Un noson yn y Gwobrau Be Inspired

Mae Blogsy yn offeryn rhyfeddol, hyd yn hyn y gorau i ysgrifennu o iPad. Fel arddangosiad, rwy'n bwriadu diweddaru'r erthygl hon ar hyn o bryd mae'r gwobrau'n cael eu cyflwyno. Byddwn wedi hoffi dilyn ymwelwyr yn fyw gyda Woopra, ond mae ei sgript mor drwm nes ei fod wedi taflu'r wefan gwpl o weithiau, sydd wedi fy gorfodi i roi cynnig ar Zopim. Er ei bod yn hanner diwrnod yn America, mae'r noson y tu mewn i'r lloc yn gynnes, gydag andelabra bod yr awyrgylch ysmygu ar ôl ychydig mewn rhamant a ganfyddir gan y goleuadau amryliw sy'n cylchdroi yn llyfn. Ar ôl gwin gwyn oer rydyn ni wedi cael cawl gwyrddlas rhyfedd y mae'n rhaid iddo fod yn fersiwn Llychlynnaidd o'r cawl ffa gydag wy wedi'i ferwi y tu mewn ... a phan fyddwch chi'n rhoi margarîn ... Delicious!

Mae pawb wrth eich bwrdd, yn cynnig am eich prosiect. Ar gyfer Brasil, dim ond Brasilwyr mewn un cornel, er ei bod wedi bod yn braf gweld mwy o ffrindiau Sbaenaidd yn dod ac sydd wedi grwpio gyda'i gilydd wrth fwrdd sengl, tair merch o gwpl o gylchgronau Mecsicanaidd ar bwnc olew / egni, merch o gylchgrawn Sbaeneg y thema drefol, bachgen o gyhoeddiad Eidalaidd yr ardal seilwaith a Brasil hefyd yr ardal seilwaith. Felly maen nhw fwy neu lai yn darparu ar gyfer Sbaeneg ar gyfartaledd.

Mae wedi bod yn well gen i aros gyda ffrindiau Azersu, dywedaf enw'r cwmni oherwydd nad oedd y wlad wedi ei gofio i mi. Mae'n ddrwg gennym, nid oedd y rheini'n bodoli yn fy mlynyddoedd ysgol ... Darparodd yr Undeb Sofietaidd bopeth. Rwyf wedi ymgynghori ar ddiwedd yr erthygl, Azerbaijan ydyw. Ac rwy'n rhegi fy mod i wedi dod at y bwrdd hwn oherwydd fy mod i eisiau mwynhau raison d'être Be Inspired, rydw i eisiau dal yr awyrgylch cyfan os ydych chi'n trafferthu, ac rwy'n credu wrth y bwrdd hwn eu bod nhw'n chwarae cymaint fel nad yw'r unig ddau sy'n siarad Saesneg sy'n yfed yn meiddio colli'r foment. ... na fi.

Yn gyfan gwbl mae prosiectau 57 o wledydd 29 yng nghategorïau 20, yn y rownd derfynol ar gyfer y wobr a gynhelir am y trydydd tro yn yr Iseldiroedd ac y gallai fod yn Asia y flwyddyn nesaf yn ôl fy rhagfynegiadau. Nid am lai, dyma'r trydydd cyfandir i gynnig prosiectau yn y rownd derfynol y tro hwn, dylid deall bod tri digwyddiad yn Ewrop eisoes yn ddigonol ac yn dychwelyd i'r Unol Daleithiau ... Nid wyf yn credu hynny gydag Obama yn bygwth buddsoddiadau.

cael eich ysbrydoli

Mae Greg wedi pasio cyfarch bwrdd wrth fwrdd a dymuno pob lwc i'r cyfranogwyr. Ystum da, cynnes iawn. Yna maen nhw wedi pasio dysgl sydd â darn o stêc ar rywbeth blewog rhywbeth melys ... mae'n dod ag atgofion yn ôl o diroedd pell, gyda gwallt ar fy wyneb a changen yr awyr na ellir ond ei chael yn fy nhir fy hun.

Yn sydyn daw'r teimlad hwnnw o fod yma am hunan-ymrwymiad, am wyliau, am fraint. Tra ar doriad parth UTM yn negyddol mae'r streic wedi gadael heb drafnidiaeth yng nghanol Madrid, rhywbeth sy'n wahanol iawn i arferion hynafol y gwleidyddion yr ochr arall i'r pwdin nad oes ganddyn nhw fawr o syniad o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn chwith democrataidd. Ond wel, mae bod yma ar ôl sawl blwyddyn yn golygu ail-fyw rheswm y bod dynol: Cael eich ysbrydoli gan ei botensial a'i gymryd fel eich un chi er eich bod wedi ei wneud am waith a'ch bod chi, wrth basio, wedi cael eich talu amdano. Cael ein hysbrydoli yw bod yr hyn ydyn ni, pobl gyffredin, gan anghofio'r teitlau a'r wybodaeth gronedig, gan gynnig am falchder mewn hunanymdrech.

