Lludw cariad llosgi

Roedd hi'n ddiwrnod traddodiadol, o feysydd awyr straen, yn darlithoedd mewn poen geomatig yn Lloegr ac yn y cefn ar gyfer y Toshiba trwm a oedd yn dwyn i'r dde yn yr ysgwydd dde. Ar ôl ychydig oriau o oedi, roeddwn wedi blasu dau goffi a bar siocled. I dreulio amser rwyf wedi prynu fersiwn arbennig o Byw i Ddweud-From García Márquez-, gweithredu gan y rhoddodd y gwerthwr i mi wahanydd dyluniad diddorol, a rhoddais gynnig ar fy enw i, gan roi cynnig ar farciwr nad oeddwn i wedi ei brynu o'r diwedd. Ymddeolodd â'r aros roeddwn i'n eistedd mewn ystafell lle'r oedd pobl nad oeddent i'w wneud yn wahanol i'w weld.

Pan glywais yr alwad i fynd i'r derfynell 27, fe wnes i godi fel milwr ac aeth yn syth yn chwilio am gadair gyfagos. Pan ddeuthum allan fy llyfr, yr oeddwn wedi bwyta rhai tudalennau 43, sylweddolais nad oedd y gwahanydd yno, roeddwn i'n cofio gweld ei fod yn disgyn oddi wrth fy nghair, felly rwy'n prysur yn mynd yn ôl i edrych amdano.

Pan gyrhaeddais, fe wnes i ddod yn gyfarwydd â wyneb gwraig sy'n croesi ei choesau ac roedd cês werdd rhyfedd wedi ymgartrefu yn y gadair. Roeddwn i'n gallu gweld y gwahanydd isod, rwy'n prysur ac yn gofyn yn wrtais iddo ganiatáu i mi godi rhywbeth dan ei gadair. Fe'i saethodd yn sydyn i mewn i'r gwagle ac ar unwaith fe'i bentiodd ei torso i'w wneud ar ei ben ei hun. Cymerodd y gwahanydd a'i wylio am ychydig eiliadau, yna fe'i gwelais gyda'r llygad dde ac ar yr adeg honno, roedd bywyd yn rhewi fel charamusca.


Am fisoedd roeddwn i wedi treulio fy nodiadau bach ysgrifennu cudd comisiynwyd un neu ddau o gyd anrhegion y flwyddyn gyntaf, un eiliad ac un ysgol am hanner can cents llogi 17 fy llinellau i ferched a syrthiodd mewn cariad gyda fy geiriau a encariñaban o eu henwau. Roeddent yn y blynyddoedd hynny pan oeddwn yn meddwl fy wyneb, cuddio y tu ôl i ochr lousy hairstyle a'r difrïol os nad yw'r brifddinas, byddai byth yn caniatáu ymateb cadarnhaol gan ferch llai na'r hyn a goleuo fy llygaid i dri gadeiryddion o fy mlaen fy rhes. Peidiwch byth yn barod i roi ei fod wedi ysgrifennu llythyr at ymroddiad yr un stori gyda geiriau sydd byth yn cael yn y llythyrau Mercenary. Roedd wedi trosleisio'r yn dweud y fformat a'r plethog ofalus iawn oedd gennych llythrennau cyntaf ein henwau.

Un diwrnod, penderfynais ei roi iddi, roedd yr esgus yn blentyn ond roedd yn cymryd diwrnod i mi ei gynllunio. Yn y bore, gofynnais iddi fenthyg y llyfr nodiadau Astudiaethau Cymdeithasol i mi, yn y canol roeddwn wedi gosod y cerdyn bach, yn union yn yr adran y bu'n rhaid iddi astudio er mwyn peidio â chwympo i drist y Yr Athro Elida gyda'i gwestiwn blino ar y bore 7.

"Eich llyfr nodiadau," dywedais, tra bod fy llaw wedi treulio fel pe bai un o gyffuriau neu gylchgrawn pornograffig yn mynd i mewn i'r ysgol breswyl.

Ymestynnodd ei llaw ac wrth edrych arnaf â gwên cwrtais, fe wnaethon ni weld y modd y syrthiodd y llythyr i'r llawr. Rwy'n crwydro fel pan oedd dad Cockroach Rydym hyd i ddwyn ffon, yr wyf yn cynnau ei lygaid a allwn weld ei ael furrowed, yna plygu i lawr i nôl y llythyr ac yna ei aeliau lledaenu, maent yn ymestyn ac yn culhau eto fel ei law amgáu'r llythyr bach. Yna gwnaeth ael sagging a gwelodd mi fel ei gwefusau cain llacio gwên o chwilfrydedd, ddryswch a hud a lledrith.


