Fy mhrofiad i ddefnyddio Google Earth ar gyfer Cadastre

Rwy'n aml yn gweld yr un cwestiynau yn y geiriau allweddol y mae defnyddwyr yn cyrraedd Geofumadas ohonynt o beiriant chwilio Google.

A allaf gofrestru gan ddefnyddio Google Earth?
Pa mor gywir yw'r delweddau yn Google Earth?
Pam mae fy arolwg wedi'i ddadleoli mewn perthynas â Google Earth?

Cyn i mi gael fy nghosbi am yr hyn y byddwch yn ei ddarllen yn yr erthygl hon, gadewch i mi eich rhoi yng nghyd-destun y profiad a gefais wrth gynnal arolwg syfrdanol mewn prosiect lle'r oedd torri patrymau yn chwilio am ganlyniadau yn fwy gwerthfawr na glynu at fethodolegau a phrotocolau. o draddodwyr.

Pan ddyluniais y newidynnau o'r hyn a gymerodd i berfformio orthophoto ar gyfer y bwrdeistrefi 25 yr oedd angen iddynt wneud yr arolwg, sylweddolais fod yna bethau nad oeddent yn cydgyfeirio:

-Mae'r amser i wneud teithiau hedfan eisoes wedi mynd heibio, gan fod y wlad yn drofannol ac mae amser gorau posibl cyn y cymylogrwydd, mwg a'r tywydd,

-Roeddent yn flynyddoedd pan nad oedd y ddelwedd lloeren a brynwyd gan sgrapiau yn opsiwn gyda'r penderfyniadau a gynigir yn awr,

Roedd y sefydliad cyhoeddus a roddodd y trwyddedau i hedfan yn hanner platiog yr hen ffordd, roeddwn i eisiau miliwn o arian (wrth gwrs), ar gyfer gwasgariad pob bwrdeistref. Ar wahân i hynny, cododd yr awyren fy nghynyddu ychwanegol i mi am ddringo fel y dywedodd y sefydliad mai'r unig un oedd yn gallu monitro'r teithiau hynny.

- Prin oedd yr arian a oedd ar gael i wneud orthophoto da, ond ychydig o wrthryfel.

-Wedi cael yr arian, roedd gwneud yr orthophoto yn golygu amseroedd a oedd yn fy atal rhag cael canlyniadau cyn dyddiad cymeradwyo'r gwerthoedd stentaidd ar gyfer y newid o bum mlynedd.

Wrth adolygu'r canlyniadau a geisir gan y prosiect, sylweddolais fod y fethodoleg aflonyddol yn bwysicach drwy fodel cadastre ar y cyd na manwl gywirdeb. Roedd yn bwysicach dangos y model amlswyddogaethol na safon orau'r ymagwedd gyfreithiol syml. Felly, roedd yn well gennyf gyflwyno i dorri a rhuthro am ganlyniadau tymor byr.

Mae'r erthygl yn seiliedig ar y profiad hwnnw, yn debycach i ddull o gymhwyso technegol a synnwyr cyffredin na rysáit hud; er yn fympwyol rwyf wedi defnyddio enghreifftiau o fwrdeistref, lle mae'n rhaid i mi gyfaddef bod y «cawl coros»Yn dod ag atgofion yn ôl sy'n gadael y cyd-destun daearegol yn unig.

Mae gan ddelweddau Google Earth gywirdeb da (Perthynol).

Gadewch i ni weld y ddelwedd sampl. Ar lefel y sylw di-dor, gallwn weld bod yr arolwg a wnaethom gyda'r orsaf gyfan a'r geogyfeirnod â meddygon geoetig, yn cyd-fynd yn dda iawn â'r ddelwedd a oedd cyn 2013. Wrth gwrs, ar gyfer hyn, roedd angen gostwng y ddelwedd i'w gwneud yn hela gyda'r pwyntiau rheoli a godwyd gennym. Yn yr achos hwn, bu'n rhaid dadleoli (o'r ddelwedd, nid yr arolwg) o tua 11 metr i'r gogledd-orllewin.

Mae angen dadleoli delwedd Google Earth o'n harolwg manwl. Unwaith y gwneir hyn, mae'r ddelwedd yn dangos cysondeb.

Nid oes gan ddelweddau Google Earth gysondeb llwyr.

Gan barhau gyda'r un enghraifft, gwelwn fod gan y ddelwedd a ddiweddarwyd gan Google Earth yn 2013 ddadleoliad gwahanol na'r un blaenorol. Mae gan y gorgyffwrdd rhwng y delweddau raddiant ac felly mae ychydig iawn wedi'i wneud bod ychydig yn sylwi ar ei ddiffyg parhad; yn achos y ffordd, gweld gan ei bod i gyfeiriad y toriad nid yw'n cael ei gweld fel petai'n groesi, ond i'r dde o'r arolwg gallwch weld sut nad yw'r nant bellach yn cyd-fynd â'r arolwg; Er y gallai fod wedi newid cwrs, sy'n gwybod ei fod yn gwybod bod wal gynnal o'r bont nad yw wedi newid ers blynyddoedd.

