JavaScript - Twymyn newydd ar gyfer ffynhonnell agored - tueddiadau yn achos Bentley Systems

Nid ydym yn gwerthu meddalwedd mewn gwirionedd, rydym yn gwerthu'r canlyniad meddalwedd. Nid yw pobl yn ein talu am y feddalwedd, maen nhw'n ein talu am yr hyn maen nhw'n ei wneud

Mae twf Bentley wedi dod yn bennaf trwy gaffaeliadau. Roedd dau o'r rhain yn Brydeinwyr eleni. Synchro; y feddalwedd gynllunio, a'r Lleng; y rhaglen mapio torfeydd a cherddwyr, y mae pobl yn ei hadnabod yn eang ac yn ei pharchu yn y Deyrnas Unedig. Bydd ei hintegreiddio â systemau dylunio a rheoli asedau Bentley yn ehangu ei ddefnydd ac yn dod â gwerth ychwanegol i danysgrifwyr y meddalwedd seilwaith. Mae Bentley hefyd yn cynhyrchu rhywfaint o gynnyrch cartref; Bydd 2019 yn gweld lansiad y Gwasanaethau iTwin sy'n ceisio creu'r cysyniad o "Digital Twin", sef cynnyrch terfynol naturiol Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM), a'r iModel.js llyfrgell ffynhonnell agored fydd yn ei fwydo. Beth oedd hynny? Ffynhonnell agored? A ydym yn disgwyl credu y bydd rhywbeth na allwn ei weld ac na allwn ei brynu yn cynhyrchu arian i'w ddatblygwyr? Eglurwch hynny.

A fu nifer o gaffaeliadau Bentley eleni, sydd wedi'ch cyffroi fwyaf?

Mae'n hawdd i mi symud o gwmpas am lawer o bethau, ond mae eistedd lawr ac edrych yn ôl ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud mewn gwirionedd â'n meddalwedd yn wirioneddol sobreiddiol. Mae yna botensial anhygoel ar gyfer integreiddio'r atebion hyn gyda'n cynnyrch. Rwy'n ei chael hi'n rhyfeddol sut mae Synchro wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r defnyddwyr. Rwyf hefyd wedi fy mhlesio gan yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am y Lleng. Rwy'n credu y dylai pawb fod yn defnyddio Legion!

Yn y Deyrnas Unedig, mae gennym bellach y Comisiwn Geo-ofodol o fewn y Llywodraeth. Beth yw'r data geo-ofodol sy'n gwneud llywodraethau am werthfawrogi ei werth?

Mae'r cysyniad o fynd yn ddigidol yn dechrau atseinio. Mae pobl yn dechrau sylweddoli, os yw'r wybodaeth yno, y dylid ei hecsbloetio a'i defnyddio mor eang â phosib. Dim ond bodolaeth data cywir ac amserol sy'n cael mwy o alw. Mae'r duedd honno'n sicr o barhau. Mae pobl yn mynd i fynnu mwy o fynediad at fwy o wybodaeth mewn pryd a gyda mwy o ffactorau ffurf.

Beth yw'r meddwl hwn oedd y tu ôl i'r llyfrgell agored iModel.js?

Fe wnaethon ni ddysgu y gall y wybodaeth sy'n cael ei storio mewn ffeiliau sy'n gysylltiedig â'n cymwysiadau dylunio fod yn gysylltiedig â gwybodaeth o lawer o ffynonellau allanol eraill; Er enghraifft, GIS, mapio, asedau a systemau ffyrdd. Ac roeddem yn gwybod bod galwad am olrhain digwyddiadau yn well a mathau eraill o riportio byw. Felly roedd yn ymddangos yn naturiol paru golygfa'r ffordd â dyluniad y ffordd hon a chyda'r traffig mwyaf diweddar ar y ffordd. Mae pobl yn cael profiadau dyddiol gyda defnyddio apiau ar gyfer y math hwn o wybodaeth, ac ni allant ddeall pam y dylai fod yn anodd. Dylem fod yn gweithio ar wneud y cysylltiadau hynny mor hawdd ag y gallwn.