Dyna'r rheswm pam yr wyf yn cydnabod mewn modd cywir ei fynegiant wrth godi'r gwahanydd, ar unwaith fe gludodd fi cilomedrau yn yr un ail bron bron 23 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'n rhaid iddo fod wedi darllen fy enw -yn siŵr nad oes neb arall wedi-. Arweiniodd ei ddwy gefn yn y ganolfan, rhyfelodd nhw ac edrychodd i mi mewn syncron mai dim ond tynged y gallai fod wedi'i baratoi. Ymhelaethodd ei chefn brydferth mewn ysgogiad, yn syth roedd ei dwy lygaid yn chwistrellu, crynhoi a'i geg cain yn gwneud yr un mynegiad y prynhawn yn y dosbarth o Addysg Ddinesig.

Rwy'n rhewi, ymestyn fy llaw i ofyn am y gwahanydd, a phan oedd ei fysedd yn cyffwrdd â minnau, roedd croes drydan yn croesi fy nghalon a chryfhau fy nghoesau fel bleindiau fertigol. Lwmp yn hongian yn fy ngharf a hanner chwistrell a ffurfiwyd ar ddiwedd fy llygad tra gwelais yr wyneb honno wedi'i arbed yn y sector 1 o'm cofnod ers blynyddoedd. Roedd yr ewinedd yr un fath, gyda rhywfaint o gyfansoddiad, cysgodion ar y eyelids a'r parlwr sychu a oedd yn ymddangos nad oeddent yn arfer, ond rhoddodd hynny gyffwrdd ychydig yn wahanol i'r hyn a orfododd yr ysgol breswyl. Ond hi oedd hi hi.

Yna, tra'r oeddem yn dal dwylo, yn anwybodus i'r lle, y bagiau a'r swniau o'r uchelseinyddion, agorodd y capsiwl amser. Fe wnaethon nhw redeg trwy fy atgofion chwe mis y flwyddyn honno, ar ôl i'm llythyr gyffwrdd â'i galon a phenderfynodd ateb geiriau a adawodd i mi wythnos gyfan gyda phoenau yn y sternum. Roeddwn yn awyddus i'r dosbarth ddod i weld iddi ddod i mewn, yn daclus â'i sgert mewn cnau bach, gwallt brown gwyn, fel y byddai'n fy ngalw gyda'r edrych hwnnw a fyddai'n rhoi bywyd i mi gydol y bore a marwolaeth yn y nos. Yna, roeddwn yn awyddus am ddiwrnod y prynhawn i ddod er mwyn iddo roi y llyfr nodiadau i mi gyda'r nodyn bach a oedd yn mynd i rwystro yn fy nghoced. Bu'r dosbarth yn ddioddef yn dragwyddoldeb, yn anweddus yn dioddef anadweithiol, i'w ddarllen saith gwaith, gyda dagrau yn y stumog a'r poen y tu mewn -yn ddwfn y tu mewn- o'r esgyrn. Yna roedd yn dymuno iddo ddod yn y nos felly byddent yn troi'r golau. Caeais fy llygaid ac yn llythrennol gwelodd ei wyneb gyda hanner gwên, ei gefn yn ffyrnig, mewn camber, yn gwenu.

Nid oedd amser yn ymddangos yn pasio, nid oedd gan bethau ymdeimlad o fod, dosbarthiadau, pobl, dim ond hi a fi. Ni ofynnodd neb erioed am gyfrinach y llyfr nodiadau a oedd â dau lythyr yn dychwelyd a dau yn dod ym mhob wythnos, gydag ymadroddion nad oeddent erioed wedi'u hysgrifennu i orchymyn ac ateb hynny hyd yn oed, dwi byth yn meddwl y gallai ddod o ei enaid.

