Lludw cariad llosgi

Roedd yn ddiwrnod traddodiadol, o feysydd awyr dirdynnol, darlithoedd mewn Saesneg geomatig, a phoen meingefnol o'r Toshiba trwm a oedd yn dannedd yn iawn yn yr ysgwydd dde. Ar ôl cwpl o oriau o oedi wrth hedfan roeddwn wedi cael dau goffi a bar o siocled. I wastraffu amser, prynais fersiwn arbennig o Byw i Ddweud–From García Márquez-, gweithred lle rhoddodd y clerc wahanydd a ddyluniwyd yn ddiddorol imi y gwnes i ymarfer fy enw arno, gan roi cynnig ar farciwr na phrynais o'r diwedd. Wedi ymddiswyddo i aros, roeddwn i wedi eistedd mewn ystafell lle roedd hi'n ymddangos bod pobl nad oedd ganddyn nhw ddim byd arall i'w wneud.

Pan glywais yr alwad i agosáu at Derfynell 27, codais fel milwr ac es ar unwaith i chwilio am gadair gyfagos. Pan gymerais allan fy llyfr, a oedd wedi gwyro tua 43 tudalen, sylweddolais fod y gwahanydd ar goll, cofiais ei weld yn cwympo o fy nghadair, felly dychwelais ar frys i chwilio amdano.

Pan gyrhaeddais roeddwn yn gyfarwydd ag wyneb dynes a groesodd â’i choesau a chês dillad gwyrdd rhyfedd wedi setlo ar y gadair. Roeddwn i'n gallu gweld y rhannwr isod, brysiais drosodd a gofynnais yn gwrtais iddo ganiatáu imi godi rhywbeth o dan ei gadair. Fe saethodd i mi olwg gyflym, wag a phlygu ei torso ar unwaith i'w wneud ar ei ben ei hun. Cymerodd y gwahanydd ac edrych arno am ychydig eiliadau, yna gwelodd fi gyda'i ael dde ac ar yr union foment honno rhewodd fy mywyd fel a charamusca.


Am fisoedd roeddwn wedi cysegru fy anrhegion cudd i ysgrifennu llythyrau wedi'u comisiynu at gwpl o gyd-ddisgyblion o'r flwyddyn gyntaf, un o'r ail flwyddyn ac un arall o'r ysgol, a huriodd 17 o fy llinellau am ferched a syrthiodd mewn cariad â'm geiriau ac a syrthiodd mewn cariad â mi. eu henwau. Dyna'r blynyddoedd hynny pan gredais na fyddai fy wyneb, wedi'i guddio y tu ôl i steil gwallt ochr lousy a'r perleiddiol o beidio â bod o'r brifddinas, byth yn caniatáu ymateb cadarnhaol i mi gan ferch, llai na'r un a oleuodd fy llygaid dair cadair o flaen fy rhes. Yn fodlon byth â'i throsglwyddo, roedd wedi ysgrifennu llythyr ati gyda gofal yr un stori hon, gyda geiriau na wnes i erioed eu rhoi yn y cenadaethau mercenary. Roeddwn wedi ei blygu fel y dywedodd y fformat ac roeddwn wedi plethu llythrennau cyntaf ein henwau yn ofalus iawn.

Un diwrnod, penderfynais ei roi iddo, roedd yr esgus yn blentynnaidd ond cymerodd ddyddiau i mi gynllunio. Yn y bore gofynnais iddi roi benthyg y llyfr nodiadau Astudiaethau Cymdeithasol i mi, yn y canol roedd hi wedi gosod y llythyr, reit yn yr adran y bu'n rhaid iddi ei hastudio er mwyn peidio â syrthio i wawd y Yr Athro Elida gyda'i gwestiwn blino ar y bore 7.

"Eich llyfr nodiadau," dywedais, tra bod fy llaw wedi treulio fel pe bai un o gyffuriau neu gylchgrawn pornograffig yn mynd i mewn i'r ysgol breswyl.

Estynnodd ei llaw ac wrth iddi edrych arnaf gyda gwên gwrtais, gwelodd y ddau ohonom y llythyr yn cwympo i'r llawr. Rwy'n crynu fel pan oedd tad Cockroach Daeth o hyd i ni yn dwyn ffon, mi wnes i ddal ei lygaid a gallwn weld sut roedd ei ael yn rhychio, yna plygu i lawr i godi'r llythyr ac yna roedd ei aeliau'n ymestyn, yn ymestyn ac yn rhychio eto tra gyda'i law fe gaeodd y llythyr. Yna ysbeiliodd ei ael, a gwelodd fi wrth i'w gwefusau cain roi gwên o chwilfrydedd, dryswch a hud.


