Mae'r profiad o ddysgu ac addysgu BIM mewn cyd-destunau yn gyfarwydd â CAD

Cefais y cyfle i ryngweithio â Gabriela ar o leiaf dair achlysur. Yn gyntaf, yn y dosbarthiadau hynny o'r brifysgol lle yr ydym bron yn cyd-ddigwydd yng nghyfadran Peirianneg Sifil; yna yn y dosbarth Technegydd Adeiladu Ymarferol ac yna yn y prosiect argae Río Frío yn ardal Cuyamel, yng ngogledd Honduras gyda'r cwmni Tunnelboring. Yr wyf yn fy her i weithredu NeoData a chwilio am sut yr oedd y syrfewyr yn gadael yr hen dimau hynny ac yn dysgu defnyddio'r Leica newydd yn dod o Munich sydd eisoes wedi dod â'r aros gyda chod bar; mae hi'n ymladd am y peth gweinyddol a thechnegol i fod ar gyfartaledd o wallgofrwydd yn arweinydd Colombia ac Almaeneg.

Roedd ein sgwrs ddiweddar mor ddiddorol, ein bod wedi penderfynu ei droi'n erthygl. Heddiw, wrth i ni fel arfer yn galw!, Trodd GAB yn bosibl Meistr Rheoli BIM cyntaf yn y cyd-destun hwn, lle y mae'n calon Honduras, ond gyda'r ddraenen o fwy na addawol fenter ryngwladol.

-In Geofumadas yn y blynyddoedd diwethaf Rwyf wedi sôn am BIM, er yn fwy anuniongyrchol. A fyddech chi'n cyd-destunoli ychydig am y dull pwysigrwydd?

Wel, er bod llawer wedi clywed am BIM (Gwybodaeth Adeilad Modelu), nid yw llawer yn deall sut beth yw i ddysgu'r fethodoleg BIM i'w gweithredu mewn busnes. Efallai mai un ffordd i gymryd argraffiadau fyddai'n dweud wrth fy myfyrwyr wedi cael Revit (Pensaernïaeth, ASE ac Strwythurol) yn yr amgylchedd BIM, cysyniadau diffinio yn y lle cyntaf, ac yna rhai o fy mhrofiad personol. Ydych chi'n meddwl?

-Bwi wrth gwrs. Rwy'n holl glustiau.

Yn gyntaf, ar gyfer y rhai sy'n dal i swnio'n BIM acronym newydd, tawel, gallem ddweud ei fod yn derm cymharol ddiweddar. Model Gwybodaeth Adeiladu (BIM) yn cael ei ddiffinio fel gwybodaeth model cyfoethogi, yn cynnwys cronfeydd data lluosog, gydag elfennau y gellir eu rhannu gan lawer sydd â diddordeb drwy gydol y cylch bywyd cyfan o ddylunio, adeiladu, gweithredu a hyd yn oed ailgylchu o adeilad. Mwy neu lai yn trosleiddio'r diffiniad o NBS (Manyleb Adeiladu Cenedlaethol).

Felly, pwysigrwydd y fethodoleg hon, a dyna pam y cafodd ei dderbyn yn eang mewn gwledydd datblygedig. Gan ei fod yn caniatáu inni weithio'n gyflymach, mewn cydweithrediad, â ffeiliau llawn digidol, gyda gwell delweddu a chynllunio. Yn ogystal, rydym yn trefnu ein prosiectau yn gyson yn unol â'r rheoliadau presennol, gyda rheolaethau gwell, canfod gwrthdaro, arbedion cost, lleihau gwastraff a phob un mewn llai o amser.

- Mae'n swnio'n dda.

Wrth gwrs, mae'n swnio'n dda iawn! Er weithiau nid yw'r theori'n berthnasol i ymarfer, yn bennaf yn ein gwledydd sy'n datblygu lle mae ein hadnoddau economaidd yn gyfyngedig. Er hynny, rwy'n credu y bydd BIM yn dod i ben yn hwyrach neu'n hwyrach.

-Gell, ond peidiwch â bod mor besimistaidd o'r cychwyn. Dywedwch wrth fy darllenwyr, sut mae'ch profiad chi wedi bod.

