Beth yw isolinau - mathau a chymwysiadau

Llinell gyfuchlin yw llinell sy'n ymuno â dibenion o werth cyfatebol. Mewn cartograffeg, daw isolinau ynghyd i nodi uchder cyfatebol uwchlaw lefel safonol, fel lefel y cefnfor ar gyfartaledd. Mae map cyfuchlin yn ganllaw i gynrychioli uchafbwyntiau daearyddiaeth tiriogaeth gan ddefnyddio llinellau. Fe'i defnyddir yn rheolaidd i ddangos uchder, gogwydd a dyfnder y cymoedd a llechweddau. Gelwir y gofod rhwng dau gyfuchlin gefn wrth gefn ar fap yn siâp canolradd ac mae'n dangos y gwahaniaeth ar y brig.

Gydag ArcGIS gallwch ddysgu defnyddio isolinau yn well, felly gall map gyfathrebu wyneb tri dimensiwn unrhyw diriogaeth ar fap dau ddimensiwn. Trwy ddehongli'r map o isolinau neu gyfuchliniau, gall y cleient ddehongli llethr yr wyneb. P'un a yw'n ddyfnder neu'n uchder ardal, gall geofformau siarad am ddaeareg yr ardal. Mae'r gofod rhwng dau isolîn ar hyd y llinellau yn rhoi data sylweddol i'r cwsmer.

Gall y llinellau fod yn blygu, yn syth neu'n gyfuniad o'r ddau nad ydyn nhw'n croesi ei gilydd. Cyfeiriad yr uchder a ddangosir gan yr isolinau yn gyffredinol yw uchder cyfartalog y cefnfor. Mae'r gofod dilyniannol rhwng yr isolinau yn dynodi gogwydd yr arwyneb sy'n cael ei astudio ac fe'i gelwir yn "interim". Rhag ofn bod yr isolinau wedi'u gwasgaru'n gadarn, byddant yn dangos gogwydd oblique. Ar y llaw arall, os dangosir yr isolinau ymhell oddi wrth ei gilydd, mae sôn am lethr cain. Dangosir nentydd, dyfrffyrdd mewn cwm fel "v" neu "u" ar fap o gromliniau.

Fel rheol, rhoddir enwau i'r cromliniau gyda'r rhagddodiad "iso" sy'n golygu "cyfwerth" mewn Groeg, yn ôl y math o newidyn sy'n cael ei fapio. Gellir mewnosod y rhagddodiad «iso» â «isallo» sy'n penderfynu bod y llinell ffurf yn ymuno lle mae newidiadau amrywiol yn digwydd ar gyflymder tebyg yn ystod cyfnod penodol o amser. Er gwaethaf y ffaith bod y term cromlin yn cael ei ddefnyddio'n gyffredinol, defnyddir enwau eraill yn aml mewn meteoroleg, lle mae tebygolrwydd mwy nodedig o ddefnyddio mapiau topograffig gyda sawl ffactor ar unrhyw adeg benodol. Yn yr un modd, mae lleoedd a chyfuchliniau sydd wedi'u gwahanu'n gyfartal yn dangos tueddiadau unffurf.

Hanes yr isolinau

Mae'r defnydd o linellau sy'n cysylltu pwyntiau o werth cyfatebol wedi bod o gwmpas ers amser maith er gwaethaf y ffaith eu bod yn cael eu hadnabod gan wahanol enwau. Gwnaed y defnydd cyntaf a gofnodwyd o linellau cyfuchlin i ddangos dyfnder dyfrffordd Spaarne ger Haarlem gan Iseldirwr o'r enw Pieter Bruinsz ym 1584. Bellach gelwir ynysoedd sy'n arwydd o ddyfnder cyson yn "isobathiaid." Trwy gydol y 1700au, defnyddiwyd llinellau mewn diagramau a mapiau i amlinellu dyfnderoedd a meintiau cyrff dŵr ac ardaloedd. Defnyddiodd Edmond Halley ym 1701 linellau cyfuchlin isogonal gydag amrywiaeth fwy deniadol. Defnyddiodd Nicholas Cruquius isobathiaid gyda chanolradd sy'n cyfateb i 1 fathom i ddeall a darlunio gwely dyfrffordd Merwede ym 1727, tra bod Philippe Buache wedi defnyddio cyfnod canolradd o 10 fath ar gyfer y Sianel Saesneg ym 1737. Yn 1746 Defnyddiodd Domenico Vandelli linellau cyfuchlin i amlinellu'r wyneb, gan lunio'r canllaw ar gyfer Dugiaeth Modena a Reggio. Yn 1774 cynhaliodd y prawf Schiehallion i feintioli trwch y Ddaear ar gyfartaledd. Defnyddiwyd y syniad o isolinau i archwilio llethrau mynyddoedd fel tystiolaeth. O'r fan honno, daeth defnyddio isolinau ar gyfer mapio yn strategaeth gyffredin. Defnyddiwyd y strategaeth hon ym 1791 gan JL Dupain-Treil i gael canllaw i Ffrainc ac ym 1801 defnyddiodd Haxo ar gyfer ei fusnesau yn Rocca d'Aufo. Ers hynny, bu defnydd cyffredinol o isolinau ar gyfer mapio a chymwysiadau gwahanol.