Nawr dysgl gyda rhai cigoedd rhyfedd, un ohonyn nhw'n sicr yw cig oen, gallai'r llall fod yn ddeinosor a byddwn i'n ei fwyta beth bynnag oherwydd ei fod yn flasus ... ac mae'r gerddoriaeth gefndir yn dechrau chwarae, fel pe bawn i eisiau dechrau'r gân «Bentley Infraestructures». Ond nid eto, dim ond cân yw hi gydag arddangosiadau o'r prosiectau, tra bod y goleuadau lliw yn dechrau pylu ac yn pasio trwy'r byrddau o bryd i'w gilydd gan roi arlliwiau glas a phorffor i ni.

Nawr ... Ewch i mewn i Greg yn dweud jôc wrth yr Americanwr ... diolch i bresenoldeb pawb gydag adlewyrchiad byr o pam mae blaenoriaeth Bentley mewn seilwaith ... yn ei law wydraid o win gwyn, yn barod i alw'r tost.

Ac yna maen nhw'n galw Chris Barron, ac mae'r rhan hon o'r sioe eisoes yn dweud wrtha i… Haha. Hen gân sydd bob blwyddyn yn rhoi’r cyffyrddiad doniol i’r digwyddiad, gydag eironi pesonalities a thechnolegau nad yw nad yw wedi darllen llawer yn cael ei golli mewn blas. Rwy'n credu bod gan eleni ddiweddariad da, gydag animeiddiadau cefndir gwell a mwy proffesiynol.

Yna mae Greg yn dychwelyd, ac yn cyflwyno'r cydnabyddiaethau i gynaliadwyedd ein cymdeithas a'n hamgylchedd. Rhoddir y rhain i brosiect yn Awstralia ac un arall i un yn Denver ... mae'r backstory yn eithaf emosiynol ac yn ein hatgoffa y dylai rhyw farc cadarnhaol y dylem ei adael.

Mae'r wobr wedi dychwelyd i fod yn wobr 2004, 2005, sydd wedi fy atgoffa unwaith eto beth yw bod â hwnnw mewn llaw, yn enw gwlad lle na chawsom ein geni ond rydym yn dysgu caru cymaint, bron cymaint ag y teimlwn pan gaiff ei hennill yn y diddymu i Fecsico, wedi dioddef yn dda, ac yn yr Astec.

Yna mae'r gwobrau am gynaliadwyedd y proffesiynau, addysgwr y flwyddyn a dychwelyd i arloesi yn cael eu cyflwyno: Maen nhw'n mynd i China, Awstria a'r Unol Daleithiau yn y drefn honno. Mae'r wobr am reoli gwybodaeth symudol uwch yn aros yn Virginia, dan reolaeth gyrru i'r Iseldiroedd a datblygwr y flwyddyn i Japan gyda gwaith anhygoel o gydosod gwrthrychau cam wrth gam yn arddull Tetris ... brawychus!

Yna'r rhestr o brosiectau, byddaf yn ei diweddaru wrth i'r gwobrau fynd heibio, mewn coch, a fyddai yn fy marn i yn ennill, er i mi ddefnyddio'r ddelwedd fwyaf deniadol. Rwy’n cyfaddef y byddwn wedi hoffi newid fy bet ar ôl gweld yr arddangosfeydd ac amddiffyn prosiectau ... ond rwy’n ei adael i ddilysu dau o fy amheuon:

 • Pa mor bosibl yw bod fy rhagfynegiadau'n cael eu cyflawni.
 • Faint o gyflwyniad da o'r prosiect sy'n dylanwadu ar ddelweddau a weithiwyd yn dda ac sy'n gynrychioliadol o'r categori y maent yn cystadlu ynddo.

Byddaf yn marcio'r enillwyr mewn print trwm.

