Y cyflogadwyedd sy'n canolbwyntio ar y GIS. Ffuglen yn erbyn realiti 

Ar ôl darllen erthygl sy'n dechrau trwy ofyn beth mae cyflogwyr GIS yn chwilio amdano, meddyliais i ba raddau y gall y casgliadau hyn fod allosod i'n gwledydd tarddiad y gall eu realiti fod yn debyg neu'n wahanol (efallai'n wahanol iawn) i'ch un chi.

Y 'deunydd crai' a ddefnyddiwyd ar gyfer yr astudiaeth oedd pob cynnig swydd yn GIS a gyhoeddwyd mewn amrywiol gyfryngau mynediad i'r cyhoedd. Ni chynhwyswyd y cynigion hynny a reolir gan y 'prif helwyr' oherwydd cwmpas preifat eu lledaenu.

Defnyddiwyd geiriau allweddol i gofnodi chwiliadau swyddi ar dair o'r gwefannau mwyaf poblogaidd yn Seland Newydd. "GIS, Daearyddiaeth, Lleoliad, Gofod, Daearyddiaeth" oedd y geiriau a ddefnyddiwyd at y diben hwn.

Ar ôl i'r hysbysiadau gael eu cofrestru, cafodd y data a gasglwyd ei hidlo, gan ddileu'r dyblygu a'r 'pethau positif ffug'. Wedi hynny, tynnwyd y nodweddion y gofynnwyd amdanynt ar gyfer y safle gofynnol o bob hysbysiad. Y priodoleddau a echdynnwyd ac yna eu storio oedd:

 • Teitl y cynnig swydd
 • Hysbysebu a wnaed gan y cwmni sy'n gwneud cais
 • Prif ddiwydiant y diwydiant sy'n ymgeisio
 • GIS fel gofyniad sylfaenol neu eilaidd ar gyfer y gwaith y gofynnwyd amdano
 • Sgiliau technegol sydd eu hangen ar lefel y feddalwedd
 • Lleoliad y safle ac,
 • Cyflog

Rydym yn credu ei bod yn hynod o bwysig rhoi'r gorau iddi yma a thynnu sylw at rai materion cyn cyflwyno casgliadau'r astudiaeth. Gadewch i ni weld:

 1. Y 'diwydiant GIS' gydag enwad a chysyniad dryslyd

"Un o'r rhesymau pam y gwnes yr astudiaeth hon yw fy mod am gael dull empirig ar gyfer penderfynu strwythur y diwydiant GIS yn Seland Newydd. "yn ysgrifennu Nathan Heazlewood, awdur y cyhoeddiad yr hyn a drafodwyd gennym A thra yn ein herthygl "Y posibiliadau niferus"Rydym yn ceisio egluro'r cysyniad, mae'n ymddangos bod popeth yn dangos bod y term ar hyn o bryd Mae'n dal i gynhyrchu llawer o amheuon.

Cofiwch fod y ddwy erthygl y byddaf yn eu cymryd fel geirda yn dod o'r un awdur ac eleni, yr 2017. Wedyn, byddaf yn ystyried, gyda'ch caniatâd chi, rhyw fath o gyfeiriad at yr enaid ar gyfer y dadansoddiad oherwydd, fel y byddwch yn didynnu o'r darlleniad, todo mae'n cydberthyn.

"Gall y diwydiant GIS fod yn ddryslyd. Mae'n gymhleth "yw'r ymadroddion y mae Heazlewood yn dechrau ei swydd â nhw"Llwythau mawr y diwydiant GIS”. Ac mae'n parhau, "Nid yw dryswch byth yn dda." Y pwynt cyntaf. A oes gennym gysyniad eglur? Ac os nad yw, sy'n debygol iawn, sut allwn ni ddod o hyd i'r term y byddwn yn enwi'r maes gwaith hwn ag ef mewn gwirionedd caniatáu i ni holl deall beth rydym yn ei olygu wrtho?

