A ddylem ni ddisodli'r gair "Geomatics"?

Gan ystyried canlyniadau arolwg diweddar, a gynhaliwyd gan Fwrdd Grŵp Gweithwyr Proffesiynol Geomateg (GPGB) RICS, mae Brian Coutts yn dilyn esblygiad y gair “Geomateg” ac yn dadlau bod yr amser wedi dod i ystyried newid

Mae'r gair hwn unwaith eto wedi datgelu ei ben "hyll". Yn ddiweddar, gwnaeth Bwrdd grŵp gweithwyr proffesiynol Geomateg (GPGB) RICS, fel y dywedasom, arolwg ar y defnydd o'r gair "Geomateg" i ddisgrifio'r hyn a arferai fod, yn ei sefydliad, yn rhannu Topograffeg a Hydrograffeg (LHSD) . Yn ddiweddar, dywedodd Gordon Johnston, Llywydd y sefydliad uchod, "na chafwyd digon o ymatebion i symud y mater ymlaen". Felly, mae'n ymddangos, o leiaf i rai, fod cymaint o wrthwynebiad yn parhau tuag at y term y gellid ei ystyried yn newid. Mae Geomateg wedi bod yn derm dadleuol ers ei gyflwyno yn 1998, ac mae wedi aros felly.

Dywedodd Jon Maynard, yn 1998, mai dim ond 13% yr Is-adran Tir a Hydrograffeg a bleidleisiodd o blaid y cynnig i newid yr enw i Gyfadran Geomateg, ac o'r 13% hwnnw, roedd 113 yn cefnogi'r cynnig a 93 yn gwrthwynebu . Os byddwn yn allosod y rhifau hynny mae'n dilyn, bryd hynny, bod tua 1585 o aelodau yn yr LHSD. Mae'r ffigurau a roddir yn gwneud 7,1 o aelodau o blaid a 5,9% yn erbyn, hynny yw, ffin o 1,2% o gyfanswm yr aelodaeth! Yn amlwg, nid dyna y gallai rhywun ei alw'n bleidlais bendant, na mandad ar gyfer newid, yn enwedig pan fydd un o'r farn nad oedd yr 87% wedi mynegi unrhyw farn.

Ble'r oedd y term Geomateg yn tarddu?

Tybir yn aml fod y term yn dod o Ganada ac wedi lledaenu'n gyflym yn Awstralia ac yn ddiweddarach yn y Deyrnas Unedig. Daeth y ddadl a arweiniodd, ym Mhrydain Fawr, at y cynnig i newid enwau'r cyrsiau arolygu yn y prifysgolion ac yn rhaniad y RICS er mwyn ymgorffori'r term newydd, yn amheus bryd hynny, a Mae'n gwneud y darlleniad yn hanfodion byd y topograffi yn ddiddorol. Mae'n ymddangos bod galwad Stephen Booth am "... hyrwyddo mwy ar yr hyn y mae Geomateg yn ei olygu ..." wedi mynd heibio yn 2011.

Er bod tystiolaeth anecdotaidd bod gair Geomateg wedi cael ei ddefnyddio ers mor gynnar â 1960, derbynnir yn gyffredinol y defnyddiwyd y term (geomatique yn y Ffrangeg gwreiddiol y mae geomateg yn gyfieithiad Saesneg iddo) mewn papur gwyddonol yn 1975 gan Bernard Dubuisson, geodesta Ffrengig a ffotogrametrydd (Gagnon a Coleman, 1990). Cofnodwyd bod y gair wedi cael ei dderbyn gan Bwyllgor Rhyngwladol yr iaith Ffrangeg yn 1977 fel diwinyddiaeth. Felly, nid yn unig yr oedd yn bodoli yn 1975, roedd ganddo hefyd ystyr! Er nad yw wedi'i ddiffinio'n benodol gan Dubuisson, disgrifir ei ystyr yn ei lyfr fel un sy'n gysylltiedig â lleoliad daearyddol a chyfrifiant.

