Cyd-destun yr Iseldiroedd, adlewyrchiadau o America Ladin

Mae'r Iseldiroedd yn parhau i fod yn bwynt cyfeirio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau yn y sector technoleg, ond cyn ymgolli mewn rhai materion sy'n gwneud i mi eisiau ysgrifennu, yn ogystal â amserau olaf fy nheithiau Rwyf am ryddhau rhyddiaith ymwybodol sy'n aros amdanaf am oriau hir ar yr awyren yn ôl, mae'n costio mwy oherwydd bod tro'r ddaear yn bradychu yr awyren. Hefyd gan na fyddaf yn gallu ysgrifennu uchod oherwydd nad yw'r freuddwyd yn gwybod a ddylech ddod neu fynd pan fyddwch chi hanner ffordd yno, tra yn Amsterdam y nhw yw'r 5 yn y prynhawn, yn Houston dyma'r 10 yn y bore; Ychwanegodd mai ychydig o eironi credadwy o fod wedi mynd i'r 10 am pan oedd y cyrchfan yn y XWUMX o'r wawr. Mae dryswch mawr am ddata crai ar gyfer y meddygon rydym yn eu cario y tu mewn.

Byddaf yn rhyddhau'r erthygl hon gyda mwy na bwriad dwbl, er y bydd yr adrodd yn gyffredinol oherwydd mae'n debyg y bydd pobl o'r ochr hon nad ydynt yn adnabod yr Iseldiroedd: bod yr Hâg lle maen nhw'n barnu ein materion rhyngwladol, bod eu diwylliant yn cynnal eiconau digamsyniol fel esgidiau coed a'i felinau gwynt. Bydd mwy o gefnogwyr hanes yn gwybod bod Ruud Gullit wedi chwarae yn yr oren fecanyddol ac mae mwy nag un wedi clywed ei arferiad o oddefgarwch, a ddywedwyd yn wael gan fyfyrwyr cyfnewid sy'n dod ag atgofion yn ôl o leiaf tri rheswm pam y byddent yn mynd yno i wneud eu meistrolaeth :

Amsterdam Ar gyfer yr amgueddfeydd godidog, Yn eu plith yr amgueddfa gwrw Heineken, diod sy'n cael ei defnyddio fel pe bai'n ddwr, gan gynnwys argymhelliad meddygol 8 ar gyfer iechyd bob dydd.
Amsterdam Ar gyfer sioe goleuadau nos, gan gynnwys rhai coch y puteindai, gyda'r merched yn yr arddangosfeydd, y gweithgaredd sy'n gyfreithlon. Awgrymwch ymgyrch gan y swyddfa dwristiaid os aethoch chi i'r Iseldiroedd a pheidio â defnyddio'r hyn y mae'n ei gynhyrchu, nad ydych chi'n dweud wrthym beth oeddech chi.
Amsterdam I gael blas da o goffi, Yn aml iawn trwy gydol Amsterdam, lle maen nhw'n gweini coffi gyda piqué marijuana, sy'n cael ei fwyta'n gyfreithlon hefyd.

Ond mae cael syniad o gyd-destun yr Iseldiroedd yn cymryd mwy na thaith o amgylch y melinau hanesyddol, y planhigfeydd blodeuog blodeuog neu'r gwaith plannu ysblennydd o felinau gwynt sydd ym mhobman. Felly er mwyn osgoi pechod syml, rwy'n sylwi mai dim ond fy marn i yw hyn o safbwynt penodol; Hanner y coffi ... os nad ydynt yn cytuno, mae pawb yn mynd yno ac yn ei wirio ar eu pennau eu hunain.

Mae'r papurau newydd yno, fel bod y sawl sy'n pasio yn edrych ar y penawdau; ac er na ddylai unrhyw beth eu dychryn, maent yn ailadrodd yn sgandal Berlusconi. Maent yn dweud y gallai tri x y faner swyddogol olygu eu bod yn oddefgar i ffurfiau bywyd, sydd yn amlwg yn gwrthdaro â'n cyd-destun er ein bod yn ymwybodol bod tadolaeth anghyfrifol, llygredd ac anghydraddoldeb cymdeithasol yn weithredoedd ein hamgylchedd a dderbynnir yn gyfreithlon bron; maent hefyd yn ei ystyried pan fyddant yn cyfeirio atom.

Fodd bynnag, er eu bod yn cyhoeddi nad ydynt yn hiliaeth bron yn grefyddol, nid ydynt o reidrwydd yn ei ymarfer yn y cyd-destun diwylliannol. Nid ydynt yn poeni am y tueddfryd rhywiol y mae eu plentyn yn ei gymryd, ond nad ydynt yn mynd gyda Moroccans pan fyddant yn gadael yr ysgol. Felly mae'n debygol o glywed ymadroddion fel:

-Nid wyf yn hiliol, ond mae arnaf ofn y Pwyliaid ac ni allaf sefyll y Moroccans ...
- Plant, nid ydym yn hiliol, ond nid ydym yn eu derbyn oherwydd eu bod yn achosi niwed i'n cymdeithas ...

