Cyd-destun yr Iseldiroedd, adlewyrchiadau o America Ladin

Mae'r Iseldiroedd yn parhau i fod yn bwynt cyfeirio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau yn y sector technoleg, ond cyn ymgolli mewn rhai materion sy'n gwneud i mi eisiau ysgrifennu, yn ogystal â amserau olaf fy nheithiau Rwyf am ryddhau rhywfaint o ryddiaith gydwybodol bod oriau hir yn aros amdanaf ar yr hediad nag yn ôl, mae'n costio mwy oherwydd bod tro'r ddaear yn bradychu'r awyren. Hefyd oherwydd i fyny'r grisiau ni fyddaf yn gallu ysgrifennu oherwydd nid yw'r freuddwyd yn gwybod a ddylwn i fynd neu fynd pan fyddwch hanner ffordd yno, tra yn Amsterdam mae'n 5 yn y prynhawn, yn Houston mae'n 10 y bore; ychwanegodd yr eironi bach credadwy o fod wedi gadael am 10 y bore pan oedd y gyrchfan yn 3 y bore. Dryswch data crai aruthrol ar gyfer y meddygon teulu rydyn ni'n eu cario y tu mewn.

Byddaf yn rhyddhau'r erthygl hon gyda rhywbeth mwy na bwriad dwbl, er gyda'r cyffredinolrwydd o hysbysu oherwydd mae'n debyg y bydd yna rai o'r ochr hon nad ydyn nhw'n gwybod llawer am yr Iseldiroedd: bod yr Hâg lle maen nhw'n barnu ein trafferthion rhyngwladol, bod ei diwylliant yn cynnal eiconau digamsyniol fel esgidiau o pren a'i felinau gwynt. Go brin y bydd cefnogwyr eraill hanes yn gwybod bod Ruud Gullit wedi chwarae mewn oren gwaith cloc ac mae mwy nag un ohonyn nhw wedi gwrando ar ei arfer o oddefgarwch, wedi ei ddweud yn wael gan fyfyrwyr cyfnewid sy'n dod ag o leiaf dri rheswm yn ôl pam y byddent yn mynd yno i wneud gradd eu meistr. :

Amsterdam Ar gyfer yr amgueddfeydd godidog, Yn eu plith yr amgueddfa gwrw Heineken, diod sy'n cael ei defnyddio fel pe bai'n ddwr, gan gynnwys argymhelliad meddygol 8 ar gyfer iechyd bob dydd.
Amsterdam Ar gyfer sioe goleuadau nos, gan gynnwys y rhai coch yn y puteindai, gyda'r merched yn y ffenestri, gweithgaredd sy'n gyfreithlon. Mae ymgyrch gan y swyddfa dwristiaeth yn awgrymu pe baech chi'n mynd i'r Iseldiroedd ac nad oeddech chi'n bwyta'r hyn y mae'n ei gynhyrchu, gwell peidio â dweud eich bod chi wedi mynd.
Amsterdam I gael blas da o goffi, Yn aml iawn trwy gydol Amsterdam, lle maen nhw'n gweini coffi gyda piqué marijuana, sy'n cael ei fwyta'n gyfreithlon hefyd.

Ond mae cael syniad o gyd-destun yr Iseldiroedd yn mynd â mwy na dim ond taith o amgylch y melinau hanesyddol, y caeau tiwlip blodeuog neu'r planhigfeydd melinau gwynt ysblennydd sydd bellach ym mhobman. Felly er mwyn osgoi bod yn or-syml, nodaf mai dim ond fy nghanfyddiad o safbwynt penodol yw hyn; yng nghanol y coffi ... os nad ydyn nhw'n cytuno, mae pawb yn mynd yno ac yn ei wirio ar eu pennau eu hunain.