Felly, mae defnyddio'r ddelwedd honno sy'n fwy diweddar yn awgrymu yr un gwaith â'r un blaenorol; penderfynu ar bwyntiau adnabyddadwy a'u cysylltu â phwyntiau rheoli yn y maes, yna symud y ddelwedd fector, yr ydym yn glir ei fod yn wahanol i'r ddelwedd arall. Arweiniodd y practis at atebion diddorol, lle'r oedd delwedd Google Earth yn gyfeiriad at wallau a wnaed gyda'r cyfanswm gorsaf, fel colli'r olygfa yn ôl, canfod bod angen graddnodi tîm, dilysu cwadrantau stentaidd sy'n ufuddhau i rhaniad yn ôl yr union raddau, munudau ac eiliadau, a'r hyn na ddylent ei ddweud fel tystiolaeth map tri dimensiwn sy'n dangos y gwahaniaethau mewn gwerth stentaidd a delir am dir ac adeiladau. Mae'r pethau hyn, heb ddelwedd gyfeirio neu ddefnydd syml o raglen CAD / GIS bron yn amhosibl.

Mae sylfaen delweddau Google Earth yn gyfres o ddarnau o ergydion o flynyddoedd gwahanol, gyda gwahanol ffynonellau a chydag anghysondeb o ran safbwynt absoliwt rhwng y darnau hyn.

Mae cywirdeb lleoliad Google Earth yn gywir.

Gan roi problem y delweddau o'r neilltu, mae nodweddion y sbectroid y mae Google Earth yn ei ddefnyddio, yn fanwl o ran unrhyw arolwg a ragamcanir arno. Yn y ddelwedd uchod, wrth ddangos y cyfesurynnau UTM yn Google Earth, ar ffeil o'm harolwg fy mod wedi ei llwytho i fyny fel kml, nid yw cywirdeb y cydgysylltiad yn trafod y Datum WGS84, oherwydd mae honno'n ffaith fathemategol.

Yng nghanol y Prosiect, pasiodd y gurus o'r sefydliad wladwriaeth rywfaint o gyfarpar trachywiredd uchel. Dywedwyd wrthynt y gallent ddefnyddio ein harolwg fel cymorth, oherwydd eu bod yn eiddo geogyfeirio ar gyfer prosiect teitlau ar gais. Roedd yn anodd i mi gael gwared ar lwmp o'm gwddf pan oeddent yn anwybyddu un o'r bechgyn stentaidd, gan ddweud wrtho nad oedd ei wrthryfel yn gweithio.

Budd-dal Google Earth ar gyfer cadastre yw eich budd-dal fel cymorth

Y ffaith amdani yw bod cymryd y penderfyniadau blaenorol, caniatáu i Google Earth ddefnyddio'r defnydd a'r teilyngdod y mae'n eu haeddu. Fel yr holl offer eraill a ddefnyddir yn y prosiect, mae Google Earth yn un arall.

Mae Google Earth yn unigryw ar gyfer defnyddio delweddau nad ydynt ar gael, nid yn unig ar gyfer blwyddyn gyfredol ond hefyd ar gyfer dyddiadau hanesyddol eraill. Rwy'n cofio cyfarfod lle cymerodd maer ran yn nodi'r canlyniadau: «Mae Google Earth wedi bod yndatrysiad hygyrch i gael delweddau o'r fwrdeistref gyfan, nad oedd erioed o'r blaen wedi cynnig unrhyw gwmni na sefydliad y wladwriaeth i ni«. Cyn cwestiwn guru o Cadastre y Saithdegau, bod y manwl gywirdeb yn ddrwg, cofnodir ei eiriau yn fy fideos: «Mae'r guys hyn wedi ei ddatrys, os oes gennych gynnig gwell, ysgrifennwch ef i lawr a byddwn yn ei ystyried".

Yr hyn na ddylem ei anghofio, yw bod y rhai mewn rheolaeth angen offer hawdd i ddangos canlyniadau ar y lefel ganolog. Mae yna bobl na fyddant byth yn mynd i'r maes, a chyn hynny mae angen arddangosiadau graffig yr oedd Google Earth yn amhosibl eu hadnewyddu bryd hynny. Agorwch wasanaeth kml neu WMS a dangoswch iddynt fod ardaloedd trefol a gwledig y fwrdeistref, gyda'r model tir digidol a'r adeiladau gyda'u drychiadau yn dibynnu ar cyn ac ar ôl mynediad y prosiect ... mae'n brofiad amhrisiadwy. Nid ydynt yn ymwybodol o gywirdeb, maent yn anwybyddu sut rydym yn addasu'r dull, ond maent yn fodlon gweld canlyniadau graffigol ac maent yn cymeradwyo rhwygo tagfeydd gweinyddol neu ofynion afresymol adroddiadau llawer o dudalennau.

