Defnyddio GIS i reoli ac atal dengue

Yn ein cyd-destun Mesoamericanaidd a throfannau'r byd yn gyffredinol, mae Dengue yn glefyd cyffredin yn ystod misoedd y tymor glawog. Mae'n sicr bod gwybod lle mae'r nifer uchaf o ddigwyddiadau yn digwydd yn ymarfer lle mae ceisiadau GIS yn cynnig canlyniadau gwerthfawr.mosgito

Rwy'n cofio, pan oeddwn i'n blentyn, nad oedd dengue yn angheuol fel y mae nawr; prin wythnos i ffwrdd gyda thwymynau, poen yn y cyhyrau, llawer o hylifau a'r gofid o fethu â chwarae gêm dda o bêl-droed yn y mwd gyda ffrindiau o'r gymdogaeth. Heddiw mae'n angheuol, os na fydd rhywun yn mynychu'r meddyg, gallant farw mewn dau ddiwrnod o gwymp platennau galw heibio.

Ond nid yw'n hawdd datrys problem dengue yn ardaloedd trefol Mesoamerica. Mae'r pryfyn melltigedig (Aedes aegypti) yn byw mewn dyfroedd llonydd glân, felly gall fod cymaint mewn teiar o lot gwag ag mewn pot o blanhigyn. Yn olaf, y ffordd i frwydro yn ei erbyn yw dinistrio deorfeydd ynghyd â mygdarthu. Heb wybodaeth ofodol, gall y gwaith hwn fod yn ddiddiwedd ac yn anghynhyrchiol.

Ymarfer diddorol wrth gymhwyso Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i ymchwilio i agweddau iechyd yw achos Taiwan. Yr amcan yw dadansoddi sut mae mosgitos heintiedig yn trosglwyddo rhwng cynefinoedd ac, yn y modd hwn, canfod y prif goridorau trawsyrru rhwng pob cyfnod amser. Felly, mae'r dimensiynau gofodol ac amserol yn cael eu hystyried ar yr un pryd.

Drwy sefydlu rhwydwaith ecolegol, gall ymchwilwyr nodi cynefin mosgitos heintiedig a chyfrifo llwybrau posibl eu symud a'u hatal rhag symud drwy'r coridorau hyn.

Mapiau Dengue

Yn ôl canlyniadau'r ymchwil hon, gan danseilio dwyster cysylltiad rhwydweithiau ecolegol trwy gyfyngu ar goridorau trosglwyddo mosgitos heintiedig, gellir rheoli lledaeniad twymyn dengue yn effeithiol. Y tri amcan ymchwil yw:

  • Defnyddio dadansoddiad rhwydwaith ecolegol i ganfod coridorau trosglwyddo allweddol yr amheuir eu bod yn symud mosgitos heintiedig yn ystod a rhwng pob cyfnod amser.
  • Gwneud yr argymhelliad yn ymwneud â gwahanol coridorau trosglwyddo allweddol i atal lledaeniad mosgitos heintiedig.
  • Mabwysiadu meddalwedd GIS i integreiddio'r data dadansoddi a'r canlyniadau ac i arddangos y wybodaeth ar y map.

O ganlyniad, gellir cael yr agweddau canlynol:

Gwasgariad amser-gofod twymyn dengue.

Pan ddaw at ymlediad gofod-amser yr epidemig dengue, mae symudiad dynol a symudiad mosgitos heintiedig yn rhwymol. Gadewch inni gofio nad yw radiws hedfan mosgito yn fwy na 100 metr, fel bod ffynonellau'r haint yn brydlon; felly ei ymlediad graddol. Os gellir canfod y llwybr, gall heddluoedd allanol ei gyfyngu. Felly, gellir canfod ac arddangos coridorau trosglwyddo allweddol mosgitos heintiedig gyda'r meddalwedd GIS, ac mae'r ardaloedd lle argymhellir dileu'r coridorau hefyd yn cael eu harddangos ar y platfform GIS i reoli lledaeniad yr epidemig. dengue.

