Faint yw'r tir sy'n werth yn eich dinas?

Cwestiwn eang iawn a all sbarduno ymatebion lluosog, llawer ohonynt hyd yn oed yn emosiynol; llawer o newidynnau p'un a yw'n dir gydag adeilad neu hebddo, cyfleustodau neu lot ardal nodweddiadol. Byddai tudalen lle y gallem wybod gwerth y tir mewn ardal benodol o'n dinas, yn ddi-os yn help mawr i agweddau sy'n ymwneud â'r stentiau, y farchnad eiddo tiriog neu gynllunio defnydd tir.

Hyd yn hyn, mae'r fenter wedi creu argraff arnaf «Map o Werthoedd Tir yn America Ladin«, Sy'n ceisio'r pwrpas hwn, o dan ddull cydweithredol a chymhwyso technoleg mapio gwe. Mae'n debygol y bydd yn feincnod yng nghyd-destun America Ladin, o leiaf mewn dinasoedd pwysicach, yn enwedig oherwydd y dull cymharol rhwng rhanbarthau a gwledydd.

Arloesi cydweithredol

Yn ei argraffiad 2018, mae'n cyflwyno diweddariad o'r hyn a ddechreuodd ddwy flynedd yn ôl: systemateiddio gwerthoedd priddoedd trefol y gwahanol ddinasoedd yn America Ladin y mae'r farchnad yn gyfrifol amdanynt. Y natur benodol, a'r ffaith y gall gynhyrchu balchder neu edmygedd, yw ei fod yn fenter gydweithredol ac yn rhad ac am ddim. Cymryd rhan ym mhob math o wirfoddolwyr sy'n darparu darn sy'n helpu i gwblhau'r posau hyn sy'n ymddangos weithiau parthau geo-economaidd ein gwledydd. Mae'r agoriad wedi'i anelu at bobl sy'n gysylltiedig â'r byd academaidd, gweithwyr proffesiynol, gwerthwyr tai go iawn a swyddogion cyhoeddus, yn ogystal â sefydliadau cyhoeddus a phreifat sy'n gysylltiedig â rheoli polisïau tir. Mae'n gwbl rhad ac am ddim ac yn annibynnol ar unrhyw ddiddordeb economaidd neu wleidyddol a allai roi pwysau ar y trefnwyr neu eu gosod wrth osod prisiau penodol.

Mae'r prosiect hwn yn cyfrif gyda dau rifyn blaenorol, un yn y 2016 ac un arall yn y 2017. Diolch i'r gweithiau hyn, casglwyd cyfanswm bras o ddata gerenferenced 7,800 o wledydd 16 sy'n wahanol i'r rhanbarth.

Pwysigrwydd gwybod gwerth tir trefol

Yn wyneb yr arloesedd hwn, mae cwestiynau'n codi pam ei fod yn angenrheidiol neu lle byddai'n ddefnyddiol gwybod faint o dir mewn ardal benodol. Gall bodolaeth cronfa o wybodaeth ar y pwnc hwn helpu i uno meini prawf wrth gynllunio polisïau cyhoeddus ac ymestyn cynllun rheoli tiriogaethol penodol ar gyfer dinasoedd pwysicaf y rhanbarth. Bydd mesur o gynllunio trefol, fel grŵp o dai cymdeithasol, yn ennill mwy o gyfreithlondeb pe bai'n cael ei gynnal mewn sawl gwlad o dan reolau penodol; Heb sôn am brosiectau sy'n cynnwys diystyru, cyfiawnhad ac iawndal.

Mapio

Un o brif nodweddion y prosiect hwn yw'r posibilrwydd bod nifer fawr o bobl yn cyfrannu data am ddim drwy'r Rhyngrwyd.