Mae'r papurau newydd yn iawn yno, i'r sawl sy'n pasio edrych ar y penawdau; Ac er na ddylai unrhyw beth eu dychryn, maent yn ailadrodd ar sgandal Berlusconi. Maen nhw'n dweud y gallai tri x y faner swyddogol ddynodi eu goddefgarwch i ffyrdd o fyw, sy'n amlwg yn gwrthdaro â'n cyd-destun, er ein bod ni'n ymwybodol bod bod yn rhiant anghyfrifol, llygredd ac anghydraddoldeb cymdeithasol yn weithredoedd o'n hamgylchedd sydd bron yn cael eu derbyn fel rhai cyfreithiol; maent hefyd yn ei ystyried felly pan fyddant yn cyfeirio atom.

Fodd bynnag, er eu bod mewn ffordd bron yn grefyddol yn cyhoeddi di-hiliaeth, nid ydynt o reidrwydd yn ei ymarfer yn y cyd-destun diwylliannol. Nid ydynt yn poeni am y cyfeiriadedd rhywiol y mae eu mab yn ei gymryd, ond nad yw'n mynd i gwrdd â Moroccans ar ôl ysgol. Felly rydych chi'n debygol o glywed ymadroddion fel:

-Nid wyf yn hiliol, ond mae arnaf ofn y Pwyliaid ac ni allaf sefyll y Moroccans ...
- Plant, nid ydym yn hiliol, ond nid ydym yn eu derbyn oherwydd eu bod yn achosi niwed i'n cymdeithas ...

A dyna sut rydyn ni'n bodau dynol. Mor wahanol wrth i'r UTM newid meysydd, mae ein prototeipiau o ran sut y dylai'r teulu weithredu, perthnasoedd cymdeithasol neu ysbryd gwella yn amrywiol. Siawns fwy nag unwaith mae'n rhaid fy mod wedi edrych yn gorniog i fwynhau fy mhlant yn yr arddull Mesoamericanaidd, yn fwy nawr nag am y tro cyntaf i mi ddangos egeomate.com i gynulleidfa nad yw'n siarad Sbaenaidd.

Efallai lle rydym yn wahanol fwyaf wrth arddangos hoffter teuluol, mae eu perthnasoedd teuluol yn oer, nid oherwydd ei fod yn ddrwg, ond oherwydd ei fod yn amgylchedd arall. Rydym hefyd yn gweld rhywfaint o hyn yn rhai o'n gwledydd, ond nid dyna'r cyffredinolrwydd. Mae'r ail radd meistr neu'r angen i wneud rhywfaint o arian wedi eu diddori bod plant yn cael eu geni, yma mae'n ddrwg gennym fod ein merch 26 oed yn priodi, yno maent ar frys iddi adael yn gyflym. 

-Rydych chi'n gwybod fy merch gyngor orau: defnyddiwch gondom, nid wyf yn poeni am eich busnes, cyn belled nad ydych chi'n dod â mwnci yma cyn y teitl.

AmsterdamEr fel y dywedais ar y dechrau, nid ydych yn ei weld mewn taith fer o bedwar diwrnod pan nad oes gennych ddigon o amser i fynd i gerdded i barc (sy'n bleser wrth gwrs), ond lle y tu allan i'r hwyaid yn nofio yn y dŵr oer dim ond dail brown yn disgyn o'r coed a'r hen bobl yn cerdded ci steiliedig, wedi diflasu yn yr unigedd a'r pensiwn ...

Nid oes unrhyw blant, os nad oeddent yn cyfrif, nid ydym yn cyfrif amdanynt oherwydd eu bod yn dal i ddychwelyd y neges i ni.  Felly cadwch lygad ar y ci, gan mai dyma'r unig etifedd. 