Yn 1889 cynigiodd Francis Galton yr ymadrodd "isogram" fel ffynhonnell persbectif ar gyfer llinellau sy'n dangos unffurfiaeth neu gymaroldeb mewn uchafbwyntiau goddrychol neu feintiol. Yn gyffredinol, defnyddir y termau "isogon", "isoline" ac "isarithm" i gynrychioli isolinau. Mae'r ymadrodd "isoclins" yn cyfeirio at linell sy'n cael ffocws ynghyd â gogwydd cyfatebol.

Mathau a chymwysiadau isolinau

Defnyddiwyd ynysoedd yn helaeth mewn mapiau a chynrychioliadau o wybodaeth graffig a mesuradwy. Gellir tynnu llinellau cyfuchlin fel trefniant neu fel golwg proffil. Yr olygfa wastad yw cynrychiolaeth y canllaw, fel y gall y gwyliwr ei weld oddi uchod. Mae'r olygfa proffil yn baramedr yn rheolaidd sy'n cael ei aseinio'n fertigol. Er enghraifft, gellir mapio tirweddau ardal fel trefniant neu drefniant o linellau, tra gellir gweld llygredd aer yn y rhanbarth fel golygfa broffil.

Os dewch o hyd i lethr serth iawn mewn canllaw, fe welwch fod yr isolinau wedi'u huno mewn cyfuchlin o siapiau "cludo". Ar gyfer y sefyllfa hon, weithiau mae gan y llinell gyfuchlin olaf farciau graddio sy'n dynodi tir isel. Mae dyodiad hefyd yn cael ei ddangos trwy gyfuchliniau sy'n agos at ei gilydd ac, bron iawn, a ydyn nhw'n cysylltu â'i gilydd neu yn sefydlog.

Defnyddir llinellau cyfuchlin mewn gwahanol feysydd, i ddangos llawer o wybodaeth am leoliad. Beth bynnag, gall y termau a ddefnyddir i enwi'r isolinau newid yn ôl y math o wybodaeth y siaredir â hwy.

 Ecoleg:  Defnyddir isopleths i ffurfio llinellau sy'n dangos newidyn na ellir ei amcangyfrif ar un pwynt, fodd bynnag, mae'n is-gwmni o wybodaeth sy'n cael ei chasglu mewn ardal fwy, er enghraifft, trwch y boblogaeth.

Yn gyfatebol, yn amgylchedd Isoflor, defnyddir isoplette i gysylltu ardaloedd ag amrywiaethau organig cymharol, sy'n dangos enghreifftiau o gludiant a phatrymau mathau o anifeiliaid.

Gwyddor yr amgylchedd: Mae gwahanol ddefnyddiau o isolinau mewn gwyddoniaeth ecolegol. Mae mapiau trwch llygredd yn werthfawr ar gyfer arddangos ardaloedd â lefelau llygredd uwch ac is, lefelau sy'n caniatáu i'r tebygolrwydd y bydd llygredd yn cynyddu yn y rhanbarth.

Defnyddir isoplates i ddangos dyodiad cyrydol, tra bod isobelas yn cael eu defnyddio i ddangos lefelau halogiad cyfergyd yn yr ardal.