Mae Nathan da yn trawsgrifio'r termau a ddefnyddiwn fel arfer: 'Diwydiant GIS', 'Gofod', 'Geomateg', 'Geospatial', 'Gwyddoniaeth Lleoliad', 'Cangen Arbennig Daearyddiaeth' ac yn olaf 'rhyw derm arall' ( Yr apocalypse!). Pa un ohonynt ffitiau yn well?

Nid trafodaeth fach yw hon fel y byddech chi'n meddwl. Oherwydd y 'dryswch' cyntaf hwn, bydd yr amheuon mawr sy'n effeithio'n uniongyrchol ar dri newidyn gwaith a ddefnyddir: teitl y gwaith sydd ei angen, i ba raddau mae GIS yn ofyniad sylfaenol neu eilaidd yn y gwaith a, beth yw sector cynradd y cwmni? ymgeisydd Gadewch i ni barhau

 1. Swyn felys y teitlau

Mae'n ddigon i ddal rhan fach o'r gwahanol deitlau a ddefnyddir i ddynodi "gweithwyr proffesiynol yr ardal" yn astudiaeth Heazlewood i sylweddoli pa mor swnllyd yw'r math hwn o 'jyngl o deitlau ac enwadau' yw:

Gan ein bod un cam i ffwrdd o foddi, yn hapus, rydyn ni'n cofio'r erthygl "The Great Tribes ...". Yn hyn, mae Heazlewood yn ymarfer traethawd ymchwil o waith sy'n ddefnyddiol iawn ac sydd, yn ein barn ni, yn helpu i egluro'r panorama niwlog hwn yn gadarnhaol.Ail bwynt. Cadarn, gyda chardiau busnes Rhaid adlewyrchu marchnata personol da ac, yn yr awydd hwnnw i gyflwyno ein hunain i'r byd yn y ffordd orau, maent yn dechrau cynhyrchu'r gwahaniaethau mwyaf rhagorol: y 'graddedig', y 'iau' ac wrth gwrs yr 'uwch'. A allai rhywun esbonio i ni yn glir gwmpas a therfynau pob un o'r teitlau a ddangosir? Ydych chi'n gwybod?gorgyffwrdd'swyddogaethau ymysg rhai ohonynt? Cwestiwn da! Rwy'n awgrymu i adolygu y tabl cyflawn a gyhoeddwyd gan yr awdur yn ogystal â'r tabl cyfunol yn seiliedig nid yn unig ar yr ymchwil a wnaed ond hefyd, yn anad dim, ar ei arbenigedd helaeth yn y maes.

"Yr hyn y gallaf ddod i'r casgliad yw bod pedwar 'llwyth' mawr yn y diwydiant GIS:

(1) Mae'r '… Gists'

(2) Mae'r '… Graphers'

(3) Y 'Mesurwyr'

(4) Y 'Techies' ”

Trwy graffeg mae'n ceisio ein helpu i ddeall eich syniad:

Gwyliwch nawr gyda'ch 'disgrifiad cysyniadol':

“(1) Yn y bôn, y '… Gists' yw rhai o brif ddadansoddwyr a defnyddwyr data GIS sy'n canolbwyntio ar ddadansoddiad gwyddonol (felly mae llawer o'u teitlau swyddi yn gorffen yn '… GIST'). Mae hefyd yn cynnwys (neu gall gynnwys) mathau eraill o ddadansoddwyr.

(2) Mae'r '... Graphers' yn bobl sy'n canolbwyntio ar arddangos neu gynrychioli data daearyddol, fel cartograffwyr a'u 'perthnasau'.

(3) 'Mesurwyr' yw'r bobl hynny sy'n casglu data daearyddol gan ddefnyddio offer mesur a delwedd.

(4) Y 'Techies' y rhai sy'n gweithredu fel math o ryngwyneb rhwng y diwydiant GIS a thechnoleg. Gan gyfeirio yma at ddatblygwyr GIS a'u cydweithwyr cysylltiedig. "

Ar ôl yr eglurhad ardderchog hwn (i'n dealltwriaeth ni), daw ein gweledigaeth gyffredinol yn glir, onid yw? Gadewch i ni fynd yn ôl at ein dadansoddiad.

