TopView - Cais am arolygu a chyfranogi topograffig

Bob dydd gwelwn fod ein hanghenion yn newid ac am wahanol resymau, rydym yn cael ein gorfodi i gaffael gwahanol Feddalwedd PC, GPS a Cyfanswm Gorsafoedd, pob un â rhaglen wahanol, gyda'r angen i ddysgu ar gyfer pob system, ac mae gennym anghydnawsedd data, ac yn aml mae'n amhosibl trosglwyddo data o un system i'r llall.

TopView yn System Gyffredinol a gynlluniwyd i weithio gydag unrhyw raglen PC, unrhyw PDA, unrhyw GPS, unrhyw Orsaf Gyfan, o unrhyw Brand. Datblygwyd gan Pié de Obra ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol y Sector, lle cesglir nifer ddiddiwedd o ddulliau a gynlluniwyd i hwyluso gwaith yn y Maes. Mae TopView yn dod â gwybodaeth am fwy na blynyddoedd o brofiad 30 ynghyd a mwy na Gweithwyr Proffesiynol 500.

 

Mae TopViewPc yn fersiwn sy'n gydnaws ag unrhyw PC, Laptop, neu PC Dabled, gyda'r disgwyliad o fod yn system unigryw ar gyfer popeth.

- Un Meddalwedd ar gyfer yr holl Systemau Gweithredu.
- Un Meddalwedd ar gyfer Pob Cyfanswm Gorsafoedd.
- Un Meddalwedd ar gyfer pob GPS.
- Dysgu sengl i Bopeth.

Bwydlenni Wedi'u Trefnu a Chynnwys

- Wedi'i drefnu mewn ffordd glir a greddfol, mae ganddo Ddewislen hawdd ei chyrraedd.

- Mae pob Modiwl yn cynnwys ffenestri sy'n rhyngweithio â'r defnyddiwr mewn ffordd glir a greddfol, gan ofyn am y data angenrheidiol bob amser yn ei dywys ym mhob gweithrediad.

Mewnforio ac Allforio Data

- Wedi'i addasu'n llawn i'r rhan fwyaf o'r Rhaglenni PC a ddefnyddir yn gyffredin yn Sbaen.
- Ymrwymiad i ddiweddaru ac addasu i fformatau Allforio a Mewnforio Rhaglenni Cyfredol a Newydd a allai godi.
- Mewnforio ac Allforio Uniongyrchol heb drosiadau canolradd.
- TopViewPc yw'r offeryn delfrydol ar gyfer y dasg hon er bod gan y fersiynau Ce, Pocket, a WorkAbout yr un Bwydlenni Mewnforio ac Allforio hefyd

Amgylchedd Graffig

- Mae TopView yn caniatáu llwytho a delweddu delweddau cefndir BMP, TIF, JPG yn ogystal â'u graddnodi a'u cofnodi o'r graddnodi hwnnw i'w defnyddio yn y dyfodol.
- Mae hefyd yn caniatáu llwytho a delweddu DXF, DWG yn y cefndir yn ogystal â BMP, TIF, BMP, gan ganiatáu rheoli haenau o'r CAD yn ogystal â defnyddio ar gyfer cyfranogi pob endid CAD.
- Mae'n caniatáu delweddu'r delweddau hyn mewn Cyfesurynnau Saethu a Stacio a hefyd wrth Fodelu Modelau Tir Digidol. Yn yr achos olaf, mae'r angen i uwchlwytho delweddau sy'n tywys y gweithredwr yn MDT mor rheolaidd â chwrs Cwrs Golff lle nad yw rheoleidd-dra'r tir yn helpu i leoli'r Grîn a'r Tyllau yn dod yn hanfodol.

- Mae TopView yn ymgorffori rheolaeth Haenau Graffig sy'n caniatáu Creu, Dileu, Ysgogi / Deactivate, a dynodi'r Haen Gyfredol lle mae'r data a gymerir yn y maes yn cael ei gofnodi. Mae hefyd yn parchu'r haenau o Mewnforio DXF. Mae dadactifadu haen yn caniatáu cyflymiad yn y broses Graffig a rheoli data

Diffoddwch

- Mae TopView yn ymgorffori dulliau staking graffig newydd ac arloesol sydd, ynghyd â'r dulliau clasurol, yn golygu mai TopView yw'r rhaglen fwyaf cyflawn ar y farchnad.
- Pwyntiau ynysig wedi'u nodi â llaw neu drwy glicio ar y sgrin.
- Pwyntiau sydd wedi'u cynnwys mewn ffeil Wedi'i fewnforio neu wedi'i chymryd o'r blaen.
- Pwyntiau ar-lein.
- Pwyntiau Coplanar.
- Pwyntiau a Gymerir mewn Trawslin neu Hydredol.
- Pwyntiau Echel sy'n cysylltu Planhigyn, Drychiad a Pheraltes.
- Seiliau mewn Cyfesurynnau XYZ.
- Seiliau mewn Cyfesurynnau Daearyddol.
- Adrannau mewn bocsys.
- Math o adrannau.
- Modelau Tir Digidol.
- Endidau CAD DXF / DWG.