Defnyddiwyd y syniad o linellau cyfuchlin mewn ffurfiau plannu a rhychu, y gwyddys eu bod yn lleihau dadelfennu pridd i raddau rhyfeddol yn y tiriogaethau, ar hyd ymylon dyfrffyrdd neu gyrff eraill. o ddŵr

Gwyddorau cymdeithasol: defnyddir llinellau cyfuchlin yn aml mewn cymdeithasegwyr, i arddangos mathau neu i ddangos ymchwiliad cymharol i newidyn mewn tiriogaeth benodol. Mae enw'r llinell ffurflen yn newid gyda'r math o ddata y mae'n gweithio gyda hi. Er enghraifft, mewn economeg, defnyddir isolinau i gynrychioli uchafbwyntiau a all newid dros diriogaeth, yn debyg i isodapane sy'n siarad am gost amser symud, mae isotim yn cyfeirio at gost cludo o ffynhonnell y deunydd crai, h.y. Mae Isoquant yn sôn am gynyddu faint o ddefnydd o wybodaeth ddewisol sy'n cael ei gynhyrchu

Ystadegau: Mewn profion mesuradwy, defnyddir isolinau i gael y dulliau ynghyd ag amcangyfrif trwch tebygolrwydd, a elwir yn llinellau isodensity neu isodensanes.

Meteoroleg: Mae gan ynysoedd ddefnydd mawr mewn meteoroleg. Mae'r wybodaeth a gafwyd o'r gorsafoedd hinsoddol a'r lloerennau hinsoddol, yn helpu i wneud mapiau o gyfuchliniau meteorolegol, sy'n dynodi amodau hinsoddol fel dyodiad, grym niwmatig yn ystod cyfnod o amser. Defnyddir isothermau ac isobars mewn nifer o setiau o orchuddion i arddangos gwahanol gydrannau thermodynamig sy'n dylanwadu ar amodau hinsoddol.

Astudiaeth tymheredd: Mae'n fath o isoline sy'n cysylltu'r pwyntiau â'r tymereddau cyfatebol, o'r enw isothermau a gelwir y tiriogaethau sy'n rhyng-gysylltu ag ymbelydredd cyfatebol sy'n canolbwyntio ar yr haul yn isohel. Gelwir ynysoedd, sy'n cyfateb i'r tymheredd blynyddol cyfartalog, yn isogeothermau a gelwir y rhanbarthau sy'n gysylltiedig â thymheredd gaeaf cyfartalog neu gyfwerth yn isochemicals, tra bod tymheredd cyfartalog yr haf yn cael ei alw'n isothere.

Astudiaeth gwynt: Mewn meteoroleg, gelwir llinell gyfuchlin sy'n cysylltu â'r wybodaeth am gyflymder awel gyson yn isotach. Mae isogon yn dynodi awel gyson

Glaw a lleithder: Defnyddir sawl term i enwi isolinau sy'n dangos pwyntiau neu ardaloedd â glawiad a chynnwys mwd.

 • Isoyet neu Isoyeta: dangos glawiad lleol
 • Isochalaz: maent yn llinellau sy'n dangos tiriogaethau gyda stormydd gwair yn digwydd eto.
 • Isobront: Canllawiau ydyn nhw sy'n dangos yr ardaloedd a gyflawnodd weithred y storm ar yr un pryd.
 • Isoneph dangos lledaeniad cwmwl
 • Isohume: maent yn llinellau sy'n uno'r tiriogaethau â glynu'n gymharol gyson
 • Isodrostherm: Yn dangos ardaloedd â sefydlogi neu gynyddu pwyntiau gwlith.
 • Isopectig: yn dynodi lleoedd â dyddiadau dosbarthu iâ gwahaniaethol, tra bod isotac yn cyfeirio at ddyddiadau dadrewi.

Pwysedd barometrig: Mewn meteoroleg, mae ymchwil pwysau aer yn hanfodol i ragweld dyluniadau hinsawdd yn y dyfodol. Mae pwysau barometrig yn gostwng i lefel y cefnfor wrth ei arddangos ar linell. Mae isobara yn llinell sy'n uno'r ardaloedd â phwysau hinsoddol cyson. Mae isoallobars yn ganllawiau sydd â newid pwysau am gyfnod penodol o amser. Felly, gellir ynysu'r isoallobars yn y ketoallobars a'r anallobars, sy'n dynodi gostyngiad yn y cynnydd mewn newid pwysau ar wahân.

Thermodynameg a pheirianneg: Er bod y meysydd dwysfwyd hyn weithiau'n cynnwys llinell ganllaw, maent yn darganfod eu defnydd wrth gynrychioli graffig gwybodaeth a graffeg llwyfan, rhan o'r mathau arferol o isolinau a ddefnyddir yn y meysydd astudio hyn yw:

 • Isochor yn cynrychioli gwerth cyfaint cyson
 • Isoclines fe'u defnyddir mewn amodau gwahaniaethol
 • Isodose yn cyfeirio at gadw cyfran gyfatebol o'r ymbelydredd
 • Isophote mae'n oleuadau cyson

Magnetedd: mae'r llinellau cyfuchlin yn hynod ddefnyddiol ar gyfer ystyried cae deniadol y ddaear. Help mewn ymchwil atyniadau a lledaeniad magnetig.

