Mae'r profiad o ddysgu ac addysgu BIM mewn cyd-destunau yn gyfarwydd â CAD

Cefais gyfle i ryngweithio â Gabriela ar o leiaf dri achlysur. Y cyntaf, yn y dosbarthiadau hynny yn y brifysgol lle rydym bron yn cyd-daro yn y Gyfadran Peirianneg Sifil; yna yn nosbarth ymarferol y Technegydd Adeiladu ac yn ddiweddarach ym mhrosiect argae Rio Frío yn ardal Cuyamel, yng ngogledd Honduras gyda'r cwmni Tunnelboring. Fi yn fy her yn gweithredu NeoData ac yn edrych am sut y gwnaeth y syrfewyr gefnu ar yr hen offer hynny a dysgu defnyddio'r Leica newydd sy'n dod o Munich a ddaeth â'r arhosiadau gyda chod Bar eisoes; roedd hi'n ymladd i'r gweinyddol a'r technegol fynd i rythm gwallgofrwydd pennaeth Colombia ac Almaenwr arall.

Roedd ein sgwrs ddiweddar mor ddiddorol nes i ni benderfynu ei throi'n erthygl. Heddiw, fel yr wyf fel arfer yn ei galw’n Gab!, O bosib y Meistr Rheoli BIM cyntaf yn y cyd-destun hwn, lle mae hi’n Honduran yn y bôn, ond gyda drain entrepreneuriaeth ryngwladol yn fwy nag addawol.

-In Geofumadas yn y blynyddoedd diwethaf Rwyf wedi sôn am BIM, er yn fwy anuniongyrchol. A fyddech chi'n rhoi ychydig o wybodaeth inni yn ei gylch ar gyfer ffocws pwysig?

Wel, er bod llawer eisoes wedi clywed am BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu), nid oes llawer yn deall beth yw dysgu methodoleg BIM i'w rhoi ar waith mewn cwmnïau. Efallai mai un ffordd i'w gymryd fyddai dweud wrthych yr argraffiadau a gefais gan fy myfyrwyr Revit (Pensaernïaeth, ASE a Strwythurol) yn amgylchedd BIM, gan ddiffinio cysyniadau i ddechrau, ac yna rhywbeth o fy mhrofiad personol. ti'n meddwl ?.

-Ond wrth gwrs. Rwy'n glustiau i gyd.

Yn gyntaf, ar gyfer y rhai sy'n dal i swnio'n BIM acronym newydd, tawel, gallem ddweud ei fod yn derm cymharol ddiweddar. Model Gwybodaeth Adeiladu (BIM) yn cael ei ddiffinio fel gwybodaeth model cyfoethogi, yn cynnwys cronfeydd data lluosog, gydag elfennau y gellir eu rhannu gan lawer sydd â diddordeb drwy gydol y cylch bywyd cyfan o ddylunio, adeiladu, gweithredu a hyd yn oed ailgylchu o adeilad. Mwy neu lai yn trosleiddio'r diffiniad o NBS (Manyleb Adeiladu Cenedlaethol).

Felly pwysigrwydd y fethodoleg hon, a dyna pam y cafodd dderbyniad mor fawr mewn gwledydd datblygedig. Oherwydd ei fod yn caniatáu inni weithio'n gyflymach, mewn cydweithrediad, gyda ffeiliau cwbl ddigidol, gyda delweddu a chynllunio gwell. Yn ogystal â threfnu ein prosiectau yn gyson yn unol â'r rheoliadau presennol, gyda gwell rheolaethau, canfod gwrthdaro, arbed costau, lleihau gwastraff a phob un mewn llai o amser.

- Mae'n swnio'n dda.

Wrth gwrs, mae'n swnio'n dda iawn! Er weithiau nid yw'r theori'n berthnasol i ymarfer, yn bennaf yn ein gwledydd sy'n datblygu lle mae ein hadnoddau economaidd yn gyfyngedig. Er hynny, rwy'n credu y bydd BIM yn dod i ben yn hwyrach neu'n hwyrach.

-Wel, ond gadewch inni beidio â mynd mor besimistaidd o'r dechrau. Dywedwch wrth fy darllenwyr sut mae'ch profiad wedi bod.