Bryd hynny, nid oedd gan y term y derbyniad disgwyliedig. Nid tan i Michel Paradis, syrfëwr o Quebec, godi'r term, yr un a ddechreuodd gael ei ddefnyddio'n fwy helaeth. Aeth Prifysgol Laval â'r term defnydd academaidd yn 1986 gyda chyflwyniad rhaglen radd yn Geomateg (Gagnon a Coleman, 1990). O Quebec fe'i hymestynnwyd i Brifysgol New Brunswick, ac yna i Ganada i gyd. Mae'n debyg bod natur ddwyieithog Canada yn ffactor pwysig ar gyfer ei mabwysiadu a'i hymestyn yn y wlad honno.

Pam newid?

Mae'n syndod felly bod aelodau hŷn y proffesiwn topograffig, pan gyflwynwyd y term "Geomateg" ym Mhrydain, yn dadlau y gellid ei fabwysiadu a'i ddiffinio fel y gallai'r rhai a'i dewisodd ei addasu i'w hanghenion eu hunain. Y rhesymau a roddwyd am yr angen am newid oedd, yn gyntaf oll, i wella delwedd y topograffi trwy ei wneud yn fwy modern, gyda marchnad fwy a mabwysiadu technolegau newydd yn cael eu datblygu. Yn ail (ac, o bosibl, y pwysicaf) i wella atyniad y proffesiwn i ymgeiswyr rhaglenni arolygu prifysgolion yn y dyfodol.

Pam newid eto?

O edrych yn ôl, ymddengys ei fod yn ragolwg optimistaidd. Yn gyffredinol mae rhaglenni arolygu'r Brifysgol wedi cael eu hamsugno gan ysgolion peirianneg. Mae'r myfyrwyr, sy'n siarad yn rhifol, wedi parhau i ostwng, neu o leiaf wedi aros yr un fath, ac nid yw'r proffesiwn yn gyffredinol wedi mabwysiadu'r term i'w ymgorffori yn nheitlau'r practisau ac nid yw ychwaith wedi ei alw'n "geomateg". Yn ôl pob tebyg, nid yw'r cyhoedd yn gwybod beth mae Geomateg yn ei olygu. Mae'n ymddangos bod y defnydd o'r gair geomateg i ddisodli topograffeg y term, yn enwedig y topograffi daearol, wedi methu ym mhob cyfrif. Yn ogystal, mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw GPICS y RICS bellach yn argyhoeddedig bod geomateg yn derm yr ydych am barhau i'w ddefnyddio yn eich teitl.

Mae'r ymchwil a wnaed gan yr awdur yn 2014, a'r ffaith bod y GPGB wedi ystyried ei bod yn briodol codi'r mater, yn dangos bod o leiaf anfodlonrwydd gweddilliol o hyd â defnyddio'r gair geomateg fel disgrifydd ar gyfer ... rhywbeth. Nid ar gyfer y proffesiwn, yn sicr, gan ei fod yn dal i gael ei dderbyn yn eang fel "topograffi" neu "dopograffi'r ddaear." Mae hyn nid yn unig yn wir yn y Deyrnas Unedig, ond mae hefyd yn wir yn Awstralia a hyd yn oed yng Nghanada, lle dechreuodd y term. Yn Awstralia, mae'r gair geomateg wedi disgyn yn gyffredinol ac mae "gwyddoniaeth ofod," wedi'i ddisodli ei hun, sy'n cael ei ddisodli gan derm mwy diweddar a chynyddol gynyddol fel "gwyddoniaeth geo-ofodol."

Mewn llawer o daleithiau Canada, mae'r gair geomateg yn gysylltiedig â pheirianneg, gan awgrymu y gallai topograffi fod yn gangen arall o'r ddisgyblaeth honno. Mae hyn yn arbennig o wir ym Mhrifysgol New Brunswick, lle mae "Geomatics Engineering" wedi'i leoli ochr yn ochr â changhennau eraill peirianneg, fel peirianneg sifil a mecaneg.

Beth allai gymryd lle'r gair geomateg?

Felly, os yw'r gair geomateg yn gwneud ei gefnogwyr yn anhapus, pa derm allai ei ddisodli? Un o'r ffactorau cyffredin yn ei annerbynioldeb yw colli cyfeiriad at dopograffi. Os gallwch chi gael peirianwyr geomateg, a fyddai gennych syrfewyr geometrig? Mae'n debyg na fyddwn, byddwn yn awgrymu. Mae'n debyg y byddai hynny'n arwain at fwy o ddryswch.

