Cyfraith Ordinhad Tiriogaethol Guatemala, V4

image Mae pedwerydd fersiwn Cyfraith Ordinhad Tiriogaethol Guatemala ar gael, sef gwaith sy'n cynrychioli ymrwymiad a chefnogaeth llawer o bobl sy'n ymwneud â gwneud y cynnig newydd hwn yn ddogfen strwythuredig well.

Mae'r fersiwn hwn yn dal yn ddrafft, felly croesewir sylwadau.

ot guatemala

Mae'n gyflawn iawn, mae ganddo rai pynciau a gymerwyd o Gyfraith Sefydliad Tiriogaethol Honduras, a grëwyd yn y flwyddyn 2004, er bod llawer o welliannau, yn eu plith y System Genedlaethol o Wybodaeth Tiriogaethol Mae SINIT dan reolaeth y Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol IGN a Cadastre. Mae'n gwneud synnwyr oherwydd mai nhw yw'r endidau rheoleiddio.

Rwyf wedi fy nharo gan y bennod a neilltuwyd ar gyfer ariannu ar lefel genedlaethol a rhanbarthol fel bod cyllideb barhaol wrth weithredu'r gyfraith hon.

Yma rwy'n ei gopïo fel y mae.

TEITL IX
SYSTEM ARIANNU
PENNOD UNIQUE

Ariannu ar gyfer sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol
Erthygl 113. Natur y cefndir
Bydd y Wladwriaeth yn ymgorffori dyraniad cyllidebol blynyddol sy'n cyfateb i 0.5% o fuddsoddiad cyhoeddus, ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Genedlaethol Rheoli Tir a'r dyraniad i unedau technegol rhanbarthol ac adrannol system y cwningod, er mwyn cydymffurfio â'r pwerau a roddwyd iddynt. Yn aseinio'r gyfraith bresennol.
Bydd gweinyddu'r adnoddau a sefydlwyd yn y paragraff blaenorol yn cyfateb i'r Gyfarwyddiaeth Genedlaethol Cynllunio a Datblygu Tiriogaethol
Erthygl 114. Cronfa Genedlaethol ar gyfer Cynllunio a Datblygu Tiriogaethol
Yn creu'r Gronfa Genedlaethol ar gyfer Cynllunio a Datblygu Tiriogaethol a fydd yn gweithredu yn ystod y cyfnod ariannol canlynol wrth i'r Gyfraith hon ddod i rym.Bydd gan y gronfa hon y diben o gyfrannu at ariannu dylunio, paratoi, gweithredu a gwerthuso offerynnau cynllunio ar gyfer yr ardal leol o gynllunio a datblygu tiriogaethol trwy weithredu camau strategol i gefnogi'r Bwrdeistrefi sydd ei angen.
Bydd gweinyddu'r gronfa yn cyfateb i Gyfarwyddyd Cenedlaethol Cynllunio a Datblygu Tiriogaethol ar gyfer y bydd yn ymhelaethu ar reoliad arbennig, mewn cyfnod nad yw'n fwy na'r diwrnodau busnes 120 ar ôl i'r gyfraith hon ddod i rym.
Erthygl 115. Amcanion y Gronfa
Bydd gan y Gronfa Genedlaethol ar gyfer Cynllunio a Datblygu Tir yr amcanion canlynol:
• Cefnogi'r DNODT ac unedau technegol rhanbarthol ac adrannol system y cyngor wrth gyflawni'r swyddogaethau a ddatganwyd yn y gyfraith hon
• Cefnogi'r Llywodraethau Bwrdeistrefol a'u cymdeithasau wrth iddynt arfer eu swyddogaethau ar gyfer gweithredu'r offerynnau cynllunio y darperir ar eu cyfer yn y Gyfraith hon;
• Cryfhau a chyfrannu at foderneiddio sefydliadol llywodraethau lleol neu eu cymdeithasau yn y maes micro-ranbarthol cyfatebol.
• Darparu adnoddau ar lefel leol ar gyfer gweithredu'r offerynnau dadansoddi, gwerthuso a chyfranogi a sefydlwyd yn y gyfraith hon.
• Cefnogi'r Llywodraethau Bwrdeistrefol a'u cymdeithasau wrth hyrwyddo, cynhyrchu, ehangu ac ail-gylchu galluoedd cynhyrchiol ar lefel leol, yn unol â chyfeiriadedd cynlluniau defnydd tir a datblygu tiriogaethol
• Hyrwyddo a chefnogi datblygiad offerynnau ar gyfer cynllunio defnydd tir ar y lefelau cenedlaethol, rhanbarthol, adrannol a dinesig;
• Cynhyrchu profiadau wrth ymhelaethu ar gynlluniau rhannol, lleol a sectoraidd sy'n caniatáu datrys gwrthdaro defnydd tir penodol;
• Annog modelau defnydd tir ar y lefelau dinesig, trefol a chymunedol;
• Perfformio prosesau iawndal ariannol o ganlyniad i gaffael tir ar gyfer datblygu prosesau cynllunio defnydd tir ar y lefel ddinesig;
• Cryfhau creu a chyfuno'r System Gwybodaeth Tiriogaethol Genedlaethol;
• Creu rhaglen genedlaethol i gryfhau adnoddau dynol ym maes trefniant tiriogaethol ar y gwahanol lefelau a meysydd gweithredu.
Erthygl 116. Asedau'r Gronfa
Bydd Merlod y Gronfa Genedlaethol ar gyfer Cynllunio a Datblygu Tir yn cael eu cyfansoddi fel a ganlyn:
1. Cyfraniad cychwynnol o Gyllideb Gyffredinol y Wladwriaeth, a fydd yn gyfystyr â PHUM MILIWN O DDATRAU'R UNEDAU UNEDIG O AMERICA ($ 5,000.000.00);
2. Rhoddion gan unrhyw endid cenedlaethol neu dramor;
3. Cyfraniad gan unrhyw ffynhonnell genedlaethol neu allanol arall
Erthygl 117. Eithrio rhag talu trethi
Bydd y Gronfa Datblygu a Datblygu Tir Genedlaethol wedi'i heithrio rhag talu pob math o drethi o natur ariannol neu ddinesig.
Erthygl 118. Y Gronfa Buddsoddi Tiriogaethol
Creu'r Gronfa Fuddsoddi Tiriogaethol a fydd yn dod i rym y cyfnod ariannol nesaf o ddod i rym y Gyfraith hon.Bydd gan y gronfa hon y diben o gyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy'r tiriogaethau trwy fuddsoddi mewn prosiectau a rhaglenni datblygiad economaidd, cymdeithasol , amgylcheddol, gwledig, trefol, isadeileddol a sefydliadol, sy'n cael eu hystyried yng nghynlluniau cynllunio a datblygu tiriogaethol yr ardaloedd rhanbarthol a lleol a sefydlwyd yn y gyfraith hon.
Bydd gweinyddu'r gronfa yn cyfateb i'r Cyngor Cenedlaethol dros Ddatblygu Trefol a Gwledig er mwyn iddo ymhelaethu ar reoliad arbennig, mewn cyfnod nad yw'n fwy na'r diwrnodau busnes 120 ar ôl i'r gyfraith hon ddod i rym.
Cronfa Ymddiriedolaeth Erthygl 119
Bydd Cronfa Dreftadaeth y Wladfa fel a ganlyn:
• Gyda'r eitemau a ddyrannwyd yn y gyllideb reolaidd, drwy'r dadansoddiad a'u neilltuo
y cyllidebau blynyddol ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus y Weinyddiaeth Genedlaethol yn y gwahanol ardaloedd rhanbarthol yn unol â darpariaethau eu priod offerynnau cynllunio;
• Rhoddion gan unrhyw endid cenedlaethol neu dramor;
• Cyfraniad gan unrhyw ffynhonnell genedlaethol neu allanol arall
Articulo 120.
Bydd y Gronfa Fuddsoddi Tiriogaethol wedi'i heithrio rhag talu pob math o drethi o natur gyllidol neu ddinesig.

