Fy mhrofiad i ddefnyddio Google Earth ar gyfer Cadastre

Rwy'n aml yn gweld yr un cwestiynau yn y geiriau allweddol y mae defnyddwyr yn cyrraedd Geofumadas ohonynt o beiriant chwilio Google.

A allaf gofrestru gan ddefnyddio Google Earth?
Pa mor gywir yw'r delweddau yn Google Earth?
Pam mae fy arolwg wedi'i ddadleoli mewn perthynas â Google Earth?

Cyn i mi gael fy nghosbi am yr hyn y byddwch yn ei ddarllen yn yr erthygl hon, gadewch i mi eich rhoi yng nghyd-destun y profiad a gefais wrth gynnal arolwg syfrdanol mewn prosiect lle'r oedd torri patrymau yn chwilio am ganlyniadau yn fwy gwerthfawr na glynu at fethodolegau a phrotocolau. o draddodwyr.

Pan ddimensiwn y newidynnau yn yr hyn yr oedd yn awgrymu ei fod yn cynnal orthoffoto ar gyfer y 25 bwrdeistref a oedd yn gofyn am yr arolwg, sylweddolais fod yna bethau nad oeddent yn cydgyfarfod:

-Mae'r amser i wneud teithiau hedfan eisoes wedi mynd heibio, gan fod y wlad yn drofannol ac mae amser gorau posibl cyn y cymylogrwydd, mwg a'r tywydd,

-Roeddent yn flynyddoedd pan nad oedd y ddelwedd lloeren a brynwyd gan sgrapiau yn opsiwn gyda'r penderfyniadau a gynigir yn awr,

-Mae'r sefydliad cyhoeddus a roddodd y trwyddedau i hedfan yn hanner hen ffasiwn, roedd eisiau miliwnydd o arian (ar y bwrdd, wrth gwrs), oherwydd gwasgariad pob bwrdeistref. Heblaw bod yr awyren wedi codi tâl ychwanegol arnaf i fagu bachgen tew y dywedodd y sefydliad oedd yr unig un a allai oruchwylio'r hediadau hynny.

- Prin oedd yr arian a oedd ar gael i wneud orthophoto da, ond ychydig o wrthryfel.

-Wedi cael yr arian, roedd gwneud yr orthophoto yn golygu amseroedd a oedd yn fy atal rhag cael canlyniadau cyn dyddiad cymeradwyo'r gwerthoedd stentaidd ar gyfer y newid o bum mlynedd.

Wrth adolygu'r canlyniadau a geisiwyd gan y prosiect, sylweddolais fod y fethodoleg aflonyddgar trwy fodel cadastre ar y cyd yn bwysicach na manwl gywirdeb. Roedd yn bwysicach dangos y model amlbwrpas nag ansawdd gorau posibl y dull cyfreithiol syml. Felly roedd yn well gen i ymostwng i'r gwrthodiad a rhuthro am ganlyniadau tymor byr.

Mae'r erthygl yn seiliedig ar y profiad hwnnw, yn debycach i ddull o gymhwyso technegol a synnwyr cyffredin na rysáit hud; er yn fympwyol rwyf wedi defnyddio enghreifftiau o fwrdeistref, lle mae'n rhaid i mi gyfaddef bod y «cawl coros»Yn dod ag atgofion yn ôl sy'n gadael y cyd-destun daearegol yn unig.

 Mae gan ddelweddau Google Earth gywirdeb da (Perthynol).

Gawn ni weld y ddelwedd sampl. Ar lefel y sylw parhaus, gellir gweld bod yr arolwg a wnaethom gyda chyfanswm gorsaf ac wedi'i georeferenced â gps geodetig, yn cyd-fynd yn dda iawn â'r ddelwedd a oedd yn bodoli cyn 2013. Wrth gwrs, ar gyfer hyn, roedd angen lawrlwytho'r ddelwedd i'w gwneud hi'n hela gyda'r pwyntiau. rheolaeth yr oeddem wedi'i chodi. Yn yr achos hwn, roedd yn rhaid dadleoli (o'r ddelwedd, nid yr arolwg) o tua 11 metr i'r gogledd-orllewin.

Mae angen symud delwedd Google Earth o'i chymharu â'n harolwg manwl. Ar ôl gwneud hyn, mae'r ddelwedd yn dangos cysondeb.

Nid oes gan ddelweddau Google Earth gysondeb llwyr.

Gan barhau gyda'r un enghraifft, gwelwn fod gan y ddelwedd a ddiweddarwyd gan Google Earth yn 2013 ddadleoliad gwahanol na'r un blaenorol. Mae gan y gorgyffwrdd rhwng y delweddau raddiant ac felly mae ychydig iawn wedi'i wneud bod ychydig yn sylwi ar ei ddiffyg parhad; yn achos y ffordd, gweld gan ei bod i gyfeiriad y toriad nid yw'n cael ei gweld fel petai'n groesi, ond i'r dde o'r arolwg gallwch weld sut nad yw'r nant bellach yn cyd-fynd â'r arolwg; Er y gallai fod wedi newid cwrs, sy'n gwybod ei fod yn gwybod bod wal gynnal o'r bont nad yw wedi newid ers blynyddoedd.

