Mae bod yn syrfëwr, mae'n brofiad bywyd hir

Nid yw cariad Ken Allred tuag at dopograffi yn gwybod unrhyw gyfyngiadau, ac mae ei frwdfrydedd, ar gyfer astudiaeth sy'n ymddangos i ddechreuwyr fel hafaliad mathemategol, yn heintus.

Nid yw MLA sydd wedi ymddeol o St. Albert yn meddwl ddwywaith am dynnu sylw at y pŵer sydd gan syrfewyr ar ôl iddynt hoelio'u tirnodau syml i lawr. Hyd yn oed gannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, ystyrir y cerrig milltir hyn yn farcwyr gydol oes. Mae'r henebion topograffig yn diffinio'r ffiniau cenedlaethol a rhyngwladol, ond ar y lefel leiaf, maent yn diffinio ffiniau eiddo pob perchennog yn llain. Mae ei bwysigrwydd yn mynd yn ôl i'r tro cyntaf i bobl sefyll ar ddarn o dir a dechreuodd ddadlau ynghylch pwy oedd perchennog pob craig.

Topograffeg

«Gweithio ymlaen Pwysigrwydd topograffwyr Gellir dod o hyd iddo yn y Beibl, yn y llyfr Deuteronomium o'r Hen Destament, lle mae perchnogaeth tir yn cael ei ystyried. Roedd fforwyr Canada fel Samuel de Champlain neu Jacques Cartier yn syrfewyr go iawn a oedd yn creu mapiau ar yr arfordiroedd. Mewn bwrdeistrefi modern, mae terfynau diffiniol eiddo, sy'n diffinio pwy sy'n berchen ar y tir ac unrhyw elfen arno, yn cael eu pennu gan y dopograffeg, »meddai Allred.

Dechreuodd ei ddiddordeb mewn Topography flynyddoedd yn ôl gyda swydd gwyliau, yn ystod yr haf, wrth astudio peirianneg ym Mhrifysgol Alberta.

"Roedd yn gwrs hanfodol i fyfyrwyr peirianneg. Roeddwn i gyda thîm o syrfewyr yn gweithio ar ymyl ogleddol Parc Cenedlaethol Waterton. Gwelais i syrfëwr Ottawa ddod i ddod o hyd i olion marciwr pren a oedd yn marciwr ar y ffin; Roedd y ffaith hon yn fy nghyffroi, gan fy mod yn deall bod rhaid i mi fod yn dditectifydd yn rhannol, "meddai Allred.

Er bod y rhan fwyaf o breswylwyr Albert yn cofio Allred am ei sylwadau gwleidyddol fel City Councilman ac aelod o Ddeddfwriaeth Alberta, ar ôl yr haf hwnnw yn Waterton, daeth Allred yn syrfëwr y llywodraeth a dyna oedd ei gyntaf galwedigaeth broffesiynol

Dechreuodd ei ddiddordeb yn y pwnc fod mor amwys, fel gweithgaredd hamdden, gwnaeth astudiaeth ar hanes topograffi. Treuliodd Allred lawer o'i amser rhydd yn chwilio am henebion enwog fel yr heneb 300, Llinell Mason-Dixon yn yr Unol Daleithiau neu'r terfyn Stelae sy'n dal i fodoli ger Argae Aswan ar Afon Nîl, er gwaethaf iddo gael ei dorri i mewn i graig gan yr hen Eifftiaid.

"Mae llawer o'r marcwyr hynafol hynny yn weithiau celf," meddai Allred tra'n dangos ffotograffau o henebion i ni, gan gynnwys copi o gofeb Babylonian.

Mae carreg Babylonian o'r cyfnod Kassite sydd wedi'i lleoli yn yr 1700 AC wedi'i hamlygu â hen arysgrif sy'n egluro pwy oedd yn berchen ar y tir a bod yr amcan hwn yn ateb anghydfod ar y ffin, meddai Allred.

"Mae hyn yn dangos y rôl sydd gan syrfewyr a phwysigrwydd gosod terfynau i ddatrys hawliadau cymdogion yn erbyn eu cyfoedion," meddai.

Mae'r heneb yn gorchymyn

Y rheol gyffredinol o ran topograffi yw bod yr heneb yn gorchymyn. Y rheol hon yw'r un sy'n parhau'n gadarn mewn unrhyw anghydfod ynghylch ffiniau.

Nid oes gan yr archebion a fynegwyd na hyd yn oed y dogfennau ysgrifenedig yr un pŵer â charreg filltir y syrfëwr. Nid yw hyd yn oed rheithfarn go iawn yn sefydlu'r gwir linell ar y ddaear sy'n dangos lle mae eiddo un yn dechrau ac yn gorffen hynny.