Dyna'r rheswm pam y gwnes i gydnabod ei fynegiant yn gywir pan godais y gwahanydd, fe gludodd fi gilometrau ar unwaith mewn eiliad sengl bron i 23 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'n rhaid ei fod wedi darllen fy enw -yn siŵr nad oes neb arall wedi-. Rhwygodd ei ddwy ael yn y canol, eu gostwng, ac edrych i fyny arnaf mewn amseriad na allai ond tynged fod wedi'i drefnu. Ehangodd ei aeliau tlws mewn dryswch, ar unwaith roedd ei dau lygad yn pefrio, yn crynu, a gwnaeth ei cheg eiddil yr un mynegiant â'r prynhawn hwnnw yn y dosbarth. Addysg Ddinesig.

Rhewais, estynnais fy llaw fel zombie i ofyn am y gwahanydd a phan gyffyrddodd ei fysedd â mi aeth cerrynt trydan trwy fy nghalon ac ysgydwodd fy nghoesau fel bleindiau fertigol. Cafodd lwmp yn fy ngwddf a ffurfiodd hanner deigryn ar ddiwedd fy llygad wrth imi weld yr wyneb hwnnw’n cael ei gadw yn sector 1 fy albwm am flynyddoedd. Roedd ei bochau yr un peth, gyda rhywfaint o golur, cysgodion amrant a sychu chwythu salon nad oedd yn ymddangos yn arferiad iddi ond a roddodd gyffyrddiad ychydig yn wahanol i'r hyn a waharddodd yr ysgol breswyl. Ond hi oedd hi ei hun.

Yna tra roeddem yn dal dwylo, yn anwybodus o'r lle, cesys dillad a synau'r siaradwyr, agorodd y capsiwl amser. Rhedodd chwe mis y flwyddyn honno trwy fy atgofion, ar ôl i'm llythyr bach gyffwrdd â'i galon a phenderfynodd ateb geiriau imi a adawodd wythnos gyfan i mi gyda phoen yn y sternwm. Roeddwn yn dyheu am i'r dosbarth ddod i'w gweld yn dod i mewn, yn daclus gyda'i sgert paled, gwallt brown impeccable, fel y byddai'n fy nal gyda'r edrychiad hwnnw a fyddai'n rhoi bywyd i mi trwy'r bore a marwolaeth yn y nos. Yna roeddwn i'n edrych ymlaen at sesiwn y prynhawn fel y byddai'n rhoi'r llyfr nodiadau i mi gyda'r llythyr bach a oedd yn mynd i ddod i ben yn fy mhoced. Parhaodd y dosbarth dragwyddoldeb, yn ddiamynedd y gwnes i ddioddef anadweithiol, i fynd i'w ddarllen saith gwaith hamddenol, gyda dagrau yn fy stumog a phoen y tu mewn -yn ddwfn y tu mewn- O esgyrn. Felly roeddwn i eisiau iddi fod yn nos fel y byddent yn diffodd y golau. Byddwn yn cau fy llygaid ac yn llythrennol yn gweld ei wyneb gyda hanner gwên, ei aeliau wedi eu rhychu, yn ymgrymu, yn gwenu.

Nid oedd yn ymddangos bod amser yn mynd heibio, nid oedd pethau'n gwneud synnwyr o fod, y dosbarthiadau, y bobl, dim ond hi a fi. Ni ofynnodd neb erioed am gyfrinach y llyfr nodiadau a oedd yn cario dau lythyr yn mynd a dau lythyr bob wythnos, gydag ymadroddion nad oedd erioed wedi eu hysgrifennu ar gais ac yn ateb na allai ddychmygu tan hynny ddod oddi wrth ei enaid.

