Gwelliannau INSPIRE yn Ewrop

Mae'r fersiwn ddiweddar o Geoinformatics yn rhoi crynodeb gwerthfawr o sut mae pethau'n mynd yn Ewrop o fewn fframwaith menter INSPIRE, a gynhaliodd y gynhadledd flynyddol yng Nghaeredin fis Mehefin diwethaf. Mae pob adroddiad yn ôl gwlad ar gael bob blwyddyn, ond mae'r erthygl hon yn frasamcan diddorol i gwmpas y flwyddyn 2010, gan ei ddarllen yn caniatáu i chi weld persbectif byd-eang o'r hyn y gellir ei wneud ym maes Seilweithiau Data Gofodol gyda phersbectif rhanbarthol .

ysbrydoli Mae'n dod yn werthfawr cwpl o graffiau cymharol o'r erthygl, lle mae Sbaen yn cymryd dau gydnabyddiaeth; er gwaethaf y gwahaniaeth rhwng ei gyd-destun a gwledydd eraill yn llai "cymhleth" o ran maint, deddfwriaeth a diwylliant sefydliadol.

Cyfarwyddeb INSPIRE (INStrwythuriaeth ar gyfer SPatial InfoRmation in EMae uropa) yn fwg syfrdanol, sy'n cymryd sawl blwyddyn ond sy'n dechrau cael ei weithredu o 2007 o dan gyfarwyddeb 2007 / 2 / EC. Ei ddyhead yw i'r flwyddyn 2019 gymeradwyo'r ddeddfwriaeth, y rheoliadau a'r seilwaith hygyrchedd i ddata gofodol ar gyfer ei ddefnydd gorau posibl wrth ddatblygu polisïau ar gyfer y rhanbarth Ewropeaidd. Wedi'i gyfeirio i ddechrau at yr aelod-wladwriaethau 27, heb atal effaith a ddisgwyliwyd, oherwydd erbyn hyn mae o leiaf 7 wladwriaethau (Ymgeiswyr i'r UE ac EFTA) sydd hefyd yn gweithredu'r broses ac yn cymryd rhan yn weithredol iawn am gyfanswm o 34.

Gwelwyd y math hwn o ymagwedd mewn rhanbarthau eraill o'r byd, gan gynnwys yn America. Fodd bynnag, i weld beth mae INSPIRE wedi'i gyflawni, o ystyried cymhlethdod y prosiectau hyn, mae'n dangos bod gwaith caled wedi'i wneud.

Mae'r dadansoddiad o Geoinformatics yn cynnwys adolygiad mewn chwe agwedd:

  • Y technegwyr (Data, metadata a Gwasanaethau) a'r rhai nad ydynt yn dechnegol (trefniadaeth, materion cyfreithiol ac ariannu).

Er bod pob adroddiad yn seiliedig ar fatrics cymharol unedig sy'n cynnwys agweddau 9:

ysbrydoli Ewrop

Fframwaith cyfreithiol ac ariannu

Data o atodiadau INSPIRE

Metadata

Gwasanaethau rhwydwaith

Data thematig yr amgylchedd

Geoportal Cenedlaethol

Safonau

Cydlynu a threfnu

Defnydd ac effeithlonrwydd yr NSDI

Mae graffeg yn ymddangos ar ddechrau'r adroddiad, gan farcio'n wyrdd yr agweddau sydd wedi cael y newid mwyaf ers y monitro diwethaf o ran yr agweddau a restrwyd yn flaenorol.
Ni ddylai fod yn dasg syml, gan ystyried bod angen i wledydd gymryd y canllawiau i ddatgan polisïau ac yna rhoi dilyniant sy'n mynd y tu hwnt i'r canonau a dderbyniwyd ychydig flynyddoedd yn ôl yn y mater geo-ofodol. Ar gyfer y mater hwnnw, bu'n rhaid i rôl yr asiantaethau mapio cenedlaethol, megis achosion Sefydliadau Daearyddol, addasu i'r tueddiadau newydd - y mae dogfen Cadastro 2014 eisoes yn ei ddweud - ynghylch cysylltiadau cyhoeddus-preifat. Ni ddylem ddweud bod y newid yn neddfwriaeth tiriogaethau sy'n teimlo bod eu hymreolaeth yn cael ei thorri neu ymddangos yn normau diangen yn cael eu gosod arnynt.