O ystyried yr angen a'r gallu cynyddol i ddiffinio union leoliad neu leoliad popeth, mewn termau absoliwt a pherthnasol, daw'r gair "gofodol" i'r meddwl ar unwaith. Hynny yw, y lleoliad neu'r lleoliad yn y gofod. Os yw'r safle hwnnw yn y gofod, yna, o'i gymharu â ffrâm y blaned, mae'n dilyn bod geo-ofod yn dod yn ddewis naturiol. Gan mai gwybodaeth y penderfyniadau mewn perthynas â'r lleoliad yw craidd bod yn syrfëwr tir, gallu cynyddol offer lluosog gyda chywirdeb amrywiol i ddarparu data lleoliadol, yn ogystal â datblygiad parhaus y ceisiadau y gellir cymhwyso gwybodaeth o'r fath, mae'r proffesiwn yn tyfu mewn pwysigrwydd - y proffesiwn yw hwnnw'r Syrfëwr Geo-ofodol.

Er bod gan y "topograffi daearol" hanes hir a balch, mae'n debyg bod y cyfeiriad at y ddaear wedi goroesi ei ddefnyddioldeb a'i berthnasedd. Mae set sgiliau'r syrfëwr modern bellach yn caniatáu iddo ddefnyddio ei offer, yn ogystal â'i brofiad a'i ddealltwriaeth o gywirdeb, yn ogystal â chywirdeb cymharol mesuriadau o wahanol ffynonellau i ardaloedd cymhwyso ehangach, ymhell y tu hwnt i meysydd traddodiadol o »dopograffeg a chartograffeg». Mae angen cydnabod hyn bellach ond cynnal y cysylltiad â'r proffesiwn traddodiadol. Pan fydd angen disgrifydd cymhwyster i wahaniaethu'r hen dopograffydd daearol o'r nifer o weithgareddau eraill sy'n defnyddio topograffi yn eu teitlau, syrfëwr geo-ofodol yw'r term sy'n bodloni'r angen hwnnw.

Cyfeiriadau

Booth, Stephen (2011). Gwelsom y ddolen goll ond ni ddywedon ni wrth neb! Geomateg World, 19, 5

Dubuisson, Bernard. (1975). Ymarferwch y ffotograffau a desgiau Moyens yn deillio o Ordinateurs. (KJ Dennison, Trans.). Paris: Editions Eyrolles.

Johnston, Gordon. (2016). Enwau, normau a chymhwysedd. Geomateg World, 25, 1.

Gagnon, Pierre & Coleman, David J. (1990). Geomateg: dull integredig a systematig o ddiwallu anghenion gwybodaeth ofodol. Cyfnodolyn Sefydliad Arolygu a Mapio Canada, 44 (4), 6.

Maynard, Jon. (1998). Ystyriwyd geomateg-eich pleidlais. Arolygu'r Byd, 6, 1.

Cyhoeddwyd fersiwn wreiddiol yr erthygl hon yn 2017 Geomateg World Tachwedd / Rhagfyr

Un Ymateb i "A ddylen ni ddisodli'r gair 'Geomatics'?"

  1. Erthygl ragorol, gallwn ddod i gasgliadau am effaith technoleg newydd ar dueddiadau ar ddisgyblaethau mor hen â gwareiddiad ei hun: Daearyddiaeth, topograffeg a chartograffeg.
    Y peth pwysig am hyn yw sicrhau bod y termau a fabwysiadwyd yn wir, yn wydn dros amser a'u bod yn y pen draw yn adlewyrchu nodweddion y fasnach neu'r proffesiwn y mae'n ei ddisgrifio.
    I mi, mae'r geomantic bob amser wedi bod yn eisin braf ar y gacen, ond yn y pen draw mae yna eiriau sy'n dod a dod fel ffasiwn ac nid ydynt yn para dros amser. Rwy'n pwyso mwy ar wyddoniaeth geo-ofodol neu geowyddoniaeth yn unig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.