 1. Trydydd pwynt. Y ffactorau sydd hefyd o ddiddordeb i'r dadansoddiad

En Cyntaf, Ym mha ffordd, drwy gyhoeddiad syml, a oes modd penderfynu a yw Y GIS yw'r sector galwedigaeth sylfaenol ai peidio y cwmni sy'n ymgeisio?

Nid yw'n ymddangos bod hyn yn syml iawn i'w benderfynu a priorieglura Heazlewood, ac yna manylion:

 • Er bod sefydliadau'n cyflwyno eu hunain yn gyhoeddus trwy ddelwedd fasnachol, mae yna sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau i fwy nag un diwydiant. Mae cwmnïau peirianneg sifil yn gallu darparu gwasanaethau i ddiwydiannau sy'n perthyn i feysydd cyfathrebu, gwasanaethau ac adeiladu.
 • Mae yna sefydliadau a all ffitio i mewn i wahanol gategorïau, megis y Weinyddiaeth Drafnidiaeth y gellir ei gategoreiddio o dan y pennawd Llywodraeth Ganolog, ond gallai hynny hefyd gael ei ddosbarthu'n dda o fewn y diwydiant trafnidiaeth.

Yn y ddau achos, maen prawf y dadansoddwr, yn seiliedig ar eich profiad, yr un a fydd yn gwneud y penderfyniadau y mae'n eu hystyried yn gyfleus.

En yn ail ac yn ofalus i gyd, beth neu beth yw'r sgiliau technegol sydd eu hangen ar y lefel meddalwedd a grybwyllir yn hysbysiadau cyflogaeth GIS? Yma, mae'r awdur yn ehangu ychydig:

 • Cafodd ei osgoi i ystyried 'teuluoedd cynhyrchion' a braint oedd y cynhyrchion meddalwedd hynny o'r teulu yr oedd eu hangen, er enghraifft AutoCAD yn hytrach na dim ond CAD.
 • Ar y llaw arall, ychwanegwyd 'offer cysylltiedig' at y dadansoddiad, fel SQL neu HTML. Mae gan hyn lawer o resymeg. Ac mae'n ein helpu i gael gwell brasamcan o ofynion y farchnad ohonom.
 • Deallir bod rhai hysbysiadau yn nodi mwy nag un math o feddalwedd. Efallai gyda'r awydd i hidlo a rhannu'r cyhoedd sydd â diddordeb. Yma rydym yn cymryd yr enghraifft a drawsgrifiwyd gan yr awdur, ond yn sicr rhaid iddo fod yn gyfarwydd o fewn eu cyd-destunau. Prawf math o wybodaeth, dyma ni:

“Rydyn ni'n gwmni sy'n gweithio gyda… (siarad, siarad, nawr daw'r peth diddorol) a) Rydyn ni'n disgwyl dealltwriaeth hanfodol o html5, css3 a phrofiad yn iaith ochr y gweinydd, b) Mae dealltwriaeth o'r cysyniadau canlynol yn angenrheidiol: cors, cdn, xss, derbyn penawdau, ddd, cqrs, tdd, REST, cyrchu digwyddiadau, is-dafarn, is-wasanaethau, microservices, soa, mvc, mvvm, IoC, SOLID, DRY y YAGNI. "Yn sefyll, yn sefyll, fe wnaethom barhau:" Rydym yn defnyddio coffeescript, svg, d3, crossfilter, cyflymder, taflen, momentjs, bootstrap, llai, nodejs, gulp, redis, rabbitmq, expressjs, handbars, oauth2, pasbortau a dociwr... " Nawr bod y pwynt olaf (gwell y byddent wedi dechrau yma) "c) Rhai gwybodaeth o fframweithiau mapio'r we y Technolegau GIS".

Noder ei fod yn dweud "rhywfaint o wybodaeth mewn GIS"Onid oeddent eisiau arbenigwyr? Mae'n ymddangos mai'r 'arbenigedd'Nid yw'n cynnwys y GIS yn fawr iawn ... Mae'n well inni ei adael yno a pharhau.

