TopView - Cais am arolygu ac arolygu

Bob dydd gwelwn fod ein hanghenion yn newid ac am wahanol resymau, rydym yn cael ein gorfodi i gaffael gwahanol Feddalwedd PC, GPS a Cyfanswm Gorsafoedd, pob un â rhaglen wahanol, gyda'r angen i ddysgu ar gyfer pob system, ac mae gennym anghydnawsedd data, ac yn aml mae'n amhosibl trosglwyddo data o un system i'r llall.

TopView yn System Gyffredinol a gynlluniwyd i weithio gydag unrhyw raglen PC, unrhyw PDA, unrhyw GPS, unrhyw Orsaf Gyfan, o unrhyw Brand. Datblygwyd gan Pié de Obra ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol y Sector, lle cesglir nifer ddiddiwedd o ddulliau a gynlluniwyd i hwyluso gwaith yn y Maes. Mae TopView yn dod â gwybodaeth am fwy na blynyddoedd o brofiad 30 ynghyd a mwy na Gweithwyr Proffesiynol 500.

Mae TopViewPc yn fersiwn sy'n gydnaws ag unrhyw PC, Laptop, neu PC Dabled, gyda'r disgwyliad o fod yn system unigryw ar gyfer popeth.

- Un Meddalwedd ar gyfer yr holl Systemau Gweithredu.
- Yr un Meddalwedd i Bawb Cyfanswm Gorsafoedd.
- Yr un Meddalwedd ar gyfer pob GPS.
- Un Dysgu ar gyfer popeth.

Bwydlenni Wedi'u Trefnu a Chynnwys

- Wedi'i drefnu mewn ffordd glir a sythweledol, mae ganddo ddewislen mynediad hawdd.

- Mae pob un o'r Modiwlau yn cynnwys ffenestri sy'n rhyngweithio â'r defnyddiwr mewn ffordd glir a sythweledol, gan ofyn am y data angenrheidiol ym mhob eiliad sy'n arwain hyn ym mhob llawdriniaeth.

Mewnforio ac Allforio Data

- Addasu'n llawn i'r mwyafrif o Raglenni PC a ddefnyddir yn gyffredin yn Sbaen.
- Ymrwymiad i ddiweddaru ac addasu i fformatau allforio a mewnforio newydd rhaglenni cyfredol a newydd a all godi.
- Mewnforio ac Allforio Uniongyrchol heb ailgyfrifiadau canolradd.
- TopViewPc yw'r arf delfrydol ar gyfer y dasg hon er bod gan fersiynau Ce, Pocket, a WorkAbout yr un bwydlenni mewnforio ac allforio

Amgylchedd Graffig

- Mae TopView yn caniatáu llwytho a gwylio delweddau BMP, TIF, cefndir JPG yn ogystal â graddnodi'r un peth a chofnodi'r graddnodiad hwnnw ar gyfer defnyddiau yn y dyfodol.
- Mae hefyd yn caniatáu llwytho a delweddu DXF, cefndir DWG ar yr un pryd â'r BMP, TIF, BMP, sy'n caniatáu rheoli haenau CAD yn ogystal â'r defnydd ar gyfer pob endid CAD.
- Caniatáu i'r delweddau hyn gael eu delweddu yn y Cymryd a Chamau Cydlynu a hefyd mewn Galwadau o Fodelau Digidol Tiroedd. Yn yr achos olaf, yr angen i lanlwytho delweddau sy'n arwain gweithredwr y tîm aml-ddisgyblaethol mor rheolaidd â chwrs golff lle nad yw rheoleidd-dra'r tir yn helpu i ddod o hyd i'r gwyrdd a'r tyllau yn hanfodol.

- Mae TopView yn cynnwys y rheolaeth haenau graffig sy'n caniatáu Creu, Dileu, Actifadu / Dadweithredu, a dynodi'r Haen Gyfredol lle mae'r data a gymerir yn y maes yn cael ei gofnodi. Mae hefyd yn parchu'r haenau sy'n dod o Mewnforio DXF. Mae dadweithredu haenau yn caniatáu cyflymiad yn y broses graffeg a rheoli data

Diffoddwch

- Mae TopView yn cynnwys dulliau graffigol newydd ac arloesol sydd, ynghyd â dulliau clasurol, yn gwneud TopView y rhaglen fwyaf cyflawn ar y farchnad.
- Cofnodwyd Pwyntiau Unigol â llaw neu wedi'u Clicio ar Sgrîn.
- Pwyntiau wedi'u cynnwys mewn Ffeil a Fewn Mewnforiwyd neu a Gafwyd yn flaenorol.
- Pwyntiau ar-lein.
- Pwyntiau Coplanares.
- Pwyntiau a Gymerwyd mewn Trawsnewidiol neu Hydredol.
- Pwyntiau Echel sy'n cysylltu Planhigion, Drychiad, a Gorchmynion.
- Canolfannau Cydlynu XYZ.
- Safleoedd mewn Cyfesurynnau Daearyddol.
- Adrannau Cajeadas.
- Adrannau Math.
- Modelau Tir Digidol.
- Unedau CAD y DXF / DWG.