Dyna sut oedd y bywyd hwnnw yn yr ysgol breswyl, roeddem yn caru gyda'n holl enaid wyneb na fyddem byth yn ei gyffwrdd, llygaid na fyddem byth yn cusanu, gwefusau na fyddem ond yn cusanu â lwc. Roedd yr ychydig gysylltiadau a gafodd eu dwyn yn nosbarth y Athrawon Merched, pan adewais iddi ddefnyddio’r cyn i ddifetha fy nghart bren tra rhoddais wers iddi nad oedd ond â’r amcan o gyffwrdd â’i dwylo, gweithred yr ymatebodd iddi heb fawr o wasgfeydd ar flaenau fy mysedd. Dyna oedd yr eiliadau mwyaf aruchel o ramant, meddai -ar y cardiau- a doddodd ei enaid tra yn fy 13 oed roedd y teimlad mor gryf nes peri i mi alldaflu ychydig o iraid ac awydd i farw y tu mewn i'r ewfforia o weiddi ei enw ar Saturn ar fore Llun. Ar y pwynt hwn, nid wyf bellach yn teimlo'n flin ei gyfaddef mor amrwd, ond yn y rheini pubertos blynyddoedd, wrth gwrs, roedd popeth yn anhrefn gyflawn wedi'i orchymyn yn gyfreithlon.

Ond nid oes neb yn dychmygu a ellir trosglwyddo'r lludw y tu hwnt i'r cymhlethdodau a gawn ni a rhoi ystyr i'r bywyd hwn.


Prin fod yr eiliad honno o oleuo wedi rhoi amser inni groesi ychydig eiriau yn y maes awyr, nid oedd yn ymddangos yn angenrheidiol ac ni wnaethom hyd yn oed sylweddoli pa mor hir y parodd gafael y bys. Gwasgodd ei hewinedd cain, heb sglein, fy mysedd eto ac roedd y cwtsh yn ddwys. Cusanais ei gwddf ger ei chlustdlysau gyda'r awydd i wylo, wrth arogli ei phersawr o rosod mewn dŵr, gallwn deimlo cwynfan druenus pan ddywedais yr enw wrthi -fel y galwodd ef- yn y glust, tra roeddwn i'n teimlo bod ei bronnau'n gwasgu ar fy mrest.

Yna cyhoeddodd yr uchelseinydd fy enw, gan rybuddio bod y drws ar fin cau. Roeddwn i'n teimlo'n ddig ac mewn eiliad byrbwyll gofynnais ei e-bost iddo, ysgrifennodd ef i lawr yn y gwahanydd, fe wnes i orchymyn fy un i ond roeddwn i'n deall ei allu bach gyda'r arwydd pan nad oedd yn gallu dehongli'r gair Gmail.

- Peidiwch â phoeni, mae gen i'ch un chi - dywedais, a atebodd yn fwriadol iddo.
- Peidiwch â'i cholli, dylech ei ysgrifennu ataf-

Ond nid oedd amser, felly cymerais y rhannwr, rhowch hi yn y llyfr a gadawodd hug bach ac effaith ei faglu ar fy ngwfn.

Fe wnes i fynd ar yr awyren, yn awyddus i'r ras ei cholli a dychryn y cyfarfyddiad bywiog. Pwysais y llyfr i'm brest fel petai'n rhan o fy mod, fel petai fy mywyd yno, tra roeddwn i'n paratoi i freuddwydio. Ychydig eiliadau yn ddiweddarach dechreuodd y cydymaith teithio siarad fel gwn peiriant, roedd yn ymddangos ei fod yn ddyn na allai roi'r gorau i siarad. Nid oeddwn am golli'r foment honno gyda charlatan a ddywedodd wrthyf am fil o bethau mewn chwe pharagraff heb fewnoliad, felly es ag ef at bwnc García Márquez. Reit yn fy nghynlluniau roedd yn ymddangos fy mod i wedi darllen pob un o'i lyfrau, roedd yn well gen i Mae'r Litter,felly cynigiais fy nghopi iddo, nad oedd, yn ôl y disgwyl, wedi ei ddarllen eto.

Cymerais y nod tudalen, ei roi yn fy mhoced fel y gwnes gyda'r cardiau bach, yna caeais fy llygaid ... a gwelais eto. Yno, lle'r eisteddai yr ochr arall i'r llys, o dan ffenestr y Yr Athro Raquel Ramos, gyda choesau wedi'u croesi a golwg goll. Roeddwn i, o'r ochr arall, ar y fainc bren, nes bod ein llygaid wedi'u cysylltu mewn edau rithwir a oedd fel petai'n anwybyddu'r gêm bêl-fasged, chwiban y cwnselydd, y parotiaid drws nesaf neu'r sgôr derfynol. Cofiais am y daith honno i Y Cymdeithaseg, gan y pwll AzuleraPan oedd hi'n gwisgo blows werdd dwr sy'n ffitio'n dynn ... mae'n rhaid bod ei gwên wedi bod yr un peth ond yr effaith unigryw a bythgofiadwy. Yna cofiais am y daith i San José del Potrero, - Yn fwy padog na San José-. Y tro hwn yng ngwisg nefol côr Profe Nancy ... fel angylion.