Roedd lawrlwytho'r delweddau o Google Earth yn beth gwaith saer. Gwerth y prosiect oedd cyd-reoli; nid oedd angen prynu cyfanswm gorsaf neu GPS milimetr fesul bwrdeistref. Gydag un i bob Gymanwlad, roedd yn ddigon, ac maent yn parhau i wneud hynny gan mai dim ond yn ystod y flwyddyn y maent yn cymryd eu tro i ddilyn yr arolwg neu'r diweddariad gyda'r adnoddau y maent yn eu hymrwymo'n flynyddol fel ail-fuddsoddiad yr arolwg a gasglwyd ac arolwg topograffig mewn prosiectau neu systemau ffyrdd hidrosanitarios.

Dim ond i frwydro yn erbyn wal y mae gwrthsefyll yr opsiwn o ddefnyddio Google Earth fel cyfeirnod. Bydd y rhai sydd wedi mynd i gynnig gwasanaethau syfrdanol i'r bwrdeistrefi yn y cyd-destun hwn yn dweud wrthyf nad yw'r meiri bellach eisiau talu am waith hollol ddidwyll, ond yn hytrach am wasanaeth meithrin gallu lleol, defnyddio adnoddau a chyngor cost isel fel bod y penderfyniadau bod yn gywir

Ac yna ...

Ar ôl yr holl flynyddoedd hynny, rhaid imi gyfaddef bod yna gamgymeriadau a wneuthum, ac y byddwn yn ysgrifennu erthygl ehangach na'r un hwn. Byddwn wedi hoffi meddalwedd am ddim i fod yn fwy aeddfed, a byddem wedi arbed pentwr arall o arian; neu fod y mapio torfeydd a stentiau yn addas at y diben Cefais fwy o drylediad, oherwydd byddai wedi costio llai i mi egluro arferion a weithredwyd gennym ers hynny. Ond i'r canlyniadau heddiw cyfeiriaf:

  • Mae'r model stentiau sy'n seiliedig ar gyd-reoli bwrdeistrefi yno, yn cael ei fabwysiadu gan fentrau eraill, nid oherwydd ei arloesedd ond oherwydd y gwersi a ddysgwyd.
  • Yn hytrach na gwneud cadastre mewn bwrdeistrefi 25, arweiniodd y profiad at ei wneud yn 89. Dim ond er mwyn manteisio ar economi maint cyd-reoli, ac wrth gwrs, defnyddio delweddau Google Earth fel cefnogaeth.
  • Arweiniodd yr arloesedd mewn adnoddau dynol lleol a chymheiriaid economaidd lle na fyddai eraill yn ceisio, ddangos bod pob doler a fuddsoddwyd gan y fwrdeistref, wedi'i adfer mewn llai na dwy flynedd a'i luosi chwe gwaith mewn refeniw mewn cyfnod o 10 mlynedd.
  • Mae'r bwrdeistrefi a gyflawnodd sylw llawn i'w tiriogaethau, ar hyn o bryd yn diweddaru gan ddefnyddio'r adnodd incwm a dderbyniant o'r diriogaeth gyfan, ac maent yn newid metadata cywirdeb ac ansawdd a geometreg.

Bron ar ddiwedd y prosiect, cyfarfûm eto ag gurus sefydliad y wladwriaeth, a oedd yn dilysu rhai problemau a gafodd eu gwrthryfela, a oedd eisoes wedi rhoi teitlau ac a oedd yn rhan o'r system genedlaethol. Yn gyntaf, gyda naws awdurdodol, dywedwyd wrthym y dylem roi'r mapiau wedi'u llwytho iddynt. Pan roddon ni gyfeiriad i'w lawrlwytho trwy WFS, cawsom ein gadael yn estroniaid, yna dangosodd un o'r dynion a ddirmygwyd iddynt ddefnyddio gvSIG; Dywedodd wrthynt y gellid eu lawrlwytho oddi yno pryd bynnag yr oeddent yn dymuno. Newidiodd ei haerllugrwydd ei wyneb, a chyfnewidiasom ein eironi am rywfaint o drueni, cyn ei sylw nesaf:

Esgusodwch fi, Don Golgi, yr hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd yw eich bod yn rhoi i ni y delweddau y gwnaethoch eu lawrlwytho o Google Earth.

Dewisiadau eraill i lawrlwytho delweddau o Google Earth: Cad-Ddaear y Plex-Ddaear. Rwy'n argymell y ddau ohonynt.

Un Ateb i "Fy mhrofiad i gan ddefnyddio Google Earth for Cadastre"

  1. Methodoleg ddiddorol ar gyfer map stentiau ariannol, neu fap deniadol. Nid wyf yn credu ei fod yn berthnasol i stentiau amlbwrpas neu amlbwrpas.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.