AMERICAS EXPO UAV MASNACHOL

Bydd Medi 7,8, 9 a XNUMX y flwyddyn gyfredol yn cael ei gynnal yn Las Vegas Nevada - UDA yr "UAV Expo Americas".  Dyma brif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall. Mae'n cwmpasu'r pynciau ar adeiladu, ynni a gwasanaethau cyhoeddus, Coedwigaeth ac amaethyddiaeth; Seilwaith a Thrafnidiaeth; Mwyngloddio ac Agregau; Gwasanaethau brys a diogelwch y cyhoedd; Diogelwch; a Thopograffi a chartograffeg

Yn ogystal, mae'n cynnwys pynciau ar yr heriau a'r cyfleoedd a gyflwynir gan COVID-19, y dirwedd reoleiddio, integreiddio Systemau Awyrennau Di-griw yn ddiogel mewn gofod awyr, a thechnolegau Systemau Awyrennau Di-griw aflonyddgar.

Bydd ychydig yn fwy na 100 o arddangoswyr o bob cwr o'r byd yn cyflwyno eu dyfeisgarwch, eu cynhyrchion a'u datrysiadau sy'n gysylltiedig â dronau, adeiladu, ynni, amaethyddiaeth, seilwaith, trafnidiaeth, ymateb brys neu gartograffeg. Fel yn rhifynnau eraill y digwyddiad gwych hwn, bydd yn cynnwys sesiynau fertigol diwydiant sy'n mynd i'r afael â heriau a chyfleoedd unigryw pob diwydiant, yn ogystal ag arferion gorau ar gyfer integreiddio a gweithrediadau drôn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Amcan y digwyddiad yw denu defnyddwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant Cerbydau Awyr Di-griw, gan ddarparu cyfathrebu digonol rhwng gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr pob un o'r cynhyrchion a gyflwynir. Felly, mae'r gwaith o greu cyfleoedd cysylltu yn cychwyn, a'r trafodaethau ar gyfer caffael datrysiadau neu gynhyrchion sy'n addasu i'r anghenion. Trafodir pynciau manwl sy'n gysylltiedig â'r cwestiynau canlynol yn y gynhadledd:

  • Beth sy'n digwydd gyda rheoliad yr FAA?
  • Sut y gall dronau gyflymu eich busnes?
  • Pryd fyddwn ni'n gweld ecosystem UTM integredig?
  • Sut y gall sefydliad fynd ati i greu rhaglen drôn ar raddfa?
  • Beth fydd ID o Bell yn ei olygu i ddyfodol yr awyr?
  • Sut mae canfyddiad y cyhoedd o dronau yn effeithio ar fabwysiadu?
  • Sut ddylai sefydliad gyfrifo ROI Cerbydau Awyr Di-griw?
  • A oes dull arfer gorau o alluogi diogelwch gradd menter?
  • Beth mae'n ei olygu i weithredu dronau sy'n defnyddio cymwysiadau AI a ML?
  • Sut y gall gweithredwyr feintioli gwerth technoleg drôn yn well o ran cynhyrchiant, rhwyddineb defnydd a phroffidioldeb?

Mae Systemau Awyrennau Di-griw gorau yn y dosbarth o brif ddarparwyr datrysiadau'r byd yn cael eu harddangos ar arddangosion, gan sicrhau ffordd effeithlon o raddio a chymharu atebion. Rhennir gweithgareddau'r dyddiau uchod fel a ganlyn: Medi 7: Cyn-gynhadledd, arddangosiadau a gweithdai ac o Fedi 8 i 9: Rhaglennu cynadleddau ac arddangosfeydd.

 ¿PAM SY'N MYNYCHU'R DIGWYDDIAD HWN?

Yn y lle cyntaf, mae cael lle i gyfnewid syniadau â gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr diwydiant yn un o'r rhesymau cyntaf pam y dylid ystyried presenoldeb yn y digwyddiad. Sut y daeth y rhain i ddatblygu datrysiadau a chynhyrchion i wella'r gweithgareddau neu'r prosesau y mae dadansoddwyr yn eu perfformio o ddydd i ddydd.

Rheswm arall yw'r posibilrwydd o gysylltu ag arweinwyr a hyrwyddo gwybodaeth yn y maes gofynnol. Nesaf, gallwn ddweud bod y math hwn o ddigwyddiad yn hanfodol i wneud y technolegau diweddaraf yn weladwy, gan hyrwyddo arddangosiadau a chynhyrchu contractau neu gynghreiriau posibl. Yn y gynhadledd, gall arweinwyr, gweithwyr proffesiynol neu ddatblygwyr ddangos cyn-recordiadau o alluoedd eu cynhyrchion a dangos ar gyfer beth y cawsant eu creu.