 Ffynhonnell data

Cafodd data perthnasol o Ganolfannau Rheoli Clefydau Taiwan ei ddal, ei ddadansoddi, a'i arddangos ar blatfform GIS i chwilio am y prif goridorau trosglwyddo ar gyfer mosgitos heintiedig. Yn dilyn hynny, gwnaed yr argymhelliad i ddileu'r coridorau allweddol hyn i beryglu'r berthynas rhwng dwyster pob cynefin ac i gyflawni'r amcan o atal lledaenu.

Y Rhwydwaith amser-gofod ar gyfer cynefinoedd a Symud mosgitos heintiedig.

Mae'r rhwydwaith amser-gofod yn cynnwys haenau o nodau a llinellau yn bennaf, sy'n perthyn i wahanol gyfnodau amser. Mae pob nod yn nodi'r cynefin lle mae'r wyau mosgito i'w cael, mae'n cael ei greu yng nghanol y ffrâm gyfatebol yn yr haen. Ac mae pob llinell sy'n cysylltu dau nod yn cynrychioli coridor y ddau gynefin yn ystod cynnig y mosgito. Hefyd, gellir rhannu'r llinellau yn ddau fath o gyswllt sy'n cysylltu dau nod yn yr un cyfnod amser haen neu gyfnod amser haen gwahanol. Mae llinell solid yn cynrychioli'r coridor trawsyrru posibl yn yr un cyfnod, cyn belled â bod y ddau bwynt terfyn yn yr un haen cyfnod. Yn y cyfamser, mae llinell doredig yn cynrychioli'r coridor trosglwyddo posibl trwy ddau gyfnod, cyhyd â bod y ddau bwynt terfyn mewn gwahanol haenau amser. Mae'r rhwydwaith ecolegol o fosgitos dengue heintiedig wedi'i adeiladu yn unol â'r egwyddor uchod.
Twymyn Dengue

Cyfrifo pwysigrwydd pob cyswllt

Defnyddir y dadansoddiadau o fewn diffiniad y rhwydwaith ecolegol a'r dadansoddiad amser-gofod i ddiffinio ystyr pob dolen. At hynny, bydd nodi topolegau cyfagos yn ei gwneud hi'n bosibl diffinio'r berthynas treiglo fector.

Mathau a phriodoleddau cyswllt

Yn ôl nodweddion amserol y cysylltiadau yn yr un cyfnodau neu mewn gwahanol gyfnodau, a chanlyniadau'r dadansoddiadau sy'n cynnwys cyswllt byd-eang a chysylltiad lleol. Mae'r bond yn cael ei ystyried y pwysicaf oll. Mae elfen ynysig yn gyfystyr â'r coridor posibl ac allweddol ar gyfer trosglwyddo symudiad mosgitos heintiedig. Ar ben hynny, mae'r cyswllt yn yr un cyfnodau neu gyfnodau gwahanol yn datgelu dwyster gwahanol risg trosglwyddo. Mae arosodiad haenau o wahanol fathau o gysylltiadau â'r Meddalwedd GIS, yn caniatáu delweddu'r prif goridor trawsyrru a adeiladwyd yn yr un cyfnodau a gwahanol gyfnodau.

 

Yn yr achos hwn, cynhaliwyd yr ymarferiad gan ddefnyddio Pen-desg SuperGIS

 

Nid yw hyn yn newydd. Rydyn ni'n cofio mapiau Doctor Snow ar gyfer canfod dengue. Yn yr achos hwn, mae'r mynediad sydd gennym at dechnolegau yn wahanol ac yn hytrach na bod yn garthffosiaeth fel yn yr amseroedd hynny, mae'n fector

Am ragor o wybodaeth, gallwch weld tudalen Supergeo Technologies.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.