Mae llawer o sôn am "y data tywyll", beth yw hynny mewn gwirionedd?

Ym myd peirianneg, mae pob cais wedi'i gynllunio i ddatrys problem gymharol benodol, ac fe grëwyd llawer ohonynt flynyddoedd yn ôl. Maent yn storio eu data mewn ffordd sy'n hawdd ei chyrchu drwy'r cais wedi'i olygu. Y rhan fwyaf o'r amser - ac rwy'n siarad dros ein ceisiadau ein hunain - mae rhesymeg fel deall bod y wybodaeth yn y cais, nid yn y ffeil. Cyfres o bytes yn unig yw'r ffeil a phan fyddwch yn ceisio ei deall heb y cais, mae'n annymunol. Y tywyllwch yw na all cymwysiadau eraill ei ddehongli a'i ddelweddu'n berffaith.

Rydym mor euog o greu'r sefyllfa hon ag unrhyw un. Ond cyflwr y byd nawr yw bod gennym nifer nodedig o geisiadau sydd eu hangen i ddatblygu pentwr cydlynol o ffeiliau annibynnol. Ni all neb ei gyflawni. Mae gennym ddata ac maent yn werthfawr, ond rydym yn eu gwastraffu.

Mae ffynhonnell agored yn gam mawr ymlaen i Bentley, pam nawr?

Rydw i wedi bod yn dadlau dros hyn ers amser maith, ond ni allwch agor y corff cod sydd yn y pwll amgryptio yn unig. Pe baem wedi datblygu ffynhonnell agored yn ein ceisiadau ychydig flynyddoedd yn ôl, byddai'r broses adeiladu wedi bod yn gymhleth iawn. Mae esbonio sut mae'n gweithio yn is na gallu'r arsylwr achlysurol - a'r unig geisiadau ffynhonnell agored llwyddiannus yw'r rhai y gall arsylwr achlysurol wneud synnwyr ohonynt. Efallai nad yw arsyllwr achlysurol yn newid unrhyw beth ar hyn o bryd, ond dyma'r rheswm dros ffynhonnell agored - oherwydd gall pobl ei ddefnyddio ar gyfer pethau na chafodd ei ddylunio.

Pan ddechreuon ni gyda'n prosiect yn iModels, roeddem o'r farn na fyddai'n werthfawr oni bai y gallai pobl ei ddefnyddio ar gyfer pethau nad oedd wedi'u cynllunio ar eu cyfer. Roedd arnom angen ffordd y gallai pobl ei defnyddio heb fynd i'r "Ysgol Bentley". Dewiswyd JavaScript fel yr iaith ddelfrydol. Mae JavaScript ym mhobman. Mae'n anhygoel sut mae wedi cymryd rheolaeth o'r byd TG. Yna, roeddem wedi trosi llawer o god a ysgrifennwyd yn flaenorol, sydd bellach yn JavaScript. Bu'n rhaid i ni fuddsoddi tunnell o amser i edrych yn dda, cael ein dogfennu'n dda a chael ein sylwadau da fel y gallem werthu mynediad ffynhonnell agored fel rhywbeth o werth. Ni allaf ddweud wrthych faint o brosiectau ffynhonnell agored sy'n cael eu hysbysebu gyda ffanffer ac yna eu hanwybyddu!

Nid ydym yn disgwyl mai dim ond oherwydd ei fod yn bodoli, fod pobl yn ei ddefnyddio. Bydd yn rhaid i ni weithio'n galed i brofi bod defnyddio iModel.js yn werth y buddsoddiad a'r amser.

A gawsoch chi unrhyw wrthwynebiad o fewn Bentley dros ffynhonnell agored?