Mae achos Sbaen yn cael ei grybwyll yn gadarnhaol gan yr ymdrech a wnaed i gysylltu llywodraethau lleol. Mae Ffrainc a'r Eidal hefyd yn cael eu crybwyll, er bod y teilyngdod yn mynd i Ddenmarc Wel, mae ganddi gyd-destun tiriogaethol a diwylliannol penodol iawn; mae 90% o'i fwrdeistrefi wedi'u hintegreiddio yn y broses. Ac rwy'n sôn am y cyd-destun oherwydd mai bwrdeistrefi 98 yn unig sydd ganddo, sydd fel yr 1% o'r rheini yn Sbaen.

Y tu hwnt i'r erthygl Geoformatics, mae llawer i'w ddysgu o'r gwahanol adroddiadau o bob gwlad, er gwaethaf y ffaith bod y fformat ymlaen llaw yn seiliedig ar y matrics unffurf, mae gan bob gwlad wersi i'w cyfrannu. Ar gyfer yr achos hwn, mae adroddiad Gwlad Belg, sy'n cynnwys goddefiannau manwl gywir ar gyfer mapiau ar wahanol raddfeydd, yn drawiadol, fel y mae'r gwahanol fodelau rhyngasiantaethol, sydd, mewn rhai achosion, yn cynnwys diagramau fel achos Cyprus a Norwy.

Agwedd arall lle mae Sbaen yn sefyll allan yw argaeledd gwasanaethau. Er nad yw'r Geoportal yn orfodol, mae'r adroddiad yn adlewyrchu bod gan o leiaf 18 wledydd borth prototeip IDEE. Yma mae Lithwania a Ffrainc yn sefyll allan, a rhoddir pwyslais ar achos Sbaen lle dywedir bod cysylltiad rhwng gweinidogaethau 7, rhanbarthau 16, bwrdeistrefi 400, gwasanaethau WN 833, WFS 205 a SSC 9.

ysbrydoli Ewrop

I gloi, mae INSPIRE yn enghraifft glir o'r ymdrech ranbarthol i ryngweithredu. printEr bod amheuon am gyfyngiadau rhai cyd-destunau nad ydynt yn gweld canlyniadau cyflym, y gwahaniaethau rhwng gwledydd â phrosesau deddfwriaethol beichus (swyddogion neu wleidyddion nad ydynt yn deall y pwnc), isadeiledd ffisegol cyfyngol, yw gwerthfawrogi gwaith systematig.

Mae prosesau fel hyn yn gyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer cynaliadwyedd y model busnes yn y maes geo-ofodol. Mae'r cwmnïau sy'n cynhyrchu meddalwedd sy'n ystyried y rhanbarth hwn yn un o'i farchnadoedd gorau, yn ogystal â'r darparwyr gwasanaeth sy'n tueddu i fod y tu ôl, a'r model OpenSource sy'n morthwylio â ennill lle yn y farchnad a bod gennych chi bethau i'w dweud yma o ran gwerth cydweithredol neu amddiffyn safonau.

Os ydw i mewn bwrdeistref gydag unigedd tiriogaethol a chysylltedd ofnadwy, ni fyddaf yn cael unrhyw synnwyr yn yr ysbrydoliaeth hon. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ddarllen rhwng y llinellau, gan ein bod yn siarad am gyd-destun lle bydd tueddiadau anghildroadwy yn cael eu marcio; Mae deall y model hwn yn ein galluogi i gytuno â strategaethau dyfeisgarwch geo-ofodol (fel Bentley hypermodels, ArcGIS ar gyfer ysbrydoli a CityGML, i roi tair enghraifft).

Yma gallwch weld pob adroddiad INSPIRE

Yma gallwch weld hanes Geoinformatics

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.