Rydym wedi clywed llawer amdano Crowdfunding fel ffordd o godi neu fuddsoddi mewn prosiect fel y gellir ei gyflawni. Maent yn bobl, cwmnïau neu sefydliadau sy'n adneuo'r arian fel y gall rhywun arall barhau â'u hamcanion, gan fanteisio ar botensial y we. Gyda'r crowdsourcing mae mecanwaith sydd bron yn gyfartal yn digwydd, nid yr unig wahaniaeth a gyfrannodd yw arian ond data neu wybodaeth ac mae hynny'n trawsnewid yr un a roddodd y wybodaeth mewn rhan gydweithredol o'r prosiect. Gellir deall y cyfieithiad fel "cydweithredu torfol". Mewn ffordd synthetig, mae'n gyfraniad enfawr, cyson, rhydd, agored a hawdd ei gyrraedd, ac mae ei ffocws ar geolocation wedi dod i ben yn y pen draw baglu.

Pedwar defnydd y gellir eu rhoi i'r offeryn hwn

  • Rhoddir y swyddogaeth gyntaf o fewn persbectif academaidd. Gellir ei ddefnyddio fel newidyn gwybodaeth cywir a chywir iawn wrth greu ystadegau cymharol. Er enghraifft, gall y posibilrwydd o gael mynediad i gartref fod yn agwedd i'w hystyried wrth ddadansoddi lefel bywyd person penodol; os oes gennym ddata unedig rhanbarthol uchod, gallwn gymharu'r safon byw ymhlith trigolion Buenos Aires yn wahanol i weddill dinasoedd yr Ariannin, i enwi achos.
  • Maes arall lle gellir defnyddio'r map gwerth hwn yw ar gyfer cadastre cyllidol. Bob blwyddyn mae llywodraethau lleol fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i ddata'r farchnad ddiweddaru gwerthoedd y parthau geo-economaidd, y mae'n rhaid diweddaru'r arfarniad gyda nhw a chasglu trethi. Fel arfer mae hyn yn gofyn am ymgynghori â gwerthoedd cwmnïau eiddo tiriog, gwerthiannau dibynadwy yn y Gofrestrfa Eiddo, cyhoeddiadau gwerthu yn y cyfryngau, ac ati. Wel mae hon yn ffynhonnell briodol iawn ar gyfer hyn; Ni fyddai'n rhyfedd bod gweithwyr trefol sy'n dioddef gyda'r mater hwn yn diweddaru eu data yma er mwyn peidio â chael eu gadael allan o'r hyn y mae eraill yn ei wneud i hwyluso eu hymchwiliad.  Rhaid imi egluro mai gwerthoedd y farchnad yw'r gwerthoedd hyn a chyfeirio at y tir yn unig, nid ydynt yn cynnwys gwerth yr adeilad.
  • Mae trydedd ffordd yn gysylltiedig â'r un flaenorol, ond o dan ddull symud y farchnad; yn enwedig oherwydd dim ond trwy edrych ar y map mae'n bosibl penderfynu ym mha ran o'r ddinas y mae'r eiddo'n symud fwyaf; Er gwell neu er gwaeth, gall y wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol hyd yn oed i annog buddsoddiad neu i nodi gwybodaeth heb ei datgan. Gellir lawrlwytho'r gronfa wybodaeth, ac mae'r data'n cynnwys manylion y gellir eu defnyddio at fwy o ddibenion, megis ystod ardal y lot, gwasanaethau sydd ar gael, ffynhonnell y data a'r defnyddiwr a'i darparodd.
  • Yn olaf, ac efallai ar lefel ychydig yn fwy delfrydol, mae'r math hwn o offeryn yn parhau i ddileu rhwystrau. Er bod globaleiddio, a anogir gan y Rhyngrwyd a ffurfiau newydd o gyfathrebu, yn paratoi'r ffordd yn sylweddol, mae prosiectau fel Map gwerthoedd pridd America Ladin yn cydweithio â chryfhau cysylltiadau rhwng pobl o wahanol genhedloedd a unwyd gan ddisgyblaeth gyffredin .

Mae gan wireddu'r prosiect hwn ei deilyngdod yn y mentrau yn y Sefydliad Polisi Tir Lincoln sy'n ceisio ehangu ei gyfranogiad a'i bresenoldeb yn America Ladin a'r Caribî trwy hyrwyddo mentrau addysgol a gwyddonol a gwahanol fathau o brosiectau lledaenu.

Gweler tudalen map gwerthoedd

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.