Digon! Roedd cerrynt cryf yn Bentley Systems a ddywedodd ei fod yn syniad ofnadwy. Rydym yn gwmni meddalwedd. Rydym yn gwerthu meddalwedd. Roedd pobl yn credu fy mod yn rhoi'r gorau i'r hyn yr oeddent yn ceisio ei werthu. Ac fe wnes i geisio egluro nad ydym yn gwerthu meddalwedd mewn gwirionedd, rydym yn gwerthu'r canlyniad meddalwedd. Nid yw pobl yn ein talu am y feddalwedd, maen nhw'n ein talu ni am yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Mae wedi golygu newid yn y model busnes. Mae'n debyg i pan benderfynodd Microsoft fod Azure yn ffordd i gael arian ar gyfer helpu pobl i ddefnyddio Linux. Gyda'n tanysgrifiad iTwin newydd, gallwn ddweud; dyma holl ffynhonnell y rhaglen sy'n creu ac yn delweddu'r data, nid oes angen i chi dalu am hynny, byddwn yn codi tâl arnoch am danysgrifiad iTwin a gyda hynny bydd gennych fôr helaeth o gymwysiadau ar gael. Bydd rhai pobl yn ei roi i ffwrdd. Mae rhai ddim. Ond mae'r ecosystem rydyn ni'n ei ddarganfod ym mhobman yn y byd JavaScript heb ei ail. Ni allech greu cystadleuydd ffynhonnell gaeedig ar gyfer JavaScript. Ni fyddai'n gweithio.

Dywedasoch fod llawer o feddalwedd ffynhonnell agored yn cael ei anwybyddu, pa heriau ydych chi'n eu hwynebu wrth ennyn diddordeb?

Gwnewch i bobl ddarganfod mai blaenoriaeth yw no.1. Ond dim ond dechrau'r gêm yw hynny. Yna byddant yn profi hynny. Bydd ganddynt gwestiynau. Byddan nhw'n cael problemau. Byddant eisiau gwneud newidiadau. Byddant yn awgrymu syniadau amgen. Mae gallu ymateb ar bob un o'r lefelau hyn yn gwneud i brosiect ffynhonnell agored weithio'n dda.

Rhaid i feddalwedd ffynhonnell agored gael màs critigol cyn i bobl feddwl eu bod yn rhan o fater mwy. Nid oes unrhyw un eisiau bod yn gweithio ar rywbeth os ydyn nhw'n credu ei fod yn marw. Nid yw bod yn ffynhonnell agored yn golygu y bydd pobl yn mynd gyda ni'n hudolus ac yn dod yn ddefnyddwyr firaol o'n cynnyrch. Bydd yn rhaid i ni wneud hynny'n wir.

Rwyf bob amser wedi fy mhlesio gan faint o ymdrech mae Google ac eraill yn ei roi i'w prosiectau. Maen nhw'n gwneud rhywbeth agored, ac yna maen nhw'n rhoi tîm marchnata i'w werthu. Os ydych chi'n gofyn rhywbeth, mae rhywun yn eich ateb. Unrhyw broblem sydd gennych, mae yna rywun yno i'ch helpu chi, nid bob amser o'r ffynhonnell wreiddiol mewn fforymau a chymunedau ar-lein. Mae ganddynt ecosystem aruthrol o enghreifftiau. Mae'n tueddu i fwydo ei hun.

Dychmygwch eich bod yn ysgrifennu rhaglen. Os nad ydych yn mynd i gyhoeddi eich cod ffynhonnell, gall fod yn rhywbeth aneglur a chymhleth. Os ydych chi'n gweithio, yn gweithio. Ond os ydych chi'n mynd i ddweud y gall defnyddwyr roi eu haenau o bethau ar ben hynny, os ydych chi'n mynd i awgrymu ei fod yn bwynt mynediad ar gyfer gwaith pobl eraill, mae'n rhaid i chi brofi ei fod yn werth ei amser. Nid yw'n gam amlwg ymlaen. Ddeng mlynedd yn ôl byddwn wedi dweud; Dim ffordd, mae'n anodd iawn. Ond mae'r cyfuniad â'r model tanysgrifio iTwin a'r ffaith bod yr ecosystem ar gyfer y byd ffynhonnell agored wedi'i sefydlu, yn golygu ein bod yn gobeithio manteisio arno.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld mwy o gydweithio rhwng y cwmnïau mwyaf, mae Bentley yn gweithio gyda Microsoft, Siemens a Topcon ymhlith eraill, pam felly?