Iawn 🙂 O'm profiad personol fel ymgynghorydd a BIM hyfforddwr. Yn ein gwledydd Canol America, mae CAD yn dal yn bwysig iawn ac fe'i defnyddir yn eang. Ychydig iawn o weithwyr proffesiynol sy'n defnyddio Revit a'r mwyafrif yn unig yw Revit Architecture; maent yn ynysoedd yn gweithio ar eu pen eu hunain. Rwyf wedi clywed am gwmnïau lle mae'r pensaer yn gwneud ei fodel pensaernïol yn Revit, yna mae'n symud ymlaen i AutoCAD fel y gall contractwyr a dylunwyr eraill weithio arno. Mae'n wir yn wastraff amser.

Felly, mae'r mynnu, os ydym am weithio gyda BIM, yn rhaid inni hyfforddi nid yn unig y dylunwyr sy'n gweithio yn y cwmni, ond hefyd yr ymgynghorwyr a'r contractwyr, i enwi'r pwysicaf. Rwyf wedi gweld llawer o weithwyr proffesiynol yn fy ngwlad sy'n fodlon ar eu gradd ac nad ydynt am astudio mwyach, nid ydynt am wella. Maent yn aros gyda AutoCAD a dyna lle bu farw'r peth. Mae'n debyg i fyw yn y cyfnod teledu du a gwyn pan fo byd ddigidol yn aros i ni.

-Dwi'n deall bod yr adwaith hwnnw i newid a marwolaeth yn gyffredin yn y cyd-destunau hyn. Ond ydych chi wedi gweld unrhyw weithredu BIM yn Honduras?

Nid oes gennyf yr holl wirionedd, ond yn bersonol, nid wyf wedi gweld gweithrediadau BIM mewn cwmnïau o hyd yma -siarad am fethodoleg, peidio â modelu 3D a rendro yn unig - Weithiau mae'n rhwystredig bach ac rwy'n meddwl mil o weithiau i ymfudo a dychwelyd i mewn tua 10 o flynyddoedd, efallai ei fod eisoes yn ffynnu ar yr adeg honno. Mae'n anhygoel holl gynnig swydd BIM mewn gwledydd eraill, wrth gwrs nid yw'n hawdd gwneud y penderfyniad hwnnw am nifer o resymau -am nawr-.

- A beth ydych chi'n meddwl sy'n dylanwadu felly fel nad yw BIM yn cerdded ar y cyflymder rydym yn ei ddisgwyl?

Mae nifer o ffactorau cymdeithasol ac economaidd ynghlwm â ​​mi a byddaf yn dweud wrthych mewn cyhoeddiad arall pam nad yw BIM yn gorffen setlo yn ein gwledydd Canol America. Wrth weld yr ochr bositif, cefais y cyfle i hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes Revit llawn ac rwyf wedi cymryd y cyfle i gyflwyno BIM. Grawn o dywod ... Nid yw'r rhan fwyaf erioed wedi ei glywed, ond pan fyddwch chi'n gwneud y cyflwyniad mae ganddynt ddiddordeb; i allu gwneud prosiectau cymhleth, y rendro, y rhan weledol. Rwy'n ceisio pwysleisio at y rhan ddamcaniaethol, ar sut i ddod â'u prosiectau, yr wyf yn dangos rhai rhaglenni BIM sy'n bodoli yn y farchnad fel Autodesk Revit, Bentley AECOsim, ArchiCAD, llawlyfrau a rheoliadau BIM yno, sut yn effeithio ar draws y byd. Rwy'n dysgu nad BIM yn feddalwedd na model 3D, yn groes i'r hyn y mae rhai pobl yn ei feddwl, mae'n fethodoleg.

-I ddeall ychydig. Es hyfforddwr AutoCAD ar y pryd roedd yn rhaid iddo wneud gyfatebiaethau rhwng y bwrdd darlunio, cwmpawd, pren mesur cyfochrog, penglog rhwbiwr, gyda gorchmynion cylch, gwrthbwyso, trim ...