Casglu Data

- Cymryd Uchafbwyntiau Sylfaen yn XYZ a Daearyddol.
- Cydlynu cymryd (Tachymetric).
- Soced drawsdoriadol.
- Soced hydredol.
- Pwyntiau wedi'u dadansoddi mewn perthynas ag echel.

Gwaith Llinellol

Adrannau Cajeadas. Adrannau Proffil wedi'u Cyfrifo yn ôl Proffil gan raglen PC lle mae TopView yn mewnforio data pwyntiau pob Proffil a Orchmynnwyd drwy gynyddu Pk a Dadleoli. Mae'r adrannau hyn yn ymgorffori'r Llethrau a ddiffinnir gan y rhaglen PC gan ddibynnu ar y dirwedd ddamcaniaethol.

Math o Adrannau. Adrannau wedi'u diffinio yn TopView yn ôl Tablau Lled a Hari, Tablau Cadarn + Limatesa + Berma, Tabl Llethrau, Tabl Canolrif ac Eccentricity, Tabl Fectorau, a Thabl Llethrau a Ffosydd. Nid oes tirwedd blaenorol ar gael ac mae'r rhaglen yn caniatáu i ni benderfynu a ydym am ddatgymalu neu arglawdd ym mhob Pk.

Adrannau Cajeadas

- Mae'n caniatáu Ailfeddwl unrhyw Bwynt damcaniaethol sy'n diffinio'r rhan o'r Pk cyfredol yn ogystal â phwynt wedi'i osod yn ôl mewn pellter ac uchder, hyd yn oed yn caniatáu i'r ataliad ddilyn yn dilyn unrhyw un o'r llethrau sy'n gyfagos i'r fertig a ddewiswyd.
- Mae'n caniatáu gosod Pwyntiau Damcaniaethol a'r brasamcan i unrhyw Fector Adran fel y Llethr.
- Mae'n caniatáu cofnodi'r pwyntiau Staked ar gyfer Rheoli Ansawdd neu ar gyfer Saethu Trawslin.

Math Adrannau

- Cyfunwch y diffiniad parametrig a'r Fector. Mae'r holl elfennau parametrig a'r fector wedi'u rhyngosod yn llinol, gan ganiatáu rheoli llethrau sy'n newid yn raddol o lethr (Llethrau Fan), trawsnewidiadau o ffosydd "V" i ffosydd "U", Berms sy'n ymddangos ac yn diflannu, Berms sy'n mynd i fyny ac i lawr trwy'r llethr, ac ati.
- Mae'n caniatáu creu fectorau sy'n diffinio duroedd, meysydd parcio, neidiau yn nhrwch yr arwydd yn yr elfennau hyn, ac unrhyw ffigur, pa mor brin bynnag y mae'n ymddangos.
- Yn cysylltu'r tabl cant â'r echel gan ganiatáu i'r un Adran Math gael ei chymhwyso i wahanol Echelau.
- Fel yn Adrannau, mae'n bosibl cofnodi'r pwyntiau a nodir mewn ffeil Drawsnewid fel y gallwn farcio Pen, Traed, Echel a chymryd y Trawsnewidiad Tir Tir Go Iawn mewn un tocyn.

Modelau Digidol (MDT)

- Graffig Hollol Staking yn adlewyrchu'r Triongl yr ydym ni arno a chynnydd Cota i hyn.
- Mae'n caniatáu Cofnodi'r Pwyntiau Staked yn eu codio'n awtomatig gan nodi mewn triongl y mae wedi'i osod arno a'r gwall mewn dimensiwn.
- Yn caniatáu Staking the Nodau fel pe baent yn bwyntiau arferol.
- Yn caniatáu ichi lwytho delweddau Cefndir TIF / JPG / BMP / DXF / DWG er mwyn eu holrhain yn well.