Yn achos Llinell Mason-Dixon, er enghraifft, maen prawf rhesymu y 1700s oedd bod Brenin Lloegr wedi sefydlu perchnogaeth tir William Penn ar sail y cyfochrog 40. Fodd bynnag, nid oedd yr arolwg gwreiddiol a gynhaliwyd wedi'i leoli ar yr un hwnnw.

Fodd bynnag, pan aeth penderfyniad y ffin yr holl ffordd i'r llys, cynhaliwyd y marciau a sefydlwyd yn y gwrthryfel gwreiddiol. Golygai hyn yn y cefndir, yn seiliedig ar y llinell a ddiffiniwyd yn arolwg topograffig Mason-Dixon, fod Philadelphia wedi'i leoli yn Pennsylvania ac nid yn Maryland.

hanes topograffi

"Mae'r un egwyddor yn wir am gyfyngiadau rhyngwladol, fel y cyfochrog 49," meddai Allred. "Nid yw terfyn Canada - Gogledd America yn union ar y cyfochrog 49."

Ardaloedd glannau afon

Yn agos at ei gartref, yn 1861, rhoddodd yr offeiriad Albert Lacombe yma, i ymfudwyr cyntaf y tir yn St. Albert, system o farcio ar set o ardaloedd gerllaw afon yn seiliedig ar fethodoleg Québec. Cafodd pob gwladychwr lain gul o dir wedi'i stwffio gan Afon Sturgeon.

Yn 1869, anfonwyd syrfëwr o'r enw Major Webb gan lywodraeth Canada i arolygu'r ardaloedd afonol sydd wedi'u lleoli yn anheddiad yr Afon Goch ym Manitoba, gan ddefnyddio'r dull ardal amlochrog i fesur y tir. Adolygodd Louis Riel y broses arolygu a gynhaliwyd gan Major Webb a'i stopio.

Comisiynodd Allred yr artist Lewis Lavoie o St. Albert i beintio paentiad sy'n dangos y foment hanesyddol hon.

"Pan stopiodd Riel y dilyniant hwnnw o'r broses arolwg topograffig, newidiodd ddaearyddiaeth Canada gorllewinol," meddai Allred.

Roedd y weithdrefn a ddefnyddiwyd yn yr arolwg topograffig ym Manitoba yn fan marchnata. Bu'n ofynnol i Webb godi parseli o dir ar erwau 800 mewn ymgais i ddenu ymfudwyr i'r gogledd o ffin yr Unol Daleithiau. Cododd yr Americanwyr eu cymunedau mewn ardal o erwau 600.

"Fe wnaethon nhw geisio denu ymfudwyr trwy gynnig mwy o dir nag a gynigiodd yr Americanwyr," meddai Allred.

Daeth y system parseli glannau afon hefyd yn broblem yn St. Albert. Yn 1877, anfonwyd pum syrfëwr dan arweiniad y Prif Arolygydd M. Deane o Edmonton i St. Albert.

"Roedd y ymfudwyr mestizo yn gwrthwynebu gwaith tîm yr arolwg oherwydd bod y llywodraeth ffederal am rannu'r tir yn adrannau," meddai Jean Leebody, cydlynydd arddangosfeydd yn yr Amgueddfa Dreftadaeth sydd wedi ymddeol, sydd wedi ymchwilio i'r broblem dopograffig yn St. Albert.

"Rhan o'r broblem oedd nad oedd gan y mestizos gronfeydd wrth gefn swyddogol. Dim ond dogfennau heb werth swyddogol oedd ganddynt. Yn St. Albert, roedd ymfudwyr y mestizo yn bygwth rhoi'r gorau i weithio pe bai'r llain lan afon yn cael ei haddasu, gan orfodi'r Oblates a'r Tad Leduc i ymyrryd. "

Roedd y ymfudwyr mestizo yn gwylio Deane a'i dîm yn mesur St. Albert er mwyn creu system dosbarthu tir tebygol ar gyfer y ddinas a dechreuodd banig oherwydd eu bod yn ofni colli'r hawl i dir. Pe bai hyn yn cael ei ail-fesur, dadleuodd y gwladychwyr, byddai o leiaf saith teulu yn berchen ar yr un darn o dir. Byddai rhai ymfudwyr yn colli eu mynediad i'r afon a oedd mor angenrheidiol ar gyfer amaethyddiaeth a physgota. Byddai'n rhaid newid yr holl ffyrdd, a oedd yn rhedeg yn gyfochrog â hyn.

"Ni wnaeth y llywodraeth ddysgu'r wers. Ni ddysgodd o'r hyn a ddigwyddodd ym Manitoba a achosodd broblemau yma ac yn Batoche yn Saskatchewan, "meddai Allred.

topograffi hanesyddol

Yn gyfochrog, croesawodd ymfudwyr mestizo Sant Albert y system arolwg topograffig swyddogol oherwydd bod system ddosbarthu anffurfiol y Oblate Fathers wedi dod â llawer o anghytundebau.

