Y Raddfa Twilight

Dyma erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yn y Cylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o ba mor anghildroadwy yw'r datganiadau hynny o Catastro2014 a godwyd gan FIG ugain mlynedd yn ôl, yn enwedig mewn perthynas â modelu yn lle cartograffeg draddodiadol.

Cynnig y penderfyniad lleoliadol yn disodli patrwm sy'n heneiddio.

Cysyniad graddfa - y berthynas rhwng mesur yn y cynllun a'i wir faint yn y maes - Mae'n rhan o'r DNA dynol ers i'r llywio mawr achosi dimensiwn y mapiau o 1.500 Yn seiliedig ar y cynhenid ​​“gwall graffigMae'r safonau technegol ar gyfer eu cynhyrchu yn diffinio, ar gyfer pob graddfa, y gwall gweddilliol y mae'n rhaid i ni ei ystyried rhwng y planhigyn a'r tir, wrth wneud penderfyniadau dyddiol yn ystod y defnydd o'r dogfennau hyn.
Ym Mrasil, mae'r Gofrestr Cywirdeb Cartograffig (PEC), sydd bellach yn popularization hwyr syml o Archddyfarniad 89.817 / 1984 wedi'i anelu'n benodol at aerofhotogram analog, yn sefydlu tri dosbarth o ansawdd ac un rhatach, o'r enw Dosbarth C (sef yr un sy'n mae gennym bob amser), mae'r gwall gweddilliol o filimetrau 1,0 o'r raddfa. Yn yr un modd, pan gaiff ei “fesur” ar blanhigion, mae ein DNA yn cadw'r gwall hwnnw yn y cof ac, yn reddfol, y prosesydd fector organig ein bod i gyd yn cyfrifo yn y lwfans gwallau yn y maes. Er enghraifft, os byddwn yn mesur segment mynediad gyda mil o fetrau ar blanhigyn 1: 10.000 gyda'r raddfa, rhaid i ni ystyried y byddem, ar y ddaear, yn canfod rhwng 990 a 1.010 metr.

dirywiad y raddfa
Graddfa yn 1864: manylion planhigyn rhaniad llain yn yr Ymerodraeth Brasil.

 

Y Raddfa Ddigidol yn y Byd Digidol

Y gwir fawr yw nad ydym yn gwneud y prosiectau hyn ar fapiau papur statig ac nid ydym yn poeni am union faint y cynhyrchion terfynol printiedig, yna ni fydd neb arall yn mesur gyda graddfeydd arnynt. Yr hyn sy'n bwysig yw'r ansawdd y maent yn ei ddarlunio a / neu ei ddogfennu yw ein cysyniadau a'n syniadau. Mae trin gwybodaeth ofodol a'r cynhyrchion gweithredol terfynol eisoes yn ddigyfnewid. Yn y cyfrwng hwn, mae'r holl wybodaeth - sydd o anghenraid wedi ei geogyfeirio i system gydlynu Cartesaidd - mae bob amser yn ddadansoddol, sy'n ein galluogi i amrywio ei raddfa yn rhwydd gyda chwyddo a dewis absoliwtiaeth fathemategol unrhyw elfen gyda magnetedd rhifiadol y gorchymyn osnap neu gyfatebol - rhywbeth anhygoel am flynyddoedd 500! Felly, nid oes gwall mwy rheolaidd o'n manylder gweledol neu sefydlogrwydd y dyluniad, hanfodion y gwall graffig, nid pan fyddwn yn darllen nac wrth ddylunio. Yr unig gamgymeriad cudd y mae'n rhaid i ni boeni amdano yw'r dull cynhyrchiol rheolaidd o wybodaeth ofodol a ddefnyddir, boed yn fector (CAD, GIS) neu fatrics (Images), ond nid yw hyn yn gysylltiedig â'r "gwall graffig".

