Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-lywydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang. Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad Arsyllfa India yng Nghynhadledd India GeoSmart yn Hyderabad ddydd Mawrth.

Llwyfan data agored ar gyfer cadwraeth amgylcheddol, lansiad datblygu cymunedol

Lansiodd y Sefydliad Diogelwch Ecolegol (FES), corff anllywodraethol sy'n gweithio ar warchod adnoddau coedwig, tir a dŵr yn y canolfannau, ei blatfform data agored o'r enw Arsyllfa India ar ddiwrnod cyntaf cynhadledd GeoSmart India, yr dydd Mawrth

Lt Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-lywydd Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Byd-eang y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) -GGIM) yn bresennol ar yr achlysur.

Mae Arsyllfa India yn casglu mwy na 1,600 haen o ddata ar baramedrau cymdeithasol, economaidd ac ecolegol mewn un lle. Mae ar gael am ddim i sefydliadau cymdeithas sifil, myfyrwyr, adrannau'r llywodraeth a dinasyddion, ac mae'n cynnwys 11 offeryn technolegol sy'n helpu i ddeall y wladwriaeth a chynllunio ymyriadau i warchod coedwigoedd, adnewyddu adnoddau dŵr a gwella bywoliaethau mewn cymunedau. .

Gall yr offer hyn weithio all-lein ar ffonau smart ac maent ar gael mewn ieithoedd lleol gyda chodau hawdd eu dehongli a gall pobl lled-lenyddol hyd yn oed eu defnyddio. Er enghraifft, mae'r Offeryn Asesu ac Adfer Tirwedd Cyfansawdd, neu CLART, yn helpu i nodi'r ardaloedd gorau ar gyfer ail-lenwi dŵr daear o dan gynllun MGNREGA. Mae GEET, neu System Olrhain Hawliau GIS, yn creu ymwybyddiaeth am hawliau cymunedau ymylol trwy fonitro cymhwysedd ar lefel aelwydydd. Yn yr un modd, mae'r Blwch Offer Rheoli Coedwig Integredig, neu IFMT, yn cynnwys offer sy'n helpu i gasglu a dadansoddi data ac yn helpu adrannau coedwigaeth i baratoi cynlluniau gwaith tymor hir.

Ar achlysur y lansiad, dywedodd Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol FES: «Mae angen golwg panoramig ar weithio ar faterion coedwig, tir a dŵr, gan fod yr adnoddau hyn yn ymestyn ar draws ffiniau dynol ac mae golygfa ofodol yn helpu'r strategaeth o cadw rhywogaethau sydd dan fygythiad, cadwraeth adnoddau fel dŵr a biomas ac echdynnu adnoddau ar gyfer anghenion dynol. Mae delweddau lloeren yn cynnig golygfa well na llygad aderyn. Yn aml, mae setiau data, algorithmau ac offer helaeth ar gael mewn amrywiaeth o sefydliadau, ond yn anhygyrch i weithwyr proffesiynol ac unigolion, yn enwedig mewn ffordd ddealladwy. Trwy'r fenter hon, mae FES nid yn unig yn helpu llunwyr polisi a gweinyddwyr i wneud penderfyniadau cadarn, ond hefyd yn hyfforddi pobl mewn pentrefi ac ardaloedd anghysbell i adeiladu dyfodol disglair iddynt eu hunain » .

“Mae angen datblygu cynaliadwy a chynhwysol a byddai technoleg fodern yn chwarae rhan fawr ynddo. Mae Datblygu Cynaliadwy yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ond yn ei hanfod, mae'n ceisio cysoni gwahanol anghenion a dyfeisio atebion tymor hir penodol, ”meddai Thorat yn gynharach, gan bwysleisio ei bod yn bwysig sylweddoli, yng nghyd-destun cynaliadwyedd. bod ôl troed ecolegol y tlawd yn fach, bod newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth yn effeithio ar y tlawd yn fwy na'r cyfoethog.

Meddai Burmanje: “Mae angen cydweithredu byd-eang eang yn y sector geo-ofodol i feithrin arloesedd, meithrin deinameg. Mae grŵp o unigolion sy'n ehangu yn cynhyrchu mwy o effaith ar wybodaeth geo-ofodol. Mae UNGGIM yn chwarae rhan flaenllaw yn hyn o beth, gan gydnabod yr angen am ddata geo-ofodol ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae'n bwysig i'r sector cyhoeddus ailddiffinio ei hun yn y tsunami hwn o ddata ».

Am FES

 Mae FES yn gweithio tuag at warchod natur ac adnoddau naturiol trwy weithredu ar y cyd cymunedau lleol. Hanfod ymdrechion FES yw lleoli coedwigoedd ac adnoddau naturiol eraill o fewn y ddeinameg economaidd, cymdeithasol ac ecolegol sy'n bodoli mewn tirweddau gwledig. Ym mis Medi 2019, roedd FES yn gweithio gyda 21,964 o sefydliadau pentref mewn 31 rhanbarth o wyth talaith, gan helpu cymunedau pentrefi i amddiffyn 6.5 miliwn erw o dir cyffredin, gan gynnwys tir gwastraff, tir coedwig diraddiedig a thir pori Panchayat , gan gael effaith gadarnhaol ar 11.6 miliwn o bobl. Mae FES yn cefnogi'r Panchayats a'u his-bwyllgorau, pwyllgorau coedwigaeth pentref, pwyllgorau jyngl gramya, cymdeithasau defnyddwyr dŵr a phwyllgorau basn i wella llywodraethu adnoddau naturiol. Waeth beth yw ffurf y sefydliad, mae'r sefydliad yn ymdrechu i gael aelodaeth gyffredinol a mynediad cyfartal i fenywod a'r tlawd wrth wneud penderfyniadau.

Cysylltwch â:

Debkanya Dhar Vyavaharkar

debkanya@gmail.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.