygu, ar ôl eu cael yn glir, rydych chi'n gwirio ar bob un o'r blychau, nes i chi benderfynu bod y Cwblhawyd y broses yn gyfan gwbl a gellir symud y dasg i'r golofn o weithgareddau a gwblhawyd.

8. Ar ôl i'r dewisiadau gael eu sefydlu, caiff yr aseiniad ei adael fel a ganlyn, a'i ychwanegu at y golofn gyfatebol.

9. Ar hyn o bryd mae'r dasg yn newid statws, yn syml gyda'r cyrchwr ac yn cael ei llusgo i'r sefyllfa a ystyrir. Fodd bynnag, mae angen nodi na ellir cynnwys tasgau newydd, nes bod y rhai sydd yn y broses yn cael eu cwblhau, mae hyn yn ffordd o sicrhau bod pob tasg yn cael ei chwblhau, ac nad yw pobl yn cynnwys tasgau aruthrol nad ydynt Gallwch orffen.

10. Mae'n offeryn cwbl addasadwy, yn ffurfweddau'r byrddau, gallwch ddiffinio math arall o nodweddion, fel newid enw, perchennog, os ydych am archifo neu symud i'r sefydliad, nodi lliwiau pob bwrdd, terfyn amser, unedau o amcangyfrif (pwyntiau neu amser)

11. O'r ffôn symudol gallwch ddilyn y tasgau, trwy borwr eich dewis, nid yw'n gais symudol, y gellir ei lwytho i lawr o unrhyw siop apiau, fodd bynnag, i wirio statws tasgau tra nad oes gennych gyfrifiadur cau, mae'n ddefnyddiol iawn.

12. Dangosir y byrddau, ac yn amlwg mae pob un o'r tasgau a grëwyd, i arddangos pob colofn, yn llithro'r sgrin i ddangos yr holl brosesau a lefel eu cynnydd.

Ystyriaethau terfynol

Mae'n gam mawr i arweinwyr busnesau bach, busnesau digidol a hyd yn oed y bobl hynny y mae angen iddynt drefnu eu hunain yn eu gweithgareddau (fel myfyrwyr neu brosiectau personol a rennir), ac mae'r rhain yn eu tro wedi'u hintegreiddio â set arall o is-dasgau lluosog .

Yn ogystal, mae'n ffordd i oruchwylwyr ddirprwyo gweithgareddau i'w grŵp o aelodau. Mae'n ddiddorol, fel gydag offeryn rhad ac am ddim fel hyn, mae'n bosibl delweddu holl symudiadau'r sefydliad, nid yw'n gyfyngedig o ran unrhyw un o'r swyddogaethau, nid oes unrhyw weithredu wedi'i rwystro, sy'n rhoi mwy o ryddid i ddefnyddio. Ac, os nad oedd hynny'n ddigon, nid yw'n dod i ben wrth i weithwyr gael eu neilltuo ar gyfer gweithgareddau - gan ei fod yn digwydd gydag agendâu, llyfrau nodiadau ac adnoddau swyddfa eraill - mae hwn yn fantais arall a all wneud i chi symud eich data i'r offeryn hwn.

Gobeithiwn ei fod wedi bod yn ddefnyddiol, ac yn gwahodd partïon â diddordeb i gael mynediad Kanbanflow o'ch gwefan, neu o'r porwr symudol, fydd ffordd gyfan o fynd i mewn i gynhyrchiant yr oes ddigidol mewn ffordd hawdd a chyfeillgar.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.