Datrysiad Posib

Cyflwynir y term penderfyniad lleoliadol o'r "penderfyniadau" eraill a gysegrwyd ar gyfer delweddau lloeren, fel geometrig, radiometrig, tymhorol, ac ati, a ddatblygwyd yn y degawd 90 i'n hardystio o gywirdeb cartograffig y grymoedd a dynnwyd o fideograffeg ddigidol - cynnyrch sy'n rhagflaenu'r delweddau cydraniad uchel blaenorol.
Diffinnir y penderfyniad lleoliadol, yma, fel cywirdeb geogyfeirnod y ddelwedd, hynny yw, gwahaniaeth safle (cyfesurynnau) unrhyw rym digidol mewn perthynas â'i wir safle yn y maes neu, yn fwy pendant, yn y gwyriad -cylch y gwahaniaethau rhwng y pwyntiau cymorth a ddefnyddir, yn y ddelwedd neu'r tir. Mae datrysiad cadarnhaol yn cael ei gymhwyso gyda'r un symlrwydd i gymhwyso gwybodaeth fector. Mewn arolwg topograffig digidol, er enghraifft, datrysiad lleoliadol y cynnyrch terfynol fydd gwyriad safonol y gwahaniaethau rhwng cyfesurynnau elfennau, eu darllen yn y feddalwedd (CAD, er enghraifft) a'u mesur wedyn yn y maes (gyda GPS, er enghraifft ). Os yw o ddiddordeb i'r dylunydd a'r sicrwydd nad oes unrhyw elfen yn agosach at fesurydd 1 y traciau yn y dyfodol, pan fyddant wedi'u lleoli, dyna'r penderfyniad lleoliadol y mae'n rhaid i ysgutor yr arolwg ei nodi. Bydd hynny, yn ei dro, yn rhydd i ddewis y dull gweithredu yn ôl y dechnoleg a ddefnyddir, bydd mwy neu lai yn gyfrifol am yr ansawdd penodedig bob amser neu'n unig.
Wrth iddo ddod i ben, gellir defnyddio'r penderfyniad lleoliadol fel paramedr diogel o ansawdd cartograffig y wybodaeth ofodol mewn cyfryngau digidol, sy'n hanfodol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar derfynau neu botensial ei gymwysiadau. Ar y llaw arall, gan ei fod yn baramedr cyson ar y dull cynhyrchiol, mae'r penderfyniad lleoliadol yn gynhenid ​​i'r cynnyrch ac yn ddarostyngedig i gyfrifoldebau technegol ei ysgutor.
Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl cofrestru Anodiad o Gyfrifoldebau Technegol (ART) ac mae'n ei sicrhau wrth drosglwyddo a defnyddio trydydd partïon. Ar unrhyw adeg, gellir gwirio'r datrysiad safle dan gontract trwy fesur sampl o safleoedd o ffurfiau neu elfennau sydd wedi'u diffinio'n dda yn y maes. Ar hyn o bryd mae gennym nifer o synwyryddion, yn cynhyrchu delweddau masnachol o gydraniad uchel a chost isel, pob un ag opsiynau wedi'u orthoreiddio gan Genhadaeth Topograffeg Shuttle Radar (SRTM) neu Fodel Radiometer Allyrru a Myfyrio Thermol / Space Digidol Byd-eang (Aster / GDEM ), mae'n ddigon i'w georeiddio â thechnegau priodol i'w trawsnewid yn ganolfannau cartograffig dibynadwy, sy'n gallu disodli neu ychwanegu at y gwaith maes drud ac araf, sy'n hanfodol ar gyfer gwaith peirianneg a phrosiectau.