Felly, mae defnyddio'r ddelwedd honno sy'n fwy diweddar yn cynnwys yr un gwaith â'r un flaenorol; penderfynu ar bwyntiau y gellir eu hadnabod a'u cysylltu â phwyntiau rheoli yn y maes, ac yna symud y ddelwedd gan fector, yr ydym yn amlwg sy'n wahanol i ddelwedd y ddelwedd arall. Arweiniodd yr arfer at atebion diddorol, lle'r oedd delwedd Google Earth yn gyfeiriad yn wyneb gwallau a wnaed gyda chyfanswm yr orsaf, megis colli golwg ar y cefn, y canfod bod angen graddnodi tîm, dilysu'r pedrantau stentaidd sy'n ufuddhau i a rhaniad yn seiliedig ar union raddau, munudau ac eiliadau, a'r hyn na ddylid ei ddweud fel tystiolaeth o fap tri dimensiwn yn dangos y gwahaniaethau yn y gwerth stentaidd a dalwyd am dir ac adeiladau. Mae'r pethau hyn, heb ddelwedd gyfeirio na defnydd syml o raglen CAD / GIS bron yn amhosibl.

Mae sylfaen delweddau Google Earth yn gyfres o ddarnau o ergydion o flynyddoedd gwahanol, gyda gwahanol ffynonellau a chydag anghysondeb o ran safbwynt absoliwt rhwng y darnau hyn.

Mae cywirdeb lleoliad Google Earth yn gywir.

Gan adael problem delweddau o'r neilltu, mae nodweddion y sfferoid a ddefnyddir gan Google Earth yn gywir mewn perthynas ag unrhyw arolwg a ragamcanir arno. Yn y ddelwedd uchod, wrth ddangos y cyfesurynnau UTM yn Google Earth, ar ffeil o fy arolwg yr wyf wedi'i uwchlwytho fel kml, nid oes gan gywirdeb y cyfesuryn unrhyw drafodaeth am y Datum WGS84, gan mai data mathemategol yw hwnnw.

Yng nghanol y Prosiect, aeth gurws sefydliad y wladwriaeth heibio gydag uwch-offer manwl uchel. Dywedasom wrthynt y gallent ddefnyddio ein harolwg fel cefnogaeth, gan eu bod yn georeferencing eiddo ar gyfer prosiect teitlau yn ôl y galw. Roedd yn anodd cael lwmp allan o fy ngwddf pan wnaethant ddifrïo un o fechgyn y cadastre, gan ddweud wrtho fod ei godi yn ddiwerth.

Budd-dal Google Earth ar gyfer cadastre yw eich budd-dal fel cymorth

Y gwir yw bod cymryd y penderfyniadau blaenorol a ganiatawyd i roi'r defnydd a'r teilyngdod y mae'n ei haeddu i Google Earth. Fel yr holl offer eraill a ddefnyddir yn y prosiect, mae Google Earth yn un arall.

Mae Google Earth yn unigryw ar gyfer defnyddio delweddau nad ydynt ar gael, nid yn unig ar gyfer blwyddyn gyfredol ond hefyd ar gyfer dyddiadau hanesyddol eraill. Rwy'n cofio cyfarfod lle cymerodd maer ran yn cyflwyno'r canlyniadau: «Mae Google Earth wedi bod yn udatrysiad hygyrch i gael delweddau o'r fwrdeistref gyfan, nad oedd erioed o'r blaen wedi cynnig unrhyw gwmni na sefydliad y wladwriaeth i ni«. Pan ofynnodd guru o Gofrestrfa Tir y XNUMXau iddo fod y manwl gywirdeb yn ddrwg, cofnodir ei eiriau yn fy fideos: «Mae'r guys hyn wedi ei ddatrys, os oes gennych gynnig gwell, ysgrifennwch ef i lawr a byddwn yn ei ystyried".

Yr hyn na ddylem ei anghofio yw bod angen offer hawdd ar y rhai sy'n rheoli i ddangos canlyniadau ar y lefel ganolog. Mae yna bobl na fydd byth yn mynd i'r maes, ac mae angen arddangosiadau graffigol arnynt nad oedd modd adfer Google Earth ar eu cyfer bryd hynny. Mae agor kml neu wasanaeth WMS a dangos iddynt fod eiddo trefol a gwledig y fwrdeistref yno, gyda'r model tir digidol a'r adeiladau â'u drychiadau yn dibynnu ar cyn ac ar ôl mynediad y prosiect ... yn brofiad amhrisiadwy. Nid ydynt yn ymwybodol o gywirdeb, nid ydynt yn ymwybodol o sut yr ydym yn addasu'r dull, ond maent yn fodlon â gweld canlyniadau graffigol, ac yn cymeradwyo torri tagfeydd gweinyddol neu ofynion adrodd aml-dudalen hurt.