 • Nid oedd angen unrhyw feddalwedd benodol ar 31% o'r hysbysebion (dim ond pethau fel "rhaid iddynt fod yn gymwys yn GIS" y dywedent.) Ymddengys mai hwn yw ochr arall y raddfa. A chyda phob priodoldeb mae'r awdur yn adlewyrchu: "Ni ellir gwybod yn bendant a yw'r hysbysiadau hyn oherwydd bod y cyflogwyr yn tybio, os ydych chi'n adnabod GIS, eich bod chi'n adnabod pob un ohonynt, neu os nad yw'r cyflogwyr yn gwybod pa sgiliau maen nhw eu heisiau'n benodol." Cwestiwn diddorol iawn, iawn? Sut i wybod?

Mae graffeg sy'n dangos y technolegau meddalwedd a drefnwyd yn ôl y nifer fwy o weithiau a enwir ym mhob un o gyhoeddiadau 140 y sampl yn cyd-fynd â'r dadansoddiad hwn:

Ac oherwydd ei bwysigrwydd, rydym yn caniatáu ein hunain i ddangos mewn tabl, y deg prif offeryn (10) a enwir:

Offeryn Nifer y cyfeiriadau
ESRI 49
SQL 25
Python 19
SAP 16
. NET 12
HTML 12
Javascript 12
FME 10
Visual Basic 8
AutoCAD 7

En trydydd, y cyflog. Dwyn i gof bod yr astudiaeth yn cael ei gwneud ar gyfer Seland Newydd. Mae ei arian cyfred, sef doler Seland Newydd (NZD), yn gyfwerth â 1 NZD = 0.72 USD (Doler America). Dylid ychwanegu, gan eu bod yn realiti gwahanol ym mhob gwlad, mai dim ond fel data cyfeiriol y gallwn ei gymryd. Yn y blwch a ddangosir, mae'n sicr bod 'k' yn mynegi 'miloedd':

 1. Pedwerydd Pwynt. Realiti yn erbyn Ffuglen. Rhybuddion i'w hystyried

Mae'n ymddangos yn amlwg bod yn rhaid i'r holl ymchwil a gyflwynir yn gyhoeddus yn ogystal â (ac efallai â blaenoriaeth) y casgliadau y gellir eu tynnu o hynny fod wedi profi trylwyredd gwyddonol a chael eich profi yn onest. Mae Heazlewood yn mynegi ei ofnau amdano ac yn rhybuddio:

 • Byddwch yn effro pan fyddwch chi'n gweld 'barn' a 'gwahanol ffeithiau'. Rhaid inni allu adnabod yr 'arbenigwyr' hynny nad yw eu rhagfynegiadau yn seiliedig arnynt tystiolaeth difrifol yn hytrach, maent yn canolbwyntio ar roi cyhoeddusrwydd i'r cwmnïau y maent yn eu cynrychioli.
 • Arhoswch yn effro ar gyfer 'arolygon barn'. Yn aml, nid yw'r arolygon hynny a gynhelir ar sail 'wirfoddol' yn cyrraedd gwir samplau cynrychioliadol o'r diwydiant, a all arwain at gasgliadau gwallus.

Gorffennwch y myfyrdod hwn drwy awgrymu y dylai pob astudiaeth o'r math hwn adael eu 'data ffynhonnell' yn rhad ac am ddim (fel y maent) oherwydd gallai eraill gyflawni'r un dadansoddiadau a  gwirio ei bod yn bosibl cyrraedd yr un casgliadau.

 1. Cynulleidfa darged yr astudiaeth a'r argymhellion cynhenid

Mae'r awdur yn nodi ei fod yn diwtor a / neu'n fentor graddedigion a myfyrwyr GIS. Dywedasant fod “yn aml iawn mai ychydig iawn o wybodaeth sydd ganddynt am y diwydiant y maent ar fin mynd iddo, gan anwybyddu'r cyfleoedd gwaith presennol yn ogystal â'r cyrsiau / astudiaethau y dylent eu dilyn i wella'u siawns o gael swyddi." Roedd hyn i gyd yn rheswm ychwanegol dros gynnal yr ymchwil yr ydym yn sôn amdani.