Dyna'r bywyd yn yr ysgol breswyl, roeddem ni'n caru gyda'n holl enaid wyneb na fyddem byth yn ei gyffwrdd, y llygaid na fyddem byth yn cusanu, gwefusau yr ydym yn gobeithio maen ni'n cusanu. Yr ychydig o gysylltiadau a ddwynwyd oedd yn y dosbarth Athrawon Merched, pan fyddaf yn gadael iddi ddefnyddio'r chisel i ddifetha fy nghar pren tra roddais i wers iddi mai dim ond yr amcan o gyffwrdd â'i dwylo oedd hi, gweithred y bu hi'n ymateb iddi gyda chlytiau ar gynnau fy mysedd. Y rhai oedd yr eiliadau mwyaf disglair o rhamant, meddai -ar y cardiau- a oedd wedi toddi ei enaid tra roedd fy mheriad 13 yn teimlo'n gryf fy mod yn achosi ychydig o rwystrau i mi ac i awydd i farw cyn y ewfforia i weiddi ei enw ar Saturn ar fore Llun. Ar y pwynt hwn, nid wyf yn teimlo'n ddrwg gennyf ei gyfaddef fel hyn, ond yn y rhai hynny pubertos blynyddoedd, wrth gwrs, roedd popeth yn anhrefn gyflawn wedi'i orchymyn yn gyfreithlon.

Ond nid oes neb yn dychmygu a ellir trosglwyddo'r lludw y tu hwnt i'r cymhlethdodau a gawn ni a rhoi ystyr i'r bywyd hwn.


Prin oedd yr amser hwnnw o oleuo wedi rhoi amser i ni groesi ychydig o eiriau yn y maes awyr, nid oedd yn ymddangos yn angenrheidiol ac ni wnaethom hyd yn oed sylwi ar ba mor hir y bu'r afael â bysedd. Roedd ei ewinedd cain, heb enamel, yn tynhau fy mysedd eto ac roedd yr hug yn ddwys. Moddais ei gwddf ger ei chlustdlysau gyda dymuniad i griw, tra oedd hi'n arogli ei bersawd o rosod yn y dŵr, gallwn i deimlo'n syfrdanol pan ddywedais wrthi'r enw -fel y galwodd ef- hawl i'r glust, tra roeddwn i'n teimlo ei bronnau'n pwyso ar fy frest.

Yna cyhoeddodd y siaradwr fy enw, gan rybuddio bod y drws yn cau. Roeddwn i'n teimlo'n ddidwyll ac yn ail ysgogol gofynnais iddo e-bost iddo, fe'i nododd yn y gwahanydd, yr wyf yn pennu mwynglawdd ond deallais ei allu bach gyda'r arroba pan na allai ddehongli'r gair Gmail.

- Peidiwch â phoeni, mae gen i'ch un chi - dywedais, a atebodd yn fwriadol iddo.
- Peidiwch â'i cholli, dylech ei ysgrifennu ataf-

Ond nid oedd amser, felly cymerais y rhannwr, rhowch hi yn y llyfr a gadawodd hug bach ac effaith ei faglu ar fy ngwfn.

Cefais ar yr awyren, yn awyddus i'r ras ei cholli ac ofn y cyfarfod cuddiog. Pwysais y llyfr at fy frest fel petai'n rhan o'm bod, fel pe bai fy mywyd yno, tra roeddwn i'n paratoi i freuddwydio. Ychydig eiliadau yn ddiweddarach dechreuodd y cydymaith teithio siarad fel gwn peiriant, roedd yn ymddangos fel dyn oedd yn methu â stopio siarad. Doeddwn i ddim eisiau colli'r momentyn honno gyda charlatan a oedd yn siarad â mi am fil o bethau mewn chwe pharagraff heb sied, felly fe'i cymerodd i bwnc García Márquez. Yn fy marn i, roedd yn ymddangos fy mod wedi darllen pob un o'i lyfrau, roeddwn yn well gennyf Mae'r Litter,felly cynigiais fy nghopi, a oedd, fel yr oeddwn i'n disgwyl, yr wyf yn dal i ddim yn darllen.

Cymerais y gwahanydd, rwy'n ei roi yn fy nghoced fel yr oeddwn yn ei wneud gyda'r llythyrau bach, yna cesais i'm llygaid ... a gwelais eto. Yna, lle eisteddodd ar ochr arall y llys, o dan ffenestr tŷ'r Yr Athro Raquel Ramos, croesi coesau ac yn edrych ar goll. Yr wyf, o'r ochr arall, ar y fainc pren, nes bod ein llygaid yn gysylltiedig mewn rhyngwyneb rhithwir a oedd yn ymddangos i anwybyddu'r gêm pêl-fasged, chwiban y cynghorydd, y parotiaid y drws nesaf neu'r sgôr derfynol. Cofiais y daith honno i Y Cymdeithaseg, gan y pwll Azulera, pan oedd hi'n gwisgo blouse gwyrdd wedi'i osod ar y corff ... mae'n rhaid bod ei gwên wedi bod yr un fath, ond roedd yr effaith yn unigryw ac yn bythgofiadwy. Yna cofiais y daith i San José del Potrero, - Mwy o brawf na San José -. Y tro hwn yn unffurf celestial côr yr Athro Nancy ... fel yr angylion.