Casglu Data

- Cymryd Uchafbwyntiau Sylfaen mewn XYZ ac mewn Daearyddiaeth.
- Yn cymryd Cyfesurynnau (Tachymetrig).
- Saethiad croes.
- cymeriant hydredol.
- Pwyntiau a ddadansoddwyd mewn perthynas ag Echel.

Gwaith Llinellol

Adrannau Cajeadas. Adrannau Proffil wedi'u Cyfrifo yn ôl Proffil gan raglen PC lle mae TopView yn mewnforio data pwyntiau pob Proffil a Orchmynnwyd drwy gynyddu Pk a Dadleoli. Mae'r adrannau hyn yn ymgorffori'r Llethrau a ddiffinnir gan y rhaglen PC gan ddibynnu ar y dirwedd ddamcaniaethol.

Math o Adrannau. Adrannau wedi'u diffinio yn TopView yn ôl Tablau Lled a Hari, Tablau Cadarn + Limatesa + Berma, Tabl Llethrau, Tabl Canolrif ac Eccentricity, Tabl Fectorau, a Thabl Llethrau a Ffosydd. Nid oes tirwedd blaenorol ar gael ac mae'r rhaglen yn caniatáu i ni benderfynu a ydym am ddatgymalu neu arglawdd ym mhob Pk.

Adrannau Cajeadas

- Yn eich galluogi i ailfeddwl am unrhyw bwynt damcaniaethol sy'n diffinio adran gyfredol y Pk yn ogystal â phwynt wedi'i osod yn ôl mewn pellter a dimensiwn, hyd yn oed gan ganiatáu i'r gwrthgefn ddilyn unrhyw un o'r llethrau sy'n gyfochrog â'r fertig a ddewiswyd.
- Caniatáu ailfeddwl ar y cyd o Bwyntiau Damcaniaethol a'r brasamcan i unrhyw Fector yr Adran, fel y Llethr.
- Caniatáu i chi gofnodi'r pwyntiau a gadwyd allan ar gyfer Rheoli Ansawdd neu ar gyfer Transversals.

Math Adrannau

- Yn cyfuno'r diffiniad parametrig a'r Vectorial. Mae'r holl elfennau, yn barametrig ac yn fector, yn cael eu rhyngosod yn llinol, gan ganiatáu rheoli llethrau sy'n newid llethrau yn raddol (llethrau Fan), trawsnewid ffosydd yn "V" i ffosydd yn "U", Bermas sy'n ymddangos ac yn diflannu, Bermas sy'n mynd i fyny ac i lawr drwy'r llethr, ac ati.
- Caniatáu creu fectorau sy'n diffinio parcio yn serth, yn neidio i drwch y cwmni yn yr elfennau hyn, ac unrhyw ffigur, pa mor brin bynnag y mae'n ymddangos.
- Cysylltu'r tabl superelevation â'r echel, gan ganiatáu i'r un Adran Math gael ei chymhwyso at wahanol Echelau.
- Fel yn Adrannau Cajeadas, mae'n bosibl cofnodi'r pwyntiau a ail-dechreuwyd mewn ffeil Transversal fel y gallwn farcio un, Foot, Axis, a chymryd y Real Terrain Transversal mewn un tocyn.

Modelau Digidol (MDT)

- Cadwch yn hollol graffeg gan adlewyrchu'r Triongl yr ydym ni a chynnydd Cota i hyn.
- Yn eich galluogi i gadw'r pwyntiau wedi'u hailddiffinio trwy eu codio yn awtomatig gan nodi yn y triongl y cafodd ei leoli arno a'r gwall wrth edrychiad.
- Mae'n caniatáu Ailfeddwl y Nodau fel pe bai'n bwyntiau arferol.
- Caniatáu llwytho delweddau cefndir TIF / JPG / BMP / DXF / DWG ar gyfer olrhain yn well.