Mae'r cam hwn yn atal y cyfranogwyr sy'n gweiddi bob tro y cânt eu crybwyll. Er ein bod yn ennill neu'n colli yn ailadroddus, mae'n real ym mhob grŵp, yn enwedig y rhai sydd yma am y tro cyntaf, breuddwydwyr 7 sydd wedi torri eu pennau mewn prosiect sy'n dechrau trwy berwi'r dgn, i'w storio mewn sylfaen PostGreSQL a'i gyhoeddi. yn MapGuide OpenSource. Yn eu plith maent yn gwneud sylwadau yn eu hiaith ryfedd yr ymddengys ei bod yn cael ei chymryd allan o benodau Obelix, mae'n ymddangos bod rhai yn dod i'r wlad hon am y tro cyntaf a gallent hyd yn oed dyngu eu bod, gyda gwarged eu per diem, wedi treulio cymal mewn caffi neu 40 Ewro mewn a golau coch Os nad yw hyd yn oed un Ewro 2 + 20 wrth ymyl yr Amgueddfa sy'n crynhoi meddwl hanesyddol y bod dynol.

Cysylltu timau gwaith

 

 • Ymgynghorwyr Dylunio Global Fluor / HDR - RTD FasTracks Eagle P3 Project - (Denver, Colorado, UDA)
 • Hanson Professional Services Inc. - Coridor I-74 Croesfan Afon Mississippi - (Davenport, Iowa a Moline, Illinois, UDA)
 • Cwmni Trydan Saudi - Sefydlu EDMS ledled y Deyrnas Unedig yn SEC - (Pob Rhanbarth, Saudi Arabia) Rwyf wedi glynu wrth y rhagfynegiad cyntaf!

Mae grŵp o Arabiaid sy'n brin yn y llun, gyda gwên o glust i glust, a chymeradwyaeth y cynorthwywyr, yn mynd i'r stondin.

 

Arloesi mewn Rheoli Asedau Gwybodaeth (Cylch Bywyd)

 • Canolfan Ynni Ameren Callaway - eB Yn Cefnogi Rheoli Allbwn Niwclear - (Fulton, Missouri, UDA)
 • Crossrail Cyf - System Rheoli Gwybodaeth Asedau - (Llundain a De Ddwyrain Lloegr, y DU)
 • Cwmni Deheuol - Rheolwr Ansawdd Data ROI Gweithredu - (Birmingham, Alabama, UDA) Enillydd 🙁

Mae bachgen yn codi ac yn cusanu ei wraig ... Tra bod pawb yn clapio'n uchel.

 

Arloesi mewn Pontydd

 • Armando Rito Engenharia SA - Ebrill 4 Bridge - (Catumbela, Angola)
 • Borton-Lawson - Lehigh / Pohopoco Replacement - (Parryville, Pennsylvania, UDA)
 • Modjeski a Masters, Inc. - Ehangu Huey P. Long Bridge - (New Orleans, Louisiana, UDA)!

Mae cwpwl o dlysau sy'n ymddangos fel petaent wedi mwynhau eu tynnu ar wahân gyda phensil graffeg a chyfrifiannell, maent yn mynd i fyny, yn hapus i ddefnyddio mwy o aplombs Bentley Rebar a 3 i'r aruchel.Ac felly mae'r noson yn parhau mewn emosiynau a theimladau, yr un a achubodd fi am nawr er mwyn peidio â gwneud yr erthygl yn gyfnewidiol.

 

 

Arloesi mewn Dylunio

 • Arthur Golding and Associates - Cystadleuaeth Llyfrgell Ganolog Helsinki - (Helsinki, y Ffindir)
 • John McAslan + Partners - Ailddatblygu Gorsaf King's Cross - (Llundain, y DU)
 • Penseiri Morffosis - Grŵp Rhyngweithiol Giant Pencadlys Corfforaethol - (Shanghai, Tsieina)

 

 

Arloesi mewn rhwydweithiau cyfathrebu

 • IMMCO, Inc. - Awtomeiddio Rheoli Ansawdd - (Denver, Colorado, UDA) yr Enillydd!
 • Precision Valley Communications - Defnyddio Bentley yn y mannau poethaf - (Boston, Massachusetts, UDA)

Arloesi mewn Adeiladu

 • HNTB Corporation - Cynllun Ansawdd Adeiladu Dylunio Firm-eang - (Alexandria, Virginia, UDA)
 • Shawmut Design and Construction - Adeilad Trefol Dudley Square - (Boston, Massachusetts, UDA)
 • Taylor Woodrow / BAM Nuttall JV - Gorsaf Jet Uwchraddio Gorsaf Fictoria - (Llundain, y DU)

 

 

Arloesi mewn Dylunio Cynhyrchu

 • Stiwdio pensaernïaeth LAB - Guardian Towers - (Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig)
 • Penseiri Robin Partington - Parc House - (Llundain, y DU)
 • Stanley Beaman & Sears - Cystadleuaeth Dylunio Canolfan Hanes Atlanta - (Atlanta, Georgia, UDA)

 

 

Arloesi mewn Peirianneg Geotechnegol a Geoamgylcheddol

 • Peirianneg Astiv - Adfer Tirlenwi Tirlenwi wedi'i Ailgylchu - (Zumárraga, Sbaen)
 • Adran Geotechnegol Adran Drafnidiaeth Mississippi - gINT Gweithredu yn Mississippi DOT - (Jackson, Mississippi, UDA) yr enillydd!