-Mae wedi paratoi ei galon, i holi ei gyfraith ...

Maen nhw wir yn hoffi'r angylion.

Yn olaf, roedd ei wyneb ddwyfol yn fy ngheisio, a chyda dwy noson di-gysgu, fe'i harweiniodd yn llythrennol i mi ar daith trwy'r cymylau.

Roedd yr ymadawiad o'r maes awyr yn gyflym, aeth y tacsi i mi i'r gwesty ac ar un adeg roeddwn i'n eistedd yn gyfforddus mewn cadair Louis XV yn chwilio am y cysylltiad di-wifr. Rwy'n rhoi fy llaw yn fy nghoced i edrych am y gwahanydd ac nid oeddwn yn ei ddarganfod. Rwy'n rhoi fy llaw yn y llall, nid oeddwn wedi dod o hyd iddo naill ai. Ymosododd ofn fy nghalon a dechreuais chwilio am leoedd eraill: yn y llyfr, yn fy waled, yn fy nghrys, yn fy mhasport ... Nid oeddwn i yno!

Yn araf, un, un arall, ac eto fe wnes i wirio pob briff o fy bagiau, gan fy mod yn gwaredu pob darn, dechreuodd poen yn y frest dyfu. Yna fe wnes i dynnu pob dillad i ffwrdd nes i mi fod yn noeth, roeddwn i'n teimlo fel idiot am yr ail dro ac wrth i mi ddechrau'n anymwybodol i wneud llwy deau rwy'n cyrraedd y casgliad anhygoel.

-Sa Sbwriel! - Yr wyf yn gweiddi â'm esoffagws. Er fy mod yn tynnu fy ngwallt, fe wnes i daflu pwdiau yn erbyn yr awyr ac ryddhau cyhyrau eraill yn ddiangen ar y blog hwn.


Dyna ychydig flynyddoedd yn ôl. Dydw i ddim yn gwybod p'un a ddylid mireinio fy anhygoel, i holi'r dynged, i dybio ein bod ni'n gymhleth neu'n amau ​​os digwyddodd hynny.

Ni allaf ond yn ddiolchgar am fy mod wedi fy ngalluogi i garu hi y tu hwnt i freuddwydion, fwy nag unwaith. Ni allai fod yn fwy ffug, ond yn y ddau achos, gyda'r unig reswm i fy atgoffa fy mod yn bodoli.

Unwaith eto ... Diolch.


Wedi'i gymryd oddi yno, bron gyda'r un inc, ar gyfer ychydig o ddarllenwyr sy'n gwybod nad OpenSource nid yn unig.

Ymatebion 6 i "Lludw cariad llosgi"

 1. Hehe
  Ar ôl blynyddoedd 5 o blog ... Os edrychwch ar y categori Hamdden ac ysbrydoliaeth, fe welwch fod erthygl bob amser fel hyn.

  Cyfarchion.

 2. Dydw i ddim yn deall, nid yw hyn yn wir i bwy yn GEOFUMADAS a fyddai ar gyfer adran benywaidd neu rywbeth tebyg i hynny, cawsis. jejejeje sorri ond efallai mae yna bobl sy'n meddwl yr un fath â mi. Cyfarchion i ffrindiau Geofumadas

 3. Ydw, deallaf ei bod hi'n anodd nodi gyda mwy darbodus na sgil, pan fydd gennych ddarllenwyr sydd wedi taflu gwallt yn darllen llawer.

  A cyfarch.

 4. Nooooooooo Mae'n well gen i The Art of War ... Darllenais un fel yna hefyd ac nid mewn maes awyr yr oedd y diwedd ond mewn doc adfeiliedig ... stopiodd yr amser gymaint nes i falwen silio ar y bysedd ... er gwaethaf ei ddyluniad bu farw'r mormodau

 5. Da i'ch darllen eto! Fe wnaethoch fy ngadael yn sownd i'r sgrîn i wybod y diwedd ... er fy mod yn teimlo na fyddai'r gwahanydd hwn yn dwyn ffrwyth

  Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.