-Mae wedi paratoi ei galon, i holi ei gyfraith ...

Maen nhw wir yn hoffi'r angylion.

Yn olaf, roedd ei wyneb ddwyfol yn fy ngheisio, a chyda dwy noson di-gysgu, fe'i harweiniodd yn llythrennol i mi ar daith trwy'r cymylau.

Roedd yr ymadawiad o'r maes awyr yn gyflym, aeth y tacsi â mi i'r gwesty ac ar un adeg roeddwn yn eistedd yn gyffyrddus mewn cadair yn arddull Louis XV yn chwilio am y cysylltiad diwifr. Cyrhaeddais i fy mhoced i ddod o hyd i'r gwahanydd ac ni allwn ddod o hyd iddo. Rhoddais fy llaw yn y llall, ni chefais hyd iddi ychwaith. Ymosododd ofn ar fy nghalon a dechreuais edrych mewn lleoedd eraill: yn y llyfr, yn fy waled, yn fy nghrys, yn fy mhasbort ... nid oedd yno!

Yn araf, un, y llall, ac unwaith eto es i trwy bob brîff yn fy bagiau, wrth i mi daflu pob darn, dechreuodd poen yn fy mrest dyfu. Yna es i â phob dilledyn nes fy mod i'n noeth, roeddwn i'n teimlo fel idiot am yr eildro ac wrth i mi ddechrau gwneud llwyau yn anymwybodol deuthum i'r casgliad tyngedfennol.

-Beth Sbwriel! - Fe wnes i sgrechian gyda fy oesoffagws. Wrth dynnu fy ngwallt, mi wnes i dywallt yn yr awyr a rhyddhau profanities eraill sy'n annheilwng o'r blog hwn.


Roedd hynny ychydig flynyddoedd yn ôl. Nid wyf bellach yn gwybod a ddylid ail-gyhuddo fy ystyfnigrwydd, p'un ai i gwestiynu tynged, cymryd yn ganiataol ein bod ni'n dau yn gymhleth neu'n amau ​​a ddigwyddodd mewn gwirionedd.

Ni allaf ond bod yn ddiolchgar iddi am ganiatáu imi ei charu y tu hwnt i freuddwydion, fwy nag unwaith. Ni allai fod yn fwy fflyd, ond yn y ddau achos, gyda'r unig reswm i'm hatgoffa fy mod yn bodoli.

Unwaith eto ... Diolch.


Wedi'i gymryd oddi yno, bron gyda'r un inc, ar gyfer ychydig o ddarllenwyr sy'n gwybod nad OpenSource nid yn unig.

6 Yn ymateb i "Lludw cariad sy'n llosgi"

 1. Hehe
  Ar ôl 5 mlynedd o flogio ... Os edrychwch ar y categori Hamdden ac Ysbrydoliaeth, fe welwch fod erthygl fel hon bob amser.

  Cyfarchion.

 2. Dydw i ddim yn deall, nid yw hyn yn wir i bwy yn GEOFUMADAS a fyddai ar gyfer adran benywaidd neu rywbeth tebyg i hynny, cawsis. jejejeje sorri ond efallai mae yna bobl sy'n meddwl yr un fath â mi. Cyfarchion i ffrindiau Geofumadas

 3. Ydw, deallaf ei bod hi'n anodd nodi gyda mwy darbodus na sgil, pan fydd gennych ddarllenwyr sydd wedi taflu gwallt yn darllen llawer.

  A cyfarch.

 4. Nooooooooo Mae'n well gen i The Art of War ... Darllenais un fel yna hefyd ac nid oedd y diwedd mewn maes awyr ond mewn doc simsan ... fe stopiodd cyhyd nes bod malwen yn silio yn y bysedd ... er gwaethaf ei ddyluniad bu farw'r mormodau

 5. Mor dda eich darllen chi eto! Fe wnaethoch chi fy ngadael i ar y sgrin i wybod y diwedd ... er fy mod i'n synhwyro na fyddai'r gwahanydd hwn yn dwyn ffrwyth 😉

  Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.