 

Arloesi yn y Llywodraeth

 • Dinas Copenhagen - Datguddiad Solar Dinas Copenhagen - (Copenhagen, Denmarc)
 • Crossrail Ltd - Crossrail - (Llundain a De Ddwyrain Lloegr, y DU) yr Enillydd!
 • Cyngor Dinas Napier - GIS a Rheoli Asedau - (Napier, Seland Newydd)

 

 

Arloesi mewn Geo-Peirianneg a Datblygiad Tiriogaethol

 • BBKS-Projekt Sp. Z oo - Tacsi yn Maes Awyr Rzeszów-Jasionka - (Rzeszów, Gwlad Pwyl)
 • Mortenson Construction - Prosiect Gwynt Spring Valley - (Ely, Nevada, UDA) YR ENILLYDD!
 • Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd - Prosiect Dinas Gwyrdd Nadaprabhu Kempegowda - (Bangalore, India)

 

 

InnoSwydd Wag mewn Mwyngloddio a Metelau

 • AMEC - Prosiect Gwella Clybiau - (Pilbara Region, Awstralia)
 • Kumba Iron Ore Limited - Kolomela Systemau Rheoli Amgylcheddol - (Postmasburg, De Affrica)
 • Petra Diamonds Limited - Finsch GIS - (Lime Acres, De Affrica) YR ENILLYDD!


 

Arloesi mewn Peirianneg Morol

 • Peirianneg CNGS - Llwyfan Alltraeth sy'n gwrthsefyll iâ LSP-1 - (Caspian Sea, Russian Federation)
 • Nippon Steel & Sumikin Engineering Co, Ltd - Prosiect Ail-ehangu Maes Awyr Rhyngwladol Tokyo - (Tokyo, Japan) YR ENILLYDD!
 • Robert Elks & Associates - Rig Bolting Roc - (Onslow, Awstralia)

 

 

Arloesi mewn cynhyrchu pŵer

 • Ymchwiliad Dŵr Tsieina Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd - Gorsaf Dŵr Hyd Gelantan - (Pu'er, Tsieina)
 • Gorfforaeth Beirianneg HydroChina Zhongnan - Dylunio Safonol a Chymhwyso ar gyfer yr Orsaf Bŵer Storio Pwmp - - Zunyi, China) yr Enillydd!
 • Southern Company - Integreiddio Cais Dylunio - (Kemper Sir, Mississippi, UDA)

 

 

Arloesedd mewn Prosesau Gweithgynhyrchu

 • Giprotyumenneftegaz - Gorsaf Cywasgydd Booster ar y Maes Olew Yurharovskoye - (Nadym, Ffederasiwn Rwsia)
 • PT. Inti Karya Persada Tehnik - Prosiect Datblygu Cymhleth Betara - (Jabung, Jambi, Indonesia)
 • Zeton Inc. - Offer Arddangos Masnachol Modiwlaidd GTL - (Aracaju, Brasil) Enillydd! ar Noswyl Nadolig i'n ffrindiau o Frasil.

 

 

Arloesi mewn Rheilffyrdd a Thrafnidiaeth

 • Quigg Engineering Inc. - Rheilffordd Cyflymder Uchel - (Chicago, Illinois a St. Louis, Missouri, UDA)
 • Prosiect Rheilffordd "Byw BIM" Sweco AB - Hallandsås - (Förslöv / Båstad, Sweden) YR ENILLYDD!
 • Awdurdod Trawsnewid Utah - Ateb Rheoli Asedau Trawsnewidiol Newydd, Arloesol - (Salt Lake City, Utah, UDA)

 

 

Arloesedd mewn Ffyrdd

 • Peirianneg Creighton Manning - Fuller Road a Washington Avenue - (Albany, Efrog Newydd, UDA) YR ENILLYDD!
 • Seilwaith Foth a'r Amgylchedd, LLC - NW 62nd Gwelliannau Rhodfa - (Johnston, Iowa, UDA)
 • Sotepa Ltda - Estyniad Stryd Humberto de Campos - (Blumenau, Brasil)

 