Tan ychydig flynyddoedd yn ôl, ni wnaethom ddatblygu unrhyw beth mewn gwirionedd. Am gyfnod, dywedasom ein bod yn niwtral a'n bod yn cefnogi pawb yn gyfartal. Ond daeth Topcon a Siemens a'r lleill, ac roedd yn ymddangos fel model a allai weithio; byddem yn ennill. Weithiau mae gennym ddadleuon ynglŷn â ble y dylai'r terfynau fod rhwng yr hyn yr ydym yn ei wneud / ei wneud a faint y dylent ei dalu / faint y dylid eu talu. Ond rwy'n credu ein bod ni'n well ein byd na phe na bai gennym y cytundebau cydweithredu hynny.

Yn achos Topcon, rydym yn cydweithio pan fydd yn cyd-fynd yn dda â'n blaenoriaethau. Rydym bob amser yn ceisio eu hysbysu o ble rydym yn mynd, er mwyn peidio â gorgyffwrdd. Ni allwch wneud hynny gyda phawb. Nid yw perthynas arbennig bellach yn arbennig os oes gennych chi berthynas o'r fath â phawb. Mae'r syniad hwnnw o gytundeb cydweithredu, lle rydym yn ymuno â datblygiadau ar hyn o bryd, wedi dod yn fodel sy'n gweithio'n dda iawn. Ni allwn fod wedi'i ragweld. A dweud y gwir, nid oeddwn yn credu yn y cysyniad, ond rwy'n hapus y gallent brofi fy mod yn anghywir.

Fel sylfaenydd Bentley, beth ydych chi'n falch ohono?

Rydym wedi gwneud caffaeliadau 105, mae rhai ohonynt yn fwy toreithiog neu wedi para'n hirach nag eraill. Ond mae'r hyn a gawn lawer gwaith yn bobl dda iawn. Daeth canran fawr o'n cydweithwyr drwy'r caffaeliadau hyn. Os ydych chi'n fusnes bach ac yn cymathu cwmni mwy, yna mae dau lwybr y gallwch eu dilyn: dilynwch eich ffordd allan a dychwelwch i gwmni bach, neu gweler y cyfle. Rydym wedi llwyddo i ddarbwyllo rhai pobl ddeallus iawn i aros.

Rydym yn gyfuniad o 105 o gwmnïau sydd wedi dod at ein gilydd dros y blynyddoedd. Efallai fy mod wedi ei gychwyn, ond ni allaf gymryd llawer o gredyd am yr hyn yr ydym wedi dod. Pan fyddaf yn eistedd yng nghefn y gynulleidfa ac yn gwylio demo Synchro, a elwir bellach yn "Bentley Synchro," rwy'n credu i mi fy hun, ddyn, mae'r dynion hynny mor graff. Rwy'n byw yn ei ogoniant wedi'i adlewyrchu. Teimlais yr un peth am gaffael Acute3D ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae'r dynion hynny'n wych. Fe wnaethant greu'r teclyn rhyfeddol hwn. Rydym yn ei gaffael. Rwy'n edrych arni, ac rwy'n dweud wrthyf fy hun, yn ei damnio, mae fy enw yno. Mae hynny'n dda iawn.

Sut ydych chi'n teimlo am faint Bentley nawr?

