Gwelliannau INSPIRE yn Ewrop

Mae'r fersiwn ddiweddar o Geoinformatics yn dod â chrynodeb gwerthfawr o sut mae pethau'n mynd yn Ewrop o fewn fframwaith menter INSPIRE, a gynhaliodd y gynhadledd flynyddol yng Nghaeredin ym mis Mehefin y llynedd. Mae'r holl adroddiadau yn ôl gwlad ar gael yn ôl blwyddyn, ond mae'r erthygl hon yn gyfystyr â brasamcan diddorol i gwmpas y flwyddyn 2010, gan ei darllen mae'n caniatáu gweld persbectif byd-eang o'r hyn y gellir ei wneud ym maes Seilwaith Data Gofodol gyda phersbectif rhanbarthol. .

ysbrydoli Mae'n dod yn werthfawr cwpl o graffiau cymharol o'r erthygl, lle mae Sbaen yn cymryd dau gydnabyddiaeth; er gwaethaf y gwahaniaeth rhwng ei gyd-destun a gwledydd eraill yn llai "cymhleth" o ran maint, deddfwriaeth a diwylliant sefydliadol.

Cyfarwyddeb INSPIRE (INStrwythuriaeth ar gyfer SPatial InfoRmation in Emwg astral yw uropa), sydd wedi bod yn digwydd ers sawl blwyddyn ond a ddechreuodd gael ei weithredu yn 2007 o dan gyfarwyddeb 2007/2 / EC. Ei ddyhead yw erbyn 2019 i safoni deddfwriaeth, rheoliadau ac isadeiledd hygyrchedd data gofodol i'w ddefnyddio i'r eithaf wrth ddatblygu polisïau ar gyfer rhanbarth Ewrop. Cyfeiriwyd i ddechrau at y 27 aelod-wladwriaeth, heb atal effaith a oedd i'w disgwyl, gan fod o leiaf 7 gwladwriaeth bellach (Ymgeiswyr ar gyfer yr UE ac EFTA) sydd hefyd yn gweithredu'r broses a hyd yn oed yn cymryd rhan weithredol iawn am gyfanswm swm o 34.

Gwelwyd y math hwn o ddull gweithredu mewn rhanbarthau eraill o'r byd, gan gynnwys cyfandir America. Fodd bynnag, i weld yr hyn y mae INSPIRE wedi'i gyflawni, o ystyried cymhlethdod y prosiectau hyn, mae'n dangos bod llawer o waith caled wedi'i wneud.

Mae'r dadansoddiad o Geoinformatics yn cynnwys adolygiad mewn chwe agwedd:

  • Y technegwyr (Data, metadata a Gwasanaethau) a'r rhai nad ydynt yn dechnegol (trefniadaeth, materion cyfreithiol ac ariannu).

Er bod pob adroddiad yn seiliedig ar fatrics cymharol unedig sy'n cynnwys agweddau 9:

ysbrydoli Ewrop

Fframwaith cyfreithiol ac ariannu

Data o atodiadau INSPIRE

Metadata

Gwasanaethau rhwydwaith

Data thematig yr amgylchedd

Geoportal Cenedlaethol

Safonau

Cydlynu a threfnu

Defnydd ac effeithlonrwydd yr NSDI

Mae graffeg yn ymddangos ar ddechrau'r adroddiad, gan farcio'n wyrdd yr agweddau sydd wedi cael y newid mwyaf ers y monitro diwethaf o ran yr agweddau a restrwyd yn flaenorol.
Ni ddylai fod yn dasg hawdd, o ystyried bod angen i wledydd ddod â'r canllawiau i bolisïau'r wladwriaeth ac yna mynd ar drywydd y rheini sydd allan o'r canonau nes eu derbyn ychydig flynyddoedd yn ôl yn y mater geo-ofodol. Yn yr achos hwn, bu'n rhaid i rôl asiantaethau mapio cenedlaethol, fel achosion Sefydliadau Daearyddol, addasu'n raddol i'r tueddiadau newydd - fel y nodwyd eisoes yn nogfen Catastro 2014 - ynghylch cysylltiadau cyhoeddus-preifat. Peidiwn â dweud y newid yn neddfwriaeth tiriogaethau sy'n teimlo bod eu hymreolaeth yn cael ei thorri neu mae'n ymddangos bod rheolau diangen yn cael eu gosod arnynt.