Mae llinellau cyfuchlin isogonig neu isogonig yn dangos llinellau o ddirywiad deniadol cyson. Yr enw ar y llinell sy'n dangos y gogwydd sero yw'r llinell Agonig. Gelwir isoline sy'n dwyn ynghyd bob un o'r dulliau gweithredu, ynghyd â phŵer deniadol cyson, yn linell isodynamig. Mae llinell isoclinig yn dwyn ynghyd yr holl gyfluniadau rhanbarthol gyda phlymio deniadol cyfatebol, tra bod llinell aclinig yn dwyn ynghyd bob ardal â deifiadau sero deniadol. Mae llinell isofforig yn sicrhau pob un o'r dulliau gweithredu ynghyd â'r amrywiaeth flynyddol gyson o ddirywiad deniadol.

 Astudiaethau daearyddol: Mae'r defnydd mwyaf adnabyddus o isolinau - cyfuchliniau, ar gyfer cynrychioli uchder a dyfnder rhanbarth. Defnyddir y llinellau hyn mewn mapiau topograffig i ddangos uchder yn graffigol, a bathymetreg i ddangos dyfnder. Gellir defnyddio'r mapiau topograffig neu bathymetrig hyn i ddangos rhanbarth bach neu ar gyfer rhanbarthau fel masau tir mawr. Mae'r gofod dilyniannol rhwng llinellau cyfuchlin, o'r enw canolradd yn nodi'r cynnydd neu'r dyfnder rhwng y ddwy.

Wrth siarad am diriogaeth â llinellau cyfuchlin, mae'r llinellau cyfagos yn dangos gogwydd neu ongl uchel, tra bod y cyfuchliniau pell yn siarad am ogwydd bas. Mae cylchoedd caeedig y tu mewn yn dynodi cryfder, tra bod y tu allan yn dangos allt i lawr. Mae'r cylch dyfnaf ar fap cyfuchlin yn dangos y gallai'r ardal fod â dirwasgiadau neu graterau, ac ar yr adeg honno dangosir llinellau o'r enw "hachures" o'r tu mewn i'r cylch.

Daearyddiaeth ac Eigioneg: Defnyddir mapiau cyfuchlin wrth ymchwilio i dopograffeg ategol, agweddau ffisegol ac ariannol a amlygir ar wyneb y byd. Mae isopach yn llinellau cyfuchlin sy'n cael ffocysau ynghyd â thrwch cyfatebol o unedau daearegol.

Yn ogystal, mewn eigioneg, mae rhanbarthau cyfuchlin y dŵr yn gyfwerth â llinellau cyfuchlin o'r enw isopicnas, ac mae isohalinau yn cysylltu pwyntiau â halltedd morol cyfatebol. Mae Isobathytherms yn canolbwyntio ar dymheredd cyfatebol ar y môr.

Electrostatics: mae electrostateg yn y gofod yn aml yn cael ei ddangos gyda'r map isopotential. Gelwir y gromlin sy'n ymuno â'r pwyntiau â photensial trydanol cyson yn llinell isopotential neu equipotential.

Nodweddion llinellau cyfuchlin mewn mapiau cyfuchlin

Mae'r mapiau cyfuchlin nid yn unig yn gynrychiolaeth o esgyniad, neu'n ganllaw esgyniad neu ddyfnder y tiriogaethau, ond mae uchafbwyntiau'r isolinau yn caniatáu dealltwriaeth fwy rhyfeddol o'r tirweddau sy'n cael eu mapio. Dyma rai uchafbwyntiau a ddefnyddir amlaf wrth fapio:

 • Math o linell: Gall fod yn ddotiog, yn gryf neu'n rhedeg. Defnyddir llinell doredig neu redeg yn aml pan fydd gwybodaeth am y gyfuchlin sylfaen y gellid ei dangos gan linell gref.
 • Trwch y llinell: Mae'n dibynnu pa mor gryf neu drwchus y mae'r llinell wedi'i thynnu. Mae mapiau cyfuchlin yn aml yn cael eu tynnu gyda llinellau o drwch amrywiol i ddangos rhinweddau neu amrywiaethau rhifiadol amrywiol ar uchderau'r diriogaeth.
 • Lliw llinell: Mae'r math hwn o gysgodi llinell gyfuchlin yn amrywio mewn canllaw i'w gydnabod o'r gyfuchlin sylfaen. Defnyddir cysgodi llinell hefyd fel dewis arall yn lle rhinweddau rhifiadol.
 • Stampio rhifiadol: Mae'n bwysig ym mhob map cyfuchlin. Fe'i gwneir fel arfer ger y llinell gyfuchlin neu gall ymddangos yn y gyfuchlin canllaw. Mae'r gwerth rhifiadol yn helpu i wahaniaethu rhwng y math o lethr.