Pan ddechreuon ni, ceisiais aros mewn busnes ddigon i dalu'r biliau. Ar un adeg, roeddwn i'n adnabod pob person a oedd yn gweithio i Bentley Systems. Roeddwn i'n gwybod beth roedden nhw'n ei wneud. Roedd yn adnabod ei blant. Mae hynny'n wahanol nawr. Rydym wedi ymledu i fannau lle nad ydym yn wynebu problemau yn y dechrau. Rydym wedi ehangu i farchnadoedd na fyddai wedi bod yn ein marchnad arferol. Mae ein cyrhaeddiad yn llawer ehangach nag y byddai wedi bod pe na baem wedi tyfu'n organig. Beth oedd y cynsail i ddechrau Bentley? Roeddwn i'n gweithio i DuPont, a oedd yn ddefnyddiwr Integraph. Roedd fy mrawd Barry wedi dechrau ei gwmni meddalwedd ei hun, a gadawais DuPont i weithio iddo. Yn y cyfamser, gofynnodd DuPont i mi wella rhai meddalwedd yr oeddwn wedi'u hysgrifennu wrth weithio yno. Dywedais wrthynt y byddwn yn ei wella pe baent yn rhoi'r hawl i mi ei werthu. A dyna oedd y dechrau. Dechreuais i Bentley Systems a dechrau gwerthu meddalwedd CAD.

Fe wnaethom gyfweld Greg Bentley yn ôl yn 2016 a gofyn iddo sut beth oedd gweithio gyda'i frodyr, sut oedd yn ymddangos i chi?

Rwy'n cynghori i chi beidio â gwneud hynny! Ond mae wedi bod yn gymharol dda. Nid oedd gennym gynllun cyflawn erioed. Pan ddechreuon ni y cwmni, roedd pump ohonom yn gweithio yno ar yr adeg honno ac roedd fy mom yn ddigrif. Ni allai gredu bod meddalwedd yn real. Ni allech chi wneud y syniad y byddai pobl yn talu am rywbeth nad oeddent yn edrych arno. Roedd yn bryderus iawn y byddai pob un o'i phump o blant yn ddi-waith ac yn dychwelyd adref.

Beth ydych chi'n ei ddisgwyl gan Bentley yn 2019?

Cysyniad gefeilliaid digidol. Mae rhywun yn mynd i'w wneud. Bydd pwy bynnag sy'n ei ddatblygu'n dda iawn yn mynd i gael cyfle mwy yn y farchnad na'r hyn sy'n bodoli nawr. Mae'r cyfle hwn, y pwynt torri hwn yn y diwydiant lle mae newid mawr rhwng y byd datgysylltiedig presennol a'r byd gefeilliaid digidol yn farchnad y mae'n rhaid i ni ei chofleidio cyn gynted â phosibl. Gallai 2019 fod yn Flwyddyn Un i ni.

Roeddwn i yno ar ddechrau'r dyddiau cyfrifiadurol. Roedd y cyfrifiadur yn newydd sbon, ac roedd pawb yn dyfalu pa bethau allai fod yn bosibl. Rwy'n credu ein bod ni wrth y drws cychwyn eto gydag efeilliaid digidol. Nid yw'n gysyniad newydd, adeiladu ac isadeiledd yw'r laggards yn hyn. Os edrychaf ar y ffordd y mae busnes yn datblygu yn 2018, nid yw'n edrych mor wahanol i hynny pan ddechreuon ni ym 1984. Oes, mae gennym ni bapur digidol. Oes, mae gennym y modelau 3D. Ond mae contractau'n dweud yr un peth, ac yn gyffredinol mae pobl yn adeiladu yn yr un ffordd ddilyniannol ag o'r blaen. Mae pethau fel Synchro yn chwyldroadol, ond ni chânt eu defnyddio'n helaeth. Yn y cam nesaf hwn, bydd llawer o bethau'n wahanol.

Bydd unrhyw ganlyniad sy'n deillio o'r cyfleoedd a grëir yn y byd gefeilliaid digidol yn mynd i fod yn fyd ffynhonnell agored. Rwy'n siŵr ohono. Byddwn yn cael fy mrawychu i gystadlu ag ef beth bynnag, felly rydym am arwain. Mae'n hawdd, ar ôl bron 35 o flynyddoedd bellach, i ddweud, rwy'n cael fy ngwneud. Ond rwy'n teimlo ein bod ni ar linell gychwyn ras sy'n mynd i droi'r rhuthr aur nesaf.


Keith Bentley, Sylfaenydd a CTO, Bentley Systems, yn siarad â Darrell Smart ac Abigail Tomkins.

CES Rhagfyr 2018 / Ionawr 2019

www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.