Rheoli prosiectau: ymysg yr heriau nad yw'r peiriannydd sifil yn eu dysgu yn yr ystafell ddosbarth

Ar ôl cwblhau'r radd a graddio fel peiriannydd, mae cyflawni un o'r nodau y mae pob myfyriwr yn ei sefydlu wrth gychwyn ar eu hastudiaethau prifysgol yn cael ei gyfuno. Yn bwysicach fyth os yw'r yrfa sy'n gorffen yn yr ardal rydych chi'n angerddol amdani. Mae peirianneg sifil yn broffesiwn sydd ar ôl blwyddyn yn cymell miloedd o fyfyrwyr i gofrestru mewn prifysgolion gyda'r gobaith, pan fyddant yn gorffen eu hastudiaethau, y bydd ganddynt faes eang o waith i ddatblygu eu sgiliau personol a phroffesiynol; gan ei fod yn ymdrin ag astudio, prosiect, cyfeiriad, adeiladu a rheoli gwaith yn y canghennau a ganlyn: glanweithiol (dyfrbontydd, carthffosydd, gweithfeydd trin carthffosiaeth, rheoli gwastraff solet, ac ati), ffordd (ffyrdd, rhodfeydd, pontydd, meysydd awyr, ac ati), hydrolig (trochion, argaeau, pileri, camlesi, ac ati), a strwythurol (cynllunio trefol, tai, adeiladau, waliau, twneli, ac ati).

Mae rheoli prosiectau adeiladu yn un o'r disgyblaethau sydd bob dydd yn denu mwy o beirianwyr sifil i gysegru eu hunain i'r maes proffesiynol hwn, ac mae'r rhai sy'n meiddio cyfarwyddo prosiectau heb fod yn barod, yn dioddef yn y pen draw ac yn sylweddoli hynny yn ystafell ddosbarth y brifysgol nid yw'r holl wybodaeth angenrheidiol yn cael ei rhannu i wynebu her o'r maint hwn.

Er mwyn llwyddo wrth reoli prosiect adeiladu, rhaid bod gan un wybodaeth helaeth mewn gwahanol feysydd gwybodaeth a blynyddoedd lawer o brofiad, er hynny, mae angen sgiliau ychwanegol nad ydyn nhw'n cael eu dysgu mewn ystafell ddosbarth, fel agweddau cysylltiedig gyda deallusrwydd emosiynol a datblygu perthnasoedd rhyngbersonol.

Mae prosiect yn ymdrech gynlluniedig, dros dro ac unigryw, a wnaed i greu cynhyrchion neu wasanaethau unigryw sy'n ychwanegu gwerth neu'n achosi newid buddiol. Mae'r holl brosiectau'n wahanol ac mae pob un ohonynt yn cyflwyno sefyllfaoedd a heriau sy'n gofyn am arbenigedd a gwybodaeth i wybod sut i'w datrys yn y ffordd orau. Fodd bynnag, mae pawb sy'n dechrau ym maes rheoli prosiect wedi bod yn brosiect cyntaf rywbryd ar ryw adeg, ac yma byddwn yn ceisio dangos awgrymiadau i chi ar sut i ddelio ag ef yn y ffordd orau.

Y cyngor gorau y gallem ei roi i beirianwyr sifil sy'n bwriadu cysegru eu hunain yn eu bywydau proffesiynol i faes rheoli prosiect, yw y dylent ddechrau yn syth ar ôl graddio i ddyfnhau eu gwybodaeth ddamcaniaethol yn y mater hwn a'r ffordd orau yw gwneud gradd meistr, gradd i raddedig neu ddilyn cyrsiau arbenigol yn y pwnc hwn. Y Sefydliad Rheoli Prosiect (PMI), sefydliad dielw ac un o'r cymdeithasau proffesiynol mwyaf yn y byd, gyda hanner miliwn o aelodau wedi'u hardystio mewn rheoli prosiect mewn mwy na 150 o wledydd, yw'r prif opsiwn i ddechrau dysgu. rheoli prosiectau trwy ei safonau a'i ardystiadau, a gydnabyddir ledled y byd, ac a bennir ledled y byd trwy gymunedau cydweithredol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ardystiadau PMI ar eu gwefan:  www.pmi.org. Gellir adolygu opsiynau eraill ledled y byd ar y wefan: www.master-maestrias.com. Lle nodir 44 opsiwn ar gyfer graddau meistr mewn rheoli prosiect, mewn gwahanol wledydd. Gellir cymryd rhai o'r cyrsiau hyn yn gyflym ac yn fwy neu lai, fel sy'n digwydd gyda Cwrs Proffesiynol ar Reoli Prosiectau (PMP).

I wynebu'r prosiect cyntaf hwn, sydd fel arfer yn un bach, awgrymwn gan gymryd i ystyriaeth yr agweddau canlynol:

 • Adolygu, astudio ac ymchwilio yn dda iawn ac yn fanwl am bwnc y prosiect, rydych chi'n gyfrifol fel rheolwr a rhaid i chi wneud penderfyniadau technegol hanfodol yn ystod y rheolaeth gyfan. Ar ddiwedd y cam hwn mae'n rhaid i chi wybod y broses adeiladu gyfan a'r cwmpas o ran cost, amser ac ansawdd sy'n ofynnol i'w gwblhau'n llawn.
 • Paratowch eich amcanion a'ch nodau. Beth a ddisgwylir gan y prosiect? Beth a ddisgwylir gan eich rheolwyr? Beth yw'r manteision i'r cwmni?
 • Treuliwch lawer o amser ar ddechrau'r prosiect i gynllunio sut y bydd pethau'n digwydd, gofynnwch i'ch tîm gwaith am farn ar adeiladu cwmpas, amserlen, cyllideb a nodi risg.
 • Dewch i adnabod y tîm, gwrando ar eu hanghenion. Bydd pobl sy'n gweithio'n hapus, yn manteisio ar eu potensial llawn i wneud eu gwaith cystal â phosibl.
 • Cynnwys eich tîm. I'r graddau y mae pobl yn teimlo eu bod wedi'u hadnabod gyda'r prosiect, bydd ganddynt well cynhyrchiant.
 • Rheoli'r prosiect. Diffinio cyfarfodydd dilynol cyfnodol, lle rydych chi'n rheoli gweithredu gweithgareddau, gwariant cyllideb, pobl, risgiau ac unrhyw anghyfleustra a all godi.
 • Rhoi gwybod i bartïon â diddordeb. Gall rhanddeiliad dylanwadol nad yw wedi cael ei hysbysu mewn modd amserol wneud penderfyniadau nad ydynt yn gyfleus i'w rheoli, mae'n bwysig eu cadw'n wybodus ac yn fodlon.
 • Os bydd problemau'n codi neu os nad yw eich prosiect yn cyrraedd nodau allweddol, peidiwch â digalonni. Mae'n bwysicach sut rydych chi'n delio â sefyllfaoedd. Adolygu achos y broblem, cymhwyso'r camau cywiro perthnasol, rheoli'r newidiadau angenrheidiol yn y cynlluniau, hysbysu'r partïon â diddordeb am y sefyllfa a pharhau gyda'r rheolwyr.

Gellir diffinio rheoli prosiect fel y ddisgyblaeth o drefnu a rheoli adnoddau, fel bod prosiect penodol wedi'i gwblhau'n llwyr o fewn cyfyngiadau cwmpas, amser a chost a godir ar y dechrau. Felly, mae'n golygu gweithredu cyfres o weithgareddau, sy'n defnyddio adnoddau fel amser, arian, pobl, deunyddiau, ynni, cyfathrebu (ymhlith eraill) i gyflawni amcanion a ddiffiniwyd ymlaen llaw.

Yn seiliedig ar y diffiniad hwn o reoli prosiect, diffinnir a sefydlir y meysydd gwybodaeth angenrheidiol y mae'n rhaid i reolwr da eu cael er mwyn cyflawni eu gwaith yn effeithlon, ac maent:

 • Integreiddio a chwmpas y prosiect: crynhoir y maes hwn mewn dau air: cenhadaeth a gweledigaeth. Rhaid i reolwr y prosiect fod yn glir ynglŷn â chwmpas y prosiect o ran telerau ac amserau ac, yn anad dim, o ran effaith. Mae hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu cynllun a rheoli newidiadau. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi wybod yr agweddau technegol ac adeiladol penodol i gyflawni'r gwaith.
 • Amcangyfrif o amserau a therfynau amser: Mae'r cymhwysedd hwn yn cynnwys paratoi atodlen lle gosodir y tasgau a drefnwyd, eu cyfnodau gweithredu a'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer pob un. Rhaid i'r rheolwr prosiect allu gweithredu'r rhaglenni a'r cymwysiadau a ddefnyddir i ddatblygu amserlenni gwaith, er enghraifft Microsoft Project, Primavera, ac ati.
 • Rheoli costau: Rhaid i'r rheolwr prosiect da reoli'r costau penodol a chyffredinol trwy waith blaenorol o gynllunio'r adnoddau (dynol, deunydd, offer a thechnegwyr).
 • Rheoli ansawdd: a yw'r tasgau angenrheidiol i weithredu camau sy'n caniatáu gwerthuso ansawdd cynhyrchion, gwasanaethau neu gynnwys a dileu'r holl rwystrau hynny sy'n atal cyrraedd lefel uwch o foddhad. Er mwyn cyflawni'r cymhwysedd hwn, rhaid i'r rheolwr wybod y rheoliadau technegol ac ansawdd sy'n gymwys yn yr amgylchedd lle caiff y gwaith adeiladu ei gyflawni.
 • Rheoli adnoddau dynol: mae hyn yn cynnwys llogi personél â chymwysterau uchel, gwerthuso eu perfformiad a rheoli cymhellion; gyda'r syniad o wneud penderfyniadau sy'n cynyddu lefel cynhyrchiant ac ymrwymiad y rhai sy'n ymwneud â'r prosiect.
 • Rheoli cydberthnasau: mae'r rheolwr prosiect hefyd yn gyfrifol am baratoi cynllun perthynas a chyfathrebu sy'n addasu i anghenion pob achos. Yn y bôn, rhaid i'r cynllun hwnnw ystyried dosbarthiad y wybodaeth, ei hylifedd a datgelu statws pob cam o'r prosiect, o'r cyntaf i'r diwedd.
 • Rheoli Risg: Mae'r maes hwn o wybodaeth wedi ei wneud â nodi bygythiadau a allai wynebu'r tîm ar unrhyw adeg o weithredu, a rheoli'r risgiau hyn, naill ai liniaru eu heffeithiau neu wrthdroi ei effaith.

Yn fyr mae rheoli prosiect yn un o'r heriau mwyaf y mae'n rhaid i beiriannydd sifil eu hwynebu yn ystod ei fywyd proffesiynol, ac nid yw wedi'i baratoi'n llawn ar ei gyfer yn yr ystafelloedd dosbarth, felly pob gweithiwr proffesiynol da sy'n gwneud penderfyniad i'w neilltuo ei hun. I'r ddisgyblaeth hon, rhaid i chi wneud y penderfyniad i baratoi eich hun ym mhob un o'r meysydd gwybodaeth sy'n angenrheidiol i fod yn rheolwr prosiect rhagorol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.