Wrth gwrs y rheolau teyrngarwch yw ei arddull, yn deg. Os oedd eich mab yn gweithio mewn bwyty ac nad yw ei fos yn ei dalu oherwydd bod ganddo broblemau ac mae'n mynd yn fethdalwr, am 80 Ewro nid ydych chi'n mynd ag ef i'r llys, ond rydych chi'n mynd i fwyta yn y bwyty gyda'ch teulu ac nid ydych chi'n talu'r dyn ... gan ddadlau y byddwch yn ei wneud mewn ychydig fisoedd, pan fyddaf yn talu'ch mab. Mae plant hefyd yn dychwelyd teyrngarwch, bron yr un peth ond nid mewn ystyr gyfatebol; Ein cysyniad o loches yw pobl oedrannus segur yn ein dinasoedd Sbaenaidd, yn ceisio gwerthu crefftau trwy'r rhwyll sy'n edrych dros y briffordd gyhoeddus, yn union fel y maent, gyda'r gwahaniaeth bod ganddynt fywyd o ofal gyda'r arian y mae'n rhaid i'r wladwriaeth ei ddychwelyd iddynt. am gyfrannu wrth gyfrannu at gymdeithas ... yn amheus i ni, ond yn well pan gofiwn fod llawer o'n hirhoedlog yn cael eu bwyta mewn afiechydon cymhleth, ar ein pennau ein hunain, yn gofalu am wyrion ac wyrion a heb yr amodau angenrheidiol nad ydym yn gallu eu darparu.

Rwy'n oedi i egluro nad wyf yn cael fy rhagfarnu gyda'r Iseldiroedd, nac â'n harferion Sbaenaidd. Dim ond enghreifftiau a roddaf ar gyfer y gwahaniaeth yn eu cyd-destun.

Ond mae cyfeillgarwch yng ngwres coffi da yn ddymunol, mae cyfarfod eto yn Leidseplein cwpl o gydwladwyr wedi addasu i'r amgylchedd hwnnw ar ôl 18 mlynedd yn ddiddorol. Er eu bod yn cofleidio'r diwylliant hwnnw maent yn derbyn na fyddent yn dychwelyd i'r wlad hon o #% @ # 9… (trosedd), oherwydd yr un arfer Ewropeaidd o ddarllen y penawdau yn unig; a mwy os nad oes gan ein gwasg addysg nac yn byw oddi ar y newyddion tabloid o droseddau cyfundrefnol a thorri hawliau dynol, ychwanegodd at ychydig ymdrechion ein gwleidyddion o #% @ # 9 ... (nid pob un ond bron i gyd) i wneud pethau cynaliadwy. neu o leiaf rhowch ddelwedd well pan fyddant yn llysgenhadon yno.

Yn ddwfn i lawr maen nhw fel ni, bodau dynol. Yn rhagorol am y drefn sydd ganddyn nhw wrth gadw at reolau sydd wedi cymryd blynyddoedd i'w hadeiladu, fel system ffyrdd Amsterdam, gyda rhwydwaith cymhleth o fetro, cerbydau preifat, llwybrau ar gyfer beicwyr, trenau a dyfrffyrdd. Mae eu pryderon yr un peth â'n rhai ni, ond gyda thystiolaeth wahanol: yno, nid oes unrhyw un yn brolio fel yma am lori enfawr, a elwir mewn trydydd eithaf yn drydydd ceilliau. Na, maen nhw'n defnyddio car cryno, ar gyfer oedolion y cwch (yn dirywio) ac ar gynnydd y sgwter: er mai'r peth hanfodol yw'r beic. Nid yw'r pris o bwys, ie, gyda darn o glo clap sy'n werth mwy na'r un peth, os nad ydych chi am iddo gael ei ddwyn a'i fod yn cael ei ddympio mewn sianel yn y pen draw.

Amsterdam

Mae cymdeithas yn decach mewn sawl ffordd, er yn dal i fod, maen nhw fel ni, nid ydyn nhw'n colli'r anwiredd: Rydych chi'n casáu'r Pwyliaid oherwydd eu bod nhw'n gysylltiedig â throsedd, ond rydych chi'n derbyn y bydd eich nai yn eich cael chi am 15 Ewro rhai clustffonau ar gyfer iPhone gwerth 60 yn y siop. Byddent hyd yn oed yn cymeradwyo'ch cyfrwys ac yn goddef i chi beidio â datgelu'r ffynhonnell fel rhan o'ch preifatrwydd.

