Mae Twingeo yn lansio ei 4ydd Argraffiad

Geo-ofodol?

Rydym wedi cyrraedd gyda balchder a boddhad mawr yn y 4ydd rhifyn o Twingeo Magazine, ar yr adeg hon o argyfwng byd-eang sydd, i rai, wedi dod yn sbardun i newidiadau a heriau. Yn ein hachos ni, rydym yn parhau i ddysgu - heb stopio - am yr holl fuddion y mae'r bydysawd digidol yn eu cynnig a phwysigrwydd cynnwys adnoddau technolegol yn ein gwaith cyffredin.

Ar ôl mwy na 6 mis yn byw pandemig Covid 19, rydym yn gweld mwy a mwy o adroddiadau, offer ac atebion yn seiliedig ar y diwydiant Geo-ofodol ar gyfer monitro'r firws. Mae cwmnïau fel Esri wedi sicrhau bod offer dadansoddi a rheoli data gofodol ar gael ichi i bennu ehangu. Felly, a yw'r term “Geo-ofodol” yn cael pwys? Ydyn ni'n deall y potensial y gall ei gynnig?

Gan wybod ein bod eisoes yn dechrau ar y 4edd oes ddigidol, a ydym yn siŵr y gallwn drin popeth y mae data geo-ofodol yn ei awgrymu? A yw'r actorion sy'n ymwneud â datblygu technolegol, cipio data, gweithredu cynlluniau a phrosiectau, ar lefel hyn mewn gwirionedd? chwyldro mawr?

Dewch inni ddechrau meddwl tybed a yw'r Academi yn barod i ymgymryd â heriau'r 4edd oes ddigidol hon o sylfeini addysg. Gadewch i ni gofio beth oedd yn ddisgwyliedig o'r dyfodol 30 mlynedd yn ôl? A gadewch i ni feddwl beth yw rôl geowyddorau a geomateg heddiw? Beth sy'n ein disgwyl yn y blynyddoedd i ddod? Mae'r holl gwestiynau hyn wedi'u rhoi ar y bwrdd yn Twingeo, yn benodol yn yr erthygl ganolog sy'n cwmpasu prif thema'r cylchgrawn “The Geospatial persbectif”.

“Mae yna gylchoedd ffrwydrad mewn arloesi. Ar hyn o bryd rydyn ni ar fin gweld un cychwyn ”

Mae yna ymadrodd diddorol iawn sy'n cyd-fynd â'r pryderon y gwnaethon ni sôn amdanyn nhw, "Er mwyn gwybod i ble rydyn ni'n mynd, mae'n rhaid i chi wybod o ble rydyn ni'n dod." Os ydym yn barod i ddarganfod, mae llawer o waith i'w wneud.

Beth yw'r cynnwys?

Mae'r cyhoeddiad diweddar yn canolbwyntio ar y "Persbectif Geo-ofodol", lle mae'n cael ei adlewyrchu sut y bu - ac mewn rhai achosion sut y disgwylir iddo fod - esblygiad cyfathrebu rhwng bodau dynol-amgylchedd-technolegau. Mae'r mwyafrif helaeth ohonom yn glir bod popeth a wnawn yn geolocated, - mae ein realiti ynghlwm wrth y diriogaeth yr ydym yn byw ynddi - sy'n golygu bod gan y wybodaeth a gynhyrchir trwy ddyfeisiau symudol neu fathau eraill o synwyryddion gydran ofodol. Felly, rydym yn creu data gofodol yn gyson, sy'n caniatáu inni nodi patrymau ar gyfer gwneud penderfyniadau ar lefel leol, ranbarthol neu fyd-eang.

Wrth grybwyll "Geospatial", gallai'r mwyafrif ei gysylltu â Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol GIS, dronau, delweddau lloeren ac eraill, ond gwyddom nad yn unig hynny. Mae'r term “Geospatial” yn cwmpasu popeth o brosesau casglu data i gynnwys cylch AEC-BIM i sicrhau gwaith dilynol a manylion prosiectau. Bob dydd mae mwy o dechnolegau yn cynnwys y gydran geo-ofodol yn eu datrysiadau neu eu cynhyrchion, gan sefydlu ei hun fel nodwedd ddiymwad hanfodol, ond nid o reidrwydd bydd ei gynnyrch terfynol yn cael ei adlewyrchu ar fap.