Gallwch ei lawrlwytho'n gyfan gwbl, a gweld rhai adnoddau ychwanegol ar y we

Atebion 2 i "Cyfraith Sefydliad Tiriogaethol Guatemala, V4"

 1. Mae'r pwynt hwn, «Cyflawni prosesau iawndal ariannol sy'n deillio o gaffael tir ar gyfer datblygu prosesau cynllunio tiriogaethol ar y lefel ddinesig», fel y Cod Bwrdeistrefol yn gwahodd amwysedd: mae ganddo ddefnydd diwahân, yn drysu rhwng «darn o dir »A» Tiriogaeth »; Mae'n addas ar gyfer camddealltwriaeth.

 2. Dydd da.

  Diddorol y drafft o Gyfraith Sefydliad Tiriogaethol Guatemala. A diolch am dderbyn sylwadau gan y darllenydd.
  Fy sylw i yw y dylai enw'r Gyfraith fod yn Rheoli a Datblygu Tir. Ac y dylai fod lle i gyfranogiad y bobl o ran tendro cynigion ar gyfer prosiectau datblygu tiriogaethol ac y dylai fod yn gyfreithiol er mwyn rhoi cyfle i bobl sy'n adeiladu syniadau ardderchog ac mae llawer ohonynt yn codi o'r myfyrwyr sy'n gwneud traethodau ymchwil yn seiliedig ar y math hwn o brosiect, fel myfyrwyr Peirianneg Sifil.
  Diolch yn fawr iawn am eich sylw.
  Cofion gorau
  Atte.
  Rosangell Belén Morales
  Gradd mewn Addysgeg a Gweinyddu Addysgol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.