Systemau Cydlynu

- Cyfanswm yr Orsaf: Yn caniatáu defnyddio System Amcanestyniad Fflat ac UTM. Yn achos UTM, mae'r rhaglen yn cyfrifo'r cyfernod anamorffosis priodol ar gyfer pob darlleniad.
- GPS: Mae'n caniatáu Gweithio gyda Datums, gyda Systemau Cydlynu Lleol (SCL), neu'r ddau ar yr un pryd. Mae'r SCL yn cyfrifo'r addasiad yn XY ar wahân a'r addasiad yn Z ar gyfer addasiad gwell i Real Terrain. Mae'r defnydd o SCL yn cynnwys cyfleustodau (Rheoli Blaenorol) sy'n helpu i wirio cywirdeb y data (cyfesurynnau lleol a gofnodwyd â llaw yn anghywir, cyfesurynnau daearyddol a gymerwyd yn y maes mewn pwyntiau gwallus, gwahaniaeth yn y system lle ceir y cyfesurynnau lleol "Utm o Fflat ").

Cywiriadau o Symudol (System Sefyllfa Newydd).
- Mae'n caniatáu gosod y GPS GPS mewn unrhyw le.
- Dileu'r angen am Bersonél ar gyfer Gwyliadwriaeth Synhwyrydd.
- Lleihau'r llinell sylfaen trwy ennill cywirdeb ac ennill RadioModem.
- Mewn hir Polygonal gyda GPS mae'n caniatáu newid y Synhwyrau Sylfaen i bellter uwch heb leihau'r Llinell Sylfaen.
- Mewn Gwaith lle mae Sylfaen GPS eisoes yn caniatáu i chi ddefnyddio hyn, er nad yw ei gyfesurynnau daearyddol yr un fath â'n rhai ni, gan allu ail-droi ein Sylfaen GPS mewn Symudol a chael dau synwyryddion i wneud y gwaith.

Rheoli Ansawdd

- Mae TopView yn caniatáu ym mhob modiwl Stake i agor ffeil mewn ffordd gyfochrog lle mae'r pwyntiau a farciwyd mewn gwirionedd yn y maes yn cael eu cofnodi gyda lefel y ddaear go iawn, gan awtomeiddio cod y pwynt wedi'i ysgythru gan adlewyrchu enw'r ffeil y dylid gosod y cydgysylltiad arni. , ei rif Pwynt, a'r gwallau a ganfuwyd wrth ei osod. Ac i gyd mewn un cam.
- Y system hon yw'r arf delfrydol ar gyfer unrhyw System Ansawdd sy'n ychwanegu cyflymder, awtomeiddio ac effeithlonrwydd.

Casgliadau

  • Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i weithio gydag unrhyw Orsaf Gyflawn a chydag unrhyw GPS mewn RTK neu modd statig ar gyfer ôl-brosesu, fel y gallwn barhau i weithio gan ddefnyddio'r un ffeiliau data trwy newid y cebl sy'n cysylltu'r PDA â'r ddyfais a ddefnyddir. . Felly gallwn ddechrau swydd gyda GPS ac yna cymryd y pwyntiau na ellid eu cymryd gydag ef, am fod yn agos at adeilad neu reswm arall, gyda Cyfanswm Gorsaf gyda newid cebl a dyfais yn unig.
  • Dylid nodi hefyd ei fod wedi'i fwriadu i ategu'r rhaglenni a ddefnyddir fel arfer yn Sbaen ar gyfer cyfrifiadur megis Autocad, Clip, Mdt, Istram ac Ispol, Cartomap, Protopo, ac eraill, gan allu mewnforio ohonynt Echelau Planhigion ac Echdynnu , rhestr o Gyfesurynnau Gosodiad, rhestr o Adrannau Cajeadas, a Sylfaen allforio, Cyfesurynnau, Proffiliau Trawsbynciol, Proffiliau Hydredol, ac ati
  • Mae bod yn rhaglen a ddatblygwyd yn Sbaen, y rhaglen gyfan, llawlyfrau a rhaglenni cyflenwol ar gyfer cyfrifiaduron, ac ati ... wedi'i hysgrifennu mewn Sbaeneg ac wedi'i haddasu i amgylcheddau arferol Hartware a Meddalwedd yn Sbaen.
  • Bydd addasiadau i'r rhaglen i fformatau eu hunain o ffeiliau mewnforio neu allforio yn cael eu mynychu yn yr amser byrraf posibl.

Lawrlwytho TopView

Un Ateb i "TopView - Cais am arolygu a thirfesur"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.