A dyna sut yr ydym yn bodau dynol. Mae mor wahanol â'r UTM yn newid ei barth, mae ein prototeipiau o ran sut y dylai'r teulu weithio, mae'r perthnasoedd cymdeithasol neu ysbryd gwella yn amrywiol. Siawns fy mod i wedi gorfod gweld fy hun yn gawslyd am fwynhau fy mhlant yn y dull Mesoamerican, yn fwy na hynny am y tro cyntaf rwyf wedi dangos egeomate.com i gynulleidfa nad yw'n siarad Sbaenaidd.

Efallai mai lle mae ein hoffter teuluol yn amlwg yw ein perthynas fwyaf, mae eu perthnasoedd teuluol yn oer, nid oherwydd ei fod yn ddrwg, ond oherwydd ei fod yn amgylchedd arall. Dyma rywfaint o hyn a welwn hefyd yn rhai o'n gwledydd, ond nid y cyffredinolrwydd ydyw. Mae'r ail feistri neu'r angen i wneud rhywfaint o arian yn ddigalon bod y plant yn cael eu geni, yma rydym yn gresynu bod ein merch o 26 yn priodi flynyddoedd, yna maen nhw ar frys i fynd yn gyflym.

-Rydych chi'n gwybod fy merch gyngor orau: defnyddiwch gondom, nid wyf yn poeni am eich busnes, cyn belled nad ydych chi'n dod â mwnci yma cyn y teitl.

AmsterdamEr fel y dywedais ar y dechrau, nid ydych yn ei weld mewn taith fer o bedwar diwrnod pan nad oes gennych ddigon o amser i fynd i gerdded i barc (sy'n bleser wrth gwrs), ond lle y tu allan i'r hwyaid yn nofio yn y dŵr oer dim ond dail brown yn disgyn o'r coed a'r hen bobl yn cerdded ci steiliedig, wedi diflasu yn yr unigedd a'r pensiwn ...

Nid oes unrhyw blant, os nad oeddent yn cyfrif, nid ydym yn cyfrif amdanynt oherwydd eu bod yn dal i ddychwelyd y neges i ni. Felly cadwch lygad ar y ci, gan mai dyma'r unig etifedd.

Wrth gwrs, mae rheolau teyrngarwch yn eu steil, yn deg. Os oedd eich mab yn gweithio mewn bwyty ac nad yw ei reolwr yn ei dalu oherwydd ei fod yn cael problemau ac yn mynd yn fethdalwr, gan 80 Euros, nid ydych chi'n mynd ag ef i'r llys, ond rydych chi'n mynd i fwyta yn y bwyty gyda'ch teulu ac nid ydych chi'n talu'r dyn ... yn dadlau y byddwch chi'n ei wneud mewn ychydig fisoedd, pan fyddaf yn talu eich mab. Mae'r plant hefyd yn dychwelyd teyrngarwch, bron yn gyfartal ond nid mewn ystyr gyfatebol; Ein cysyniad o loches yw hen bobl sydd wedi'u gadael yn ein dinasoedd Sbaenaidd, gan geisio gwerthu crefftau drwy'r rhwyll sy'n rhoi i'r ffordd gyhoeddus, yn union fel y maen nhw, gyda'r gwahaniaeth eu bod yn cael bywyd o sylw gyda'r arian y mae'n rhaid i'r wladwriaeth eu dychwelyd i ddyfynnu wrth gyfrannu at gymdeithas ... amheus i ni, ond yn well pan fyddwn yn cofio bod llawer o'n hirhoedledd yn cael ei ddefnyddio mewn clefydau cymhleth, yn unig, gan ofalu am wyrion a heb yr amodau angenrheidiol na allwn eu rhoi iddynt.

Rwy'n oedi i egluro nad wyf yn rhagfarnllyd gyda'r Iseldiroedd, nac â'n harferion Sbaenaidd. Dim ond oherwydd y gwahaniaeth yn y cyd-destun y byddaf yn rhoi enghreifftiau.

Ond mae cyfeillgarwch yn y gwres o goffi da yn bleserus, ac mae cyfarfod eto yn Leidseplein, cwpl o gydwladwyr sydd wedi'u haddasu i'r amgylchedd hwnnw ar ôl blynyddoedd 18, yn ddiddorol. Er eu bod yn derbyn y diwylliant hwnnw maent yn derbyn na fyddent yn dychwelyd i'r wlad hon o #% @ # 9 ... (tramgwyddaeth), ar gyfer yr un arfer Ewropeaidd o ddarllen y penawdau yn unig; a mwy os yw ein wasg yn dioddef o addysg ac yn byw ar y newyddion cyffrous o droseddu cyfundrefnol a throseddu hawliau dynol, ychwanegwyd at ychydig o ymdrechion ein gwleidyddion o #% @ # 9 ... (nid pob un ond bron i gyd) i wneud pethau cynaliadwy neu o leiaf yn rhoi delwedd well pan fyddant yn llysgenhadon yno.