Iawn 🙂 O'm profiad personol fel ymgynghorydd a BIM hyfforddwr. Yn ein gwledydd Canol America, mae CAD yn dal yn bwysig iawn ac fe'i defnyddir yn eang. Ychydig iawn o weithwyr proffesiynol sy'n defnyddio Revit a'r mwyafrif yn unig yw Revit Architecture; maent yn ynysoedd yn gweithio ar eu pen eu hunain. Rwyf wedi clywed am gwmnïau lle mae'r pensaer yn gwneud ei fodel pensaernïol yn Revit, yna mae'n symud ymlaen i AutoCAD fel y gall contractwyr a dylunwyr eraill weithio arno. Mae'n wir yn wastraff amser.

Felly'r mynnu, os ydym yn mynd i weithio gyda BIM, bod yn rhaid i ni hyfforddi nid yn unig y dylunwyr sy'n gweithio yn y cwmni, ond hefyd yr ymgynghorwyr a'r contractwyr, i enwi'r pwysicaf. Rwyf wedi gweld llawer o weithwyr proffesiynol yn fy ngwlad sy'n fodlon ar eu gradd ac nad ydyn nhw eisiau astudio mwyach, nid ydyn nhw am wella. Maen nhw'n aros gydag AutoCAD a dyna lle bu farw'r peth. Mae fel byw yn oes teledu du a gwyn pan mae byd digidol cyfan yn aros amdanom.

-Rydw i'n deall, mae'r ymateb hwn i newid a marweidd-dra yn gyffredin yn y cyd-destunau hyn. Ond a ydych chi wedi gweld unrhyw weithredu BIM yn Honduras?

Nid oes gennyf y gwir i gyd, ond yn bersonol nid wyf wedi gweld gweithrediadau BIM mewn cwmnïau eto yma -siarad am fethodoleg, peidio â modelu 3D a rendro yn unig - Weithiau mae ychydig yn rhwystredig a chredaf fil o weithiau i ymfudo a dychwelyd mewn tua 10 mlynedd, efallai ei fod eisoes yn ffynnu bryd hynny. Mae'n anhygoel holl gynnig swydd BIM mewn gwledydd eraill, wrth gwrs nid yw'n hawdd gwneud y penderfyniad hwnnw am lawer o resymau -am nawr-.

- A beth ydych chi'n meddwl sy'n dylanwadu felly fel nad yw BIM yn cerdded ar y cyflymder rydym yn ei ddisgwyl?

Mae sawl ffactor cymdeithasol ac economaidd dan sylw y byddaf yn dweud wrthych mewn cyhoeddiad arall ynghylch pam nad yw BIM wedi gorffen ymgartrefu yn ein gwledydd yng Nghanol America. Wrth edrych ar yr ochr gadarnhaol, rwyf wedi cael cyfle i hyfforddi gweithwyr adeiladu proffesiynol yn Revit llawn ac rwyf wedi bachu ar y cyfle i gyflwyno BIM iddynt. Graen o dywod ... Nid yw'r mwyafrif ohonyn nhw erioed wedi'i glywed, ond pan maen nhw'n gwneud y cyflwyniad mae ganddyn nhw ddiddordeb; gallu gwneud prosiectau cymhleth, y rendradau, y rhan weledol. Rwy'n ceisio pwysleisio'r rhan ddamcaniaethol, o ran sut y dylent gyflawni eu prosiectau, rwy'n dangos i chi rai rhaglenni BIM sy'n bodoli yn y farchnad fel AutoDesk Revit, Bentley AECOsim, ArchiCAD, y llawlyfrau a'r rheoliadau BIM sy'n bodoli, o ran sut mae'n effeithio ledled y byd. Rwy'n eu dysgu nad meddalwedd na model 3D yw BIM, yn groes i'r hyn y mae rhai pobl yn ei feddwl, mae'n fethodoleg.

-Rydw i'n deall ychydig. Roeddwn i'n hyfforddwr AutoCAD yn y dyddiau hynny pan oedd yn rhaid i chi wneud cyfatebiaethau rhwng y bwrdd lluniadu, y cwmpawd, y pren mesur cyfochrog, y benglog dileu, gyda'r cylch, gwrthbwyso, trimio gorchmynion ...