Sonnir yn gadarnhaol am achos Sbaen oherwydd yr ymdrech a wnaed i gysylltu llywodraethau lleol. Sonnir am Ffrainc a'r Eidal hefyd, er bod y clod yn mynd i Ddenmarc, wel, mae iddi gyd-destun tiriogaethol a diwylliannol penodol iawn; Mae 90% o'i bwrdeistrefi wedi'u hintegreiddio'n fawr i'r broses. Ac rwy’n sôn am y cyd-destun oherwydd prin fod ganddo 98 bwrdeistref, sydd fel 1% o’r rhai sydd gan Sbaen.

Y tu hwnt i'r erthygl Geoinformatics, mae llawer i'w ddysgu o wahanol adroddiadau pob gwlad, er gwaethaf y ffaith bod y fformat ymlaen llaw yn seiliedig ar y matrics unffurf, mae gan bob gwlad wersi i'w cyfrannu. Yn yr achos hwn, mae adroddiad Gwlad Belg yn tynnu sylw, sy'n cynnwys goddefiannau manwl ar gyfer mapiau ar wahanol raddfeydd, yn ogystal â'r gwahanol fodelau rhyngasiantaethol sydd mewn rhai achosion yn cynnwys diagramau fel achos Cyprus a Norwy.

Agwedd arall y mae Sbaen yn rhagori arni yw argaeledd gwasanaethau. Er nad yw'r Geoportal yn orfodol, mae'r adroddiad yn dangos bod gan o leiaf 18 gwlad borth prototeip IDEE. Yma mae Lithwania a Ffrainc yn sefyll allan, a rhoddir pwyslais ar achos Sbaen, lle dywedir bod 7 gweinidogaeth, 16 rhanbarth, 400 bwrdeistref, 833 o wasanaethau WMS, 205 WFS a 9 CSW yn cymryd rhan.

ysbrydoli Ewrop

I gloi, mae INSPIRE yn enghraifft glir o'r ymdrech ranbarthol i ryngweithredu.  printEr bod amheuon am gyfyngiadau rhai cyd-destunau nad ydynt yn gweld canlyniadau cyflym, y gwahaniaethau rhwng gwledydd â phrosesau deddfwriaethol beichus (swyddogion neu wleidyddion nad ydynt yn deall y pwnc), isadeiledd ffisegol cyfyngol, yw gwerthfawrogi gwaith systematig.

Mae prosesau fel hyn yn gyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer cynaliadwyedd y model busnes yn y maes geo-ofodol. Y cwmnïau sy'n cynhyrchu meddalwedd sy'n ystyried y rhanbarth hwn yw un o'u marchnadoedd gorau, fel y darparwyr gwasanaeth sy'n tueddu i lusgo ar ôl, a'r model OpenSource y mae morthwylion ag ef ennill lle yn y farchnad a bod gennych chi bethau i'w dweud yma o ran gwerth cydweithredol neu amddiffyn safonau.

Os wyf mewn bwrdeistref ag arwahanrwydd tiriogaethol a chysylltedd ofnadwy, siawns na fyddaf yn dod o hyd i ystyr yn yr ysbrydoliaeth hon. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddarllen rhwng y llinellau, oherwydd rydym yn siarad am gyd-destun lle bydd tueddiadau anghildroadwy yn cael eu marcio; Mae deall y model hwn yn caniatáu inni gytuno â strategaethau dyfeisgar geo-ofodol (megis hypermodels Bentley, ArcGIS ar gyfer ysbrydoli a CityGML, i roi tair enghraifft).

Yma gallwch weld pob adroddiad INSPIRE

Yma gallwch weld hanes Geoinformatics

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.