Systemau Cydlynu

- Cyfanswm yr Orsaf: Yn caniatáu defnyddio system Rhagamcan Fflat ac UTM. Yn achos UTM, mae'r rhaglen yn cyfrifo'r cyfernod anamorffosis priodol ar gyfer pob darlleniad.
- GPS: Yn eich galluogi i weithio gyda Datums, gyda Systemau Cydlynu Lleol (SCL), neu'r ddau ar yr un pryd. Mae'r SCL yn cyfrifo'r addasiad XY a Z ar wahân er mwyn ei addasu'n well i Real Terrain. Mae'r defnydd o SCL yn ymgorffori cyfleustodau (Rheoli Blaenorol) sy'n helpu i wirio cywirdeb y data (Cyfesurynnau lleol a gofnodwyd â llaw yn wallus, Cyfesurynnau Daearyddol a gymerir yn y maes ar bwyntiau gwallus, gwahaniaethiad y system lle mae'r cyfesurynnau lleol “Utm o Fflat ”).

Cywiriadau o Symudol (System Sefyllfa Newydd).
- Yn caniatáu ichi leoli'r Sylfaen GPS yn unrhyw le.
- Yn dileu'r angen am Bersonél ar gyfer Gwyliadwriaeth Synhwyrydd.
- Lleihau'r llinell Sylfaen trwy ennill Precision ac ennill o RadioModem.
- Mewn Polygonal hir gyda GPS yn caniatáu newid y Synhwyrydd Sylfaen yn fwy o bellter heb ostwng y Gwaelodlin.
- Mewn Gwaith lle mae Sylfaen GPS yn bodoli eisoes, gellir ei ddefnyddio, hyd yn oed os nad yw ei gyfesurynnau Daearyddol yr un peth â'n un ni, gan allu trosi ein Sylfaen GPS yn Symudol a bod â dau synhwyrydd i wneud y gwaith.

Rheoli Ansawdd

- Mae TopView yn caniatáu yn yr holl Fodiwlau Stakeout agor ffeil yn gyfochrog lle mae'r pwyntiau sydd wedi'u marcio'n wirioneddol yn cael eu cofnodi yn y maes gyda lefel wirioneddol y tir trwy awtomeiddio cod y pwynt a gofnodwyd gan adlewyrchu enw'r ffeil y daeth y cyfesuryn i'w stacio ohoni. , eich rhif Pwynt, a'r gwallau a ganfuwyd wrth ei gadw. A hyn i gyd mewn un cam.
- Y system hon yw'r offeryn delfrydol ar gyfer unrhyw System Ansawdd sy'n ychwanegu cyflymder, awtomeiddio ac effeithlonrwydd.

Casgliadau

  • Cynlluniwyd y rhaglen hon i weithio gydag unrhyw Gyfanswm Gorsaf a chydag unrhyw GPS yn y modd RTK neu Statig ar gyfer ôl-brosesu, yn y fath fodd fel y gallwn barhau i weithio trwy ddefnyddio'r un ffeiliau data trwy newid y cebl sy'n cysylltu'r PDA â'r ddyfais a ddefnyddir. . Felly gallwn ddechrau swydd gyda GPS ac yn ddiweddarach cymryd y pwyntiau na ellid eu cymryd gydag ef, oherwydd ein bod ger adeilad neu am reswm arall, gyda Gorsaf Gyfanswm dim ond trwy newid y cebl a dewis y ddyfais.
  • Dylid nodi hefyd ei fod wedi'i gynllunio fel cyflenwad i'r rhaglenni a ddefnyddir yn gyffredin yn Sbaen ar gyfer cyfrifiaduron personol fel Autocad, Clip, Mdt, Istram ac Ispol, Cartomap, Protopo, ac eraill, gan allu mewnforio Echelau Cynllun ac Drychiad, rhestr o fasau , rhestr o gyfesurynnau cyfranogi, rhestr o adrannau wedi'u pocedi, ac allforio Sylfaen, Cyfesurynnau, Traws-Broffiliau, Proffiliau Hydredol, ac ati.
  • Gan ei bod yn rhaglen a ddatblygwyd yn Sbaen, mae'r rhaglen gyfan, llawlyfrau a rhaglenni cyflenwol ar gyfer cyfrifiaduron personol, ac ati ... wedi'i hysgrifennu yn Sbaeneg a'i haddasu i'r amgylcheddau Hartware a Meddalwedd sy'n gyffredin yn Sbaen.
  • Rhoddir sylw i addasiadau’r rhaglen i’w fformatau ei hun o ffeiliau mewnforio neu allforio yn yr amser byrraf posibl.

Lawrlwytho TopView

 

Un Ymateb i "TopView - Cais am arolygu a chyfranogi topograffig"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.