Y llun hwn o'r Trosolwg mabwysiadu BIM, mae'n syfrdanu fy myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol yr wyf yn rhoi sgyrsiau iddynt. Mae BIM mewn gwledydd datblygedig yn cael cyrhaeddiad gwych; mewn rhai gwledydd mae eisoes yn rheoliad gan y llywodraeth. Pan ddechreuwn gyda dosbarthiadau, maent yn rhyfeddu at ba mor hawdd yw modelu yn Revit. Dwi wir yn ystyried AutoCAD yn gymhleth o'i gymharu â Revit oherwydd ei bod mor hawdd mynd i fodelu a gweld sut mae popeth yn siapio. Maen nhw'n cyffroi wrth wneud y teithiau a'r fideos, pan maen nhw'n mynd â'r golygfeydd gyda'r camera a phryd maen nhw'n gallu gweld eu canlyniadau terfynol.

Gofynnais i fyfyriwr Peiriannydd Sifil un diwrnod beth oedd yn ei feddwl o newid o AutoCAD i Revit, a dywedodd wrthyf ei bod wedi cymryd amser hir i wneud y naid. Felly unwaith maen nhw'n cwrdd ag e, mae'n rhywbeth arall, gallwn ni dreulio oriau ac maen nhw'n ymddiddori'n fawr; Mae amser yn hedfan. Rwyf wedi cael myfyrwyr nad ydyn nhw'n weithwyr adeiladu proffesiynol fel Peirianwyr Systemau ac maen nhw'n dysgu'r un peth, maen nhw'n cynhyrfu oherwydd maen nhw'n dweud eu bod nhw'n mynd i ddylunio eu tŷ. Felly yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw'n anodd dysgu rhaglenni BIM, ond mae angen ymroddiad ac ymarfer arnynt. Os yw un yn rhugl yn y Saesneg mae'n haws gan fod llawer o gymorth ar-lein yn yr iaith honno, ond mae help yn Sbaeneg bob amser.

-Roeddwn i ar gwrs BIM yn CentroCAD Nicaragua. Trueni bod yr argyfwng wedi fy ngadael yn y canol ac roedd yn rhaid i ni gwblhau'r cwrs ar Skype. Ond cofiaf fod y dull ymarferol a datblygu prosiect yn raddol yn gyffrous.

Ydy, datblygu ymarferol mewn proses raddol sydd orau. Edrychwch ar y graffig, y tu mewn i dŷ. Ar ddiwedd yr wythnos gyntaf, hynny yw, ar ôl 17 awr o ddysgu, rwy'n gadael eich prosiect cyntaf i chi. Tŷ dwy stori, i'w fodelu mewn dau ddiwrnod. Mae'n anhygoel sut mae'r rhaglenni modelu BIM hyn yn gwneud ein bywydau'n haws, a gallwn weithio mor gyflym. Yma, rwy'n dangos model i chi a gyflwynwyd gan un o fy myfyrwyr: Nicolle Valladares.

Yna rydyn ni'n mynd i mewn i Revit Structures ac ASE a dyma lle mae pethau'n dod yn ddiddorol, oherwydd mae hyn yn newydd, yn y rhan fwyaf o'r cyrsiau yn fy ngwlad maen nhw'n rhoi Revit Pensaernïol yn unig. Felly mae'n ddiddorol iawn gweld y modelau hyn wrth iddynt ryngweithio â'i gilydd, a sut i wneud y cydweithrediad BIM. Fel y gallwch weld yr is-brosiectau yn ôl disgyblaethau. Yn y graffiau canlynol gallwch weld modelau strwythurol, gosodiadau plymio a modelau gwaith pan ydym eisoes yn gweithio gyda'n gilydd.

-Rydw i'n deall eich cyffro gyda Revit. Ond dywedasoch wrthyf eich bod hefyd yn dysgu dewisiadau amgen eraill iddynt.