ceisiadau

Gellir gweld enghraifft o'i phwysigrwydd a'i gymhwysiad yn y ffigur. Mae'n dangos achos o geor-hysbysebu ar yr eiddo gwledig (cyfraith 10.267 / 01), y gwahaniaethau rhwng cyfesurynnau'r math "P" fertigol, a gafwyd gan y dull sefydlog cyflym (GPS L1 / L2), yw'r chwith, ac yn mesur yn uniongyrchol ar ddelwedd cydraniad uchel, dde. Roedd y ddelwedd lloeren WolrdView2, o 2010, wedi'i georeiddio â chanlyniad lleoliad o fetrau 1,5, hynny yw, ni all unrhyw un o'i ffigurau fod yn fwy nag un metr a hanner o'r safle go iawn, sef y terfyn a dderbynnir ar hyn o bryd gan Wedi'i gynnwys yn y broses o ailfeddiannu pwyntiau. Fel y nodwyd, mae pob gwahaniaeth yn llai na'r cywirdeb penodol. Mae addasu cydraniad lleoliad 1,5 a 2,5 metrau, yn y drefn honno, yn caniatáu lledaenu cymhwysiad diogel y synhwyrydd o bell i leihau costau a therfynau amser wrth benderfynu ar gyfesurynnau fertigol anfeirniadol a therfynau naturiol, sy'n weladwy o'r brig. Mae georeferennu proffesiynol gwahanol ddelweddau, gyda'r un datrysiad safle, yn deillio'n ystadegol mewn darlleniadau o gyfesurynnau o fewn yr un terfynau ac, felly, gall ail weithiwr proffesiynol wirio cyfesurynnau'r cyntaf yn hawdd. Mae'r perchennog yn ennill, sy'n talu pris is, mae'r gweithiwr proffesiynol yn ennill, sydd â chost is gyda'r un elw; ac mae'r wlad yn ennill, sy'n lleihau'r term a datblygiad ac ardystiad miliynau o eiddo.

dirywiad y raddfa
Geor-gyfarwyddo eiddo gwledig: fertigau “P” ar hyd y fynedfa, wedi'u mesur gyda GPS L1 / L2 (uniongyrchol) ac yn uniongyrchol ar ddelwedd WorldView 2 (uniongyrchol). Mae gan y ddelwedd ddatrysiad geometrig o fetrau 0,5 (arsylwi ar ychen yn uniongyrchol) ac roedd wedi'i geogyfeirio i gyrraedd cydraniad lleoliad metr 1,5.

Gwahaniaethau absoliwt (metrau)
BVC P 0658 - P3 = 0,91
BVP P 0657 - P2 = 0,43
BVC P 0656 - P1 = 0,55

O ran y raddfa seciwlar, mae'n anochel ei bod yn peidio â bod yn brif gymeriad manylebau ansoddol cynhyrchion cartograffig digidol ac yn dod yn gyd-gynorthwyydd yn y pen draw. Mae fel Google Earth, lle mae ar gael isod, yn uniongyrchol, os ydych yn "Esgyn", beth yw ei bwysigrwydd? Beth ydym ni eisiau ei wybod, mewn gwirionedd, bob tro y byddwn yn tynnu ffurflen, yn mesur segment neu'n cael cydlyniad, a beth yw penderfyniad lleoliadol eich delweddau, i wybod beth y gallwn ei wneud gyda'r wybodaeth a dynnwyd. Yn y cyfamser, bydd eich cysyniad a'ch cyfeirnod yn sicr yn aros yng nghorneli ein meddwl a'n dogfennau. Yn deyrnged anrhydeddus i adnodd sylfaenol ar gyfer blynyddoedd 500, bod cymaint o rinweddau a ddaeth i'n cyndeidiau a'n helpu ni i adeiladu byd gwell yr ydym yn ei fwynhau nawr.

Un Ymateb i "Cyfnos y Raddfa"

  1. Erthygl ddiddorol iawn yn dadansoddi defnyddioldeb y raddfa yn y byd digidol hwn o gywirdeb diddiwedd. A dweud y gwir, rwy'n ei weld yn llwyddiannus iawn, gallwn ei lofnodi, ond, yn fy marn i, ni chredaf y dylid gadael y raddfa ar wahân wrth gynhyrchu unrhyw wybodaeth graffeg, cartograffig neu gynllunimetrig oherwydd, er bod y cynnyrch a hyd yn oed ei sgil-gynhyrchion yn ddigidol, bob amser, yn hwyr neu'n hwyrach, un ffordd neu'i gilydd, yn gorfforol neu'n ddigidol eto, bydd y datblygiad yn cael ei gyflwyno i argraff, a dyna pryd y mae angen cymhwyso'r gwall, gwerthfawrogiad, cywirdeb, ac ati.

    O! Pleser i fwynhau geofumadas, fy mod yn perfformio am y tro cyntaf ac, yn dda, nid oes angen ei adnabod, yn iawn?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.