Peth gwaith saer oedd lawrlwytho'r delweddau o Google Earth. Roedd gwerth y prosiect yn y cyd-reoli; Nid oedd angen prynu gorsaf neu GPS milimedr cyfan fesul bwrdeistref. Roedd un i bob cymuned yn ddigon, ac maent yn parhau i wneud hynny gan eu bod ond yn cymryd eu tro yn ystod y flwyddyn i ddilyn i fyny ar yr arolwg neu ddiweddaru gyda'r adnoddau yr oeddent yn eu hymrwymo bob blwyddyn fel ail-fuddsoddi'r enillion a'r arolwg topograffig mewn prosiectau priffyrdd neu system. hydrosanitary.

Dim ond ymladd wal yw gwrthsefyll yr opsiwn o ddefnyddio Google Earth fel cyfeiriad. Bydd y rhai sydd wedi mynd i gynnig gwasanaethau stentaidd i'r bwrdeistrefi yn y cyd-destun hwn yn dweud wrthyf nad yw neuaddau'r ddinas bellach eisiau talu am swydd hynod fanwl gywir, ond am wasanaeth i hyfforddi galluoedd lleol, defnyddio adnoddau a chyngor cost isel fel bod penderfyniadau yn gywir.

Ac yna ...

Ar ôl yr holl flynyddoedd hynny, rhaid imi gyfaddef bod camgymeriadau a wneuthum, ac y byddwn yn ysgrifennu erthygl fwy na hyn ohonynt. Byddwn wedi hoffi i feddalwedd am ddim fod yn fwy aeddfed, gan arbed pentwr arall o arian inni; neu fod y mapio torfeydd a stentiau yn addas at y diben wedi cael mwy o ymlediad, gan y byddai wedi costio llai imi egluro arferion yr ydym wedi'u rhoi ar waith ers hynny. Ond at y canlyniadau heddiw cyfeiriaf:

  • Mae'r model stentiau sy'n seiliedig ar gyd-reoli bwrdeistrefi yno, yn cael ei fabwysiadu gan fentrau eraill, nid oherwydd ei arloesedd ond oherwydd y gwersi a ddysgwyd.
  • Yn lle arolygu 25 bwrdeistref, arweiniodd profiad ato yn 89. Dim ond am fanteisio ar economi maint rheolaeth ar y cyd, ac wrth gwrs, defnyddio delweddau Google Earth fel cefnogaeth.
  • Arweiniodd yr arloesedd mewn adnoddau dynol lleol a chymheiriaid economaidd lle na fyddai eraill yn ceisio, ddangos bod pob doler a fuddsoddwyd gan y fwrdeistref, wedi'i adfer mewn llai na dwy flynedd a'i luosi chwe gwaith mewn refeniw mewn cyfnod o 10 mlynedd.
  • Mae'r bwrdeistrefi a gyflawnodd sylw llawn i'w tiriogaethau, ar hyn o bryd yn diweddaru gan ddefnyddio'r adnodd incwm a dderbyniant o'r diriogaeth gyfan, ac maent yn newid metadata cywirdeb ac ansawdd a geometreg.

Bron ar ddiwedd y prosiect, cyfarfûm eto â gurws sefydliad y wladwriaeth, a oedd yn dilysu rhai problemau yr oedd eu gwrthryfeloedd wedi'u cael, yr oeddent eisoes wedi cyhoeddi teitlau ohonynt ac wedi ymuno â'r system genedlaethol. Yn gyntaf, gyda naws awdurdodaidd, dywedon nhw wrthym y dylem drosglwyddo'r mapiau uchel. Pan wnaethon ni roi cyfeiriad iddyn nhw ei lawrlwytho trwy WFS fe wnaethon nhw ein gadael ni'n edrych fel estroniaid, yna fe ddangosodd un o'r dynion oedd yn ei bychanu iddyn nhw ddefnyddio gvSIG; Dywedodd wrthyn nhw y gallen nhw eu lawrlwytho oddi yno pryd bynnag roedden nhw eisiau. Newidiodd ei haerllugrwydd ei wyneb, a gwnaethom newid ein eironi am ryw drueni, yn ei sylw canlynol:

Esgusodwch fi, Don Golgi, yr hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd yw eich bod yn rhoi i ni y delweddau y gwnaethoch eu lawrlwytho o Google Earth.

Dewisiadau eraill i lawrlwytho delweddau o Google Earth: Cad-Ddaear y Plex-Ddaear. Rwy'n argymell y ddau.

Un Ymateb i "Fy mhrofiad wrth ddefnyddio Google Earth ar gyfer Cadastre"

  1. Methodoleg ddiddorol ar gyfer map stentiau ariannol, neu fap deniadol. Nid wyf yn credu ei fod yn berthnasol i stentiau amlbwrpas neu amlbwrpas.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.