Roedd hawliadau tiriogaethol yn fater o bob dydd, yn ôl y llyfr hanes lleol Black Robe's Vision. Yn syml, mae'r ymsefydlwyr newydd yn rhoi rhan ar bob pen o'u heiddo.

Daeth ymddangosiad syrfewyr y llywodraeth â'r mater i'r amlwg a chynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn St. Albert a fynychwyd gan bobl o gymunedau afonol eraill gan gynnwys Fort Saskatchewan ac Edmonton. Codwyd y sylfeini ac anfonwyd y Tad Leduc a Daniel Maloney, un o drigolion St. Albert, i Ottawa i apelio yn erbyn yr achos, gan gynnal y system o isrannu afon yn St. Albert. Roeddent yn llwyddiannus, ac o ganlyniad cynhaliwyd y system barseli bresennol.

«Wrth i'r ddinas dyfu, gwerthodd y lleianod eu tir ac fe'i hisrannwyd. Wrth i'r ddinas ehangu, gwerthodd y rhai oedd yn berchen ar lotiau'r afon eu heiddo; gwerthwyd y rhain fel y lotiau sgwâr sydd gennym nawr yn St. Albert, ”meddai Leebody.

Gwaith ditectif

Mae'r hen dirnodau a osodwyd gan y topograffwyr wedi aros fel tirnodau eiddo diffiniol ond nid ydynt yn hawdd eu canfod.

Pan fydd y dyfroedd yn codi neu'n cwympo, fel yn achos y Llyn Mawr, mae angen sefydlu'r terfynau o hyd. Ac os bydd y llystyfiant yn tyfu ar y tirnodau, gall y rhain fod yr un mor anodd dod o hyd iddynt.

«Offeryn mwyaf gwerthfawr syrfëwr yw'r rhaw. Weithiau bydd y syrfewyr yn cloddio ac yn chwilio am gylch rhydlyd lle mae'r garreg filltir wedi dadelfennu ond mae bodolaeth llwydni a adawyd ganddo yn ddigonol, ”meddai Allred.

Er mwyn dangos anhawster dod o hyd i dirnodau, dangosodd Allred un a oedd yn farc yn yr arolwg o ffordd ac a oedd wedi'i labelu fel R-4; Mae wedi'i leoli yng nghanol y goedwig White Spruce ger y llyn mawr.

"Yn wreiddiol, marciwr yn perthyn i lain afon oedd hwn yn ôl pob tebyg," meddai.

Mae'r marciwr ar hyn o bryd yn rhan sydd â thâp syrfëwr plastig coch, wedi'i glymu i'r brig. Pan symudodd Allred y dalennau a'r malurion, daeth o hyd i'r marciwr haearn gwreiddiol. Yn yr ardal gyfagos, canfu hefyd iselder bas yn y ddaear.

«Ni allaf ond dod o hyd i iselder yn awr, ond ar gyfer rhaniad arfordirol ar ochr y ffordd dylai fod wedi bod pedwar pant o 12 modfedd o ddyfnder a chydag arwynebedd o centimetrau sgwâr 18. Roedd dirwasgiadau yn arwydd ychwanegol i ffermwyr beidio â chrafu ar y rheini ac oherwydd hyn fe allai’r marcwyr gael eu colli, ”meddai.

Mae ryfeddod yn rhyfeddu at waith yr archwilwyr cynnar hynny a wnaeth, fel David Thompson, wrthryfela anhysbys, yn aml yn yr ardaloedd mwyaf ansicr yn y wlad ac yn destun yr amodau hinsoddol mwyaf eithafol.

«Mae syrfewyr yn arloeswyr. Yn achos Thompson roedd yn waith a wnaed yn gyfan gwbl trwy arsylwi ar y sêr. Nid oedd unrhyw bwynt cyfeirio arall iddo, ”meddai Allred.

Mae'n twyllo'n syfrdanol am y syniad o arolygu yn ddiflas.

"Mae llawer yn dibynnu ar nodweddion y ddaear ac mae cyfyngiadau i bob darn ohoni," meddai wrthym.

«Rhaid i syrfewyr fod yn dda am trigonometreg; rhaid iddynt fod yn dda am ddeall systemau cyfreithiol ac mewn celf a mapio yn ogystal â daearyddiaeth. Rhaid iddyn nhw wybod beth oedd yn bodoli o'r blaen. Hanes yw topograffi ».

Ffynhonnell: stalbertgazette

Ateb 4 i "Bod yn syrfëwr, mae'n brofiad am oes"

  1. MAE'N BWYSIG I YMCHWILIO I RHOI PROFFESIYNOL YN Y MAES HWN SYDD Â DIDDORDEB A LLAWN O FODDION, FIDEO YNGHYLCH HWN NEU STORIESAU ERAILL.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.