Offer Map Topograffig

Nid mapiau papur confensiynol yw'r unig ddull ar gyfer mapio isolinau neu gyfuchliniau. Er gwaethaf y ffaith eu bod yn bwysig, gyda'r dilyniant mewn arloesi, mae'r mapiau mewn strwythur mwy datblygedig ar hyn o bryd. Mae sawl offeryn, cymhwysiad amlbwrpas a rhaglennu ar gael i helpu gyda hyn. Bydd y mapiau hyn yn gynyddol gywir, yn hynod o gyflym i'w gwneud, yn addasadwy yn effeithiol a gallwch hefyd eu hanfon at eich partneriaid a'ch cydweithwyr! Nesaf, cyfeirir at ran o'r offer hyn gyda disgrifiad byr

Google Maps

Mae Google Maps yn achubwr bywyd ledled y byd. Fe'i defnyddir i archwilio'r ddinas, ac at rai dibenion gwahanol eraill. Mae ganddo sawl "golygfa" hygyrch, er enghraifft: traffig, lloeren, topograffi, ffordd, ac ati. Bydd actifadu'r haen «Tirwedd» o'r ddewislen opsiynau yn rhoi'r olygfa dopograffig i chi (gyda llinellau cyfuchlin).

Gaia, ArcGIS, Backcountry Navigator (Ceisiadau Amlbwrpas)

Fel llawer o gymwysiadau cludadwy eraill ar gyfer Android ac iOS, gall cwsmeriaid iPhone ddefnyddio Gaia GPS. Mae'n darparu mapiau topograffig i gwsmeriaid ynghyd â gwahanol fathau. Gall y ceisiadau hyn fod am ddim neu eu talu yn dibynnu ar y cyfleustodau a gyhoeddwyd. Defnyddir cymwysiadau llwybr nid yn unig i gael data topograffig, ond maent hefyd yn ddefnyddiol iawn. Dim ond at ddibenion mapio y gellir defnyddio cymwysiadau ArcGIS a'r gwahanol gymwysiadau ESRI.

Caltopo

Ni allwch chwarae gyda'r holl alluoedd ar ffonau symudol, a dyma'r man lle mae ardaloedd gwaith a chyfrifiaduron personol yn arwyr. Mae yna gamau ar-lein ac addasiadau rhaglennu gosodadwy i'ch helpu chi i orffen eich tasg nesaf. Dyfais arweiniad yn seiliedig ar raglen yw Captopo sy'n eich galluogi i argraffu mapiau topograffig wedi'u haddasu. Yn ogystal, mae'n caniatáu ichi eu hanfon / symud i'ch dyfeisiau GPS neu ffonau symudol. Yn ogystal, mae'n cefnogi addasu neu fapiau ac yn rhoi i wahanol gwsmeriaid.

Mytopo

Gellir ei ystyried yn ddarparwr cymorth. Mae i raddau fel Caltopo (y soniwyd amdano uchod), fodd bynnag, mae'n canolbwyntio ar Ganada a'r Unol Daleithiau (rydym wir yn ymddiried y byddant hefyd yn cwmpasu gwahanol genhedloedd!). Maent yn darparu mapiau personol manwl, gan gynnwys mapiau topograffig, delweddau lloeren a mapiau mynd ar ôl tir agored o unrhyw ardal yn yr UD. UU. Mapiau o ansawdd uchel iawn, y gallwch eu gweld ar-lein heb unrhyw gost neu eu hanfon fel argraffiadau lefel gyntaf am gost fach.

Gallwch chi gofrestru ar gyfer Hyfforddiant ArcGIS Yn fyw ar Edunbox gyda chefnogaeth 24 / 7 a mynediad oes.


Mae'r erthygl yn gydweithrediad i TwinGEO, gan ein ffrind Amit Sancheti, sy'n gweithio fel gweithrediaeth SEO yn Edunbox  ac yno mae'n trin yr holl weithiau sy'n gysylltiedig ag SEO ac ysgrifennu cynnwys.

Instagram - https://www.instagram.com/amitsancheti.12/

Facebook - https://www.facebook.com/amit.sancheti.12

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/amit-sancheti-461469171/

Twitter - https://twitter.com/AmitSancheti14

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.