Genius ac Ingenio

- Pwy sy'n newid lampau newydd ar gyfer hen rai? - Roeddwn i'n sgrechian.

Cynigiodd y dywysoges ar y balcon hen lamp yr Aladdin i'r hen ddyn.

Mae'r stori mor hysbys fel nad oes bron neb yn cofio cymeriad glas yn arnofio ar ddiwedd y lamp, gydag ystum serfaidd i gynnig ceisiadau mympwyol i unrhyw un a oedd yn meddu ar yr arteffact a heb unrhyw ymdrech yn ôl. Arweiniodd strôc o lwc i Aladdin gael yr hyn yr oedd ei eisiau, gan ystyried fel elfennau cynrychiadol o lwyddiant: arian, bwyd, merch, y gallu i ddod allan o broblemau cymhleth a'r ystrydeb o fod yn hapus am byth.

 

plant55

Yn ymarferol, penderfyniad (nid amod) yw hapusrwydd nad yw o reidrwydd yn gorfod ei wneud â'r pethau a gafodd Aladdin. Er bod anhapusrwydd yn gyflwr - ac yn gyffredin iawn yn y byd- yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd nad ydynt wedi cyrraedd gofynion yr un rhestr.

Felly, rydym ni'n ymwybodol nad oes unrhyw athrylith i'r lamp, ond mae llawer o Aladdin gyda dregyn yn ei law yn edrych am gyfle. Ac eithrio'r rheiny sy'n gwario eu harian ar docynnau loteri, yr hyn sydd gennym yw agwedd tuag at fywyd, a fydd, ynghyd â rhoddion naturiol a sgiliau a gaffaelir, yn ein gwneud yn llwyddo.

ffraethineb Dyfeisgarwch hyn fel rheol, sy'n gyfystyr â chreadigrwydd ac sy'n debyg yn baradocsaidd i'r gair athrylith, er nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r gobenyddion mytholegol hyn na chreaduriaid pennod 15 o'r Koran. Mae'n rhaid i ddyfeisgarwch ymwneud â'r galluoedd y byddai Aladdin wedi gorfod eu defnyddio pe na bai wedi dod ar draws y genie. Ymhlith y rhain gallwn sôn:

Y dyfeisgar.

Richard Stallman Roedd mewn trafferth pan ryddhaodd sylw, gan ddweud mai'r peth gorau i fyfyrwyr Harvard oedd gwneud blwyddyn gyntaf ac yna ymddeol i greu eu busnesau eu hunain, roeddent eisoes wedi dangos eu gallu i gael eu derbyn. Ond nid oedd Stallman yn golygu dweud bod astudiaethau prifysgol yn ddiangen, efallai mai ei fwriad oedd dangos bod y byd hwn yn mynnu na ddylai pobl ddyfeisgar iawn guddio y tu ôl i ddesg mewn byd sydd â’i ddyddiau wedi’u rhifo oni bai bod syniadau’n cael eu datblygu y tu allan i y confensiynol.ffraethineb

Yn aml mae ein bwriadau i newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau'n gwrthdaro â chynghorwyr sydd ers pum mlynedd ar hugain wedi gwneud pethau yr un ffordd. Wedi eu cloi mewn cyd-destun llai, maent yn creu syniadau gwallgof o genedlaethau newydd, gan anghofio bod y cyfraniadau dyfeisgar gorau yn aml yn dod gan bobl nad oeddent yn arbenigwyr ar y pwnc, a oedd yn goddef amwysedd yn ôl pob golwg wedi'u hanelu at yr hurt.

Y profiad.

Rydyn ni'n tueddu i anghofio mai ein hail gyflog yw'r wybodaeth rydyn ni'n ei chaffael yn ein swydd bresennol, felly rydyn ni'n gwrthod ei derbyn fel y dylai fod. Weithiau mae'n rhaid goddef hyd yn oed bos cymhleth fel y bydd y sefyllfa, y sefydlogrwydd neu'r sefydliad yn cynrychioli ar ein hailddechrau yn ddiweddarach.

Mae'r wybodaeth a gasglwyd wrth fagu plant, tyfu busnes teuluol, gwasanaethu eraill mewn eglwys neu wirfoddolwr yn dod â chanlyniadau yn hwyr neu'n hwyrach. P'un a yw pawb yn ei gydnabod fel cyfystyr ar gyfer llwyddiant ai peidio, mae profiad haeddiannol yn ffactor sy'n pennu goroesiad dynol.

ffraethineb Y ddisgyblaeth.  Ni fydd unrhyw syniad yn llwyddiannus heb fynnu’n systematig orffen y pethau y mae’n eu cychwyn. Mae angen dilyn bylchau y mae eraill wedi eu dilyn fel llwybrau byr, ond o ystyried amrywiaeth y sefyllfaoedd bydd angen dycnwch i geisio eto, dro ar ôl tro nes dod o hyd i'r ateb i'r problemau.

Mae meddwl y gallai Aladdin fod wedi cynnig lamp nad oedd ganddo genie y tu mewn, mae'n ymddangos yn dasg anodd. Ac yn union am y rheswm hwn mae dyfeisgarwch yn gofyn am ymdrech fawr i wneud braslun o napcyn papur yn effeithiol; Ond roedd y rhan fwyaf o'r pethau rydyn ni'n eu defnyddio nawr yn gynnyrch cwestiynu mewnol gan rywun a feddyliodd am ffyrdd newydd o wneud pethau a disgyblaeth i ddod o hyd i ganlyniadau terfynol.

I gloi, waeth beth yw'r adnoddau sydd gennym neu ein gallu deallusol, mae angen agwedd gadarnhaol tuag at fywyd. Nid oes raid i ni o reidrwydd guddio mewn labordy i ddod o hyd i fwlb golau newydd neu gymwysiadau ymarferol i ddamcaniaethau Tesla; Ond mae angen dod â'r dychymyg allan i ddod o hyd i ffyrdd newydd o fwrw ymlaen, i gynnal perthnasoedd gwell gyda'n ffrindiau a gyda ni'n hunain.

Gellid gwella'r hyn yr ydych yn ei wneud gyda phinsiad o fwy o greadigrwydd?

Un Ymateb i "Athrylith a Dyfeisgarwch"

  1. Ymgynghorwyr cynllunio tymor hir nad oes ganddyn nhw un iddyn nhw eu hunain, mae hi mor hawdd i ni gefnogi endid i ddatblygu gweledigaeth a chenhadaeth, a'n un ni?

    Dyna pam rydyn ni bob amser yn cyrraedd y diwedd oherwydd nad ydyn ni'n gwybod i ble rydyn ni'n mynd ... dynion o egwyddorion ... gan nad ydyn ni byth yn gorffen yr hyn wnaethon ni ddechrau oherwydd rydyn ni bron bob amser yn cymryd y llwybr byr nid o'r cynllun ond yr hawsaf ...

    Bydd Cynigiaf heddiw mynegai yn Word ac adeiladu fy nheulu yn y dyfodol byddaf yn dweud wrth fy ngwraig sydd yn bwysig iawn i mi, yr wyf yn ceisio peidio â weld fel Treuliais y cyflog os nad oes neb yn fy helpu i wario.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.