Wrth gwrs, fel yr ydym wedi trafod, mae BIM yn fwy na Revit, hyd yn oed o safbwynt Bentley Systems, mae gan y cynllun I-model fabwysiadu BIM sy'n cynnwys rheoli prosiect, rheoli asedau diddorol. Ond rwy'n defnyddio Revit oherwydd y poblogrwydd sydd gan AutoCAD yn y cyd-destun hwn, gan edrych yn fwy na Revit, i ddysgu egwyddorion BIM iddynt. Rydym hefyd yn gweld cyflwyniadau gan Presto (BIM 5D yn cael ei gymhwyso i gyllidebau), Bentley Synchro (BIM 4D wedi'i gymhwyso i Gynllunio), Dynamo (modelu uwch gyda rhaglennu a Revit), ymhlith eraill, i'w gadael yn ddraenen i barhau i astudio rhaglenni eraill i wella fel gweithwyr proffesiynol.

- Dywedwch wrthyf sut mae'ch agenda yn y dyddiau canlynol.

Nawr fe gawn gyfle i gychwyn cwrs Navisworks ac rwy'n falch iawn o symud ymlaen â BIM 4D (Cynllunio), hyd yn oed gyda grŵp bach. Mae llawer i'w ddysgu yn BIM, ac nid yw pobl yn gwybod hyn i gyd. Cyn belled â bod gwybodaeth ar y Rhyngrwyd, nid oes diwylliant ymchwil bob amser, maent yn gyfyngedig i'r hyn y maent yn ei wybod. Mae hynny'n gamgymeriad mawr sy'n pasio'r bil yn fuan neu'n hwyrach, gan fod yr un nad yw'n cael ei ddiweddaru yn marw.

- A beth yw eich canfyddiad o opteg y myfyrwyr ar ddiwedd y cwrs?

Gallaf gadarnhau bod fy myfyrwyr, unwaith y byddant yn derbyn y cwrs, yn rhoi newid radical, mae eu dychymyg yn agored i'r holl bosibiliadau y gallant eu cyflawni yn y byd BIM hwn a'r chwyldro digidol. Mae fel pe baent yn gwybod y da ac na allant fynd yn ôl. Nid yw AutoCAD yn ddigon nawr.

-Rydw i'n cytuno â chi. Mae chwiliadau am gyrsiau AutoCAD yn dominyddu Google. Sut ydych chi'n gweld yr heriau y mae'r myfyrwyr hyn yn eu hwynebu ar ôl y cwrs?

Y mater yw y gallwn hyfforddi'r staff, eu gwneud yn meddwl yn wahanol, ond mae'n rhaid i'r cwmnïau feddu ar y meddalwedd fel y gallant barhau i gael profiad. Cyfarfûm â phensaer a allai fodelu mewn dimensiynau 3, ond bu'n rhaid iddo weithio yn AutoCAD oherwydd dyna'r unig beth oedd yn ei gwmni. Mae'n rhwystredig.

Felly, nid yn unig gan y dylunwyr y mae newid meddylfryd tuag at BIM, ond mae'n rhaid iddo gyrraedd y penaethiaid, y rheolwyr, perchnogion, cleientiaid, rheolwyr prosiectau ac adeiladwyr. Dyna pam yr ydym yn sôn am gylch bywyd y prosiect, nid yn unig ar lefel y dyluniad. Rhaid iddo fod yn newid annatod sy'n effeithio ar y cwmni cyfan, oherwydd dim ond wedyn y gallwn ni weld newid sylweddol yn y modd yr ydym yn datblygu ein prosiectau gyda BIM. Yn fyr, mae'r newid methodolegol yn awgrymu ymrwymiad ac ymroddiad.


Gadawodd y sgwrs fi'n feddylgar. Yn feddylgar iawn, yn enwedig pan fyddwn yn siarad am yr heriau sydd gan y cyd-destunau hyn i bolisi cyhoeddus reoleiddio BIM ar gyfer prosiectau sy'n dendr. Felly, o dan ddull optimistaidd, fe wnaethon ni gynllunio coffi yn y tywydd ym mis Rhagfyr yn ôl ar gyfer y Nadolig.


Yn y cyfweliad achlysurol, Gabriela Rodríguez, Peiriannydd Sifil, Meistr mewn Rheoli Bim o Brifysgol Sbaen Rey Juan Carlos. Gyda chwestiynau dan arweiniad golygydd Geofumadas.com.

Un Ymateb i "Y profiad o ddysgu ac addysgu BIM mewn cyd-destunau sy'n gyfarwydd â CAD"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.