Yn y bôn maen nhw fel ni, bodau dynol. Yn glodwiw am y drefn sydd ganddynt wrth lynu wrth reolau ei bod wedi cymryd blynyddoedd i'w hadeiladu, fel system ffyrdd Amsterdam, gyda rhwydwaith isffordd gymhleth, cerbydau preifat, llwybrau ar gyfer beicwyr, trenau a dyfrffyrdd. Mae eu pryderon yr un fath â'n pryderon ni, ond gyda gwahanol dystiolaeth: does neb yn rhagdybio fel yma o lori enfawr, y gwyddys amdano mewn rhai peniau fel y drydedd gaill. Na, maent yn defnyddio car cryno, i oedolion y cwch (yn dirywio) a'r ffyniant beic modur: er mai'r beic yw'r peth hanfodol. Nid yw'r pris yn bwysig, ie, gyda darn o glo sy'n werth mwy na'r un peth, os nad ydych chi am gael eich dwyn a'ch bod yn gorwedd ar sianel.

Amsterdam

Mae cymdeithas yn fwy na dim ond mewn sawl ffordd, er eu bod ni fel ni, nid ydynt yn colli'r anwiredd: rydych chi'n casáu'r Pwyliaid oherwydd eu bod yn gysylltiedig â throsedd, ond rydych yn derbyn bod eich nai yn cael clustffon ar gyfer iPhone sy'n werth 15 Euros yn y siop Byddent hyd yn oed yn cymeradwyo eu cyfrwys ac yn goddef peidio â chyfaddef y ffynhonnell fel rhan o'u preifatrwydd.

Nid oes lladrad digywilydd, ond mae mor braf y gallwch gael eich waled mewn rhosyn wedi'i gynllunio'n daclus. Peidiwch â'i wadu oherwydd ei fod yn golled ddamweiniol, yn eithafol i'n rhai ni, gyda masnachu mewn pobl a throseddau cyfundrefnol, bod gennym y crio yn yr awyr. Yno gallwch gerdded am awr gyda'ch iPad yn eich llaw ac yn gyffredinol ni fyddai pobl yn eich brifo, oherwydd mae amser a'r gyfraith wedi eu gwneud yn aeddfed. Mae'r triciau ar lefel arall; Maent yn ofni'r gyfraith oherwydd eu bod yn gwybod y gall troethi ar y stryd gostio 200 Ewro iddynt, ond ar ôl iddynt gael eu carcharu gallant wneud bywyd lluniau i'r heddlu mewn un noson. Gofynnwch i'r gwarchodwr am dd ˆwr bob munud 5, os yw'n gwadu y gallai gael ei garcharu am fis; Pan fydd y gard yn flinedig, rydych chi'n dweud wrtho eich bod chi eisiau troethi. Os nad yw'r gard yn brysio, rydych chi'n troethi y tu mewn ac yn awr bydd yn rhaid iddo amddiffyn cyhuddiad o esgeulustod yn ogystal â glanhau'r rhuthr. A phan fyddwch chi yn y llys, sef y diwrnod nesaf ...

-Arglwydd farnwr, yr wyf yn ddinesydd gonest, nid wyf yn brifo neb, mae'n ddrwg gennyf ar ôl cyflawni'r diffyg hwn fodd bynnag, nid wyf yn fodlon talu'r 200 Ewro, oherwydd rwy'n credu y byddai'n fwy defnyddiol 32 o'm hamser yn gwasanaethu pobl mewn angen mewn ysbyty .

Felly do, mae'r blynyddoedd, dirwyon a disgyblaeth sefydliadol yn gwneud i bobl barchu'r gyfraith. Er y gallwch weld rhywun yn gyrru beic gydag un llaw ac yn siarad ar y ffôn gyda'r llall, neu ferch gyda'i chi yn y fasged flaen sydd ond yn gwneud symudiad gwael ac yn tyllu ei chynffon yng ngwaelod y teiar blaen i cael eich gwasgu yng nghanol anhrefn ar y ffordd.

Dyna sut mae pobl, yn wahanol. Dyma'r argraff sydd gen i, yn y stryd mae popeth yn mynd yn gyflym, y trên, yr isffordd, y tacsi, y blynyddoedd, popeth.

Amsterdam

Ac eithrio mewn caffi, lle mae amser yn stopio'n ddirgel. Nid oes unrhyw un yn awyddus i ddod â'r sgwrs i ben. Does neb I'r graddau fy mod wedi gallu yfed coffi, brechdan rhyfedd gydag wy, ysgrifennu fy erthygl a phan oeddwn i'n gadael, gwelais y dynodydd gan y gweinydd, ar ôl gwneud ychydig o ymdrechion gorfodol, gallai ei ynganu a'i ddehongli.

- Gofuma, Geofoma, Geofumadas!

Ac fe wahoddodd fi goffi arall, diolch i'r tŷ.

Ateb 2 i "Cyd-destun yr Iseldiroedd, adlewyrchiadau o America Ladin"

  1. Os gallwch chi fy helpu, Colombia ydw i, roedd fy nhaid yn Iseldireg, rydw i eisiau cwrdd â fy nheulu yn y wlad honno
    sut alla i wneud i gael y gofal heblaw am yr Iseldiroedd
    Hoffwn i chi fy helpu
    Weeber_aiilwim@hotmail.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.