Mae'r anwybodaeth hon y mae pobl ifanc yn sôn amdani yn realiti presennol mewn unrhyw gyd-destun. Am y rheswm hwn, rydym yn amlygu ac yn cytuno â'r awdur ar bwysigrwydd gweithio gyda data dibynadwy sy'n caniatáu dod i gasgliadau gwrthrychol a gonest.

Ac fel y mae unrhyw fentor ymroddedig yn awyddus i sefydlu'r holl raddedigion a myfyrwyr i ddarllen eu gwaith ni ddylech boeni gormod am wybod ac wedi gwneud cais i gyd yr offer a enwir yn yr hysbysiad swydd a gopïwyd ac a restrir uchod, a oedd yn sicr yn cynhyrchu mwy nag un cramp mewn llawer. Yna ychwanegwch hyn nad ydym yn oedi cyn rhannu a thrawsgrifio air am air: "OS NAD YDYCH CHI WEDI POB SGILS ENW, PEIDIWCH Â GOFALU." I ychwanegu'n goeglyd: "Dim ond rhai o'r termau hynny yr wyf wedi'u clywed yn fy ngweithle." Pumed pwynt i'w hystyried yn fawr.

Casgliadau'r astudiaeth

Ac fe gyrhaeddon ni! Dim ond y rhai sy'n caniatáu sylwadau cyffredinol i ni yn nes ymlaen y byddwn yn tynnu sylw atynt:

 • Un 53% Mae'r hysbysiadau cyhoeddedig yn mynd â GIS i gyd-fynd â'r gofynion y gofynnwyd amdanynt ar gyfer y swydd, a 47% yn canolbwyntio ar GIS fel cydran sylfaenol o'ch cais.
 • Mae asiantaethau llywodraeth leol yn cynnig tair gwaith yn fwy o swyddi nag asiantaethau llywodraeth ganolog.
 • Mae 15 o swyddi mewn GIS yn gysylltiedig â chludiant, logisteg neu ddanfoniadau.
 • Bob dydd cyhoeddwyd hysbysiadau gwaith yn GIS yn Seland Newydd.

Sylwadau terfynol

Rydym yn glir bod realiti pob gwlad yn wahanol. Fodd bynnag, ni allwn stopio meddwl am ein hamgylchedd:

 • Faint yw'r GIS ei angen fel cydran sylfaenol yn y cynigion gwaith?
 • Yn dibynnu ar raniad gwleidyddol-ddaearyddol eich amgylchedd, ym mha rannau o'r sector cyhoeddus - llywodraethol neu breifat yw'r cynigion llafur mwyaf a gynhyrchir yn GIS?
 • Beth yw meysydd y diwydiant y mae'r rhan fwyaf o bobl broffesiynol yn galw amdanynt mewn GIS?
 • Pa mor aml mae cynigion swyddi yn ymddangos yn GIS yn y gwahanol gyfryngau?

Cwestiynau y dylem geisio eu hatebion. Yna byddwn yn gorffen y pwnc hwn gyda chwestiwn y gobeithiwn y dylai ddod yn un o fyfyrdodau personol:

Ydych chi'n ymwybodol o beth yw realiti'r diwydiant GIS a'i bosibiliadau yn y cyfandir neu is-gyfandir yr ydych chi'n perthyn iddo?

Un Ymateb i “gyflogadwyedd sy'n canolbwyntio ar GIS. Ffuglen yn erbyn realiti "

 1. Erthygl ragorol. Ymchwil a dadansoddiad da iawn o'r canlyniadau ac rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn a nodir yma. Rwyf wedi bod yn beirniadu enwau'r swyddi y gofynnwyd amdanynt ar y Rhyngrwyd ers amser maith gan eu bod yn dod â mwy o ddryswch nag eglurhad. Mae'r cysyniad o Ddadansoddiad Gofodol wedi'i golli a'i ddisodli gan «Datblygwr» neu «Rhaglennydd». Y bwriad yw talu am wybod GIS ond y bwriad yw ein bod yn arbenigwyr mewn rhaglennu a rheoli rhwydwaith. Rwy'n credu ei bod hi'n bryd i'r GIS gael ei drwyddedu a'i reoleiddio o dan yr adrannau Daearyddiaeth yn rhyngwladol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.