Efallai y bydd rhai yn pendroni, pwy all fynychu'r digwyddiad hwn: Perchnogion Asedau a Gweithredwyr, EPC (Peirianneg / Caffael / Adeiladu), AEC (Penseiri / Peirianwyr / Adeiladu), Syrfewyr, Arweinwyr Technoleg, Rheolwyr Prosiect, Ymgynghorwyr Ffermwyr a Chnydau, Ymatebwyr Cyntaf a'r Gyfraith Gorfodi.

ADNODDAU

Ar wefan y gynhadledd, gallant gyrchu cyfres o weminarau am ddim yn bennaf sy'n gysylltiedig â cheisiadau Cerbydau Awyr Di-griw. Dyma rai o deitlau'r seminarau hyn: "Dronau AI: Yn Ymgorffori UAVs sythweledol yn Llif Gwaith","Adrodd amser real: Effaith Cerbyd Awyr Di-griw ar ddiogelwch y cyhoedd”. Cyfle i wella gwybodaeth ac ymgysylltu â manteisio ar yr offer caffael data gofodol gwerthfawr hyn. Yn ogystal, mae'r gweminarau sy'n gysylltiedig â rhifyn blaenorol y gynhadledd hefyd yn cael eu huwchlwytho ar y we, rhag ofn bod unrhyw un â diddordeb mewn adolygu'r cynnwys hwn.

COFRESTRU

Mae'r costau ar gyfer y gynhadledd yn amrywio yn dibynnu ar y dyddiad a ddewiswyd a'r math o bresenoldeb rhwng $ 150 i $ 895, gallwch ddewis gostyngiad grŵp. Mae tocynnau Llawn, Un diwrnod, Gohebwyr Drone, a'r fynedfa i'r ystafell arddangos yn unig. Gellir eu gwirio hefyd ar wefan y digwyddiad trwy glicio aqui.

Dim ond ar gyfer yr ardal arddangos y mae'r tocyn am ddim neu am ddim ar gael, lle bydd gennych fynediad i ardaloedd lle mae'r technolegau masnachol Systemau Awyrennau Di-griw mwyaf arloesol a phwysig yn y byd yn cael eu harddangos, yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u creu gan brif brifysgolion y " Pafiliwn y Brifysgol ”. Yn ychwanegol at yr uchod, derbynnir mynediad i'r "Exhibit Hall Theatre", a fydd â rhaglen addysgol ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd. Bydd pobl sydd â thocyn am ddim yn gallu mwynhau sesiynau rhwydweithio gyda'r mynychwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am y stondinau.

Mae'n dal yn bosibl anfon gwybodaeth i gymryd rhan yn yr arddangosfeydd a hefyd fel rhan o siaradwyr y digwyddiad. Rhaid ystyried bod y Bwrdd Cynghori a'r rhai sy'n gyfrifol am gynnal y Gynhadledd, yn astudio'r holl gynigion ar gyfer cyflwynwyr neu siaradwyr posibl yn y rhifyn hwn yn ofalus.

SAFONAU DIOGELWCH

Rydym yn gwybod ein bod yn dal i fod yn agored i heintiad gan COVID-19, a dyna pam mae'r sefydliad wedi cymryd mesurau diogelwch llym i'r holl fynychwyr, ac felly mae popeth yn digwydd mewn amgylchedd iach a di-risg.

Ymhlith y mesurau rhagofalus a gymerwyd i ystyriaeth mae: cyfyngu ar gyswllt corfforol, cofrestru digyswllt, pellhau cymdeithasol, glanhau rheolaidd, hylendid dwylo, gwella diogelwch bwyd, gorchuddio wyneb gorfodol (defnyddio masgiau), a hefyd cymwys personol i ddarparu cymorth cyntaf .

AM Y SEFYDLWYR

Cyflwynir Commercial UAV Expo Americas gan Commercial UAV News a'i drefnu gan Diversified Communications, cynhyrchydd digwyddiadau byd-eang sydd hefyd yn trefnu Commercial UAV Expo Europe (Amsterdam, Yr Iseldiroedd), GeoBusiness Show (Llundain, y DU) ac Wythnos Geo, sy'n cynnwys Mapio Lidar Rhyngwladol Fforwm, Expo a Chynhadledd SPAR 3D ac Expo a Chynhadledd Nesaf AEC. Gallwch ymweld â'u rhwydweithiau cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth yn y dyddiau i ddod: LinkedIN, Facebook, Twitter, YouTubeAc Instagram.

Yn ffodus eleni mae Twingeo a Geofumadas yn cymryd rhan fel cefnogwyr y digwyddiad, gan ddarparu darllediad eang o'r digwyddiad i bawb sydd â diddordeb. Byddwn yn dod â'r holl wybodaeth i chi'ch hun.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.