Nid oes lladrad amlwg, ond mae mor iawn fel y gellir tynnu'ch waled allan mewn rhosyn wedi'i gynllunio'n daclus. Nid ydych yn ei riportio oherwydd ei fod yn golled ddamweiniol, yn eithafol i'n un ni, gyda masnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol, mae gennym y waedd yn yr awyr. Yno, gallwch gerdded am oriau gyda'ch iPad mewn llaw ac yn gyffredinol ni fyddai pobl yn eich brifo, oherwydd mae amser a'r gyfraith wedi gwneud iddynt aeddfedu. Mae'r triciau ar lefel arall; Maen nhw'n ofni'r gyfraith oherwydd eu bod nhw'n gwybod y gall troethi ar y stryd gostio 200 Ewro iddyn nhw, ond unwaith maen nhw'n cael eu harestio maen nhw'n gallu gwneud bywyd lluniau i'r heddlu mewn un noson. Gofynnwch i'r gwarchodwr am ddŵr bob 5 munud, os bydd yn ei wrthod, gallai fynd i'r carchar am fis; Pan fydd y gard wedi blino dywedwch wrtho eich bod am droethi, os na fydd y gwarchodwr yn brysio eich troethi y tu mewn ac yn awr bydd yn rhaid iddo nid yn unig amddiffyn cyhuddiad am esgeulustod ond hefyd glanhau'r budreddi. A phan fyddwch chi yn y llys, sef y diwrnod wedyn ...

-Arglwydd farnwr, yr wyf yn ddinesydd gonest, nid wyf yn brifo neb, mae'n ddrwg gennyf ar ôl cyflawni'r diffyg hwn fodd bynnag, nid wyf yn fodlon talu'r 200 Ewro, oherwydd rwy'n credu y byddai'n fwy defnyddiol 32 o'm hamser yn gwasanaethu pobl mewn angen mewn ysbyty .

Felly ydy, mae'r blynyddoedd, y dirwyon a'r ddisgyblaeth sefydliadol yn gwneud i bobl barchu'r gyfraith. Er efallai y byddwch chi'n dal i weld rhywun yn reidio beic gydag un llaw ac yn siarad ar y ffôn gyda'r llall, neu ferch gyda'i chi yn y fasged flaen sydd ddim ond yn gwneud symudiad gwael ac yn cael ei chynffon yn cael ei chlymu yng nghrybwyll y teiar blaen i cael eich malu yng nghanol anhrefn ffordd.

Dyma sut rydyn ni'n bodau dynol, yn wahanol. Dyma'r argraff sydd gen i ohonyn nhw, yn y stryd mae popeth ar frys, y trên, yr isffordd, y tacsi, y blynyddoedd, popeth.

Amsterdam

Ac eithrio mewn caffi, lle mae amser yn aros yn ei unfan yn ddirgel. Nid oes gan unrhyw un anogaeth i ddod â'r sgwrs i ben. Neb. I'r graddau fy mod wedi gallu cael coffi, brechdan ryfedd gydag wy, ysgrifennu fy erthygl ac yn union fel yr oeddwn yn gadael y gweinydd gwelodd fy dynodwr, ar ôl gwneud cwpl o ymdrechion gorfodol roedd yn gallu ei ynganu a'i ddehongli.

- Gofuma, Geofoma, Geofumadas!

Ac fe wahoddodd fi goffi arall, diolch i'r tŷ.

2 Yn ymateb i "Cyd-destun yr Iseldiroedd, adlewyrchiadau o America Ladin"

  1. Os gallwch chi fy helpu, Colombia ydw i, roedd fy nhaid yn Iseldireg, rydw i eisiau cwrdd â fy nheulu yn y wlad honno
    sut alla i wneud i gael y gofal heblaw am yr Iseldiroedd
    Hoffwn i chi fy helpu
    Weeber_aiilwim@hotmail.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.