Y llun hwn o'r Trosolwg mabwysiadu BIM, Mae'n rhyfeddu fy myfyriwr a'n gweithwyr proffesiynol yr wyf yn rhoi sgyrsiau iddynt. Mae BIM mewn gwledydd datblygedig yn cael cyrraedd mawr; mewn rhai gwledydd mae eisoes yn reoleiddio llywodraeth. Pan fyddwn ni'n dechrau gyda dosbarthiadau, maent yn synnu pa mor hawdd yw hi i fodelu yn Revit. Rydw i'n wir yn ystyried AutoCAD yn gymhleth o'i gymharu â Revit oherwydd ei fod mor hawdd mynd â modelu a gweld sut mae popeth yn cymryd siâp. Maent yn gyffrous pan fyddant yn gwneud y teithiau a'r fideos, pan fyddant yn cymryd y golygfeydd gyda'r camera a phryd y gallant weld eu canlyniadau terfynol.

Ymgynghorais â myfyriwr Peiriannydd Sifil un diwrnod am yr hyn a feddyliais am y newid o AutoCAD i Revit, a dywedodd wrthyf ei fod wedi cymryd amser hir i wneud y leid. Felly, unwaith y byddant yn ei wybod, mae'n rhywbeth arall, gallwn fod yn oriau ac mae ganddynt ddiddordeb mawr; Amser yn hedfan. Rwyf wedi cael myfyrwyr nad ydynt yn weithwyr adeiladu fel Peirianwyr System ac maen nhw'n dysgu'r un peth, maen nhw'n teimlo'n gyffrous oherwydd maen nhw'n dweud eu bod am gynllunio eu tŷ. Felly, yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw rhaglenni BIM yn anodd eu dysgu, ond mae angen ymroddiad ac ymarfer arnynt. Os yw un yn rhugl yn Saesneg, mae'n haws oherwydd bod llawer o gymorth ar-lein yn yr iaith honno, ond mae cymorth bob amser yn Sbaeneg.

- Roeddwn mewn cwrs BIM yn CentroCAD Nicaragua. Yn drueni bod yr argyfwng wedi fy ngadael yn y canol ac roedd yn rhaid i ni gwblhau'r cwrs gan Skype. Ond rwy'n cofio bod yr ymagwedd ymarferol a datblygu prosiect yn raddol yn gyffrous.

Do, datblygiad ymarferol mewn proses raddol yw'r gorau. Edrychwch ar y graff, rendr tu mewn tŷ. Ar ddiwedd yr wythnos gyntaf, hynny yw ar ôl oriau dysgu 17, rwy'n gadael eich prosiect cyntaf. Tŷ dwy stori i'w modelu mewn dau ddiwrnod. Mae'n anhygoel sut mae'r rhaglenni modelu BIM hyn yn gwneud bywyd yn haws i ni, a gallwn weithio mor gyflym. Yma, rwy'n dangos model i chi a gyflwynwyd gan un o'm myfyrwyr: Nicolle Valladares.

Yna aethom i Revit Estructuras ac ASE a dyma ble mae'r peth yn mynd yn ddiddorol, oherwydd mae hyn yn newydd, yn y rhan fwyaf o gyrsiau yn fy ngwlad maent yn rhoi Revit Arquitectónico yn unig. Felly mae'n ddiddorol iawn gweld y modelau hyn yn rhyngweithio â'i gilydd, a sut i wneud cydweithrediad BIM. Wrth i chi weld yr is-brosiectau gan ddisgyblaethau. Yn y graffiau canlynol, gallwch weld modelau strwythurol, gweithfeydd hydrolegol a modelu pan fyddwn eisoes yn gweithio mewn cydweithrediad.

- Deallaf eich emosiwn gyda Revit. Ond dywedasoch wrthyf eich bod hefyd yn dysgu dewisiadau eraill eraill iddynt.