 

Arloesedd mewn Peirianneg Strwythurol

 • Arup - Estyniad Rheilffordd De Morang - (Melbourne, Awstralia)
 • Grŵp Peirianneg Fitzpatrick, PLLC - Canolfan Adsefydlu - (Concord, Gogledd Carolina, UDA)
 • John A. Martin & Associates, Inc. - Ehangu Terfynell Ryngwladol LAX - (Los Angeles, California, UDA), Enillydd

 

 

Arloesi wrth drosglwyddo'r Rhwydweithiau Cyfleustodau a Dosbarthu

 • Enogex LLC - Gweithredu AutoPLANT a ProjectWise - (Western Oklahoma, UDA) Yr enillydd!
 • Henan Power Electric Survey and Design Institute - Henan 500-kilovolt PowerGrid 3D Digidol ac Integredig Llwyfan Gweithrediadau - (Zhengzhou, Tsieina)
 • Sefydliad Dylunio Zhejiang Electric Power - Orsaf Converter Jinhua - (Jinhua, Tsieina)

 

 

Arloesi mewn Planhigion Trin Dwr a Dŵr Gwastraff

 • Carollo Engineers, Inc. - Prosiect Gwelliannau Uwchradd De - (Denver, Colorado, UDA)
 • GE Water - Lanxess India - Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhyddhau Hylif Thermol - (Nagda, India)
 • Melbourne Water - Triniaeth Dwyreiniol Uwchraddio Trydyddol - (Melbourne, Awstralia)

 

 

Arloesi mewn dŵr, dŵr gwastraff, dŵr glaw a rhwydweithiau

 • Azersu OJSC - Rheoli Asedau Seilwaith yn seiliedig ar GIS yn Azersu - (Baku, Azerbaijan) ENILLYDD !!!
 • Gannett Fleming, Inc - Prosesau Integreiddio Data Model Arloesol - (Lehigh County, Pennsylvania, UDA)
 • Peirianwyr NJS India Pvt Ltd - Prosiect Cyflenwi Dwr Agra a gynorthwyir gan JICA - (Agra, India)

Mae'r bechgyn wrth fy mwrdd yn aros yn y ddalfa, gan danseilio hyd yn oed â migwrn eu traed, a phan maen nhw'n cael eu crybwyll mae enillwyr yn sefyll i fyny, gweiddi a chofleidio. Ac maen nhw'n dechrau meddwl tybed pwy fydd yn mynd i'r tu blaen i gipio'r wobr ... Maen nhw'n chwilio am y camerâu ac yn cofleidio'i gilydd eto, gan guddio lwmp sy'n pwyso yn y gwddf ac yn moistens y llygaid gyda'r awydd i sbio.

Ahhh, mae hyn yn cael eich ysbrydoli! Yna maen nhw'n pasio rhywfaint i'r tu blaen ac mae un sy'n ymddangos fel y mwyaf cyfathrebu yn gwneud galwad yn eu hiaith i rybuddio eu tŷ, gyda gwên o'r joker a hanner deigryn wedi'i stampio gan asgwrn y boch chwith, sy'n cyrraedd atyniad y trwyn. yn stopio ac yn lleddfu eto yng nghwmni hanner mwcws ...

Byddwch yn Ysbrydoledig! Byddwch yn ddynol!

 

Beth sy'n digwydd ym mhob tabl lle mae enillydd.

O'r diwedd mae'r digwyddiad yn cau ac rwy'n brysio i orffen yr erthygl oherwydd er bod yr ymarfer wedi bod yn ddiddorol, rhaid i mi fynd i ddathlu oherwydd yfory ... rhaid i mi wawrio ym Madrid.

Ac yna, fy dau gasgliad:

 • O ran y dewis o ddelweddau cynrychioliadol o'r prosiect: Dim i'w weld, mae'r ddelwedd yn dda ond amddiffyniad yw popeth. Mae'r rheithgor wedi gwneud gwaith gwych.
 • O ran fy ngallu i ragfynegi: roedd 8 yn iawn, nid oedd 12. Yr hyn y mae Awdurdod o 40% yn ei awgrymu i mi. Felly pan ddarllenwch fi ysgrifennwch agweddau technegol, coeliwch fi'r 100%, a phan fyddaf yn rhagfynegi ymlaen llaw ... coeliwch fi lai na hanner. 🙂

Gyda llaw, os ydych chi'n darllen yr erthygl hon oherwydd eich bod chi'n ystyried cystadlu neu gystadlu mewn gwobr debyg ... Ffoniwch fi am gwpl o awgrymiadau. 🙂

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.