Mewn ychydig dros 50 tudalen, mae Twingeo yn casglu cyfweliadau diddorol gyda phersonoliaethau o'r maes geo-ofodol. Gan ddechrau gydag Alvaro Anguix, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas gvSIG, a siaradodd am "Ble mae meddalwedd GIS am ddim yn mynd".

Cwestiwn a oeddem wedi gallu ateb ein hunain mewn ffordd benodol trwy fynychu 15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG, lle'r oeddem yn rhan o amgylchedd o weithwyr proffesiynol ac ysgolheigion y gofod daearyddol a ddangosodd eu straeon llwyddiant gan ddefnyddio'r offeryn pwerus hwn. Tynnodd sylw at y twf rhyfeddol y mae'r gymuned gvSIG wedi'i gael, un prawf arall i ddeall bod y duedd o ran defnyddio meddalwedd am ddim yn parhau i luosi dros amser.

"Y tu hwnt i ehangu'r defnydd o GIS, mae gan hyn ganlyniad amlwg eisoes yn y presennol ac y bydd yn cynyddu yn y dyfodol agos." Alvaro Anguix

Un o'r materion mwyaf dadleuol mewn perthynas â GIS yw'r ddadl ar ddefnyddio meddalwedd rydd neu berchnogol, a'r manteision sydd gan y naill neu'r llall. Y gwir amdani yw mai'r hyn y mae dadansoddwr neu weithiwr proffesiynol geowyddoniaeth yn chwilio amdano fwyaf yw bod y data sydd i'w drin yn rhyngweithredol. Yn seiliedig ar hyn, dewisir y dechnoleg sy'n darparu'r offer yn effeithiol ac yn effeithlon i gael y gorau o'r data, os nad oes ganddi drwydded, diweddariad, cost cynnal a chadw ac mae'r dadlwytho yn rhad ac am ddim, mae'n fantais i'w hystyried.

Rydym hefyd yn ceisio barn gan bersonoliaethau fel Wang Haitao, Is-lywydd SuperMap International. Cymerodd Haitao ran yn y 4ydd rhifyn hwn o Twingeo i ddatgelu manylion a barn SuperMap GIS 10i, a sut mae'r offeryn hwn yn cynnig manteision helaeth ar gyfer prosesu data geo-ofodol.

"O'i gymharu â gwerthwyr meddalwedd GIS eraill, mae gan SuperMap fanteision mawr mewn Data Mawr gofodol a thechnoleg GIS 3D newydd"

Fel rhan o brif thema'r cylchgrawn, mae gweithiwr proffesiynol GIS o Ganada, Jeff Thurston, a golygydd nifer o gyhoeddiadau geo-ofodol, yn siarad am "Dinasoedd yr 101ain Ganrif: Adeiladu a Seilwaith XNUMX."

Mae Thurston yn tynnu sylw at yr angen i sefydlu seilwaith yn gywir mewn lleoedd nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn Metropolis, gan fod actorion lleol yn gyffredinol yn canolbwyntio ar ddatblygiad technolegol a gofodol dinasoedd mawr trwy gyflwyno: synwyryddion, deallusrwydd artiffisial - AI, efeilliaid digidol - Efeilliaid Digidol, BIM, GIS , gadael allan feysydd a allai fod yn bwysig.

"Mae technolegau wedi rhagori ar linellau ffin ers amser maith, ond mae polisi a rheolaeth GIS a BIM wedi methu â chyrraedd y drefn uchaf o ddefnydd ac effaith."

Gallai hyrwyddo twf cytrefi trwy gyflwyno datrysiadau geo-ofodol newydd fod yn allweddol i sicrhau amgylchedd deallus. Gallem ddychmygu byd lle gallai gwybodaeth fod ar gael a'i modelu mewn amser real, rydym yn credu hynny.