Wrth gwrs, fel yr ydym wedi trafod, Revit BIM yn fwy na hyd yn oed o dan y opteg Systemau Bentley, Cynllun I-model Mae gan fabwysiadu BIM gan gynnwys rheoli prosiectau, rheoli asedau diddorol. Ond defnyddiwch Revit gan y poblogrwydd sydd AutoCAD yn y cyd-destun hwn, yn chwilio am fwy na Revit, BIM dysgu egwyddorion. Rydym hefyd yn gweld cyflwyniadau Presto (BIM 5D cymhwyso i gyllidebau), Bentley Cyfamserol (BIM 4D cymhwyso i gynllunio), Dynamo (modelu uwch gyda rhaglennu a Revit), ymhlith eraill, i adael y ddraenen yn parhau i archwilio rhaglenni eraill i barhau i wella fel gweithwyr proffesiynol

- Dywedwch wrthyf sut mae'ch agenda yn y dyddiau canlynol.

Nawr fe gawn gyfle i gychwyn cwrs Navisworks ac rwy'n falch iawn o symud ymlaen â BIM 4D (Cynllunio), hyd yn oed gyda grŵp bach. Mae llawer i'w ddysgu yn BIM, ac nid yw pobl yn gwybod hyn i gyd. Cyn belled â bod gwybodaeth ar y Rhyngrwyd, nid oes diwylliant ymchwil bob amser, maent yn gyfyngedig i'r hyn y maent yn ei wybod. Mae hynny'n gamgymeriad mawr sy'n pasio'r bil yn fuan neu'n hwyrach, gan fod yr un nad yw'n cael ei ddiweddaru yn marw.

- A beth yw eich canfyddiad o opteg y myfyrwyr ar ddiwedd y cwrs?

Gallaf gadarnhau bod fy myfyrwyr, unwaith y byddant yn derbyn y cwrs, yn rhoi newid radical, mae eu dychymyg yn agored i'r holl bosibiliadau y gallant eu cyflawni yn y byd BIM hwn a'r chwyldro digidol. Mae fel pe baent yn gwybod y da ac na allant fynd yn ôl. Nid yw AutoCAD yn ddigon nawr.

-Cytuno â chi. Mae chwiliadau cwrs AutoCAD yn dominyddu Google. Sut ydych chi'n gweld yr heriau y mae'r myfyrwyr hyn yn eu hwynebu ar ôl y cwrs?

Y mater yw y gallwn hyfforddi'r staff, eu gwneud yn meddwl yn wahanol, ond mae'n rhaid i'r cwmnïau feddu ar y meddalwedd fel y gallant barhau i gael profiad. Cyfarfûm â phensaer a allai fodelu mewn dimensiynau 3, ond bu'n rhaid iddo weithio yn AutoCAD oherwydd dyna'r unig beth oedd yn ei gwmni. Mae'n rhwystredig.

Felly, nid yn unig gan y dylunwyr y mae newid meddylfryd tuag at BIM, ond mae'n rhaid iddo gyrraedd y penaethiaid, y rheolwyr, perchnogion, cleientiaid, rheolwyr prosiectau ac adeiladwyr. Dyna pam yr ydym yn sôn am gylch bywyd y prosiect, nid yn unig ar lefel y dyluniad. Rhaid iddo fod yn newid annatod sy'n effeithio ar y cwmni cyfan, oherwydd dim ond wedyn y gallwn ni weld newid sylweddol yn y modd yr ydym yn datblygu ein prosiectau gyda BIM. Yn fyr, mae'r newid methodolegol yn awgrymu ymrwymiad ac ymroddiad.


Gadawodd y sgwrs yn feddylgar. Yn feddylgar iawn, yn enwedig pan fyddwn yn sôn am yr heriau sydd gan y cyd-destunau hyn ar gyfer polisi cyhoeddus i reoleiddio'r BIM ar gyfer prosiectau cynnig. Felly, o dan ddull optimistaidd, bu i ni gynllunio coffi yn yr hinsawdd ym mis Rhagfyr yno ar gyfer y Nadolig.


Yn y cyfweliad achlysurol, Gabriela Rodríguez, Peiriannydd Sifil, Meistr mewn Rheoli Bim o Brifysgol Rey Juan Carlos Sbaen. Gyda chwestiynau a gynhaliwyd gan olygydd Geofumadas.com.

Un Ateb i "Y profiad o ddysgu ac addysgu BIM mewn cyd-destunau sy'n gyfarwydd â CAD"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.