Dylid nodi hefyd bod Twingeo yn datgelu'r strategaethau, y cydweithrediadau a'r offer newydd y mae cewri technoleg yn eu cynnig megis:

  • Ychwanegu cyhoeddiadau newydd i Sefydliad Bentley Systems, Bentley Systems,
  • Vexcel, a ryddhaodd UltraCam Osprey 4.1 yn ddiweddar,
  • Yma a'i bartneriaeth â Loqate, ar gyfer optimeiddio cyflenwi
  • Leica Geosystems gyda'i becyn sganio laser 3D newydd, a
  • Cyhoeddiadau newydd gan Esri.
  • Cytundebau rhwng Llywodraeth yr Alban a Chomisiwn Geospace PSGA

Ar yr un pryd, fe welwch y cyfweliad â Marc Goldman Cyfarwyddwr Peirianneg Pensaernïaeth a Datrysiadau’r diwydiant Adeiladu ar gyfer Esri Unol Daleithiau. Mynegodd Goldman ei weledigaeth am integreiddiad BIM + GIS, a'r buddion a ddaw yn sgil y berthynas hon i gydffurfiad Dinasoedd Clyfar. Mae hwn wedi bod yn gwestiwn arall rhwng arbenigwyr yn y diwydiant adeiladu a geowyddonwyr, pa un o'r ddau yw'r mwyaf addas i reoli data gofodol a'i fodelu? Ni ddylem o reidrwydd wahanu un oddi wrth y llall a mwy pan gyda'n gilydd y maent yn eu cynnig canlyniadau gorau.

"Er mwyn harneisio potensial llawn BIM, rhaid integreiddio'r llifoedd gwaith integreiddio rhwng BIM a GIS." Marcwr aur

Beth bynnag, mae creu neu sefydlu Dinas Smart neu Ddinas Smart yn gofyn am fwydo ar y gydran ddaearyddol. Rhaid i'w holl elfennau fod yn geopositioned yn glir - gwybodaeth, synwyryddion ac eraill-, ni allant fod yn systemau ynysig os ydych chi am fodelu'r gofod cymaint â phosibl yn unol â realiti.

Wrth siarad am BIM, newyddion gwych yw'r BIMcloud fel Gwasanaeth i'r cwmni Hwngari GRAPHISOFT, sy'n adnabyddus am gynnig atebion modelu trwy ei feddalwedd flaenllaw ARCHICAD, ac sydd bellach wedi ymrwymo i greu llwyfannau storio data yn y cwmwl.

"BIMcloud fel gwasanaeth yw'r union beth sydd ei angen ar benseiri i symud i'w gwaith gartref heb golli curiad"

Teitl astudiaeth achos y rhifyn hwn yw "6 Agwedd i'w hystyried yn integreiddiad y Gofrestrfa-Cadastre". Ynddo, mae'r awdur Golgi Alvarez - Golygydd Geofumadas-, yn mynegi sut y gall y gwaith ar y cyd rhwng y Cadastre a'r Gofrestrfa Eiddo fod yn her ddiddorol iawn i brosesau moderneiddio systemau hawliau eiddo.

Mewn darlleniad dymunol iawn, mae'n ein gwahodd i ofyn cwestiynau i'n hunain am safoni prosesau stentaidd, y newid yn y dechneg gofrestru, cysylltedd y cofrestriad cofrestru, a'r heriau sydd i'w hwynebu yn y dyfodol agos.

Mwy o wybodaeth?

Nid oes unrhyw beth ar ôl ond eich gwahodd i fwynhau'r darlleniad hwn, a phwysleisio bod Twingeo ar gael i dderbyn erthyglau sy'n ymwneud â Geoengineering ar gyfer ei rifyn nesaf, cysylltwch â ni trwy'r e-byst editor@geofumadas.com y golygydd@geoingenieria.com.

Rydym yn pwysleisio bod y cylchgrawn am y tro yn cael ei gyhoeddi mewn fformat digidol - ei adolygu yma-, os yw'n ofynnol yn gorfforol ar gyfer digwyddiadau, gellir gofyn amdano o dan wasanaeth argraffu a llongau ar gais, neu trwy gysylltu â ni trwy'r e-byst a ddarparwyd yn flaenorol. Beth ydych chi'n aros i lawrlwytho Twingeo? Dilynwch ni ymlaen LinkedIn am fwy o ddiweddariadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.